This electronic version, distributed by Språkbanken, may only be used as a complement to the printed text, not as a substitute for it. It does not contain all the information of the printed edition nor has it been properly proof-read. It may, however, be useful for generating KWIC concordances etc.

Heliga Birgittas uppenbarelser

Efter Gamla Handskrifter utgifna av G. E. Klemming. Band 2. SFSS BD 14. Stockholm 1860.
p 3Thridhi bokin lyktas här oc byrias fiärdhe j
thässo capitulo som star j konunga bokinne
[Åttonde Boken, Kap. 25] En mäniskia syntis &c leta
j konunga bokinne som är saman sat oc hänt vt aff
allom reuelacionibus oc thetta reknas primum
capitulum (Kap. 2 i Latinska texten)

Kristne män liknas diure oc hedhne fisk oc
gudz vini threm skarom

Christi brudh sancte birgitta syntis sua som twa
miät skala standande vidh jordhinna Thera höxstä
band foro op til skyn oc thera cirkla gingo vp
ginom himelin J försto miät skalane var een fiskir,
hans fiäll var huast som harknifwir, Hans syn som
bacilici munnin swa som enhyrningx vtgytandis
eetir öronin swa som huassasta spiut, Ok swa som
jarnskivä J andra miätskalene var eet diur thäs
skin var sua som flinta, Munnin stor vtgiwtande
brännande lugha ok braaharin sua som huassasta
suärdh Öronin varo aldra hardhast vtsändande
huassasta skyttä ok strala swa som aff hardhom
ok bändom bogha Ther äptir syntis thre skara
standa a jordhinne Förste skarin var litin Annar
mindre thridhie minzstir sighiande O mine vini jek
thörste oc astunda thässa vndarlica diursins hiärta

p 4

Vm nakor vare thän som aff kärlek presänteradhe
mik thz Jak girnas oc fiskins blodh hetelicast
vm nakor funnis som mik thz presänteradhe En
röst suaradhe aff skaromen sighiande sua som aff
aldra munne O vaar skapare hör huru formoghom
vi at presentera thik swa stors diurs hiärta huars
skin hardhare är än flinta Vm vi nalkoms thy
diureno tha brännoms vi aff thäs mwndz lugha
Ok vm vi seem thäs öghon tha ginom stingoms
vi aff thäs sköta gnistom Ok vm vanlica vare
nakot hoop at magha faa diwrit Hwa formaa at
faa fiskin huars finu ok fiäl huassare äru än vdda
huars öghon vtsläkkia vara syn huars mundir
ingiutir j os oläkelikit etir Röst suaradhe aff
himpnenom sighiande Diurit oc fiskin synas jdhir
ouinnelikin vtan när gudhi är thz rast Thy hulkin
som letar vägh oc raadh til at stridha mot diureno
han skal faa snille oc styrk aff himerike Ok thän
som redhoboin är at döö for mik honum skal jek
gifwa mik siälwan til löna. Förste skarin suaradhe
O höxste fadhir thw äst aldra godha thinga giuare
oc vi ärom thin kreatur gärna giwom vi thik vaar
hiärta til hedhir Ok al annor thing the som vtan
hiartat äru skolom vi skipa til vors krops fordhan
oc vppehälle oc atirhalz. Oc for thy at dödhin
synis os hardhir oc kötsins siukdombir thungir
oc var visdombir är litin thy styr os jnnantil oc
vtantil ok tak thäkkelica thz som vi offrom oc
atirgält os huru mykyt oc hwat som thik thäkkis
Annar skarin sagdhe vi kännoms vidhir vaar krank-
dom oc skodhom oc atuaktom världinna fafängo
oc ostadhoghet thy skolom vi gärna gifva thik

p 5

vaart hiärta oc lata allan varn vilia i andra manna
händir thy at vi astundom häldir at vara androm
vndirbughne än ägha minzstä thing aff världinne
Thridhi skarin älla härskapit sagdhe Hör thw som
astundar diursins hiärta oc thörstir fiskins blodh
gärna skolom vi giua thik vaart hiärta, oc vi
ärom redhobone at dö for thik, giff thw snillena
oc vi skolom leta wägh til at finna diursins hiärta
Ther äptir hördhis oc lydde röst aff himpnenom
sighiande O min vin vm thw astundar diursins
hiärta bora ginom thinna händir j midhuagho mz
huassom nafwor oc samanfögh öghnabrunnena aff
hualenom vidh thina öghna bryne mz starkasto
biki oc tak stalskifwo oc bint til thit hiärta sua
at staalsins vidhlek oc slätta vari näst thino hiärta
Ok atirlyk näsobaarona atirdraghande allan thin
anda j halsin Ok gak swa diärfwelica fram mz
atirlyktom mwn oc jnnelyktom anda Nar thw
kombir til siälft diurit tha grip thäs öron mz
badhom handomen Huars sköte älla strala ey skulu
tha skadha thik vtan skula vtganga ginom thinna
handa ypna boro, Ok lop mot diureno mz atir-
lyktom mwn oc inbläs j thz allan thin anda tha
thw nalkas thy, huars tilkuämd ey skal skadha
thik Vtan thäs lughi oc sköte skulu atir ingaa j
diurit ok bränna thz Märk oc granlica swärdhanna
vdda som vtgaa aff diursins öghom oc tilfögh thom
thin öghon, väknt oc för beuaradh mz hwalsins
brynom Aff huars maktogho samfögdilse diursins
swärdh oc huashet skal äntighia böghias älla ingaa
j diursins hiärta Skodha oc atuaktelica diursins
hiärta rörilse ok fäst ther stalsins äg maktelica

p 6

ginom stingande diursins skin som är som flintä
Ok vm flintan bristir tha skalt thw vita at diurit
skal döö oc thäs hiärta skal vara mit Ok väghir
hiärtat eet pund jek skal giua honum hundradha
som äruodadhe Än vm flintan bristir ey oc diurit
skadha mannin Jak skal läkia thän sargadha mann-
in oc opresa dödhan Än hulkin som vil presentera
mik fiskin gange til strandinna hafuande nät i
handom hulkit ey vari saman bundit aff thraadhi
vtan aff dyrasto eer ok gange in j vatnit oc tho
ey meer än til knän at ey skulin bylghiona skadha
honum oc fäste ther fotin som stadhoght är oc
sandin vtan thräk Ther äptir göri blint annat sit
öghia oc vände thz blint til fiskin huars syn som
är sua som basilici skal tha ängaledhis formogha
mot mannenom Oc taki skiold a sin arm aff staal
oc tha skal ey ormbitit älla etrit skadha han ther
äptir wträkke sit nät owir fiskin sua varlica oc
starklica at fiskin formoghe ey at syndirskära älla
slita nätit sinom huassom fiunom som ära som
harknifwa oc vndgaa mz nakrom styrk älla vidh-
irfrestan Oc vm han känne fiskin vträkke nätit
höght owir han Ok vm han hallir han tio stundir
owir vatnit tha skal han döö ok bäri han til
strandinna skodhi han mz the öghono som ey är
blint giort oc ypne han j bakenom ther som mäst
är aff blodheno Oc presentera han swa sin herra
Vm fiskin gar vndan oc simbir til andra strand
oc gör mannenom skadha mz sino etre Jek är
välloghir at läkia thän som sorghadhir är oc ey
skal mindre atirlön vordha for fiskins blodh än
for diursins hiärta Ther äptir taladhe gudh thässä

p 7

miätskalana tekna sua mykit sua som nokor sagdhe
Spar oc thol bidha oc miskunna Ok sua som nakor
seande annars orätuiso oc manadhe han al tidh
at han skulle lata aff illo Sua iak gudh oc aldra
thinga skapare nidhirfar stundom til mannin sua
som mätskal manande han oc sparande honum oc
pröuande han mz dröuilsom Stundom opfar iak
lysande mannana hugha oc vptändande oc sökiande
mz ouani nadh Än mätskalanna band opfarande
til skyn tekna at jek aldra gudh sökie alla sua
hedhninga som kristna Swa vini som ouini oc oppe-
hallir oc söke mz mine nadh vm the funnis nakre
hulke som vilden suara mine nadh bortuändande
sin astundilse oc vilia fran illo Än diurit tekna
thom som toko hälagh döpilse ok komo til skälla
aldir oc folghdho tho ey lästinna ordhom ok känne-
dom Hulkra hiärta oc mundir nidhirbögdh äru til
jordzlik thingh som diur oc akta aldra minzst ande-
lik thing Fiskin teknar hedhningena vafrande j
girinna bolghiom hulkra blodh som är thera tro
är litin oc litin astundilse til gudh Thy astundar
jek diursins hiärta oc fiskins blodh vm tho funn-
ins nokre the som aff kärlek vidhirfrestadhin at
presentera mik thom Än the thre skara äru mine
vini förste äru the som nytia världina skällica
andre äru the som forlata sit godz oc liudha an-
drom ödhmiuklica Thridhi äru the som äru redho-
bone at döö for gudz skuld Thätta vt thydhis lius-
licare framledhis j thesse fiärdhe bokinne

p 8

Här äru borto tw capitula som scrifwas j
konungabokinne (Åttonde Boken, Kap. 41 och 13)
{paragraf} At pafwin skuli koma til rom capitulum v

Sanctus petrus taladhe til gudz brudh sighiande
Thw dottir liknadhe mik vidh ardhir hulkit som
gör widha fora oc opriuar rötirna, Thz var visse-
lica sant thy at hafdhe jäk format at vmuänt alla
världinna til gudh, Ängaledhis hafdhe jak ther til
spart mit liff oc ärfwodhe Visselica gudh var mik
sötir i thankanom sötir i ordhom oc sötir i gär-
ningom sua at al thingh mik ämuäl beskir ey aff
sik vtan aff mik thy at hwro opta iak huxsadhe
huru mykit iak bröt ok huru jak nekadhe han
grät iak besklica, Thy at iäk konne nw folkomp-
lica älska, oc gratin oc taarane varo mik lustelike
sua som sötir drykkir Än at thw bidhir mik at
gifwa thik aminne Swara jak thik Huat ey hördhe
thw huru glömskir jak var Visselica iak var ful-
comlica lärdhir i gudz vägh oc tilbant mik mz
eedh til at staa oc döö mz gudhi vtan spordhir
nekadhe jak sannindina til ena qvinno ordh Än
hwi hände thz vtan for thy at gudh lät mik mik
siäluom oc iak kände mik ekke siäluan Än huat
giordhe jak Visselica iak skodadhe mik siäluan oc
jak stodh op oc jak lop til sannindina som gudh
är hulkin sua mykyt inthrykte j mit hiärta aff
sins nampns aminne at jek formate ey at glöma
honum for höfdhingom oc ey for pinom oc ey j
dödhenom gör oc thw sua Stat op mz ödhmiukt

p 9

til aminnesins mästara oc beez aminne aff honom
thy at han ensamin formaa al thingh, oc iek skal
hiälpa thik at thw skalt vardha lut takande the
kornanna som jek saadhe j jordhrike, Ther owir
sigir jek thik at thänne stadhin rom var kämp-
anna stadhir huars gatu strödha varu mz gull oc
sylff Än nw äru hänna saphirs stena vmuända j
thräk Ok hänna inbyggiara mykyt faa hulkra
höghra öghia vt brutit är höghra handin afhuggin
oc paddor oc orma byggia mz thom for hulkra
etre siäwo diurin thora ey synas oc ey mine fiska
oplypta howodhit, Thy skulu än fiska sankas j
thänna stadhin oc vm the vordha ey swa mange
som fordhom tho skulu the vordha ämsöte oc
thurughe Swa at aff thera leek skulu paddona ok
frödhene nidhirfara oc ormane vmskiptas i lamb
oc leonin skulu vardha sua som dufwona vidh sin
vindögha Ther owir sighir jek thik at än i thinom
daghom skal höras lifwi pädhars ämbiz man som
är pafwin oc tha skalt thw see honum mz thinom
öghom thy at jak skal graua krasanna bärgh oc
the skulu nidhirfara som sitia vppa thy oc the
som ey vilia nidhirfara siälfuiliandis skulu koma
nödhoghe mot aldra manna hopi thy at gudh vil
ophöghias mz miskund oc sannind

got är at bidhia for allom capitulum vi

BEatus paulus talar til christi brudh sighiande
thw dottir liknadhe mik vidh leon hulkit som var
opfostrat i bland wlfwa oc vndirlica vttakit fran
vlfwomen Sannelica dottir jak var rifwande vlfwir

p 10

vtan gudh giordhe mik til lamb aff vlfwe Ok thz
var for tw thing for sin stora kärlek hulkin som
aff owerdhoghom gör sin kar oc sina vini af synd-
oghom mannom Annantidh fore sancte staffins böne
första martiris thy vil jek tee thik huru oc j huat
akt jak var tha nar sanctus stephanus stenkadhis
oc hui iak var vardoghir at niuta hans böne
Sannelica jak gladdis ey oc iak lustadhis ey aff
hans pino, oc jak afwnadhis ey mot hans äro
tho girnadhis jek at han skulle döö thy at äpte
mine akt thotte mik ey at han hafdhe rätta tro
Nar iak saa han owirmato hetan oc thurughan til
at thola pinona Tha sörgdhe jak angxlica mykyt
thy at jak vänte han vara otronan oc villan fara,
Än thot han var sannelica gudhi foltroin oc iak
allir blindir oc otroin ok thy varkunnadhe iak
honum oc badh iak aff allo hiärta at hans beska
pina skulle dugha honum til krono oc äro thy
dugdhe hans bön mik mz thom försto Thy at
for hans böne vardh jak skildir oc vt takin fran
mangom vlfwom oc giordhir siäft lamb Thy är
got at bidhia for allom thy at thom dughir rät-
uismanz bön som näst, oc quämelicast äru at taka
nadhinna Vtan nw käre jak at thänne mannin sua
väl talande mällan kännefadir oc sua tholughir
mällan stenkara oc mykit glömdir aff mangra
manna hiärta oc mäst aff thom som dagh oc nat
skulu staa när honum the bära honum brutin sin
kar oc tom thräkful oc vamul oc styg, Thy sua
som scrifwat är skulu the j föras twäfalla skam
oc blygdh

p 11

Aff rädhelike käro oc dom owir ena siäl,
capitulum vij

ENne människio vakande a bönom oc ey sofwande
synis j andelike syn sua som hon saaghe eet pal-
lacium ogripelikt i storlek i hulko otalike varo
klädde j huitom klädhom oc skinandom oc huar
thera syntis haua eghit oc enkannelikit säte Än j
pallacio stodh eet förstelikit oc herrelikit domara
säte oc j thy syntis sua som solin Ok liusit ok
skinit som framgik aff solinne var ogriplikit j
langlik oc diuplekhet oc j vidhelek En iomfru
stodh när säteno hauande dyra krono a hofdhe
Ok alle thiänto solinne som sat j säteno lofwande
gudh mz lofwom oc sangom Ther äptir syntis een
blaman rädhelikin j aasyn oc athäfwm sua som
fullir mz affwnd oc vptändir mz store wredhe
hulkin som talande ropadhe O domare döm mik
siälina oc hör hänna gerningä thy at litit staar
atir aff hans lifwe ok lät mik pina kroppin mz til
thäs the skilias at, Ther äptir syntis mik at en
som stodh for säteno sua som vänktir riddare
höuiskir oc sniällir i ordhom oc madelikir oc väl-
sidughir j sinom athäfwm oc han taladhe sighiande
O dömare see här äru hans gerninga som han
giordhe til thässä stund oc ginstan hordhis röst
aff solinne sitiande j säteno sighiande här är meere
lastin än dygdhin, oc ey är rätuisa at lastin skuli
tilföghias häxsto dygdh Bla mannin suaradhe thz
är rättir at thässe siälin skuli tilföghias mik thy
at vm hon hawir nakan last tha är j mik al

p 12

wranglikhet Riddarin suaradhe Gudz miskund
föghdhe huarre människio alt til dödhin oc alt
til ytarsta punctin oc sidhan vordhir domin Än
j thänna mannenom ther vi nw vm talom äru än
siälin oc likamin til saman oc skällikhet bliuir
än j honum Blamannin suaradhe scriptin sighir
hulkin som ey maa liugha Thw skalt älskä gudh
owir al thingh oc thin jamcristin som thik siäluan
See thy at alla thässins gerningä äru giordha aff
räddogha oc ey aff kärlek sua som han skulle
thom haua giort, Ok skalt thw finna at han hauir
giort sin scriptamal mz litlom jdhrugha for sina
storä synde ok thy forskylladhe han haluite mä-
dhan han forskyllande ey himerike Ok thy äru
hans synde här opinbaradha när gudheliko rätuiso
at han fik aldre än jdhrugha aff gudhelicom kär-
lek fore sina stora syndir som han hawir giort
Riddarin suaradhe han trodhe ändelica oc hopadhis
at faa sannan idhrugha för dödhin Blaa mannin
suaradhe thw samansankadhe oc veest alla the
godha gerninga som han giordhe Ok thw veest
al hans ordh oc thanka som han hafdhe til sina
siäl, oc tee hulkin the hälzst äru The formogho
ey liknas the nadhinne som är gudhelikin jdhrughe
aff gudhelika älskelikhet mz tro oc hopi Ok myklo
sidhir afskrapa alla hans syndir thy at rätuisa är
j gudhi at Ängin syndoghir man skal ingaa j
himerike hulkin som ey hawir fulkompnin jdhr-
ugha Ok thy är omöghelikit at gudh döme mot
the skipan som han foreuiste aff äuerdhelico thy
äghir thässe siälin dömas til häluitis oc tilföghias
mik til äuärdhelica pino Ther äptir thigdhe riddarin

p 13

änkte suarande til hans ordh Ther äptir syntis
otalike diäfla like thöm gnistom som opfara aff
brännande oghn oc ropadho mz eene röst sigh-
iande honum som sat j säteno sua som solin, Vi
vitom at thw äst oc var oc är for vtan ända en
gudh i threm personis oc ey är annar gudh vtan
thw, thw äst sannelica siälwir kärlekin hulkin misk-
unnan oc rätuisan äru til fögdh Thw vast j thik
siäluom aff ophoueno änkte hauande j thik minzske-
likit älla vmskiptelikit sua som gudhi höuir oc
tilbör, Vtan thik är änkte ok änkte thz hauir
glädhi som är vtan thik thy skapadhe thin kär-
lekir änglana aff ängo andro ämpne vtan aff thins
gudhdoms valde ok thw giordhe swa som misk-
unnin diktadhe Än sidhan vi varom jnnantil op-
tände aff höghfärdh ok afwnd oc giri, tha thin
kärlekir älskande rätuisona vtkastadhe oos aff hime-
rike mz vara ilzsko elde oc j eet ogriplikit oc
myrkt diup hulkit som nw kallas häluite Swa
giordhe thin kärlekir tha, hulkin ey skal än skilias
aff thinna rätuisa dom huat domin vordhir hällir
äptir miskunnine älle äpte jampnadhenom, Vi sigh-
iom meer Vm thz thingit som thw owir al thingh
älska som är jomfrun ther thik födde oc som aldre
syndadhe vm hon hafdhe syndat dödhelica oc haf-
dhe varit dödh vtan gudhelikin jdhrugha Swa
älskar thw rätuisona at hänna siäl skulle ey faa
himerike vtan skulle vara mz os j häluite thy o
domare hwi döme thw ey os thässe siälina at vi
skolom pina hona äptir hänna gerningom Äptir
thz hördhis sua som ludz röst oc alle thighdo the
som hona hördho ok ginstan taladhe een röst sigh-

p 14

iande O alle ängla oc siäla oc diäfla thighin oc
atliudhin huat gudz modhir talar Ok ämbrat
syntis een jomfru for domsins säte hauande vndir
sinom mantle nakar stor thing sua som lönlica oc
sagdhe O O ouini hatin miskunnina oc mz ängom
kärlek älsken j rätuisona än thot här synis vansk-
ilse j godhom gernigom for hulka thässin siälin
skal ey faa himerike Seen tho ok skodhin huat
jek hawir vndir minom mantle Nar jomfrun hafdhe
oplätit badhin mantol skötin syntis vndir andro
sua som een litin kirkia j hulke nakre munka
syntos Vndir andro skötino syntis qvinnor ok män
oc gudz vini renliues män oc andre Ok alle rop-
adho mz ene röst sighiande Miskunna miskund-
sambir gudh Ther äptir var thysta oc jomfrun
taladhe sighiande Scriptin sighir hulkin som hauir
fulkompna tro, maa föra aff stadh bärgh Hwat
magha tha oc skulu aldra thera röster göra hulke
som hafdho tro ok thiänto gudhi mz brännande
kärlek hwat skulu oc the gudz vini göra som han
badh bidhia for sik at han matte skilias fran
häluite oc faa himerike ok astundadhe ey annor
atirlön for sina godha gerninga vtan himerike
Huat ey magha aldra thera taara oc böne hiälpa
honum oc oplypta at han matte faa fore dödhin
gudhelikin jdhrugha, mz kärlek Ok ther owir skal
jak tilläggia mina böne mz aldra hälghra manna
bönom som äru j himerike hulka som han hedhr-
adhe särlica Än sagdhe jomfrun O dyäfla jek
biudhir jdhir aff domarins valde atuakta huat j
seen nw j rätuisonne tha suaradho alle sua som
aff enom mun sighiande Vi seem at litit vatn j

p 15

världinne oc stort vädhir blidhca gudz wredhe
Swa blidhcas oc gudh til miskund mz kärlek Ther
äptir hördhis röst aff solinne sighiande For mina
vina böne skal thänne faa gudhelikin idhrugha
före dödhin sua mykyt at han skal ey koma j
häluite Vtan skal rensas mz thom som haua mykit
hardha pino i skärslo elde Ok nar siälin är rens-
adh skal hon haua lön j himerike mz thom som
j jordhrike hafdho tro oc hop mz minzstom kär-
lek Sidhan thetta var sakt flydho dyäflanne Ther
äptir syntis gudz brudh sua som een rädhelikin
oc myrkir stadhir oplatas j hulkom een brännande
ogn syntis jnnantil oc thän eldin hafdhe änkte
annat bränna vtan dyäfla oc lifwandis siäla, ok
owan ofwir thänna ognen syntis the siälin hulkra
dombir som nw hördhis owirmeer Siälinna fötir
varo fästa vidh ognin Ok siälin stodh rät oppe
sua som een mäniskia Ey stodh hon i höxsta
stadhenom oc ey j nidhirsta vtan sua som a
ognsins sidho, Hänna skapnadhir var rädhelikin oc
vndirlikin Än ognsins eldir syntis dragha sik höght
vp innan siälinna fötir Swa som nar vatn draghir
sik högt op ginom pipo oc owiruällelica saman
thrykkiande sik foor op owir hofwodhit sua at
alla suetborona stodho sua som löpande adhro mz
brännande eld Öronin syntis sua som malm giut-
ara bälghia rörande allan hiärnan mz idhkelikom
bläst Öghonin syntos vmuänd oc insunkin oc syntos
jnnan til vara fäst vidhir nakkan Mwnnin opin oc
tungan vtdraghin ginom näsboronar ok hängde
nidh a läpana Tändirna varo sua som jarnspica
fästa ginom gomana Ärmane varo sua lange at

p 16

the räkto nidhir til fotanna Ok baadha händirna
syntis haua oc saman thrykkia nakan fitma mz
brännande tiäru Skinnit som syntis owir siälinna
syntis haua skintz liknilse owir manz krop oc var
sua som linnit klädhe vm kring gutit mz manna
natur Oc thz klädhit var sua kalt at huar thän
som thz saa han skalff Ok aff klädheno vtflöt sua
som vaar aff bulda mz rutno blodhe, oc sua jldir
dön at han kunne ängom värsta dön liknas j värld-
inne Tha hördhis röst aff siälinne hulkin som sag-
dhe fäm sinnom ve ve ropande mz taarom aff allom
kraptom Först sagdhe hon ve mik at j ek älskadhe
gudh swa litit for hans mästo dygdhe oc the nadh
som mik var gifwin Annan tidh ve mik thy at
jek räddis ey gudz rätuiso swa mykit som jak
skulle Thridhia tidh ve mik thy at jek älskadhe
mins syndogha kötz oc krops lusta Fiärdhatidh
ve mik for världinna rikedoma oc for mina hög-
färdh Fämptatidh ve mik at jek saa nakan tima
lodhuik oc johanna. Ok tha sagdhe ängillin til
mik jak vil vttydha thik thässe synina thz pallacium
som thw saat är himerikis liknilse ok thera myky-
likhet som varo j sätomen klädde j huitom klädh-
om oc skinandom äru ängla oc hälghra manna
siäla Solin teknar christum i hans guddom qvinnan
the jomfrwna som födde gudh Blaamannin dyäfwll-
in som rögdhe siälina Riddarin teknar ängillin
som sighir siälina godhagerninga ognin teknar häl-
uite hulkin ther sua brännande är jnnantil at vm
al världin brunne mz allom thom thingom i hänne
äru thz vare ey lica vidh thässa ognings mykla
brändagha oc hita J thänna ognenom äru om-

p 17

skiptelica röste alla böriande sina röste mz ve ok
samuledh ändande ok siälana synas swa som männ-
iskio hulkra limi vtthänias aldre hauande huilo
Thw skalt ämuäl vita at thän eldin som synis j
ognenom brindir j äuerdhelicom myrkiom Ok siäl-
ana som brinna i honum haua ey alla jämpna pino,
ok myrkyn som syntis kring vm ognin kallas limbus
oc gaar fram aff thöm myrkiom som äru j ognen-
om oc äru tha baadhin een stadh oc eet häluite
Ok hulkin som thit kombir han skal aldre haua
bliuilse älla varu när gudhi, Owir thässe myrkin
är the hardhasta oc störste skärslo eldz pina som
siälana formogho at thola, Ok owir thän stadhin
är annar stadhir huar mindre pina är, Hulkin ey
är annor vtan kraptanna vanskilse j styrk oc fäghr-
ind oc tholkom thingom swa som jek sighir thik
mz liknilse Sua som nakor vare siukir oc nar
siukdomin älla värkin atiruände hafdhe han änga
makt älla styrk j limomin för än han atirfinge
thöm smaam oc smam, Thridhi stadhin är owir-
meer huar ängin annor pina är vtan astundan at
koma til gudh, Ok at thw skuli thz bätir vndir-
standa j thino samuiti sighir jek thik mz liknilse
Swa som vm malmbir vare blandadhir ok skulle
brännas mz gulleno i hetasta elde oc skulle sua
länge rensas at malmbrin opnöttis ok gullit atir-
blifwi reent Än huru myklo starkare oc thiokkare
malmbrin vare sua myklo hetare eld vidhir thorfte
han, til thäs gullit vare alt swa som löpande vatn
oc alt brännande Sidhan framföre mästarin gullit
i annan stadh huar thz maghi faa sannan skapnadh

p 18

i syyn oc hannan Ther äptir sänder han thz j
thridhia stadhin huar thz maghi gömas oc presen-
teras ägharenom Swa är oc ämuäl andelica j första
stadhenom owir myrkin är mäste skärslo eldz pina
huar thw saat the foresagdho siälina rensas, Ther
är dyäflanna hannan ther synas etir fulle madhka
vm liknilse oc grumma diura liknilse ther är hite
oc köld oc myrk oc skam hulkin som framgaa aff
pinomen som äru j häluite Ther haua somlike
siäla mere pino oc somlike mindre äptir thy synd-
irna varo bätradha älla ey j thom timanom som
siälin bleff mz kroppenom Ther äptir mästarin,
thz är gudz rätuisa, framföre gullit thz är sialana
j andra städhi huar ey är vtan kraptanna vansk-
ilse j hulkom siälana skulu duälias til thäs the
faa hiälp aff sinom särlicom vinom älla aff the
hälgho kirkio idhkeklicom gerningom Ok huru
myklo mere hiälp siälin faar sua myklo raskare
faas hon vidhir ok skal frälsas Ther äptir föris
siälin j thridhia stadhin huar ey är pina vtan
astundan at koma til gudz näruaru oc hans sälo
syn J thässom stadhenom dwälias mange oc mykyt
länge vtan the som haua folkomlica astundan mädh-
an the lifdho j världinne at koma til gudz när-
uaru oc hans syn Thw skalt ämuäl vita at mange
j världinne döö sua rätuise oc menlöse at the
koma ginstan til gudz näruaru oc hans syn Ok
somlike haua sua bätrat sina synde mz godhom
gerningom at thera siäla skulu ängä pino känna
Än faa äru the som ey koma i thänna stadhin
hwar astundan är at komma til gudz, thy alla
the siäla som duälias j thässom thrim stadhom

p 19

vordha luttakande aff the hälgho kirkio bönom
oc godh gerningom som göras i wärldine, oc sär-
lica the godhgerninga som the giordho mädhan
the lifdho oc the som thera vini göra fore thom
äptir thera dödh Thw skalt ämuäl vita at swa
som syndirna äru mangfalla oc vmskiptelica Swa
äru ok pinona mangra handa oc atskillica thy
sua som hungrughir glädz aff mat komande til
hans oc thörstughir aff dryk ssorghfullir aff glädhi
nakin aff klädhe Ok siukir i thy at han kombir
til siäng Sua glädhis siälana oc vordha luttakande
aff thöm godhom gerningom som göras for thom
j världine Ther äptir sagdhe ängillin välsignadhir
vari thän som j världine hiälpir siälomen mz bön-
om oc godhgerningom oc mz sins licamma ärfw-
odhe thy at gudz rätuisa maa ey liugha hulkin
som sighir at siälana skulu äntigia rensas äptir
dödhin mz skärslo eldz pino älla rasklica lösas for
sina vina godhgerninga Sidhan hördhis manga röste
aff skärslo elde sighiande O herra jhesu christe
rätuise domare sänt thin kärlik thom som ande-
lica haua vald i världine tha maghom vi meer än
nw vardha luttakande aff thera sang oc läsning
oc offre Owan thz rumit aff hulko thetta ropit
hördhis syntis swasom eet hus i hulko manga
röste hördhos sighiande Lön vari thom aff gudhi
som os sände hiälp j varom vanskilsom oc nödh
Ok j thy huseno syntis een daghrand vpgaa än
vndir daghrandinne syntis et sky hulkit som änkte
hafdhe aff daghrandinna liuse Oc aff the dagh-
randinne fram gik mäste röst sighiande O herra
gudh giff aff thino ogriplico valde huariom thom

p 20

j världinne hungradha fald lön som os oplypte
mz godhom gerningom i thins guddoms lius oc
til thins änlitis syn

Capitulum viij (Kap. 8, 9 i Latinska texten)

SJdhan taladhe ängillin sighiande the siälin hulkra
skipilse Thw saat ok hulkra dom thw hördhe är
j hardhasto skärslo eldz pino oc thz är for thy
at hon ey vndirstar hwat hon skal koma til huilo
äptir rensilsin älla vm hon är fordömd Ok thetta
är gudz rätuisa thy at han hafdhe stor skäl oc
samuit mädhan han lifdhe j världinne ther han
nytiadhe til världina licamlica oc ey til siälinna
andelica Thy at han mykit glömde gudhi mädhan
han lifdhe thy thol nw hans siäl hita j eldenom
ok skälwir j köldinne hon är blind aff myrkiomen
oc räd aff ryghelike diäflanna syn döff aff diäfl-
anna rope hungrogh ok thörstogh innantil oc kläd
mz skam vtantil Tho gaff gudh hänne ena nadh
äptir dödhin som var at han skulle ey koma til
diäflanna hannan, Thy at han spardhe oc forgaff
stor brut sinom howodh ouinom for ensamin gudz
hedhir, oc giordhe vinskap mz sinom dödz fighi-
anda oc howodh ouini Vit ok ämuäl at huat got
han giordhe ok lofwadhe oc gaff aff välafladho
goze ok mäst gudz vima böne minzska oc suala
hans pino äptir thy foreskipat är j gudz rätuiso
än andra godhgerninga aff illa afladho godze dugha
thom andelica som thom förra atto rätuislica älla
licamlica vm the äru värdhogha äptir gudz skipan
{paragraf} Än taladhe ängillin thw hördhe för at thänne

p 21

fik for gudz vina böne gudhelikin idhrugha aff
kärlek for sina synde litit för dödhin oc thän
jdhrughin skilde han vidh häluite thy dömde gudz
rätuisa äpte dödhin at han skullli brinna j skärslo
elde vm säx tholka aldra som han hafdhe aff the
stundinne i hulke han giordhe först dödhelica synd
vitande, oc til thäs han fik fructsaman angir aff
gudhelicom kärlek Vtan han faa hiälp aff gudz
vinum i världinne, Förste aldrin var at han älsk-
adhe ey gudh for hans ärlica licamma dödh oc
for hans marghfalla pino oc dröuilse huilkin siälwir
christus tholde oc for änga andra sak vtan for
siälanna helso Annar aldrin var at han älskadhe
ey sina siäl swasom cristin man oc thakkadhe ey
gudh for sit döpilse oc for thy at han var ey sua
som judhe älla hedhningir Thridhi aldrin var at
han väl viste huat gudh bödh at göra oc til at
fulkompna thz hafdhe han litin vilia Fiärdhe aldr-
in var at han viste väl huat gudh forbödh thom
som vildo gaa til himerikis oc giordhe diärflica
ther a mot fölghiande ey sins samuitz styngom
älla motbiti vtan sins kötz astundan oc vilia
Fämpte aldrin var at han ey nytiadhe the nadh
bonum var gifwin oc scriptamal swa som han
skulle mädhan han hafdhe swa langan tima Siäte
aldrin var at han litit älskadhe gudz licamma ey
viliande taka han jdhkelica thy at han ville ey
halda aff syndinne oc ey hafdhe han kärlek til at
taka gudz licama för än j lifsins ända Ther äptir
syntis een, Sua som man storlica höuiskir j asyn
oc skipilsom oc hans klädhe varo hwit oc skinande
suasom mässo särkir giurdadhir mz linnom linda

p 22

oc hafdhe rödhan stolam owir halsin ok vndir
armana Ok han byriadhe sin ordh i thässe matto
Thw som thetta seer atuakta oc märk oc antuordha
thino aminne huat thw seer oc the thing som thik
sighias Visselica j som ärin liffuandis i världinne
formaghin ey at vndirstanda gudz vald oc skipan
for alla tima Swa som vi som ärom mz honum
thy at the thing som vardha när gudhi j enum
punct the formogho ey gripas mz jdhir vtan mz
ordhom oc liknilsom äptir thy som j världinne är
skipat Jak är en aff thom som thänne mannin
hulkin som nw är dömdir til skärslo eldh hedhr-
adhe mz sinom gaffwom mädhan han lifdhe Thy
gaff gudh mik aff sinne nadh at vm nakor vilde
göra thz som jak sighir tha matte hans siäl föras
i höghelicare stadh huar hon finge sin sannan
skapnadh oc kände änga andra pino vtan sua som
thän som hafdhe haft stora soot ok laghe j van-
makt sidhan alle värkianna varo borto Ok gladdis
tho aff thy at han viste sik for visso skola koma
til äuerdhelikit liiff Thy sua som thw hördhe at
hans siäl ropadhe fäm sinnom ve Swa sighir jak
honum fäm hughnelikin thing Första ve var at
han älskadhe litit gudh thy ther til at han maghi
frälsas aff thässo ve giffwens thrätighi kalka for
hans siäl j hulkom ther gudz bloodh maa offras
oc siälwir gudh hedhras Annat ve var at han räddis
ey gudh thy at thz aff skrapis skulu thrätighi
gudhelike preste oc hwar thera sighi thrätighi
mässor nar the gita nio aff martirbus nio aff
confessoribus nio aff allom hälghrom mannom
Ena aff änglomen Ena aff jomfrw mario oc Ena

p 23

aff the hälgho thräfallelikhet Oc bidhin alle at-
uaktelica for hans siäl at gudz wredhe maghe
blidhcas oc hans rätuisa til miskund böghias
Thridhia ve var for hans höghfärdh oc giri thy
at thz af skrapis take xxx fatighe män hulkra
fötir twas skulu mz ödmiukt oc gifwins thom kostir
oc päninga ok klädhe af hulkom the maghin hugh-
nas oc swa badhe the som thwa oc the som twagne
vardha bidhin gudh ödhmiuklika at han for sina
ödhmiukt oc besco pino forlate hans siäl the högh-
färdh oc giri som han hafdhe Fiärdha ve var
for hans skörlimpnadh thy vm nakor gafwe eena
jomfru j klostir oc samuledh ena änkio oc ena
jomfru i sant hionalagh gifwande mz thom sua
mykyt goz som thom är ympnyt til kost oc klädhe
tha forläte gudh hans siäl the synd som han giordhe
j kötino, thy at thässe äru the thri lifnadha som
gudh vtualde oc bödh at staa oc hallas skullo j
världinne Fämpta ve var for thy at han giordhe
manga syndir mangom til dröuilsa j thy at han
lagdhe alla vin vppa at the tw som för mämpdos
komo saman j hionalagh hulkin som mykyt varo
när skyld Ok the samföghilsin röktadhe han meer
for sina skuld än for rikesins skuld oc vtan paafw-
ans orloff mot the hälgho kirkio loflike skipan,
For tholka gerninga vordho manga martiräs at
ey skullo tholik thing thulas oc städhias mot gudhi
oc the hälgho kirkio oc cristna manna sidhom thy
vm nakor viliande af skrapa tholka synd ginge til
pafwans sighiande En människia giorde tholka synd
tho fik hon jdhrugha ok aflösn oc tho dö hon för än
syndin var bätradh thy sätin mik tholka plikt j vilin

p 24

oc jek formaa at thola thy at jak är redhoboin
at bätra the syndina a hans väghna Sannelica vm
honum satis ey mere plikt än et pater noster thz
skulle dugha hans siäl til pinonna minzskilse j
skärslo elde


Aff hardhe gudz käro oc rädhelicom dom
mot romarom Nota quod istud capitulum
ponitur pro xo capitulo in latinis libris sed
hic ponitur pro viio et sic procedendo per
totum istum librum et hoc quia prescripta
reuelacio est distincta per tria capitula
quod non est nisi vnum capitulum et vnus
sensus et sic discrepat iste liber quartus


GWz son taladhe thässe ordh sighiande O rom
thw atirgällir mik ond atirlön for manga godh-
gerninga Jak är gudh hulkin som al thing skap-
adhe oc oppinbaradhe min mästa kärlek oc mins
licamma hardhasta dödh hulkin jak tholde siälf-
wiliandis for siälanna helso Nw äru thri wägha
at hulkom ther jak ville gaa in til thik oc
sannelica j allom thom ville thw forradha mik,
thy at J första väghenom ophängde thw storan
sten owir mit hofwodh at han skulle syndir
krossa mik J androm väghenom sate thw huast
spiut hulkit ey skulle lata mik gaa fram til
thik J thridhia väghenom groff thw graff at
jak skulle ouarlica falla j hona oc quäfias Än
thässe thing som jek nw sighir skulu ey licamlica
vndirstaas vtan andelica Visselica jak tala til the
romara som swa göra oc ey til mina vina hulkä

p 25

som ey fölghia thera gerningom Förste väghin aat
hulkom jek är van at koma til manzsins hiärta
är sannelica gudz räddoghe owir hulkin mannin
ophängde storan sten, Thz är stoor haardz hiärta
dyrfwe ey rädhandis domarin hulkom som ängin
formaa mote staa, Vtan sighiandis swa i sino hiärta
Vm gudz räddoghe kombir til mik tha skal mins
hiärta dyrue syndir krosa han Annar väghin at
hulkom jek kombir är gudhelix raadz ingiutilse
hulkin optelica kombir mz predican oc kännedom
Visselica tha sätir mannin spiut mot mik i thänna
väghenom nar han syndir lystelica mot minom
budhordhom thänkiande stadhelica at bliua j sin-
om ondom syndom til thäs han forma ey längir
at idhna thom Thetta är sannelica thz spiutit ey
latir gudz nadh koma til manzsins Thridhi väghin
är thäs hälghe anda lyilse j huars manz hiärta
vm hulkit mannin maa vndirstaa ok thänkia huru
stor thing jek giordhe for hans skuld oc hulkin
thing som jek tholde j mik siälfwom for hans
skuld Än j thässom väghenom groff mannin mik
diupa graff sighiande sua j sino hiärta huat mik
luste sighir han thz är mik kärare än hans kärlekir
Ok ympnyt är mik the thing at thänkia som mik
lusta j thässo lifweno oc sua quäfs oc dräps gudhe-
likin kärlekir aff honum mz ondom gerningom sua
som i diupe graff Sannelica thetta göra romara
mik ok the tee thz visselica mz ordhom ok gerning-
om reknande min ordh oc mina gerninga for änkte
Ok bannade mik oc mine modhir oc minom hälgh-
om mannom baadhe j kalze oc aluara oc i glädhi
oc i wredhe oc göra os smälllikhet i thän stadhin

p 26

ther the skulle os thakka oc hedhra Visselica ey
lifwa the äptir kristna manna sidhuänio Swa som
the hälgha kirkia hon biudhir thy at the haua ey
mere kärlek til mik än dyäflane hulkä hällir uilia
äuerdhelica thola sina ysäld oc behalda sina ilzsko
Än see mik ok bliua mz mik j äuerdhelico äro
tholke äru the som ey vilia taka min licama
hulkin som vighis a altareno aff brödhe Swa som
jek siälvwir skipadhe huars takilse aldra mäst
hiälpir mot dyäuilslicom frestilsom O huru vsle
the äru som forsmaa oc vtspotta som etir tholka
hiälp mädhan the äru helbregdho ther fore at the
vilia ey halda sik af syndom Thy skal jek nw
koma aat enom vägh som thom är okonnoghir
mz mins guddoms makt thom görande hämd som
forsmaa min mandom Ok sua som the sätia thry
thing mot mik j sinom väghom at jek skulle ey
ingaa til thera Swa skal jak redha thom annor
thry hulkra besklikhet the skulu känna oc smaka
baadhe lifuande oc dödhe Min sten är bradhir
dödhir oc oforsedhir hulkin som thom skal sua
syndir krosa at al the thing som the haua til sin
hughnadh skulu här atirbliua oc Ensamin siälin
skal nödhgas at koma for min dom Mit spiut är
min rätuisa hulkin thom skal sua lankt föra fran
mik oc stinga at the skulu aldre smaka min godh-
lek som thom atirlöste Ok aldre see mina fäghr-
ind som thom skapadhe Min graff är diupa häluitis
myrk ther the skulu j falla, lifwande ther i äuerdhe-
like ysäld Alle mine ängla j himerike oc alle mine
hälghe män skulu for döma thom oc alle dyäfla oc
alla siäla j häluite skulu lforbanna thöm Än thom

p 27

sighir jak thetta som sua äru skapadhe som nw
är sakt owirmeer, hwat the äru hällir renliues
män älla världz klärkia älla lekmän älla qvinnor
älla thera barn hulkin som komo til sua mykin
allir at the vndirstanda at gudh hawir alla synde
forbudith, oc väfia oc snäria syk ey thy sidhir
siälfuiliandis j syndomin ok vtelykkia gudz älskogha
oc hans räddogha forsmande Tho alt vm eens
hauir jek nw tholkin vilia som jek hafdhe nar
jak hängde a korseno ok jak är nw thän sami
som jak var när jek forlät röuarenom som misk-
und beddis alla hans synde ok jek oplät honum
himerikis port oc androm röuarenom som mik
forsmadhe oplät jak haluitis atirlykkilse huar han
skal äuerdhelica pinas for sina syndir


Aff jomfru marie lofwi xjm

SAncta agnes taladhe O maria modhir oc jomfru
owir alla jomfru thw mat wärdhskyllelica callas
daghrand hulka san sol ihesus christus lyste Vtan
huat ey kalla jak thik daghrand for thina konungx-
lica släkt älla for rikedoma älla hedhir ängaledhis
vtan thw kallas rättelica daghrand for thina ödh-
miukt oc for tronna lysilse oc for enkannelica
renlex lofwan, Thw budadhe oc framledde sanna
solina Thw äst rätuisa manna glädhi thw äst
dyaflanna bortältilse thw äst syndogha manna
hughnadhir Thy bidhir jek thik for thz brollöpit
som gudh giordhe mz thik i thässe stundinne at
thin dottir moghe staa j thins sons hedhir oc älsk-
ogha Gudz modhir suaradhe Sigh huru thw menar

p 28

thässe brullöpin for hänna skuld som thetta höre
Agnes swaradhe thw äst sannelica badhe modhir
oc jomfru oc hustrw, thy varo fäghirsta brullöp
giordh j thik i thässe stundinne thy at gudh til-
fögdhis mandomenom j thik, Vtan guddomsins
minzskilse oc jomfrudombir oc modherlikhet saman
fögdhos j thik jomfrudomsins renlikhet oskadde
Ok sua äst thw badhe thins skapara modhir oc
dottir visselica thw födde han j dagh vndir stund
oc tima hulkin äuerdhelica föddir aff gudhi fadhir
skapadhe al thing mz honum Thän hälghe ande
var jnnan thik oc vtan thik hulkin som thik
giordhe fructsama tha thw lydde gudz sändäbudha
oc gudz son som j dagh föddis aff thik var ämuäl
j thik, för än hans sändebudh kom til thik
Gör thy myskund mz thine dottir thy at hon
är lik fatike qvinno the ther änkte hafdhe j
thorpeno älla dalenom ther hon bodhe vtan litit
lifwande som vare höna älla gaas, tho hafdhe hon
sua mykyn kärlek til then herran som bodhe owan
fore a bärgheno at hon vnte honum oc gaff aff
kärlek alt thz som hon atte lifwandes Än herran
thz seande suaradhe Jak hauir siälwir öfrit oc
fulstopa j allom thingom oc ey vidhir thorff jek
thin thing vtan thw gifwir vanlica thy litit at
thik skulu mykyt atirgifwas, Hon suaradhe hon-
um Ey offra jek thik for thy thässin thing at
the äru thik vidhir thorftelikin Vtan for thy at
thw läst mik fatika qvinno byggia vidh thit bärgh
oc pallacium oc jak är hedhradh aff thinom thiän-
arom Thy offra jek thik litit hulkit tho var mik
hughnelikit at thw skuli pröfwa at jek giordhe

p 29

större thing vm jek formatte, oc at ja vari ey
othäk thine nadh Herran suaradhe mädhan thw
älskadhe mik mz sua storom kärlek tha skal jak
optaka thik a mit biärgh ok a mit pallacium oc
gifwa thik oc thino folke aarlikin kost oc klädhe
Swa är ok thin dottir skipadh thy at hon atirlät
thik ok vnte thz ena som hon hafdhe lifwande
som var världinna älskoghe oc sinna barna thy
tilbör thinne milhet at foresee hänne Sidhan tal-
adhe gudz modhir til sins sons brudh sighiande
Dottir stat stadhugh Jak skal bidhia min son at
han gifwe thik arlikin kost oc oplykte thik j sit
höghia biärgh oc pallacium Huar thusanda thusand
ängla thiäna honom thy at vm alle män taldins
hulke som vtfödde äru aff adam oc än skulu
födhas til thän ytarsta världinna ända Än finnas
j himerike meer än tio ängla for huarn een man
älla människio Visselica världin är ey vtan som
een gryta Än eldin vndir grytone oc askan äru
gudz ouini vtan gudz vini äru suasom bäzste
kostir j grytonne, Thy nar bordhit är redho tha
skal söte kosten presenteras herranom oc han skal
lustas j honum Än grytan skal brytas oc tho skal
eldin ey vtslökkias


Huru gudz vini skulu stundom dröuas oc

stundom hugnas Capitulum xijm

GWz modhir taladhe Gudz vini skulu stundom
väfwias j andelicom dröuilsom j världinne oc stund-
om j andelicom hugnadh Andelikir hugnadhir är
thäs hälga anda ingiutilse Gudz mykla gerninga
skodhilse oc hans tholomodhz vndir oc al thässin

p 30

fulkompnas lustelica j gerningomen Än andelik
dröuilse äru nar orene thanka ok throtme ällir
okuämelike dröua människiona hugh mot hänna
vilia Nar hughin ängxlas aff gudz vanhedhir oc
siälanna skadha Nar hughin nödhgas aff skällike
sak väfwias j värlzlica thinga vmsorgh Swa magho
oc stundom gudz vini hugnas mz värlzlicom hugh-
nadh Swa som aff kännedoms ordhom aff höuisk-
om lek älla aff androm gerningom j hulkom änkte
auitelikit älla ohöuist vari Swa som thw maat
vndirstonda mz äptedöme vm näfwin höllis al-
tidh atirlyktir äntiggia tha krumpnadhin sinuna
ällighis vanmaktadhis handin Swa är ämuäl j ande-
licom thingom, thy at vm hughin stodhe al tidh i
gudhelica thinga skodhan äntigia vordhe han throtm-
ande aff höghfärdh glömande sik siäluom älla minzsk-
adhis hans äro krona, Thy hugnas gudz vini stund-
om mz thäs hälghe anda inskiutilsom Ok stundom
dröuas the mz gudz tillate, thy at mz dröuilsom
oprifwas syndanna rötir oc rätuisanna frukt rotas,
tho gudh som ser hiärtan oc thöm vndirstaar han
matta sina vina frestilse sua at the varin thom
til thrifnadh oc gagn, thy at han latir vardha oc
gör al thingh rätuislica j rätte vikt oc maale, thy
mädhan thw äst kalladh j gudz anda tha haff ey
vmsorgh aff thy at gudh framdraghir länge sina
jättan, thy at scrifwat är at ängin kombir til gudz
vtan gudh fadhir draghir han Thy sua som hyrdin
draghir oc lokkir faarin j husit mz blomstir quast
oc atir lykke sidhan husit än thot faarin löpa kring
vm väggiana tho skulu the ey haua vtgang thy
at husit är vmkring sat mz väggiom Thakit är

p 31

höght oc dörrena atirlykta for hulkit faarin til-
uänias at äta höt oc vordha sua säwi oc spak at
äta gräs aff hirdhans hand Swa är ämuäl giort
mz thik thy at the thing som thik syntos för vara
hardh oc vansamlikin at thola äru nw vordhin
thik sua lät oc kär at thik lyste änkte vtan sua
som gudh


Aff tarom gudhi thäkkom oc othäkkom xiijm


GWz son taladhe thw vndra hui jak höre ey han
som thw seer haua manga taara oc mykin graat
oc giua mang thing for min hedhir Jak suara
thik til thz första, Huar twa keldor fram löpa
hände opta at the koma saman j eet, Ok andra
keldonna vatn som är thiokt oc orent smittar
renasto keldonna vatn Swa at ängin gitir drukkit
thz sidhan thz är thiokt oc orent vordhit Swa är
oc skipat mz mangra mäniskio graat oc taarom
thy at somlike mäniskio gratir oc tara framganga
aff thera ostadhelikhet oc naturinna böghelikhet
Stundom aff världinna dröuilsom oc haluitis rädd-
ogha tholke taara oc gratir äru orene oc illa lokt-
ande, thy at the ey fram gaa aff gudz kärlek
vtan the taara äru mik söte hulke som fram gaa
aff gudz godhgerninga skodhilsom ok aff sinna
synda aminnilsom oc aff älskogha til gudh Tholke
taara oc gratir oplypta syälinna mz värdhskyllan
til gudh oc födha mannin til euerdhelikit liiff Nw
är tuäfald födha kötlikin oc andlikin, kötlikin födha
födhe mannin aff orenlikhet oc til orenlikhet Mann-
in grätir kropsins skadha, thol gladhelica världinna

p 32

ärfwodhe, tholkin som sua gratir är ey thäkkir
taara son, thy at mz tholkom tarom ok grat aflas
ey äuerdhelikit liiff Vtan thän maa kallas taranna
thäkkiar son hulkin som gratir siälanna skadha
hulkin som atuaktol är at han skuli ey reta gudh
oc the modhir som tholkin son födhe, mz lärdom
ok kännedom at sik sua haua, är meer callande
modhir oc honum nämbir skyld for gudhi än the
som han födde kötlica, thy at vm tholka födho
aflas sält liiff Til annat som är at han gifwir
fatikom mannom almoso Swara jak thik vm thw
köpte thinom son kiortel mz thins thiänara päning-
om huat ey vare kortelin rättelica hans som pänn-
ingana atte ändelica vare swa Swa är oc ande-
lica thy at hulkin som thynge sina vndirana älla
jamcristna at han skuli hiälpa mz thera päningom
sinna vina siälom han retir mik meer til wredhe
än han blidhcar Thy at orätuislika aflat gooz som
gifs til siäla rökt thz hiälpir thom som thz atto
för rätuislica oc ey thöm som thz gifs före Tho
mädhan thänne giordhe thik godherninga skulu
honum godhgerninga atirgällas andelica oc licam-
lica Andelica vtgiutande böne fore honum til gudh
thy at ängen tror huru mykyt gudhi thäkkias
ödhmiuka manna böne Swa som jak teer thik mz
äptedöme oc liknilsom Vm nakor offradhe nakrom
konung stort sylffstykke tha sagdhin alle the som
ther vm kring stodhin thetta är stort present, Vm
han laase konungenom ena pater noster tha gabba-
dhis han af flästom Swa är thwärt amot när gudhi,
thy at hulkin som offra gudhi ena pater noster for
annars siäl thz är gudhi thäkkiare än stort sylff

p 33

stykke Swa som synis j thom godha sancto gre-
gorio hulkin som mz sinne bön oplypte hedhna
keysarin til höghre stadh Annantidh skalt thw
sighia honum thässe ordh, For thy at thw giordhe
mik godhgerninga Bidhir jek gudh alldra godh-
gärninga atirlönara at han atirgällir thik thz aff
sinne nadh Sigh oc honum sua käraste vin Et
radhir jek thik oc eet bidhir jak thik jek radhir
thik at thw oplät thins hiärta öghon skodhande
världinna ostadhughet ok fafängo, oc thänk huru
mykyt gudz kärlekir är kolnadhir i thino hiärta
oc huru hardh pinan är oc komaskolande domin
rädhelikin Ok dragh sua gudz kärlek j thit hiärta
skipande alla thina tima ok gerninga oc världz
gooz oc alla thina thanka, oc astundilse til gudz
hedhir oc autordha thina syni vndir gudz skipan
oc foresyn änkte minzskandis aff gudz älskogha
fore thera skuld Annan tidh bidhir jak thik at
arna oc rökta j thinom bönom at gudh hulkin
som al thing formaa gifwi thik tholomodh oc op-
fylle thit hiärta mz sinom välsignadha kärlek


Ey swikx then aff diäflenom som änkte annat
astunda vtan thz som gudhi tilhöre Capitulum
xiiijm.

GWz son taladhe Hui rädhis thw oc mödhis ther
aff at dyäfullin skal insända älla blanda nakar
thing j thäs hälghe anda ordh Huat ey hördhe
thw nakan tima the människio beholda sina tungo
hela som hona lagdhe mällan wredz leons tändir

p 34

Älla huat ey sögh nakar nakon tima sötasta hon-
agh aff hugorms stiärt ängaledhis Än hwa är
thetta leon ella ormbir vtan dyäfwllin, leon for
ilskona oc ormbir for klokskapin Än huat är
tungan vtan thäs hälghe anda hughnadhir Ok
hwat är at läggia tungona mällan leons tändir
vtan tala thäs hälgha anda ordh hulkin som syntis
i tungo liknilse oc thom framföra for manna thykkio
oc loff Thy hulkin som talar gudz loff til at thäkk-
ias mannom han vardhir andelica bitin oc swikin
aff dyäflenom Thy at än thot the ordhin äru gudz
tho framgaa the ey aff gudz kärlekx mwn Ok
tungan som är thäs hälgha anda hughnadhir bort
takx aff honum Än hulkin som änkte astundar
vtan gudh oc dröuis mot allom syndelicom värildz
thingom oc änkte girnas at see ällir höra j licamma-
nom vtan the thing som gudhi tilhöra Ok hulkin
som glädz j thäs hälghe anda inskiutilsom tholkin
maa ey suikas thy at ondir ande väghir vndan
for godhom oc gaar bort for honum oc thor ey
nalkas honum Än hwat tekna at sugha honagh
aff ormsins stiärt vtan hopas hugnadh älla godhan
framgang af dyäfwllsins äggilsom oc radhom Hulkit
ängaledhis kan vardha thy at dyäfwllin läte hällir
dräpa sik thusanda synnom Än han gafwe siäl-
inne et hughnelikit ordh thz hänne vare nyttelikit
oc holpe til euärdhelikit liff For thän skuld thorft
thw ey rädhas thy at gudh hulkin som byriadhe
got mz thik han skal fulkompna oc framhalla thz
til godhan ända Tho skalt thw vita at diäfwllin
är suasom hundir sloppin v bandom Nar han seer
thik ey vara i thäs hälgha anda ingiutilsom tha

p 35

löpir han til thin mz sinom frestilsom oc äggilsom
Än är thz sua at thw sätir nakat hart mot hon-
um aff hulko hans tändir äntigia värkia älla eghna
älla sliöna tha skal han ginstan springa fran thik
oc ey skadha thik Än huat är thz hardha som
mot dyäflenom skal sätias vtan gudhelikin kärlekir
oc gudz budhordha lydhna, Thy at vm dyäfwllin
seer thöm folkomplica i thik tha värkir honum j
tändirna thz är at hans vidhirfrestan oc vili vardhir
fafäng thy at han seer thik oc vndirstaar j thik
hällir vilia thola all gendwordhogh thing än gaa
mot gudz budhordhom


Hwi godhe dröuas oc onde främias Capitul-
um xvm

GWz son taladhe Thw vndra hwi thw hördhe
gudz vin hedhiruärdhan dröuas oc gudz ouin vara
hedhradhan hulkin som thw thänkte oc trodhe
skula plaghas Swa som thik var sakt j andre gudhe-
like syyn Jak suarar thik gudz ordh skulu baadhe
vndirstandas andelica oc licamlica thy at huat är
världina dröuilse vtan enna handa oplyptilse oc
redhilse til krono Än huat är världinna faghnadhir
oc sälikhet thöm manne som nadhinna vannytiar
vtan enna handa nidhirfärdh til dröuilse thy at
dröuas j världinne är san ophöghilse til lifwit Ok
at haua framgang i världinne är orätuisom manne
san nidhirfärdh til häluitis Thy til thins tholemodz
styrkilsa oc lärilsa j gudz ordhom Sighir jak thik
eet äptedöme Swa som een modhir vare ther hafdhe
twa syni Annar thera var föddir j myrkestowa

p 36

änkte vitande älla hörande vtan myrkit oc modhir-
na miölk Annar var föddor i litlo oc fatiko huse
hafuande manzlikin kost hwilo i säng oc thiänist
oc thiänisto qvinno thom som föddir var j myrke-
stowone sagdhe modhorin O son vm thw vilt vt-
gaa aff myrkeno tha skalt thw haua kräselicare
kost blötarin säng oc tryggare stadh Sonin hördhe
thetta oc gik vt thy at vm modhirin hafdhe lofuat
honum höghelicarin thing sua som vare mykyt
thiänisto folk älla filsbens hus älla pallacia älla
höghia oc gäfwa hästa älla andra dyra gärsame
han hafdhe ey trot hänne thy at han aff ängo
viste vtan aff myrkeno oc aff modhirna miölk
Swa lofuir ok gudh stundom litin thing ther han
mz mener oc vndirstaar höghelik thing at männ-
iskian vm världzlik thing skuli nima at thänkia
himerikis thing Än androm sonnenom sagdhe
modhorin O son huat nyttelikhet är thik at duäl-
ias j thässo smälico huseno hör thy mit raadh oc
thz skal dugha thik Jak vet twa städhi j första
stadhenom är oändelik glädhe oc osighelikin oc
hedhir for vtan ända J androm är kämpa stridh
huar alle the vardha konunga som stridha oc alle
the som vinnas vinna sighir Smasuenin hörande
thetta oc vtgangande til stridhinna, gik atir jn oc
sagdhe modhirne jak saa vndarlikin leek a banunne
Somlike nidhirsloghos oc nidhir trudhos Somlike
nektadhos oc drapos oc tho thigdho alle oc alle
läko oc ängin oplypte howodh älla hand mot thom
som han nidhirslogho Modhirin suaradhe Thänne
stadhin som thw saat är ey vtan som thorp vndir
äronna stadh thy at j thässo thorpeno vil herran

p 37

thom vt röna hulke som oquämelike äru at in-
ganga j äronna stadh Ok them som han seer vara
vakra ok starka til stridhinna thom skal han höghe-
licare krona j äronne Ok thy sitia the j thässo
thorpeno som skulu pröua thom ther kronas skulu
j äronne Än at thw saat thom som nidhirsloghos
näktadhos oc sloghos oc thigdho thz är aff thy at
var klädhi äru smittadh oc oren aff vars smälica
hws klädhom oc orenlikhet oc thy thorffua the
starka stridh oc äruodhe at the maghin thäs ren-
licare rensas Piltin suaradhe thz är hart oc thunkt
at nidhir trudhas oc thighia thy thykke mik bätra
vara at gaa til mit fatika hus Modhirin suaradhe
Vm thw bliuir j varo fatika huse tha skulu madhka
oc orma opuaxa aff varo myrke oc orma thräk
aff hulkra hörsl thin hörssl skal styggias oc rädhas
oc aff thera biti oc stiongom al thin makt skal
kolna oc forgaa, oc hällir än thw ville thz lidha
älla ther mz vmga häldir ville thw ey haua varit
föddir Smasuenin hörande thetta oc astundande
licamlikit got hulkit modhorin tho mente oc vndir-
stodh thz andelica, vardh han thäs diärfware til
stridhinna oc opuäktis daglica at forthiäna kron-
ona Swa gör ok gudh thy at han lofwir oc jattar
stundom oc gifwir licamlik thing Stundom jattir
han kötlikin thing j hulkom han vndirstar oc
menar andelik thing at hughin skuli opuäkkias til
gudz älskogha, aff thom gafwom som han hawir
takit oc ödhmiukas vm andelik vndirstandilse, oc
at han skuli ey trösta a sik älla dyrfwas aff sik
Swa giordhe gudh israels mogha thy at han jätte
oc gaff thom först världzlik thing oc giordhe mz

p 38

thom jartekn at the skullin läras vm tholik thing
til at vndirstaa osynlik ok andelik thing Ok sidhan
meere gudz vidhirkänna var giordh i thera vndir-
standilsom taladhe gudh mz prophetomen myrk
ordh ok hardh oc vansamlik at vndirsta mällan
blandande nakor hughnelik ordh oc glädhisful
Swasom han loffwadhe folkeno atirkoma til thera
fädhirnis land oc äuerdhelikin fridh oc at vpbyggia
alt thz nidhirfallit var Nw än thott thz kötlica
folkit vndirstodh oc ville haua alla thässe lofw-
anena oc jättena värlzlica, tho foreskipadhe gudh
oc foreuiste at somlika aff thom skullo fulkompnas
värlzlica ok somlica andelica Än nw mat thw
spöria hui gudh hulkom alla tima oc stunde äru
kunnogha foresaghdhe ey al thing slätelica til vissa
tima älla hwi sagdhe gudh annat oc mente annat
Jak suara thik jsraels folk var kötlikit oc astund-
adhe ensam världzlik oc kötlik thing oc formatto
ey at vndirsta älla begripa osynlik thing Vtan vm
synlik thing oc liknilse, thy thäkkis gudhi at lära
sit folk mz mangom mattom oc the som trodho
gudz järteknum skullo thäs höghelicare kronas for
trona at the som framgingo i godho skullin vardha
thäs hetare til got oc the som lati varo skullo thäs
hetelicare optändas til gudh Ok syndoghe thäs
hällir aflata at synda ok dröfdhe thäs tholomodho-
are at thola syna ysäld Oc the som äruodadho
thäs lystelicare at sta oc framhalda oc the som
bidadho thäs höghelicare at kronas for myrka
jattan, thy at vm gudh hafdhe jättat kötliko folke
ensam andelik thing tha hafdho the slionat j hime-
rikis älskogha Än vm gudh hafdhe jättat ensammin

p 39

kötlik thing huat atskilnadh hafdhe varit mällan
diurin oc mannin, Vtan mildir oc sniällir gudh
ther til at mannin suasom var dödhelikin skulle
rätuislica styra sin licama gaff han honum licam-
lik thing oc ther til at han skuli astunda hime-
rike tedhe gudh honum ömpna godhgerninga oc
järtekne oc at han skulle rädhas at synda tedhe
gudh honum sina rädhelica doma oc insändilse oc
frestilse vm onda ängla Ok ther til at jättanna
liusare oc snillina giuare skulle ämuäl bidhas oc
astundas blandadhis myrk thing oc jäffwogh mz
hugnelicom Swa kungör ämuäl gudh i dagh ande-
lica doma vm licamlik liknilse, Ok talande vm
värlzlikin hedhir at ensampnom gudhi gifwis alt
mästirskap thy at huat är världinna hedhir vtan
vädhir oc äruodhe oc gudelix hugnadz minzskilse
Än huat är dröuilse vtan dygdhanna redhoboilse,
thy at loua rätuisom manne världina hedhir huat
är thz vtan at hindra ok fortaka andelikit gagn
Än at jak jatta världinna dröuilse huat är thz
vtan stors siukdoms läkedoms gafwa O dottir thy
magho gudz ordh mangfallelica vndirstandas oc
tho är ängin vmskiptelikhet j gudhi märkiande
for thy, Vtan hans snille är vndrande oc rädhas
skolande thy at suasom jak sagdhe mang thing
licamlica mz prophetom hulkin fulkompnadhos
licamlica Jak sagdhe oc ämuäl mang thing licam-
lica hulkin andelica fulkompnadhos Swa gör jak
oc nw oc nar thässe thing hända tha skal iak
kungöra thik thera sak

p 40

Capitulum xvj

MAria gudz modhir taladhe Hwi härbärghadhin j
thänna mäthan hans tunga är stortalugh hans
liuirne okonnoght oc hans sidhi värlzlike oc löslat-
ughe Hon suaradhe thy at han trodhis vara godhir
oc at jak skulle ey skändas vm jak forsmadhe oc
vidhirsagdhe kändan man Tho vm jak hadhe vist
at thz misthäktis gudhi ey hafdhe jak hällir takit
han j mit hus än hugorm Gudz modhir suaradhe
thänna thin vin gömde jak ok atirhiolt hans tungo
oc hiärta at han skulle ey röra idhir til dröuilsa,
Visselica dyäfullin är klokir oc ledde til jdhir
vargh vndir vlla fät at han skulle faa tillfälle at
mödha idhir oc skualdra mz jdhir Hon suaradhe
os synis at han är gudhelikin oc angrar oc vil
bätra sina syndir oc at han söke hälgha män ok
sighir sik vilia halla aff syndom Gudz modhir
suaradhe hwar nakor gaas är mz fiädhrom Sigh
mik huat hällir kötit pläghir ätas älla fiädhrana
huat ey äru fiädhrana vamula j maghanom än
kötit mätte oc styrke Swa är oc andelica, the
hälgho kirkio skipilse oc stadge är sua som gaas
j hulke christi licamme är suasom färskasta köt
oc kirkionna hälghilse äru suasom gaasenna inälue
Vingane tekna hälghra manna gerninga Dunit
teknar hälghra manna kärlek oc tholomodh Än
fiädhranna tekna aflat hulkit hälghe män gafuo
ok forskylladho, Thy huar thän som gangir til
aflat mz the akt at han skuli atirbliua j sine laste-
like sidhuänio han hauir gasinna fiädhra aff hulkom

p 41

siälin mättis ey oc styrkis ey vtan at enast vm
the ätas tha göra the oc hiälpa til opkastilse Än
the som koma til aflat mz thom hugh at the vilia
ther äptir fly syndinna oc atirgiua orättelica aflat
gooz oc fult göra thom som the haua orättelica
skadha giort Ok afla ey en skärff mz fule oc
orätuise afling Ok at the villin ey liua en dagh
vtan äptir gudz vilia oc at the antwordhin gudhi
sin vilia j genuärdho oc sälikhet Ok at the skulin
fly världinna hedhir oc hänna vinskap tholka skulu
faa synda forlatilse ok äru like gudz änglom j
gudz asyn Än them som glädz aff förra synda
aflösn oc hauir tho ey vilia at forlata sina förro
fafängo älla sins hugx illa skipadh girnilse Vtan
vil behalla orätuislika aflat gooz oc älska värld-
inna j sik oc sinom vinom, blyghis aff ödhmiukt
oc ey fly wranga sidhuänior Ey atirhalla sit köt
aff owirflödhis oc oloflicom thingom honum dugha
fiädhrana som är aflatit til opkastilsa, Thz är til
at faa jdhrugha oc scriptamaal mz hulkom syndin
vtkastas ok nadhin aflas Ok han flyghir suasom
mz nakrom fiädhrom aff diäfulsins hand j gudz
sköt vm han vil tho siälwir tilgöra mz godhom
vilia at han maghi thetta faa Hon suaradhe O
miskuninna modhir bidh for honum at han maghe
finna nadh j thins sons asyn, hon sagdhe thän
hälghe ande sökir han Vtan nakat liggir fore hans
hiärta sua som stenhal forbiudhande at gudz nadh
skuli ey ingaa Visselica gudh är suasom höna älla
fogil liggiande owir sin äg oc görande thom heet
aff hulkom liuande vnga vardha än al äggin hulkin
som äru vndir hönonne taka hänna hita oc ey

p 42

annor vmkring liggiande Ok ey brytir modhorin
äggia skalina ther vngen j aflas vtan siälwir kök-
lingin vidhirfresta at bryta skalena mz sino näfwi,
oc modhorin seande thz redhir vnganom hetare
stadh huar han maghe sta oc bliua Swa söke gudh
alla mz sine nadh Än thom som sua thänkia mz
sik Vi viliom halla aff syndinne oc vi viliom vidhir-
fresta til fulkomplikhet sua mykyt vi formoghom
thom sökie thän hälghe ande idhkelicare at the
formaghin fulkompna got thäs fulkomplicare Än
thom som antuordha gudhi allan sin vilia ey vili-
ande ägha minsta thing mot gudz älskogha Vtan
fölghia thom människiom som tee sik fulkompna
vara j godho oc sta äptir ödhmiuka manna radhe
skällica stridhande mot sins köts rörilsom thom
läggir gudh vndir sik sua som höna sina vnga
görande thom sit wk söt oc hugnande thom i
thera vanda Än the som fölghia sinom eghnom
vilia oc losta thänkiande litla godhgerninga som
the göra vara värdhogha stor lön när gudhi Ok
vidhirfresta ey at framga til mera folkompnilse
vtan sta j thom thingom som hughin lusta orsak-
ande sin krankdom mz andra manna äptedöme
Ok slätande sina laste mz andra manna wrang-
likhet tholke vardha ey gudz kyklinga thy at the
haua ey vilia at bryta sins vilia fafängo vtan vm
the formattin villin the hällir länge liua at the
mattin längir blifua j syndinne Ey giordhe sua
thän godhe zacheus oc ey magdalena Vtan for
thy at the hafdho syndat mot gudhi j allom lim-
om thy gafuo the honum alla sina limi til bädhr-
ing for syndinar oc for thy at the opforo dödhe-

p 43

lica oc syndelica til världinna hedhir nidhirforo
the ödhmiukelica j hänna smälikhet, thy at van-
sampt är nakrom badhe sindir älska gudh oc
världinna Vtan han är suasom thz diur som öghon
hawir fore oc bak oc tholkin ä huru mykyt han
är atuaktol tho skal han dröuas Än the som
tholke äru som zacheus oc magdalena vtualdo
tryggiasta delinSancta agnes taladhe saat thw frwna j högh-
färdh thz capitulum leta j konunga bokine
(Åttonde Boken, Kap. 15)

Aff varfw lofwi oc sancto johanne &c. xviij


O Söta maria sagdhe sancta birgitta Välsignadh
vari thw mz äuerdhelike välsignan thy at thw
vast jomfru fore barnbyrdh jomfrw äpte barn-
byrdh oc jomfru vtan iäff tha thin fästeman iäfu-
adhe Vari thw välsignadh thy at thw äst modhir
oc jomfrw Thw ensamin gudhi aldra kärast aldra
renast owir alla ängla ensamnin fullast mz tronne
mz apostlomen Ensamin aldra beskast j hiärtans
sorgh aldra klarast j atirhalle owir hälgha känne-
fädhir höghelicast j renlek oc bindogha owir alla
jomfrwr thy välsignin thik al thing owantil j
himpnenom oc midhantil a jordhinne, For thy at
vm thik vardh skaparin man Vm thik findir rätuis
man nadhe Syndoghe synda forlatilse, Dödhir liiff
oc vtläghe man älla biltogha kombir atir til sit
eghit fädhirnis land Jomfrwn suaradhe Scriwat
är at petro suaradhis nar han bar vitne minom

p 44

son at han var gudz son Säl äst thw pätar thy
at köt oc blodh opinbaradhe thik ey thz Swa
sighir Jek nu at thin kötlica siäl beuiste thik ey
älla opinbaradhe thässa helso vtan han som var
vtan ophoff oc är vtan ända Var thy thu stodh-
ogh tha skal jak vara thik miskundsam Johannes
baptista skal vara thik sötir som han jätte thik
Petrus skal vara thik mildir Paulus starkir som
kämpe tha skal Johannes sighia thik O dottir sit
j mino knä Petrus skal sighia O dottir lät vp thin
mwn oc jak skal mätta thik mz sötmans kost Än
paulus skal föra thik j kärleksins vakn oc jak
som modhir är skal presentera thik minom son
Tho dottir mat thw thetta ämuäl vndirsta andelica
thy at j johanne som tekna gudz nadh märkis
san lydhna Visselica sanctus johannes var sötir
fadhir oc modhir for vndarlica nadh Sötir mann-
om for enkannelica predican Sötir gudhi for liuir-
nesins hälaghet oc lydhno Sannelica han lydde j
vngdomenom han lydde j sälom thingom oc j
genuerdhoghom Han lydde oc stodh ödhmiukelica
nar han hafdhe maat hedhras han lydde oc j
dödhenom thy sighir lydhnan sit j knäm thz är
at far op til ödhmiuk thing oc thw skalt haua
höghelik thing Forlat besk thing oc thw skalt faa
söt thing forlat thin eghin vilia vm thw vilt vara
litin Forsmaa jordzlik thing vm thw vilt vara
himersklikin älla hälagh Forsma owir flödhelik
thing vm thw skalt haua öfrit fulstopa andelica
J petro märkis hälagh tro the hälgho kirkio tro
thy at sua som petrus bleff städhughir alt til
ändalyktinna Swa skal oc the hälgho kirkio tro

p 45

stadhugh bliua for vtan ända thy petrus som är
the hälgha tro sighir lät vp mwnnin oc thw skalt
haua bäzsta kost Thz är lät vp thina siäl vndir-
standilse ok skalt finna j the hälgho kirkio sötastan
kost thz är gudz licamme a altareno oc nyo laghin
oc gamblo oc hälgho kännefädhra vt thydilse j
scriptinne thera tholomodh som dödh tholdo for
gudz äro Renliuis manna ödhmiukt jomfru renlik-
het ok aldra dygdha grundual Leta thy the hälgo
tro j sancti petri kirkio oc halt hona j aminne oc
fulkompna j godhgerningom J paulo märkis oc
forstandz tholomodh thy at han var hetir oc
brännande mot thom som striddo mot tronne
gladhir j dröuilsom langhughadhir oc städhughir
j hälagho hopi Thologhir j siukdom varkundsambir
mz sörghiandom ödhmiukir j dygdhom millir at
härbärghia fatika myskundsambir til syndogha
aldra manna mästare oc kännefadhir stadhelica
bliuande alt til dödhin j gudz kärlek Thy skal
paulus som teknar tholomodh väkna thik mz
dygdhanna vaknom thy at sant tholomodh grundat
oc styrkt mz christi tholomodh oc äptedöme ok
hans hälghra manna optände gudz kärlek j hiärtano
oc opuäkkir hughin til at göra starklica Ok gör
mannin ödhmiukan, millan miskundsaman oc hetan
til andelik thing oc himerikis thing atuaktoghan
vm sik siäluan oc stadhelica bliuande i godhom
thingom som han hawir byriat Thy hwarn thän
man som lydhnan opfostra j ödhmiuktinna knä
oc tron mätte mz sötelikehetz kost Ok tholomodhit
kläthe oc väkne mz dygdhanna vaknom han ledhe
jak miskunnina modhir til min son hulkin som

p 46

han skal krona mz sötmans krono thy at j honum
var othänkelikin styrkir oc oreknande snille ok
osighelikin dygdh oc vndarlikir kärlekir Ok thy
skal ängin gripa han älla bortföra aff hans handom
Tho dottir än thot jak talar til thin tho mener
jak oc vndirstar vm thik alla thöm som fölghia
the hälgho tro mz kärlex gerningom, Thy at sua
som j enom man israel vndirstodz alt israels folk
Swa menar jak oc vndirstar alla sanna oc godha
cristna män vm thik


Huru christi brudh lofwir gudz modhir mariam
ok bidhir til hänna Capitulum xix.

O sancta oc söta maria ny fäghrind klarasta fäghr-
ind Kom mik til hiälp At min vanskaplikhet skuli
rensas oc min kärlekir vptändas thy at thin fäghr-
ind giuir thry thing hon giuir Först aminneno
oc hughenom at gudz ordh sötelica ingangen
Annantidh at the hörins oc gömins lustelica Thri-
diatidh at the hetelica wtgiutins oc framförins
til jamcristins kännedom Thin fäghrind gifwir
ämuäl hiärtano thry thing, hon barttakir först
lätinna hardhasto byrdhe vm thin kärlekir oc ödh-
miukt skodhas Annantidh gifwir hon öghomen
graat oc taara Vm thin fatikdombir oc tholomodh
atuaktas Thridhiatidh giuir hon hiärtano jnnarsta
sötelikhetz brändagha Vm thins milhetz aminne
skodhas oc thänkis renlica Sannelica O sötasta
frw thw äst dyrasta fäghrind astundelicasta fäghr-
ind thy at thw äst giuin siukom til hiälp, dröfdh-
om til hugnadh oc allom til daghthingarsco thy

p 47

alle the som thik hördho vara födhande Oc the
som vita thik nw vara födda matto väl ropa
sighiande kom klarasta fäghrind oc lys var myrk
kom dyraste fäghrind oc för bort var obrydhilse
kom sötasta fäghrind oc blidhca oc minzska vara
besklikhet kom valloghasta fäghrind oc lös vaar
fängilse Kom höuiskasta fäghrind oc afskrapa vara
fylsko oc orenlikhet Thy vari tholik oc sua stor
fäghrind välsignadh oc hedhirlikin hulka som alle
patriarcha astundadho at see aff hulke alle propheta
sungo oc spadho Aff hulke som alle vtualde oc
godhe män gläddis Gudz modhir suaradhe Väl-
signadhir vari gudh min fäghrind hulkin thik gaff
oc styrdhe thik til at tala tholik ordh thy sighir
jak at älzsta oc äuerdhelik fäghrind oc fäghirste
hulkin som giordhe oc skapadhe mik skal styrkia
thik, the älsta oc nya fäghrindin al thing opny-
ande hulkin som var j mik oc gik fram aff mik
skal lära thik vndarlik thing Astundelicasta fäghr-
ind lustande al thing oc gladh görande skal op-
tända thina siäl mz sinom kärlek tröst thy a gudh
Thy at nar himerikis fäghrind synis tha skal al
jordzlik fäghrind skändas oc reknas suasom thräkkir
Ther äptir sagdhe gudz son til sinna modhir O
välsignadha modhir thw äst lik gulsmidh hulkin
som redhe godha gerning, Alle the glädhias som
gerningena älla värkit se oc offra tha äntiga dyra
stena älla gul at thz värkit oc gerningin skuli
rasklica fulkompnas Swa oc min älskelica modhir
giuir thw allom hiälp thom som vidhir fresta at
opsta til gudh Oc ängin latar thw lutlösan älla
toman aff thinom hughnadh thy mat thw väl

p 48

kallas gudz hiärta blodh, Thy at suasom alle
licammans limi liuande göras oc styrkias aff blodh-
eno Swa lifuande göras alle vm thik aff syndomin
mz dygdhelicom gerningom

At vara skällikin j atirhalle xx.


AGnes taladhe O dottir stat stadhug oc gak ey
til ryggia thy at ormbir liggir for thinom hälom
ok gak ey ofmykit fram thy at huas spiudz vddir
staar mote thik Aff hulkom thw skalt sargas oc
stingas vm thw ofmykyt fram gar Än huat är at
til ryggia ganga vtan angra j frestilsom at haua
vppa sik takit hardh thing oc helsam oc vilia
atirgaa til förre sidhuänio lustas mz hughenom j
orenom thankom, Tholik thing myrkia al godh
thing vm the thäkkias hughenom oc atirdragha
han smam oc smam aff allo godho Ey skalt thw
oc ofmykyt framga thz är at thwinga thik owir
thina makt älla fölghia androm j godhom gerning-
om owir thina natur oc krapt Thy at gudh skap-
adhe aff äuerdhelico at himerike skulle oplätas
syndoghom människiom mz kärlex oc ödhmiuktz
gerningom Swa at skällik matta skuli gömas j
allom thingom Nw är dyäffwllin awndzsiukir oc
raadhir oc äggiar fulkompna män at fasta owir
sina makt jätta owan oc ny thing oc oskälikin
vilia fölghia fulcompnin thing sinne eghne makt
oc krankdom oskadhom at styrkin vanskis oc
människian jdhne thz hon hauir illa byriat mer
for manna blygdh än for gudz skuld Älla at hon
kränkis oc vanskas rasklica for oskälikhet oc siuk-

p 49

dom, mäl oc vägh thy thik siälua i thik siälue
äptir thinom styrk älla vanmakt Thy at andre
äru starkare aff natur oc skipilsom andre van-
maktoghare oc somlike hetare j gudz nadh som-
like raskare aff godhe sidhuänio Thy styr thit
liuirne äptir thera radhe som gudh rädhas at
ormen skuli ey bita thik vm thu ey granlica
skodha thik ällighis oc at etirfuldz suärdz vddir
Thz är at dyäfwlsins etirfullasto äggilse skulu
gabba thin hugh at thw vili äntiggia synas thz
thw ey äst ällir at thw astundar at vara thz som
är owir thina makt oc krapte Thy at somlike äru
hulke som tro at faa himerike mz sinne forskyllan
hulkom gudh spar aff dyäfulsins frestilsom aff sinne
lönlike skipan Somlike äru hulke som mz sinom
gerningom vänta at gudhi göra fult for sina syndir
hulkra villa alstingx är fordömelik thy at vm
ämuäl nakor människia draape sin licamma hundra-
dha sinnom hon formatte ey at suara gudhi eet
for thusanda thy at gudh giuir maktena oc vilian
Han gifwir timana oc helbregdhelikhet, han gifuir
godh astundilse Han giuir rikedoma oc äro han
dräpir oc gör lifuande han ophöghde oc nidhir
thrykke Oc al thing äru j hans hand Oc thy är
honum ensampnom allir hedhir giuande, oc ängin
manna forskullan reknas for honum nakat Än at
thw vndra aff the frwne som kom til aflat oc
vardh smittadh oc valdfördh Jak suara thik at
somlika qvinnor äru hulka som haua atirhald oc
tho älska the ey atirhallit hulka som haua storan
skörlimnadz lusta oc tho ey maktogh frestilse Hulka

p 50

som gärna tokin hedhirlik giptomal vm the budh-
ins thom Vtan for thy at thom biudhas ey högh
thing thy forsma the litin thing oc sua oprindir
thom höghfärdh oc dyrfwe aff thera atirhalle Ok
for thy händir thom stundom at falla, af gudz
tillate oc tholi, swa som thw nu hördhe Än vm
nakor hafdhe tholka akt at han ville ey entima
smittas for alla världinna vm hänne thz budhis
omöghelikit vare at tholkin leddis til fwl thing
älla smittilse Tho vm gudh läte tholka falla aff
sina lönlico rätuiso vordhe thz hänne meer til
krono än til synd mädhan thz vare mot hänna
vilia Thy skalt thw vita at gudh är sua som örn
hulkin som aff högdhinne skodhar huat som nidhre
är Vm han seer nakat opfara aff jordhinne ginstan
nidhirkastir han thz sua som mz stafslyongo Vm
han seer nakat etirlikit sik genuärdhokt han ginom-
sla thz suasom mz straal Vm nakat vrenlikit drypir
owan til a han thz vtskyddir han starklica aff sik
mz vingomen sua som gaas Swa gör oc gudh vm
han see mannanna hiärta aff kötzsins krankdom
älla dyäfulsins frestilsom opräte sik mot andans
vilia mot gudhi ginstan gör han thz til änkte mz
thy at han skiutir jdhrugha i manzsins hiärta oc
latir mannin atirkomma til gudh oc til sik siäluan
Vm kötlix lusta älla rikedoma giris etir gaar in
i manzsins hiärta ginstan ginomslaa gudh hughin
mz sins kärlex straal at mannin skuli ey bliua j
syndinne oc skolias fran gudhi Än vm höghfärdh-
inna orenlikhet älla skörlimnadz thräkkir smittir
hughin ginstan nidhirkastar han thz swa som gaas
vm trona ok huxsins stadhelikhet at hughin skuli

p 51

ey härdhas j syndomen, älla at siälin tilfögdh
gudhi skuli fordömelica smittas O dottir skodha
thy gudz rätuiso oc miskund j allom thinom astund-
ilsom oc gerningom oc akta altidh thina ändälykt


Aff gudz höghelikhet oc at hetelica predica
gudz ordh xxjm

CHristi brudh sighir välsignadhir vari thw min
gudh hulkin som är thräfallir oc een thräfallir
j personis en j natura Thw äst siälwir godhlekin
oc siälf snillin thw äst siälff fäghrindin oc siälft
valdit, Thw äst siälff rätuisan oc sanindin vm
hulka al thing lifwa oc oppehallas Thw äst sanne-
lica likir thy blomstre som enkannelica vaxir a
hedhinne aff hulko alle the som thy blomsterno
nalkas faa sötma j smakenom lustilse j hiärnanom
losta j syninne styrk j androm limom Swa alla
the som thik nalkas vordh thäs fäghre forlatande
syndena vardha thäs sniällare fölghiande thinom
vilia oc ey kötzsins vardha rätuisare älskande oc
fölghiande siälinna nyttelikhet i gudz hedhir, Thy
o millaste gudh giff mik thz at älska som thik
lusta oc thäkkis oc mannelica sta mot frestilsom
Forsma al världz thing oc thik jdhkelica beholla
j mino aminne Gudz modhir suaradhe thässe hel-
sona forskylladhe thik aff gudhi sanctus ieronimus
hulkin som bortgik aff false snille oc fan sanna
snille hulkin som forsmadhe oc vidhir saghdhe
värzlikin hedhir oc afladhe siäluan gudh Säl är
tholkin ieronimus oc säle äru the som fölghia
hans kännedom om liuirne Han var änkio giordhir

p 52

älskare godhra manna speghil oc sannindinna ok
renleksins kännefadhir Vtan sigh dottir hwat är
thz som thik mödhe oc dröue j thinom hugh,
Hon sagdhe thanke löpir mik mot sighiande Vm
thw äst godh lät thik nöghia at thinom godhlek
huat vardha thik at döma älla lära andra hulkit
ey tilhöre thine skipan älla stadga Aff thom
thankanom räddis hughin sua at han glöme sik
siäluom oc kolna allir i gudz kärlek Gudz modhir
suaradhe thänne thankin atirdraghir manga fran
gudhi thy at dyäfwllin hindrar godha män at the
skulin ey predica for ondom at onde mattin faa
jdhrugha oc vordha bätre, Han hindra thom oc
ämuäl at the prediken ey älla talin for godhom
at godhe ey vanlica oplyptins til höghre stadh
thy at godhe höra opta godhra manna kännedom
oc vplyptas til höghre nadh oc forskullan oc
stadhga Swa hafdhe thän hedhningin som las
ysaye spadom komit til mindre häluitis pino Än
philippus apostolus kom til hans oc kände honum
genstigh til himmerikis oc olypte han til sälan
stadh Swa sändis oc petrus til cornelium, vm
cornelius hafdhe för varit dödhir visselica han
hafdhe komit til nakra nadha for sina tro Vtan
petrus kom oc ledde han til lifsins port Swa kom
oc paulus til dionisium oc ledde han til säl atir-
lön thy skulu gudz vini ey lätias j gudz thiänist
Vtan äruodha at ondir man vardhir bätre oc
godhir man komi til fulkompnilsä Thy at hulkin
som hauir vilia til at hwiska j aldra manna öron
at ihesus christus vare sannelica gudz son oc
giordhe ther til sua mykyt som han formatte til

p 53

aldra manna vmuändilsa, huat hällir faa älla änge
vmuändins, ey thy sidhir finge han sua stor lön
sua som thyt alle vmuändins til gudh Sua som
jak sighir thik mz liknilsom oc äptedöme Vm twe
legho swena grofwin hardhasta biärgh äptir sins
herra budhi ok annar thera funne got oc vtualt
gul oc annar thera funne änkte Thässe badhe
vordho värdhe jämpn lön for sin vilia oc äruodhe
Swa som paulus hulkin som vmuände manga til
gudh oc andre apostoli vmuändo färre tho hafdho
the alle en vilia vtan gudz skipan var lönlikin thy
är ey aflatande än thot faa människor älla änga
taka gudz ordh thy at suasom thornin göme
rosina oc asnin bär ok framföre sin herra Swa
dyäfwlin syndinna thorn dughir vtualdom mannom
sua som rosen vm dröuilsa styngia at the skulin
ey fanytlica syndir lösas vm hiartans diure Ok
framledha thom sua som asna til gudz hughnadh
oc mere atirlön


Aff grymom dom mot thom som raske äru til
at synda xxij

GWz son taladhe vm jak matte dröuas tha matte
jak nw värdh skyllelica sighia Mik angrar at jek
hauir skapat mannin thy at mannin är nw sua
som thz diur som siälfwiliandis löpir j nätin thy
at ä huru mykyt oppa hanum ropas ey thäs sidhir
fölghe han sins vilia lusta oc ey är dyäfwllin nw
alstingx skyllande at han draghir mannin mz vald
Vtan siälff människian forekombir nw hans ondzsko
Swa som the löpande hunda hulke som först ledhas

p 54

älla föras j koplom älla simom oc sidhan the
vordha vani at gripa diurin oc äta koma the
raskare til braadhinna än jagharin Swa mannin
tiluandir til syndinna oc kopladhir i hänne är nw
raskare til at synda än dyäfwllin är til at fresta
Ok ey är thz vndir thy at longo är at världinna
howodh som är pafwans gardhir blidhcadhe gudh
mz liuernesins hälaghet oc sino godho äptedöme
swa som hälghe pafwa giordho förra, oc thy äru
andre limine vordhne vanmaktoge oc thwänande
Ok ey aktas nw älla skodhas hwi gudh som är
naturlica rikir var ther til vidhir thorftoghir oc
fatikir at han ville tee oc känna at forganglik
thing skullo miswrdhas oc forsmas oc himerike
älskas Vtan mannin som är naturlica fatikir är
rikir vordhin aff falsom rikedomom thz astunda
alle at fölghia oc älska Ok faa finnas andre hulke
som thz ey göra thy skal äriarin koma vtsändir
aff thom valloghasta oc hwästir aff thom sniällasta
hulkin ther ey letar älla aktar jordh ägho älla
licamlica fäghrind oc vandar ey vm starka manna
styrk oc rädhis ey höfdhinga hözslo oc aktir ey
nakra människio värdhelikhet hulkin som skal saa
mäniskionnar köt oc nidhirslaa andanna hus oc
antuordha madhcomen licammana oc siälanna thom
som the thiänto Äruodhin thy mine vini til
hulka jak sände thik mannelica oc rasklica, Thy
at thetta som jak sighir skal ey vardha j ytarsta
daghomen sua som jek sagdhe för, vtan i thässom
daghomen Ok mange nw lifuande skulu see thz
mz sinom öghom at fulkompnas skuli thz scrifwat
är, Vardhe thera hustrw änkior Ok thera syni

p 55

fadhirlöse oc alt thz männene astunda skal bort
takas, Tho alt vm ens hulke som til mik koma
mz ödhmiukt thom takir jak miskundsamlica til
mik Än hulke som fulkompna rätuisona frukt mz
gerningom thom skal jak giua mik siäluan Thy
at rätuist är at husit skuli rensas j hulkit konung-
in skuli ingaa Ok glasit renlica thwas at drykkin
skuli klar synas, Kornit starklica thryskias at thz
skuli skilias fran agxeno oc agnine oc thz som
innelykkis j formonne skuli starklica thrykkias oc
pressas til thäs thz fa formonna liknilse Tho alt
vm ens sua som saamarin kombir äptir vintrin
Swa skal jek giua thom hughnat äptir dröuilse
thom som girnas at vara ödhmiuke oc meer akta
himerike än jordzlik thing Tho suasom mannin
födhis ey oc döör j thom sama timanom Swa skulu
nw all thässe thing fulcompnas j sinom tima Thw
skalt ämuäl vita at jak vil göra mz somlicom
äptir almännelico ordhkuädhe som är slan a halsin
oc lät löpan oc dröulsin nödhga at synda Mz
somlicom skal jak göra suasom scriwas lät vp
thin mwn oc jak skal fylla han Til the thridhio
skal jak sighia andelica, hughnande thom komin
fakunnoghe oc enfalde oc jak skal giua jdhir mun
oc snille sua at höghfärdhoghe oc mangtalughe
skulu ey formogha motestridha Swa giordhe jak
j thässom daghenom Jak oplypte enfalla mz mine
snille oc the staa mote lärdhom mannom Jak
bortkastadhe stortalugha oc vällugha oc the bort-
gingo bradhelica Ey är thz vndir thy at jak bödh
sniällom mannom at the skullin skära aff ormanna
tungor sua som thw hördhe oc villo ey Ok ey

p 56

modhorin hulkin som var almogans lime ville vt-
släkkia munnana at hon skulle vtsläkkia girinna
eld som var tändir j sonanna hiärta Swa som jak
manadhe, thy ophiog jak thom oc jak skar aff
thera tungo j thera sälikhetz tima


Capitulum xxiijm

IOhannes ewangelista sagdhe til gudz modhir
Hör thw jomfrw oc modhir ens sons oc ey flere
sona modhir enga gudz sons aldra manna skapare
oc atir lösarä, Hör sua som thw oc väl höre huru
mykit thänne är gabbadhir oc suikin aff dyäfle-
nom huru mykyt han äruodadhe at han skuli faa
thz som honum är omöghelikit at fa Huru mykit
oc huru storom thingom han är lärdhir aff lygn-
inna anda Ok huru mykyt han fiärkar sik fran
gudhi j faars liknilse oc leons hiärta Jak predic-
adhe j världinne at thre äru hulke som bära vitne
j himerike oc jordhrike fadhir oc son oc thän
hälghe ande Vtan thässom bär ondir ande vitne
at han är allir hans hulkin ther fadhorin styrke
ey mz sino valde Sonin sökir ey mz sinne snille
Ok thän hälghe ande ey optändar mz sinom kär-
lek Ok thz är ey vndir thy at Han astundar vald
mot gudz fadhors valde, Han vil vara sniällir mot
gudz sons snille Han hauir optändilse oc tho annor-
ledh än thän hälghe ande optändir Thy bidh thin
son at han skuli borttakas sköt at ey fortapins
flere älla oc at han rasklica ödhmiukir vardhe for
sina villo Gudz modhir suaradhe Hör thw jom-
frw thw som tho vast manzlik oc ey qvinköns

rw thw som tho vast manzlik oc ey qvinköns

p 57

persona Thw äst thän som gudhi thäktis at calla
aff världinne mz lättasta dödh näst mik Jak var
suasom sompnadh i siälinna oc licammans atskil-
nadh oc jak vaknadhe j äuerdhelike glädhi Ok ey
var thz vndir Visselica jak sörgdhe beskelicare än
andre j mins sons dödh oc thy thäktis gudhi at
calla mik aff världinne mz lättastom dödh Ok thw
nalkadhis mik näst aff allom appostlomen Ok thw
wtrönte stora mins sons älskelikhetz tekn meer än
andre Ok bescare var thic mins sons pina än
androm hulka thw saat granlicare än andre Ok
for thy at thw lifdhe längir än andre thine bröthir
thy vast thw sua som martir j aldra thera dödh
thy thäktis gudhi at kalla thik aff världinne mz
lättasta dödh äptir mik thy jomfrwn var jom-
frunne anduordadh thy skal thz vardha som thw
bedhis oc skal ey senkas tho vil jak tee mine
dottir huru thänne är skipadhir aff hulkom ther
vi nw vm talom Visselica han är sua som mynt-
ara swen som tekna dyäfwllin hulkin som saman
bläse oc slaar sit mynt thz är thän honum thiänar
mz sinom äggilsom oc frestilsom til thäs han ful-
kompnar myntit äptir sinom vilia Ok nar han gitir
wrängt ok brutit manzsins vilia oc böght til köts-
ins lusta oc världinna älskogha ginstan inthrykte
han oc stämpla j människiona sina script oc tekn
älla mot Thy at tha synis ympnyt a yttro tekn-
omen huem han älska aff allo hiärta Än nar han
fulkompnar sins hugx astundan mz gerningom oc
vil väfwia sik meer j världinne Än hans stadhga
tilbör oc ville gerna meer ok giordhe än han for-
matte tha pröfuas dyäfullsins mynt vara fulkompnat

p 58

Tho skalt thw vita at annat är gudz mynt oc
annat är dyäfulsins mynt Gudz mynt är forgylt
oc skinande böghelikit oc dyrt Swa huar the siäl
som hauir gudz tekn oc biläte instämplat j sik i
gudhelicom kärlek är böghelikin mz tholomodh
dyr i godha gerninga idhnan Thy samanbläsis
godh siäl mz gudz dygdh oc pröuas mz mangom
frestilsom vm hulkin siälin skodhande sit oplof oc
vanskelikhet oc gudz milhet oc tholomodh när sik
Ok vardhir sua myklo dyrare när gudhi oc for gudhi
är hon sua myklo dyrare huru myklo ödhmiukare oc
tholughare hon finz Ok atuaktoghare vm sik siälua
Än dyäfwlsins mynt är aff koppar oc aff blij Aff
koppar thy at hon hauir gudz liknilse oc är härdzsko-
ful oc är ämuäl böghelik oc tho ey sua som gul
Swa synis orätuis manz siäl sik vara viis dömir
alla framsätir sik i sin thing for alla, är oböghe-
likin til ödhmiuktinna gerninga blöt j sinom gerning-
om vansamlik at atirhalla aff thy hon gripir vndir-
likin världinne Smälikin gudhi Dyäfulsins mynt är
oc som bly thy at thz är vanskapat oc blöt oc
böghelikit oc thunkt Swa är oc orätuis manz siäl
vanskapadh i syndox lusta astundisom thung j värld-
inna giri, böghelikin suasom röö til alt thz som
dyäfulin bläse j hughin Ok än stundom raskare
til at synda än dyäfullin til at fresta Swa är äm-
uäl thänne myntara suenin hulkin som är latir
vordhin oc onadhughir at staa j sinne reghlo gömo
sua som han hawir lofwat Ok thänkte nakra vägha
mz hulkom han matte thäkkias mannom vm skrymte-
lica hälaghet oc födha kräselica sit köt Ok ginstan
insände dyäfwllin i hans hugh dröma lygn aff hulkom

p 59

han gabbadhis ok daradhis oc trodhe omöghelik
thing hulkin som ängaledhis skula vardha älla
hända Vtan hans liiff skal styntas oc ey skal han
faa thän hedhir som han girnas tho huar thän
som nakat nyyt mynt findir äghir thz sända til
nakan sniällan man som väl kan skön a mynteno
Vtan huar finnom vi han Ok vm han finz tha aktir
han thz äntigia litit älla änkte huat hällir myntit
är falst älla sant, thy är j tholko eet raadh sua
som jak sighir thik mz liknilsom oc äptedöme Vm
hundenom budhis een gulpäning han aktadhe thz
änkte vtan vare gulpäningin smordhir mz nakrom
fitma, vtan jäff tha tolke väl hundin han Swa är
oc nw Vm nw six nakrom sniällom manne thän
mannin han är kätare han aktir thz ey thy at
gudz kärlekir är allir kolnadhir Vtan vm sua sagdhis
han hauir manga gulpäninga tha lupin allla sändir
thy skal sköt vordha thz som paulus sighir a gudz
väghna Jak skal til änkte göra oc nidhirtrykkia
sniälla manna snille oc jak skal ophöghia ödmiuka
Tho dottir mat thw vndirstanda hälghan anda ok
orenan anda aff siu thingom Thy at gudz ande
gör mannenom världinna ledha sua at hänna hädhir
reknas j hiärtano suasom vädhir Annantidh gör
han siälinne gudh kärä sua at allir kötzsins luste
kolnar Thridhiatidh giuir han tholomodh oc at
mannin vili j ängo äras vtan j ensampnom gudhi
Fiärdatidh opuäkkir han hughin til jamcristins oc
ämuäl til ouina kärlek oc varkunnan Fämptatidh
giuir han fulkompnan renlek oc atirhald ämuäl aff
loflicom thingom Sätia tidh giuir han tröst j gudhi
oc glädhe i allom dröuilsom Siunda tidh giuir han

p 60

astundan at gärna vilia sundirlösas oc döö aff
världinne oc vara mz christo hällir än haua fram-
gang j världinne oc smittas j hänne Swa thwärt
amot gör ondir ande annor siw thing Först gör
han mannenom världinna söta oc kära ok himerike
ledhsampt Annantidh äggiar han at astunda hedhir
oc glöma sik siäluom Thridhiatidh opuäkke han
hat oc otholemodh j härtano Fiärdatidh gör han
mäniskiona diärfua mot gudhi oc hardha j thy
ondo som hon gripir Fämptatidh äggiar han oc
radhir til at slätta syndenar ok orsaka thom oc
halda for änkte Sätia tidh inskiutar han hugxsins
ostadhughet oc kötsins orenlikhet Siunda tidh giuir
han hop oc tröst at liua länge oc blygdh oc rädd-
ogha at vidhirga oc scripta syndirna Var athughul
vidh thina thanka at thw suikis ey aff thom ande-
nomAt hauande tholomodh xxiiijm.

GWz modhir taladhe Huar ölkar görs ther ophöghir
sik hwadhin bradhelica oc nidhirfallir sköt, Ok the
som när standa vitande at tholik oplyptilse vardhir
aff ölsins makt bidha thy til at ölit är fulkomp-
lica giort oc nidhirlaght Än thom som näsana
halla mykyt när til ölkarsins hita händir äntigia
at the niusa hardelica älla at hiärnin röris oc
värkir hardelica Swa är oc andelica thy at stund-
om händir at somlica manna hiärta thrutma oc
opfar aff sins hugx höghfärdh oc otholomodh Än
dygdha män vitande the höghfiärdhinna framga aff
hugxsins ostadhoghet oc kötsins rörilsom vmbära

p 61

hardh ordh tholomodhelica oc akta ändalyktena
vitande at lughn skal koma äptir storm Ok at
tholomodhsins dygdh är meere oc maktoghare än
thän som vindir hallande hus thy hon vindir mann-
in j sik siäluom, hulkit som är vansamlicast Än
the som äru mykyt otholuge vidh ordh oc atir-
giälla jämpn ordh älla värre ey aktande ärofullo
tholomodzsins lön, oc ey huru smälikin värlzsins
thokke är the koma j sins hugx ostadhughet oc
frestilse oc nalkas ofnär til ölkarsins rörilsa thz
är at the sätia ordhin som ey ära vtan som vädhir
ofuär sino hiärta, thy nar j seen nakra vara othol-
ogha tha sätin gömo jdhrom mun mz gudz hiälp
oc forlatin ey the godho gerning som j hauin
byrghiat for otholamodz ordha skuld Vtan tholin
ok vmbärin ordhin som j hördhin äptir thy skäl-
ikit är sua som j hafdhin ey hört thom Til thäs
the som vilia finna tilfälle mot jdhir oppinbara
mz ordhom huat the mena j hiärtano

At mannin vare redho nar gudhi thäkkis calla
han xxv

MAria gudz modhir taladhe Thw skalt vara sua
som the brudh som star vidh sparlakan hulkin
ginstan är retho til brudhgomans vilia nar han
callir hona Thetta sparlakan är thin licamme
hölghiande thina siäl hulkit jdhkelica skal thwas
oc pröuas ok tämpras Visselica croppin är sua
som asne vidhir thorfwande matelica födho at han
skuli ey oftakir vardha oc skälikit ärfuodhe at han
skuli ey höghfärdhas oc jdhkelik slagh oc näfst

p 62

at han skuli ey latir vardha Stat thy vidhir sparlak-
anit thz är vidh kroppin oc ey j kroppenom gör-
ande kötsins rökt j astundilsom Vtan vidhirquäk-
ande licamin mz matelike vidhirthorft Thy at thän
star vidhir licamin oc ey j licammenom hulkin
som atir hallir sin licamma af matz oc druks
lusta oc ey aff vidhirthorft Stat ok bak sparlak-
anit forsmande kötsins lusta görande gudz hedhir
oc anduordhande thik alla gudhi Swa stodho the
som thera licamma nidhirkastadho oc ödhmiukto
for gudz skuld oc nidhirtrodho han suasom klädhe
hulke ther j huariom tima varo redho äptir gudz
vilia nar gudhi thäkkis at calla thom Ok ey var
thom langir väghir til gudh hulkin the hafdho
altidh näruarande Ok ey nidhir thrukto thunga
byrdhe thera halsa thy at the forsmadho al jordz-
lik thing som varo j världinne thy flugho the frälse-
lica oc vtan hindir til himerikis thy at änkte hindr-
adhe thom Vtan eet thunt kläthe aldra bäzst tyktat
Ok ginstan the fördhos w thy klädheno fingo the
thz the astundadhe Swa fiöl thänne vadhelica, Op-
stodh sniällelica vardhe sik mannelica stridde stark-
lica Stodh stadhelica Thy skal han nw kronas
äuärdhelica oc äras j gudz asyn


Gudz modhir radhir at haua skällikhet j allom
dygdha gärningom Capitulum xxvjm

TRäsins blomstir äru mang tho koma the ey al
til fulkompnilse Swa äru mange dygdha gerninga
tho forskylla the ey alla himerikis lön vtan the
görins skällica thy at fasta bidhia oc sökia halghra

p 63

manna stadha thz äru dygdha gerninga tho vtan
the göras mz thom hugh at mannin tro sik magha
komma til himerikis mz ödhmiukt Ok reknar sik
vara onyttelikin thiänare til al thing oc haui skäl-
ikhet j allom thingom tha dugha the honum litit
til äuerdhelikin lön Swa som vm thw saghe twa
män annar är vndir lydhno oc annar j frälso siälfs
valde Vm thän fastir som fräls är tha skal han
haua enfald lön Än vm thän som är vndir lydno
ätir köt j thom fasto daghenom äpter reghlona
skipan oc stadhga oc for lydhnona skuld oc tho
fastadhe han hällir vm lydhnan ey motestodhe
han skal haua twäfald lön badhe for lydhnonna
skuld oc sua for thy at hans astundan hindradhis
oc hans vili ey fulkompnadhis thy skalt thw vara
sua som brudh hulkin som för til redhir brudha
husit än brudgomin kombir Annantidh suasom
modhir hulkin som för redhe til barna klädhin
än barnit födhis Thridhiatidh suasom thz trä hulkit
som för bär blomstir än fructin kombir Fiärdha-
tidh suasom rent kar quämelikit til at taka godhan
dryk för än han ingiudz


Capitulum xxvijm

JOmfrw maria taladhe han är thän som sighir sik
älska mik vtan tho vände han bakin til mik nar
han thiänar mik Än när jek talar til hans sighir
han huat sighir thu Han vände sin öghon fran
mik oc skodhir the thing som han meer lusta,
Han är vndirlica väkntir Swa som thän som vare
j licamlice stridh oc hafdhe hiälmborona j nakkanom

p 64

oc skioldin som skulle hängia a armomen hängde
a axlomen Swärdhit vare bortkastat oc swärdz-
slidhona atirbliuo toma tröian som skulle väria
licammin oc brystit laghe vndir honum j sadhlen-
om oc hans sadhulrema varu alla lösa a hästen-
om Swa är thänne andelica vänkntir for gudhi
thy kan han ey skodha mällan vini oc ouini Ok
ey kan han göra ouininom skadha Än thän andin
som stridhe mot honum är suasom thän man som
sua thänkir mz sik, jek vil vara mz thom ytarsta
j stridhinne at jak maa see oc sökia buscana vm
the försto tapa stridhinna Vm the vinna tha skal
jak sua rasklica koma at jak skal reknas mz thom
förstoCapitulum xxviijm

GWz modhir taladhe bröz deghir skal starklica
knodhas oc äruodhas huar han är Ok pläx at
giuas herromen huete brödh, oc almoghanom thz
brödh som nakat är värra Oc hundomen gifs
thridhia brödhit som än är sämbra J thy at
deghin knudz oc äruodhas vndirstas dröuilse Thy
at andelikin älla gudhelikin man dröuis mäst aff
thy at gudh hauir ey hedhir aff sinne creatura
oc at litin kärlekir är mz människskione thy at alle
the som dröuas j thässe matto the äru thz bäzsta
huetit aff hulko alt himerikis härskap gläz Än
alle the som dröuas aff världinna genuärdho the
äru sua som värre brödh tho dughir thz mangom
til at faa himerike Än the som dröuas aff thy at
the ey formogha at göra alt thz ilt the vilia the
äru the hundana brödh som äru j häluite

p 65

xxixm

MAria gudz modhir taladhe alla thässe som thw
seer standa kring vm jdhir the äru jdhre ande-
like ovini dyäflanna anda Thy the som haua
stängir j hulkom snara synis the äru the som
jdhir vilia nidhirkasta j dödhelica syndir Än the
som haua thera handa andbudh sua som tängir
mz hulkom man draghir fram til sik thz han
astundar thz äru the som fresta jdhir at j skulin
taka oppa idhir nakra godha gerninga owir jdhran
makt j fasto vaku bönom oc äruodhe älla at gifua
vt jdhra päninga oskällica Än the som thw seer
haua kroka j handom the girnas oc at sänkä oc
atirdragha jdhir aff gudz thiänist at j varin lati
til godha gerninga Thy mädhan thässe andande
ära sua girughe til at skadha jdhir tha skulin j
thänna vilian halda som är at ey vilia göra gudh
wredhan Ok bedhins gudz hiälp mot thera grumme-
likhet tha skal thera hözsla ey skadha jdhir &c


Capitulum xxxm

SCrifwat är at thän godhe appostulus paulus sagdhe
sik vara en sniällan man for them höfdhinganom
som hafdhe fangat sancte pätar Oc calladhe petrum
sannan fatikan man oc ey syndadhe paulus j thy
thy at hans ordh varo til gudz hedhir Swa är oc
mz thom som vilia oc astunda at tala gudz ordh
Thy at vm the formogha ey at inkoma for herra
vtan the haua höuelik klädhe Tha synda the ey
hauande thom Vm the räkna tho ey gul älla klädhe

p 66

oc dyra stena j sinom vilia oc hiärta meer än sin
gamblo klädhe thy at al the thing som j värld-
inne synas dyyr äru jordh


xxxim

GWz modhir taladhe hulkin som leghie sik gerningis
man til at äruodha sighiande honum Bär sand aff
strandinne oc leta j huarre byrdhinne vm thw kant
vanlica finna ther nakat gul stykke ey vardha hans
lön thäs minne huat hällir han funne nakat ällä
änkte Swa är oc mz thom som mz ordhom oc
gerningom äruodha mz gudhelicom kärlek til siäl-
inna gagn thy at ey skal honum vardha minne
lön huat hällir nakor älla ängin vmuändis älla
betras aff hans predican Swa som thw mat vndir-
staa mz äptedöme Thän orloghis man som vtginge
äptir sins herra budhi til stridh hauande vilia at
stridha starklica oc kome atir sargadhir hauande
änga faanga, skulle ey fa mindre lön for sin godha
vilia Än thot han hafdhe sighir wnnit Sua är oc
mz gudz vinom thy at for huart thz ordh oc ger-
ning som the göra for gudz skuld oc at siälanna
skulin bätras Oc for huarn dröuilsa timan som
the thola for gudz skyld skulu the kronas j hime-
rike Hwat hällir mange vmuändas älla ängin


Capitulum xxxijm

MAria gudz modhir taladhe gamalt ordhquädhe
är At mz tholko thinge mat thw ledha mik aff
lande Swa sighir jak nw ängin är tholkin älla
sua stoor syndare j världinne hulkin som sighir

p 67

mz hiärtano at min son aldra thinga skapare oc
människiona atirlösare är honum vinlicastir oc jnne-
likastir j hiärtano, at jak är ey ginstan redhoboin
at koma til hans sua som kärlex modhir til sin
son vmfämpnande han oc sighiande Son huat
thäkkis thik Vm han hafdhe forskyllat diupasta
häluitis pino oc hafdhe tho vilia at änkte akta
världinna hedhir älla giri älla kötsins orena lusta
som kirkian forbiudhir Ok ville änkte astunda
vtan til sit eghit oppehälle oc enkannelica fordhan
tha varom vi ginstan badhin väl saat Sigh thy
honum som scrifwir min saang oc mit loff ey for
sit loff vtan for hans hedhir oc loff som alt loff
är värdhir for sina gerninga Thy suasom världinna
höfdhinga giua sinom louraom värlzlikin lön Swa
skal jek andelica löna honum thy suasom en sillaba
hauir owir sik manga notor Swa thäkkis gudhi at
giua honum krono j himerike for huaria the sillaba
som är j sangenom oc skal sighias aff honum See
lofwarin kombir hulkin for änkte värlz gooz dikt-
adhe saangin vtan for ensamins gudz skuldHuru kirkionna stadhge är sörghelica vmskiptir
til värra xxxiij

CHristi brudh sagdhe enom pafwans sändebudhi
O hedhirlike herra kungörin pafwanom j bland
annor ärende huru höghelikin oc grötelikin kirk-
ionna oc cristindomsins stadhga är hulkin fordhom
var mykyt säl badhe licamlica oc andelica Än nw
är han vsal badhe licamlica oc andelica licam-
lica thy at värlzlico höfdhingane hulke som skullo

p 68

vara kirkionna väriara äru nw hänna grummasta
röfwara Ok thy äru mang hus vmkul slaghin
Manga kirkior ödhelagdha j hulkom välsignadha
hälgha manna been huilas, hulkin som skina aff
ärofullom jarteknom hulkra siäla som höghelica
cronas j himerike Ok mang hälgha manna mönstir
äru vtan thak oc dör oc äru vmskipt j manna oc
hunda oc diura hemelikhus Än andelcia är kirk-
ionna stadhge vsald, thy at mange stadhga som
hälghe paua stadhgadho j kirkionne aff thäs hälghe
anda jngiutilsom til gudz loff oc siälanna helso
äru nw afskrapadhe For hulka thy vär mange
nye osidhi äru optakne aff ildz anda ingiutilsom
til gudz forsmäilse oc siälanna fortapilsä The hälgha
kirkia skipadhe at the klärkia som ville vighias til
gudz ämbite skulle haua hällaghat ämbite thiänande
gudhi jdhkelica oc gudhelica, oc teande androm
himerikis fädhirnis landz liurne mz godhom ger-
ningom oc tholkom lofwas kirkiona ingiäld Än
mot thässe kirkiona sidhuännio är thungir oc ondir
osidhir oprunnin j thy lekmannom giuas kirk-
ionna ingiäld hulke som ey vilia taka sig lagh-
gipta hustru for thy at the äru kanunka Vtan
haua sina hörror oppinbarlica oc oblyghelica j
sinom husom vm daghana oc j sinom sängom vm
nattina oc sighia diärflica os är ey loflikit at vara
j hionalaghi thy at vi ärom kanunka Ämuäl preste
oc mässo dyäkna oc subdyäkna räddos fordhom
orens liuernis vanfräghth Än nw glädhas somlike
thera aff thy at the skodha sina hörror ganga mz
thrudhamande quidh j bland andra qvinnor Ok ey
blyghas the vm thera vini sighia thom O herra

p 69

sköt skal jdhir födhas son älla dottir thy äru
tholke rätuislicare callande dyäfulsins hörro hästa
än högxsta gudz vigdha klärka Ok skipadho äm-
uäl hälghe fädhir benedictus oc andre flere reghlor
mz pauanna orlofwe oppbyggiande klostir j hulkom
abota skullo sitia mz sinom brödhrom Sionga oc
oppehalla natta tidhe oc daghtidhe oc atuaktelica
lära munkana at lifwa väl Visselica tha var hughne-
likit at sökia klostrin nar ther giordhis gudhi hedhir
oc ära badhe dagh oc nat i munkana saang Ok
syndogha män rättos oc bätradhos aff thera fäghir-
sta liuerne Ok godhe styrktos af thera gudhe-
lica kännedom Ok the siäla j skärslo elde varo
fingo säla roo ok huilo for thera gudhelica böner,
Tha hafdhis oc thän munkir j mästom hedhir som
bäzst gömde oc hiolt sina reghlo oc hedhradhis aff
gudhi oc mannom Än hulkin som ey aktadhe at
halla sina reghlo viste sik for vtan jäff faa baadhe
skam oc skadha Tha matte oc huar man skodha
oc vndirstanda aff klädhebonadhenom hulkin som
munkir var Än mot thässe höuiskato sidhuänn-
ione är forbannadhir osidhir oprunnin j mangom
thy at abotane äru jdhelicare j sinom afls gardh-
om oc annarstadz huar thom lustir än j klostromen
Thy är nw sörgelikit at sökia klostrin thy at faa
synas nw j korenom tha tidhena skulu siongas
oc stundom änge huar litit höris läsas oc änkte
siongas Aff hulkra ondo frägdh godhe män dröuas
oc onde vardha mykit värre Aff hulkra ondo vm-
gangilsom oc liuärne rädhande är at faa siäla faa
nakan hughnadh j sinom pinom aff tholka munka
bönom Ok mange munka haua huar sik hus oc

p 70

gardh hulke ey blyghis tha thera vini til thera
koma at vntfäghna sina eghna syni mz glädhe
sighiande See min son Näplica kan oc nw munkin
kännas af sinom klädhebonadh thy at kortilin
hulkin som fordhom rakto til fotanna forma nw
näplica at hölia knän Ok thera ärma äru nu
thranga oc kröpadha hulka fordhom varo vidha
ok suärdh hängir nw vidh sidhona for stiil oc
taflo Ok näplica findz et klädhe a munkenom j
hulko munkir kan vndirstandas vtan en skaplare
ther opta lönis Swa at han aff ängom sees Swa-
som lastir oc skam vare at bära nakat munka-
klädhe Somlike blyghas oc ey at haua panzara
oc annor vakn vndir sinom kiortlom til thäs at
the mogho sua myklo hällir göra huat thom löste
vm nattina Ok varo hälghe män hulke som for-
läto stora oc mykla rikedoma oc opbyriadho regl-
or mz fatikdom hulke alla giri forsmadho oc thy
villo the ey haua nokat eghit The stygdos oc vidh
världinna höghfärdh oc höghbälle klädhande sik mz
fatikastom klädhom höghelicast hatande kötsins giri
oc losta oc thy hiollo the reent liuerne Ok thässe oc
thera brödhir thigdo sik sit oppehälle Hulkra reghlo
pauannä stadhfästo glädhiandis aff thy at nakre
villo taka tholikt liuerne til gudz hedhir oc siäl-
anna gagn Vtan nw är sorgh at see ämuäl thera
reghlo vmskipta j hatelica sidhi oc ängaledhis
haldas Swasom augustinus oc franciscus oc domi-
nicus dikatadho thom aff thäs hälgha anda jnskiut-
ilsom hulke mange rike män oc välborne hiollo
aldra bäzst langan tima Visselica nw finnas mange
the män som callas rike, ther tho äru fatikare j

p 71

päningom oc sylfskedhom oc androm sylfkarom oc
hafwom Än the som lofwadho gudhi at liua j
fatikdom Swa som oppinbarlica finz mz thom oc
thy haua fläste aff thom eghit thz som thera reghlor
forbiudhir, Meer glädhiandis aff fordömelico oc thy
forbudhno thera eghno än aff hälaghastom oc gudhi
thäkkiastom fatikdom Ok äras the aff thy at the
haua sua dyrt klädhe j thera klädhebonadh som
rike biscopa j thera klädhebonadh Oc bygde sanctus
gregorius oc andre hälghe män nakar klostir j hulk-
om qvinnor skullo sua innelykkias at the mattin
näplica sees j sinom daghom Än nu halla the
mykyt thungan osidh j sik j thy at portane äru
ypne baadhe klärkom oc lekmannom hulkom systr-
omen thäkkis at lata in ämuäl vm nättrina Ok
thy äru tholke stadha licare hörro husom än häl-
aghom nunno klostrom Ok stadhgadhe the hälgha
kirkia at ängin skulle taka päninga for thz at han
hördhe scriptamaal Än ther amot är banzsattir
osidhir komin i thässe matto, at rika människior
giua sua mykit som thom thäkkis när the haua
scriptat sik oc fatike nödhgas at göra samsät mz
scriptafadhrenom förra än the höras Ok visselica
nar scriptafädherne aflösa mz munnenom blyghas
the ey at stinga pänigin j pungin mz handomen
Ok var stadhgat j kirkione at huar mäniskia aff
lekfolkeno skulle vidhirgaa oc scripta sina synde,
oc taka gudz licamma at minzsto een tima vm
arit ok klärka oc klostirfolk göra thz optarmer j
areno Annan tidh var skipat at the som ey for-
matto at liua j atirhalle skullo liua j hionalaghi
Thridhia tidh at alle cristne män skullo fasta vm

p 72

langa fastona oc howodh fasto dagha, ok andra
the aptna som biudhas aff kirkionne Vtan the
människior som hardelica varin siuka Fiärdha
tidh at alle skullin halla aff värzlico äruodhe j
hälghom daghom Fämptatidh var skipat at ängin
cristin man skulle afla päninga älla nakat annat
tholkit mz okir än mot thässom fäm äru fäm
skadhelike osidhi byriadhe Förste är at hundra-
dho the människior som koma til skäla aldir döö
sua j thänna stadhenom rom at the aldre giordho
siin scriptamaal oc toko aldre gudz licamma hällir
än sanne afgudha dyrkara for huaria the människio
som sik scripta oc taka gudz licamma, Vtan preste
oc nakre renliues män oc qvinno Annar osidhin
är at mange taka laghgipta hustrur oc vm thom
osämbir mz hustrumen tha forlata the thom sua
länge som thom thäkkis kirkionna valde ospordho
takande horkaano j thera stadh oc älska thom ok
haua j hedhir Somlike haua oc horkaanu mz sinne
hustrw j sino huse glädhiandis aff thy at the höra
thom badha sändir födha barn j thy sama huseno
Thridhia osidhin är at manga helbrygdha människ-
ior äta köt vm fastona oc faa lata sik at nögha
at eeno maale vm daghin Ok finnas nakre the
hulke som äta fastomat vm daghin oc äta lönlica
köt vm nattena Visselica klärkia oc lekmän jdhna
thässe fäm oc thy äru the like thom höfdhingom
som fasta vm daghin oc äta köt vm nattena
Fiärdhe osidhin är at än thot somlike halla sik
aff äruodhe vm hälgho dagha tho sände somlike
rike män sina legho män til at äruodha j vingardh-
om oc äria j sinom akrom oc hugga vidh j sinom

p 73

skoghom oc föra heem j sin hus vm hälgho daghana
Ok sua haua fatike äruodhis män ey meere lisa
vm hälgho daghana än vm sökno daghana Fämpte
osidhin är at cristne män jdhna sua okir som
judha Ok sannelica cristne okirkarla äru girughare
än judhane äru Ok var stadhgat j kirkionne at
tholke män som nu är aff sakt skullo lysas j ban
Mot hulko tholkir osidhir är byrghardhir at mange
rädhas ey meer ban än vägsignilse Än thot the
vita sik vara lysta j ban tho fly the ey thy hällir
kirkionna ingang oc manna vidhirtalan Ok faa
preste forbiudha forbannadhom mannom kirkionna
jngang oc faa styggias vidh banlysta manna vidhir-
talan vm the äru thom tilfögdhe mz nakrom vin-
skap Ok vm the äru rike nekas thom ey kirkionna
jngangir thy äghir pafwin at varkunna kirkionne
oc klärkdomenom at tholke osidhi mattin afläggias
älligis är iäfwande at cristindomin forgaar rasklica


Huru diäflana redha pinor syndoghom xxxiiij

CHristi brudh sagdhe mik syntis sua som jek
saghe män standande oc vindande reep Ok som-
like stodho oc reddo hästa Ok somlike smiddo
tängir Somlice bygdo galgha Nar jak saa thässin
thing syntis mik een jomfru suasom dröfdh oc
syrghiande oc spordhe mik vm jak vndirstodh
thässen thing Ok tha jak suaradhe at jak konde
thz ey forsta Sagdhe hon mik, all thässe thing
som thw see är andelik pina hulkin som hans siäl
redhas som thw känne Repin äru til at binda
hästin som siälina skal slipa Tängirna til at syndir

p 74

nappa näsonar oc öghonin oc öronin oc läpana
Galghin til at hängia oppa Nar jek dröfdhis aff
thässo Swaradhe jomfrun mik annantidh dröfs ey
thy at än är time at vm han vil maa han syndir
slita repin vmkul kasta hästana Ok smälta täng-
irna som vax oc nidhir bryta galghan Ok än ther
owir maa han haua sua brännanda kärlek til gudh
at al thesse pino teknin oc andbudhin skulu var-
dha honum til mästa hedhir Swa at repin som
han skulle mz smälica bindas skulu honum vm-
uändas j gulbälte For hästana ther han skulle mz
draghas oc slipas vm gatunar skulu ängla sändas
honum ledhande han for gudz asyn For tängirna
mz hulkom han skulle smälica nappas skal näso-
men giuas sööt lokt munnenom godhir smakir
öghomen fäghirsta syn öromen lustelicaste sangir
{paragraf} Thänne som nw är sakt aff var marskalk hulkin
som kom til rom mz sua myklom jdhruga oc
ödhmiukt at han gik ther til manga kirkior bar-
howodh bidhiande til gudh oc badh andra bidhia
for sik at han skulle ey atirkoma til sit fädhirnis
land at honum skulle ey vanlica hända at falla i
syndir ther äptir Huars bön oc röst gudh hördhe
sua at han do j monte fläskun tha han gik vt aff
rom Af hulkom var herra sagdhe sidhan til sancta
birgitto See dottir hua min miskund giordhe oc
huat godhir vili gör thässe siälin var j dyäfwlsins
käptom oc godhir vili vt tok hona aff hans tann-
om Swa at hon är nw a himerikis vägh oc vardhir
luttakande alz thäs godha som görs j the hälgho
kirkio

p 75

Huru världz lusta owirflödhelikhet sta amote
thom hälgha anda xxxvm

Sötaste jhesu aldra thera thinga skapare som skap-
adh äru Jak vilde at thässyne kändin oc vndir-
stodhin thäs hälghe anda hita tha astundadhe the
meer himerike oc hatadhin hetelicare värlz thing
Ok ginstan suaradhe j andanom Thera stora owir-
flödhelikhet j mat oc dryk oc vina budhölom sta
mote at thän hälghe ande vordhir thom ey sötir
oc at the mättas ey aff världinna lusta Ok thera
owirflödelikhet j gul ok sylff oc karom ok klädh-
om oc ingiäldom star amote at mins kärlex ande
opfylle ey thera hiärta, owirflödhelikhet j thiänisto
folke oc hästom oc diurom star amote at thän
hälghe ande nalkas thom ey Vtan mine änga thera
thiänara fiärka sik fran thom oc thera forrädhara
dyäflane nalkas thom Thy vita the ey the sökilse
oc nadha sötma mz hulkom jak som gudh är sökir
hälgha siäla oc mina vini


Christi ordh mot ondo klostir folke oc riddir-
skapi xxxvj

HÖr nu huat mine ouni göra mot thy som mine
vini giordho fordhom Visselica mange mine vini
gauo sik j klostir aff skällicom räddogha oc gudhe-
licom kärlek Än the som nw äru j klostrom gaa
vt j världinna for höghfärdh oc giri hauande sin
eghin vilia oc görande thz thom löste thy är thera
rätuisa som döö j tholkom vilia oc skipilsom at
the skulu aldre faa himerikis glädhe, vtan pino oc

p 76

häluite for vtan ända Thw skalt oc ämuäl vita at
the klostirmän oc klostirfolk som nödhgas mot
sinom vilia aff gudhelikom kärlek vardha formän
the äru ey reknande mz thy sama talino Ok the
riddara hulka som fordhom baaro vakn varo redho-
bone at gifua liut for rätuisonna ok vtgiuta sit
blodh for the hälgho tro främiande vidhirthorft-
ogha til rätuiso oc nidhirthrykkiande onda Vtan
hör nw huru franvände the ära nw visselica thom
thäkkis meer at döö j stridh for höghfärdh oc
giri oc afwnd äptir dyäfulzlicom äggilsom än lifwa
äptir minom budhordhom til at faa äuärdhelica
glädhi Thy allom thöm som döö j tholkom vilia
skal gifwas lön aff rätuisona dom thz är at dyäfl-
ane skulu giuas thera siälom til löna j thera
äuärdhelica samföghilse Än the som thiäna mik
ägha at haua lön mz himerikis härskapi for vtan
ändaAt världin är som öpin säkkir xxxvij

GWz son taladhe til sina brudh O dottir huru
star världin hon suaradhe Swasom ypin säkkir
til hulkin alle löpa oc sua som thän löpande man
som ey aktar huat äptir kombir Var herra suara-
dhe thy är rätuisa at jak skal nu gaa vm värld-
inna mz mino ardhre owir hedhninga oc cristna
Jak skal ey spara gamblom oc ey vngom Ey
fatikom oc ey rikom vtan huar skal dömas äptir
sinne rätuiso Ok huar skal döö j sinne synd oc
husin skulu atirlatas tom vtan jnbyggiara oc tho
skal ey än världin ändas Hon sagdhe O min herra

p 77

wredhgas ey vm jak tala Sänt nakra aff thinom
vinom at the manin thom oc foreuarin aff thera
vadha Var herra sagdhe Scrifuat är at rike
mannin j häluite vanhopande aff sine eghne helso
badh sända nakan til at foreuara sina brödhir at
the skullin ey samuledh forfara Ok honum var
suarat at ängaledhis skal thz vara thy at the haua
moysen oc prophetana aff hulkom the mogho läras
Swa sighir jek nu the haua lästena oc prophet-
anna kännedom the haua hälgha kännefädhra ordh
oc äptedöme nytin thom oc the skulu hele oc
säle vardha thy at vm jak sände thik Ey format
thw sua höght ropa at thw höris Ok vm jak
sände mina vini tha äru the faa oc näplica höras
the Än thot the ropa Tho skal jak sända nakra
mina vini til thera som mik thäkkis at the skulu
redha gudhi väghin


xxxviijm

CHristus taladhe til sinna brudh Hwi glädz thw
sua aff gladhom drömom Älla hui sörghir thw
sua aff sörghelicom drömom Huat ey hauir jak
sakt thik at dyäfwllin är awndzsiukir oc at han
formaa ey mer at göra vtan mit tillat än straa
vndir thinom fotom Jak sagdhe ämuäl at han är
lyghninna fadhir oc finnare oc at han stundom
blanda nakra sannind mz alle sinne falshet Thy
sighir jak thik at dyäfwllin sofwir ey vtan gaar
vmkring at han maghi finna nakar tilfälle at suika
thy skalt thw vakta thik at dyäfwllin hulkin som
aff sins visdoms klokskap oc yttro rörilsomen vndir-

p 78

staar mannin jnnantil at han suike ey thik thy at
han sände stundom gladha dröma j hiärtat thu
skuli fanyttelica glädhias Stundom sörghelica at
thw skuli syrghelica forlata nakra godha gerninga
som thw hafdhe maat at göra ok at thw vardhe
vsol oc sorgfull för än ysäldin kombir Stundom
sände han j swikit hiärta thz som vil thäkkias
världinne manga falshetir oc lyghn vm hulka
mange suikas Swa som händo falso prophetomen
oc thz händir thom manne som meer älske annat
än gudh Thy händir at j mangom falsom ordhom
finnas mang san, thy at dyäfwllin gate aldre suikit
vtan han blandadhe sannindin mz lygnenne Swa
som syntis j thöm mannenom som dyäfwlin var j
som thw saat, Thy at än thot han vidhir gik ok
kändis vidhir at een är gudh tho tedho hans ordh
oc oblygho athäue at dyäfwllin var byggiare oc
äghare j honum Än nu mat thw spöria hwi jak
latir dyäfwllin liugha Jak suara thik thz latir jak
vardha for almoghans oc klärkanna syndir hulke
thz vilia vita som gudh vil ey at the skulu vita
Ok astundadho ther framgang huar gudh saa thz
ey vara nyttoght thera siälom Thy latir gudh
vardha mang thing for syndanna skuld ther ey
händin vm mannin vannytiadhe ey gudz nadh oc
sin skäl Än the prophetane som änkte astundadho
vtan gudh oc villo ey tala gudz ordh vtan for
gudz skuld the suikos ey vtan the taladho sannind-
ina ordh ok älskadho Tho sua som ey äru alle
dröma takande älla skötande Swa äru ok ey alle
dröma forsmande Thy at stundom inskiutir oc
visar ämuäl gudh ondom godh thing oc thera

p 79

vtgang aff världinne at the skulu lata aff thera
syndom Ok stundom jnskiutir han godhom godh
thing j sömpne at the skulu thäs hetare vara til
gudh Thy när älla huru opta thik hända nakar
tholik thing tha sät ey hiärtat til thera Vtan vägh
thom oc skodha mz thinom andelicom vinom älla
lät thom alstings fara oc vtelyk aff thino hiärta
sua som thw hafdhe thom ey seet Thy at hulkin
som lustas j tholkom thingom daaras idhkelica oc
dröuis Var thy stadhugh j the hälgho thräfalle-
likhedz tro älska gudh aff allo hiärta Var lydhogh
badhe j genuärdhoghom thingom oc j godhom halt
thik ey bätre än andra j thinom thankom Vtan
räz ämuäl j thinom godhgerningom Ok halt ey
thin siin sniällare än andra manna ok antwordha
gudhi allan thin vilia oc var redhoboin til alt thz
som gudh vil, Tha thorfft thw ey rädhas dröma
thy at vm the synas gladhelike tro thom tho ey
älla astunda thom ey vtan j thom vndirstandis
gudz hedhir Äru the oc syrghelike tha dröfs ey
vtan sät alt thit hop til gudh Ther äptir taladhe
gudz modhir Jak är miskunninna modhir hulkin
som sofwande dottir redhe klädhe Ok jfarande
dottir redhe kost Ok äruodhande dottir redhe
krono oc alt got


xxxixm

MAria gudz modhir taladhe til sin son sighiande
Vor dottir är som lamb hulkit som läggir sit how-
odh j leonsins mwn Sonnin suaradhe hänne Bätra
är at lambit sätir sit howodh j leonsins mun at

p 80

thz vardhe eet köt oc blodh mz leoneno än at
lambit sughir blodh aff leonsins köti Huädhanaff
leonit vardhir wret oc lambit ther skulle äta gräs
vardhir siukt Tho min kärasta modhir for thy at
thw bart j thinom quidh alla snilles fulkomlikhet
lät hänne vndirstanda huat leonit är oc huat lambit
är Modhorin suaradhe välsignadhir vari thw min
son hulkin som äuerdhelica bliuande mz gudhi
fadhir for nidhir til mik oc skilde tho thik aldre
fran fadhrenom Sannelica thw äst leon aff judha
släkt Thw äst lamb vtan smitto thz som johannes
tedhe oc beuiste mz sinom fingir thy sätir han
hofwodhit j leonsins mun hulkin som anduordha
gudhi allan sin vilia oc villa ey folkompna sin
vilia vtan han viste thz thäkkias gudhi Än thän
sughir leonsins blodh hulkin som othologhir är aff
thinne rätuiso oc skippan oc öskir oc astunda at
faa annor thing än thw hauir skipat Ok vilde
vara j androm stadhga älla liuärne än thik
thäkkis oc honum siäluom höfdhe älla nyttoght
vare thy at aff tholkom blidhcas ey gudh vtan
retis til wredhe, thy at sua som gräsit är lambs-
ins födha Sua skulle mannin lata sik nögha aat
ödhmiukom thingom oc stadhga Ok thy lätir
gudh mang thing vardha for manna othokka oc
othol hulkin thing ey händin mot mannana helso
vm the varin tholughe O dottir giff thy gudhi
thin vilia Ok äst thw stundom minna tholugh än
tilbör tha stat op mz jdhrugha oc scriptamaalom,
thy at jdhrughin är sua som godh thwätirska oc
scriptamalin äru sua som thän som klädhit thork-
ar oc bleke

p 81

Rätuisa manna dödhir är vmskiptir til äuerdhe-
likit liiff xlm

GWz son taladhe dottir räz ey thy at thässe
siuka qvinnan skal ey döö thy at hänna gerninga
thäkkis mik Nar hon var dödh sagdhe gudhz son
annan tidh See dottir Sant är thz som jak sagdhe
thik thässin är ey dödh thy at hänna ära är mykin
thy at rätuisa manna siäla oc licamma atskilnadhir
är ey vtan sua som sömpn thy at the vakna j
äuärdhelico lifwe Än thz är sandir dödhir huar
siälin skils fran licammanom liuir j äuärdhelicom
dödh Visselcia ey mange atuaktande komaskolande
thing öskia at döö mz cristelicom dödh Huat är
kristelikin dödhir vtan döö j menlöso sua som jak
doo Älla huat ey är jak forsmande for thy at
dödhin var smälikin oc hardhir älla varo thy mine
hälghe män flati oc daara älla bör thom forsmas
for thy at the tholdo hardh oc smälik thing, älla
for thy at thera lykkä valt thy älla giordhe thz
nakor ödhnolagh älla stiärno gangir Ängaledhis
vtan thy tholde jak oc mine hälghe män hardh
thing at vi skullom tee oc beuisa mz ordhom oc
äptedömom at väghin til himerikis är hardhir Ok
at mannin skulle jdhkelica thänkia huru onde män
skulu rensas mädhan godhe oc menlöse tholde sua
hardh thing, Thy skalt thw vita at thän döö smä-
lica oc illa hulkin som liuer lustelica oc syndelica
oc döör j thom vilia at han ville längir synda,
hulkin som hafuande världinna framgång öskir oc
astundar at liua länge oc kan ey thakka gudhi

p 82

Än thän som älskir gudh aff allo hiärta oc dröuis
älla döör menlöslica vtan sak mz smälicom dödh
älla thungis aff langom siukdom han liuir oc döör
sälica oc väl thy at hardhir dödhir minzskir badhe
syndena oc syndena pinor oc ökir kronona See jak
ledhir thik twa til aminne hulke som dödhe blifwo
mz smälicom oc beskom dödh äptir manna dom
hulke ther aldre hafdho fangit himerike vtan the
hafdhin fangit tholkin dödh aff mine mykle misk-
und Vtan for thän skuld at gudh pinar ey twem
sinnom them som jdhrugha haua j hiärtano thy
komo the til krononna thy skulu gudz vini ey
dröuas vm the plaghas j världinne älla vm the
döö mz hardhom oc bescom dödh thy at aldra
sälast är at grata vm ena stund ok haua dröuilsa
j världinne at mannin skuli ey koma til rygheliken
skärslo eld huar ey är makt at vndan fly oc ey
time til at äruodhaAt ämuäl gifua onde preste san kirkionna
sacramenta xlj

GWz modhir taladhe Gak til hans som ämbitit
hauir at lösa aff syndom Thy at ä huru mykyt
dorauaktarin är spitalskir ey thy sidhir maa han
sua väl som helbridgha man op läsa porten vm
han hawir nyklana Sua är oc vm aflösnena oc
gudz licamma oc annor kirkionna hälghilsor ä
hulkin prestin är hauir han tho rättelica ämbitit
tha maa han lösa han aff syndomen thy är ängin
forsmaskulande Tho foruarna jak thänna af twem
thingom Et är thz at han skal ey faa thz han

p 83

kötlica älskir oc astundar Annat är thz at hans
liiff skal rasklica stuntas Ok sua som myran
draghande nakat dagh oc nat til myro hopin oc
fallir stundom oc döö i ingangenom, tha hon nalk-
as burunne oc byrdhin atirbliur vtantil Swa skal
han döö nar han tilbyria at komma til sins äru-
odhis frukt oc han skal skändas oc pinas for sit
fafänga ärfwodhe


At gudz vini hafwin godha sidhi xlij

Maria gudz modhir taladhe Gwz vini skulu vara
sua som dör at hulke ther andre skulu gaa in,
Thy är granlica vaktande at ey nakat huast älla
hart stande mot thom som ingaa at the ey thräng-
ins Än huat tekna dörrin vtan höuiska sidhi oc
rätuisonna gerninga oc kännedoms ordh hulkin
daghlica skulu synas j gudz vinom, Thy skal
atuaktelica vaktas at ey nakat hart som är bak-
talan älla skör ordh skulin finnas j gudz vina
munne, Älla nakat värlzlikit j thera gerningom
for hulkit the flyin til ryggia som villo inga oc
styggins at ingaa


Huru onde preste liknas madhk xliij

GWz modhir taladhe thässe äru like thöm madhk
som seer oc findir bäzste sädh oc aktar ey at
fruktin forgar älla fallir, Vm han formaa at bita
oc gnagha rotena älla thz som mäst rotinne är
Swa sköta thässe ey älla akta huru manga siäla
forfara vm the mogho fa värlzlikit gooz ok afling
thy skal thom koma mins sons rätuisa oc the

p 84

skulu rasklica borttakas aff världinne Hon suara-
dhe allir time är ey när gudhi vtan sua som een
stund ä huru lankt är när os thy är thins sons
tholomodh mykyt, ämuäl owir wranga män Jom-
frwn suaradhe, Jak sighir thik sannelica at thera
dombir skal ey framdraghas Vtan han kombir
thom rädhelikin oc gripir thom oc skil thom fran
kräselico liuärne til skam oc blygdh


Huru frälse manzins vili ledhe siälena til
häluitis älla himerikis xliiijm


CHristus taladhe Hör thw som astundar hampn
äptir världinna bölghio oc storm Huar thän som
är j hfwino skal ey rädhas nakat vm thän är
mz honum som forma at forbiudha vädhreno at
thz bläse ey Ok hulkin som formaa at biudha
bort gaa alt thz som maa skadha oc läta hafskärin
oc klippona blutna Ok forma at biudha bölghio-
men at the ledhin oc före skipit til rolica hampn
Somlike j världinne äru sua som skip ledhande
licamman owir världinna bölgho somlicom til hug-
nadh oc somlicom til dröuilsa Thy at manzsins
frälse vili ledhe somlica siäla til himerikis, oc
somlica til häluitis diup thy thän vili som änkte
astundar hetelicare at höra än gudz hedhir oc til
änkte annat lifwa än at han maghe thiäna gudhi
han thäkkis gudhi oc j tholkom vilia bliuir gudh
daghlica oc bort röre allan siälinna vadha oc gör
skärin rolik oc blöt a hulkom siälin stöte opta
Än huat äru skärin vtan ond astundilse thy at
lustelikit är at see oc haua världinna ägho, glädhias

p 85

aff världinna hedhir oc smaka alt thz som kötit
lustir J tholkom stötis siälin opta vadhelika Än
vm när gudh är j skipino tha blotnar allir köt-
likin luste oc siälin forsmar al värlzlik thing thy
at al licamlik oc värlzlik fäghring är thik thy glasi
som vtantil är scrifwat oc innan til är fult mz
jordh Ok tha thz är syndir slaghit Är thz ey til
mera nyttelikit än suart jordh hulkin til änkte
annat är skapadh mannenom til ägho vtan at han
skulle köpa himerike mz hänne Thy at huar thän
man som ey astundar meer at höra sin hedhir
älla världinna hedhir än ont ok skadhelikit vädhir
oc hatar oc dräpir sins kötz oquämelica lusta han
maa rolica hwilas oc gladhelica vakna Thy at
gudh är mz honum j huariom tima


Thetta capitulum [xlv] som här är borto star
j konunga bokine som swa byrias Jak käre ey
at enast a mina väghna vtan a manga gudz vt-
ualda manna &c (Åttonde Boken, Kap. 50)
At ey astunda nakars manz goz mot hans
vilia xlvjm

Sancta birgitta skreff til en herra sighiande O
herra Jak foruara jdhir aff jdhrom siäla vaadha
ledhande jdhir til aminne huru en konungir j
gamblo laghomen six haua astundat ens manz
vingardh oc hafdhe budhit fult värdh fore vin-
gardhin Än for thy at ägharenom thäktis ey at
sälia vingardhin wredhgadhis konungin oc aftok
honum vingardhin mz orätuiso oc owiruälde Til
hulkin konung thän hälghe ande taladhe sidhan

p 86

mz enom propheta dömande konungin oc drotning-
ena at the skullo dö mz fulastom dödh for the
orätuisona oc thera arwa älla barn gladdos änga-
ledhis aff thäs vingardhsins ägho Nw mädhan j
ärin kristin man ok hafwin lofwat gudhi tro oc
vitin visselica thän samma gudh vara nu som tha
var ok sua valloghan oc rätuisan nw som tha
Thy maghin j vita vtan allan jäfwagha at vm i
astundin ägha nakat orätuislica äntigia sua at j
nödhgin ägharen til at sälia thz mot sinom vilia
älla oc sua at j gifwin änkte wärdh for thz, at
thän valloghe ok rätuise domarin skal hämpna
owir jdhir Ok j skulin rädhas at tholkin dombir
skuli koma owir jdhir mz storom sorghom som
kom owir the drotningena hulkin som var trudhin
til dödh vndir hästa fotom oc opätin aff hundom,
oc at jdhir barn älla arfwa skulu ey glädhias älla
riik vardha aff illa afladho gozze Vtan hällir dröuas
aff fatikdom thy mnar jak thik vm ihesu christi
pina hulkin som atirlöste thina siäl mz sino dyra
blodhe at thw fordärwa ey siälwir thina siäl älla
fortapa for nakar forganglikin värlz thing Vtan
atirgält fullelica allom thom som orättelica haua
fangit skadha aff thik älla for thina skuld Ok
atirgält oc atirgiiff alt thz thw afladhe oc fikt
orätuislica thom som nw sörghia oc androm til
got äptedöme Swa frampt at thw vilt faa gudz
vinskap Gudh är min vitnisman at jak ey scrifwir
thik thässe thing aff mik siälue mädhan jak känne
thik ey Vtan thz hulkit som hände enne människio
thz nödhgadhe mik mz gudhelike varkunnan owir
thina siäl til at scrifwa, Thy at the människian

p 87

ey sofwande vtan vakande j sinom bönom hördhe
ens ängils röst sighiande O O Biorn Biorn thw äst
mykyt dyärfwir mot gudhi oc hans rätuiso Thin
vili vindir thit samuit j thik sua at thit samuit
thighir alstingx oc thin vili tala oc gör Thy skalt
thw sköt koma for gudz dom oc thin vili skal
ther halda thysto oc thit samuit tala ok döma
thik siäluan äptir rätuisona räthet &c


At värna sik oc vakta for dyäfulsins frestils-
om xlvij

GWz son taladhe til sina brudh vm ouinin banka
a doromen tha skolin j ey vara sua som getir
löpande til väggiana oc ey sua som vädhra hulke
som oplyptande sik stangas sin j mellom ok slaas
mz hornomen Vtan j skulin vara sua som kyklinga
hulke som fly vndir modhorinna vinga oc skyla sik
nar the see foghlana flygha j vädhreno som vilia
skadha thom hulke som ämuäl glädhias än thot
the formogho ey meer gripa än ena modhorinna
fiädhir oc hylgha sik vndir hänne Än hwa är
jdhir ouin vtan dyäfwllin hulkin som afwndas mot
allom godhom gerningom ok bösta oc röre manzs-
ins hugh mz jdhkelicom frestilsom Stundom mz
wredhe oc baktalan stundom mz otholomodh oc
mz thy at mannin straffar oc döme gudz doma
thänkiande thom ey rätta vara när honum koma
ey al thing äptir hans vilia Ok stundom frestar
han jdhir oc oroa mz otalicom thankom viliande
bort dragha jdhir aff gudz thiänist oc at jdhra
gerninga skulin myrkias när gudhi thy skulin j ey

p 88

forlata idhan stad ä hulkin jdhir frestilse äru Ok
ey skulin j vara sua som getir löpande j stenom-
men thz är at haua hiärtans härdzsko älla döma
annars gerninga j idhrom hiärtom, thy at opta är
thän morghon godhir som j dagh är ondir Vtan
j skulin halla nidhir jdhur horn thz är at ödh-
miuka jdhir oc rädhas, hauande tholomodh Ok
bidhiande gudh at jlla byriadhä thing maghin
vmuändas til bätra Ok ey skulin j vara suasom
vädhra stangande mz hornom thz är at atirgiua
oc giälla ordh for ordh oc obrygdhilse for
obrygdhelse vtan j skulin sta stadhelica owir jdhra
fötir oc thighia thz är at starklica afwita jdhirs
kötz astundilse oc hauande forthanka j talan oc
swarom ok hallande jdhir j tholomodhe suasom
mz owiruälle thy at rätuis man skal vinna sik
siäluan oc halla sik stundom ämuäl af lofike talan
at han maghe fly mangtalan oc at han skuli ey
reta gudh til wredhe älla sin jamcristin thy at
hulkin j sins hugx rörilsom vtgiutir thz han känne
j hughenom synis mz nakre matto haua hämpt
sin oc kungiort sins hux ostadhughet Ok thy är
han tombir aff krononne oc lutlös aff tholomodhs-
ins lönom Thy at han vilde ey haua tholomodh
ena stund mz hulko han matte haua aflat oc
bätrat sin syndohga jamcristin, ok haua tilreet
sik siäluan til större löna oc krono Än huat är
hönonna vinga vtan gudhelikit vald oc snille
visselica jak är sua som höna maktelica väriande
thom for dyäfwlsins snarom som löpa äptir mine
röst som astunda at skylas vndir minom vingom
Ok sniällelica callar jak thom til helso mz minom

p 89

andelicom inskiutilsom Än huat är vingin vtan
min miskund thy at hulkin som hona faa han ma
vara sua oräddir suasom kyklingin vndir modhirna
vingom, Thy skulin j vara sua som kyklinga löp-
ande äptir minom vilia j allom frestilsom oc j
genuärdhogom thingom Ok sighin mz röst oc ger-
ningom Vari gudz vili thy at jak vär thom mz
mino valde som trösta a mik Jak widhirkueker
thom mz mine miskund Jak hallir thom mz mino
tholomodhe Jak sökte thom mz minom hughnadh
Jak lyse thom mz mine snille Jak atirlöne thom
hundradha fallelica mz minom kärlekThässa reuelacio [xlviij] som här är borto som
sua byrias Vm thänne konungir vil hedhra mik
minzske först min vanhedhir ok öke sidhan &c
hon star i konunga bokine vj capitulo (Åttonde
Boken, Kap. 7)

Aff höxsta kirkionna formanna vadhelicom
stadhaga xlixm

ENe människio syntis suasom hon vare ij enom
storom koor oc stor sol skinande syntis oc sua
som twe predicara stola varo j korenom En höghre
väghin ok annar vinstre väghin oc huar thera lankt
skildi fran solinne Ok twa soolgisle vtgingo aff
solinne til the stolanna, tha hördhis een röst aff
thom stolenom som var vinstra väghin sighiande
Hel äuärdhelikin konungir skapare oc atirlösare
oc rätuis domare See thin ämbizman hulkin som
sitir j thino säte j världinne atirledde nu sit säte

p 90

til gamblan oc förra stadh Huar petrus förste
paue sat hulkin som var appostlana höfdhinge
Röst suaradhe aff höghra stolenom sighiande huru
maa pafwin ingaa j the helgho kirkio j hulke
dörra agxlana borur äru fulle mz rudhir oc jordh
oc thy äru dörra agxlande nidhir bögdhe til jordh-
inna Thy at j boromen är ängin stadhir ther krok-
ane skulu infästas oc slas som dörrena skullo oppe-
halla oc dörra hakane äru alstingx vtrakte oc
änkte bögdhe til at halda Golfwit är alt vpgrafwit
j diupa grafwa suasom diupaste puzse ther änkte
grund hauir Thakit är tiärat oc brindir aff brenne-
stens eld oc drypir suasom aff thiokko rägne oc
aff suarta rökenom oc thiokka som opgaar aff
grafwanna diupe Oc aff thaksins drupe äru alle
väggiane smittadha Oc äru sua ledha oc vanskap-
adha at see sua som rutit var blandat mz blodhe
thy höfwir ey gudz vini at bliua j tholko mönstre
Röst suaradhe aff thy säteno som var vinstra
väghin sighiande vttydh andelica thz thw sagdhe
licamlica tha sagdhe röstin Pafwin teknas mz dörra
agxlomen oc ödhmiuktin j koromen hulkin sua
tom skal vara aff alle höghfärdh sua som boran
aff rudhir at j hänne skuli änkte synas vtan thz
som tilhöre ödhmiuko pafwa ämbiti Vtan nw äru
boronar thz är al ödhmiuktinna ära sua opfylta
mz owirflödhelikhet oc rikedom hulke til änkte
annat gömis vtan til höghfärdh oc änkte synis
ödhmiukt thy at al ödhmiuktin är vmuänd til
värzlica bälde Thy är ey vndir at pafwin som
teknas j dörra agxlomen är nidhir bögdhir til
värlz thing hulkin som teknas j rudhreno oc

p 91

jordhinne Thy skal pafwin böria sanna ödhmiukt
j sik siäluom först j sinom bonadh oc klädhom
oc j gull oc sylfwir oc silfarkom oc hästom oc
allo andro hauande aff allom thöm ensamin vidhir-
thorftelik thing Ok al annor gifwande fatiko folke,
oc särlica thom han veet vara gudz vini Skipi sidh-
an matelica sit thiänisto folk hauande vidhir
thorftelica thiänara hulke som gömin hans liiff
thy at än thot han är j gudz hand nar gudh vil
calla han for sin dom Tho är rätuist at han hawi
thiänara til at styrkia rätuisona oc til at nidhir
thrykkia thom som sik sätia mot the hälgho kirkio
skipilsom oc sidhuäniom J dorra hakomen hulke
som tilföghias agxlomen teknas kardinalane hulke
som vtrakte äru sua mykyt som the formogho til
alla höghfärdh oc giri oc kötsins lusta Thy taki
pafwin hamar oc tang j hand oc böghe kardinal-
ana äptir sinom vilia Ey latande thom haua flere
thing aff klädhom älla thiänisto folke älla nakro
andro Vtan sua mykyt som vidhir thorftin oc lif-
sins nytta vtkräfwir Böghe thom först mz tang-
enne thz är mz lättom ordhom oc gudhelicom
raadhom oc fadhirlicom kärlek Vm the vilia ey
lydha tha taki hamarin teande thom sina grum-
heet oc görande huat han forma tho thz som ey
är mot rätuisonne til thäs the böghias äptir hans
vilia J gulueno teknas biskopa oc klärka hulkra
giri som änga matto älla grund hauir Aff hulkra
högfärdh oc sköra liuirne opgar suartir rökir for
hulkin alle änglana j himerike styggias vidhir thom
ok alle gudz vini j jordhrike Thetta ma pafwin j
mangom thingom bätra Vm han latir huarn een

p 92

haua vidhirthorftelik thing oc ey owirflödhis
thing Ok biudhe huariom biscop atuakta sina
klärka liurne oc taki aff huariom thom sit in-
giäld som ey vil bätra sit liuirne oc sta j atir-
halde thy at thäkkiare är gudhi at ey sighis mässa
j thom stadhenom Än at sköra oc orena hörro-
hästa händir hanna gudz licammaAff mangra siäla dom l

CHristi brudh sagdhe Mik syntis suasom een
konungir sate a domara säte Ok huar lifwandis
människia j världinne stodhe for honum oc huar
människian hafdhe twa standande när sik En thera
syntis vara suasom vänktir riddare oc annar sua-
som suartir blaman Ok for domarenom stodh boka-
stol j hulkom bok laa mz the matto skipadh som
jak saa för nar jak saa thre konunga standa for
honum mik syntis ämuäl at suasom al världin
stodhe fore bokastolenom Ok tha hördhe jak dom-
arin sighia til thän vänkta riddarin Kalla thom
til domin som thw thiänte mz kärlek Ok ginstan
nidhirfiöllo the som nämpnde vardho oc somom
lagdhis längre tima oc somlicom styntre för än
siälana skildos vidh kroppana Än all the thing
som jak tha saa oc hördhe kan jak ey begripa
thy at jak hördhe mangra thera människio doma
som än lifwa oc skullo sköt kallas Tho sagdhe
domarin mik swa vm människiona bätra syndena
tha skal jak milda domin Manga saa jak ok tha
dömas somlica til skärslo eld oc somlica til äuerdhe-
likit ve

p 93

Aff ryghelicom dom owir ena siäl lj

CHristi brudh sighir Mik syntis suasom riddarin
oc blamannin hulka jak saa för presenteradho oc
fördho ena siäl for domarin oc mik sagdhis thz
som thik nu synis thz var alt giort owir thässe
siälina j thom tima hon skildis fran kroppenom
Nar siälin var presenteradh oc fördh for domarin
stodh hon ensamin thy at hon var j huarghins
thera handom som hona presenteradho hon stodh
nakin oc sorghful ey vitande huart hon skulle
koma Ther äptir syntis mik at huart ordhit a
bokinne suaradhe siälft til alt thz som siälin tal-
adhe Ok domarenom ahörande oc allo himerikis
härskapi, taladhe thän väknte riddarin först sua
sighiande Ey är rätuisa at the synde skulu annan-
tidh optälias siälinne til skam oc blygdh ther mz
scriptamaalom äru bätradha Tho jak som thetta
hördhe oc saa viste väl oc fulkomplica at thän
riddarin som tha taladhe viste al thing j gudhi
vtan han taladhe for thy at jak skulle vndirstanda,
tha suaradhis aff rätuisonna bok Nar thässe siälin
j licammenom giordhe sin scriptamal tha fölgdhe
ey fullir jdhrughe oc ey ful bätring for tholka
syndir, Thy skal hon nw syrghia for the synde
som hon bätradhe ey tha hon formatte Ginstan
thz var sakt tilburdhe siälin at grata sua sarlica
oc barmelica at hon monde al brista syndir Taar-
ane syntos Än tho hördhis ey röstin Tha tal-
adhe konungin til siälinna sighiande, thit samuit
skal opinbara the syndir som ey fölghde värdhogh
bätring Tha ophögdhe siälin sina röst swa höght

p 94

at hon matte höras vm alla världina sighiande
Vee mik thy at jak giordhe ey äptir gudz budh-
ordhom ther jak hördhe oc viste Ok röghandhe
sik siälua sagdhe hon Jak räddis ey gudz dom
Hänne suaradhis a bokinne thy skalt thw nw rädh-
as dyäfwllin oc ginstan räddis siälin oc skalff
sua at hon monde al syndir lösas oc sagdhe Jak
hafdhe suasom ängin kärlek til gudh oc thy gior-
dhe jak litit got tha suaradhis hänne a bokinne
thy är rätuisa at thw skalt nämbir nalkas dyäfle-
nom än gudhi thy at dyäfullin lokkadhe thik til
sik mz sinom frestilsom Siälin suaradhe Jak vndir-
star nw at alt thz jlt som jak giordhe var äptir
dyäfwllsins inskiutilsom tha suaradhis aff bok-
inne Rätuisan sighir at dyäfwlsins rättir är at
atirlöna thik mz pinom oc dröuilsom äptir thy
som thw giordhe Siälin sagdhe änkte var thz aff
minz hofwodz iässa oc til mina ylia hulkit jak ey
klädde mz höghfärdh Somlik fafäng oc höghfärdh-
ogh prygdhilse fan jak op siäluir oc j somlicom
fölgdhe jak landzsins sidhuädhnio Jak twadhe mina
händir oc anlite ey at enasto at the skullin rensas
vtan at jak skulle louas aff mannom oc sighias
vara faghir Tha suaradhes aff bokinne Rätuisan
sighir at dyäfwlsins rättir är at atirgiälla thik
äptir thinne forskyllan thy at thu prydde thik
suasom han thik thz insköt oc ther til äggiadhe
Annantidh sagdhe siälin min mundir lätz opta op
til skör ordh thy at jak ville androm thäkkias oc
min hughir astundadhe al the thing som ey fulg-
dho världinna blygdh oc obrygdilse Rätuisan
suaradhe a bokinne thy skal thin tunga vtdraghas

p 95

oc vt thänias oc thina tändir inkrökias oc al the
thing skulu thik tilläggias som thik misthäkkias
oc al the aff thik takas som thik thäkkias Siälin
sagdhe Jak gladdis storlica aff thy at mange toko
äptedöme oc tilfälle aff thom thingom som jak
giordhe oc at mange folgdho minom sidhom Tha
suaradhis af bokinne thy är rätuisa at huar thän
som vardhir funnin j tholke synd som thu pinas
fore skal koma til thik oc thola the sammo pin-
ona Ok thin pina skal ökias for huars thäs til-
kwämd som thinom ondom sidhom fulgdho Sidhan
thz var sakt Syntis mik suasom eet band vare
bundit owir siälina hofwodh suasom en krona oc
thrängdis saman sua starklica at nakkin oc änlitit
samanfögdhos öghonin fiollo vt af sinom sätom
oc hängdo nidhir a kindirna mz sinom rotom haarit
falnadhe sua som thz vare bränt mz elde hiärnin
sprak oc vtflöt aat näsomen oc öronin, tunga vt-
drogx tändirna inkröktos Benin j armomen sundir
brutos oc wndos saman som reep Händirna syntis
flaghna atirbundna a bakin Brystit oc quidhin
thruktos saman sua hardelica at rifwin brusto
oc hiärtat oc fiöl vt mz allom inäluomen laarin
hängdo vidh sidhona oc benin brusto oc vtdroghos
suasom smaa thradhir väfdhis j nysta Tha suara-
dhe blamannin O domare nw äru siälinna syndir
plaghadha äptir rätuisonne fögh os thy oc döm
os badhin saman siälina oc mik sua at vi skolom
aldre skilias at tha suaradhe thän väknte riddarin
Hör thw domare som al thing vest thik tilbör nu
at höra siälinna ytarsta thanka oc vilia som siälin
hafdhe vidh sins lifs ända visselica hon thänkte

p 96

sua j ytarsta timanom O vm gudh ville gifua mik
lifs frest jak ville gerna bätra mina syndir oc
thiäna honum j allom minom lifs timma oc aldre
optameer synda mot honum O domare hon hogxa-
dhe oc vilde tholik thing Minz oc ämuäl oppa at
thänne människian lifdhe ey sua langan tima at
hon fik fulkomplica vndirstandelikt samuit Thy
O herra skudha hänna vngdom oc gör miskund
mz hänne, Tha suaradhis sua aff bokinne tholkom
thanka oc vilia bör ey häluite j ändalyktinne Tha
sagdhe domarin, for mina pino skal hänne hime-
rike oplatas när hon hawir varit rensadh j skärslo
elde for sina syndir Sua langan tima som hänne
tilbör ther pino thola vtan hon fa hiälp aff thera
godhgerningom som liua j världinne Thässe qvinnan
lofwadhe gudhi jomfrudom i ens prestz hand oc
giptis sidhan oc doo j barnbyrdh


Aff ryghelika vanskapn twäggia männsikio
som hafdho varit j hionagho ok aff rädhe-
licom dom owir thera siäla capitulum lij


EN man syntis mik hwars öghon vt brutin varo
oc hängdo nidhir a kindirna mz twem sinom Han
hafdhe öron sua som hundir Näsa sua som hästir
mwn sua som grummaste varghir Händar sua
som största ögxa älla älghia fötir, Han hafdhe
fötir sua som gams klör En qvinna syntis mik
sta när honum hänna haar var sua som smat
bränt byske öghonin j nakkanom öronin aff skurin
Näsana fulla mz var oc fylsko läpane suasom orma
tändir J tungone var etir gaddir händarna varo

p 97

sua som twe räfwa stiärta Fötirne suasom twe the
orma som callas skorpiones Nar jak saa thetta ey
sofwande vtan vakande sagdhe jak O huat är thetta
Ok ginstan taladhe een sötliudhande röst til mik
hulkin sua hughenelikin var at allir räddoghe gik
bort fran mik sighiande Thw som thetta see huat
vänte thw thetta vara jak suaradhe Ey veet jak
hwat thz äru hällir dyäfla som jak ser älla diur
födde aff diurlike natur älla människio skapadha
swa aff gudhi Tha suaradhe röstin mik Ey äru
the dyäfla thy at dyäflanne haua ey licama sua
som thw ser thässa haua Ey äru the oc aff diur-
lico kön thy at the äru födde aff adams släkt, ey
äru the sua skapadhe aff gudhi vtan the synas
for gudhi aff dyäflenom giordhe sua vanskapadhe
ok ledhe j siälomen ok thz syntis thik sua som
licamlica Än jak skal tee thik huat thz teknar
andelica Thäs manzsins öghon synas thik vtsprung-
in hängiande mz twem sinom Vm twa synor skalt
thw vndirstaa tw thing första är at han tro at
gudh lifwir äuerdhelica Annat är at han tro sina
eghna siäl skula lifwa äuerdhelica äptir licamans
dödh äntigia j godho älla j ondo, vm tw öghon
skalt thw oc vndirsta tw thing Första är at han
skulle skurdha huru han matte fly syndena Annan-
tidh huru han matte fulkompna godha gerninga
Thässe tw öghonin äru vtfallin thy at han giordhe
ey godha gerninga fore himerikis äro astundan, oc
flydhe ey syndinna fore häluitis pino räddogha,
han hauir ämuäl hunda öron thy at suasom
hundin aktar ey sins herra nampn oc ey nakars

p 98

annars sua mykit som sit egit nampn vm han
höre thz nämpnas Swa aktadhe thänne ey sua
mykyt aff gudz nampns hedhir suasom aff sins
eghins nampns hedhir Han hauir ämuäl hästa näsa
thy at sua som hästin vmuändis oc lustas at lokta
at sinom thräk Swa synis thässom lustelikit vara
at huxsa a syndena sidhan han hauir giort hona
hulkin for gudhi är fulaste thräkkir Han hauirj
ämuäl mun som grummaste wlfwir som pläghir
astunda at opswälghia alt thz han höre liuande
vara mz öromen ey thy sidhir at hans bukir oc
mundir äru ful mz mat Swa var thänne skipadhir
thy at vm han hafdhe aat alt thz han hafdhe seet
mz öghomen än astundadhe han the thing som
han hördhe andra äghia Han hauir ämuäl händir
suasom största älghia fötir hulkin som pläghir
sundir slita oc slaa mz fotomen tha han vordhir
wredhir thz diur som han orkir owir for sina
ängxlico wredhe ey aktande huart kötit far älla
inäluen vm han gitir fortakit thy lifwit Swa nar
thänne var wredhir aktadhe han ey vm hans ouinis
siäl for til häluitis älla huru kroppin pintis j dödhe-
nom vm han gat fortakit honum lifwit Han hauir
fötir sua som gambir thy at suasom gambrin tha
han hauir nakat j sinom klöm thz han lyste at
äta hallir thz sua hardelica j klömen at the tappa
sina makt oc kraptir oc han latir tha for värkx
skuld suasom ey vitande falla thz som han hiolt
Swa ville thänne halla alt til dödhin alt thz han
hauir mz orät Än tha nar alle limine vanskas
nödhgadhis han at släppa thy Än thz at the
qvinnona haar syntis sua som smat bränt byske

p 99

J haareno som är högxt a hofdhenno ok prydhe
änlitit teknas mz thän vili som höghelicast astundas
at thäkkias gudhi thy at thän vilin prydhir siälina
for gudhi Nw for thy at thässa qvinnona vili är
höghelicast at thäkkias världinne meer än gudhi
thy synis hänna haar suasom buska Hänna öghon
synas j nakkanom thy at hon vände sin andelik
öghon fran thom thingom som gudz godhlekir
giordhe hänne skapande hona oc atirlösande oc
foreseande hänne nyttelica j mangom thingom Än
hon skodhadhe atuaktelica framfarlik thing fran
hulkom hon gaar bort daghlica til thäs the huärfwa
alstingx fran hänna syyn Öronin synas andelica
afskorin thy at hon aktadhe aldra minzst at höra
lästinna kännedom älla predican Näsana äru fulla
mz var thy at sua som sööt lokt dragx lustelica
til hiärnan gönom näsana at hiärnin skuli ther aff
styrkias Swa draghir hon mz sinom astundilsom
oc gerningom til sins rötelica krops lusta oc styrk
alt thz hon formatte Hänna läpa synas suasom
orma tändir oc etirgadda j tungone thy at nar
ormin bitir starklica saman tannomen for gadsins
värn at han skuli ey brytas tha vtflytir leedh
fradha mällan tannanna oc hans mynt thy at thom
skil ey lankt a Swa atirlykte hon sina läpa aff
sannom scriptamalom at ey skulle synda lustin
brista hulkin hänna siäl var dödhelikin etirgaddir
thy synis syndenna ledha fradha oppinbarlica for
gudhi oc hans hälghom mannom Jak sagdhe thik
för aff ens hionalax dom oc vanskipilsom hulkin
som samangiptos mot kirkionna stadhga Nw skal
jak thik fulkomlicare sighia aff thom Thw saat

p 100

qvinnona händir vara sua som räfwa stiärta Ok
hänna fötir suasom thäs orms som hetir skorpio
thz är for thy at sua som hon var vanskapadh i
allom sinom limom oc astundilsom sua stak hon
sins manz siäl hardelicare än skorpio retande
han til kropsins lusta mz sinum linum handom
oc sinom fota gang Ok j the samw stundinne
syntis een blaman hauande thrägrenadhan krok j
handinne oc j androm fotenom suasom thre
hussastä klör ropande oc sighiande O domare
nw är min time jak bidhadhe jak thigdhe nu är
time at göra Ok ginstan sat domarin mz otalico
härskapi Ok suasom en man oc en qvinna syntis
nakin oc tha sagdhe domarin til thera Sighin huat
j giordhin än thot jak veet al thing Mannin suar-
adhe Vi hördhom oc vistom kirkionna band oc
aktadhe thz ey vtan forsmadhom thz Domarin
suaradhe for thy at j villin ey liudha herranom är
thz rätuisa at j skulin känna stupogreuans ilzsko
Oc ginstan infäste blamannin ena klo j bäggias
thera hiärta oc thrykte thom saman sua starklica
at the syntos suasom sat j präs oc domarin
sagdhe See dottir tholik thing forskulla the som
sik fiärka vitandes fran sinom skapara for skap-
adho thingin Annantidh sagdhe domarin badhom
thom Jak fik jdhir säk at j skullin samansanka
mina kraasa frukt huat hauin j nw atirbära qvinn-
an suaradhe O domare vi letadhom oc älskadhom
qvidzsins kraase oc atirbarom ey vtan blygdh oc
skam, Tha sagdhe domarin stupogrefwanom atir-
gält thz som rätuist är Ok ginstan infäste han
andra klona j bäggia thera quidh oc sargadhe sua

p 101

sarlica at al inäluin syntis ginom stungin Oc dom-
arin sagdhe, Tholik thing forskylla the som gaa
owir laghin oc taka etir for läkedom Än sagdhe
domarin badhom thom Huar är mit liggianda fää
som jak länte jdhir til okir oc batan The suar-
adho badhin Vi lagdhom thz vndir vara fötir oc
letadhom jordzlikit liggiande fä oc ey äuerdhelikit
tha sagdhe domarin til dyäfwllin atirgält thz thw
vest ok skalt Ok ginstan infäste han the thridhio
klona j thera hiärta quidh oc fötir sua at the al
saman syntos suasom eet kringlot nysta älla
ballir Tha sagdhe blamannin O herra huart skal
jak gaa mz thom Domarin suaradhe thik höfwir
ey opfara älla glädhias oc ginstan bort foro the
gratande fran domarenom Ok domarin sagdhe sinne
brudh glädz dottir thy at thw äst skild fran tholko


Huru jomfrw maria hiälpir allom liij

HÖr thw som mz allo hiärta bidhir at thine syni
skulu thäkkias gudhi Sannelica tholik bön är gudhi
thäk, thy at ey är nakar the modhir ther min son
älskir owir al thing oc bidhir thz sama sinom son
at jak är ey ginstan til redho at hiälpa hänne til
sina böna fulkompnilse Ok ey är nakor änkia the
som bedhis stadhelica aff gudhi at sta j änkiodom
til gudz hedhir alt til sin dödh At jak är ey til
redho at fulkompna hänna vilia mz hänne thy at
jak var änkia hauande thän son j jordhrike som
ey hafdhe kötlikin fadhir Ey är oc nakor the jom-
fru som astunda at göma gudhi sin jomfrudom til
sin dödh at jak är ey ginstan redhoboin at väria

p 102

hona oc styrkia Ok ey skalt thw vndra hwi jak
sighir thetta thy at scrifwat är at dauid astund-
adhe sauls dottir tha hon var jomfru han tok oc
hona tha hon var änkia Han hafdhe oc vrie hustru
när hänna man lifdhe tho var ey daudz luste
vtan synd thy at suasom thässe thry liuernin
jomfrudomsins änkiodomsins oc hionalagsins thäkt-
os dauid licamlica Swa thäkkis minom son at haua
thom andelica j sinom renasta lusta Oc thy är ey
vndir at jak draghir thom andelica til mins sons
lusta thy at hans luste är til theraHuru maria halp enom mykit syndoghom liiij


See taranna son nw andelica nyföddan af värld-
inne hulkin som för var föddir aff sinne modhir
a kötzsins väghna j världinna Thy sua som the
qvinna som vt draghir barnit aff modhirna quidh
draghir först hofwodhit oc sua händirna oc sidhan
allan licamman til thäs barnit fallir a jordhinna
Swa giordhe jak honum for gudz vina böne oc
tara Sannelica jak vtdrogh han aff världinne Swa
at han är nu andelica suasom nyföt barn oc thy
skal han andelica oc licamlica opfostras, oc thän
som jak sände thik til skal opfostra han mz sin-
om raadhom Än the qvinnan aff hulke thik är
sakt skal bidhia for honum oc göma han ande-
lica, atuaktande at han haui vidhirthorftelik thing
licamlica thy at han fiöl sua diupt j dödhelica
syndir at alle dyäfwllanne j häluite sagdho aff
honum, Latom op munnin vm han kan vanlica
koma at vi moghom opsuälghia han oc bita mz

p 103

vorom tannom, Vträkkiom händirna at vi maghom
sargha han ok syndirslita, hafwom oc fötirna til
redho at trudha han oc spiärna, thy var thik sakt
at han var nu andelica föddir thy at han är nw
frälstir aff dyäflanna valde suasom thw mat väl
vndirsta aff thom ordhomen som thw hördhe at
han älska gudh mz hiärta oc licamma owir al thing


gudz modhir vil älska oc väkna en vngan
man lv

LEdh til aminne at scrifwat är aff moyse at kon-
ungsins dottir fan han j vatneno oc älskadhe han
for sin son Ok scrifwas at moyses van eet land
mz foghlom hulke som fordäruadho etirorma Jak
är konungx dottir aff dauidz släkt jak vil älska
thänna smasuenin hulkin jak fan j taranna bölgh-
om hulka som äru vtgutna for hans siäl hulkin
som var innelukt j hans licama Ok the mine vini
som jek sagdhe thik skulu opfostra han til thäs
han kombir til aldir j hulkom jak vil väkna han
oc sända at vinna himerikis konunge land Än
huru thz skal vara thz är thik okunnoght oc mik
kunnoght thy at jak vil sua tilredha han at aff
honum skal sighias han lifdhe suasom an oc do
som kämpe oc kom til domin suasom godhir
riddare

Ey dröuas aff näfst lvj

GWz modhir taladhe Hwi dröuis han visselica
fadherin sla stundom sonin mz lättom lima Oc
ther aff äghar han ey dröuas &c

p 104

Capitulum lvjm

MAria gudz modhir taladhe Rom är sua som
thän akir owir hulkin thitztla äru opuäxste, thy
skal thänne stadhin först rensas mz huasso jarne
oc sidhan mz eld oc ther äptir ärias mz öxnökiom,
Thy skal jak göra mz jdhir suasom thän ther
plantär före j annan stadh thy at thässom stadhe-
nom skal redhas tholik pina suasom domarin sag-
dhe Flaa aff alt skinnit aff köteno vtdragh alt
bldodhit Skär syndir alt kötit j stukke bryt syndir
al benin j stykke at märghin skuli vtflyta


lviij

GWz son taladhe Jak är likir thom herra som
trolica stridde j sins pelegrims väx lande, oc
foor atir til sit fädhirnis land mz glädhi Thänne
herra hafdhe storlica dyrt liggiandefää aff hulko
swr blind öghon varo skär, dröfdho hughnadhis
Än ther til at liggiande fäit skulle höuislica oc
tryglica gömas giordhis oc fulkompnadhis eet hus
stort oc ärlikit hauande höuelica oc faghra höghe-
likhet Ok siw trappor aat hulkom som op plägh-
adhe faras til husit oc til liggiande fät Herran
antwordadhe thätta liggiande fäit sinom thiänarom
til at see oc hanna oc göma thz trolica oc renlica
at herrans kärlekir skulle pröfuas til thiänaranna
oc thiänaranna trolikhet til herrans Timin gik fram
oc liggianda fäät tok forsmaas husit söktis siäl-
dan Gömarane slionadho oc glömdo herrans kär-
lek, Tha hafdhe herran raadh mz sinom hemelicom

p 105

vinom huat görande vare owir tholka misthykkio
En thera suaradhe sighiande Scrifwat är at folks-
ins glömske gömare oc domara varo budhne at
ophänggias j högdhinna j galgha j solskinit Än
thik til höre baadhe dombir oc miskund thy at
thw spar allom thy at al thing äru thin oc thw
miskunnar allom jak är thän herran j liknilsom
hulkin som syntis j världinne som pelegrimbir a
mandomsins väghna visselica jak hiolt sua hardhan
kamp j jordhrike for siälanna älskogha oc helso
at alla mina handa ok fota sinur sundir rifwos
Nar jak skulle forlata världinna oc opfara til hime-
rikis ther jak aldre borto aff var a guddomsins
näghna atirlät jak världinne värdhoghasta thing
til aminnilse, thz är min hälaghaste licamme at
sua som gamblo laghin äradhos aff archinne oc
ängla brödhino oc aff thöm taflomen som laghin
varo j scrifwadh oc androm höghtidhom Swa
skulle nye mannin glädhas aff nyo laghomen oc
ey som fordhom aff skugganom vtan aff sannind-
inne som är min korsfästir licamme hulkin som
teknadhis j laghomen Nw ther til at min licamme
skulle vara j äro ok hedhir Skipadhe jak hus thz
är the hälgha kirkia at han skulle ther gömas oc
hannas Ok prestena skipadhe jak hans särlica göm-
ara hulke som j ämbiteno äru owir änglana mz
nakre matto, Thy at thän som änglanne rädhas
at hanna for vyrdning oc hedhirs räddogha skuld,
han hanna prestena mz sinom handom oc mun Ok
jak hedhradhe prestena mz siufallom hedhir sua-
som j siw trappom Först skulle the vara mine
enkannelike tekn förara oc vini om huxsins oc

p 106

licamans renlekhet thy at renlekhetin är förste
stadhin när gudhi hulkom som änkte smittokt
maa nalkas Thy vm prestomen j gamblo lagh-
omen lofwadhis hionalax sambland j thom tima
som the ey offradho älla giordho thera ämbite
thz var ey vndir thy at the hafdho skalena oc ey
kärnan Än nw mädhan sannindin är komin oc
teknin äru ändadh är renlikin höghelicast hallande
Oc sua myklo fulkomplicare som kärnin är sötare
ok bätre än skalit Oc j thässa renlikhetsins tekn
skäris först klärkiana haar at ey skuli skör luste
herras owir hughin älla kötit J andre trappone
skipas klärkiane at the varin suasom ängla j alle
ödhmiukt thy at mz huxsins oc licamans ödhmiukt
ma mannin ingaa ginom himelin oc vinna hogh-
färdhogha dyäfullin Ok ther til tekn vighias klärk-
ane til at vtälta dyäflanna thy at ödhmiukir man
oplyptis til himerikis hwädhan högfärdhoghir nidhir
fiöl for sina höghfärdh J thridhio trappone skipas
klärkane at the skulu vara gudz kännesuena vm
jdhkelica läsning j the hälgho script oc thy ant-
wordhas thom bok j hand aff biscopenom sua som
riddarenom antuordhas swärdh, at the vitin huat
the skulu göra oc at the skulin jdhna mz bönom
oc läsning at blidhca gudz wredhe for gudz folke
J fiärdhe trappone skipas klärkane gudz mönstirs
gömara oc siälana vaktara oc thy antuordha biscop-
in thom nykla at the varin athughule til sinna
jamcristna helso främiande thom mz ordhom oc
gerningom oc opuäkkia lata män til godha ger-
ninga J fämpto trappone skipas the altarsins
ämbizsmän oc röktara oc at the skulin forsma

p 107

oc vidhirsighia värlz thing oc at the skulin liua
aff thy som altareno til höre mädhan the thiäna
altareno oc at the skulin aldre väfwias j värlz-
licom thingom vtan äptir thy som thera ämbite
tilhöre J siätto trappone skipas the at the varin
sua som apostlane predicande lästinna sannind oc
fulkompnande mz gerningom thz the predica J
siundo trappone skipas the at the varin midhlara
oc dagthingara mällan gudh oc människiona j thy
at the offra oc vighia min licamma, oc j thom
stadhenom äru prestene j nakre matto j värdhe-
likhet owir änglanna Än nu käre jak at thässe
trappona äru syndir brutna thy at högfärdhin
älskas owir ödhmiuktinna orenlikhet jdhnas for
renlikhetina gudz läkze aktas ey vtan världinna
bok Glömska synis j altaromen, gudz snille reknas
flätia Siälanna helsa aktas ey Ok än owir thetta
bortkasta the min klädhe oc forsma min vakn
Sannelica jak tedhe moysi a biärgheno the klädhe
som prestene skulu haua ey for thy at j himerike
är nakat tholikt Vtan for thy at andelik thing
kunno ey gripas älla vndirstandas vtan vm licam-
lik liknilse thy tedhe jak andelik thing vm licam-
likin at vitas skuli huru mykyn wyrdhning oc
vänlekhet thom är thorftelikin som haua siälua
sannindinna som är min licamme mädhan the haf-
dho sua stora renlikhet oc vyrdhning som baro
skuggan oc teknit Än huar til tedhe jak moysi
sua mykla klädhanna fäghrind skulle vndirstandas
oc teknas vm thöm thy suasom prestins klädhe
äru siw Swa skal the siäl som vil ga til gudz

p 108

licamma haua siw dygdhe vtan hulka ey är helsa
Första syälina klädhe är jdhrughe oc scriptamal
hulkit som hyl hofwodhit Annat är astundan til
gudh oc fulkompnin renlekir Thridhia är äruodhe
til gudz hedhir oc tholemodh j genuerdhogom
thingom Fiärdhe är at ey akta manna loff älla
manna blygdh vtan vakta ensamins gudz hedhir
Fämta är kötzsins atirhald mz sanne ödhmiukt
Siätä är gudz godherninga thanke ok hans doma
räddoghe Siunda är gudz kärlekir owir all thing
ok stadhukt fram hald j godhom byriadhom ger-
ningom Än nw äru thässin klädhin aflagdh ok
forsmadh Visselica syndinna orsakan älskas for
scriptamalin Skörlimnadz jdhnan for renlekin, oc
licamlix nyttelikhetz äruodhe for siälinna helso
äruodhe världinna giri oc höghfärdh for gudz
hedhir oc älskogha For loflikit atirhald älskas owir-
flödelikhet j allom thingom dyrfwe oc gudz doma
gensäghn for gudz räddogha Ok klärkanna othokke
owir alla for gudz älskelihet owir al thing thy
suasom jak sagdhe prophetomen at jak skal koma
thom j mine wredhe, ok dröuilse skulu gifwa thom
vndirstandilse Tha suaradhe miskuninna modherin
Välsignadhir vari thw min son for thina rätuiso
Jak tala til thin som all thing vest for thina brud
skuld som här när star, hulka ther thw vilt lata
vndirstanda andelik thing Hulkin som tho formaa
ey at gripa andelik thing vtan mz liknilsom Visse-
lica thw sagdhe j thinom guddom för än thu tokt
mandom aff mik, at vm tio rätuise män funnins j
stadhenom at thu ville miskunna allom stadhenom
for the tio Nu äru än otalike the preste som

p 109

blidhca thik mz thins licamma offre Miskunna thy
for thera skuld thom som litit got haua thz bidhir
jak som thik födde a mandomsins väghna Ok thz
bidhia alle vtualde män mz mik Sonin suaradhe
välsignadh vari thw oc välsignadh vari thins mundz
ordh, Thw seer at jak spar thom for thry godh
thing som mins licamma offir hauir thy at suasom
thry godh thing tedhos j mik aff judassa forradh-
ara dyrfwe Swa aff thässo offreno oc sacramento
koma siälomen thry godh thingh Först lofwas mit
tholomodh thy at jak vitande min forradhara bort-
kördhe jak ey han aff minom vmgangilsom Annan
tidh thy at tha forradharin stodh när mz minom
ouinom nidhirfiöllo the alle a jordhinna mz eno
mino ordhe huar mit vald tedhis Thridhiatidh thy
at jak vände alla hanz oc dyäfwlsins [ilzsko] til
siälanna nytto oc helso, huar min snille oc kärlekir
oppinbaras Swa koma ämuäl thry godh thing aff
prestenna offre Först lofwas mit tholomodh aff
allo himerikis härskapi thy at jak är thän sami j
gooz oc ondz prestz handom Ok ey vighia mann-
ana forskyllelse thz sacramentum vtan min ordh
Annan tidh thy at thetta offrit hiälpir allom ä aff
huat prest thz offras oc hanteras Thridhiatidh thy
at thz hiälpir ämuäl thom som thz offra ä huru
ille the äru, thy at suasom alle mine ouini nidhir-
fiöllo licamlica a jordhinna aff enno ordhe som jak
sagdhe at jak är thän sami som j letin Swa nar
thz ordhit six som min licamme vighis mz thz är
min licame tha fly ginstan diäflanne fran thera
siälom som ämbitit offra oc thz vighia Ey thor-
ande fresta thom älla atir koma til thera Vtan

p 110

the atirtaken sik vilia til at atir synda Swa spar
min miskund allom oc thol alla Vtan rätuisan
ropar hämd thy at iak ropar daghlica at thu seer
väl huru mange mik suara Tho skal jak än sända
thom mins mundz ordh oc thöm som höra thom
oc fulkompna skulu koma til the glädhinna som
hwäzske kan sighias älla huxas fullelica sua är
hon sööt Än the som ey vilia höra thom älla
göra, skulu vtröna suasom scrifwat är siw plaghor
j licammenom oc siw j siälinne hulka the skulu
finna thänkiande oc läsande the thing som giordh
äru, at the skulin ey skälua vtrönande thom &cAt prestin äghir haua thry thing lix

GWz son taladhe prestin äghir haua thry thing
först vighia gudz licamma Annantidh haua kötzs-
ins oc siälinna renlek Thridhia at foresee sinne
sokn Än thu mat spöria huat som dughir at hafua
kirkio vm han hauir ey sokn Jak suarar thik at
thän prestir som hawir vilia at predica oc hiälpa
allom for gudz älskogha Han hawir sua stora oc
vidha sokn som al världin är thy at vm han for-
matte at tala for alle världinne ey spardhe han
sit äruodhe thy reknas honum godhir vili for ger-
ningen, Thy at gudh spar opta sinom vtualdom
mannom aff äruodhe at predica, for thera synde
oc othokka som höra matto oc tho gifwir han
sinom vtualdom mannom lön for godhan vilia
Prestin bör ämuäl haua bok oc olio, Bok til at
lära fakunnogha oc olio til at smöria siuka, Thy
at sua som j bokinne haldz oc scrifwas andelikin

p 111

oc licamlikin kännedombir Swa vari j prestenom
visdombir til sik siäluom oc matta oc tämpran at
hans kroppir vari ey ofkaatir fore owirflödhelikhet
oc at hans sokna män taki ey ont äptedöme aff
honum Han skal oc fly världinna giri for hulka
kirkionna oc klärkianna hedhir forsmas oc värlz-
lica manna sidhi for hulka klärkianna värdhelikhet
forsmas oc vanhedhras Än andelikin visdombir är
at lära osniälla näfsa brutlica Styrkia alla j godho
J olione märkis böninna sötme oc godh äptedöme
thy at sua som olian är fetare än brödhit Sua är
kärlex bön oc gooz liurnis äptedöme fulkompnen
at dragha männena til alt got, oc feet til at blidhca
oc milda gudh Sannelica jak sighir thik dottir at
stort är prestins nampn thy at han är gudz ängil
oc mäklare älla daghtingare Ok störra är hans
ämbite thy at han hanna ogripelikin gudh oc nidhro
thingin til föghias himerikis gudh j hans hand

gudz brudh bidhir til hans lx

VÄlsignadhir vari thw min skapare oc atirlösare
wredhgas ey vm jak tala til thin Swa som thän som
sargadhir är talar til läkiara Som dröfdhir til hughn-
ara Swa som fatikar til rikan Sargadhir oc saar
man sighir o läkiare stygx ey vidh mik som sarg-
adhir är thy at thu äst min brodhir O bäzste
hugnare forsma ey mik älla giff mik ofwir for thy
at jak är ängxloghir Vtan giff mino hiärta huilo
oc minom sinnom hugnadh Fatike mannin sighir
O thw rikir man oc ängxsins vidhirthorfuande
skudha mik thy at jak thol hungir oc sylt See

p 112

mik thy at jak är nakin giff mik klädhe ther jak
maa aff värmas Swa sighir jak O välloghaste oc
käraste herra jak seer oc skodha mina synda saar
aff hulkom som iak är sargadh aff minom barn-
dom oc jak gratir thy at timen är fafänglica oc
onyttelica opnöttir kroppin dughir ey nu til ärfw-
odhis thy at styrkin oc kraptin äru opnötte j fa-
fängo Thy bidhir jak thik aldz godhlex oc misk-
unna kelda at thw värdhogas hanna mit hiärta mz
thins älskelikhedz oc kärlex hand Thy at thw äst
bäzste läkiare hughna mina siäl thy at thw äst
bäzste hugnare

Christus styrke sina brudh sta mot diäfulsins
frestilsom lxj

EN aldra suartaste syntis christi brudh tha gudz
licamme lyptis oc sagdhe, Hwat ey tro thw osniälla
at the brödhskiuan är gudh visselica han vare
lango opädin än thot han vare största biärgh Ok
ängin aff sniällo judhomen hulkom gudh gaff snille
tro thz, Oc ey skal nakar tro at gudh värdhogas
at hannas oc älskas aff orenastom präst hulkin som
hawir hunda hiärta Ok at thw skuli pröfua thz
vara vist som jak sighir tha är thänne prestin min
hulkin jag skal nu bort taka aff världinna nar jak
vil oc nu är han i ytarsta punctenom Tha syntis
ginstan godhir ängil oc sagdhe O dottir suara ey
daaranom äptir hans darskap thy at han som thik
syntis är lygnenna fadhir Vtan var redhoboin thy
at var brudhgomme ihesus christus är när, hulkin
som ginstan kom oc sagdhe til dyäfwllin hwi dröuir

p 113

thw mina brudh oc dottir, thy sighir jak dottir
thy at jak skapadhe hona thy brudh thy at jak
atirlöste hona mz minom kärlek, Diäfwllin suar-
adhe jak tala for thy at mik är ther til thol gifwit
oc at hon skuli kolna j thinom kärlek oc j thinne
thiänist Var herra sagdhe thz rönte hon j thässe
natinne nar thw samanthrukte hänna öghon oc
andra limi oc hafdhe mera giort vm thu hafdhe
ther til thol fangit Än huru opta hon star mote
thinom frestilsom sua opta skal hänna krona ökias
Tho thw dyäfwl mädhan thu sagdhe at jak vare
lango opätin, än thot jak hafdhe varit stort biärgh
Sigh nu mine dottir ahörande som licamlikin är
Scriptin sighir at een eer ormbir sattis oppa ena
stang tha folkit forfor oc dödhe j öknenne, Ok
huar thän som vardh stungin aff ormenom vm
han fik see thän eer ormbin vardh heel, Huat
hällir var thässa helsonna makt aff ersins styrk
älla aff ormsins liknilse älla aff moisi godhlek älla
aff lönlike gudz dygdh Diäfwllin suaradhe oc
sagdhe at thässe helsonna dygdh var aff ängo
andro vtan aff ensampne ok enne gudz dygdh oc
folksins tro som trodhe oc lydde gudhi sua ful-
komplica at the trodho at gudh som al lthing skap-
adhe aff ängo formatte ämuäl al thing göra som
ey varo Annantidh sagdhe gudh Sigh diäfwl
Nar vandin vmuändis j orm huat hällir var thz
aff moisi älla aff gudz budhi älla for thy at moyses
var hälaghir älla for thy at gudh sagdhe sua
Diäfwllin suaradhe huat var moyses vtan krankir
man aff sik oc rätuis aff gudhi til huars ordh

p 114

som gudh bödh oc sagdhe vardh vandin ombir
sannelica äptir gudz budhi, Oc moyses var ther
til andbudh oc thiänare thy at for budhordhit oc
för än gudz ordh sagdhis var vandin ey vtan
vandir Än gudhi biudhande vardh vandin sanne-
lica ormbir Swa at moyses räddis tha sagdhe var
herra til sinna brudh sua är ämuäl a altarenom
thy at för än ordhin framföras är brödhit a altare-
no brödh Ok tha vighilsa ordhin sighias vardhir
thz min licamme hulkin badhe godhe oc onde taka
oc hanna sannelica Swa een som thusanda oc tho
ey mz like nyttelikhet thy at godhe taka han sik
til äurdhelikt liiff oc onde til hardhare dom Än
at dyäfwllin sagdhe at jak skulle smittas oc sylas
aff prestins orenlikhet thz är sannelica fals thy at
vm spiätälskir swen finge herranom nykla älla vm
siukir man finge honum oc andwordhadhe bäzstä
yrte änkte skadhadhe thz herran mädhan the sama
makten vare j thom ä hua thom finge honum
Swa vardhir ey gudh illir aff ondz thiänara ilzsko
oc ey bätra aff godhom, thy at han är altidh
ovmskiptelikin oc thän sami Än at diäfullin
sagdhe at han skulle sköt döö thz veet han oc
vndirstar aff sinna natur klokskap oc aff yttro
rörilsom tho formaa han ey bort taka han vtan
mit tillat, Än tho är hans eghin vtan han
rätte sik Än thy sagdhe dyäfwllin han haua
illa luktande limi oc hunda hiärta, han är sanne-
lica illa luktande oc kallo soot tholande thy at
han hauir hita vtantil oc köld jnnantil othollikin
thörst ok thwänadh j limmomen, oc ledho oc styg
vidh allan andelican sötma, thy at han är hetir

p 115

til världinna oc kallir til gudh han thörstir oc
lustir kötzsins lysta hauande ledho vidh alla dygdha
fäghrind Han är latir til gudz thiänst oc budh-
ordh Oc hetir til alt thz världinne tillhöre oc köt-
ino thy är ey vndir at honum smakar ey min lic-
amme Vtan sua som bakat brödh j oghne thy
at han huxsar ey oc smakar ey andelica gerning
vtan kötlica thy at nar agnus dei är sakt oc han
hawir takit min licamma j sin licamma gaar fadhir-
sins vald fran honum oc sonsins sötasta näruarä
oc thäs hälghe anda väluiloghet hulkin som är
samföghilsinna band oc ensammin brödzsins aminne
oc smakir atirbliuir honum, tho skalt thw ey thänkia
at han älla naker annar ä huru illir han är, är
vtan gudh, Vtan gudh gaar fran honum ey gifu-
ande honum storan hugnadh oc bliuir tho när hon-
um tholande han oc värnande han fran dyäflenom
Än at diafwllin sagdhe at ängin aff sniällo judh-
omen vilia thz tro suara jak thik, judhane äru
suasom the som haua mist höghro öronin oc halta
mz baadhom fotomen andelica for hulkit the äru
osniälle oc skulu vara til ändalyktena, Thy är ey
vndir at dyäfwllin gör blind oc härdhe thera
hiärta Ok äggia thom oc radhir oblygh thing
hulkin som äru mot tronne, thy huru opta nakor
tholkir thanke löpir mot thik aff christi licamma
tha sigh thz thinom andelicom vinom oc stat
stadhugh j tronne, Oc vit vtan jäff at thän lic-
ammin som jak tok aff jomfrune oc thän som
korsfästir var oc styre j himerike thän sami är a
altareno oc han taka badhe godhe oc onde thy at
suasom jak tedhe mik minom kännesuenom som

p 116

gingo mz mik til Emasus j androm han mädhan
iak var tho sandir gudh oc sandir man ingang-
ande til mina kännesuena at luktom dörrom Sua
tee jak mik prestomen vndir andro formo at tron
skuli haua lön oc at mannana othokkia skuli syn-
as, oc ey är thz vndir thy at jak är nu thän
sami som tedhe mins guddoms vald mz rädhelic-
om teknom oc än sagdho männene tha Görom
gudha hulka som mogho gaa for os Jak tedhe
ämuäl judhomen min sannan mandom oc the kors-
fästo han jak är thän sami daghlica a altareno ok
än six vämilse oc frestilse är os vndir thässom
kostenom Huat ma vara mere othykkia än vilia
mz skälom gripa ogriplikin gudh oc hans lönlica
doma som han satte j sina eghna hand thora at
döma thy vil jak tee thetta olärdhom oc ödhmiuk-
om at the skulin ophöghias oc högfärdhoghe
skändas &c


Huru onde preste straffas oc afuitas Capitulum
lxij

NAr een prestir jordadhe en dödhan man hulkin
ther halft fiärdha aar hafdhe lighat siukir tha
hördhe gudz brudh huru thän hälghe ande sagdhe
til thän sama prestin O vin huat gör thw hwi
dyrfwis thw at hanna thän dödha mädhan thina
händir äru fulla mz blod, Hwi ropa thw for
honum al alzuoldughan gudh mädhan thin röst
är sua som frödha röst Hwi dyrfwis thw at blidhca
domarin for honum mädhan thine sidhi oc athäue
äru licare skämdagäst än gudhelicom prest thy

p 117

skal mina ordha dygdh hiälpa thom dödha oc ey
thin gerning Ok hans tro oc langa tholamodh skal
inledha han til kronnona Sidhan sagdhe thän hälghe
ande til christi brudh, Thässa prestins händir äru
blodhugha thy at alla hans gerninga äru kötlica
mz hulkom han ma ey hanna thän dödha ok gitir
ey hulpit honum mz sinom forskyllilsom vtan mz
ämbitzsins värdhelikhet, Thy at godhe preste hiälpa
siälomen twem lundom badhe mz gudz licamma
makt oc sua mz sinom eghnom kärlek Hans röst
är suasom frödha röst thy at hon är al aff thräkx-
fullom gerningom ok al til kötzsins lusta, Thy far
hon ey op til gudh hulkin som astunda at blidhcas
mz ödhmiukx jdhrugha oc scriptamals röst, Hans
sidhi äru som skämda gäst husat gör skämda gäst-
in annat vtan han likna sik värlz manna sidhum oc
gerningom än huat sighir han älla talar annat
vtan ätom oc drikkom ok lifwom kräselica oc
hauom godha dagha j thässom lifwe Swa gör
thänne han liknir sik allom j klädhom oc gerning-
om at han skuli allom thäkkias, Han opuäkkir alla
til owirflödhelik thing mz sino äptedöme sighiande
ätom oc drikkom thy at var styrkir är vars herra
glädhi ympnyt är os at koma til äronna port oc
kan jak ey in koma tha sitir jak väl vidh portin
Jak vil ey vara fulkompnin Tholik röst oc liuärne
äru thung thy at ängin skal koma til äronna port
vtan thän som fulkompnin är älla fulkomplica
rensadhir Ok ängin skal faa himerikis äro vtan
thän som hona fulkomplica astunda älla äruodha
for hänne nar han forma Tho jak aldra herra gaar
in til thänna prestin än ey jnnelykkis iak älla

p 118

smittas Jak gaar in sua som brudhgumme oc jak
vtgar suasom domare dömaskolande thän som
mik forsmadhe Thy suasom jak sagdhe iak skal
koma prestomen mz siw plaghom the skulu ränas
aff allom the thingom som the älskadhe, The
skulu bort kastas aff gudz asyn oc dömas j hans
wredhe anduardhas dyäflomen, thola pino vtan
roo oc huilo forsmas aff allom vidhirthorfua al
godh thing oc skulu haua fulstopa al ond thing
Samuledh skulu the plaghas mz siw licamlicom
plaghom Thy skalt thw ey vndra at jak thol oc
städhir at nakar ouärdhogh thing tees vidh min
licamma, thy at jak thol alt til ytarsta punctin at
mit tholemodh skuli tees oc mannana othokke
Tho skalt thw ey thänkia at tholik ouärdoghet
som thu hördhe j thy at thän spydhe kan vardha
minom licamma vtan tholik thing hända til at
oppinbara människiona othokka oc atuakt, oc til
at tee thom vara ouärdhogha at taka sua hälaght
sacrament Än sagdhe thän hälghe ande til dödha
manzsins siäl o siäl glädz oc frygdhas thy at thin
tro skilde thik fran dyäflenom thin enfallelikhet
stynte thik langan skärslo eldz vägh, thit thole-
modh ledde thik til äronna port Min miskund
skal inledha thik oc krona thik


Huru diäfwllin äggiar vantro vm gudz licamma
Capitulum lxiijm

EN dyäfwl syntis gudz brudh mz langom quidh
oc sagdhe Huat tro thw qvinna älla huat thänkir
thw Jak vet mykyt oc jak kan pröua min ordh

p 119

mz oppinbarom skälom Jak radhir thik atiruända
at huxsa otrolik thing, oc tro thinom sinnom oc
skälom Huat ey saat thw mz öghomen oc hördhe
mz thins krops örom at brödhit bröz, Thw saat
han vtspias oc hannas ohöuisklica oc nidhir kastas
a jordhena ok flere ouärdhogh thing vardha giordh
vidh han hulkin jak vilde ey thola j mik Ok vm
möghelikit vare at gudh vilde vara j rätuis manz
munne huru skulle han inga til orätuisa män
hulkra giri ängen grund hauir Hon suaradhe til
christi mandom som ginstan syntis äptir frestilsen
O herra jhesu christe jak thakka thik for at thing
oc särlica for thry Först thy at thw klädhe mina
siäl giuande mik idhrugha oc scriptamal mz hulk-
om ther huar synd afskrapas ä huru thung hon
är Annan tidh mätte thw mina siäl ingiutande
thin kärlek oc thina pino aminne mz hulko siälin
lustas suasom aff bäzsta kost Thridhiatidh hughna
thw alla the som calla a thik dröuilsom, thy O
herra miskunna mik oc styrk oc stadhfäst mina
tro thy at än tho at jak är värdhogh at antuordh-
as diäfwls gabbilsom tho tror jak at änkte kan
vardha vtan thit tillat, oc at thit tillat är ey vtan
hugnadh, Tha sagdhe christus til diäfwllin hwi
tala thw til mina nya brudh dyäfullin suaradhe
thy at hon var mik tilbundin ok jak hopas än at
snäria hona mz mino näti Tha var mik til-
bundin när hon lydde mik ok idhnadhe meer mik
thäkkias än thik sinom skapara Jak gömde alla
hänna vägha oc ey gingo the än aff mino aminne
Var herra suaradhe, thy äst thw alla väghia spei-
are Diäfullin suaradhe Sannelica jak är speiare j

p 120

myrkiom thy at thw giordhe mik myrkan Var
herra sagdhe Nar saa thw älla huru var thw
myrkir Dyäfwllin sagdhe Jak sa nar thw skap-
adhe mik fäghirstan ängil än for thy at jak infiöl
ouarlica j thit sken, thy vardh iak blindir aff skin-
ino suasom basiliscus Jak saa thik nar jak astund-
adhe thina fäghrind Jak saa thik ij mino samuite
nar thw nidhirkastadhe mik Jak kände thik ämuäl
tha thw hafdhe takit mandom ok jak giordhe thz
thw tholde mik oc stadde at göra Jak känne dagh-
lica thit vald mz hulko thu skände mik ok for-
uindir Var herra saghde Vm thu vest sannind aff
mik hwi liughir thw for minom vtualdom vinum
hwar thw vest sannind aff mik Huat ey sagdhe
jak at thän som ätir mit köt skal liua äuärdhe-
lica oc thw sighir at thz är lyghn oc at ängin
ätir mit köt Ok sua vare tha mit folk meer af-
gudha dyrkara än the som dyrak badhe stena ok
trä Tho suara mik mine brudh ahörande hulkin
som ey forma at vndirstanda andelik thing vtan
liknilse än thot all thing veet Hwat hällir var
thän licammin som thomas hannadhe äptir min
opstandilse andelikin älla licamlikin Ok vm han
var licamlikin huru ingik han tha at luktom dörr-
om oc vm han var andelikin huru var han tha
synlikin licamlicom öghom Diäfwllin suaradhe
thunkt är thz at tala hwar thän som tala är allom
othäkkir ok nödhgas atsighia sant tho skal jak
nödhoghir tala At thw vpstandandis aff dödh
vast badhe andelikin oc licamlikin oc thy for
äuärdhelica guddomsins dygdh oc särlican äradha
kötzsins fordel mat thw huarstadh ingaa oc huan

p 121

stadh vara Var herra sagdhe annantidh tha moysi
vndir vmuändis vti ormin sigh huat thz var hällir
orms liknilse älla alt ormbir vtantil oc jnnantil
älla the brödh stykken som fylto tolff brödhskala
huat hällir varo the sant brödh älla brödz liknilse
Diäfwllin suaradhe Alt var ormbir j vandenom ok
alt var brödh j brödhskalomen oc alt var thz giort
aff thine dyghd oc thino valde Var herra sagdhe
huat ey är mik nu vansamare at göra än tha
älla vndirlicare vm mik sua thäkkis älla vm är-
adha kötit formatte at inga aat luktom durom til
apostlanna hwi maa thz ey nw vara j prestanna
handom Älla är minom guddom äruodhe älla
mödha at samanfögha höxsto thingin oc nidhirsto
Ängaledhis vtan sannelica O lyghnenna fadhir
Swa som thin ilzska är aldra mäst sua är min
kärlek oc skal vara owir alla Thy at vm een
synis at bränna min licamma ok annar trudha
han vndir fotom Jak ensamin veet aldra manna
tro Ok jak skipa al thing j rätte matto oc thole-
modh oc jak gör nakat aff ängo oc synlikit aff
osynlico Ok jak teer nakat synlikit j tekne ok
skipnadh hulkit som tho är annat sannelica j tekn-
eno oc annat synis thz vara Dyäfwllin suaradhe
thässa thingsins sannind röne jak daghlica när
männene mine vini fiärkas fran mik oc vardha
thine vini än huat skal jak meer sighia thrällin
när han kombir j siälfs vald teer han ympnyt j
gerninge huat han hauir j vilianom Tha taladhe
gudz son annantidh tro dottir at jak ihesus christus
är lifsins oprättare oc hiälpare oc ey forradhare
Sandir oc siälff sannindin oc ey liughare thy at

p 122

vm thw hawir tro at jak är j prestins handom än
thot prestin jäfuadhe oc twäkadhe Ey thäs sidhir
for thera tro som när standa oc tro, ok for the
ordhin som jak siälwir sagdhe oc skippadhe är
jak sannelica j hans handom, oc huar thän som
mik takir han takir guddomin oc mandomin ok
brödhsins liknilse, Hwat är gudh, vtan liiff oc
sötme liusande lius, owanskandis godhlekir döm-
ande rätuisa oc the miskund som heder Än huat
är mandomin vtan renasta köt guz oc manzsins
samföghilse aldra cristna manna hofwodh, Thy
huar thän som tror a gudh oc takir hans licamma
han takir guddomin thy at han takir liffwit Han
takir oc mandomin mz hulkom gudh oc mannin
samanföghias Han takir oc brözsins liknilse thy at
han tax vndir andro formo hulkin som skylis
vndir sine formo for tronna pröuilse Sua takir oc
ondir man thän sama guddomin oc tho sik til
dom oc ey til hughnadh, Han takir oc mandomin
ok tho sik litit blidhan han takir oc brödzsins
formo thy at han takir skylandes annindinna
vndir the formo som han see oc tho ey sik til
andelikin sötma, Thy nar han takir mik til sin
mun oc tändir tha gaar jak fran honum mz gud-
dom oc mandom, oc ensamin brödzsins forma
bliuir honum atir ey thy at jak var ey ther
sannelica Swa mz ondom som mz godhom for
ämbitzsins skipan Vtan thy at onde oc godhe faa
ey aff mik lica andelikit gagn thy at visselica j
thy offreno offras mannenom siälft lifwit som
gudh är ok liuit gaar jn oc bliuir tho ey mz
ondom, Thy at the forlata ey alt oc thy atirbliuir

p 123

ensamin brödzsins forma thera sinnom än thot thz
brödhit är thom tha änkte gagn Thy at the änkte
thänkia vtan the brödzsins oc vinsins formo som
the tha sagho oc kändo Swa som vm naker väll-
oghir herra ginge in j nakars hws oc at enast
hafdhis j aminne at han var ther oc hans godhlex
näruara glömdis


godhom giuas dröuilse til mere löna vm the
thola thom tholomodhelica lxiiij

IOmfru maria gudz modhir taladhe Min son är
suasom fatikir bonde hulkin ey hauande oxa älla
asna bär siälwir vidhin aff skoghenom oc annor
andbudh vidhirthorftelik til sinna gerninga Hulkin
som ämuäl bär kuista j bland annor andbudh
hulke som nyttoghe äru til tw thing suasom at
flängia mz oliudhogan son ok til at värma mz
thom som kalde äru Sua min son aldra thinga
herra oc skapare var aldra fatikast ther til at han
skulle rikan göra mannin mz äuärdhelicom rike-
domom oc ey mz forganglicom Hulkin som thung-
asta byrdhe bar a sinom bak bärande besca ok
thunga korsit oc pinona oc rensande ok af skrap-
ande aldra manna synde mz sino dyra blodhe
hulkin som jbland andra sina gerninga vtualde
dygdha andbudh Thz är dygdha män vm hulka
som mangra manna hiärta vptändas til gudz kär-
lek mz thäs hälghe anda hiälp oc sannindinna
väghir oppinbaras Han vtualde oc limana sua
som äru världinna älskara vm hulka gudz syni
oc vini flängias til thera lärilse oc rensilse ok

p 124

mere varugha oc atirlön Kuistane värma oc kaldo
synina, Ok gudh värmis ämuäl aff thera eld Vtan
nw spörs j huat matto Ändelica när värlzlike män
dröua guz vini oc the som aff ensampnom pin-
onna räddogha älska gudh dröuas oc skudha
världinna fafängo oc vmuändas thäs hetelicare til
gudh, Ok gudh varkunnande thera dröuilsom sände
thom hughnadh oc kärlek Än huat skal vardha
aff limomen tha synine äru flängde ändelica
skulu the kastas j eld oc brinna thy at gudh for-
sma ey sinna vini nar han anduardha thom j
omilla manna händir vtan han läre thom suasom
fadhir läre son Ok sua nytiar gudh omilla manna
ilzsko til sina thiänisto manna krono ok lön


gudz vini skulu ey lätias at tala gudz ordh
lxv

GWz modhir taladhe Thu skalt vara suasom tompt
kar quämelikit til at j lata hulkit som vare ey sua
flaat at thz bort flyte som ther j latz Ok ey sua
diupt at thz haui ängin butn, thetta karit är thin
licamme hulkin som tha är tombir nar han är
vtan altz licamlix lusta astundan Ok tha matelica
vidhir nar kötit thwingas skällica, At siälin vari
quämelikin til at vndirstanda andelik thing oc
kroppin starkir til at äruodha Än tha är karit
vtan butn nar kötit thrängis aff ängo atirhalle
vtan licammanom gifs alt thz hughin bedhis Vtan
hör nu huat jak nw sighir Min thiänare framfördhe
ofidrat ordh sighiande huat vardha mik at tala
the thing som ey til höre minom stadhga, tholikit

p 125

ordh höuir ey gudz thiänisto manne thy at huar
thän som veet sannindinna oc thighir är sakir
vtan at han alstingx forsmas En herra var hau-
ande starkt hallande hws, j hulko fyra thing varo,
som varo oforganglikin som var thän kostir som
bort älte allan hungir helsamlikit vatn ther vtsläkte
allan thörst välloktande yrte som bort älto alt thz
som etirlikit var, vidhirthorftelikin vakn kränk-
iande oc vanmaktande hwarn ouin Timin gik fram
ok fästit belagdhis herran vndirstodh thz oc sagdhe
sinom kiara Gak oc ropa til mina riddara mz
höghe röst oc sigh sua Jak vil frälsa mit fäste
thy hua mik fölghie mz godhom vilia han skal
vara mz mik j hedhir ok äro Än jak skal vpresa
thän som fallir j stridhinne til thz som ey hawir
vanskilse ällir ledho Ok jak skal giua honum
euärdhelica bliuande hedhir oc the rikedoma som
aldre vanskas älla forgaa Swenin tilburdhe at röpa
oc ropadhe tho mindra än tilhördhe sua at ey kom
ropit til främasta riddarin oc thy kom han ey til
stridhhinna, Huat skal tha herran göra thom ridir-
nom som gärna vilde haua komit oc äruodhat oc
hördhe ey kriarins röst ändelica skal han fa lön
for godhan vilia oc thän dulske kriarin skal ey
vara lutlös aff näffst oc plagho Thetta fäste är the
hälgha kirkia opbygd mz mins sons blodhe, j hulke
hans licamme är hulkin som bortälte allan hungir,
lästinna snillis vatn hälgra manna äptedömis godh
lokt, oc gudz pino vakn Thetta fästit är nu belakt
aff ouinom thy at mange finnas j the hälgho kirkio
oc j cristnonna hulke som predica min son mz röst-
inne oc sighia mot honum mz gerningomen lofwa

p 126

han mz röstene oc sighia mot mz vilianom Ey
aktandis himerikis fädhirnis land vm the mogho
faa sin lusta thy ther til at gudz ouini skullin
minzskas skulu guz vini ey lätias at äruodha thy
at thera atirlön skulu ey vara värlzlikin vtan
äuerdhelikin


Huru värlz gooz ma äghias nadhelica vtan
synd capitulum lxvj

MAria gudz modhir taladhe huat skadhir vm naker
stingx mz naal älla mz jarne j klädhin vm ey
skadhas kötit Swa skadhir ey värlz goz vm thz
äx skällica Vtan vm astundanin at ägha är van-
skipadh thy göm thit hiärta at thin akt vari godh
thy at gudz ordh skulu ingiutas vm thik til andra
Ok sua som quärna damin hallir stundom atir
vatnit oc stundom latir han löpa thz Swa skalt
thw granlica göma nar fanytte thanka oc frestilse
inflyta at thz som fafänkt oc värlzlikit är aminnis
Swa som scrifwat är at nidhro vatning flutu oc
öfro vatnin stodho suasom mwr Nidhro vatnin
äru kötlike thanka oc onyttelik girilse hulkin som
skulu bortflyta oc ey aktas, öffro vatning äru gudhe-
lik inskiutilse oc hälghra manna ordh hulkin som
stadhugh skulu vara j hiärtano sua som mwr at
the for ängin frestilse bort rörins aff hiärtano


At al thing standa äptir gudz skipan vtan
syndox manz siäl lxvij

GWz son taladhe Jak är mz fadrenom oc thom
hälgha anda een gudh J mins gudhdoms forsyn

p 127

äru al thing foreseedh oc stadhgadh aff ophoueno
oc för än världin var ok al thing baadhe licam-
likin oc andelikin haua vissa skipan äptir thy som
foreskipat är j mine näruaru Swasom thw mat
vndirstanda aff threm thingom Först aff thom som
haua liiff suasom är at qvinnan födhe barn ok ey
mannin Annantidh aff trämin thy at söt trä bära
söta frukt, oc besk beska frukt Thridhiatidh aff
skymen thy at solin oc maanin oc al himiltunglin
halda sin gang suasom foreskipat är j minom gud-
dom Swa äru oc siälana foresedha oc kända j min-
om guddom hulkom tho änkte moot är til skadha
at jak al thing fore veet thy at jak gaff thom
frälst siälfs vald oc vilia at vtuälia huat thom
lustir, Thy at suasom qvinnan födhe oc ey mann-
in Swa skal godh gudz hustru som är siälin födha
mz gudz hiälp thy at siälin är til thz skapadh at
hon skulle fructsam vara mädh dygdhanna sädh
oc vaxsa oc at hon skulle koma mällan gudhlex
kärlex arma Nw the siäl som vansläktas fran sin-
om skapara oc gör ey honum frukt, gör mot gudz
skipan hon är ey värdhogh at fa gudz sötma Annan-
tidh synis oumskiptelik gudz skipan j trämen thy
at sööt trä bära söta frukt oc besk beska Swa
som tw thing äru j dactilo som är sötmin oc sten-
in Swa är foreseet aff äuerdhelico at huar thän
hälghe ande är inbyggiare, ther haffs allir värlz-
likin luste ledhir, ther är allir värlzlikin hedhir
thungir oc sua mykyn thäs hälghe andz styrkir
är j thy hiärtano at thz brydz aff ängo tholomodhe
oc nidhirkastas ey aff genuärdhoghom thingom älla
motegang, oc höghfärdhas ey aff sälikhet, Swa är

p 128

oc foreseet aff äuärdhelico at huar som diäfwlsins
horn är ther är fruct vtantil rödh oc innantil fwl
mz orenlikhet oc styngiom Swa är dyäfwlsins luste
stuntir ok fullir mz thornom oc dröuilsom, Än tho
at han synis sötir thy at huru myko meer mann-
in wäffs j världinne mz sua myklo mere rekenskaps
byrdhe thyngis han, Thy suasom huart trä bär
tholka frukt som rotin oc bulin är, sua skal huar
man dömas aff sina gerninga akt Thridhia tidh
standa al elementa j sinne skipan oc rörilsom
suasom foreseet är aff äuerdhelico, oc röras äptir
sins skapara vilia Swa skal ok huar skällik crea-
tura röras oc vara redhoboin äptir sins skapara
skipan än nar hon gör thwärt amot är opinbart
at hon van nyttiar sit frälsa siälffs vald Ok ther
som oskälik thing göma oc halla sina skipan ther
gaar skällica mäniskian bort aff, ok thynge sin
dom thy at hon vannytiar skälin, Thy skal mann-
in göma sin vilia thy at jak gör ey mere orät
dyäflenom än änglenom, Thy at sua som gudh vt-
kräfwir aff sinne brudh thän rena sötman som
ängin kan fulsighia Swa kräfwir dyäfwllin aff
sinne brudh thorna ok stiunga, Tho forma han
änkte mote mannenom vtan manin wränge siälwir
ok böghe sin vilia


Diäfwllin liknas vidh räff lxiij

GWz modhir taladhe Et litit diur är hulkit som
kallas räfwir thz är jdhit at rökta sinna vidhir-
thorfft, oc är fult mz suikom, Thz latir sik stund-
om suasom thz see dööt at thz maghe thäs raskare

p 129

taka oc opäta foghana som ouarlica sätia sik owir
thät Räffwin skodhar oc foglanna flugh oc gripir
thom oc ätir som han seer thrötta älla lata sitia
a jordhinne älla vndir trämin Än the fogla som
flygha mz tweem vingom daara han oc göra hans
äruodhe fafänkt Thänne räfwin är dyäfwllin, Hulk-
in som hatar gudz vini oc mäst thom som ey haua
ilzskonna glad älla wranglikhetz etir Han latir oc
sik vara dödhan oc sofwande thy at han latir
stundom mannin vara lidhoghan aff hardhom frest-
ilsom at han maghe ouarlica suika han Stundom
latir han oc lastina synas dygdh, oc dygdhena last
at mannin skuli nakat oskällica tiltaka oc sua vansk-
as oc kränkias Swa som thw mat vndirstanda mz
äptedöme Miskunnin är stundom laster thz är nar
hon vardhir til at thäkkias mannom Rätuisa är oc
orätuisa nar hon jdhnas for giri älla othol, Ödh-
miuktin är höghfärdh när hon vardhir til thz at
mannin vil tee sik ödhmiukan for mannom, tholo-
modhsins dygdh beuisas ey vara dygdh nar mann-
in hämde gerna sin orät vm han formatte ok thol
tho thy at han findir ey ämpne älla quämelican
tima til at hämpnas Stundom bort takir diäfwllin
dröuilse oc frestilse at mannin skuli synda af
osnille käte Stundom insände diäfwllin änxla oc
sorgh j hiärtat at mannin skuli lätias j gudz thiän-
isto älla aff smam syndom j stora Swa är thänne
som jak taladhe aff daradhir aff räfwernom thy at
mädhan han hafdhe nu j aldrinne alt thz honum
aatluste Ok sagdhe sik nu sälan vara oc astund-
adhe länge liua, vardh han rasklica gripin vtan

p 130

scriptamal oc sinna gerninga rekinskap Ok suasom
myryn, drogh han saman dagh oc nat oc tho ey
j gudz ladhu Än nar han kom til dörrinna ther
han skulle inbära do han bradhelica oc atirlät
androm sit äruodhe, Thy at thän som mik ey
samansankir fruktsamlica j skyrdha timanom han
skal ey glädhias aff sädhinne, Thy äru gudz foghla
säle hulka som ey sofwa vndir världinna krasa
träm vtan flygha j himerikis astundan thy at vm
wranga räfsins diäfwlsins frestilse gripir thom
vndflygha the rasklica mz ödhmiuka scriptamala
oc himerikis hops hiälp


godhe sidhi oc onde teknas mz reno vatne oc
oreno lxix

GWz son taladdhe Aff threm thingom ma skodhas
oc vndirstas vm källonna vatn är ey rent älla
got Först vm thz ey hawir skylloghan lit Annan-
tidh vm thz är dyokt thridhiatidh vm vatnit star
jdhkelica oc takir til sik sörogh thing oc thom ey
bortskiutande, Vm thässe vatnin vndirstandis klärk-
anna sidhi oc hiärta hulke som ägha vara söte til
at drikka aff godhra sidha sötelikhet sua som vatn
aff käldom älla brunnom ok atirlykte for syndanna
smitto, Thy är san ödhmiukt eghin klärkanna litir
at the skulin sua myklo meer ödhmiuka sik j
thankom oc gärningom huru myklo skyllughare
the vita sik vara til at äruodha for gudhi, thy
huar som höghfärdhin är ther är dyäfwlsins litir
hulkin som vatnit gör let oc stygt til at drikka,
sua som spitalskz manz hand ösande vatn aff

p 131

käldone Swa beuisa höghfärdhin klärkanna ger-
ninga smittogha oc stygga for gudhi Tha är vatnit
orent oc thräkxfult nar klärkin är girughir oc
latir sik ey nöghia at vidhirthorftelicom thingom
hulkin sua är androm skadhelikin vm sinna giri
äptedöme Swa som han är sik siälunom onyttelikin
ok ängxol Thridhiatidh är vatnit orent nar thz
takir til sik söör oc kastir ey fran sik hulkit som
kombir aff thy at vtgangin är atirlyktir oc vatnit
flytir ey, vtan star quart Swa är thän klärkir oren
som älskir kötzsins lusta j sino hiärta oc licamma
oc vtkastir ey aff sik alt thz orent är mz sannom
jdhrugha, thy at sua som smitta oc orenlikhet är
huarn stadh ledh j kroppenom oc mäst j änlitino
Swa skal orenlikhet vara allom hatogh oc mäst
thom som til höghelik thing äru kalladhe thy skulu
the klärkia vtuälias til mina gerning som ey haua
ordhfullan visdom vtan ödhmiukt ok renlikhet
Hulke som väl lifwa sik siälwom oc lära andra
mz ordhom oc äptedöme, thy at ämuäl är spitalsk
hand nyttelik til mina gerning när hughin är godhir
oc andelica handin är ey borto


Aff christi pino ok aff hans licamma vänlek lxx.

IOmfru maria gudz modhir taladhe J mins sons
pino tima varo tara j hans öghon, Ok swettir a
hans licamma for pinona räddogha Ok ginstan
vardh han gripin oc draghin bort aff mine asyn
Ok ey saa jak han meer för än tha han vtledhis
til at flängias, Ok tha drox han sua grymelica oc
stöttis nidhir til jordhinna at tändirna hans skullu

p 132

tha hofwodhit hans slos, Ok slos han sua hardhe-
lica a halsin oc kindrina at slaghins liudh kom
til minna örna ther äptir fördhe han sik siäluir aff
klädhomen äptir korsfästaranna budhi Oc lagdhe
siälfwiliande händirna owir studhina ok bandz mz
vidhiom oc allir hans licamme sarghadhis oc flängdis
mz gadda gislom hulka som ey at enast bort rifwo
kötit vtan suasom ardho allan licamman Vidh
första huggit vardh jak aff synna sua som jak
vare slaghin j hiärtat, oc ena stund ther äptir
komande atir til sinnä Saa jak allan hans licamma
sargadhan oc allir saman hans licamme var nak-
udhir nar han flängdis Tha sagdhe een aff thom
som ther när stodho tha han flängdis Hwat vilin
j dräpa thänna mannin vtan doom oc göra hans
dödz sak jdhran sak, oc sua thetta sighiande skar
han bandit oc min son vardh tha lös fran studh-
inne oc vände sik til sin klädhe Ok tha gaffs ey
honum rwm älla time at j föra sik vtan än drox
han oc sköffs nar han stak armana j ärmanär,
Ok hans fiät ther han stodh vidh studhina varu
ful mz blodhe sua at jak kände all hans fiät oc
färdh huart han gik aff blodzsins märke oc tekne
Ok siälwir thörkadhe han flytande blodhit aff sinno
änlie mz kortlenom Än sidhan han var dömdir
vtleddis han bärande korsit Ok annar tok thz a
väghenom oc bar ok nar han kom thit som han
skulle korsfästas var hamarin ther oc fyre jarn-
spica til redho oc ginstan aflagdhe han sin klädhe
oc honum fikx eet litit linit klädhe hulkit han halp
siälwir til at binda vm sinna ländir Korsit var fäst
ok thwär träit oplypt Sua at badhen trän fästos

p 133

saman vndir axlomen Ok ey gaf korsit hofdheno
nakra studh Taflan som the fyra ordhin varu
scrifwadh oppa, var fäst vidh badha korsins arma
owan hofwodhit han vände bakin til korsit som
honum bööz oc vtrakte först höghro handinna oc
annor handin ey räkkiande til boronna vt thandis
gymmelica Fötirna vt thandos samuledh varo lagdhe
huar owir annan oc tho skilde at mädhan til Stung-
os ginom oc fästos til korsit mz twem spicom ther
benit var hardhast suasom händirna varo för gön-
om slaghna Vidh första huggit var jak aff sorgh-
inne sua som osinna oc danande Ok atir komande
saa jak min son korsfästan oc jak hördhe männ-
ena tala huar til annan, Huat giordhe han, thiuf-
nadh älla roof ällir lyghn Somlike suaradho at han
var liugare oc tha vardh thornkrona sat owir hans
hofwodh hulkin som nidhirgik midhuägho a än-
litit oc mange blodz bäkkia nidhirflutu aff thorn-
gaddomen owir hans änlite ok haar oc öghon oc
skäg oc al saman syntis ängte vtan som blodh oc
ey gat han seet mik som stodh vidh korsit vtan
sua at han bort thrykte blodhit aff öghomin mz
öghna bramin Sidhan han hafdhe andwardhat mik
sancto johanni oplypte han hofwodhit oc taraful
öghon til himilen oc vtsände älla vtgaff eena
grötelica röst aff jnnarsta hiärta sighiande O min
gudh hwi forläst thu mik, oc the röstinne gat jak
aldre glömt för än jak kom til himerikis hulka
han framfördhe meer rördhir aff minne pino oc
sorgh än aff sinne Tha syntis dödzsins litir a hans
licamma ther som han gat syns for blodheno, kind-
irna varo insänkta til tändirna, Rifwin syntis bar

p 134

sua at the matto al tälias Quidhin sank in til
ryggin thy at al väzskan var vtflutin aff honum
Näsana syntis bleka oc thunna, oc allir licammin
skalff tha hiärtat sprak Ok tha fiöl hans haka ok
skäg nidhir a brystit Ok tha fiöl jak nidhr a
jordhinna sua som dödh, Hans mundir bleff ypin
sua som tha han gaff vp andan Swa at tungan
oc tändirna oc blodhit matte synas j munnenom
Ögonin varo ypin til halffs oc vare nidhiruänd,
Ok allir dödhe licammen drogh sik nidhir, Knän
böghdo sik wt annan väghin ok annan väghin
fötirne owir jarnspikana ther j mällan sagdho mik
somlike suasom obrygdhande O maria thin son
är nu dödhir ok andre the som högre sin hafdhe
sagdho til mik O frw thins sons pina är nu änd-
adh til hans äuärdhelica äro Litin tima ther äptir
var hans sidha ginom stungin oc tha spiutit var
vt draghit syntis vddin brun aff blodhinno at aff
thy matte vndirstandas at hiärtat var ginom stungit
Ok swa gik stiungit ginom mit hiärta at vndir var
at thz spak ey tha Nar andre gingo bort gat jak
ey bort gangit Vtan jak tok tha suasom glädhi
oc hugnadh hans licamma tha han var nidhir
takin aff korseno j mit knä Ok jak vpletadhe hans
saar oc thorkadhe blodhit aff thom Mine fingir
atirlukto hans öghon oc mwn än ey formatte jak
böghia hans arma sua vare the starknadhe owir
brystit, vtan owir qvidhin, Knän gato ey vträktz
vtan the stodho bögdh vp sua som the hardhnadho
a korseno Än taladhe maria Ey format thw see
min son tholkin som han är nu j himerike Visse-
lica han var sua faghir j sino änlite här j värld-

p 135

inne at huar thän som han saa hugnadhis oc
gladdis aff hans syn ä huru syrghiande han var
Än rätuise män hugnadhos mz andelicom hugnadh
aff hans syn oc onde oc syndoghe sua langan tima
som the han saghe fingo the lisa ok lätilse aff
sinne värlzlike sorgh Ok plägadho syrghiande män
sighia, gangom til marie son at vi maghom faa
hugnadh sua länge vi sem han Ok j sino tiughonda
aare var han fulkompnin j växt ok j styrk sua
som thäs timans midhlangämän Ey mykyt köt-
fullir vtan j sinum o benom bäzst skipadhir, hans
haar ok brahaar oc skäg var rödbrunt Skäggit
swa lankt som een thwär hand Änlitit oprät, Näs-
ana iämpna ey mykit stora oc ey mykit litla Hans
öghon varo sua reen at ämuäl lustadhos hans ouini
at see han, Läpane varo ey thiokke Vtan skällica
rödhe, Hakan var ey mykit lang vtan mz väne
matto faghir Kindirna varo mattelica fulla mz köt
Hans litir var allir huitir oc rödh blandadhir Hans
växstir var rättir Swa at j allom hans licamma
var ey nakor smitta Hulkit the vitnadho som han
sagho alstingx nakudhan ok bundin vidh studhinna
oc flängdan Aldre kom madhkir owir han oc ey
thofwan älla orenlikhet j hans haar


Aff threm loflicom stadhgom lxxj

GWz son taladhe til sina brudh Swara mik til fyra
thing som jak spör aff thik Vm nakor gafw sin-
om vin fructsaman vinkuist hulkin gafwarin hiollo
tho quarran vidh sit hus thy at han hafdhe hug-
nadh aff hans lukt oc syn Huat skulle gafwarin

p 136

suara vm thän som quistin vare gifwin bedhis
han at planta j annan stadh huar han matte mere
frukt göra Hon suaradhe vm vinin var sniällir oc
gaff aff kärlek oc vnte thom got som han gaff
vinqvistin Ändelica skulle han lata sin vin göra
aff honum huat han ville sighiande honum O min
vin än tho at jak hawir glädhi aff thy at vinqvist-
in är när mik tho for thy at han gör mik ey
stora frukt gläz jak aff thy at thw mat planta
han j fructsamare stadh vm thu vilt Var herra
suaradhe Annan tidh Vm fadhir oc modhir gafwin
sina dottir nakrom vngom man ok jomfrwn vilde
haua han Ok vnge mannin atspordhir suaradhe
ey huat hällir han ville haua jomfruna älla ey
Huat vare jomfrun fäst älla ey Hon suaradhe
sua som mik synis jomfrwn vare ey fäst thy at
swenin sagdhe ey sin vilia Var herra sagdhe
thridhia sin En välboren swen standande mällan
thre jomfrur sagdhe til thera at hulkin aff thom
threm som taladhe thz ordh som han kunne
dragha til mästan oc hetastan kärlek, skulle faa
thz som hon älskadhe hetelikast tha suaradhe
första jomfrun Swa hetelica älskir jak thän vnga
suenin at hällir ville jak döö än smittas mz nakrom
androm Annar thera sagdhe hällir ville jak thola
alla pino än sighia eet ordh mot hans vilia älla
thz han dröfdhe thridhia suaradhe hällir ville jak
thola allan skada ok beska pino Än see hans
minzsto forsmäilse älla skadha Sigh mik thy sagdhe
var herra hulkin mäst älskadhe vnga manin aff
thässom threm älla hulkin thera äghir främst vara
j hans älskogha Hon suaradhe mik synis at the

p 137

älskadho han jamhetelica thy at the hafdho alla
eet hiärta til hans Ok thy varo the alla jamskyll-
ugha at haua hans kärlek, Var herra sagdhe fiärdha-
tidh En vin spordhe raadh aff androm sighiande
Jak hauir fructsampt huetekorn vm thz saas j
jordhinna gör thz stora sädh oc mykla frukt Än
for thy at jak är mykit hungroghir huat synis
thik radhelicare at saa thz älla jak ätir thz Vinin
suaradhe Annorledh ma thän hungrin wtsläkkias,
Oc nytlicare är at kornit saas, Thässe fyra som
nu äru sagdh höra thik til, thy at thin dottir
hulka thw lofwade mik oc gaft är sua som vin-
qvistir Än nw for thy at jak veet hänne quäme-
licare stadh vil jak planta hona huar mik thäkkis,
Oc ey skalt thw dröfuas ther aff at thw gaft thina
samthykkio ther til at hon annarstadh plantas,
Thw gaft mik thina dottir än ey tedhe jak thik
huat mik var thäkkare hänna jomfrudombir älla
hänna hionalagh, älla vm mik thäkkis thit offir
älla ey Ok thy the thing som ouislika varo
giordh magho vmskiptas oc rättas mädhan thw
vest nu sanindinna Än sagdhe var herra jomfru-
dombir är godhir oc höxstir ok änglomen likir
vm han gömis skällica ok höuisklica tho vm ey
är vilians jomfrudombir mz kötsins jomfrudom
tha är jomfrudomin vanskapadhir thy at thäkkiare
är gudhi ödhmiuk gift qvinna Än höghfärdhogh
jomfrw oc oblygh, ok höuisk gift kona lifwande j
gudz räddogha äptir sine reghlo mogho vara lica
j lönom thy at suasom stort är at vara j elden-
om oc bränna ey Swa är mykyt at vara vtan ren-
leksins eld, oc vilia hällir vara j eldenom oc brinna

p 138

mz störra älskogha til gudh vtan ellin än thän j
ellenom är Jak sighir thik äptedöme aff threm
som är susanna judit oc jomfru tecla, Förste var
gifft Annor änkia thridhi jomfru thässe hafdho
olika liuärne oc akt tho äru the alle lica j ger-
ninganna forskullilsom ok lönom Sannelica tha
susanna rögdhis orättelica aff prestomen ville hon
hällir döö än smittas mot sinne reghlo Ok for thy
at hon räddis mik hwarn stadh suasom näruarende,
thy vardh hon vardhogh at frälsas oc äras Judit
saa sins folkx vanhedhir oc skadha oc dröfdhis
sua mykit at hon ey at enast satte sik j obrygdh-
ilse oc skadha aff gudhelicom kärlek Vtan hon
var ämuäl redhoboin at thola pino for mina skuld
Än tecla som jomfru var ville hällir thola beska
pino än tala eet ordh mot mik Thässä thre än
thot the hafdho ey ena gerning tho äru the jämpna
j forskullan thy ma badhe jomfru oc änkia iämlica
thäkkias mik vm al thera astundilse mz godho
liuärne äru til mik Än sagdhe var herra huat thin
dottir star hällir j jomfrudom älla hionalaghi thz
är mik jämlica thäkkelikit ä mädhan hon skipas
oc styre sik äptir minom vilia, thy at huat dugdhe
hänne vm hon jnneluktis mz licammanom vm hon
vare vtantil mz hughenom Älla huat är hänne är-
licare at lifua sik ensampne til gagn älla hiälpa
flerom Än jak som al thing veet oc foreseer Jak
gör änkte vtan sak thy skal hon ey koma til skip-
adhan stadh mz förste fructinne thy at hon är aff
räddogha Ok ey mz andre fructinne thy at hon
är aff dylsko, vtan mz midhlasto thy at hon hauir
midhuägho kärlek oc höuislikhetz fruct Än thän

p 139

som hona skal taka til hustrw skal haua thry
thing som är hws oc klädhe oc kost mz hulkom
han maghe födha hona


Aff liknilsom vm lazarum oc martham oc ma-
gdalenam lxxij

CHristus taladhe til sina brudh sighiande twa
systur varo, Marta oc maria hulka som hafdho
een brodhir som het lazarus hulkin jak thom op-
rexste aff dödh oc han thiänte mik meer sidhan
än för oc samuledh hans systir thiänto mik, Ok
än thot the varo mik hemelica oc idhna til at
thiäna mik för än jak opreste thera brodhir tho
varo the sidhan myklo athughulare oc gudhelicare
til mina thiänisto än för Samuledh giordhe jak mz
jdhir andelica, thy at iak opreste idhan brodhir
thz är idhur siäl hulkin fyra dagha var dödh oc
fullica luctande oc fiärkadhe sik fran mik thy at
hon bröt min budhordh oc mz wrango giri, oc
världinna sötma, oc syndinna lusta Än fyra thing
varu hulkin som mik rördhe til at resa vp lazar-
um, Första at han var min vin mädhan han lifdhe
Annat var hans systra älskelihet Thridhia var
marie magdalene ödhmiukt hulkin sua mykyt for-
skylladhe tha hon twadhe mina fötir at sua som
hon diuplica ödhmiukadhe sik j budhafolskins asyn
Swa skulle hon oc glädhias oc hedhras j mangra
manna asyn Fiärdha är at mins mandoms ära
skulle oppinbaras Thässa fyra varo ey j idhir thy
at j älskin meer världinna än the, Thy är min
miskund mere til jdhir hulke mz ängom forskyll-
ilsom forskylladho mina miskund Swasom the

p 140

systirna, Ok sannelica sua myklo mere huru myklo
vadhelicare andelikin dödhir är än licamlikin oc
siälinna opresilse ärlicare än licammans, Thy mädh-
an min miskund är til idhir vtan idhir forskyllilse
bör jdhir at taka mik j idhirs hugx hws swa som
the systirna giordho mz hetasta kärlek änkte älsk-
ande suasom mik, Ok hauande alla tröst til mik
oc ödhmiukande idhir mz magdalena gratande
daghlica idhra syndir Ey blyghiandis at liua ödh-
miukelica mällan höghfärdhogha hauande atirhald
mällan oatirhollagha Ok teande oc beuisande
androm vtantil huru mykyt j älskin mik jnnantil
J skulin oc vara sua som the systirna eet hiärta
ok een siäl stark til världinna forsmäilse oc redho-
boin til gudz loff Ok vm j görin sua tha skal jak
som opreste jdhan brodhir thz är jdhra siäl väria
hona at hon dräpis ey aff judhomen thy at huat
hafdhe lazaro hulpit at haua vpstandit aff dödh
vtan han hafdhe sidhan lifuat väl j världinne oc
thäs ärlicare opstandit til äuärdhelica bliuande liff
Än hua äru the judhane som vilia dräpa lazarum
vtan the som wredhgas aff thy at j lifwin bätir
än the hulke som namo at tala höghfärdogh
thing oc litit got göra hulke som fölghiande
manna thykkio, forsma sua myklo smälicare sinna
forfädhra gerninga huru myklo mindra the vilia
vndirsta san thing oc höghelikin, Tholke äru mange
hulke som kunna disputera aff dygdhom oc tho
ey göma thom j dygdhelico liuärne Thy äru thera
siäla vadhelica stadda thy at ordhin äru mang oc
gerningena synas ey huat ey giordho sua minä
predicara, Ängaledhis Visselica the manadho oc

p 141

lärdho syndoga män ey mz klokom ordhom vtan
mz faam oc kärlex fullom oc varo redhobone at
gifwa sit liiff for thera siäla oc for thy fingo
andre kärlek, Thy at meer läre kännefadhirsins
kärlekir thäs hugh som kännedomin höre än ordhin
Än nu tala fläste högh thing vm mik vtan ängin
fructin fölghir thy at ensammin blästin optände
ey eldin j vidhin vtan eld ginstan tilläggis Thy
skal jak vakta jdhir oc göma, aff thässom judhom
at j skulin ey gaa fran mik vm ordh älla gerninga
Tho skal jak ey sua väria jdhir at j skulin änkte
genuärdhoght thola Vtan sua at j skulin ey falla
vm otholomodh, thy latin j vilian til oc jak skal
op tända jdhran vilia mz minom kärlek

Ey dröuas aff tidhandom lxxiij

EN riddare kungiordhis godhir hulkin ämuäl syntis
gudz brudh j andelike syn suasom dödhir bedh-
andis hiälp Ok nar hon dröfdhis aff hans dödh
sagdhe gudz modhir til hänna Dottir huat thänne
riddarin är dödhir älla ey thz skalt thw faa vita
tha ther til kombir Än vi viliom hiälpa til at han
skal bätir liua

lxxiiij

GWz son taladhe til sina brudh thw nampt j dagh
j thine läkxe gamalt ordhquädhe, At bätra vare
forekoma än fore komas &c thz star j konunga
bokinne xxxiiijo capitulo (Åttonde Boken, Kap. 34)

Huru dröuilse ok frestilse ledha jn til dygdha lxxv

VÄlsignadhir vari thw min gudh min skapare oc
atirlösare sagdhe christi brudh, thw äst thz värdhit

p 142

mz hulko vi ärom atirlöste Ok mz hulkom vi
styrkoms til all helsam thing, oc mz hulko vi til
föghoms the hälgho thräfallelikhet thy än thot jak
blyghis oc skämis aff minom syndom tho gläz jak
aff thy at thw som entima tholde dödh for vara
helso skuld Ok skalt aldre optare döö Thw äst
sannelica thän som var för än världin skapadhis
thu äst thän som hawir liffsins vald ok dödhsins
thw äst ensambir godhir oc rätuis thw äst en-
sambin alzwalloghir oc hedhrande thy vari thw
välsignadhir äuärdhelica Vtan huat skal jak sighia
aff thik o välsignadh maria världinna helsa thw
äst thom liik som latir sin syrghiande vin rasklica
see thz thing han hafdhe tappat aff hulko hans
sorgh lättis oc hans glädhe vaxe ok allir hans
hughir optändis mz glädhe Swa tedhe thw sötasta
modhir världinne sin gudh hulkin som männene
hafdho tappat thu födde han hulkin som for alla
tima var föddir Aff huars födzlo badhe himerike
oc jordhrike gladdis, Thy bidhir jak thik sötasta
modhir hiälp mik at min owin skuli ey glädhias
owir mik oc ey faa makt owir mik mz sinom
suikom Gudz modhir suaradhe jak skal hiälpa thik
Vtan hwi dröuis thw at thik tedhis annat ok annat
hördhis licamlica j thy at thän riddarin som liwir
licamlica tedhis thik dödhir andelica ok at vidhir-
thorfwa andelica hiälp Än hör nw sanindinna,
Visselica al sannind är aff gudhi ok all lyghn är
aff diäflenom thy at han är lyghnina fadhir, Thy
än thot sannindin är aff gudhi tho vardhir gudz
dyghdh opinbara aff thy at han thol stundom
diäflenom at liugha for nokra lönlica sak Swa

p 143

som jak skal tee thik mz äptedöme En jomfru
var hulkin som kärlica älskadhe sin fästeman, oc
han älskadhe samuledh jomfruna Aff hulkra älske-
likhet gudh äradhis oc bäggias thera fadhir oc
modhir gladdos Än thera ouin seande thz thänkte
sua mz sik Jak vet at brudhgommin ok brudhin
plägha samankoma mz threm thingom som är mz
brefwom oc samtalan oc mz licammana samföghilse
thy ther til at sändebudhane som breffwin bära
skulin ey fram koma skal jak opfyllla oc atirtäppa
alla väghana mz stokkom oc krokom oc fotaangl-
om Ok at the skulin ey koma til inbyrdhis sam-
talan skal iak göra rop oc bang for hulkit the
skulu hindras aff vidhirtalan Ok at the skulin ey
nakin samankoma j sängena skal jak skipa göm-
ara hulke som alla spryngiona skulu göma at the
fangin ey nakin tilfälle til at samankoma Än
brudhgommin varande klokare oc visare än ouinin
ondirstodh thetta oc sagdhe sinom thiänarom Min
ouin sätir mik forsaat i tholkom stadhom oc thy
gömin oc atuaktin vm thetta ok finnin j at han
gör swa tha latin han äruodha fafängelica til thäs
han hawir sat gildrin oc krokana, oc opstandin
sidhan oc dräpin han tho ey vtan bortältin han
mz rop oc gab At andre mine thiänara seande
ouinsins klokskap vardhin thäs athughulare ok
vakare at vaka oc vakta sik Samuledh är j ande-
licom thingom thy at breffwin mz hulkom ther
brudhin oc brudhgommin thz är gudh oc godh
siäl koma samn, äru gudhelica böne oc akallan
thy at suasom brefwin kungöra thäs vilia som
thöm vt sändir ok hans astundan Swa ganga

p 144

godhra manna böne in j gudz hiärta oc tilföghia
siälina gudhi j eet kärlex band Än diäfwllin hindra
stundom mannana hiärta at the skulin ey bedhas
aff gudhi sina siäla helso ok thorfwä älla thz som
kötlicom lusta är genuärdhoght Han hindra oc at
the skulin ey höras j sinom bönom bidhiande for
androm syndoghom thy at the bedhas ey siälue
sina siäla thorfwe oc ey äuerdhelica helso Än huat
är sambyrdhis vidhirtalan mz hulke brudhin oc
brudhgommen vardha eet hiärta oc een siäl vtan
jdhrughe oc scriptamaal j hulkom dyäfwllin gör
stundom sua mykit roop at the höras ey inbyrdhis
Än huat är ropit vtan hans ägilse äggiande hiärta-
no wrang thing oc sighiande siälinne mz sinom
inskiutilsom, tha hon vil angir haua oc fructsam
scriptamal göra, Thw äst kräselica vpföd huru
vilt thw göra älla byrghia thz thu äst ey van
Hwat ey gita alle vara fulkompne ömpnyt är thik
at vara en aff mangom Hwi vidhirfrestar thw
större thing hwi böriar thw thz som thu format
ey fram halda thw gabbas aff allom vm thu ödh-
miukir thik mykyt Aff tholkom inskiutilsom daras
oc gabbas siälin oc huxsa mz sik thz är hart oc
thunkt at forlata sin vana thy skal jak göra scripta-
mal aff giordhom syndom thy at ympnyt är mik
at ga thän vägh som flere gaa Ey forma jak at
vara fulkompnin Visselica gudh är miskundsambir
oc ey hafdhe han atirlöst os vm han hafdhe viliat
at vi skullom forfara, mz tholko rope hindra
dyäfwllin siälina at gudh skuli ey höra hona Ey
thy at gudh hörir ey al thing vtan thy at han
lustas ey at höra tholik thing Nar siälin liudhir

p 145

meer sinom frestilsom än skälomen Än huat är
at gudh oc siälin samanföghas nakin Vtan hime-
rikis astundan oc reen kärlekir aff hulkom ther
siälin skulle brinna j allom timom Än thänne
kärlekin hindras fyrom lundom Först äggir dyäfwll-
in oc inskiutir siälinne at göra nakat mot gudhi,
hulkit än thot thz reknas ey stor synd tho lusta
thz hughin, oc tholkin luste, thy at han orsakas
oc aktas ey stort är gudhi hatughir Annantidh
äggiar diäfwllin siäline at göra nakra godha ger-
ningä for manna thykkio oc forlata stundom godha
gerninga som hon matte göra for wärldinna hedhir
oc for räddogha Thridiatidh insände diäfwllin
siälinne glömsko oc ledho at göra thz godha hon
skulle göra Hwädhan aff hughin vardhir latir oc
dul at göra nakat thz som got är Fiärdhatidh
mödhe diäfwllin siälina j världinna vmsorgh älla j
fafänge glädhi oc sorgh älla räddogha Vm tholik
thing hindras brefwin som äru rätuisa manna böne
oc brudhgommans oc brudhinna inbyrdhis vidhir-
talan Nw än thot diäfullin är klokir tho är gudh
sniällare oc starkare syndirslitande alla hans snaru
sua at brefwin mogho fram koma til brudhgomm-
ans Än tha syndirslitas snaruna nar gudh gifwir
siäline at huxsa godh thing oc hiärtat astundir at
faa vilia til at fly wrang thing ok göra thz som
gudhi är thäkkelikit Ouinsins roop syndirslitz
ämuäl oc görs til änkte nar siälin takir sik skällik-
in angir viliande ey optarmeer synda mot gudhi
Thw skalt ämuäl vita at diäfwllin gör ey at enast
roop oc stim gudz ouinom vtan ämuäl gudz vinom

p 146

Swa som thw mat vndirstaa mz liknilsom oc äpte-
döme Swa som naker jomfru vare, til hulka naker
man taladhe tho var eet sparlakan mällan thera
hulkit mannin saa oc jomfrun sa ey thz Nar vidh-
irtalanin var ändadh oplypte jomfrun öghonin oc
sa sparlakanit oc räddis thänkiande mz sik Gudh
radhe at iak är ey swikin aff ouisins snarom än
brudhgommin seande jomfruna dröffdha tok han
bort sparlakanit oc tedhe hänne alla sannind Swa
sökias oc gudhelice män aff gudhelicom inskiut-
ilsom hulkom diäfwllin gör tha rop nar han an-
tiggia oplypte thöm mz bradhe högfärdh, älla
nidhirthrykke mz myklom räddogha at the thola
oc städhia andra manna synde ey afuitande thom,
älla at the glädhias j sik siäluom oskällica älla
sörghia Samuledh är giort mz thik Visselica diäfwll-
in äggiadhe somlicom at scrifwa thik oc budha
thän vara dödhan som lifdhe aff hulko thu fikt
mykla sorgh Vtan gudh tedhe thik hans andelica
dödh at thz som scrifwarene sagdho fals licamlica
thz tedhe gudh vara sant andelica hugnande thik
Thy är thz sant som six dröuilse ledha in til godh
thing andelik, Thy at vtan thu hafdhe varit dröfdh
aff the lygnnine som thw hördhe hafdhe ey sua
mykyn siälina fäghrind oc dygdh varit thik tedh,
Thy ther til at thu skulle vndirstanda gudz lön-
lico skipan var som eet sparlakan mällan gudh
som taladhe ok thinna siäl, thy at siälin syntis j
thäs liknilse som vidhirthorfte hiälp Ok gudh
gömde thän ända oc alt j sinom ordhom at han
sagdhe at thw skulle thz vita tha ther til kome,
hwat han vare hällir liuande älla dödhir än sidhan

p 147

siälinna fäghrind tedhis mz hulke hon skulle prydh-
as oc thrifwas til himerikes ingang var sparlak-
anit bort takit Ok sannind tedh som var at
thän mannin lifdhe licamlica ok var andelica dödhir
Ok huar thän som skal ingaa j himerikis fädhirnis
land skal väknas mz tholkom dygdhom, Tho var
diäfwllsins akt thässin at han vilde dröua thik at
thw skulle for sorgh skuld aff sua kärs vins dödh
bort draghas aff gudz älskogha Än sidhan thu
sagdhe, gudh radhe at thz är ey vanlica frestilse
oc sagdhe gudh hiälpe mik tha var skiulit bort
takit oc sannindin tedh aff gudhi badhe andelica
oc licamlica, thy thols oc städz diäflenom stundom
at dröua rätuisa män ther til at thera krona skuli
ökiasHuru gudh vtualde först fatika oc fakonnogha
til kirkionna oppbyggilse oc styrara lxxvj.

IOmfru maria gudz modhir taladhe til christi
brudh sighiande Hwi dröuis thw dottir hon suar-
adhe thy at jak rädhis at jak skuli sändas til
härdzskofulla män Maria sagdhe aff huario vndir-
star thu härdzskofulla älla gudz vini Hon sagdhe
Ey kan iak thz oc ey thor jak nakra döma thy
at twe varo mik tedhe för Annar syntis ödhmiuk-
astir i manna öghom Annor rumgauol älla rusande
oc girughir Än thera akt oc vili samdo ey mz
gerningom, Oc thy rädda giordhe the storlica min
vndirstandilse Modhorin suaradhe hulkin ma döma
the thing som oppinbarlica synas ok varkunna
thom som ville fara Än aff jäfwoghom thingom

p 148

är ey tryght at döma, thy vil jak kungöra thik
at the äru gudz vini som rädhas han oc thakka
honum j huarre stund for hans nadhe oc gafwir
oc astunda ey owirflödhelik thing vtan lata sik
nöghia at thy som the haua Än huar finnas tholke
letom först j almoghanom hua är thän som sighir
sik haua ömpnyt oc astundar ey meer, Letom j
herromen oc j riddaromen hulkin thera thänkir
swa Jak hawir arffs gooz aff thy vil jak haua
matelikit oppehälle äptir minom stadhga Ok alt
annat skal jak giua gudhi oc fatiko folke Vm jak
viste mik nakat jlla aflat arffs gooz gerna ville
jak thz vt giua oc fran mik skilia äptir gudz vina
raadhe O dottir tholkin thanke är siäldan j jordh-
rike Letom ämuäl j konungomen oc härtogomen
oc seem hulkin thera som star j sinom loflicom
stadhga Visselica thän är konungir hulkin som är
j sidhomen suasom job j ödhmuiktinne suasom
dauid j laghanna älskogha suasom phinees j siäf-
likhet oc tholomodh sua som moyses Thän kallas
härtoghe som styre konungsins här oc läre til
stridh Hulkin som räddogha oc tröst hawir til
gudh sua som josue, ok leta oc aktar sins herra
nytto oc gagn meer än sina sua som joab Ok
älska laghanna rätuiso oc almoghans gagn sua
som judas machabeus tholkin härtoghe är likir
Enhörninge hulkin som hawir huast horn j änliteno
oc dyran steen vndir horneno Än huat är härtogh-
ans horn vtan hans mannelica hiärta mz hulko
han skal starkelica stridha oc sla ouinina Än sten-
in vndir härtoghans horne är gudhelikin kärlekir
hulkin som jdhkelica bliuande j hiärtano gör han

p 149

til al godh thing raskan oc ouinnelikin Än nw
äru härtoghane licare kaatom getom än enhörning-
om thy at the stridha hwarn stadh for kötsins oc
världinna nytto oc hedhir oc ey for gudz skuld
älla siälanna gagn Letom ok j konungom hulkin
thera ey thynge sina vndirdana for sina höghfärdh
oc giri skuld hua sin stadhga hallir äptir krononna
ingiäldom hwa som atirgiur thz godz som kronan
orättelica hawir Hwa som affläggir annor ärende
til at göra rätuiso for gudz skuld Jak vilde at
tholka konunga funnos j världinne at gudh matte
äras aff thöm Letom oc j klärkdomenom hulke
som skulle älska atirhald renlek oc fatikdom oc
gudhelikhet oc visselica the gingo ok bort aff sin-
om vägh Än huat äru klärkane vtan gudz lutir
oc almosomän, oc the liuande aff gudz offre skullin
vara sua myklo ödhmiukare oc hetare til gudh,
Huru myklo meer the skulu vara skilde fran
världinna vmsorgh Ok thy oprees kirkian aff dröu-
ilsom oc fatikdom at gudh skulle vara thera arff
ok ey världin älla kötit vtan at the skulin äras
j gudhi, Hwat ey formatte gudh at haua vtualt
konunga oc härtogha til appostla oc tha hafdho
the giort kirkionna rika mz värlzliko arfwe Visse-
lica väl hafdhe han thz format vtan rikir gudh
kom faktikar til världinna at han skulle tee oc
beuisa värlzlik thing vara framfarlik oc at mannin
skulle nima aff sins herra äptedöme at ey blyghias
fatikkdom vtan at skynda sik til sanna rikedoma
Thy byriadhe gudh fäghirsta kirkionno skipan mz
fatikom fiskara oc satte han j sin stadh at han
skulle liua aff gudz lot j världinne ok ey aff arfwe,

p 150

Thy byriadhis kirkian aff threm godhom thingom
Först aff tronna brändagha Annantidh aff fatik-
dom Thridhiatidh aff godhom gerningom oc iär-
teknom Thässin thry varo j sancto Petro thy at
han hafdhe tronna hita, nar han vidhirgik sin
gudh mz frälse röst oc var redhoboin at döö for
hans skuld Han hafdhe ämuäl fatikdom nar han
thigdhe oc äruoadhe mz sinom handom til sina
födho, tho var han rikir j andelicom thingom som
meer är, Nar han gaff haltom mannom gang hulkit
ängin höffdhinge formatte göra tho hafdhe han ey
gull älla sylff at giua Än huat ey hafdhe petrus
som opreste dödha fangit gull vm han hafdhe vilit
Jw sannelica ändelica hafdhe han fangit thz Vtan
han kastadhe fran sik rikedomanna byrdhe at han
matte ohindradhir ingaa j himerike ok at han
skulle giua almoghanom äptedöme suasom almogh-
ans mästare at ödhmiukt oc fatikdombir andelikin
älla licamlikin är ingangir j himerike Thridhiatidh
var j honum järteknanna fulkompnilse thy at vtan
höghir järteknä heladhis ämuäl siuke aff hans
skugga Thy mädhan petrus hafdhe mz sik dygdh-
anna fulkompnilse som är at lata nöghia sik at
sine vidhirthorft thy var hans tunga himerikis
nykil Ok hans nampn är j välsignilsom j himerike
oc jordhrike Än the som kalladho oc ophögdho
sit nampn j jordhrike oc älskadho thräkkin som
är värlz gooz äru glömde j världinne oc ryghelica
scrifwadhä j gudhelica rätuisä bok Tho gudh vili-
ande tee at petrus oc andre flere hälghe män varo
siälfwiliandis fatike oc ey nödhoghe opuäkte mangra
manna hugha at hiälpa thöm mz gafwom oc al-

p 151

mosom vtan the gladdos meer j fatikdom än j
rikedomanna thornom Ok thy huru myklo meer
the hafdho aff fatikdomenom Swa myklo mer öktis
gudhelikhet j thom, Ok huat vndir var thz, the
satto sin lut j glädhi j gudhi oc thy matte ey
gudh vara fran thom Än hwro matte älla kunne
gudh vara thöm sötir som astundadho världinna
rikedoma j hulkra öghom gudh var swa som pila-
grimbir Än framledhis tha siluester pawe kom oc
flere tha gaffs kirkionne mykyt gooz at gudz vini
skullo vara thäs hetare oc redhobonare at predica
gudz ordh Ok at vitas skulle at ey äru rikedom-
ane onde vtan the som thom vannytia hulka hälghe
män skipadho langan tima til sinna ensampna vidhir-
thorfft oc gudz vina Thy skalt thw vita at the
äru gudz vini hulke som lata sik nöghia at gudz
skipan Ok än thot the äru thik okunnoghe tho
ser min son thom, oc opta finz gul j hardhom
malm ok eldgnista j hardhe flinta Gak thy sighir-
lica thy at först är ropande oc sidhan ther äptir
görande Ok ey min son bliuande j licammanom
vmunände alt judha landit sändir oc ey appostlane
allan hedhindomin Vtan lange tima äru hauande
til at fulkompna gudz gerningAt gudz ordh skulu oppinbaras androm vm
hans brudh, lxxvij.

HEdhir vari alzualloghom gudhi sagdhe christi
brudh for al the thing som skapadh äru loff vari
honum for alla hans dygdhe Hedhir oc thiänist
göris honum for hans kärlek Jak ouärdhogh männ-

p 152

iskia som mykyt hawir brutit mot thik minom
gudh aff minom vngdom Jak thakkir thik min
sötaste gudh oc mäst for thz at ängin är swa
syndoghir at thw nekar honum thina miskund vm
han bedhis hona aff thik mz kärlek oc sanne ödh-
miukt oc forthanka at bätra sina syndir O käraste
gudh oc aldra sötaste vndarlikit är allom thom
thz höra hwat thw giordhe mz mik thy at nar
thik thäkkis tha söfwe thw min licamma ey mz
licamlikom sömpn vtan mz andelike huilo Ok mina
siäl vpuäkke thw swa som aff sömpn til at see oc
höra oc känna andelica O herra gudh huru söt
thin mwnz ordh äru Mik synis ä huru opta jak
höre thins mwndz ordh at min siäl swälghir thom
j sik mz otalikom sötma suasom sötasta kost Hwlk-
in som synis falla j mins licamma hiärta mz store
glädhi oc talikom hugnadh Thy synis thz vara
vndirlikit at mädhan jak höre ordhin vardhir jak
badhe mät oc hungrogh, Thy mät at mik lyste
änkte annat än at höra thom For thy hungrogh
at altidh ökis mik luste oc astundan at höra thom
Thy vari thw välsignadhir min gudh ihesu christe,
giff mik thy thina hiälp at iak maghe alla mina
lifs dagha göra som thik är thäkkelikit Christus
suaradhe sighiande Jak är vtan ophoff ok vtan
ända oc al thing äru skapadh j mino valde ok j
mine snille oc all thing styras aff minom dom ok
änkte är mik omöghelikit Ok sannelica alla mina
gerninga äru skipadha aff kärlek oc thy är thz
hiärtat mykyt hart som ey vil älska mik oc ey
rädhas mik mädhan jak är badhe mannana domare
oc födhare Än diäfwllsins vilia som är min stupo-

p 153

greue oc mannana forradhare göra the visselica
han skänkte swa skadhelikit oc dödhelikit etir j
världinna at siälin lustelica smakande thz forma
ey at liua vtan döö oc fallar j häluite, tho ther
liua skolande j äuärdhelike ysäld, thetta etir är
syndin hulkin rädhelica besk är j ändalyktinne än
thot hon smaka mangom sötelica Sannelica thetta
vinit drix j huarre stund mz lusta aff diäfwlsins
hand Hwa hördhe nakan tima tholkit älla meere
vndir thy at mannenom biudz liuit oc the vtuälia
siälfuiliandis oc vmpfämpna dödhin Jak som vall-
oghir är owir all thing varkunnar thera nödh oc
ysäld, Thy giordhe jak suasom rikir oc kärlexfullir
konungir hulkin som sände sinom hemelicom vin-
om dyrt viin sagdhe thom Skänkin vinit flerom
än idhir ensampnom thy at thz är storlica hel-
sampt thz gifwir siukom helbrighdho Sorghfullom
hugnadh ok helbridgho mannom mannelikit hiärta,
vinit sändis oc ey vtan kar Sannelica sua giordhe
jak oc j thässo rikeno Jak sände minom thiänar-
om min ordh hulkin som liknas bäzsto viin oc the
skulu skänkia thom androm thy at the äru helsam
Vm karit mener jak thik som min ordh höre thy
at thw giordhe badhe at thw hördhe ordhin oc
framfördhe thom thy äst thw mit eghit kar hulkit
iak vpfyllir nar jak vil ok aff hulko iak vtaff latir
nar mik thäkkis Ok thy skal min ande tee thik
huart thw skalt gaa oc huat thw skalt tala Rädz
thy ängin vtan mik oc glädz ä huart thw skalt
fara oc sigh oräddelica thz jak biudhir thik thy
at mik forma änkte mote standa ok jak vil bliua
mz thik Ther äptirtaladhe brudhin sighiande Jak

p 154

som thässa röst hördhe suaradhe mz taarom O
min herra gudh jak som är suasom minzsta myg
j thino valde bidhir jak thik at thw giff mik loff
at suara thik Röstin suaradhe sighiande Jak viste
thin suar för än thw thänkte thom, tho giuir jak
thik loff at tala O aldra äronna konungir oc alla
snille ingiutare oc aldra dygdha görare oc siälff
dygdhin hwi vilt thu taka mik til tholikit ämbite,
hulkin som hawir opnöt licammin j syndom oc lik
asna j snille Ok vanmaktogh j dygdha gerningom
O min sötaste gudh ihesu christe vredhgas ey mik
for thz at jak spordhe thik thy at änkte vndir
är vm thik thw mat göra huat thw vilt än alt
vndra jak oppa mik thy at iak hawir mykit synd-
at mot thik oc litit bättrat Röstin suaradhe sighi-
ande Jak swara thik mz liknilsom vm rikom ok
välloghom konunge offradhis oc presenteradhis
mang mynt ok han läte sidhan smidha krono ok
fingirgul aff gul mynteno Ok diskia oc drykkekar
aff sylfmynteno ok kätla oc grytor aff koppar
mynteno oc nytiadhe all thässin til sit gagn oc
hedhir, Ok vm thw vndradhe ey at han sua giord-
dhe thorfft thu ey vndra at jak gör aff mina vina
hiärrtom huat som mik thäkkis hulkin ther the pre-
sentera oc offra mik oc jak takar gärna Ok än tho
at somlica haua meera samuit oc somme minna tho
nar the offra mik oc frambiudha ok gifwa sin hiärta
tha nytia iak somlica til eet oc somlica til annat
oc alla til min hedhir oc äro thy at rätuiso människio
hiärta är mik höghelcia thäkkelikit mynt, Oc thy
maa jak skipa thz som mit är sua som mik thäkkis
Ok mädhan thw äst min thorfft thw ey vndra huat

p 155

jak vil göra mz thik vtan var stadhugh til at
thola ok viliogh til at göra huat jak biudhir thik
Jak är valloghir j allom stadhom at gifwa thik al
vidhirthorftelik thing


Kirkiona nidhirfal forespadhis lxxviij

GWz modhir taladhe til sins sons brudh Räz ey
vm at the thing som thw nw höre oc see hända
älla vardha aff ondom anda thy at suasom tw
thing komma aff solinna nakilsom hulkin som ey
fölghia myrka skugganom Som är liusit ok hitin
Swa mz thäs hälgha anda tilquämd i manzsins
hiärta koma tw thing som är gudhlix kärlix hiti,
oc the hälgho tro fulkompnit lius Thässe tw känne
thw nw j thik siälue Swa at thu änkte älska sua
mykyt som gudh Oc ey bristir thik en punctir
j the hälgho tro Thässin tw fölghia ey onda andan-
om hulkin som liknas myrkom skogga Sigh thy
thöm höfdhinganom at iak kungör honum at kirki-
ona grundual är sua ängxlica nidhirfallin at höxsta
hwaluit hawir manga rifwor oc spryngior som gifwir
aff sik vadhelikt fall sua at mange the som in-
ganga the tappa liuit Ok mange pilara hulke som
rät skullo opsta böghias nu nidhir til jordhina ok
alt goluit är swa opgrafwit at blinde som inganga
falla vadhelica ok än stundom the som skärlica
see falla nidhir mz blindom j vadhelico grafwena
Ok thy staar gudz kirkia mykyt vadhelica Ok aff
thässo pröfwas hänna nidhirfal näruara vtan hon
faar hiälp Ok hänna nidhirfal skal sua stort vara
at thz skal höras vm allan cristindomin oc thetta

p 156

skal andelicas vndirstanda Än jak är the jomfrun
j hulkra quidh gudz son värdhoghadis at koma
mz guddom oc thom hälgha anda vteluktom allom
smittoghom licammans lusta Ok thän sami gudz
son föddis aff minom atirluktom quidh mz gud-
dom oc mandom oc thom hälgha anda mz mästom
oc störstom minom hugnadh oc glädhi vtan pino
Jak stodh ok ämuäl vidh korsit tha som han
sighirlica van häluite oc oplät himerike mz sino
hiärta blodhe Visselica jak var oc a biärgheno
tha thän sami min son for op til himerike Jak
veet visselica alla the hälgho tro hulka som min
son predicadhe oc kände allom thöm som vilia
ingaa j himerike Jak star owir världinna mz mine
idhkelike bön til min kärasta son Swa som räghn
bughin star owir skyn hulkin som synis nidhir
böghias til jordhinna oc hanna hona mz badhom
ändomin, Vm thän bughan vndirstar iak oc menar
iak ther mz mik siälua thy at iak böghir mik til
thera som byggia j världinne hannande badhe
onda oc godha mz mine jdhkelike bön Jak böghir
mik til godha at the varin stadhughe j thy godha
som the hälgha kirkia biudhir, Oc til onda at the
fangin ey framgang j sinne ilzsko, oc vardha thes
värre, Thy gör jek honum kunnoght som jak
sändir thässin ordhin at myrk oc rädhelik skyy
oprifwa en väghin moot räghnbogans klarhet Vm
hulkit iak vndirstar oc menar mz thom som hörro
liuärne haua j sino köti ok äru omättelike oc vtan
grund til päninga giri sua som haff swalghit oc
at vtgifwa sit gooz oskällica oc rumlica for värlz-
lica rosn oc bälde suasom strömin vtgiutir sit

p 157

vatn j sinne brazsko Ok thässin thry idhna nu
fläste kirkionna formän hulkra synde opfara j
himelin ledha oc myrka fore gudz asyn mote mine
bön suasom myrkasto sky mote räghnboghans
klarhet Ok swa reta the hardelica gudz wredhe
mote sik som gudh skullo blidhca mz mik Ok
tholke skulin ey ophöghias i the hälgho kirkio
vtan nidhirtrykkias Thy hulkin som vil vidhir-
fresta at ophögia kirkiona grundual at han vari
stadhughir oc golfwit släät girnandis at vpnya
thän välsignadha vingardhin som min son plant-
adhe oc vätte mz sinno blodhe vm han see sik
ther til litit formogha tha vil jak himerikis drotn-
ing mz allo himerikis härskapi koma honum til
hiälp oprifwande musugho oc ofructsamo rötrina
ok ofructsamliko träin oc vtkastande thom j eld
at brinna Ok plantande fructsama quista j thera
stadha Vm vingardhin vndirstar iak oc menar
gudz hälgho kirkio j hulke tw thing äru som är
ödhmiukt oc gudhelikin kärlekir skullin opnyas


Aff tholomodhe ok gudhelike ödhmiukt mot
afwitilsom lxxixm.

ALle the som opstanda aff dödhelicom syndom,
viliande göma renlek oc fly höghfärdh oc giri
koma j twäfalt hat thy at the män som äru gudz
ouini vilia skadha thom twem lundom licamlica
Ok diäflane vidhirfresta at skadha thom oc dragha
j fordömilse twem lundom andelica Först lasta
värlzlike män thom mz sinom ordhom Annantidh
dröua the thom gerna mz sinom gerningom ok

p 158

atirdragha thom aff godhom byriadhom gerningom
Vtan gudz man hulkin som nylica är vmuändir til
andelikit liuärne ma for uinna tholka ilzskofulla
människior vm han hawir tholomodh mot thera
genuärdhoghom ordhom Ok vm han idhna jdhke-
lica godha oc gudhelica gerning j thera asyn,
Diäflane vidhirfresta ämuäl at suika han twem
lundom Först astunda the at atirdragha han til
förro synda oc formagho the ey tha äruodha the
vm at koma han til at göra oskällica sinna godhä
gerninga i vaku ok atirhalle oc j andro tholko at
hans licamlica makt vanskis thäs rasklicare j gudhe-
lico äruodhe Mot thy första är idhkelik oc reen
synda vidhirganga mz sannom hiärtans idhrugha
bäzste läkedombir Mot thy andra är tholkin ödh-
miukt bäzste läkedombir at han vili hällir lydha
nakrom gudhelicom gamblom man än styra sik
siäluir j sinom gerningom oc synda bädhringlxxxm.

CHristi brudh sagdhe enom a gudz väghna Thw
skipadhe thik mykyt höuisklica Vm thw vare j
nakars värildz herra näruaru ok thy skalt thw
myklo hällir mz alle höuislikhet oc ödhmiukt oc
wrdhning sta j himerikis konungx näruaro ok
thiänist hulkin som altidh är näruarande oc huarn
stadh ok see all thing Ok ey äghir thu at wäfwia
thik j nakrom gerningom vtan sang ok läsning ok
bönom ok studeran för än höghmässan är sagdh

p 159

Jomfru marie ordh oc kännedombir aff thom
tarom oc grat som gudhi äru thäkke älla ey lxxxj

THän mannin är suasom säkkir mz agnum hulkom
tio agna tilläggias vm een tagx bort tholkin är
thän mannin som thw nu bidhir fore thy at vm
han afflatir at göra ena synd for räddogha skuld
tha tilläggir han tio for världinna hedhir Aff andr-
om mannenom for hulkom thw bidhir suara jak
thik at ey är sidhuänia at giua suro köti oc rutno
dyra salso Visselica thw bidhir giua honum licam-
lik dröuilse for hans siäl nyto skuld oc hans vili
är thuärt amot genuärdhoghir thine bön thy at
han girnas världinna hedhir Ok astunda meer rike-
doma än andelikin fatikdom oc kötsins luste är
honum sötir for hulkit hans siäl är rutin oc fullica
luktande for mik oc thy bör ey honum at faa
dyra salso som är rätuisonna dröuilse Aff thridhia
mannenom j huars öghom thw seer graat oc tara
Swara jak thik at thw ser licammin oc jak seer
hiärtat thy suasom thw seer at stundom opganga
myrk sky aff jordhinne ok dragha sik j himelin
vndir solina oc gifwa aff sik thriggia handa väzsko
som är rägn sniö ok haghil Sidhan vardhir thz
skyit til änkte thy at thz var oprunnit aff jordh-
inna orenlikhet Swa liknas thän mannin tholko
sky hulkin opfostradhir är j syndanna orenlikhet
alt til sin aldir Än nar aldrin tilkom honum til-
burdhe han at rädhas dödhin oc thänkia sin vadha
ok tho är syndin honum lustelik j hughenom thy
at suasom skyyt draghir sik aff jordhinna oren-
likhet j himelin Swa draghir tholix manz samuit sik

p 160

aff licammans oc syndanna orenlikhet til at skodha
sik siäluan oc giuir aff sik thriggia handa taara,
Försto liknas vatne hulke som äru for the thing
som mannin älska a världinna oc kötsins vägna
som är at han miste vini ok värlz gooz älla licam-
lica helso oc helbrygdho thy at tha otholas han
aff gudz skipan oc tillate oc vtgiuitir thy manga
tara oc gratir mykit oskällica Andro tarane liknas
snio thy nar mannin tilbyria at huxsa sin vadha
oc licamlica dööz värkia oc häluitis ysäld tha til-
böria han at grata ey aff kärlek vtan aff räddogha
oc thy smälte tholka tara rasklica oc vardha til
änkte suasom snioin Thridhio tarane liknas haghle
thy at nar mannin thänkir huru sötir kötlikin
luste hauir varit honum, oc at han skal mista
thän lustan oc huru mykyn hughnadhir j hime-
rike är tha tilbyria han at grata fordömilsanna
skadha oc äronna mistilse Ey aktande at grata
aff gudz vanhedhir at gudh miste siälina som han
atirlöste mz sino blodhe Ok ey aktande huat han
saghe gudh äpte dödhin älla ey vm han finge een
stadh j himerike älla jordhrike huar han skulle ey
känna pino vtan haua sin lusta äuärdhelica thy
liknas tholke tara väl vidh haghil thy at tholix
manz hiärta är mykyt hart oc hawir ängin kärlex
hita til gudh Ok thy draghna ey tholke tara siälina
til himerikis Än nu vil iak tee thik the tara som
dragha oc ledha siälinna til himerikis hulke som
liknas vidh dag Thy at stundom gaar ena handa
väzska vp aff jordhinna sötma vp til himelin
draghande sik vndir solinna hita ok fallir nidhir
a jordhinna oc gör fructsampt alt thz som vaxer

p 161

a jordhinne oc thz kallas dag mz jdhir Swa synis
ok j rosenbladhomen hulkin väzsko giua aff sik
nar the koma til hita Swa är oc aff andelicom
man visselica hwa som thänkir a the välsignadha
jordhinna som är christi licamme oc the ordhin
oc kännedomin som christus taladhe mz sinom
eghnom mwn oc hulka nadh han giordhe j värld-
inne Ok huru beska oc hardha pino han tholde
for siälanna älskogha oc atirlösn tha gar thän
kärlekin som han hauir til gudh mz myklom sötma
til hiärnan som liknas himblenom Ok hans hiärta
som liknas solinne opfyllas mz gudhelicom hita
oc värma ok öghonin fyllas mz tarom gratande
haua wredhan giort sua godhan oc liofwan oc
kärlex fullan gudh viliande hällir thola pino til
gudz hedhir än haua allan lusta oc mista gudh,
Thässe tara liknas väl vidh dag thy at the giua
hiälp oc makt til at göra godha gerninga oc göra
fruct j gudz asyn Ok suasom växande blomstir
draghir fallande dag j sik oc blomstrit jnnelykkis
j daggene Swa the tara oc gratir som vtgiutas
aff gudhelikom kärlek innelykkia gudh j siälinne
oc gudh draghir siälinna j sik tho är got at
rädhas for tw thing Först thy at sua stora godha
gerning magha vara giordha aff räddogha at the
dragha nakra nadha gniste j hiärtat til at faa
kärlek sua som thw mat vndirstanda mz äptedöme
Swa som naker gulsmidhir vare hauande rent gull
til hulkin som nakar kolare kome sighiande Jak
hawir kol vidhirthorftelik til thina gerning, giff
mik sua mykyt som the äru värdh gul smidhin

p 162

gaff honum gul oc skipadhe kulin til sina gerning
oc kolarin skipadhe kolin til sina födho oc fordhan
Swa är oc j andelicom thingom thy at godha ger-
ninga giordha vtan kärlek liknas kolom Än kär-
lekin liknas gulle thy at huar thän som gör godha
gerninga aff räddogha hauande tho astundan at
afla sik siäla helso, Thänne än thot han astunda
gudh j himerike tho rädhis han at taka härbärghe
j häluite oc gör tho ey thy sidhir godha gerninga
oc tho äru the calla oc synas sua som kol j gudz
asyn Än gudh liknas gulsmidh hulkin som vet j
andelike rätuiso mz huat matto godha gerninga
skulu atirlönas, älla mz hwat rätuiso gudz kärlekir
aflas, Han skipa oc sua j sine forsyn at mannen-
om giffs kärlekir for godha gerning giordha mz
räddogha hulka mannin skipa sidhan til sina siäla
helso thy at swa som godhir gulsmidhir nytia ok
skipa kolin til sina gerning Swa nytia gudh calla
gerninga til sin hedhir Annantidh är got at rädhas
thy at huru manga syndir mannin forlatir for
räddogha skuld aff swa mangom pinom frälsas
han j häluite Än tho hauir han ey rät at vpfara
til himerikis thy at han hawir ey kärlek Thy at
hulkins vili tholkin är at han ville gerna lifwa j
världinne äuerdhelica j hans hiärta är ängaledhis
gudz kärlekir Ok gudz gerninga äru blinda for
honum oc thy synda han dödhelica oc skal dömas
til häluitis Tho äghir han ey brinna j pino vtan
sitia j myrke thy at han afflät at göra syndena
for räddogha skuld Ok ey skal han känna hime-
rikis glädhi hulka som han ey astundadhe mädhan
han liffdhe thy skal han sitia suasom blindir oc

p 163

döuir oc suasom man ther ey hauir händir oc ey
fötir thy at hans siäl vndirstar thz illa som j
häluite är ok litit aff the glädhinne som j hime-
rike är ther äptir taladhe gudz son See dottir
oc skodha huat got thässa stazsins afflat gör thom
människiom som hiit koma mz hälaghe akt Thy
at vm thusanda thusand aar gafuis nakrom sua-
som the oc sannelica gifwas for thera tro oc gudhe-
likhet som hiit koma ey vare än alt thz värdh-
oght til at faa gudhelikin kärlek vtan gudz nadha
tilhiälp hulkin kärlekir sannelica giffs oc forskyllas
for thetta aflatit hulkit ther mine hälghe män for-
skylladho mz sino blodhe Än taladhe gudz son aff
enom riddara som tha liffdhe j världinne Thänne
äghir thänkia thry thing som scrifwas j almogh-
ans laghom, eet kallas at ägha Annat at sälia
thridhia at köpa J första stykkeno som är at ägha
Six at änkte ägx rätuislica vtan thz som rätuis-
lica aflas thy at nar nakat aflas mz suiklikom
fundom älla ilzsko tilfällom älla mz mindro värdhe
än tilbör tholik afflan är ey gudhi thäk Annat
stykkit callas at sälia nu säls nakat thing stund-
om for fatikdom oc stundom for owiruälle oc
orätuisa doma, Thy skal thän j tholke matto köpe
granlika ranzsaka sit samuit vm han hafdhe var-
kunnan oc kärlek owir thän som han köpte aff
Thridhia stykkit callas at köpa thy hulkin som
vil köpa nakat thing skal ranzsaka vm thz thingit
mz hulko som köpis är rätuislica aflat thy at j
laghomen är änkte rätfangit thz som är mz nakre
wrange vtthuingan aflat thy skal thänne granlica
ranzsaka thässe thry j sinom hugh Ok vitta for

p 164

visso at han skal göra mik rekenskap aff allom
thöm Ok ämuäl aff gozse som hans foräldra atir
lefdho honoum vm han vtgiutir thom for världinna
nyttelikhet meer än for gudz skuld Viti oc at
han skal göra mik rekenskap aff sino riddirlico
ämbite mz huat akt han tok thz oc huru han
hawir haldit thz ok huru han hawir fulkompnat
sina lofwan som han lofwadhe mik


Aff siälina andelicom limom lxxxij

GWz son taladhe til sina brudh sighiande thw
skalt sua som brudh haua lustelikin mwn, ren
öron, blygh öghon stadhukt hiärta Swa skal oc
siälin vara skipadh Hänna mundir är ren hughir
at ther änkte ingange vtan thz som mik thäkkis
Vari oc munnin thz är hughin lustelikin aff godha
thanka lokt ok idhkelika mina pino aminne Vari
ämuäl munnin som är hughin rödhir thz är bränn-
ande aff gudhelicom kärlek at han göri thz godha
han vndirstar thy at suasom ängin astunda at
kössa blekan mwn Swa thäkkis siälin ängaledhis
mik vtan hon gör godha gerninga aff godhom
vilia Hughin skal ämuäl haua twa läpa thz är
twe vilia mz enom skal han astunda himerike,
ok mz androm forsma al värlzlik thing Nidhre
siälinna gome skal vara dözsins räddoghe mz hulk-
om siälin skils fran kroppenom oc huru hon äghir
tha vara skipadh, öfre gomin vari rädhelica doms-
ins räddoghe Mällan thässe twa skal tungan vänd-
as än huat är siälinna tunga vtan mina miskund
idhkelik skodhilse thy nar thw skodha mina misk-

p 165

und huru jak skapadhe thik oc atirlöste Ok huru
jak tol thik tha huxsa ämuäl huru hardhir domare
iak är änkte latande opinat, Ok huxsa ämuäl huru
owiis dözsins time Siälina öghon vari enfald
sua som dufwonna hulkin som skodha hökin vidhir
vatnit thz är at thin thanke vari altidh vidh min
kärlek oc mina pino oc gerninga oc vidh mina
vtualda manna ordh oc kännedom i hulkom thw
skalt vndirstanda huru dyäfwllin pläghir suika
thik, oc thw vari aldre oräd vm thik Thin öron
vare reen at thw astunda ey at höra skör ordh
älla löghelik, thit hiärta vari stadhukt at thw
gömande tronna skuli ey rädhas dödhin Ey blygh-
ias aff världinna skam älla obryghdilsom Ey dröuas
aff licamlicom skadha vm thw thol tholikt for mik
thin gudh


Huru gudh älska siälina oc huru hon äghir
älska han lxxxiij

GWz son taladhe jak älskir thik sua som godhir
herra sin thiänara ok swa som fadhir son, Ok sua
som bonde sina hustru herran sighir thiänarenom
iak skal giua thik klädhe oc höuelikin kost ok
matelikit äruodhe Än til sonin sighir fadherin alt
mit gooz är thit Än bondin sighir til hustruna
min huila är thin huila min hughnadhir är thin
hugnadhir Huat skulu thässe thri suara honum
for sua stora älskelikhet Sannelica suenin skal
sighia herranom vm han är godhir, For thy at
jak skal äruodha oc thiäna vil jak hällir thiäna
oc äruodha for thik än for androm Än sonin skal
p 166

sighia fadhrenom Ey vil iak skilias fran thik thy
at iak hawir alt got aff thik Än hustrun skal
sighia bondanom iak oppehalz aff thino äruodhe
iak hawir värma aff thino bryste oc sötma j thin-
om ordhom thy vil iak hällir döö än skilias fran
thik Jak gudh är thänne man Siälin är min brudh
hulkin som skal hugnas i mine huilo oc vidhir-
kuäkas mz mins guddoms kost hulke som tilbör
hällir at thola alla pino än at skilias fran mik
thy at vtan mik hauir hon ey hedhir älla hugnadh
Än tw thing til höra hionalaghinom Först gozsit
ther the skulu mz fordhas oc oppehallas Annan-
tidh sonin älla barnin som arfwit bör taka, Thy
scrifwas aff abraham at han dröfdhis aff thy at the
hafdhe ey son Thiänarin vari til at göra thiänist,
Tha hawir siälin oppehällis gooz nar hon är ful
mz dygdhom hon hawir ämuäl som nar hon hauir
skäl at skudha skällica mällan dygdhe ok lasta
älla synde ok vtuäl oc gör dygdhinnna for gudz
skuld Hon hawir oc thiänara thz är kötlik astund-
ilse hulkin ey äghia röras äptir kötzsins giri Vtan
äptir thy som licammanom til bör at siälin ma
vardha folkompnin i gudz thiänist thy älskir iak
thik suasom bondin sina hustru thy är min vilia
thin vilia Thy äghir thu thola al dröuilse hällir
än reta mik til wredhe Jak älska thik oc sua-
som fadhir älska son thy at jak gaff thik skällik-
het oc frälsan vilia Jak älska ämuäl thik suasom
herran sin thiänara hulkom han bödh at haua sina
vidhirthorfft oc matelikit äruodhe Än thänne thiän-
arin thz är licammin är sua osinnoghir at han vil
hällir thiäna diäflenom än mik hulkin honom

p 167

gifwir aldre huilo vtan dröuilse oc världinna vm-
sorgh


Huru the daradhos aff qvinnom lxxxiiijm.

GWz son taladhe thre män läsas haua varit
illa daradhe aff qvinnom Förste var een konungir
hulkin ther hans frilla slo vidh kindrina nar han
loo ey blidhelica mot hänne thy at han var flatir
oc styrdhe ey hänne oc aktadhe ey sin hedhir,
Han var likir kronadhom asna Asna for sina osnille
kronadhom for värdhelikhetina Annar var sampson
hulkin som wonnin var oc daradhir än thot han
var starkaste man, Han hafdhe haara hiärta thy
at han thordhe ey späkia ena qvinno Thridhi var
salomon han var sua som basiliskus hulkin som
dräpir mz syninne Swa gik salomonis snille owir
alla tho drap qvinno änlite han Thy tilbör at
qvinnan skuli vara hörogh ok vndirbughin mann-
enom


Aff gudz rätuiso oc miskund lxxxvm.

GWz son taladhe til sina brudh iak är aldra thinga
skapare For mik äru sua som tw boka bladh j
eno är miskund scrifuadh oc j andro rätuisa, Thy
sighir miskundin at min ande skal vptända thän
til at göra godha gerninga som hawir idhrugha for
sina synde ok forethänke stadhelica aldre optar
meer synda Än thän som vil gerna skilias vidh
världinna fafängo han skal min ande göra hetare
til thz got är Än thän som rethoboin är at döö
for mina skuld han skal min ande sua optända

p 168

at han skal allir vara j mik oc iak i honum J
andro bladhino är rätuisa scrifwadh hulkin som
sua sighir at hulkin som ey bätra sina syndir
mäthan han hawir timan oc vände sik vitandis
fran gudhi Gudh fadhir skal ey väria han oc gudz
son skal ey miskunna honum Ok thän hälghe
ande skall ey optända han Skodha thy granlica
miskunnena bladh mädhan timin är thy at huar
thän som til himerikis skal komma skal äntigia
rensas mz vatn älla mz eld Thz är äntigia mz
litle synda bädhring här j världinne älla j skärslo
elde äptir dödhin til thäs han är rensadhir Thu
skalt oc vita at iak tedhe enom man som thu
kände thässe tw miskundinna oc rätuisonna bladh
Än han gabbar nu mina miskund oc reknar thz
wranght som rät är Ok astundar at opfara owir
alla suasom falkin owir andra foghla Ok thy maa
han rädhas at han skal leande döö vtan han vakte
sik granlica, oc borttakas aff världinne mz drink-
arom oc frazarom Swa hände ok honum ther äptir
thy at han stodh op gladhir fran bordhe oc var
dräpin vm nattena aff sinom ouinom


Maria liknas vidh thz blomstir som biin dragha
honagh aff lxxxvj

GWz modhir taladhe Jak är himerikis drotning
oc miskuninna modhir Min son aldra thinga skapare
hafdhe sua storan kärlex sötma til min at han
gaff mik andelica vndirstandilse aldra skapadha
thinga thy är iak licast thy blomstreno som biiin
dragha sötma aff j hulko ey thäs mindre sötme

p 169

atirblifwir at nakat vtdragx aff thy Swa forma
iak allom ärna nadhe oc al thith hauir iak ämykyt
Än mine vini äru like vidh bij thy at the haua
alla gudhelikhet til min hedhir The haua ok sua
som bij twa fötir som är idheklikin astundan til at
ökia min hedhir Annantidh äruodhande oc gör-
ande huat got the formogha The haua ämuäl twa
vinga Först reknande sik ouärdhogha at lofwa
mik Annantidh lydhande j allom thingom thom
som äru til min hedhir Biin haua oc gad oc döö
nar the mista han Swa haua oc gudz vini värld-
inna dröuilse Ok thy ther til at the magho gömas
j dygdhom skulu ey dröuilsin takas fran thöm
for lifsins ända Ok thy skal jak som hauir ful-
stopa hughnadh hugna thomlxxxvij

CHristus taladhe til sina brudh Jak sagdhe thik
för at thw skalt haua skör öghon at thw skuli
see oc skodha the ondo thing som thw giordhe
ok the godho thing som thw skulle haua giort oc
giordhe ey Thin mundir thz är thin hughir vari
reen aff allo illo twe läpa som thw skalt haua,
är astundan at forlata al värlz thing for mina
skuld oc vili at bliua mz mik thässe läpande varin
mz rödhom lit hulkin som är faghir oc synis lankt
än rödhe litin tekna siälinna fäghrind oc al fäghr-
ind är j dygdhom oc thäkkelicast är gudhi at
mannin offra honum thz som honum är thäkke-
licast Ok huadhan andre maghin mäst hiälpas til
siälinna thy skal mannin thz giua gudhi äntigia

p 170

j vilia älla gerningom som honum är kärast Thy
scrifwas at gudh gladdis tha han hafdhe fulkompn-
at sina gerning Swa gläz gudh nar mannin offrar
sik allan honum viliande vara j glädhe ällir j pino
äptir gudz vilia Armane skulu vara läte oc böghe-
like til gudz hedhir Vinstre armin är mina godh
gerninga skodhilse som jak giordhe thik skapande
thik ok atirlösande thik oc the mysthykkia som
thu giordhe mik, ey thakkande mik, Höghre armin
är sua hetir kärlekir til mik at thu vili hällir thola
pino än tappa mik oc reta mik til wredhe Mällan
thässe twa armana huilas iak gärna, ok thit hiärta
skal vara mit hiärta, thy at jak är sua som enna
handa hughelikhetz eldir oc thy vil jak hetelica
älskas Rifwin som väria hiärtat äru thine foräldra
ey kötlike vtan mine vtualde män hulka thu äghir
älska sua som mik oc meer än thina kötlica fränd-
ir, The äru sannelica thik sua som fadhir oc modhir
thy at the föddo thik til äuärdhelikit liiff Än siäl-
inna skin älla hudh skal vara faghir vtan alla
smitto Vm skinnit menar iak thin iamcristin hulkin
vm thu älska suasom thik siälua tha gömis min
älskoghe oc mina hälgha manna oskaddir Än vm
thu hatar nakan tha skadhas hiärtat ok riffwin
vardha bar thz är at mina hälghra manna älsk-
oghe är mindre j thik hafvi thy skinnit änga
smitto thy at thw skalt ey hata thin jamcristin
vtan alla älska for gudz skuld Thy at tha är mit
hiärta helt mz thino hiärta Jak sagdhe oc för at
jak vil hetelica älskas thy at jak är gudhelica
älskelikhetz eldir J minom eld äru thry thing
vndirlik, Första är at han brindir ok optändis

p 171

aldre Annat är at han aldre vtsläkkis thridhia är
at han altidh brindir oc opnötis aldrigh Swa var
min kärlekir aff ophoueno til människiona hulkin
mäst bran tha iak tok mandom, ok brindir swa
mykit at han aldre vtsläkkis vtan gör siälinna
brinnande oc opnötir hona ey vtan gör hona al-
tidh meer starka Swa som thu mat vndirstanda
aff thöm fughlenom som callas Fenix hulkin som
pläghir samanbära vidh tha han vardhir gamal
oppa högxsto biärghe Ok thän tidh nar vidhin vp-
tändis aff solinna hita tha kastar han sik j eldin
Ok aff hans asko lifnas annar fenix Swa the siäl
som optändis aff gudhelex kärlex elde oc star op
starkare oc bätre aff honum suasom fenixthry manna kön linas threm skipom Capi-
tulum lxxxviijm.

IHesus gudz son taladhe Jak är aldra godhra oc
onda anda skapare oc styrare Jak är oc aldra
thera diura oc thinga skapare som haua liiff Ok
thera som ey haua liiff oc al the thing som äru
j himblenom oc a iordhinne oc j hafwino äru
äptir minom vilia, vtan ensammin mannin Thw
skalt ämuäl vita at somlike män äru suasom thz
skip som hauir mist styrit oc säghilträit oc wragx
hiit oc thiit j bolghiomen til thäs thz stötir a
dözsins skär J thässo skipi äru the som vanhopa
oc anduordha sin hugh allom lusta Somlike äru
sua som thz skip än hauir säghilträit oc styrit oc
eet ankara mz twem tughom Än hofwodh ankarit
är brustit oc styrit lösis sköt vm byliona bräzska

p 172

ok stormbir kan koma mällan skipit oc styrit thy
vaktis granlica at styrit skils ey vidh skipit thridhia
skipit hauir alt sit redhe oc är retho at sighla nar
börin bläser Än första hofwodh ankarit ther iak
för aff sagdhe är renlifsins plikt smidhat oc slätt-
adh mädh tholomodhe i gudhelica älskelikhetz plikt
ok hita hulkin nu är syndirlöst oc atskild thy at
gambla forfädhra skipan är nidhir kastadh vndir
fötir Ok huar en hawir for renliue thz honum
synis oc flytir suasom skip mällan bölghior Annat
ankarit som än är helt är vili til at thiäna mik,
fäst ok bundit mz twem strängiom som är tro oc
hop thy at the tro mik vara gudh oc haua hop
til mik at iak vili hela thöm ok iak är thera styre
Ok sua länge som iak är j skipino tha gaa ey
bylghiona flodh in thy at nakar kärlex hiti är
mällan min oc thera Ok tha ludhir jak vidh thera
skip oc är jnne mz thom nar the änkte sua mykit
älska som mik Ok jak tilfästis thom suasom mz
threm spikom som är räddoghe oc ödmiukt oc
mina gerninga skodhan Vm the älska nakat
meer än mik tha ingaar syndinna vatn oc spikane
losna som är räddoghin oc ödhmuiktin oc gudhe-
lik skudhilse Tha bristir gooz vilia ankar tha brista
hopsins oc tronna strängia oc tugh oc the äru
mykit vadhelica stadde som j thässo skipino äru
oc thy fara the til vadhelica stadha Mine vini
äru j thridhia skipino hulkit jak sagdhe vara redho
at sighla


lxxxix

GWz son taladhe Hulkin som vil stridha vari
thurughir oc fulhughadhir op standande vm han

p 173

fallir tröstande ey a sina eghna styrkt vtan a mina
miskund thy at thän som vantröste a min godh-
lek thänkiande sua mz sik Vm jak nakar hardh
thing til takir fasto älla vaku ey forma jak thz
framhalla, oc ey halda mik aff syndom thy at
gudh hiälpir mik ey, tholkin fallir värdhskyllelica,
Thy huar thän som vil andelica stridha tröste a
mik oc at han maghe fulkompna godha gerninga
mz mine nadh, oc haui vilia at göra thz som got
är ok lata thz ont är ok opstanda huru opta han
fallir läsande thässä böön O herra gudh alzwoll-
ughir hulkin som alla ledhe til got Jak syndoghir
man gik lankt fran tik for mina synde jak thakk-
ar thik thy at thu atirledde mik til rättan vägh
Thy bidhir jak thik millaste ihesu at thu miskunna
mik som blodhoghir oc värkxfullir stodh a korseno
Ok bidhir jak thik vm thin fäm saar oc vm thän
värkin som aff thinom ginom stunghnom adhrom
gik til hiärtat at thu värdhoghas at göma mik j
dagh sua at iak falle ey j synd Ok giff mik makt
at sta a mote diäfwlsins skötom oc frestilsom ok
mannelica vpsta vm mik händir at falla j synde
Ok ther til at thän som stridhe maghe bliua j
godho bidhi mz thässe mato O herra gudh hulk-
om som änkte är omöghelikit Ok thw som alt
forma giff mik styrk til at göra godha gerninga
ok bliua j godho taki ther äptir suärdh j hand
thz är reen scriptamal oc thz suärdh skal vara
väl fälat oc skinande, Fälat sua at han granlica
ranzsaki sit samuit huru oc huru mykyt oc huar
oc for huat sak han syndadhe Swärdhit vari äm-
uäl skinande at han änkte blyghis oc änkte löne

p 174

oc sighi ey androledh än som han syndadhe, Thetta
suärdhit skal haua twa äggia hwassa, som är vili
ey optarmer synda, oc vili at göra godha gerninga
ok vili at bädhra giordha syndir, Thäs swärdzsins
vddir vari idhrughe mz hulkom dyäfwllin dräps,
Nar mannin hauir sua idhrugha for syndinna som
han gladdis för j thom ok gratir aff thy at han
rette gudh til wredhe Thetta suärdhit skal haua
handkafla thz är at skodha gudz stora miskund
huars miskund sua stor är at ängin är sua stor
syndare at han skal ey faa miskund vm han ödh-
miukelica bedhis hona mz vilia at bätra sina synde
ok mz thässe aktinne som är at gudh är owir al
thing miskundsambir är scriptamalanna suärdh
hallande Än at handin skuli ey sarghas aff swärdz
äggiomen, stande thz jarnit a mot som är mällan
äggianna oc suärdhkaflan, oc suärdhklotit fortaki
at ey falle vanlica suärdhit aff handinne Swa thän
som hauir scriptamalanna suärdh hopande at synd-
in forladz oc rensas vm gudz miskund, vakte at
han ey fallir ofmykyt j tröstande a miskunnena
thy stande suärdhklotin a mot thz är gudz rädd-
oghe rädhandis at gudh ey bort taki nadhinna ok
införe wredhinna for ofmykla dyrwe skuld Än at
ey skuli gerningena hand sarghas ok minzskas vm
ofmykyt äruodhe oc oskällikit tha skal thwär
jarnit som är mällan handinna oc suärdz äggianna
thz formena thz är gudz rätuiso skodhilse Thy at
än thot iak är sua rätuis at iak latir änkte oran-
zsakat oc änkte syndelikit opinat tho är iak sua
miskundsambir oc iämpn oc rättir at jak änkte
vtkräfwir owir thz som naturin forma väl at thola,

p 175

Ok for godhan vilia forlatir iak mästo oc störsto
pino oc stora synd for litla bädhring Riddarins
brynia älla thäs som stridhe vari atirhald thy at
sua som brynian är aff mangom ringom Swa är
oc atirhald aff mangom dygdhom som är at sik
atirhalla aff wrange oc oloflike älla fanytte syn
ok hörsl oc ordhom oc andro tholko oc aff skör-
lifnadh oc owirstopa fylle oc owirflödhis klädhe-
bonadh oc aff mangom androm hulkin som sanctus
benedictus forbiudhir at göra Nw gitir mannin ey
väl siäluir bundit a sik thässa brynio vtan annars
hiälp thy är min modhir maria akallande oc hör-
ande thy at j hänne var skälicasta liuärne oc
aldra dygdha äptir döme hulkin som fulkompnit
atirhald skal kungöra människione j hughenom vm
hon stadhelica acallas Hiälmin är fulkompnit hop
hulkit hauir suasom twa boru gönom hulka som
riddarin seer Första boran är forthanke j görand-
om thingom Thy huar thän som hopa a gudh
huxse al tidh huat honum bör til at göra til gudz
hedhir älla lata Skioldin vari tholomodh mz hulk-
om han tholi gerna al til komande thing


Gudz vini äru sua som hans armbir xc

IHesus gudz son taladhe mine vini äru sua som
min armbir J armenom äru fäm thing som är
skinnit kötit blodhit benin oc märghin Ok iak är
sua som sniällir läkiare hulkin som Först skär aff
alt onyttelikit oc sidhan ena han kötino kötit oc
benin til been Ok ther äptir tilläggir han helsomna
läkedom Swa giordhe jak thom samu minom vinom

p 176

Först borttok jak aff thom alla världinna giri oc
oloflik kötzsins astundilse Ther äptir tilfogdhe jak
min miärgh thera miärghe Huat är min miärhgir
vtan mit guddoms vald thy at sua som huar man
thän dör som ey hauir miärgh, sua dör thän som
ey är luttakande mins guddoms han tillagdhe iak
thera saarom ok krankdom nar min snille smaka
thom oc gör gangnlica fruct j thom Nar siälin
vndirstar huat görande är ok latande Benin tekna
min styrk han tilföghe jak thera styrk nar iak
gör thom starka til at göra godha gerninga Blodhit
tekna vilian han tilfögdhe iak thera vilia nar the
änkte astunda älla leta vtan mik ensampnan Kötit
tekna mit tholomodh thz tilfögdhe iak thera tholo-
modhe nar the äru sua thulughe som jak var,
Hulkin som aff fotzsins yliom oc til jässan var
sua sarghadhir at änkte var helt a mik Skinnit
tekna kärlek hulkit jak tilfögdhe mik nar the
änkte älska sua mykit som mik oc vilia gerna
döö for mina skuld mz mine hiälp


Capitulum xcjm.

CHristus taladhe til sina brudh thw skalt ödh-
miuka thik fyrom lundom Först for världinna
vallogho mannom thy at mädhan mannin for-
smadhe at lydha gudhi är värdhokt at han skuli
vara lydoghir oc vndirdanoghir manne sik licom
Ok for thy at världin kan ey sta vtan rättara
thy är wrdhning görande valleno Annantidh for
andelicom fatikom mannom thz är for syndoghom
mannom bidhiande for thom ok thakkande gudhi

p 177

at thu vast vanlica älla äst ey tholik Thridhia
tidh for andelica rikom thz är for gudz vinum
thänkiande thik vara owärdhogha at vmgaa mz
thom ok at thiäna thom Fiärdha tidh for värld-
inna fatikom mannom hiälpande thom oc klädh-
ande oc thwande thera fötir


gudz vini bliuande j dygdhom haua gudh j
sik xcjm.

GWz son taladhe Jak sagdhe thik for at mine
vini äru min armbir oc sua är sannelica, Thy at
j thom är gudh fadhir oc son oc thän hälghe
ande Ok min modhir mz allo himerikis härskapi
visselica guddombin är sua som miärgir vtan hulk-
in ängin lifwir Benin äru min mandombir hulkin
som starkir var til pinona thän hälghe ande är
blodhit hulkin som alt opfylle oc glädhir Ok min
modhir är sua som kötit i hulke guddomin oc
mandomin var oc thän hälghe ande Skinnit är
alt himerikis härskap thy at sua som skinnit höl
kötit Swa gar min modhir mz dygdh owir alla
hälgha män thy at än thot änglane äru rene tho
är hon renare Ok än thot prophetane varo opfylte
mz gudz anda Ok martires tholdo manga pinor
tho var hetare oc fullare ande j mine modhir Ok
hon var meer än martir Confessores hiollo sik aff
mangom thingom tho hafdhe min modhir fulkomp-
licare atirhald thy at j hänne var min guddombir
mz mandomenom Ok thy nar mine vini haua mik
tha är gudhomin j thom aff hulkom siälin liuir

p 178

Ok mins mandoms styrkir af hulkom the vordha
starke alt til dödhin Oc mins anda blodh aff
hulko the vardha rörlike til alt got Ok thera köt
är fult mz mino köti oc blodhe nar the vilia ey
smitas gömande sik j renlek mz mina nadha hiälp
Mit skin är tilföght thera skinne nar the fölghia
mina hälghra manna liuärne oc sidhom Sua kallas
mine hälghe män väl min armbir hulkra limbir
thu skalt göras mz vilia at framga j godho Ok
fölghia thom sua mykyt som thu format oc sua-
som jak tilfögdhe thom mik vm mins licamma
tilföghilse sua skalt thu tilföghias mik oc thom
vm thän sama min licamma

Aff hardhom dom mot thom som mz oskällike
akt giuas j klostir xciij

IHesus gudz son taladhe til sina brudh jak biudhir
thik thry thing Först änkte astunda vtan kost ok
klädhe Annantidh ey girnas andelik thing vtan
äptir minom vilia Thridhiatidh ey dröuas vtan aff
thinom oc andra manna syndom, Thy vm thu vilt
syrghia tha skodha min hardha dom hulkin thu
mat thänkia oc rädhas j thänna mannenom som
nu är dömdir han gaffs j klostir hauande thry
thing j sinom hugh, Först at han skulle vara
vtan äruodhe Annantidh at han matte haua kost
oc klädhe vtan vmsorgh Thridhiatidh thänkte
han sua Vm kötz luste gripir mik ma jak vnd-
koma mz nakrom ämpnom oc tilfällom Ok for
thässin thry vardh han threm lundom plaghadhir
Först for thy at han ville vara vtan äruodhe
nödhgadhis han oc thwingadhis til äruodhes mz

p 179

ordhom oc slaghom För annat tholde han vansk-
ilse j kost oc klädhom Thridhiatidh var han for-
smadhir aff allom sua at han gat ey lustatz j
skörlimnadh nar han ville göra reghlonna vidhir-
gango älla lofwa lydhno thänkte han sua mz sik
mädhan iak gitir ey varit j världinne vtan äru-
odhe är mik bätra äruodhe for gudhi j klostreno
Oc for tholkin vilia kom min miskund til hans
mz rätuiso at han skulle rensas j skärslo elde oc
swa koma til äuärdhelica äro Ok ginstan han
hafdhe lofwat lydhona vardh han thuingadhir
mz hardhom siukdom oc sua plagadhir at öghon-
in gingo vt for värk öronin hördho änkte oc j
allom limom var han vanför thy at han ville vara
vtan äruodhe, Han tholde oc mere makt j klostreno
än för j världinne oc gat ey ätit tha han hafdhe
oc hafdhe ey tha han ville oc naturin vidhir-
thorfte Ok sua var hans natura opnöt för än han
doo at han var suasom onyttelikin stokkir Än
äpte dödhin kom han for min dom suasom thiufwir
thy at han ville vara j klostreno äptir sinom vilia
oc ey til at liua väl, tho skulle han ey dömas sua
som thiufwir thy at än thot han var o snillir j
skälomen oc samuitino tho hafdhe han tro ok hop
til mik sin gudh Ok thy var han dömdir til misk-
und Ok for thy at hans synd gat ey rensatz mz
licamlike pino fullelica thy pinas hans siäl än sua
hardelica j purgatorio suasom hudhin vare aff
flaghin oc benin sat j stok älla präs at märghin
skulle thäs hällir vtthuingas, Huat skulu tha the
thola som allan sin liffs framgang faa oc haua
änkte genuärdhoght älla vilia haua Vee är thom

p 180

thy at the sighia til mik Hwi doo gudh älla huat
nyttelikhet är j hans dödh thz atirgälla the mik
for thz at jak atirlöste thom oc göme thom oc
gifwir thom helbrigdho oc thera vidhirthorfft, Thy
skal jak vtkräfia dom aff thom thy at the brutu
sina tro som the lofwadho mik j döpilsom Ok at
the synda daghlica forsmande min budhordh oc
ey skal jak nakat minzsta lata opinat thz the äru
bundne til j reghlonne


Huru christus känne sine brudh faghra böne
xciiij

GWz son taladhe yttra fäghrindin tekna the indro
fäghrindina hulka människian skla hauä, Thy nar
thu läggir strik älla hwiff a thit hofwodh mz hulko
som haarit samanbindz tha skalt thu sighia O
herra jak thakkir thik thy at thu vmbar oc tholde
mik j syndinne oc for thy at iak är ey värdhogh
at see thik for mit oatirhald thy hyl jak mit haar
ther äptir sagdhe var herra Swa är mik leet oatir-
haldit at hulkin jjomfru som hauir vilia at liua
skörlica är ey ren jomfru nar mik vtan hon rätte
thän vilian mz jdhrugha Nar thu hyl thit änlite
tha sigh O herra gudh thw som al thing skap-
adhe ok mannin skapadhe högelicare oc väldogh-
are androm thingom äpte thine liknilse miskunna
mik Oc for thy at jak gömde ey mins änlitis
fäghrind til thin hedhir thy hyl jak mit änlite
Nar thw draghir a thik thina sko Tha sigh väl-
signadhir vari thu min gudh som biudhir mik at
haua sko at iak vari stark oc ey dufwin j thinne

p 181

thiänist styrk thy mik at iak maghi gaa j thinom
budhordhom J allom androm thinom klädhom
vari al ödhmiukt oc matadh höuisklekhet j allom
thinom limom Nar thw gaar til bordz tha sigh
O herra gudh vm thu ville suasom thw väl for-
matte at oppehalla os vtan mat gärna badhe jak
thik thz Än nu for thy at thu biudhir os at taka
mat mz skällikhet bidhir jak thik giff mik atirhald
j mat at jak maghe vm thina nadh äta äptir na-
turinna vidhirthorft oc ey äptir kötzsins astundan
oc giri Nar thu gaar til sömpn tha sigh väl-
signadhir vari thu gwth som timana skipar os til
siälinna oc licammans hugnadh oc lättilse Jak
bidhir thik giff minom licamma huilo j thässe nat
oc göm mik oskadda aff owinsins valde oc swikom


Huru gudz ouini sta mote honum vänkte mz
ilzsko xcv

GWz son taladhe Jak star suasom konungir reddir
til stridh Ok dyäfwllin star a mote mik mz sino
härskapi Sannelica min akt oc stadhelikhet är
tholkin at för än iak ginge aff rätuisonne j eenom
punct för skulle himelin oc jordhin oc all the
thing j thom äru falla Än dyäfwllsins akt är
tholkin at för än han ville ödhimiuka sik for mik
for ville han at sua mang häluite varin som sola-
grandin synas vara oc at han skuli thola pino i
thom allom samman Än nu nalkas nakre mine
ouine til domin, ok ey skil thom mer at ok mik
än twäggia fota rwm thera baner är oprest skiold-
in är a armenom handin vidh suärdhit Än ey är

p 182

än suärdhit vtdraghit Ok sua stort är mit tholo-
modh at iak slar ey vtan the slaa förra A mina
ouina banere äru thry thing som är owirstopa
fylle giri Oc skörlimnadhir thera hiälmbir är thera
hiärta härdzska thy at the akta ey älla wrdha
häluitis pino oc ey syndena huru the ledha äru,
Hiälmboronar är kötzsins luste oc vili at thäkkias
världinne thy at vm tholik thing löpa the huarn
stadh oc see thz som the ey skullo Skiöldin är
thera vantro ther the mz orsaka syndena ok
skylda kropsins krankdom for thz at the liua illa
oc thy akta the ey at bidha synda forlatilse Thera
suärdh är thera vili at bliua j syndinne hulkit ey
är än vtdraghit thy at thera ilzska är ey än ful-
compnadh hulkit tha vtdragx nar the vilia sua
länge synda som the lifwa Än tha sla the nar
the rosa sik aff syndinne oc astunda länge at liua
j illo Ok nar thera ilzska är sua fulkompnadh tha
skal röst ropa ij minom här sighiande Hug nu til
Ok tha skal mina grumhetz swärdh fordärua thom
Ok huar skal sua thola pino som han var vänktir
Dyäflanne skulu taka thera siäla hulka ther thera
siäla skulu slita vtan atiruändo sua som rifwande
foghla


Capitulum xcvjm.

GWz son taladhe iak sagdhe thik för at mällan
mik ok mina ouini är ey vtan tweggia fota rwm
Oc nu nalkas the til domin mz androm fotenom
Än thänne fotin är the godho gerningana lön som the
giordho for mina skuld thy at aff thässom daghenom

p 183

skal thöm ökias vanfrägdh, thera luste beskna thera
glädhi bortakas oc thera sorgh oc dröuilse ökias Ann-
ar fotin är thera ilzska hulkin som ey är än opfylt
älla fulkompnad vtan suasom sidhuänia är at sighia
at nar nakat thing är fult tha rifna thz Swa fordöm-
as the aff domarenom nar thera siäla oc licamma
skilias at Swärdhit är vili at synda hulkit som är
vtdraghit til halfs Thy at nar mannin ällis oc
genuerdhogh thing hända tha ängxlas han meer
ok brindir til syndinna thy at thera hedhir oc
framgangir lät thom ey stort thänkia älla akta
huru ledh syndin är Än nu astunda the länge
liua at the mattin fulkompna sin vilia oc tilbyria
nu diärflicare at synda än för Vee är thöm thy
at thera fordömilse nalkas nu vtan the bätra sik


Höghfärdh ok giri sta mote thom hälgha anda
xcvij

CHristus taladhe mz sine brudh til en forman
sighiande honum thw äst likir kuärna hiule hulkit
som är orörlikit oc nat thz star fast ey rörande
sik tha mals ey kornit, Thetta hiulit tekna thin
vilia hulkin som skulle vara rörlikin oc böghelikin
äptir minom vilia oc ey äptir thinom vilia oc astund-
an oc allan thik skulle thu anduordha j mina händ-
ir Än thetta hiulit är mykyt oörlikit äptir minom
vilia thy at världinna thanka flytande vatn rörir
mykit oc mödhe thin hugh oc mina gerninga
skodhan oc thanke oc min pina äru sua som dödh
j thino hiärta For hulkit siälinna kostir smaka
thik ey, Tak thy op stämpnebordhit at vatnit

p 184

maghe flyta oc hiulit vändas oc kornit rasklica
malas Stämpnebordhit som atirhallir vatnit är
hughsins höghfärdh oc giri mz hulke thäs hälghe
anda nadh oc alt got hindras aff hulko siälin
skulle fructsam vardha tak thy sanna ödhmiukt j
thin hugh thy at vm hona skal mins anda sötme
flyta j thina siäl oc alle värlzlike thanka vt flyta
Ok ämuäl vm mina nadh skal thin vili rörlikin
vardha oc fulkompnin äptir minom vilia oc tha
skalt thu börghia at skodha oc döma thina ger-
ninga oc rekna mina gerninga vara mykyt vardh-
ogha Än huat är san ödhmiukt vtan at ey akta
manna thykkio älla loff älla last oc mottalan ok
sua gaa at minom vägh hulkin som nu är glömdir
oc ey astunda owirflödhis thing oc likna sik en-
falloghom mannom Vm thu älskär oc gar thänna
väghin tha thäkkis thik andelik thing oc min pina
oc mina hälghra manna väghir är sötir j thinom
hugh, Tha skalt thw fa vndirsta huru mykyt thu
äst skyllughir siälomen som thw tokt at styra
Nw for thy at thu fort höght oppa hiulit mädh
badhom fotomen som är vald oc hedhir thy är
thik giri aff valdino Ok höghfärdh aff hedhrenom
Far thy nu nidhir ödhmiukande thik siäluan j
hughenom oc bidhiande ödhmiuka män bidhia for
thik Ällighis skal iak sända thik mina rätuiso sua-
som stridhastan ström oc iak skal vtkräfwia rekin-
skap aff thik til ytarsta skärfwin badhe for wrang
astundilse oc thanka oc ordh oc gerninga Ok iak
skal vtkräfwia aff thik the siälana som thine for-
syn oc styrsll äru andwordadha hulka som iak
siäluir atirlöste mz mino blodhe

p 185

Hwru syndoghe män skulu afwitas xcviij

IHesus gudz son taladhe Jak skal giua minom
vinom fyra sköte, mz försto skal skiutas som
blindir är a andro öghano mz andro thän som
haltir är a androm fotenom mz thridhia thän som
döuir är a andro öranno, mz fiärdha thän som
liggir nidhir a jordhinne, Thän är blindir a andro
öghano hulkin som see oc veet gudz budhordh oc
gerninga oc aktar thom ey oc seer världinna luste-
lik thing oc girnas thom Tholkin är skiutande mz
tholka matto at honum sighis sua thu äst likir
lucifero höxsta dyäflenom hulkin som saa högxsta
gudz fäghrind oc for thy at han astundadhe orätuis-
lika thz han ey skulle thy for han nidhir til häl-
uitis ok til hans skalt thw nidhirfara Vtan thu bätra
thik thy at thu vndirstar gudz budhordh oc at all
värzlik thing äru framfarlikin oc aktir thz ey, thy
är thik radhelicast at halda thz som vist är ok
lata thz som framfarlikit är at thu skuli ey nidh-
irfara til häluitis Än thän är haltir a androm fot-
enom hulkin som hawir idhrugha for giordha synd-
ir oc tho äruodha han at samanläggia oc faa värlz
thing Han skal sua skiutas at honum sighis thw
äruodha for licammans gangne hulkit som madhca
skulu sköt op äta, Äruodha thy hällir här äptir
for thina siäl hulkin som äuärdhelica skal liua
thän är döuir a andro örano som astunda at höra
min ordh oc mina hälghra manna oc hauir annat
örat opit til skör ordh oc värlzlik thy sighis honum
thw äst likir judasse forradhara hulkin som hördhe
gudz ordh mz eno öra oc lät thom vt ganga at

p 186

andro thy dughde honum ey thz han hördhe
Atirlyk thy thin öron aff fanytte hörsl at thu
maghe koma til änglanna sang Än thän liggir
allir a jordhinne hulkin som wäffs j värlzlicom
thingom ok vilde tho vita huru han matte bätra
sik Honum sigs sua Thin time är stunter suasom
en punctir oc häluitis pina är oändelik ok hälghra
manna ära äuerdhelik Thy lat thik ey thikkia
thunkt vara at tiltaka nakat hart älla thunkt
fore thina syndir at thz thola at thu maghe koma
til äuerdhelikit liiff Thy at sua som gudh är mildir
sua är han oc rätuis thy huar som sua vardhir
skutin oc takir sik fullan idhrugha oc vilia at
bätra sik han skal faa mina nadha olio mz hulke
alle hans limi skullu läkias


Onde cristne män som forsma christum äru
like thom som honum korsfästo xcix

Maria gudz modhir taladhe J thänna timanom
pintis min son Ok nar judas forradhare nalkadhis
honum nidhir bögdhe min son sik til hans thy at
judas var stuntir man oc min son köste han oc
sagdhe Vin til huat kompt thu Ok ginstan gripu
somlike han oc somlike hardrogho han oc somlike
spottadho han ther äptir taladhe sonnin sighiande
Jak reknas sua som madhkir hulkin som liggir
vm vinterin suasom dödhir ok the som framganga
spotta a han ok stighia oppa hans bak Swa giordho
judhane vidh mik j dagh suasom vidh madhk thy
at jak var smälicastir ok owerdhoghastir reknadhir
aff thom Swa forsma oc cristne män mik hulke

p 187

som alt rekna fafängo thz som iak giordhe for
thera skuld oc tholde aff kärlek The stighia oc
oppa min bak nar the rädhas meer män oc hedhra
än mik sin gudh Nar the rekna mina rätuiso for
änkte oc vilia at iak skal miskunna thom äptir
thy som thom thäkkis, The sla oc mik j tändirna
nar the höra min budhordh oc pino ok sighia ey
thy sidhir Görom här j världinne huat os lystir
oc ey thäs sidhir skulum vi faa himerike thy at
ey hafdhe gudh skapat os älla atirlöst os mz sua
hardhe pino vm han vilde at vi skullom fortapas
Thy skulu the känna mina rätuiso thy at sua-
som ey skal minzste godhgerning vara vtan atir-
lön Swa skal oc ey minzsta ilt vara opinat the
forsma ämuäl mik sua som thrudhande mik vndir
fötir mz thy at the akta ey kirkionna doma älla
at the lysas j ban Ok thy suasom banlyste flyas
aff androm Swa skulu thässe skilias fran mik, thy
at nar mannin veet sik vara banlystan ok aktir
thz ey tha dräps siälin suasom licammin mz suärdhe
thy vil iak som nu synis som madhkir liffna oc
tee min rädhelica dom Ok iak skal koma sua
rädhelikin at the som mik see skulu sighia biärgh-
omen fallin vt owir os ok hylin oc skiulin os fore
gudz wredhe


Capitulum .C.

GWz son taladhe til sina brudh Thu skalt vara
suasom thz lekiara andbudh som callas fidhla
vm hulka fidhlarin gör söta liudh oc sylff sla
hona ok prydhir vtantil at hon skuli synas thäs

p 188

dyrare oc gylle hona jnnantil mz stadhugho gulle
Swa skalt thw vara sylfweradh mz godhom sidhom
oc manzlike snille at thu skuli vndirstanda huat
thu äghir göra gudhi, ok huat thinom jamcristnom
ok huat siälinne tilbör oc huat licammanom til
äuerdhelica helso Än jnnantil skalt thu vara for-
gylt mz ödhmiukt at thw ängiom vili thäkkias
vtan mik oc at thu skuli ey rädhas at misthäkkias
mannom for mina skuld ther äptir gör fidhlarin
thry thing sinne fidhlo Först suepe han hona j
sindale at hon skuli ey smittas Annantidh gör
han hänne hus ther hon maghe j gömas Thridhia
tidh gör han huseno laas at hon skuli ey bort
takas aff thiufwom Swa skalt thu swepas j ren-
likhet at thu vili ey optarmeer smittas äntiggia
mz lusta älla mz gerningom vtan äruodha gerna
ther vm at thu maghe vara ensamin thy at wranga
manna vmganga fordärua godha sidhi Laasin är
gran syninna oc hörslinna oc mwzsins oc gerning-
ena gömo at thu skuli vakta j allom thinom ger-
ningom at thu suikis ey aff diäfwlsins klokskap
Nykilin är thän hälghe ande hulkin som thit hiärta
skal oplata suasom mik thäkkis til min hedhir oc
mina nyttelikhetCjm.

IOmfru maria gudz modhir taladhe Mins sons
hiärta är aldra sötast sua som honagh oc renast
sua som renasta kelda thy at al dygdh oc godh-
lekir gar fram aff thy sua som aff keldo, Min son
är aldra sötast thy at huat är gudhelicom manne

p 189

sötare än at skodha gudz kärlek, oc at han atir-
löste mannin Ok huat kärlek han tedhe j sino
äruodhe oc kännedom oc i hans nadhom oc tholo-
modhe som han teer mannenom daghlica Visselica
hans kärlekir är ey flytande sua som vatn han är
stadhelica oc langlica bliuande thy at hans kärlekir
bliuir alt til thz ytarsta mz mannenom Swa at
stodhe syndoghir man j fordömilsanna dorom än
tokis han thädhan vm han ropadhe mz vilia at
bätra sina synde Nu äru twe väghia mz hulkom
man ma komal til gudz hiärta Första är sandz
idhrugha ödhmiukt hulkin som mannin ledhe j gudz
hiärta oc hans särlica vidhirtalan Annar väghin
är mins sons pino skodhan hulkin som bortröre
härdzsko aff manzsins hiärta oc latir han gladhe-
lica löpa til gudz hiärta


Rädhelikin kära ok dombir owir en munk Cijm.

MAria gudz modhir taladhe til sin son sighiande
min käromal äru mykyn ther jak sighir for hänna
skuld som ahöre Än thot thw vest al thing Sonn-
in suaradhe mik är allir dombir gifwin ok mik
tilbör owir al thing döma Än domarin tillhöre nio
godh thing Först äghir han granlica oc atuakte-
lica höra Annantidh granlica skodha käromalin
Thridhiatidh vilia rätuislica döma Fiärdhatidh spöria
af huat sak kärumalin äru oprunnin Fämpta tidh
at spöria huru länge käremalin haua bliuit älla
standit thy at opta vardhir stor skadhe aff doms-
ins dualau Siättatidh spöria hulke vitnarane äru
vm the äru pröuadha j sanning, älla vm annar

p 190

hauir flere vitne än annar Siundatidh ey vara
bradhir oc ey räddir j domenom, oc ey rädhas
vald älla skadha älla vanhedhir for sannindinna
Attonda tidh ey akta nakars böne älla gafwo
Niondatidh at vara jämpn oc rätuis j domom oc
sua döma fatikom som rikom sua brodhir oc son
som vtläningiom oc ey göra mot sannindinne älla
rättenom for nakat j världinne lustelikit älla sina
nytto Thy min kärasta modhir sigh huat thw vilt
Modhorin suaradhe twe kifua mällan sin J enom
är godhir ande oc j androm ondir än the kifwa
aff thins blodz löpa annar til at dräpa oc annar
til at göra lifwande j enom är kärlekir ok lydhna
j androm är hat oc högfärdh Gör thy domin
Sonnin suaradhe huru mange vitnara äru mz thin-
om vin ok huru mange mz androm Modherin
suaradhe min vin hauir faa oc annar hawir manga
hulke som väl vita sannindinna oc forsma tho at
höra hona Sonnin suaradhe iak skal göra rätuisan
dom Modherin suaradhe Min vin käre ey thy at
han latir sik nöghia at sins licamma fordhan oc
oppehälle Vtan jak som hans fru är käre at ey
skuli ilzskan faa framgang Sonin suaradhe thu
vest at licamlik dombir gaar fore andelikin dom
oc ey skal nakar dömas för än syndin är fulkompn-
adh Maria sagdhe O son än thot vi vitom al
thing tho spör iak for hänna skuld som ahöre
hulkin licamlikin dombir oc andelikin skal vardha
owir thänna Sonin sagdhe licamlikin dombir är at
hans siäl skal rasklica skilias vidh kroppin och hans
hans skal vordha hans dödhir Än andelikin dombir
är at hans iäl skal lophängias j häluits galgha

p 191

hulkin ey är aff repom vtan aff mäst brännande
elde thy at han är afgangit faar fran sine hiordh
tha taladhe en hälaghir munkir til domarin sigh-
iande Änkte är thik mz thässom thu calladhe han
til huilo oc han glömde hänne Hans lydhna är
brustin Hans nampn är afskrapat oc hans gerninga
äru änga Domarin suaradhe hans siäl är ey när-
uarende j domenom til at suara tha sagdhe dyäfwll-
in Jak vil suara thw kalladhe han aff världinna
bölghiom til huilo oc iak nidhircrastadhe han aff
högxsto biärghe j diupasto graff, Hans lydhna är
raskast til min vilia hans nampn är ärlikit när
mik Domarin sagdhe vt thydh huat thu mener
Diäfwllin sagdhe thz gör iak nödhughir thu kalla-
dhe han aff världinna vmsorgh til andelix liuärnis
huilo suasom til godha hampn Än han hallir thz
oc reknar for änkte Ok astundar meer världinna
mödho oc fafängo, Högxsta biärghit tekna sannan
idhrugha oc scriptamal hulkin som thöm hallir
fulcomlica, han tala mz thik som äst alzualloghir
oc nalkas thino valde Aff thässo högxsta biärgh-
eno nidhirkastadhe iak han nar han forethänkir
at synda alt til ändalyktinna oc rekna oc haaldir
syndena vara änkte oc haldir thina rätuiso for
fafängo Diupasta grafwin är hans sualgh oc giri
thy at sua som diupasta graff fyllis ey rasklica
Swa är hans giri omättelikin hans nampn är munk-
ir Ok munkins nampn är at göma sik siäluan oc
haua affhald ämuäl aff loflicom thingom Än thässin
al äru afskrapadh j honum oc han callas nu saul,
hans lydhna är brustin thy at suasom twe rutne
träs ända kunno ey stadhelica samanfästas Swa

p 192

kan ey gudhelikin kärlekir ok himerikis astundan
hulkin som äru suasom lydhnonna ända oc sam-
föghilse samanfestas j hans lydhno Thy at han
lydhir ey vtan til värlzlica nyttelikhet oc sin eghin
vilia ok hans gerninga äru äptir minom gerningom
thy at Än thot jak läs ey mässo oc iak siungar
ey oc iak gör ey annat suasom han tho gör han
mina gerninga nar han gör al thässin äptir minom
vilia, Ok magho callas mina gerninga thy at nar
han sighir mässo tha gaar han til thik aff dyrfwe
Ok aff the dyrfwenne opfyllis han mz mere mine
ilzsko Han siongir ok ämuäl for rosn oc for manna
loff skuld ok vände sin ryg til min nar jak vände
min bak til hans oc han vände sin qvidh til min
qvidh nar iak vil thz är at han fulkompnar allan
sin lusta äptir minom vilia Ok alt thz som han
gör thz gör han for sina eghna nytto skyld oc
äptir sinom eghnom vilia oc thy äru hans ger-
ninga mina gerninga ther äptir syntis the sama
siälin skild vidh kroppin blind oc skäluande Ok
en suartir diäfwl ropadhe til domarin sighiande
Döm mik thässe siälinna thy at hon är nu siälff
näruarande oc hänna licamlike dombir är owir-
gangin, swa som thu sagdhe at hans hand skulle
vara hans dödhir Domarin sagdhe thz ma twem
lundom vndirstandas äntigia at ond gerning var
hans dödz tilfälle älla at hans licamlica hand
stynte hans licamlica liiff Diäfwllin suaradhe
Baadhin äru san thy at hans oblygha liurne drap
hans siäl oc hans otholamodhd lät op hans ködz
saar aff hulko han doo Domarin sagdhe thu rögdhe
honum för än han fölgdhe thinom vilia j allom

p 193

thingom oc at thu nidhirkastadhe han aff högxsta
biärghe oc at han vände sin quidh til thik thy
hörom nu huat siälin sighir siälff til hulka dom-
arin vände sik tha ok sagdhe O siäl thu hafdhe
skäl at skodha mällan ont oc got hui kastadhe
thu tha hedhirlica prestins nampn vndir thina
fötir Hon suaradhe Jak hafdhe skäl vtan jak
fölgdhe hällir minom vilia ey troande at sua stor
makt oc mykyklikhet huldis oc skyldis vndir sua
litlo thinge Domarin sagdhe thu viste at ödhmiukt
oc lyhna är klostir liuärnis fulkompnilse, Hui
ingik thu tha suasom varghir vndir faars liknilse
Siälin suaradhe at jak matte vndfly världinna
skam oc obrygdhilse ok haua rolicare liuerne
Domarin sagdhe O brodhir oc tho ey min vin
thw saat hälghra brödhra äptedöme ok hördhe
hälghra manna ordh hui folghde ey thu thom
Siälin suaradhe Al the godho thing som jak hördhe
oc sa varo mik hatelik oc thung, Ok thy stadh-
gadhe jak j mino hiärta häldir fölghia minom
vilia än hälgra manna sidhom Domarin sagdhe
huat ey idhnadhe thu fasto böne oc scriptamal
Siälin suaradhe jak pläghadhe göra oc idhna tholik
thing, Vtan jak giordhe suasom thän som sighir
minzsto thingin at han maghe thäkkias, oc löne
störsto oc mästo thingin at han skuli ey misthäkk-
ias Domarin sagdhe huat ey las thu at huar männ-
iskia skal göra rekinskap aff ytarsto skäruenom
thz är aff minzsto thingomen Tha suaradhe siälin
sua som mz myklo thuti Jak las thz oc viste j
mino samuiti vtan jak vänte thina miskund vara

p 194

sua mykla at thw vilde ey äuärdhelica fordöma,
ther äptir syntis diäfwllin oc siälin badhin saman
bundin oc foro nidhir til häluitis


Här äru thry caputula borto oc the scrifwas
j konunga bokinne Första xxvi Annat xxvij
oc thridhia xxviij j konunga bokinne som oc
reknas här for capitula (Åttonde Boken, Kap. 26-28)

Huru man skal oc stridha mot frestilsom mz
hälgra manna äptedöme Cvjm.

CHristus taladhe til sina bruhd Hwi rädhis thw,
thy at än thot thu aate fyrom sinnom vm daghin
thz reknadhis thik ey til synd Vm thu giordhe
thz mz hans lofwe som thu äghir lydha Stat thy
stadhugh, Thu skalt vara suasom riddare hulkin
som vardhir slaghin j stridhinne mz mangom saar-
om oc giuir atir ouininom myklo hardhare saar
ok är ä thy hetare til at stridha at han vardhir
meer slaghin aff ovinenom Swa skalt thw sla atir
j gen ouinen oc vara stadhugh oc haua skällikin
vilia at bliua j godho, Tha sla thu atir ouinin
nar thu lydhir ey frestilsom, Vtan star mannelica
mot thom sätiande ödhmiukt mot höghfärdhinne
oc afhald mot owirstopa fylle, Tha äst thu stadh-
ugh nar thu korrar ey mot gudhi vtan thol al
tilkomande thing gladhelica oc thakkir gudhi Än
tha är thin vili skällikin nar thu astunda ey lön
vtan äptir minom vilia oc latir thik alla j mina
händir Thz första godha som är at sla atir j geen
ouinen hafdhe ey lucifer thy at han lydde ginstan

p 195

sinom thanka oc thy fiöl han sua at han skal
aldre oprättas thy at sua som han hafdhe ängin
sina ilzsko äggiara sua skal han ok ängin oprätara
haua thz andra godha som är stadhughetin hafdhe
ey judas thy at han vanhopadhe oc drap sik siälu-
an thridhia godha som är godhir vili hafdhe ey
pylatus thy at han hafdhe hetare vilia at thäkkias
judhomen oc til sin eghin hedhir än til at frälsa
mik Än första godha som är at sla atir jgeen
ouinin hafdhe min modhir hulkin som gaff atir
dyäflenom oc motesatte sua mang genslagh huru
mang frestilse han kastadhe mote hänne Thz andra
godha hafdhe dauid hulkin som tholughir var j
genuärdho oc ey vanhopande j synä syndafalle, Thz
thridhia som är fulkompnin vilia hafdhe habram
hulkin som forlät sit fädhirnis land oc offradhe
sin enga son fölgh thy thu thöm äptir thinne
makt


At göma dygdhe mot diäfulsins frestilsom Cvij

EN mykyt faghir ängil syntis til hulkin andre
ängla syntos tala sighiande O vin hwi offra thu
vorom gudhi toma nytir Han suaradhe än thot j
al thing vitin tho talar jak for hänna skuld som
ahöre For vars gudz näruaru ma jak aldre dröuas
oc sua thiäna iak hans vilia til siälina thrifnadh
at iak aldre miste hans näruaru ok än thot iak
offra ey honum söta nötir tho offra jak nakat
lustelikit som är nykil aff renasto gulle Sylfkar
oc krono aff dyrom stenom, Nykillin tekna renan
synda angir hulkin som oplätir gudz hiärta ok

p 196

inledhe syndoghan man j gudz hiärta Karit
tekna lusta oc kärlek j hulkom gudh huilas söte-
lica mz siäline Kronan är stadhugh lydhna aff
gladhu hiärta, Oc thässe thry vtkräffuir min gudh
aff hälghe siäl Nw än thot thässin siälin som är
anduordhath mine gömo forsmadhin thässin thry
tho atirbär jak thom oc offra gudhi annantidh
hulkin han offradhe honum Ok gudz hedhir vardhir
ey thäs sidhir Jdhrughans nykil är thässom
thungir sua at han vil ey höra han Gudhelica
älskelikhetz kar är honum sua best at han vil
ängaledhis lokta thz, Thy at huru kan andelikin
sötme honum sötir vardha mädhan kötzsins luste
är rotadhir j honum thy at ey kunno tw gen-
uerdhogh thing sämias i eno kari Lydhnonna krona
är honum thung at bära thy at hans eghin vili
thäkkis honum sua mykyt at honum synis sötare
at folghia sinom eghnom vilia än gudz vilia tha
vände ängelin sik til gudh oc sagdhe See herra
nykillin karitok kronan til hulkin thässe siälin
giordhe sik owerdhogha ok thy thän tidh som
siälin rifna är hon jnnan til ful mz thräk hulkin
som skulle vara ful mz sötaste honaghe Mit j
skalinne liggir ormbir Skalin är hiärtat hulkit
som fult är mz världinna astundilsom suasom
mz thräk nar thz rifnar j dödhenom Ormin är
siälin hulkin skulle vara renare än solin oc hetare
än lughi Än hon är nu vordhin ledhir ormbir
fullir mz etir, ängom skadhelicom vtan sik siälu-
om til fortapilse tha taldhe var hera til sinna
brudh sighiande Jak sighir thik vm liknilse huru
han är skapadhir Swa som en man stodhe oc

p 197

annar kome til hans nar huars thera änlite vare
til annars sagdhe thän som gik O herra suasom
et rwm är mällan os tee mik huat vägh jak skal
gaa thy at iak seer thik vara välloghastan oc
sötastan ok aldra bäzstan sua som thän aff hulk-
om al godhlekir är ok vtan hulkin ängin är godhir
han suaradhe O min godhe vin jak skal tee thik
thriggiahanda vägh hulkin tho ledhe oc draghir
til eet Han är stenoghir oc myrkir j förstonne oc
hardhir oc beskir Ok j ändanom slättatir ok lysa-
star oc sötastir Han suaradhe tee mik at enast
väghin oc jak vil gerna framhalda han, thy at jak
seer vadha vara j dualanom oc skadha at vilias
vt aff väghenom ok mästa gangn at fölghia vägh-
enom thy fulkompna mina astundan ok tee mik
oc visa sannan vägh Jak aldra thinga skapare är
thän som star owmskiptelikin ok äuärdhelica stadh-
ughir tha nalkadhis han mik nar han älskadhe
mik oc astundadhe änkte sua mykyt som mik oc
jak vände mit änlite til hans nar jak insände
gudhelikin hugnadhir j hans siäl ok världinna
glädhi oc kötzsins luste var honom hatughir oc
styggir Först tedhe jak honum at han skulle vara
lydhughir mik sinom gudhi oc sinom formanne
Vtan han suaradhe mik hugxsande j sinom thanka
Ey skal iak thz göra thy at formannin är hardhir
oc ey kärlex fullir ok thy forma iak ey at lydha
honum mz godhom vilia Jak tedhe honum annan
vägh som var at fly kötzsins lusta oc fylghia
minom gudhelicom vilia oc fly kräselica födho oc
älska atirhald thy at thässe väghane ledha til sanna
lydhno, Ok han suaradhe mik Ängaledhis gör iak

p 198

thz thy at min natura hon är krankt thy skal iak
äta oc sofwa til mätte oc tala ok lee for världinna
glädhe ok hugnadh Jak tedhe honum thridhia
väghin som var at haua got tholomodh for mik
sin gudh thy at tholomodhit ledhir til atirhald
oc hälagha lydhno Vtan han suaradhe mik Ey skal
iak thz göra thy at vm iak vmbär oc thol the
smälikhet som mik görs tha kallas iak flatir daare
Hawir jak fatikare klädhe än andre tha forsmas
iak aff allom ok vm nakat vanskipat är j minom
limom tha är vidhirthorftelikt at nakar min
gerning mannom thäk opfylle oc bätre thz Swa
striddom vi sagdhe vor herra Jak oc hans samuit
til thäs han fiärkadhe sik fran mik, oc vände til
mik nakkan oc ey änlitit än nar giordhe han thz
Sannelica tha han ville at enast lydha j thöm
thingom som honum thäktos Än nu äruodha
dyäfwllin at han maghi göra han allan blindan oc
maallösan oc binda hans händir oc snäria hans fötir
ok ledha han sua blindan til häluits myrk Än tha
gör diäfwllin han blindan nar han thänkir sua
gudh atirlöste mik mz sino blodhe ok pino Ey
fortapa han mik thy at han är miskundsambir Ok
ey ranzsaka han älla näffse sua hardhelica synd-
ena som mannin synda j huarre stund Aff thässo
pröfuas at hans tro är ey stadhogh thy at han
findir j mino ewangelio at jak kräfwir rekenskap
aff ordhom huru myklo hällir aff gerningom Ok
rike mannin jordadhis j häluite ey for roff vtan
for thy at han vannytiadhe thz som honum var
länt Än tha gör dyäfwllin han mallösan nar han
höre mina vina äptedöme oc ordh oc sighir opin-

p 199

barlica at ängin forma nu sua lifwa Aff thässo
pröuas at han hauir litit hop, thy at jak som gaff
minom vinom sua renlica oc ärlica at liua Jak är
ok mäktoghir at giua honum tholik sama vm han
hopadhe a mik Tha bindir diäfullin hans händir
nar han älskir nakat meer än mik oc aktar meer
världinna än min hedhir Vakte thy at han dragx
ey aff diäflenom nar öhan snär sik j världinne thy
at diäfwllin sätir ther krokin huar minzst vaktas
Tha bindir diäfullin hans fötir nar han vakta ey
sina thanka ok astundilse oc skudhir ey mz hwat
matto han frestas ok vaktir sua jamcristins oc
kötzsins licamlica nyttelikhet at han vakte ey sit
siäla gangn, Hugxse thy huat iak sagdhe j ewang-
elio At mannin läggiande handena a ardhrit
skal ey see til ryggia Ok hulkin som byrghiadhe
meer nyttelik thing skal ey gaa til ryggia til thz
som är mindra nyttoghare Än tha sätir diäfwllin
band owir hans hiärta nar han böghe hans vilia
sua til ilt at han thänkir vilia vara j världinna
hedhir oc bliua j tholkom stadhga Ouinen ledhe
han oc til myrkit nar han thänkir swa Ey aktir
jak stort huat jak hällir faar himerike älla häluite
Vee är thom j tholkit myrkir kombir Tho vm
han vil vända sik til mik hauande vilia at göra
got huat han forma skal jak löpa mot honom
suasom fadhir thy at suasom ey bör nakrom
manne at taka nakra til hustru mot sin vilia Sua
höfwir thz oc ey jomfruna synj Thy är vilin eet
anbudh mz hulkom gudhelikin kärlekir ledhis jn
j siälinna Ok suasom thän som stena brytir letar
först sma springor oc sidhan större Swa letar jak

p 200

först godhan vilia mz hulkom ther jak ingiutir
mina nadh oc sidhan tha godhir vili vaxse meer,
ok ökis mz godhom gerningom gifwir jak mere
mina nadh til thäs sten hiärta vmuändis j kötlikit
hiärta oc köthiärta j andelikit hiärta


Jomfru maria oc johannes baptista oc magda-
lena thäktos gudhi mäst Cviijm.

GWz son taladhe thri hälghe thäktis mik for
andra Maria min modhir Johannes baptista oc
maria magdalena Thy nar min modhir var föd
var hon sua faghir at ängin smitta var j hänne
Ok thz visto oc forstodho väl diäflanne oc hiollo
thz sua syrghelikit oc toko sua jlla vidh sik at
suasom een röst hafdhe ropat aff häluite sigh-
iande En jomfru är född hulkin sua dygdhelica
framgar at hon gaar owir alt thz som skapat är
j himerike oc j jordherike ok skal koma til gudz
säte Vm vi framgangom mot hänne mz allom
varom snarom hon syndirlöste thom alla oc the
syndirslitas aff hänne sua som skäfwa oc rutin
reep Vm vi komom mot hänne mz alle vare ilzsko
oc orenlikhet hon sydirskär thz alt suasom gräs
aff skärs mz lia Vm vi kastom for hona världina
älla kötzsins lusta Hon vtsläkkir thom raskare än
eldz gnista släkkis aff starkom ström Nar johannes
baptista var föddir misthäktis han sua diäflomen
at sua som en röst ropadhe aff häluite sighiande
En vndarlikin piltir är föddir Huat skolom vi göra
vm vi gam mot honum mz högfärdh han forsma
at höra os Ok vil ängaledhis lydha varom äggilson,

p 201

Han vände til os nakkan vm vi teem honum rike-
doma oc vil ey see thom oc allir luste är dödhir
j honum Nar maria magdalena var vmuänd tha
sagdho diäflanne huru skulum vi atir ledha hona
vi tappadhom feta braadh Hon thwa sik sik sua mz
tarana vatnom at vi thorom ey see til hänne Hon
höl sik sua mz godhom gerningom at ängin smitta
gaar til hänna Hon är sua brännande oc heet j
gudz thiänist ok hälaghet at vi thorom ey nalkas
hänne Thässe thry hafdho sina siäl suasom frw
oc sin licamma suasom thiänara Ok thera siäl
hafdhe thry godh thing Först älskadhe hon änkte
suasom mik sin gudh Annantidh ville hon änkte
göra mot mik Thridiatidh vilde hon änkte lata
thz som gudhi til hördhe Nw än thot thässin hafdho
tholkin vilia tho forsmadhe the ey sin licamma oc
gafwo honum ey etir for kost oc ey thorna for
klädhe Ok ey lagho the j myrohögh vtan the
hafdho matelikit oppehälle til min hedhir oc siäl-
inna nytto oc klädhe til at hylia licamman oc ey
til höghfärdh Sömpn til huilo oc säng til roo oc
lättilse tho hafdho the gerna lidhit al beskasto
thing, oc hafft til kost, ok thorna haft for klädhe
ok lighat j myrohögh vm the hafdho vitat thz
haua thäktz mik ok vm jak hafdhe gifwit thom
ther til nadh Än for thän skuld at the visto mik
rätuisan ok myskundsaman j allo, thy suasom the
varo skälik til at atirhalla licammans oloflik rörilse
Sua varo oc the miskundsam oc rätuis til at giua
kroppenom sina vidhirthorfft at licammin skulle
ey falla oc fordäruas for mykyt äruodhe älla atir-
hald Än nu mat thu spöria mädhan hälhge ärmeta

p 202

hafdho sua stora nadh at somlike aff thöm ato
ey vtan een tima j vikone ok somlike lifdho oc
föddos aff thy som änglanna förde thom Hwi iak
gaff ekke thässom tholka nadh Jak suara thik the
hälgho fädhirne fingo thollikit atirhald oc fasto for
thry thing Först til at oppinbara mit vald oc nadh
at människian viti at suasom iak oppehallir siäl-
inna vtan licamlica födho Swa forma iak ämuäl
at oppehalla licamman vtan mat vm mik sua
thäktis Annantidh til at tee äptedöme mz thera
äptedöme at männenne vitin at licamlikit äruodhe
oc dröuilse draghir oc ledhir siälinna til himerikis
Thridiatidh for syndinna flyilse thy at lustin
draghir mannin til pino vtan han atirhalz, Thy
ther til at männene skulin nima atirhalla sik oc
matta oc tämpra sik til at liua rättelica, nytiadhe
iak gudh oc man licamlica födho oc mattelica
vidhirthorfft j världinne Än tho at iak hafdhe
makt at liua vtan mat, at mannin skulle thakka
mik j allom timom Ok haua matelikin hughnadh j
världinne oc fulkommit frälse mz hälghom mann-
om j himerike &c


At atirfylla tappadha tima mz kärlex äruodhe
Cixm.

MAria gudz modhir taladhe Hwar herranom pre-
senteris nyttir finnas stundom nakra toma j bland
thom hulka som op skulu fyllas at the varin herr-
anom thäs thäkkare Swa är ok j andelicom ger-
ningom Mange göra manga godha gerninga for
hulka lsyndin minzskas at the skulin ey koma til

p 203

häluitis tho varo mange fafänge tima for the
godha gerninga oc j bland thom hulke ändelica
ägha vpfyllas vm timin räkkir til at äruodhe, vm
timin räkkir ey tha äghir idhrughe oc kärlekir at
opfylla Swa offradhe maria magdalena gudhi nötir
thz är godha gerninga J bland hulka manga toma
nytir varo, thy at hon hafdhe langan tima til at
synda, vtan hon oplypte thöm alla mz lango äru-
odhe oc tholomodh Än johannes baptista offradhe
gudhi suasom fulla nytir thy at han thiänte gudhi
aff sinom vngdom offrande honum allan sin tima
Än jak som gudz modhir är offradhe fulla nyter
oc sötare än honagh, thy at aff minom vngdom
var iak oplypt mz nadh oc gömd j nadhinne Thy
sighir iak at än thot syndin är mannenom forlatin
tho skulu förro tome timane atirlösas mz tholo-
modhe oc kärlex äruodhe mädhan mannin hawir
timan

Aff godhan anda oc ondan C.x.

GWz son taladhe Jak skal sighia thik huru goddhir
ande oc ondir äru vndirstandande mädhan twe
anda äru Min ande är hetir oc gör tw godh thing
Först latir han änkte astunda vtan gudh Annan-
tidh giuir han högxsto ödhmiukt oc världina for-
smäilse Än ondir ande är callir oc hetir Kallir
thy at han gör mannenom beest alt thz som gudhi
til höre Hetir thy at han böghe mannin til kötzs-
ins lusta oc världinna höghfärdh oc til at astunda
sit eghit loff oc rosn Han kombir sua blidhir
som vin Än han är suasom bitande hundir han

p 204

kombir oc suasom sötir hugnare än han är värste
suikare ok forradhare thy skalt thu sighia honum
nar han kombir Ey vil iak haua thik thy at thin
ande är ondir Än godhom anda skalt thu suara
nar han kombir kom herra suasom eldir oc op-
tänd mit hiärta thy at än thot jak är ouärdhogh
at haua thik tho vidhirthorff jak thik a mina
väghna oc ey vardhir thu bätre aff mik, älla vidhir-
thorff mik vtan iak vardhir bätre aff thik oc for
thina skuld oc vtan thik tha är iak änkte

Huru andelikin hedhir ma aflas from lundom
Cxj.

CHristus taladhe thry lagh äru Eet är kirkionna
Annat kesarens thridhia almoghans Al thässin
laghin scrifwas a dödhra diura skinnom Än annat
lagh är andelikit hulkit ey scrifwas a dödhra diura
skinnom j liffsins bok hulkit som aldre tappas
älla opnötis aff aldirdom ok haffs aldre j ledho
ok ägx ey mz vansamlikhet Nw är huart eet lagh
got oc skal styras oc skipas til siälina helso oc
til at fulkompna gudz budhordh oc til at fly ond
astundilse oc til at göra godha gerninga Nw j
laghomen som scrifwas a skin är eet ordh som
six at faa nakat thy ther til at nakar maghe faa
nakot är eet aff fyrom vidhirthorfftelikit, Thy at
äntigia giffs nakrom nakar gafwa for kärlek oc
hemelikhet älla for arff älla mz skipte älla for
ödhmiuka thiänist Samuledh är aff andelicom rät
ok laghom som är at vndirstanda gudh, älska oc
nytia Ok j thässo laghi är hedhir oc andelike
rikedoma som är at vmskipta al skapadh thing j

p 205

skaparin forlata sin eghin vilia for gudz skuld
älska dygdhe oc gifwa oc skipta världinna for
himerike Thässe rikedoma aflas fyrom lundom
Först for kärlek thy at suasom värlzlikin herra
giuir nakrom gafwo aff kärlek vtan hans forskyll-
an Sua iak skapadhe oc atirlöste mannin mz min-
om godhlek oc iak vmbär daghlica mz honum oc
hedhra han mot the misthykkio som han gör mik
Ok än ther owir hulkin som mik älskir aff allo
hiärta oc astundar änkte vtan mik han skal haua
the dygdh j jordherike som scrifwas j hiärtano
mz gudz fingir oc thän öhedhir j himerike som
scrifwas j lifsins bok som är äuärdhelikit liiff
Annantidh faas andelikin hedhir for arff Visselica
jak köpte oc oplät mannenom himerike mz arffs
rät vm mins mandoms pino thy at suasom mann-
in salde diäflenom gudhelikit arff takande ther
fore litit äple til vidhirskipte for äuerdhelican
losta, Forbudhin kost for lifsins trä, fals for sann-
ind Swa syndirslet jak olydhnonna breff lydhande
gudhi fadhir Jak fult giordhe for äplesins sötma
vm mins hiärta plagho ok besklikhet oc Jak for-
skylladhe människione lifwit mz minom dödh Ok
jak atirledde mannin vm mins mandoms tro Ok
sua skipadhe jak alla sannind ok thy hulkin som
tro mina sanninda ordhom oc fölghie mik han
skal faa andelica rikedoma mz arffs rät vm mina
nadh Thridhiatidh faas andelikin hedhir for skipte,
nar mannin skil sik fran kötlicom lusta oc kraas-
om oc vmskipte kötzsins lusta j atirhald Rikedoma
j fatikdom hedhir j forsmäilse, licamlica frändir j
gudz vina vidhirtalan ok världinna syn oc vm-

p 206

gango j gudz syn oc vinskap Fiärdhatidh taas
andelikin hedhir for ödhmiuka thiänistä oc ger-
ninga Nar mannin stridhe j gudz thiänisto oc j
tholomodhe suasom starkir riddare j stridh oc
thiänar j ödhmiukt oc troskap suasom troin swen
oc skipa al thing som honum äru anduordadh
miskunnelica oc rätuislica sua som godhir ämbiz-
man oc takir sik vara oc vakar mot frestilsom
suasom godhir väktare, han är värdhoghir at
faa hedhir oc andelica rikedoma hulkä ey kunno
scrifuas j diura skinnom vtan j siälinne Ok sua-
som thry scrifwadh lagh äru nyttogh til at göra
oc fulkompna rätuiso Swa är andelikit lagh söt
til löna O dottir äruodha thy at faa andelikin
hedhir mz kärlek, änkte älskande suasom mik
mz arff stadhelica troande alt thz som kirkian
biudhir Mz ödhmiukom gerningom görande godha
gerninga til min hedhir, Thw äst calladh j minom
laghom oc thy äghir thu göma min lagh Än mit
lagh är at liua äptir minom vilia, thy suasom
godhir klärkir liuir äptir kirkiona laghom sua skalt
thu liua äptir mina ödhmiuktz laghom liknande
thik minom vinom Al värlzlik lagh äru endel til
världina hedhir oc endel til hänna forsmäilse Än
ensamit mit lagh thz ledhe til himerikis thy at
fore mik oc äptir mik vndirstar ängin fullelica
huru ärofullir himerikis sötme är sua som jak
oc thän som iak vil oppinbara

Höghfärdhoghe liknas vidh fiädhol Cxjm
IHesus gudz son taladhe til sina brudh Rädz ey
aff thässa mannanna höghfärdh hulkin ther rask-

p 207

lica far fram Ena handa flughu kön är hulkit som
callas fiädhal thz hawir bredha vinga ok litin
krop Annantidh mangra handa lit Thridhiatidh
flyghir han höght j vädhrit for sina lätelikhet
Än for thy at han hawir litin styrk fallir han
rasklica oppa thz som mäst är stokka älla stena
Thz flughu könit tekna höghfärdhogha hulke som
haua bredha vinga oc litin krop thy at thera
hughir thrutmar aff högfärdh suasom vtbläst
blädhra oc the tro sik haua al thing for sina
forskyllan oc halda sik bätre oc värdhoghare än
andra, Ok vtuidha sin nampn owir alla världinna
vm the thz formatto Än for thy at thera liiff är
stunt suasom een punctir thy falla the nar the
ey thänkia Annantidh haua höghfärdhoghe mang-
fallan lit suasom somarfoghlin thy at the högh-
färdhas aff sina lima fäghrind oc aff goz oc släkt
ok vmskipta sin stadhga äptir alla höghfärdinna
fundom Än nar the döö äru the ey vtan jordh
Thridhiatidh nar höghfärdhoghe äru opkompne
högxsta högfärdhonne trappo tha falla the vadhe-
lica j eno öghnabliki j dödhin

En afladhe sik stort nampn j världine oc
stora pino j häluite Cxiijm

GWz son taladhe Läsi scriptena hua som vil ok
han skal finna at iak giordhe propheta aff hirdhom
oc vngom mannom oc fakunnoghom Ok än thot
ey toko alle helsonna ordh oc kännedom tho ther
til at min kärlekir skulle kungöras, kommo min
ordh til manga Swa vtualde iak oc fiskara til at

p 208

predica lästina oc ey sniälla mästara at the skullin
ey äras aff sinne snille Ok at alle skulle vndir-
standa at suasom gudh är j sik vndirlikin
othänkelikin Sua äru oc hans gerninga othänkelica
thy at han gör mästo thing j minzstom thy at
huar thän man som gaar äptir världinne til at
haua hänna äro oc at fulkompna sin losta han
läggir oppa sik stora oc thunga byrdhe Jak sighir
thik äptedöme aff enom man Han gik mz alle
astundan äptir världinne ok afladhe sik stort
nampn aff världinne Ok lagdhe mästä synda
byrdhe oppa sin bak thy hawir han nu stort
nampn j häluite oc största thunga ok ysäld til
löna oc höghelikin stadh j pinonne Somlike foro
nidhir fore honum j thän stadhin oc somlike mz
honum oc somlike äptir honum, ok the foro fore
honum hulke som han styrkto mz hiälpa rädhom
til at vtuidha sina ilzsko, oc hans gerninga atir-
lön nidirforo mz honum Än the foro nidhir äptir
honum som fölgdho hans äptedömom oc thy ropa
the försto til hans suasom aff stridh sighiande
Vi brinnom hetelicare aff thine näruaru thy at
thw lydde varom raadhom Thy vari thu forbann-
adhir oc värdhoghir ther ophängias huar aldre
brista repin vtan ther som äuärdhelikin eldir bliur
värsta skam vari thik for thina höghfärdh oc giri
Hans gerninga ropa ok sighia O vsald jordhin
formatte ey at födha thik mz sine fruct thy girn-
adhis thu al thing Gul oc sylff formatte ey at
fylla thina astundan oc giri thy äst thu nu ther
aff skildir oc tombir aff allo godho thy skulu
liuande korpa slita thina siäl ther sua skal syndir-

p 209

slitas at hon aldre minzskas älla forgar vtan altidh
döö ok liuir tho Än the som nidhirforo äptir
honum ropa swa Vee thik at thu vast föddir thin
luste skal vmuändas thik j hat oc ilzsko Swa at
thu vili ey tala eet thz ordh aff hulko gudh
matte hughnas thy at suasom allir godhir hugh-
nadhir oc luste är j gudz hedhir oc älskogha oc
otalikin glädhi hulkin ther vi ärom ouärdhoghe
at fa thy at vi fölgdhom thik Swa vari thik sorgh
oc osämia aff diäflanna kompanskapi skam for
hedhir brändaghi for sköran lusta ängin huila for
kötzsins hughnadh köld for thin älskogha oc for
stora nampnit som thu bart ouärdhelica vari thik
forbannilse oc smälicastir stadhir for äro fult oc
hedhirlikit säte See talande mz liknilsom tholik
thing forskylla the hulke som snärias j tholkom
thingom owir gudz skipan


Rät akt vari j allom thingom Cxiiij

CHristus taladhe til sina brudh Vakta thik for
diäfwlsins stek hulka han steke j skörlimnaz oc
giris elde thy at huar som fitme kombir til eldin
ther drypir nakat aff Swa drypa synde aff värlz-
lica manna vmgango oc kompanskapi ok än thot
thu vest ey aldra manna samuit tha oppinbara
ytro teknin huat som jnnan skylis j hughenom,
Ther äptir taladhe gudz modhir Hwar thin ger-
ning vari skällik oc thin akt rät, at thu göri alt
thz thu gör mz the akt at gudz hedhir fulkompnis
oc siälinna nytta oc gagn sätis fore licammans

p 210

lusta thy at mange thiäna gudhi mz gerninge
Vtan wrang akt myrke alt got Swa som thu mat
vndirsta mz liknilse oc äptedöme Et diur är hulkit
som kallas biörn Nar han är sultin oc seer the
bradh som han astundir tha fastir han een fotin
j bradhina oc mz androm leta han huar han maghe
fästa fotin stadhelica at bradhin skuli ey slippa
honum vtan at han maghe vända hona oc äta
äptir sinom vilia Thänne biörn see al tidh oc
skodha bradhina oc ey aktir han älla skötir gul
älla välloktande oc dyra yrte älla dyra stena
vtan at ena sighran stadh oc fäste at han maghe
halda atolin oc bradhina som han hawir Swa
thiäna mange mik mz bönom oc fasto aff rädd-
ogha thy at the see ok skodha rädhelico pinonna
oc mina mykla miskund The hedhra mik mz
nakrom litlom gerningom oc mz vilianom göra
the mot mins sons budhordhom Thy at the haua
alla sina akt til kötzsins lusta ok världinna giri
Än for thy at the rädhas dödhin ok komma skol-
ande pino thy thiäna the mik at the skulin ey
mista nadhinna oc ey koma j pinona Ok thz synis
väl j thy at the aldre thänkia mins sons pino
hulkin som är suasom dyrasta gul oc ey akta
the thäs hälgha anda gafwor Swasom välloktande
yrte Ok ey fölghia the hälghra manna liuirne
hulke som äru suasom dyrasta stena Ok ey göra
the mins sons vilia vtan at enast vilia the stydhia
sik vidh mik at the moghe thäs tröstelicare synda
oc faa framgang j världinne Thera atirlön är litin
thy at thera gerning gik fram aff kaldo hiärta Ok sua
som biörning aktar ey fota fästona nar bradhin är

p 211

opädin Swa dughir thom litit min fästa nar thera
liiffs luste ändas thy at the forläto ey sin eghin
vilia at the skullin göra gudz vilia oc beddos ey
mina hiälp aff kärlek vtan aff räddogha


siälin hawir andelica limi Cxvm.

GWz son taladhe til sina brudh thw äst suasom
thz hiwl som fölghe andro hiule Swa skalt thu
fölghia minom vilia Jak sagdhe thik för aff enom
hulkins siäl diäfwllin atte Nu skal jak sighia thik
j hulkom lim han är fangin Jak är likir thom
manne som sighir sinom stupogrefwa J mino huse
äru thre gömor j the försto äru the som värhd-
ogha äru at mista liuit J andro äru the som mista
skulu nakan lim J thridhio the som skulu flängias
ok mista hudhina Stupogrefwin suara o herra vm
nakre skula mista liuit, oc nakre hamblas oc
flängias hwi duäls domin thy at thera sorgh
glömdis vm the dömdis raskelica, Herran suara
Jak gör ey vtan sak thz som jak gör thy at the
som liuit skulu mista skulu oppinbarlica näfsas,
oc godhe seande thera plagho ok ysäld vardhin
thäs bätre oc onde rädhins oc vaktin sik fram-
ledhis Än the som hamblande äru skulu först
dröuas at the thänkin j sino hiärta thz onda som
the giorhdo oc sörghin, Ok the som flängiande
äru skulu lplaghas mz sorgh at the kännis vidhir
sik j sorghinne mädhan the glömdo sik j glädh-
inne Oc vaktin sik thäs granlicare at the värra
tholde Jak är thän herran jak hawir dyäfwllin
suasom stupogrefwa til onda manna näfst äptir

p 212

huars eens forskullan Hulkom vald är giuit owir
thässa siälina j thom lim som iak thik sighir thy
at suasom licammin är skapadhir vm limi vtantil
Swa skal oc siälin andelica skipas jnnantil thy
suasom licammin hauir miärgh oc been ok köt oc
blodh j kötino oc köt j blodhino Sua skal siälin
haua thry thing som är aminne oc samuit oc
vndirstandilse Nw äru somlike the som vndir-
stonda högh thing aff scriptine än the haua ängin
skäl, thom bristir en limbir Somlike haua skällikit
samuit oc ängin vndirstandilse än somlike haua
vndirstandilse oc ey minne oc the äru hardelica
siuke Än the äru hele j siälinne som haua helt
samuit oc aminne oc vndirstandilse Kroppin hauir
oc thre lime Förste är hiärtat owir hulkit een
klän hinna är väriande hiärtat at ey skuli nakat
thz som orent är hanna thz thy at vm minzsta
smitta hannadhe thz gnistan dödhe mannin Annat
rumit är maghin Thridhia jnäluen huar som oren
thing vtsändis Swa skal oc siälin haua thry thing
Först är gudhelik astundan sua som hiärtat at
siälin astunde änkte hetelicare än mik sin gudh
älligis vm nakir minzste vrang astundan oc giri
gaar in j hiärtat ginstan smittas siälin Annat
som miärghin är thz är skällik timanna oc ger-
ningana skipan thy at suasom matin smälits j
maghanom Swa skulu alle thanka oc tima oc ordh
oc gerninga skipas nyttelica oc skällica äptir gudz
skipan Thridhia jnäluin thz är gudhelikin idhrughe
vm hulkin ther oren thing rensas oc gudhelix
visdoms kostir smakir sötelica Kroppin hauir oc
thry mz hulkom han hiälpir sik, som är hofwodhit

p 213

oc händirna oc fötirna hofwodhit teknar gudhe-
likin kärlek thy at suasom fäm siin äru j hofw-
odhno Swa smakar siälinne sötelica j gudhelicom
kärlek alt thz som six oc höris oc sees oc biudz
aff gudhi hulkra liiff gudh är Händirna tekna
trona thy at suasom mange fingir äru j handine
Swa äru mang stykke j tronne än thot tron är
een, thy fulkompnas allir gudhelikin vili vm trona
Ok hon skal tilgöra oc närsta j huarre godhe
gerning thy at suasom händirna göra gerningena
vtantil Swa gör thän hälge ande jnnantil vm trona
Troin är alla dygdha ophälle, thy at huar som ey
är tron ther är kärlekin borto oc godha gerninga
Siälina fötir är hopit mz hulko ther hon gaar
fram til gudh, thy sua som licammin gar fram
mz fotomen Swa nalkas siälin gudhi mz gudhe-
like astundan oc hopi Skinnit som är owir alla
limina teknar gudhelikin hugnadh hulkin som
hugna oc glädhir alla siälinna Nw än thot dyäfwll-
in faar stundom makt at dröua aminnet ok stund-
om händirna oc fötirna tho vär gudh al tidh siäl-
ina suasom kämpe, oc hugna hona suasom fadhir
oc läke hona suasom läkiare at hon skuli ey döö
Thässa manzsins siäl aff hulkom jak sagdhe thik var
tha fangadh tha hon var värdh at mista händirna
for tronna ostadhughet thy at hon hafdhe ey rätta
tro Än for thy at nu är time at misskunna hänne
for tw thing Först for min kärlek Annantidh for
mina vtualda manna böne thy läsi min vin owir
honum the ordh som honum varo för saghd, oc
han skal siälfwir göra thry thing Först atirgiua
alt thz illa afladha goz som han hauir Annantidh

p 214

rökta sik aflösn aff pauanom for sina olydhno
Thridhiatidh at han taki ey min licamma för än
han aff löstir

Christus käre at ok kirkionna hälghilse for-
smas Cxvjm

GWz son taladhe til sina brudh Jak tala til thin
vm liknilse suasom thre män varin Thän förste
sagdhe til mik Jak tror thik ey vara gudh oc ey
man Swa sighir hedhningin mik Annar thz är
judhin sighir jak tror thik vara gudh oc ey man
Thridhi som är ondir cristin man tro mik väl
vara gudh oc man oc tror ey minom ordhom
Jak är thän owir hulkin gudz fadhirs röst hördhis
sighiande Här är min älskelike son Jak käre a
mins guddoms väghna at männena vilia ey höra
mik Jak ropadhe oc sagdhe j skulin haua äuärdhe-
likit liiff vm j tron mik, Vtan the forsmadho mik
The sagho min guddoms vald nar iak opreste
dödha oc giordhe mang annor jartekne oc skötto
thy änkte Jak käre a mandomsins vägna at ängin
akta the thing som iak skipadhe j the hälgho
kirkio Visselica jak satte ok skipadhe suasom siw
kar j kirkione j hulkom alle skulu rensas thy at
iak skipadhe döpilse til rensilse aff foräldra synd
Färmilse til at samätas oc stadhfästas mz gudhi
Olning til styrk mot dödhin Jdhrugha oc scripta-
mal til aldra synda forlatilse Hälagh ordh mz
hulkom al sacramenta skulu hälghas oc skipas
Presta vixle til värdhelikhet oc gudz vidhirkänno
oc til aminne gudhelix kärlek Hionalagh til at

p 215

afla barn til gudz thiänista Thässin skulin takas
mz ödhmiukt oc gömas mz renlikhet oc giuas
vtan giri Än nu takas the mz höghfärd oc gömas
j orenom karom oc vtgiutas mz giri Jak käre
ämuäl at iak var föddir oc dödhir for mannana
helso ok vm människian vilde ey älska mik for
thz at iak skapadhe han, matte han at enast älska
mik thy at iak atirlöste han Än nu vtköra männ-
ene mik aff sino hiärta suasom spitalskan oc stygg-
ias vidh mik sua som vidh orent klädhe Jak käre
ämuäl a guddomsins väghna at männene akta ey
thäs sanna guddomsins hughnadh ok kärlek


gudh hugna ok söke thom som han älskä Cxvij

NAr en man las pater noster Hördhe christi brudh
at gudz ande sagdhe honum O min vin iak suara
thik a guddomsins väghna at thu skalt haua arff
mz thinom fadhir Annantidh a mandomsins vägna
at thu skalt vara mit mönstir Thridhia tidh a
thäs hälghe anda väghna at thu skalt ey haua
frestilse owir thz thu formaa at thola thy at gudh
fadhir skal väria thik, Hans sons mandombir skal
sta när thik, thän hälghe ande skal optända thik,
Thy suasom modhir löpir gladhelica mot sinom
son nar hon höre hans röst Ok suasom fadhir
seande sin son ärfuodha löpir mot honum j midh-
iom väghenom oc lätte hans byrdhe Swa löpir iak
mot minom vinum görande thom al thung oc van-
samlik thing lät ok lustelik at bära Ok suasom
nakir seande nakot lustelikit hugnas ey vtan han
nalkas thy Swa nalkas iak thom som mik astunda

p 216

Huru gudh fadhir draghir til sik mannin vm
godhan vilia Cxviij

CHristus taladhe hulkin som vil tilföghias mik
han skal vmuända sin vilia til mik oc haua jdhr-
ugha for sina synde Ok tha dragx han til fol-
kompnilse aff minom fadhir Visselica gudh fadhir
draghir thän som vmskipte ondan vilia j godhan
oc astunda gerna at bädhra sina synde Än huru
draghir gudh fadhir Sannelica folkompnande vilian
j godho, thy at vtan vilin vare godhir tha hafdhe
gudh fadhir änkte at dragha Än iak är somlicom
sua kallir at min väghir thäkkis thom ängaledhis
Ok somlicom sua hetir at thom synis suasom the
vare j elde vm the skulu göra nakat got Ok som-
licom är iak sua sötir at the astunda änkte vtan
mik Thom skal jak giua the glädhi som aldre
ändas


Aff ihesu christi ärlikhet oc sniällikhet Cxix

Iomfrw maria gudz modhir taladhe min son hauir
siw godh thing Han är välloghast suasom eldir
al thing opnötande Annantidh sniällast huars snille
ängin forma at gripa ey hällir än ösa hauit Thridhia-
tidh aldra starkast suasom orörlikit biärgh Fiär-
dhatidh dygdhelicast suasom the yrtin som biin
dragha aff honagh Fämptatidh aldra fägharst
suasom skinande sool Siätta tidh rätuiast sua-
som konungir ängom sparande mot rättenom
Siundatidh mildastir suasom thän herran som
sik sialuan gaff for sins thiänara liiff Här amot

p 217

tholde han annor siu thing For valdit var han
giordhir suasom madhkir For sniällena suasom
osniällastir dare For styrkin suasom barn bundit
j tano For fäghrindinna suasom spitalskir For
dygdhenna stodh han nakin oc bundin For rät-
uisonna reknadhis han liughare For milhetena tha
do han


Cxxm

GWz son taladhe mällan min oc hans är een
hinna for hulkit min luste lustir ey han älla
hugna thy at han astundar nakat annat än mik
Gudz brudh sagdhe Huat ey gittir han nakan
tima haft nakan lusta Var herra suaradhe twäggia
handa luste är andelikin oc kötlikin, Kötlikin älla
naturlikin luste är nar mannin ätir til sit oppe-
hälle J hulkom mannin skal sua thänkia O herra
gudh loff vari thik thy at thu bödh os at taka
födho til vara ensampna vidhir thorfft giff mik
nadh at mik hände ey synd tha iak takir mat
Än vm värildz goz luste oprindir tha äghir mann-
in at thänkia sua O herra gudh al jordzlik thing
äru änkte vtan iordh oc framfarlikin giff mik thy
thina nadh at skipa thom sua at iak viti göra
thik rekinskap aff allom Andelikin luste är nar
siälin lustas j godhom gerningom oc nytia värlzlik
thing ok hindras j thom nöthogh, til ensampna
vidhirthorfft Än hinnan brydz nar gudh är
siälinne sötir ok hans räddoghe idhkelikin j hugh-
enom

p 218

Sandir idhrughe skil siälina vidh diäfullin Cxxj

EN diäfwl syntis oc sagdhe See Munkin flögh bort
Ok ensamin skuggin bliuir atir j geen Var herra
sagdhe vt thydh huat thu mener Diäfwllin suar-
adhe thz gör iak nödhughir Sandir munkir är sin
gömare hans klädhebondadhir är hans lydhna oc
hans reghlo göma, thy at suasom licammin höls
mz klädhom sua klädhis oc prydhis siälin mz
dyghdhom Än nar thänne munkin thänkte sua Jak
veet mina synde jak vil bätra mik hadhan fraan
oc mz gudz hiälp oc nadhom aldre optar meer
synda tha gik han fran mik mz thässom vilianom
oc är nu thin Var herra sagdhe huru bliuir lik-
nilsit älla skuggin atir Diäfwllin suaradhe nar
han hedhir ey sina syndir til aminne oc hauir ey
sua fullan angir for thom som han skullesyndoghir man liggir a vadhelike bro Cxxij

THän är min hofwodh ouin Thy at han gabbir
mik j sino kalze han fulkompna oc opfylle sina
giri oc sin vilia äptir thy han forma, Han är sua
som thän som liggir a thrange bro a hulkens
vinstre hand mästa oc vadhelicasta diup är huädhan
han kombir aldre op som thit kombir nidhir Än
höghra väghin är skip ther han ma in springa ok
mz äruodhe vndan koma sua at honum är liffs
hop Thässe bron är hans grötelica oc stunta liiff
j hulko han star ey sua som man mannelica stridh-

ande oc gaar ey fram j dygdha vägh sua som
pelegrimbir vtan liggir latir astundande at drikka

p 219

lustans vatn Thy sta honum tw thing före at thy
at vände han sik til vinstra delin thz är til kötzs-
ins gerninga tha fallir han j häluitis diup Än
springir han j skipit tha ma han mz äruodhe
vndkoma ok heel vardha, takande öoppa sik hardha
synda bätring Vmuände thy sik rasklica at ouinin
skuli ey nidhirkasta han aff brone thy at tha skal han
ropa oc [ey] höras vtan äuärdhelica pinas {paragraf} Thänne
vtgöt vatn gönom vindogha owir christi brudh ther
hon gik at thrange gatune Ok hon sagdhe Gudh
lati thik ey giälla thz j andre värild Ther äptir
syntis christus hänne ok sagdhe Thän mannin som
vatn gör owir thik aff afwnd, han thörstir blodh
han astunda jordhinna oc ey mik han talar diärf-
lica mot mik Han dyrkir oc älskir sit eghit köt
for mik sin gudh oc vtelykke mik aff sino hiärta
Vakte thy at han skuli ey döö aff blodh Thän
same mannin lifdhe litin tima ther äptir oc doo
aff näsoblodz fluti suasom honum foresagdhis

At ey atirdraghas aff gudz älskogha Cxxiij

GWz son taladhe til sina brudh Jak är likir thöm
brudhgomma som fäste sik brudh hulka som fadh-
orin ok modhorin oc systerin oc brodherin atir-
bedhas Fadorin sighir faa mik atir mina dottir
thy at hon är föd aff mino blodhe Modhorin
sighir gält mik atir mina dottir thy at hon är
opfostradh mz mine miölk Systorin sighir lat atir-
komma mina systir thy at hon är opföd mz mik
Brodheren sighir anduordha mik atir mina systir
thy at iak äghir at styra hänne Brudhgommin

p 220

suaradhe O fadhir vm hon är föd aff thino blodhe
tha skal hon nu opfyllas mz mino blodhe O modhir
vm thu födde hona mz thine miölk tha skal jak
nu födha hona mz minom lusta O systir sua som
hon är opfostradh äptir thinne sidhuänio sua skal
hon nu halda mina sidhuänio O brodhir suasom
thu styrdhe hona til thässa, sua skal jak nu styra
hänne Swa är giort mz thik Vm thin fadhir thz
är kötzsins luste atirbedhis thik tha bör mik at
opfylla thik mz minom kärlek Vm modhorin thz
är världina vmsorgh atirbedhis thik tha skal iak
födha thik [mz] mins hugnadz miälk Vm systerin
thz är värildz vmgango sidhuänia atirbedhis thik
tha äghir thu hällir halla mina sidhuänio Vm
brodhorin thz är thin eghin vilia atirbedhis thik
tha äghir thu hällir göra min vilia


Cxxiiij


SAncta agnes taladhe til brudhina sighiande Kom
dottir oc tak oppa krono a thik satta oc giordha
mz siw dyrom stenom, Huat är kronan vtan tholo-
modz pröuilse hulkin som smidhas aff dröuilsom
oc prydhis aff gudhi Förste thina krono sten är
jaspis Thän stenin satte han j thina krono som
sagdhe til thik mz smälek, sik ey vita aff huat
anda thu taladhe Ok sagdhe at thik vare nytte-
licare at sitia oc spinna som andra qvinnor göra
än disputera aff the hälgho script thy sua som
iaspis huässe synina oc optände glädhe j hughen-
om Swa optände gudh glädhe j siälinne aff dröu-
ilsom ok lyse vndirstandilsen til andelik thing ok

p 221

dräpir kropsins vanskipadho rörilse Annar stenin
är saphirus Han satte thän j thina krono som väl
taladhe til thin j thina ahöro oc taladhe illa oppa
thin bak, Thy suasom saphirin är bla som himelin
oc göme limina helbrägdho, sua pröua mannanna
ilzska rätuisan man ok latir han astunda himerike
ok göme siälina limi at hon ey höghfärdhas Thridhi
stenin smaragdus han tilsatte thik thän som sagdhe
thik haua sakt thz thu ey saghdhe oc ey thänkte
thy sua som smaragdus är skör oc brakir aff sik
oc tho faghir oc grön Swa vardhir mannana lyghn
sköt til änkte oc tho gör hon siälina fäghra for
tholomodhsins atirlön Fiärdhe stenin är margarita
han tilsatte thik thän som lastadhe gudz vin j
thine näruaru aff huars last thu dröfdhis meer än
aff thinom eghnom thy suasom margarita är huitir
oc faghir oc lättir hiärtans pino Swa inledhir kär-
lex sorgh gudh j siälina oc späkir wredhis oc
otholomodz pino Fämpte stenin är topacius han
satte thän i thina krono som besklica taladhe til
thin oc hardelica oc thu sagdhe honum ther amot
välsignilse thy suasom topacius hauir lit som gul
ok göme renlek oc vänlek Swa är änkte fäghra
oc gudhi thäkkare än at människian skadhi ey
thom som hona skadha, vtan älske thom oc bidhi
for thom som hona hata Siäte stenin är adams
han tilsatte thik thän som thik giordhe licamlikin
skadha hulkin som thu tho thulomodhelica tholde
oc ville ey vanfräghdha thän som thik skadhan
giordhe thy suasom adams brydz ey ällir syndir
gaar aff slaghom vtan mz bokka blodhe Sua
thäkkis gudhi at mannin skuli glöma fore gudz

p 222

skuld licamlikin skadha sik giordhan ok thänkia
altidh huat gudh giordhe for manzsins skuld
Siunde stenin är carbunculus han tilsatte thik
thän som thik budadhe fals tidhande sighiande
thin son karl vara dödhan hulkit thu tholde oc
vmbar tholomodhelica anduordhande gudhi thin
vilia thy suasom carbunculus lyser j myrko huse
oc är fäghärst j fingirgulleno Swa thän som thol-
ughir är nar han miste nakat thz thing som hon-
um är kärt callar gudh til sina älskelikhet oc lyser
j hans hälghra manna asyn suasom dyr sten O
dottir stat thy stadhugh thy at än äru nakre stena
vidhirthoftelica til at vtuidha thina krono thy
at habraham oc looth vordho bätre oc mer kände
ok vidhfregdhare aff pröuilsom ok johannes häl-
agare aff sannindinna vitne

Aff siw diurom ok huat the tekna Cxxvm.

MAria gudz modhir talar Siw diur äru Första
diurit hauir stor horn aff hulkom thz höghfärdhas
görande stridh mot androm diurom ok döör rask-
lica thy at thz forma ey rasklica löpa for storo
hornanna skuld vtan hindras oc atirhalz j träs
buskomen Annat diurit är litit hauande eet horn
oc dyran sten vndir horneno thetta diurit takx ey
vtan nar thz ser nakra jomfrw tha löpir thz til
hänna oc sofwir j hänna sköte oc dräps aff hänne
Thridhia diurit hauir ey lydhamot oc thy huilas
thz standande vidh nakat trä hulkit vedhemannin
seande afhuggir träit til halffs oc sidhan tha fallir
diurit oc thz takx Fiärdha diurit synis aldra sänast

p 223

oc thz gör ängom skadha mz hornom älla mz
fotom Vtan huar thän som thäs anda känner
vardhir spitalskir thy at thz diurit är alt spitalst
jnnan til aff sinne natur Fämpta diurit rädhis
huarn stadh oc forese foresatir Siäta diurit rädhis
änkte vtan sik siälft oc vm thz see sik j sinom
skugga tha löpir thz sua at thz mon döö Siunda
diurit rädhis änkte oc ey dödhin thy at thz veet
ey ällir känne dödhin för än han kombir, thetta
diurit hawir fyra vndirlik thing först hauir thz
osighelikin hugnadhir jnnantil Annantidh hauir thz
ey vmsorgh for mat thy at thz ätir tholikit som
thz faar aff jordhinne Thridhiatidh star thz aldre
vtan löppir altidh Fiärdhatidh huiles thz gangande
ok är matelikit j sinom framgang Första diurit
liknas thom man som höghfärdhas aff sinne värdh-
oghet, Än for thy at han är thungir oc seen at
löpa j godhom gerningom thy grips han rasklica
vtan han varar sik Annat diurit högfärdhas aff
dyrom steen thz tekna thän man som höghfärdhas
aff sinom renlek oc vil ey höra auitelse vtan haldir
sik bätre än andre thy vakte at han grips ey älla
daris aff jomfrune som tekna höghfärdhinna oc
dräpis aff hänne Thridhia diurit som ey hawir
lidhamot tekna then man som ey hawir gudhelica
astundan suasom andelik lidhamot ok thy grips
han j thom thingom som han lustas nar han thänkir
sik rolica huilas Fiärhda diurit som alt är jnnan-
til spitalst tekna thän man som är allir spitalskir
aff häghfärdhinne Fämpta diurit tekna then man
som j allom thingom är väl tämpradhir oc skäl-
likin Siätta diurit tekna thän man som j allom

p 224

thingom är räddir oc ranzsakar granlica sit hiärta
oc styre sik oc alt sit sniellelica Siunda diurit
tekna then som hauir siälinna älskogha oc rädhis
ey j sinom hugh thera ordh som tala mot honum
Ok höghfärdhas ey aff sniällom ordhom, oc är
redhoboin at döö for gudz skuld ok vtgaa aff
världinne Ok är ämuäl redhoboin at liua til gudz
hedhir vm gudhi swa thäkkis


Huru kärlekin forskyllas Cxxvjm

IOmfru maria gudz modhir taladhe Thry thing
hiälpa til at faa gudhelikin kärlek Första är at
bidhia gudh sik til hiälp at wrangir luste bortakis
oc vili giuis at göra thz som gudhi thäkkis Thy
at gudhelikin kärlekir faas ey vtan han astundas
Ok ey äru astundilse skällic vtan the stadhfästas
j gudz kärlek Ok thy äru thry thing j mannen-
om fär än kärlekin ingaar Ok annor thry inganga
nar gudhelikin kärlekir ingiudz thy at för mannin
faar gudz kärlek tha dröuis han aff dödzsins til-
kuämd oc aff värilz hedhirs oc vinskaps minzsk-
ilsom ok aff världinna genuärdho ok kötzsins
krankdom Än nar mannin hauir fangit kärlek tha
ingar glädhe j siälina aff thy at han thol värld-
inna dröuilse oc hughin ängxlas at ägha värld-
inna oc gläz at göra gudhi hedhir oc at thola
dröuilse fore gudz hedhir Annat thz som inledhe
gudz kärlek är at göra almoso aff thy som männ-
iskione löpir owir sit enkannelica ophälle oc fordh-
an Thridhia är kärlex äruodhe, thy at hulkin som
ey laase vtan ena pater noster til at faa kärlek

p 225

han thäktis gudhi ok gudhelikin kärlekir nalkas
honum thäs raskare &c

Thetta som här är borto aff thässe reue-
lacione scrifwas alt mästa del j thridhio
bokine j försto andro ok thridhia capi-
tulis


Huru sundoghe cristne ok hedhninga liknas
vidh diur ok fisk ok rätuise män tekna thom
som taka thom Capitulum Cxxvijm. (129 i Latin-
ska texten)

GWz son taladhe til sina brudh sighiande Jak
sagdhe thik för at jak astundar diursins hiärta
oc fiskins blodh Än huat är diursins hiärta vtan
the älskelica oc odödhelica cristna manna siälin
hulkin som mik thäktis mer än alt thz som
astundelikt synis j världinne Än huat är fiskins
blodh vtan folkompnin kärlekir til gudh Thy skal
hiärtat presenteras mik mz renastom handom ok
blodhit j väl pryddo kari thy at renlekin är gudhi
oc änglomen thäkkir oc sua som dyr sten är
faghir j fingirgulle Swa är renlekin quämelicast j
huarre andelike gerning, Thy skal gudhelin kär-
lekir presenteras j pryddo kari Thy at hedhning-
ana siäl skal lysa ok brinna mz hetasta älske-
likhet til gudh vm hulkin trone oc otrone enas
suasom een licamme sino hofdhe gudhi Thy thän
som astundar at presentera mik cristins manz
hiärta som hart är j syndinne, ok han är sua som
diur vtan lydhnonna wk löpande lös j syndom oc

p 226

liuande j sinom astundilsom han skal ginom bora
sina händir mz huassom niafwor, thy at tha skulu
ey suärdh oc ey skot formagha at skadha honom
Än huat äru rätuis manz händir vtan hans ger-
ninga andelica oc licamlica Licamlik hand är at
äruodha til licammans vidhirthorfft oc oppehälle
Än andelik hand är at fasta oc bidhia oc annat
tholikit thy ther til at hwar manzsins gerning
vari matelik oc skällik skal hon ginom boras mz
gudz räddogha Thy at mannin äghiar thänkia j
huarre stund at gudh är näruarande oc skal rädhas
at the nadh honum är giuin takis ey aff honum
Thy at vtan gudz hiälp forma mannin änkte, oc
mz hans kärlek forma han al godh thing, thy
suasom nafwarin redhe thy thinge buru som in
skal sätias oc näghlas Swa fäste gudz räddoghe
alla godha gerninga oc redhe gudhelikiom kärlek
vägh oc lokkir gudh sik til hiälp thy vari mannin
räddir ok skällikin j allom sinom gerningom thy
at än thot badhe andelikit äruodhe oc licamlikit
är vidhirthorftelikit tho är thz ey nyttoght vtan
räddogha oc skälikhet, Thy at oskällikhet oc
dyrfwe fordärua oc skände al thing thy thän som
astunda at vinna diursins härzsko vari oböghelikin
j skällekhedz gerningom Ok stadhughir j räddogha
hopande stadhelica gudz hiälp Ok vidhir freste
sua mykit han forma ok gudh skal giua hiälp
syndirbrytande hardha hiärtat Min vin skal oc
beura oc väria sin öghon mz hualsins öghna
brunom oc starkasto biki at han skuli ey döö aff
ormsins syn som hetir basiliskus Än huat äru
rätuis manz öghon Vtan tw thing som han skal

p 227

daghlica födha som är gudz godhgerninga skodh-
ilse oc sin eghin vidhirkänna Ok thänkiande gudz
godhgerninga oc hans miskund Skudhi oc sin eghin
krankdom oc synde oc thän othokka som han
hauir gudhi giort mot hans godhgerningom Ok
nar hughin vndirstar sik at haua forskyllat hardh-
an dom tha vakte oc väkne sina hugxsilsa öghon
mz hualsins brunom thz är mz gudhelix godhlex
hopi oc tro at han dyrfwis ey ofmykyt huxsande
miskunnina Ok vanhope ey thänkiande gudz hardha
dom thy at suasom huals bruninar äru ey blöta
som köt oc ey hardha som been Swa vari mann-
in j midhlamato mällan gudz miskund oc hans
dom hopande a miskunnena stadhelica oc rädh-
andis domin sniällelica Glädhis oc aff miskunnene
oc gange fram aff enne dygdh oc til andra for
rätuisonna thy hulkin som sua star daghlica mäll-
an miskunnina oc rätuisona mz hop ok räddogha,
Han thorff ey rädhas diursins öghon Än huat
äru diursins öghon vtan värilzlik snille oc fram-
gangir, Ok världinna snille hulkin som liknas
första diursins ögha är suasom basilici syn, thy
at thz hopas the thing som synas Ok thäs diurs-
ins snillis atirlön är litin thy at thz astunda for-
ganglik thing Än gudhelik snille hon hopas the
thing som hon ey seer Aktir ey världinna hand-
gang älla sälikhet älska ödhmiukt oc tholomodh
ok letir ey atirlön vtan äuärdhelikin Annat diurs-
ins ögha är världinna sälikhet oc godhir hand-
gangir hulka som onde män astundande glöma
himerike oc hata oc härdhas mot gudhi Thy hwar
then man som astundar sins iamcristina helso tha

p 228

tilföghe mädh skällikhet sin öghon diursins öghom
thz är sins iamcristins sighiande honum gudz godh
gerninga oc miskund oc hans hardha doma sät-
iandis gudz snillis ordh oc visdoms mot värlzlicom
ordhom teande äuärdhelica blifwande liiff oatir-
halloghom forsmaande näruarende hedhir oc rike-
doma for gudz kärlek predicande oc kärande jdhke-
lica oc görande oc fulkompnande thz görande är
thz som han androm känne thy at got oc ande-
likit liuerne pröua ordhin vara san oc stadhfäste
thom ok meer dugha hälagh äptedöme än ordhful
talan ther ey fylghe gerningen thy at hulke som
gudz godhgerninga oc hans doma haua al tidh j
hughenom oc gudz ordh al tidh j munnenom oc
fulkompnar thom mz gerningomen oc hopas stadhe-
lica a gudz gudhlek The skadhas ey aff ouinsins
swärdz oddom Thz är aff swiklicom värilzlica
manna fundom vtan vardha thäs bätre oc vm-
uända vilfarende män for kärlex skuld til sannan
kärlek Än the som höghfärdhas aff the nadh som
thom är giuin oc leta ok astunda värlzlica batan
ok lön for sin kännedom the äru dödhe fore gudhi
än thot the liffwa j världinne Han skal oc binda
stal skifwo owir hiärtat thy at gudz kärlekir är
al tidh hauande for öghon thänkiande huru gudh
ödhmiukte sik oc vardh man, Oc huru han predic-
adhe oc tholde hungir oc thörst oc äruodhe Huru
han var vphängdir a korsit ok dödhir oc stodh
vp aff dödh oc for vp til himerikis Thässe staal
skifwan som är kärlekin är bredh oc slät nar
hughin är redhoboin at thola gerna al tilkomande
genuärdhogh thing Nar han motkorra ängom gudz

p 229

domom ok ängxlas ey aff dröulsom vtan sätir
allan sin vilia oc licamma j gudz vilia ok skipan
O dottir iak var starkasta staal nar jak vtthandir
a korseno, ok suasom glömande minne pino oc
saarom badh iak for minom ouinom Näsa buruna
äru oc atirlykkiande oc mz atirlyktom mun är
löpande til diurit thy at suasom blästin ingaar oc
vt at näsomen Swa ingaar lifwit oc dödhin j siäl-
ina vm manzsins astundelse oc thy skal mannin
suasom for dödhenom vakta sik for ondom astund-
ilsom at the ey ingangen j siälina älla at the ey
dwälias j hänne vm the ingingo Thy hulkin som
vil vinna högh thing vakte at sinom frestilsom
Ok vakte at gudz älskoghe minzskis ey j honum
for wrang astundilse Thy at mz alle astundan oc
gudhelicom älskogha oc mz alle tholomodh är löp-
ande til syndoghan man hetelica oc thrättelica at
han maghe vmuändas ok hwar som rätuis man
gitir änkte holpit talande älla manande, ther idhne
gudhelica böne mz idhkelike stadhughet Diurit
skal oc gripas mz badhom handom Nw hauir
diurit tw öron eet örat ther thz gerna mz hörir
sik thäkkelik oc fafäng lustelik thing Annat som
thz atirlykke ey viliande höra thz som siälinne är
gangnlikit Swa är oc gudz vini nyttoght at haua
twa andelica händir Swa som hafdhe för licam-
lica, oc hafwi thom ginom boradha Än handin
vari gudhelik snille mz hulke han skal tee synd-
oghom manne at al värlz thing äru framfarlikin
oc forgangelik, Ok at thän daras oc swikx som
lustas j thom ok helas ey thy at världz thing äru
mannenom länt til vidhirthorfft oc ey til owir-

p 230

flödhelikhet Annor handin vari got äptedöme oc
godh gerning thy at godhir man skal göra thz
han predica, at the som han höra styrkins aff
hans äptedöme Thy at mange predica mz ordhom
Ok ey mz godhom äptedömom hulke som like
äru thöm som byggia mwr mz stenom vm vint-
arin vtan liim oc kalk hulkin ther ginstan lösis
sundir nar stenin fallir owir han Än diursins skin
hulkit som är suasom flinta skal syndir brytas
mz hamar ok eld J diursins skinne märkis högh-
färdh oc fals hälaghet thy at onde astunda at
syndas godha än thot the ey sua äru Ok for thy
at the astunda at callas loflike oc lofwas ok vilia
tho ey loflica lifwa thy tee the hälaghet vtantil
oc lata sik haua rätuiso hulka the ängaledhis
haua j hughenom oc vilianom Oc thy höghfärdhas
the swa oc härdhas som flinta j skymptelike
hälaghet som synis vtantil at the blötna ey aff
afwitelsom oc ey aff oppinbarom skälom, Thy skal
gudz thiänare mot tholkom nyta hardha auitelsa
hamar Ok gudhelika böna eld at onde vinnins
mz sanninda ordhom oc vardha thäs bätre smaam
ok smam aff sinne härdzsko Ok vardhin hete for
gudhelica bön skuld oc sua optändins til sins
gudz vidhirkänno Swa giordhe Stephanus thy at
han taladhe ey syndoghom mannom thäkkelik ordh
vtan san, ey blöt vtan hwas thy thryuos mange
oc vardho bätre for hans skuld, Thy vm nakar
ginom bora sina handa gerninga mz gudz rädd-
ogha oc varna oc väkne sin öghon mz gudz misk-
und oc hans rätuiso skodhan oc läggir gudhlix
kärlex staal skiuo owir sit hiärta Ok atirlykke

p 231

näsuborona vaktande sik for ondom astundilsom
Ok presentera mik sua diursins hiärta Jak gudh
skal giua honum lustelicasta liggianda fä aff hulko
som synin lustas oc hörslin glädz Aff huars nyt-
ian smakin mättis aldre Aff huars hannan aldre
kännis verkir vtan siälin skal känna oc nyttia ful-
stopa sötma oc äuärdhelica glädhi Än fiskin tekna
hedhningena thera fiäl oc finu äru aldra starkast
ok hardhast thy at the äru hardhe j syndom oc
ilzsko Thy suasom fiällit staar amote at vädharit
gaar ey in Swa hedhningane ärande oc glädhiande
sik j lsinom syndom ok liuande mz fafängo hopi
väria sik mz sinne villo ok pino hötilsom oc rädd-
ogha mot minom vinum Thy hulkin som astunda
at presentera mik fiskins blodh räkte vt owir
han nätit thz är sina predican hulkin ey vari aff
rutnom thera mästara ordhom som tala aff mästir-
skapi oc klokskap Vtan aff ordhanna enfallughet
oc gerningana ödhmiukt thy at gudz ordha en-
fallugh predican är sötelica lydhande j gudz asyn
ok stark at dragha syndogha män til gudz Ok
thy hafdhe ey min kirkia ophoff oc framgang j
kloklica talande mästarom vtan vm ödhmiuka oc
fakonnogha Vakte ok ämuäl predicaren at han
gange ey j vatnit vtan til knän oc säti ey fotin
vtan ther som sandin är fastir at ey skola fötirne
aff stadh röras vm bölghiona gaa owir knän Huat
är thetta näruarende lifwit vtan suasom rörlikit
vatn oc ostadhukt til hulkit andelix styrkx knä
är ey böghiande vtan til ensampna vidhirthorfft
Ok thy skal manzsins vilia oc astundilsa fötir
fästas j fastom sand thz är j gudhelex kärlex

p 232

stadhughet oc j kommaskolande thinga skodhan,
thy at hulke som vträkkia sina astundilsa fötir
oc sin styrk til värlzlik thing, the äru ey stadh-
unghe til at affla gudhi siälana Vtan the nidhir-
sänkias aff vadhelica thinga bölghiom oc vmsorgh
Rätuis man skal ämuäl göra blint sit ögha thz
som han vände til fiskin thy at tw öghon äru
licamlikit oc andelikit licamlikit ögha vardhir rädt
nar thz see omilda manna vald oc grummelikhet
aff hulko ther hughin skodhande sin krankdom
rädhis at tala sannind Thetta här räddoghans
ögha skal blint göra oc vtbrytas aff hughenom
mz gudhelex godhlex skodhan thänkiande oc stadhe-
lica troande at hwar thän man som sit hop sätir
til gudh ok letar at afla gudhi syndogan man
han skal haua siälwan ögudh til väriara Än mz
andelico vndirstandilsanna ögha skal han see til
syndoghan man älla nakan annan vmuändan til
gudh, granlica atuaktande hulkaledhis han maa
frestas älla huru han star j frestilsom at han
falle ey vanlica j äruodhe tilgangande owan thing
älla at han angra haua takit a sik hardh thing
for dröuilsä skuld Skodhi ämuäl rätuis man hulkin
han hälzst är huru thrän otroin man som om är
vändir oc komin til trona hawir sit licamlikit
oppehalle at han skuli ey thiggia älla nidhir-
thrykkias mz thräldom älla ränas aff loflico frälse
Ok tholkir vmunändir til trona skuli jdhkelica läras
mz the hälgho tro ok hälaghom dygdha äptedöm-
om thy at thz är mik thäkt at hedhningane som
vardha vmuände til trona skule see hälagha sidhi
oc höra kärlex ordh Thy at mange kristne män

p 233

osidhughe oc otoktoghe kommande til hedhning-
ana ära sik ther aff at the dräpa thera kroppa oc
räfwa thera goz The äru mik sua thäkke suasom
thän som offradho gulkaluenom j öknenne Ok thy
hulkin som astunda at thäkkias mik farande til
hedhninganna vtbryte sik först girinna ögha oc
värlzlix räddogha hauande ypit varkunninna oc
vndirstandilsinna ögha til at affla gudhi thera
siäla änkte astundande vtan at äntigia dö for
gudz skuld älla liua til gudz hedhir Ok skal rät-
uis man haua skiold aff staal thz är sant tholo-
modh ok stadhughet at han skuli ey röras fran
guz kärlek ey for ordh älla for gerninga oc ey
lätias for nakat fal älla korra amot gudz domom
j nakre matto thy at suasom skioldin vär mannin
oc takir vidh slaghonen Swa vär sant tholomodh
j frestilsom oc linar ok lisar j dröuilsom oc gör
mannin redhoboin til alt got thänne tholomodzs-
ins skioldir skal ey vara giordhir aff rutnom
thingom vtan aff starkasta eer, Thy at sant tholo-
modh skal göras oc pröuas aff mins tholomodz
skodhan, thy at jak var suasom starkasta staal
nar jak ville hällir thola dödhin än mista siälanna
ok hällir ville iak höra al obrygdhilse oc onda
tiltalan oc haadh än nidhirfara aff korseno Thy
hulkin som astunda tholomodh fölghe minne stadh-
ughet, thy mädhan jak som var alstingis orsaka
ok menlös tholde pino, hwat vndir är at syndoghir
man thol nakat Thy hulkin som sua är väkntir
mz tholomodh oc vträkkir nätit owir fiskin ok
haldir han tio stunder owan vatnit han skal faa
fiskins blodh Än huat äru thässe tio stundena

p 234

vtan tio radh, hulkom radhom thän äghir fölghia
som vm är vändir til rätta tro Första radhit är
at tro minom tio budhordhom hulkin som iak
bödh jsraels folke at hola oc göma Annat är at
han taki ok hedhre kirkionna hälghilse Thridhia
är at han skal syrghia oc haua jdhrugha for sina
synde oc haua folkompnin vilia at ey göra synd
optarmeer Fiärdha är at han äghir lydha minom
vinum än thot the biudha honum nakat thz som
är amot hans vilia Fämpta är at forsma alla sina
wranga sidhuänio hulka som äru mot gudhi oc
godhom sidhom Siäta är at han haui astundan at
dragha alla thom til gudh som han forma Siunda
är at han skuli tee sanna ödhmiukt j sinom gernig-
om flyande wrang äptedöme Attonda är at han
haui tholomodh j genuerdhoghom thingom ey
korrande mot gudz skipan älla domom Nionda
är at han höre ey ällir haui när sik alla vm-
gange oc styrke thom som äru genuärdhoghe the
hälghe kristne tro Tionda är at han bidhi gudh
siäluir oc vidhir freste at han maghe bliua j gudz
älskogha Ok hulkin som vmuändir är fran jllo oc
göme oc hallir thässen tio radhin han skal dö
fran världinna älskogha oc lifwande göras til gudz
älskogha Än nar fiskin thz är syndoghir man är
vt draghin aff lustans vatne ok vil nu göma
thässin tio radhin tha skal han vpskäras j bakin
ther mäst är blodhit Än huat tekna bakin vtan
godha gerninga mz godhom vilia hulkin vili bögh-
ias skal äptir gudz vilia thy at opta synis godh-
gerning vara giordh for mannom Vtan tho är ey
aktin, oc godhgerningana vili är ey al tidh godhir,

p 235

Thy rätuis man hulkin som astunda at vmuända
syndogha skal leta oc spöria mz huat akt the
byriadho godha gerninga oc mz huat akt the vilia
bliua j thom Ok vm han findir kötlica oc värlz-
lica astundan j andelike gerning äntigia til for-
äldra, älla til at afla värlz gooz skynde ginstan
at afskära tholik thing Thy at suasom ont blodh
inledhir soot oc hindra gangin oc thränge hiärtans
tilgang oc atirtäppir mat lustan Swa ondir vili
oc wrang akt vmkul sla gudz älskogha ok draghir
til läti ok atirlykke före gudhi hiärtans tilgang
ok gör alla mansins gerninga gudhi ledha Än thz
blodhit som jak astunda är färst oc giuir limm-
omen liiff thz blodhit är godhir vili ok kärlekir
til gudhi, hulkin som redhe tilgang til tronna, ok
sinnin til vndirstondilse ok alla limina til godha
gerniga oc lokka gudh til sinna hiälp Thänne
vilin ingiudz mz mine nadh ökis mz bönom oc
minom godhlek fulkompnas mz godhom gerning-
om oc minom sötma Oc j thässe matto skal fisks-
ins blodh presenteras mik ok then som mik pre-
sentera thz sua, han skal fa bäzsto lön thy at
aldz sötma strömbir skal inflyta j hans mun
Äuärdhelikit sken oc lius skal lysa hans siäl oc
hans helsa skal opnyas ä for vtan ända


Capitulum Cxxviijm. (Rev. Extrav. Kap. 75 i La-
tinska texten)

CHristus taladhe til ena människio sancte birgitto
ahörande Thin öghon varo kring oc rask til at
oc skör thing oc lustelik Thin öron rask til at

p 236

höra thit loff oc skör thing thin mundir ypin til
at tala bakmal oc fanyt ordh Thin bukir al tidh
fullir mz kräselicom mat oc änkte nekadhe thu
honum thz han vilde haua thu prydde thik mz
klädhom owirmatto til thit loff oc ey til mit
Mine vini stodho vte vsle oc hungroghe oc nak-
udhe, the ropadho oc thu hördhe thom ey the
girnadhos ok vilde inga oc thw wredhgadhis mot
thom Thw obrygdhe oc foruitte thom thera ysäld
oc gabbadhe thom ok ley varkunnadhe thin siäl
owir thom, Lät syntis thik alt thz thu giordhe
til thins licamma hedhir, Ok owirnatta thunkt alt
thz thu giordhe for mina skuld Thw sat ok thw
laat nar thw vilde oc ey aktadhe thu mina rät-
uiso Thw astundadhe alt thz som faghert var j
världinne oc mik världinna skapare aktadhe thu
minzst aff allom thingom Thy vm jak skulle dela
mz thik vm rätuisan dom vare thw wärdh for
thins mundz höghfärdh oc alla thina lima at alle
skullo styggias vidh thik ok skäma thik oppin-
barlica mz alle blygdh oc obrygdhilse For thin skör-
limnadh vare thu värdh at alla thina lima lidhamot
skullin syndirläsas ok alt kötit rötna mz fulasom
varboldom ok skinnit rifna for thrutman, öghonin
vtbrytas munnin wrängias aff laghi Händirna oc
fötirna afhuggas oc alle limine vtan atiruändo af-
skäras oc hamblas For mina vina oc fattika manna
forsmäilse oc for världina vinskap vare thu värdh-
ogir sua mykyn hungir at thu gerna ate thina
limi oc thin thräk oc drukke thit orena vatn ok
tho gate ey hungirin vtsläktz For thina huilo oc
läti vare thu värdh at haua alstingx änga huilo

p 237

vtan huarn stadh ysäld oc dröuilse For manna
thykkio som thu astundadhe meer än mik vare
thu värdh sua mykin forsmäilse at ämuäl thine
syni oc thine kärasto skullen fly fran thik ok thu
skulle lokta j thera asyn sua som rutit köt oc
fulasta manna thräkkir ok at the villin hundradha
lutom hällir höra thik dödhan än see thik lifwande
Ok for thy at thw giordhe thinom jamcristne owir-
uälle ok orät til at vtuidha thina höghfärdh ok
hafdhe oc atirhiölt annars thing Thy vare värdh-
oght at huast swärdh skulle syndir skära alla
thina limi Ok huassaste sagh skulle sagha ok slyta
thit köt vtan atiruändo thy at vsald man oc fat-
ikir thwingadhis oc thw varkunnadhe ey honum
For thina afwnd oc ilzsko oc wredhe vare värdh-
okt at dyäflanna skullen thik allan saman opsuälgha
mz sinum mun oc mala thik som miöl vndir sinom
tannom Ok thw skulle astunda at döö oc tho ey
gita döt Vtan altidh syndirslitas oc tho altidh liua
til at thola samo pinona, Tho for thy at iak är
miskundsambir oc thy at iak gör ey nakra rät-
uiso vtan mz miskund oc ey miskund vtan mz
rätuiso thy är iak redhoboin at miskunna allom
thom som miskund bedhas tho sua at iak forlatir
ey rättin Vtan sua at jak vmskipte storan oc
mykyn rät j lätta bädhring, Thy at jak gör ey
mere orät diäflenom än änglomen j himerike Thy
suasom thu syndadhe j allom limom sua skalt
thw bätra j allom limom at thu maghe faa mästa
sötma for litit äruodhe Affhalde thy thin mund-
ir aff mykle talan oc aff huario fafängo ordhe
Thin öron atirlykkins til at höra baktalan oc

p 238

thins öghon aff faanytte syn thina händir op-
lätins til at giua fatikom mannom almoso ok thin
knä böghins til at thwa thera fötir Thin licamme
afhalle aff kräselike födho oc vidhirquäkis sua-
som han gitir gudhelicast standit j mine thiänist
ok sua at han vardhir ey ofkatar J thinom klädh-
om vzri ey een thradhir j hulkom höghfärdh
maghi mz märkias Vtan varin thik at enast til
nytto oc vidhirthorfft ok ey til owirflödhelikhet


Capitulum Cxxix (Rev. Extrav. Kap. 50 i Latinska
texten)

MAria gudz modhir taladhe välsignadhir vari thu
min käraste son vtan ophoff oc vtan ända thy at
j thik äru thry thing Som är vald, snille oc dygdh
thu tedhe valdit j världina skapan hulka som thu
skapadhe aff engo Snillena j världina skipan nar
thu al thing skällica oc sniällelica skipadhe j hime-
rike oc jordhrike oc j hafwino thu tedhe thina
mästä dygdh thän tidh thu sändis j min quidh
mz honum som thik sände Mz thässom threm
hauir thw ämuäl tw thing som är miskund ok
rätuisa Sannelica thw idhna alt thit vald j misk-
und oc j rätuiso oc j thinne snille Samuledh nar
thu skipadhe al thing miskunnelica oc stridde mz
dyäflenom oc foruant han diäfwelica oc sniälle-
lica Thu tedhe oc thina dygdh j alle miskund oc
rätuiso nar thw vilde födhas aff mik ok atirlösa
mannin hulkin som nidhirfiöl vm sik, oc fornatte
ey at vpsta vtan vm thik Sonin suaradhe väl-
signadh vari thu äronna konungx modhir oc ängl-
anna frw, thin ordh äru mik sötast oc the äru

p 239

visselica sannast thw sagdhe väl at jak gör al
thing j miskund oc rätuiso thz synis oppinbarlica
tha änglane varo först skapadhe hulke som ginstan
sagho j sino samuite hulkin iak var än thot the
smakadho ey mik Huädhanaff somlike aff thom
väl nytiande sin frälsan vilia stadgadho j sino
samuiti at sta aff kärlek äptir minom vilia Än
somlike höghfärdhandis vändande sin vilia mote
mik oc vtan skäl thy var rättir at höghfärdhogho
änglane skullo falla, oc rätuiso änglane smaka
min sötma oc stadhfästis stadhelicare Sidhan tedhe
iak mina miskund skapande mannin at ey skulle
thera rwm tom vara som nidhirfiöllo Tha fiöl oc
mannin siälfuiliande ok tappadhe thz första godha
ok bort ältis aff sötmanom tho forlät min misk-
und han ey alstingx Nv är thz rätuisa at suasom
han bort gik siälfwiliandis aff förste skipannine
Sua skulle han oc atirkoma mz frälsom vilia oc
tho mz hans hiälp som aldre giordhe synd vtan
hafdhe högxsta renlek Nw fandz ängin thän som
fult matte göra for sin eghin brut oc sidhir hela
andra, oc ängin thän som föddis aff qvinno var
lutlös aff syndinne for försto olydhnona tho sände
gudh j manzsins sambland siäl skapadha aff gud-
domenom at mannin skulle bidha oc staa til then
bäzste kome oc then renaste hulkin som formatte
at frälsa then som nidhirfallin var at diäfwllin
skulle ey glädhias owir hans siäl, Thy then tidh
timen kom thäktis gudhi fadhir at sända mik sin
son mz sik siäluom oc thom hälgha anda j
thin välsignadha jnälue oc taka köt oc blodh a
mik for twäggia handa sak Först at mannin skulle

p 240

ey androm thiäna vtan sinom gudh oc skapara oc
atirlösa Annantidh at jak skulle tee min kärlek
som iak hafdhe til mannin oc mina rätuiso, Thy
at rätuist var at mädhan iak doo aff kärlek som
aldre syndadhe at mannin skulle frälsas som fangin
hiöltz Thy sagdhe thu väl min kärasta modhir at
iak giordhe al thing j rätuiso oc miskund Väl-
signadh vari thy, thy at thu vast sua sööt at
guddomenom thäktis at koma til thik ok aldre
skilia sik fran thik thu vast sua ren som renasta
hws ther pryt vare mz alle fäghrind oc vällokt-
ande aff alle dygdha lokt Thw vast sua heet oc
brännande suasom klar brännande stiärna ther
aldre opnötis Swa brant thw til mik owir alla
andra mz thom kärlek som aldre vtsläkkis thy
six thu värdhskyllelica vara ful mz miskund oc
kärlek, Thy at alle blomstradhis vm thik, ok alle
finna miskund j thik oc mz thik thy at thu jnne-
lukte miskunnena keldo j thik Aff huars fulstop-
likhet thu ämuäl frambudhi thinom värsta ouin
diäflenom miskund vm han ödhmiuklica beddis
Thy bedz huat thu vilt thz skal thik giuas Modh-
irin suaradhe O min son min bön är thik väl
konnogh vtan thy at thässin thin brudh vndir-
stande andelike thing Bidhir iak thik at thin ordh
hulkin som thu värdogadhis at tee stadhfästins oc
j thina vina hiärtom oc fulkompnis mz gerningom
Sonin suaradhe välsignadh vari thu aff allo hime-
rikis härskapi thu äst suasom daghrand ther
vmgar mz alla dygdha klarhet thw äst suasom
sky gangande fore solinna skini thy at thu gar
fore mine rätuiso mz thinne milhet Thu äst sniäl

p 241

daghthingirska görande fridh mällan gudh oc
mannin thy skal thin bön höras oc min ordh
fulkompnas suasom thu vilt Ok mädhan thw see
al thing oc vest j mik tha sigh thinne dottir mine
brudh huru min ordh skulu framga j världinna
oc oppinbaras mz miskund oc rätuiso Jak är sua
som thän foghil som änkte astundar at äta vtan
färst fughla hiärta Ok änkte astundar at drikka
vtan färst fughla hiärta blodh Ok granlica kan
han see nar han seer foghlanna flygha vm thera
hiärta äru färsk Ok takar ey andra fughla vtan
the som färsk hiärta haua Swa astunda jak ey
vtan färsk hiärta thz är gudhelica siäl färska mz
gudhelicom astundilsom oc godhom gerninghom hwars
kärlex blodh iak girnas at drikka, Thy at min
födha är brännande kärlekir til gudh, ok rensadh
siäl aff syndom Thy for then skuld at iak är
kärlexfullir oc rätuis ok thy at jak änga astunda
vtan thom brännande kärlek haua thy skulu min
ordh in gaa j världinna mz rätuiso ok miskund,
Mz rätuiso at mannin thiäne mik ey for mina
ordha räddogha ok ey for thy at han dragx til
at thiäna mik suasom aff kötlicom sötma vtan aff
gudhelicom kärlek hulkin som kombir aff mina
gerninga skodhan oc sina eghna synda aminnelsom
Thy at hulkin som thässin tw jdhkelica thänkir
han findir kärlek oc han findir at iak är alt got
ok loff värdhir Min ordh skulu oc ingaa j värld-
inna mz miskund at människian skodhi at jak är
rdhoboin at giua miskund ok at mannin vndir
stande sin gudh som han hauir glömpt oc bätre
sina synde

p 242

Capitulum Cxxxm (Rev. Extrav. Kap. 51 i Latinska
texten)

GWz son taladhe til sancta birgitto sighiande Jak
är then som sändis j jomfruna jnälue mz honum
som mik sände oc iak tok mandom oc jak föddis
aff jomfru at iak skulle tee the hälgho tro mz
ordhom oc gerningom Jak tholde dödh at iak
skulle opläta himerike Jak stod vp aff dödh oc
iak skal atirkoma oc döma huarn äptir sinom
gerningom Thy then tidh biscopane äru saman-
kompne tha sigh ärkebiscopenom Thu vndra hui
iak talar min ordh Lät op thin öghon oc see
Lyyz at mz thinom örom oc hör, Lät vp thin
mun oc spör Löpt vp thin öghon oc see huru
iak är aff allom glömdir See huru iak är aff allom
vtältir See at ängin astunda at haua mik j sinom
lusta Lät op thin öron oc hör thy at aff solina
opgang ok thit som hon bärghas tha är mann-
anna hiärta girught oc grumpt at vtgiuta sins
jamcristins blodh for sina giri skuld Hör at alle
prydha sina limi for lhöghfärdh skuld Hör oc at
mannanna luste är oskällicare än diuranna Lät vp
thin mun oc spör huar tronna väriara äru hwar
the finnas som stridha mot ouinninom Ok hwar
the ära som liuit vilia giua fore mik sin herra
Spör äpte thom oc thu skalt finna mykit faa mina
Thänk thetta tha mat thw finna at iak tala ey
vtan sak Spör ok framledhis oc hör hulkin rom-
ara kirkio skipilse är huar mit säte skulle vara
Swasom j säteno äru fyre stolpa som bära oc
oppehalla thz som midhuägho är a stolenom a

p 243

hulko man pläghir at sitia Sua j mino säte hulkit
iak gaff pauanom skulle vara fyra thing som är
ödhmiukt oc lydhna oc rätuisa ok miskund, Ok j
midhuagho gudhelik snille mz gudhelicom kärlek
än thetta säte är vmkring skipt oc nyyt säte ater-
takit j hulko höghfärdh är for ödhmiukt Eghin
vili for lydhno, päninga älskoghe for rätuiso,
wredhe oc afwnd for miskund Midhalsätit at callas
mästare oc vara sniällir til världinna Sua är mit
säte vmuänt oc omskipit See ytterimeer oc spör
andra hofwdzsins limi ok allan klärkdomin oc
thw skalt finna at iak gudh ok aldra thinga
skapare är thom thungir suasom steen iak smaka
thom suasom etir Jak är j thera sualghe suasom
smola See huru jak är bortkördhir oc huat mik
atirgäldz for kärlek Jak skapadhe thom oc atir-
löste mz sua storom iampnadh oc rätuiso Swa-
som mätskal vare framsat j hulke jak ey annat
inne lagdhe än mit eghit hiärta ther til at rätte-
lica skulle väghas Jak var föddir oc kringskorin
Jak hafdhe mangfald dröuilse oc äruodhe Jak
hördhe värsta ordh oc obrygdhilse Jak var fangin
oc flängdir oc bundin mz repom oc pinadhir sua-
som j präs Sinonar vt thandos adhrona brusto al
lidhamotin syndirlöstos Min jässe ok alt mit hofw-
odh sarghadhis aff thornanna stingom Alt änlitit
oc skäggit oc munnen oc tungan fyltos ok hyldis
mz lifradho blodhe Tanna kötit oc kindirna thrutm-
adho aff pustomen Jak var vt thandir a korseno
Mit hofwodh hafdhe änkte at böghia sik til vtan
mina axla Mine arma droghos mz repom til kors-
ins borom Fötirne varo nidhirdraghne oc gönom

p 244

slaghne mz twem spikom hafdho änga studh vtan
spikana Min inälue varo al thör oc krumpnadh
Mit hiärta var fult mz sorgh oc värk Ok thy at
thz var aldra starkast oc aff bäzsta natur thy gik
värkin stundom aff sinomen oc til hiärtat, ok atir
aff hiärtano oc til sinonar ok sua öktis värkin ok
dödhin längdis Thän tidh jak stodh sua värkx
fullir saa jak mina modhir gratande när staa Ok
hänna hiärta var fult mz sorgh ok besklikhet oc
alle hänna lime kolnadho oc bleknadho ok hänna
sorgh oc dröuilse pinadhe mik meer än min eghin
värkir Jak saa ok mina vini vara j mästom ängxla
oc somlike aff thom iäfwadho at iak vare gudh
ok somlike trodho än thot the mykyt dröfdhis Ok
thäntidh iak bleff standande j tholkom värk oc
vee, brast hiärtat vm sidhe for pinona storlikhet
oc värk ok siälin gik vt, Ther äptir oplypte hofw-
odhit sik litit alle limine skuluo öghonin lätos op
til halffs Fötirne oppehiollo allan kropsins thunga
ok jak hängde suasom syndir rifwit klädhe oc van-
skapat Tholkit tholde iak thin skapare oc ängin
aktar thz


Cxxxj (Rev. Extrav. Kap. 84 i Latinska texten)

JAk är suasom giutare hulkin som faghirt biläte
gör aff leer forethänkiande at gylla thz ärlica
Framledhis seer han at thz är vanskapat aff väzsko
oc at munnin är bortwrängdir aff sine fäghrind
suasom hunda mundir Öronin nidhirhängiande
Öghonin vmuänd Änlit oc kindirna insunkna
Tha sighir mästarin til bilätit Ey äst thu värdh-

p 245

oght at klädhas oc prydhas mz mino gulle oc
slaar syndir thz bilätit oc gör annat oc gylle thz
Swa skapadhe iak mannin aff jordh ther til at
jak ville gylla han oc prydha mz mins guddoms
gulle Än nu är han sua fwl vordhin aff orenom
lusta oc giri at han är ouärdhoghir at gyllas mz
mino gulle thy at mannin som är skapadhir til
mit loff talar änkte vtan sik thäkkelikit oc sinom
jamcristne skadhelikit, öronin höra änkte vtan
värlzlikin thing, öghonin see änkte vtan licamlica
lustelikhet, ödhmiuktina änlite är nidhir fallit oc
högfärdhinna är oprät Thy skal jac vtuälia mik
fatika oc forsmadha thz äru hedhningane oc jak
skal sighia thom gan jn ok hwilins j mins kärlex
arm Än j som skullen vara mine oc forsmadhin
thz, lifwin äptir idhrom lusta j idhrom tima Ok
j minom tima som är doma daghir skal jak sighia
idhir Jthir skal swa mykyt giuas aff pinomen huru
mykyt som j älskadhin idhan lusta meer än mik
idhan gudh

Cxxxijm. (Sjette Boken, Kap. 63 i Latinska texten)

GWz son taladhe til sina brudh Scriff pauanom
Clementi a mina väghna thässin ordh Jak op-
högdhe thik ok Jak lät thik opfara owir al hedh-
irs ämbite, Stat thy op ok gör fridh mällan franz
ok änglandz konunga hulke som äru suasom grym
ok vadhelik diur oc siäla forradhara Kom sidhan
til ytaliam oc predica ther oc budha helsonna
orhd ok gyllena aarit oc gudhelex kärlex oc
skudha the gatona som strödda äru ok stänkta
mz mina hälgha manna blodhe ok iak skal giua

p 246

thik the lön som aldre ändis Atuakta ämuäl thina
framfarno tima j hulkom thw rette mik diäflica
til wredhe oc thw giordhe hwat thu vilde ok thu
ey skulde, Ok jak thigdhe suasom iak ey domare
vare Än nu kombir sköt min time j hulkom iak
skal vtkräfwa aff thik alla thina glömsko ok synde
Ok suasom iak lät thik opfara owir alla Swa skalt
thu andelica nidhirfara j rädhelica pino hulka thw
skalt sannelica vtröna j siäl oc licamma vtan thu
lydhe minom ordhom Ok thin stortalugha tunga
skal thighia j thik Thit nampn hulkit som thu
hälgadhe j jordhrike skal vara j glömsko ok j
obrygdhilse j mine asyn ok mina hälghra manna
Jak skal oc vtkräfia af thik at thw owärdhelica
kom til hedhirs ämbite Än thot mz mino tillate
hulkit iak veet bätir än thit glömska samuit
aminnis thz Jak skal oc spöria aff thik huru sliö
thu vast at göra fridh mällan konungana Ok huru
mykyt thu bögdhe thik til annan delen Ey skal
oc glömas huru mykit girin öktis oc växste j
thinom tima oc at thu matte mykyt haua bätrat
vm thu hafdhe vilit Stat thy op för än then
ytarste timen kombir hulkin som thik nu nalkas
Ok bätra förro glömdo timana mz thom litla
timanom som nu atirstar Thy at miskund ok
rätuisa aff hulkom iak talar nalkas hwarn stadh
Thit samuit sighir thik thz vara skälllikit oc aff
kärlek thz som iak mana oc raadhir Ok vtan mit
tholomodh hafdhe gömpt thik hafdhe thw nu
diuplicare nidhirsunkti j häluite än the paua som
fore thik varo Leta j thins samuitz book oc se
vm iak tala sannind

p 247

Cxxxiijm (136 i Latinska texten)

THänne paue är aff bätre malm än then som
fore honum var oc quämelikit ämpne til at litas
mz bäzstom lit Än manna ilzska vtkräfwir at han
skal rasklica bortakas aff världinne oc hans godhe
vili skal reknas til krono ok äronna ökilse Tho
vm han hördhe min ordh som thik äru fangin
vardhe han bätre oc the skullin faa höghre lön
som honum fördhe min ordh


Cxxxiiijm (137 i Latinska texten)

GWz son taladhe til sina brudh hulkin som hauir
thradha nysta j hulko som bäzsta gul är jnnantil
Han afflatir ey at affnysta thradhin til thäs han
findir gullit oc nytiar thz sidhan til sin hedhir
ok gagn Swa är thänne paue vrbanus böghelikit
gul til godh thing vtan han är belagdhir mz
världinna vmsorgh sigh thy honum a mina väghna
Thin time är stuntir opstat ok atuakta huru siäl-
ana som thik äru antwordadha maghin helas Jak
sände til thik the reghlo som jak siäluir diktadhe
hulkin som byrias ok skal haldas j vazstena klostre
j Swerike Nw mädhan thu äst min ämbitis man
j iordhrike, vil jak at thu skalt stadhfästa hona
ok styrkia mz thine signilse Jak begaudadhe thz
klostrit mz andelike gafwo giuande thy alt thz
aflat som är j sancte pädhers kirkio aduincula j
room Stadhfäst thy thu thz for mannom j jordh-
rike thz som stadhgat är oc hälghat for allo mino
härskapi j himerike Ok thz är thik tekn at min

p 248

ordh äru san at thin siäl fik andelikin hugnadh
tha thu först hördhe min ordh Än thu min brudh
vm thw kant ey faa pauans incigle oppa aflatit
vtan päninga Tha är min signilse thik ympnyn
til stadfästo Jak skal stadhfästa min ordh ok
alle hälghe män skulu mik vara vitnara Min
modhir skal thik vara for incigle min fadhir
stadhfästare oc min hälghe ande skal vara thera
hugnare som til thit klostir koma


Capitulum Cxxxvm (138 i Latinska texten)

IAk är gudz modhir thy at honum thäktis sua
Jak är aldra thera modher som äru j himerikis
glädhi ok suasom än thot barn haui sina thorfwe
äptir sinom vilia tho öke thz barnamanna glädhi at
the see modhirna änlite bliit Swa thäkkis gudhi
at giua allom glädhi oc frygdh j himerike aff
mins jomfrudoms renlikhet oc mina dygdha fäghr-
ind Än thot the haua ogriplica alt got aff hans
guddoms valde Jak är ämuäl modhir aldra thera
som äru j skärslo elde thy at for mina böne
minzskas thera pina j huarre stund som the ägha
thola for sina synde a rätuisonna väghna Jak är
ämuäl modhor aldra thera rätuisa människio som
äru j jordhrike hulka rätuiso min son älskadhe
mz fulkomlicasta älskelikhet Ok sua som modh-
irna hand är redhoboin til at sätia sik mot thom
vadha oc skadha som hänna son matte hända
Swa är iak redhoboin til at väria rätuisa män j
världinne ok frälsa thom aff allom andelicom vadha
Jak är ämuäl modher alla syndogha manna som

p 249

vilia bätra sina synde Ok haua vilia at ey optar
meer synda Ok jak är redhoboin at taka synd-
oghan man j mina wärn suasom kärlex ful modhir
nar hon seer sin son löpa til sik nakin vndan sina
dödhelica ouina draghnom swärdhom ok frälsa han
aff sna ouina handom Swa gör iak allom thom
syndoghom mannom som bedhas miskund aff min-
om son mz sanne ödhmuikt oc gudhelike älskelik-
het Hör nu thu ok atuakta granlica hwat jak vil
sighia thik aff twem minom sonom som jak vil
nämpna thik Förste är min son jhesus christus
hulkin som föddis aff mino jomfurlico köti ther
til at han skulle tee sin kärlek oc atirlösa siälana
for hulkit han spardhe ey sins licamma äruodhe
oc ey sins blodz vtgiutilse Ok hördhe obrygdhilse
oc tholde hardha pino oc är nu rikir ok alzwall-
oghir j euärdhelika glädhi Annar hulkin jak reknar
min son är han som sitir j gudz säte j världinne
vm han lydhe mins sons budhordhe oc älskir han
mz fulkomplicom kärleke Han fik thäs hälghe anda
ingiutilse at han skulle koma til room oc at göra
rätuiso oc styrkia cristna tro ok opnya the hälgho
kirkio ok sua som modhir ledhe sit barn huart
hon vil mz sik mz thy at hon teer thz sina spina
Swa ledde iak han til rom mz mine bön vtan
allan licamlikin vadha Än nu vändir han til mik
bakin oc ey änlitit ok vil gaa fran mik oc ther
til ledhir han ok lokkir ondir ande mz sino swiki
thy at honum ledhis vidhir gudhelikit äruodhe ok
lustas til sit licamlikit gagn Diäfullin draghir oc
han oc ledhir mz wärlzlicom lusta at astunda til
sit fädhirnis land, han lokkas oc drax ämuäl aff

p 250

kötlica vina radhe hulke mera akta hans kärlek
oc hans vilia än gudz hedhir oc vilia ok siälana
helso Nu vm han far atir til sit fädhirnis land
tha skal han rasklica faa sua storan een pust at
hans tändir skulu skälla hans syn myrkias ok
alle hans limi skälua, thäs hälghe anda hiti skal
honum minzskas Ok alle the gudz vini lätias som
for honum bidhia ok han skal göra rekinskap aff
thy han giordhe j sino paua döme Ok aff thy
som han afllät at göra thz som han hafdhe mat
at göra &cCapitulum Cxxxvjm. (139 i Latinska texten)

MAria gudz modhir taladhe Suasom mild modhir
seande sin älskelica son liggiande callan a jordh-
inne oc hauande ey makt at sik oprätta vtan
gratir til modhirna hiälp mz grötelike röst Tha
oplypte hon han til sit bryst ok värme mz modh-
irlicom kärlek oc vidhirquäke mz sinna spina miölk
Sua vil jak miskunnina modhir göra gregorio paua
vm han vil koma til room ok bliua ther for siäla
gagn oc opnya the hälgho kirkio stadhga mz ödh-
miukt oc kärlek Tha vil jak suasom mild modhir
oplypta han nakin oc frussin aff jordhinne thz är
at skila hans hiärta fran allom värlzlicom lusta
ok älskogha som är amot gudz vilia ok jak vil
värma han sötelica vidh mins kärlex bryst Ok
vidhirkwäkia han mz mina böna miölk O huru
mange otalike oppehallas aff mina böna miölk oc
mättas sötelica Mädh thässe miölk skal jak mätta
han oc bidhia min son at han värdhoghas at

p 251

blanda sin hälgha anda mz thäs sama gregorij
paua hiärta blodhe Swa at han astunde til änkte
annat at liua världinne vtan at göra gudhi hedhir
mz alle sine makt Nw tedhe jak honum modhir-
likin kärlek hwat iak skal göra honum vm han
lydhe, Thy at gudz vili är at han skal flyta sit
säte til rom mz ödhmiukt Ok foreuara jak han
aff modhirlicom kärlek at han skal känna gudz
anda hämpd ok oblidhe vm han ey lydhe, Thy
at tha skal hans liiff styntas, ok han skal callas
for gudz dom, värlzlica herra vald skal ey hiälpa
honum, ok ey läkiara läkedombir oc ey blidh
vädhir Ok ey hiälpir honum at koma til rom
vtan han komi mz ödhmiukt oc haui vilia ther
at bliua ok grate siälanna fortappilse ok opnye
kirkionna stadhga ok göri alt som förra är sakt
Än taladhe jomfru maria Jak manadhe gregorium
paua at fara til rom mz ödhmiukt ok kärlek ok
bliua ther til sin dödh Diäfwllin ok andre pauans
radhgiuara radha honum thwärt amot oc for thy
at han vilde lydha thom meer än gudz vilia thy
hawir nu dyäfullin mere vald at fresta han Tho
kungör iak än anntidh honum at ändelica är
gudz vili at han skal rasklica koma til rom Älla
skal han suara for gudz rätuiso äptir sin dödh
hwi han var gudz budhi olydhoghir Ok kungör
iak honum at aldre sua stadhughir älla siäfwir
fridhir vardhir j franz at the ther byggia j skulu
nakorledhis glädhias mz fulle sighirlikhet oc sämio
för än thäs rikesins almogha blidhka gudh min
son mz nakrom storom milhetz oc ödhmiuktz
gerningom, hulkin the til wredhe retto mz sinom

p 252

mangom syndom Ok skal han vita at then härin
aff wrango kompanskapi som thänkt haua at fara
til mins sons graff for höghfärdh oc päninga giri
mer än for gudz hedhir, Är gudhi sua thäkkir
suasom thz gullit som diäfullin formeradhe gul-
kalfwen aff j öknenne Ok skal han vita at sua-
som owirläsit breff syndir riffs j stykke Sua skulu
the land som nu liggia vndir romara kirkio slitas
fran hänne oc koma j röuara händir hulkit pafwin
skal see mz sinom öghom sik til dröuilsa Ok ey
formagha thz bätra mz alle sine maktCxxxvijm (Femte Boken, Rev. 11 i Latinska texten)

GWz son taladhe til sina brudh sighiande Hel-
sambir drykkir ma wardha aff kallo jarne ok
hardhom stenom oc aff thörro trä oc beske yrt
Än huru ma thetta vardha Visselica vm stal
fiölle hardelica owir brännestens biärgh tha vt-
ginge eldir aff stalino oc vptände biärgit aff huars
hita olio trä när standande vtantil thyrt ok jnnan-
til fult mz fitma tilbyriadhe at flyta sua at besk
yrt vndir olio träno vardhe sööt ok ther aff matte
vardha helsambir drykkir Swa giordhe iak thik
andelica thit hiärta var kalt suasom staal til min
älskogha oc tho rördhis j thy en litin älskogha
gnista til mik, nar thu thänkte mik vara värdh-
ogan älskgogha ok hedhir owir alla Än thetta thit
hiärta fiöl sua owir brännestens biärgh thäntidh
värlz ära oc luste misthäktis thik ok thin hus-
bonde tox fran thik mz dödhenom hulkin ther
thu kötlica älskadhe owir alla Sannelica värlz

p 253

hedhir oc luste liknas vidhir brännestens biärgh
thy at the haua mz sik hugxsins höghfärdh ok
girina fulo lokt ok pinona brändagha Nu then
tidh thin hughir hardelica dröfdhis j thins bonda
dödh tha tilbyriadhe mins älskogha gnista hulkin
som slyktis j thino hiärta at vtgaa Thy at thw
skodadhe tha världinna fafängo ok andwordadhe
thin vilia j mina händir astundande mik owir al
thing For thässä älskogha gnistona smakadhe thik
sötelica thörra olio träit, som var min känne-
dombir oc mina vina vmgango oc afhald aff olof-
licom thingom hulkin som thik syntis förra al
thör ok al the thing som thik syntos förra besk,
tilbyrdho at vara thik söt then tidh olian til-
burdhe at flyta oc min ordh oppinbaradhos thik
j andelike syn Stodh een oppa biärgheno ok rop-
adhe sighiande Aff thässom druk vtsläkkis thörstir
ok kallir man värmis aff honum, dröfdhir gläz ok
siukir vidhir faas Jak gudh är then som ropar
Min ordh hulkin thu höre j andelike syn idhke-
lica aff mik the mätta siälina suasom godhir
drykkir The värma thom som kalle äru ok göra
gladha dröfdha oc the hela siuka siäla


Capitulum Cxxxviijm (Rev. Extrav. Kap. 89 i La-
tinska texten)

THz syntis sancta birgitto som jomfru sancta
maria gudz modhir stodhe när hänne Ok a hänna
höghro hand lagho mang andbudh the ther i all-
om vadhelicom fallom matte mz hiälpas ok värnas
A hänna vinsträ hand lagho ok andbudh ther

p 254

dömde äptir vilianom skullo j dödhenum hauas
Hon sagdhe Sua som thu see manga handa and-
budh huart til sina gerning hiälpa licamlica Swa
är thz thu nu ser mz liknilsom andelica Jak
kombir til hiälp mz thässom minom andbudhom
allom thom min son rädhas ok älska ther gerna
vilia amote frestilsom standa Thässe äru sua som
the ther j borgha murom jnne sitia ok nat ok
dagh stridha ther amote dödhelica fianda, tha
kombir jak thom til hiälp oc värio mz minom
vaknom Vilia the murin fälla tha bär jak vndir
studhina vilia the mz stigha klywa tha hauir jak
käxse til redho Bryta the gap a väggene tha böte
jak thz atir mz murskedhinne Ok sua kombir iak
til hiälp mz huario andbudhi som thik a mina
höghro hand synis Tho hwarro at the ey mer än
thry nämpnis, Allom thom sik vilia vidhir gudh
bätra oc aldre optar meer mot honum bryta Thz
thik synis a mina vinstro hand vil iak thik annor
thry andbudh nämpna thz första är mit swärdh
än stupo grefuans är huassare En snara ok vidhin
som thom skal brännna som sik haua fordömd mz
vilianom j ytarsta punctenom fore dödhin For
thy at thäntidh vilin är at människian vil fore-
huxsande mote gudhi bryta oc ey för atiruända
än hon forma ey at synda tha är hänna dombir
äuerdhelik pina Ok suasom äptir thy som brutin
äru til giuas mangrahanda dödhä oc vmskiptelike
här j jordherike Sua giuas oc for syndena vmskipte-
lica oc manga handa pinor j häluite Thän thz
huxsar at han vil ä mädhan han forma at synda
thz vare hans rättir at ginstan skulle diäfwllin

p 255

haua vald owir hans siäl oc licamma Ok suasom
pläghir skäras aff lifwande licamma köt fran bene
Sua burdhe honum skilia aat sua langir hans aldir
vare, suasom mz slioom flinto stene Vit ok thz for
sant tho at hwarro at nakor vare mz siäl oc lic-
amma j diäfla handom aff gudhi vtgiuin tho vare
aldre penitencie nadhir aff honum takna ä mädhan
han hafdhe samuit The som ey fa angrin thom
stäkke mit swärdh nakat aff licammans pino fore
dödhin at diäfwllin hauir ey sua vald owir licamm-
an mädhan han är här j jordhrike suasom han
hauir siälina j häluite Suasom nakar saghadhe aff
halsin til meere pino sinom ouini Swa saghir
diäfwllin siälina mz sino suärdhe liuande j äuerdhe-
licom dödhe Mz snaronne liknas sorghin som siälin
skal haua äptir dödhin ä thy längre aldrin är j
iordhrike j syndinna lusta, thy mere är sorghin j
häluite thy vilde diäfwllin at the människia som
vilian hauir at synda ä mädhan hon forma at
hon skulle liua j yttarsta punctenom ä mädhan
hon längst formate at liua til thäs licammin vare
alstingx opnöttir än thy mina nadha ökilse som
tekna the snaran som thik synis ther stäkkir
vsaldz syndox manz aldir ok tima vtan diäfwlsins
thak Ok swa äptir rätuisonna dome vardhir sorghin
nakat mindre ok linare mot thy diäfullin ville Han
tände ok baalit j sina vina hiärta mädhan the äru
liuande thz är then luste som samuitit sighir at
mote är gudhi, ok tho vil vilin ey thy sidhir
lustan folkompna tho at huaro at han veet thz
mote gudhi vara Thy hauir diäfullin rät til, at
sua mangom sinnom han fölghe lustanom mädhan

p 256

han är liuande sua tikla oc opta bör honum ökia
eldin j häluite


Cxxxixm. (Rev. Extrav. Kap. 17 i Latinska texten)

The som gudz brudhe vilia vara the skulu mera
ther til äruodha at gudz vili fulcomnadhis äptir
hans lustilse än for sina eghna thorfwe ällir vilia,
Thom bör vara skipadha suasom the brudhir
som bort äru farna fran sinom eghnom äghom
ok gooze ok äru a väghenom at gästa sins brud-
gomma fädhirne Thera äghor är licammans frälse
ok världinna vmgangilse Ok alla the inuidhio
hänne til höra ther skulu the mz vilianom owir-
fara ok aldre meer atir koma The skulu ok i
fara brullöpis klädhe thz är ödhmiukt oc tholo-
modh oc lydhna the prydha siälina oc göra hona
väna, the skulu oc opstanda oc aff stadh ganga
thy at the skulu fore brullöps folkeno synas oc
oppinbaras oc aff brudhgommanom synas O huru
höuiskom thom brudhom bör at vara, ok idhelica
aat sik atskötnom j sidhom oc ordhom ok ger-
ningom Thz brudhlöpis folkit är gudz modhir mz
allo himerikis härskapi som thom skodha Brudh-
gommin är kesare owir alt thz til är, oc han
sandir gudh vil thom siäluir haua Tha äru the
opstandna then tidh the haua sin scriptamal giort
mz skällicom angre ok vilia aldre mz vilia optare
synda Tha äru the aff stadh gangna, tha the
alla världinna äghor haua vidhirsakt oc vilia änkte
aff thom äghä, oc ey vm sin eghin vilia vald
haua Än tha äru the mz sinom brudhgomma

p 257

vigdha tha the lofwa a sina tro reghlona at
halda, Tha fara the sighran vägh oc rättan til
hans kameram tha the äptir hänne göra Tha pro-
fässio är giordh tha byrias brullöpis daghin oc
lyktas tha siälin gar vt aff licammanom tha bör
thom thänna daghin mz threm thingom owir
lidha, Thz är mz skällike rädde oc gudhelike
glädhi ok brännande kärlek


Capitulum Cxl (jemför Kap. 144 i Latinska texten)

HEdhir oc loff oc thak oc thiänist vari gudhi
ther är siälff dygdhin mz sino valde, Honum
thäktis at tee thz eene persone tha han var vakin
oc ey j sömpne vm ens siäl hulkin hon var ase-
ande tha hon var nykomin aff licammanom oc
stodh for gudz dome For thy at andelik thing
gitir människian ey begripit vtan mz licamlik likn-
ilse Tha syntis som thz vare eet litit hws vm the
mato suasom ena alin höght ok bret ok lankt a
alla slinde Ok thz syntis vara giort aff thöm
thräkke som sopas oc saman skutas aff vatom
väghom som fult är mz stikkom stram oc rutne
fylsko Ok alla handa dye oc thräkkir, Oc thz
vare sua hart som thz vare giort aff stene ok ther
sat han inne lyktir ok thakit laghe a hans jässa
ok bar alt husit mz ogrypelike thunge byrdhe
Ok kring vm husit stodho mange diäfla oc huar
thera hafdhe spiut oc kniiff oc swärdh ok al the
annor andbudh man ma annan skadha mz, Ther
mz stungo the gönom husit ok j siälina Thyldir

p 258

syntis som huart vaknit hafdhe a sik eet mot-
standilse Swa at ey gat huar dyäfullin sua diupt
instungit j siälina som han gerna ville ther näst
taladhe een röst ok sagdhe Thänne siälin hon
hauir andra fäm pinor mz thässom som thik nu
synis thz är hite ok köld ok hungir oc thörst ok
blygdh, Thot hwaro for thän skuld at han giordhe
nakir the thing som gudhi thäktis mädhan han
liuande var thy gaff gudh aff sinne dygdh at
han fik angir för än han doo mz gudhelicom
kärleke For thy är han ey j tali älla rekning mz
thom som äru fordömde Thry thing äru the som
iak vil thik sighia som han giordhe mädhan han
paua vald hafdhe ther hans siäl hauir nu pinor
manga fore oc stor dröuilse Först är thz at nakor
äru the thing som han lofwadhe ok stadhgadhe
ther mote var the hälgho kirkio budhi, ok giordhe
thz for värlz kärlek oc ey for siäla thorfwe Annat
är thz at han giordhe nakar the thing honum
luste göra tho sagdhe honum hans samuit at thz
var mote gudz vilia, oc giordhe thz ey thy sidhir
äptir sinom eghnom vilia, Thridhia är at han
älskadhe ey siälana som han skulle ther jhesus
christus köpte mz sino blodhe oc särdeles thom
som han matte hulpit haua vm han hafdhe haft
til thera gudhelikin kärlek suasom honum til
burdhe Vit ok thz hwi thik syntis som han vare
j litlo huse thz giort var aff manga handa rutnom
thräkke thz var for thy at han hafdhe vilian
mera at väfwia sik j the thing som världinne
thäktis oc hänne til hördhe än at mödha sik j
andelico äruodhe Ok thy kom han ey for domin

p 259

j tholkom skrudhe som hälaghom pauom tilhördhe
Thy at han stygdis ey vidh höghfärdh älla vidhir
the rikedoma ther owirflödhis varo owir hans
ämbitis thorfwe Mera är thik ey lofwat at vita
aff androm hans syndom Vit oc thz at han är j
thom stadh honum hiälpa alla god gerninga oc
änkte ma honum raskare til hiälp koma än at
gudz vini for honum bidhia aff allo hiärtaCapitulum Cxljm. (Rev. Extrav. Kap. 80 i Latinska
texten)

GWz modhir maria taladhe til sancta birgitto
Jak är the som ängelin sagdhe sua til Aue gracia
plena For thän skuld biudhas vt mina nadhe all-
om vidhirthoftoghom thom mina nadhir vilia
haua Jak biudhir jdhir mina hiälp til jdhars rikis
styrkilse mote gudz ouinom licamlicom ok ande-
licom Jak bidhir jdhir at j maghin äruodha at
rikit finge then konung thy matte hiälpa oc styra
til godha gerninga oc höuiska sidhi Jak var jdhir
vidhir at gudz rätuisa vil skilia konungin oc hans
affquämd vidh thetta rikit En annar man j rikeno
inföddir thetta sin onämdir är aff gudhi til kon-
ung valdir han skal rikeno styra äptir gudz vina
radhom oc rikesins nytto oc tharfwom Görin som
jdhir raadz til thäs at färre fingin skadha ok j
matten flere til jdhir dragha Hafwin thetta raadh
hemelikit j fyre badhe fore gudz vinum oc hans
ouinom bör jdhir thz fore löna Vtan j finnen then
sua vil som iak idhir nu sighir at rikit maghi j
gudz hedhir styrkias oc godh sidhuänia börias ok

p 260

opnyas ok thz kronan hauir mist vndir hona
läggias Byri sua til een aff jdhir älla flere oc
gange til konung magnuse ok sighin sua Vi hafw-
om nakat thz sighia thz jdhra siäl vardha ok
suasom scriptamal bidhiom vi jdhir thz löna oc
mz derom ordhom som ther til bör vm jdhir sua
thäkkis än sua är sensus j hafwin the fulasto
fregdh j rikeno oc vtan rikit ther cristin man
maa haua Swa at j hawin hafft natura bland mz
mannom, ok thikkis thz väl vara likt sanno, thy
at j älskin meer män än gudh älla jdhra eghna
siäl älla jdhra eghna hustrw Annat at vi ey vitom
huat j hauen rätta tro älla ey for thy at j vaarin
aff kirkionne j forbudhi at höra mässo ther gafwin
j änkte vm vtan gingin j kirkio tha som för oc
hördhin mässo Thridhi är at j ärin vara krono
röfware landz oc gooz Fiärdha at j hafuin varit
jdhra thiänisto manna oc vndir dana forradhare
skanunga ther jdhir ok jdhrom syni thiänto ok
villo jdhir ok jdhrom syni thiäna ok landit til
vara krono mz rät halda ok krononna ouinum
skadha göra J andwordhin thöm j händir thera
höxsta ouin sua at the äru aldre ä mädhan han
liur gooz älla liffs feloghe Vilin j brutin oc synd-
ena bätra oc landit atirwinna tha viliom vi jdhir
gerna thiäna Vilien j ey siälue tha faan os jdhran
son sua at j bort aff landit farin älla oc kronona
honum op andwordhin mz swornom edhe at han
vil vart land atirwinna Sino radhe oc sinom thiän-
isto mannom lydha ok almoghan til rät styrkia
Thot huaro är thz annar som gudz konungir skal
vardha än thyldir ma han mz tholko framkoma

p 261

mz minzstom vadha ok skadha Thy at gudhir hauir
sua fast vald owir then vnga som owir then
gambla liiff at stäkkia älla aff lande köra sua nu
som tha vtan han vil äptir sinom skipadhom dom
al thing haua, längia älla stäkkkia Kan thz swa
vara at the vilia ey liudha tha letin hemelica
jdhra vini oc tha j hauin nakra thom aff riddir-
skapino ther mz idhir halda Tha sighin thöm
oppinbarlica thz j sagdhin konungenom hemelica
oc sighin at j vilin ängom kättarom thiäna Älla
forradhara ok ey hans syni vm han vil sins fadh-
irs gerningom fölghia ok takin jdhir sidhan een
forman ther a konungsins väghna örlögha Är
then sami min vin som valdir vardhir tha vardhir
han fulkompnadhir oc stadhfästir Är han ey tha
vardhir han affskrapadhir J läggin til raadh oc
päninga oc iak läggir til thwru oc manlikit hiärta
oc then ey vil han skal lydha, Vil konungin aff
landino fara ängin aff idhir skal honom fölghia


Capitulum Cxlijm.

MJn herra ihesus christus iak tro fullelica thz
ängin är sua syndoghir ther hiälp aff thik bedhis
til synda bätrilse at the bönin höris ey, Tha veet
iak änkte thz ther syndena sua rasklica aff skrapar
alla godhgerninga styrkir suasom är at faa thik
älska owir siäl loc licamma gooz ok hedhir vini
ok frändir oc alla världinna Finge jak the nadhina
at älska thik som jak skulle tha lfinge iak rät
jdhrilse for mina synde, Thw är then sami gudh
nu som thu var tha thu a korseno röfwarenom

p 262

suaradhe ok hans bön hördhe Min herra ihesus
christus hör mina bön än thot hwaro at iak hawir
mz gerningom til thz änkte forskyllat tho gör thz
for thy at thu äst sandir gudh ok värdhogir gör
mit hiärta brännande aff thins kärlex elde Sua
at alt thz j thy är thz thik är amot foruordhe
suasom aska j bläsande vädhre Min fru jomfru
maria gudz modhir bidh for mik at iak thässä
nadhina finge for thz thu kände j thöm puncten-
om tha gudh vardh man oc thu jomfru ok gudz
modhir tha ängelin thik thz budadhe Bidhin fore
mik alle ängla ther vtan licamma varin skapadhe
for the glädhe j tha fingin tha j gudh först saghin
oc at j varin aff thom som stodho ok ey aff thom
som fran honum fiöllo Bidhin for mik patriarcha
ok propheta ok allir thän store skari ther aff
adams köni j myrkeno varin för än gudh pintis
for thz ij, ij thäm punctenom kändin tha gudz
signadhe licamme tholde dödhin Hans signadha
licamma öghon misto liusit oc varo dödh j hans
signadho hofwodhe ij mistin myrkit oc fingen
liusit aff hans guddome Hans mundir var fullir
mz twäggia handa besklike En var then som gik
aff allom jnäluomen j dözsins tilgange Annar then
besklekir tha han ätikkio ok galla smakadhe
Jdhra andelica munna fyltis mz tweggia handa
sötma, Förste sötmin som j känden j idhir siälu-
om thz ij varin skipadhä til helbregdhelikhet oc
äuerdhelikit rike oc skilde vidh al dröuilse Annar
sötmin j fingin aff gudz syn tha j fyltins mz
äuärdhelike glädhi Blidhin for mik syndoghe at
gudh for idhra bön forlate mik mina synde, ok

p 263

göri mit hiärta til sina thiänist ok kärlek bränn-
ande Bidhin for mik appostoli oc ewangeliste oc
alle the ther jnnelukte j the huseno varin a ping-
izdagha dagh tha j then hälghe anda fingen for
thz j tha kändin tha j fingin thwru at tala oc til
alla pino oc dröuilse jdhra licamma til hans thiän-
ist hafdhin ospara hiälpin mik til, at for idhra bön
then sami ande värdoghas mit hiärta sökia ok
sik siäluan i thy tända oc aldre aflata älla släkkia
Tha finge jak ordh ok gerninga til at göra oc
tala äptir hans signadha vilia Bidhin for mik alle
martyres oc confessores ok alle the siäla som aff
purgatorio äru lösta for the glädhi j tha fingin
tha j först ihesu christi licamma j hans guddom
saghin Jdhra varu skipadhos när gudhi huar äptir
thy som han gudh älskadhe mädhan han lifdhe
J fingen lius aff hans vänlek, Han vndfik idhir
som fadhir sin kärasta son ther sluppin var sin-
om dödhelicom ouin J hördhin jdhirs hedhirs rop
aff allo himerikis härskapi hiälpin mik ther til mz
idhre bön at iak finge han sua älska at min hguxs-
ilse ordh oc gerninga vardhe alla äptir hans sign-
adha vilia

Cxliij

Uar vndirstandilse gita ey gripit andelik thing
vtan mz liknilsom som äru j världinne Enna
handa pulwir är aff elde sua brännande at tha
thz jnnelukt är j nakro thinge tha giuir thz aff
sik sua stort liudh aff pulwers makt ok rörilsom
Swa at alle the thz höra giuas vidhir aff vndre,
thingit jak mener var gudh fadhir j sinom gud-

p 264

dome Vidh pulwir liknas gudz son ther föddis aff
fadhrenom vtan al thera atskililse Vidh eldin then
hälghe ande Jhesu christi höxsta kärlex dygdh
oppinbaradhis tha for allo himerikis härskapi, tha
thz litla kytstykkit gudz signadha hiärta var aff
pinom döt a korseno ok licammin ther dödhir
hängde aff thöm rörilsom tha var j gudz signadha
bryste tha ropadhe alt himerikis härskap aff mäste
sine makt mz höxste glädhi ok nyo lofwi oc söt-
astom sange Loff oc hedhir oc ära gudhi Tha fik
lucifer höfdhingen j häluite sua stort fal at han j
sinom styrk ok kraptom dopnadhe ok alt diäfla
könit rööt oc thööt ok skalff aff rädde oc vndre
Himil twnglin vanskadhis j thera kraptom jordhin
rördhis mz allom sinom thunga ok auäxstom O
härtoghe aff bädhlem tha fulkompnadhe thu härt-
ogha liuärne tha thu then stora skara aff myrke
ok dröuilsom til äuerdhelica glädhi ledde O wärdh-
oghaste riddare gudz signadhe licamme thu vast
siäluir giordhir aff adams köni j thina modhir
liue O huru mannelica thu fulkompnadhe riddir-
likin rät som thera reghlo tilburdhe, thw styrkte
kirkiona tha thu nyo laghin sagdhe oc skipadhe
thw vaardhe änkiona tha thu scriptamal lofwadhe,
Thu halp fadhirlösom barnom tha thu mz thino
hiärtablodhe himerike ypnadhe thit hiärta är idhke-
lica til redho at göra rätuiso oc orätuiso fordärua
Aldra käraste minne siäl oc minom licamma owir
alt thz som skapat är Gudz son ok jomfruna thik
äre ok thakke alt thz j himerike är for sina
glädhi ther skal vara for vtan ända Ok hedhre
thik alt thz j skärslo elde är for thina miskun-

p 265

sama gerninga thit loff vari ämuäl häluite for
vtan thera vilia for thina rätuiso doma Alle
himpane mz sinom planetom vtgifwin thik til
hedhir vänasta liudh mz sinom rörilsom ok sange
Ok gange världin mz allo thy j hänne är dödho
ok liuande äuerdhelica til loff gudz signadha lic-
amma for thz thu ville man vardha ok thit handa-
uärk sua dyrt köpa ok thin kärlek ther äuärdhe-
lica j thik var for allom oppinbara Min käre
herra gudh jak är en aff thöm som thu köpte mz
thinom dödhe hwat skal nu vardha min hiälp, iak
hauir nu siälff forskullat häluite sua mangom
lundom jak hawir giort mot thino budhi jak
känne j mik godhgerningana vanskilse oc synd-
anna lusta Ok faar jak aldre himerike vtan iak
faar aff gudhelicom kärleke mina synda jdhrilse
Min herra gudh suasom thz omöghelikit var at
koma til himerikis för än thw doo for adams
synd Swa är ok mik omöghelikit at skilias vidh
häluite som jak siälff forskylladhe vtan mz thine
hiälp min skapare ok helare hela mik oc misk-
unna mik for thina stora dygdh oc miskund skuld

Cxliiijm.

MJn herra ihesus christus sandir gudh thu äst
min skapare ok atirlösare oc min domare Jak
kännis mik mykyt mote thino budhi haua brutit
Vtan thit dygdhelica tholamodh hawir mik hulpit
Mz thine nadh vil jak mik gerna bätra Herra
min iak käre mik for thik huru mik thykkir mit
hiärta vara skipat mik thykke som j hiärtano är

p 266

een etirblema, Ther standa ok gönom hiärtat twe
thorna ok vtan vm thz är draghin en hinna som
thz thrängir ok quäl mik mykyt vadhelica, min
käre herra gudh thetta är mik omöghelikit at göra
siälue vtan mz thine hiälp thy bidhir jak thik for
alla the ödhmiukt som thu oppinbaradhe j värdl-
inne, Riiff vt aff the hinnona ther jak mener mz
höghfärdh oc weff ther vm the ödhmiukt ther
vtan ophoff hawir varit j thins guddoms dygdh
Min herra gudh jak bidhir thik for thz at thit
hofwodh kronadhis mz thorne riiff vt then thornin
som star j mino hiärta som är kötlikin kärlekir
til bonda älla til barna vini älla frändir ok sät
ther atir j före gudhelikin kärlekir til mins jam-
cristins siäla gagn Jak bidhir thik min käre herra
fore thy at thima signadha händir oc fötir rifnadho
sundir for naglomen riff vt aff mino hiärta thän
thornin som är världina giri ok sät ther j fore
astundan oc giri til thina thiänist ok til thit
äuärdhelica rike Min käre herra gudh jak bidhir
thik vm fore thz som thit dyra hiärta tholde tha
thz aff hardhom verkom a korseno doo ok allir
licammin kolnadhe Ok äptir dödhin thit bryst for
spiute rifnadhe riiff syndir etirblemona i mino
hiärta

Capitulum Cxlvm


GLäz min herra ihesus christus j euerdhelicom
hedhir oc valde for then sighir thu vant j värld-
inne O hwat glädhi tha tillagdhis allo thino här-
skapi tha thin signadhe licamme kom första sin
til himerikis The matto väl alle sighia mz enne

p 267

röst Var väl komin gudz licamme aff stridhinne
Ängin var föddir älla födhis oc ey skapadhir thin
like Äris thu aff thuru owir alla stridz män ther
vaaghat haua sit liiff fore rätuisonna, Thu thordhe
ganga j stridhinna nakin mz tholomodhe, Lofwis
thu owir alla ängla choru, thy at thu thordhe
thola thz the gato näppelica see oc än sidhir
siälue göra thu vant thina dödhelica ouini the
som afwnd til thik hafdhe, mz ödhmiuktinne Ok
thu vant diäfla könit oc thera skara mz tholo-
modh j ytarsta dödhsins puncte Thu thordhe op-
läta himerike ok vinna häluite mz thino hiärta
blodhe Thin signadhe licamme äris aff thinom
signadhom fadhir ther thik vtan licamma j värld-
inna sände, thy at thu vant owir alla licamma ok
ängla höxsta säte näst honum thz sama säte ther
thu vtan licamma äuärdhelica hafdhe Lofwi thik
gudz licamme jomfrun som thik födde, for alt
thz som thu mz hänne giordhe, thy at ordhit
vardh köt ok blodh j hänna inäluom aff hänna
köti oc blodhe, aff thäs hälgha anda aflan oc
ökilse jomfrudomenom helom ok helbrygdha vtan
alzskons smittilse Hon bar thik j sinom dygdhelica
quidh vtan al dröuilse hon födde thik mz alle
glädhi Thu vitiadhe hona först äptir thin dödh
mz höxstom hugnadh Ok äptir hänna dödh hänne
näst thik siälfwom säte skipadhe oc hona owir alt
thz som skapat är frw giordhe ok til höxsto keysär-
inna kronadhe Ärä oc loff haui thin licamme aff
allo thino riddarskapi j himerike ok jordhrike
ther wunnit haua mz thine hiälp sighir owir kötit
ok diäfla ok världinna, the haua alle rät til thin

p 268

at tala ok vitne bära ok sighia Gak fram fore os
gudz signadhe licamme j största glädhi ok höxst-
om hedhir ok j höxsto valde näst thinom fadhir
Thw äst starkaste kämpe oc manlicaste riddare
Thw giordhe störsto gerning ok tholde hardhasto
pino j världinne O jomfruna son Sua uar thin
licamme klen ok ömbir owir alla licamma Swa
som skil at öghstenin ok hälin thy var thin pina
större oc hardhare än nakars annars huat hon
var hällir stakkot älla längre hwat hon var
a lande älla vatne älla j elde Ropis thin ära aff
allo himerikis härskapi Öpi til the höghdhina ther
ängin gitir begripit ändan j guddomsins valde
Gangi oc thz ropit nidhir j häluite ther aldre
finz grund j thy diupe, thit loff öpis ok ökis j
världinne som äru j badhe thine vini ok ouini
for thz thw var förste ok främste j stridhjnne
vndir thino eghno banere ther lica maa mz thin-
om kärleke Tha lyptis op banerit oc syntis vm
then timan thw sagdhe Consumatum est ok til
thäs thu thin ande j thins fadhirs händir and-
uardadhe, tha aff allom thinom sarom värkiane
sökto til hiärtat Thu hördhe thina ouini mz höxst-
om röstom ok forsmäilsom ok hadhelicom ordhom
a thik öpa Thu saat thina aldra kärasta modhir
aff sorgh oc dröuilsom suasom halff dödha Ok
alla thina vini mz störstom dröuilsom thina pino
grata thz thu j thom punctenom ey nidhir aff
korseno foor ok thino eghno hiärta linadhe, Thina
vini hugnadhe oc thina ouini fordäruadhe sua som
thw väl formatte vm thu vilde Tha syntis kärlekin

p 269

at thu ville hällir at thit hiärta syndir ginge än
siälana mistin himerike

Capitulum Cxlvjm. (Femte Boken, Rev. 3 i Latinska
texten)

GWz son taladhe huar siukir man är j huseno
vm mästirlikin läkiare jngaar til hans vndirstar
han rasklica aff yttro teknomen siuka manzsins
siukdom Thy vm läkirin vitande siukdomin giuir
siuka mannenom then läkedom som han dör aff,
Tha afwitis han oc callas suasom drapare ok är
ey sandir läkiare ok vm nakan then som kan
läkia idhna läkedoma for värlz atirlön tha faar
han ey lön aff mik Ok vm nakir idhna läkedom
for mina skuld tha äghir jak giua honum lön Ok
vm nakor är ey mästare j läkedom oc giuir tho
ok gör siukom läkedom suasom han väntir honum
nyttelikit vara tha är han ey afwitande suasom
drapare thy at han giordhe thz aff godhe akt,
Vtan suasom foldiärwir vm siuke mannin döö än
vm siuke mannin vidhirfas aff hans läkedom tha
äghir han ey haua lön suasom mästare thy at
han giordhe ey läkedom aff viisdom vtan äptir
thy som han vänte dugha Jak skal sighia thik
huat thetta tekna the männene som thu känne
äru andelike siuke ok bögdhe til höghfärdh ok
giri fölghiande sinom eghnom vilia thy vm thera
vin ther jak likna vidh läkiara giuir thom hiälp
ok raadh til giri oc höghfärdh hwädhan aff the
andelica döö, skal jak ändelica vtkräfwia thera
dödh aff hans hand thy at än tho at the dö aff
sine eghne ondzsko ok wranglikhet tho skal han

p 270

ey var lotlös aff pino, thy at han var ok til-
hiälpare til thera dödh Än ophöghir han thom j
världinna för kötlikin älskogha oc for sin hugnadh
tha faar han ängaledhis ther fore lön aff mik Än
thänkir han suasom godhir läkiare sighiande mz
sik Thässe äru siuke oc thorfua vidhir läkedom
oc thy än thot min läkedombir synis thom beskir
tho skal jak giua thom han at the skulin ey döö
thy at han är helsambir Jak skal giua thom kost
ok klädhe matelica äptir thera stadhga oc vidhir-
thorfft, Ok halda thom vndir styrsl at the skulin
ey höghfärdhas älla androm skadha tholkin läkiare
skal faa godh lön aff mik thy at tholik näfst
thäkkis mik Än vm thera vin thänkiande mz sik
sighir sua Jak skal giua thom oc skipa thera
vidhirthorfft än ey veet jak hwat thz är nyttoght
thera siälom älla ey tho tror jak at thz misthäkkis
ey gudhi ok skadhir ey thera siäl Vm the dö tha
aff hans gauo älla synda tha är han ey afwitande
suasom drapare vtan han skal faa lön thy at han
älskadhe thera siäla Ok the siuko skulo thrifwas
oc vaxsa til helbrygdho hulka ther the hafdho
näplica fangit vtan kärlekin hafdhe til varit Tho
for thy at the äru aff thy köni som astunda at
ophöghias ok thera vili thyrste thäs meer at han
meer drikkir thy skal thera vin ey giua thom
tilfälle ok ämpne til at synda

p 271

p 272

FEMTE BOKEN.

p 273

Här äptir scrifwas at sancta birgitta saa ens
mykyt boklärdz munkx thanka ok huru han
spordhe j sinom thankom mang klok thing
aff gudhi ok gudh suaradhe honum til aldra
thera ok alt hafdhe hon j sändir j sino aminne
thz som j thässo fämpto bokine scrifwas hulkin
som här byrias oc hon skreff thz alt först a
swensko swa som andra reuelaciones

Capitulum j (Interrog. 1-3 i Latinska texten)

SAncta birgitta sagdhe Jak saa j himpnenom
een stool a hulkom var herra jhesus christus sat
swasom domare Ok jomfru maria sat fore hans
fotom ok otalikit ängla härskap oc hälgha siäla
ok een munk mykyt boklärdhir syntis standa
höght a enom stighia hulkin som stodh a jordh-
enä ok rakte op til himelin Ok thän munkin
syntis tala til domarin mz otholicom athäfwom ok
orolicastom hugh oc sinnom swa som han vare
fullir mz swik ok ilskol oc spordhe O domare jak
spör thik Thu gafft mik mwn hwat ey skal jak
tala thz som mik thäkkis Thw gaff mik öron
hwat ey skal jak höra the thing som mik lystir
Thw gaft mik öghon huat ey skal jak see mz

p 274

thom thz som mik thäkkis Thw gaff mik händir
hwi skal jak ey göra mz thom thz som mik är
thäkt ok liöfft Thw gafft mik fötir hwi maa jak
ey gaa äptir minom astundilsom Domarin sitiande
a stolenom hwars athäfwe höfwiskast ok siäfwast
varo swaradhe sighiande O vin jak gaff thik mwn
ther til at thw skällica skulle tala thina siäl oc
thins licamma thorfwe ok nytto ok the thing som
höra til gudz hedhir Annantidh gaff jak thik
öghon at thu skulle see ond thing ok fly thom
ok godh thing ok göra thom Thridhiatidh gaff
jak thik öron at thw skulle höra the thing som
höra til sannind ok höuiskhet Fiärdha tidh gaff
jak thik händir at thw skulle göra mz thom the
thing som licamenom äro thoftelikin ok siäline
ey skadhelikin Fämptatidh gaff jak thik fötir at
thw skulle bortgaa fran världinna älskogha ok
gaa til thina siäl hwilo ok älgskogha ok til mik
sin skapara oc atirlösara {paragraf} Annantidh syntis same
munkin a sinom stighia sighiande o christe dom-
are Thw tholde siälfwiliande beskasto pino hwi
skal jak ey tha hedhirlica haua mik j världinne
oc höghfärdhas Thu gaff mik värlz gooz hwi skal
jak ey ägha huat jak vil Hwi gaff thw minom
licamma lime vm iak skal ey röra thom ok op-
uäkkia äptir minom vilia oc lusta Til hwat gaff
thw lagh ok rät vtan til at göra hämd älla hwi
latir thu os känna mödho ok dröuilse mädhan
thw lofwadhe roo ok hwilo Domarin suaradhe
manzsins höghfärdh tholdis ok vmbars länge aff
mit tholomodh at ödhmiuktin skulle ophöghias ok
min dygdh oppinbaras Ok for thy at höghfärdhin

p 275

är ey skapadh aff mik vtan funnen aff diäflenom
thy äghir hon flyys thy at hon hedhir til häluitis
Ok ödhmywktin äghir gömas thy at hon ledhir
til himmerikis hulka ther jak siäluar gudh tedhe
ok kände mz minom ordhom ok äptedömom Än
värlz gooz är gifwit mannenom ok länt at han
skal nytia thz skällica ok byta ok omskipta skap-
adho thingin j mik sin gudh som är aldra thinga
skapare lofwande mik ok hedhrande fore mina
godhgerninga ok ey lifwande äptir kötsins astund-
ilsom Ok licammans limi äro thy giffne mannen-
om at the skullo te siäline nakra handa dygdha
liknilse ok at the skullo staa oc röras äptir siäl-
ina budhi ok ämbite swasom anbudh, Thy är rät-
uisa ok lagh skapadh aff mik at the skullo göras
mz gudhelicom kärleek ok at gudhelikit samhälle
oc sämia skulle fästas mällan manna ok thy gaff
jak ok vnte mannenom at haua licamlica huilo at
kropsins krankdom skulle styrkas til godha ger-
ninga Nw for thy at kötit vardhir stundom oskäl-
lica kaat thy skulo dröuilse ok al thing mz hulk-
om kötit maa rättas tholomodhelica tholas Ther
äptir syntis then same renlifwes mannin som för a
sinom stigha oc sagdhe O domare jak spör thik
hwi gaff thw os licamlik sin vm i skulom ey
röras ok lifwa äptir thom Ok hwi gaff thw mat
ok dryk ok annor lustelik thing til licammans
oppehälle vm vi skolom ey lifwa ok äta til mätte
äptir kötzsins lusta Hwi gaff thw os frälst siälfs
vald vm vi skulom ey fölghia varom eghnom vilia
Hwi gaff thw mannom ok quinnom naturlik lusta
j samblande om the skulo ey lifwa äptir sinom

p 276

naturlicom lusta Hwi gaff thw hiärta ok vilia
vtan ther til at the skullo älskas som lustelicast
ok sötast är at nytia Domarin swaradhe O vin
jak gaff människionne sin ok vndirstandilse til at
skodha oc älska ok fölghia lifsins vägh ok til at
fly dödhsins vägh Jak gaff födho til manzsins
vidhirthorft ok matelikit oppehälle at mannin
skulle styrkias j gudhelikit ärfwodhe ok ey kränk-
ias älla vanskas aff ofmykle fylle Jak gaff männ-
iskione frälst siälfs vald ther til at han skulle
forlata sin eghin vilia fore mik sin gudh ok faa
thäs meere lön Jak gaff ok naturlikit sambland
ther til at mankönit skulle skällica ökias swa som
foreskipat är j the hälgho kirkio Jak gaff mann-
enom hiärta at han skulle innelykkia j thy mik
sin gudh hulkin som ogripelikin är ok hwar stadh
är Ok at hans thanke ok luste skulle vara mz
mik oc j mik

ijm. (Interrog. 4 i Latinska texten)

REnlifwes mannin syntis som för a sinom stighia
sighiande O domare hwi skal jak leta gudz snille
mädhan jak hawir världinna snille Hwi skal jak
grata älla sokka mädhan jak hawir världinna
glädhe ok ära Hwi älla huru skal jak glädhias j
kötzsins dröuilsom Hwi skal jak rädhas mädhan
iak hawir licamlik styrk ok makt Hwi skal jak
androm lydha mädhan min eghin vili är j mit
eghit vald Domarin swaradhe O vin huar then
som sniällir är til världinna han är blindir oc
darottir til mik sin ögudh Thy ther til at gudhelik

p 277

snille maghe faas ok aflas tha är vidhirthorftelikit
at hon skal ödhmiukelica oc atuaktelica at letas
Än huar then som hawir världinna hedhir oc
hänna glädhe han snärs j mykla fafängo hulkin
som ledhir til häluitis Thy ther til at ey skal
nakor villas aff himerikis vägh är vidhirthorfte-
likit at dräfwas millelica ok bidhia til gudh oc
grata Ok mykyt är thz nyttoght at glädhias j
kropsins dröuilsom ok siukdom Thy at min misk-
und nalkas thom som hafwa kötzsins thuang ok
dröuilse Ok ther mz nalkas människian rasklica
äuärdhelico lifwe Framledhis for thy at iak är
starkare än huar then som starkir är thy är
huar stadh rädhandis at ey skal styrkin fortakas
Ok huar then som hawir frälst siälfs vald j sine
hand skal rädhas oc sannelica vndirstanda at
änkte ledhir sua rasklica til äuerdhelica pino sua-
som eghin vili vtan mik ledhara thy hulkin som
latir mik sinom gudh sin eghin vilia lydhande
mik han skal faa himerike vtan pino

iij (Interrog. 5 i Latinska texten)

MVnkin syntis som för sighiande O domare hwi
skapadhe thw madhka hulke som mogho skadha
oc til änkte dugha Hwi skapadhe thu grym diwr
hulkin som ämuäl göra människione skadha Hwi
sände thu siukdom ok värk j kroppana hwi thol
thw oc städhir manga wranga domara j ilzsko oc
thera vranglikhet hulke som thwinga oc plagha
sina vndirana swasom köpta thräla hwi dröuis
manzsins licamme ämuäl j dödhsins punckt Dom-

p 278

arin suaradhe Jak gudh ok domare skapadhe himel
ok jordh ok al lthe thing j thom äro ok tho änkte
vtan sak ok ey vtan andelica thinga liknilse Thy
at hälgha manna siäla liknas hälghom änglom
hulka som äro j äuerdhelikit liiff ok sälikhet ok
orätuisa manna siäla liknas diäflom hulka som
ära j äuerdhelicom dödh Thy for then skuld at
thw spordhe hwi iak skapadhe madhka suarar jak
thik at jak skapadhe thom til at tee ok beuisa
mins godhlex ok snillis mykla vald Thy at än
tho at the mogho göra skadha tho skadha the ey
vtan mz mino tillat oc fore syndena skuld oc
mannin hulkin som forsmadhe at vndir gifwas
mik som högxstir är skal sörghia sik magha
skadhas aff minsto thingom Ok at han skal vita
sik änkte magha vtan mik hulkom oskällik diur
thiäna oc sta til mit budh Än hwi jak skapadhe
grym diur suarar jak at al the thing jak skap-
adhe varo ey at enast godh vtan ämuäl storlica
godh ok äntiggia skapadh til manzsins nyttelikhet
ok pröuilsa älla oc til andra skapadha thinga
nytto Ok at mannin skulle swa myklo ödhmiuk-
are thiäna mik sinom gudh huru mykyt ärlicare
oc sälare han är fore al annor thing Tho skadha
opta diwr j värzlicom thingom fore tweggia
handa sak Först til ondra manna vidhirkänno ok
näfsilsa at the mogho aff plaghom vndirsta skulu
lydha mik sinom owirman Annantidh skadha the
ämuäl godha män til dygdha thrifnadh ok rens-
ilsa Ok for thy at mannin syndadhe oplypte sik
mot mik sinom gudh thy oplypte sik mot honum
al thing som skullo vara honum thänigh ok vndir

p 279

bughin Ok thy kombir licammanom siukdombir
at mannin skulle warna sik ok nima andelica
tämpran ok tholomodh om kötzsins bindagha mot
owirflödhelikhetz oc oatirhaldz last Än wrange
domara tholas ok städhias til andra manna rens-
ilsa oc fore mit tholomodh ok sua som gullit rensas
j eldin swa rensas siälana aff wranga manna ilzsko
ok läras oc atirhallas aff ey göraskolande thingom
Swa thol jak ok tholomodhelica onda män at
diäfwlsins agna skulo skilias fran godhra manna
hwete ok at thera giri skal opfyllas aff mine lön-
like gudhelike rätuiso Ok rätuist är at licammin
skal thola pino j dödhenom at mannin skal pinas
vm tholik thing som han syndadhe Ok for thy
at han syndadhe j vanskapadhom lusta är väl
värdhoght at han skal pinas mz skipadhe pino ok
besklikhet Thy börias somlicom här dödhin ok
bliuir for vtan ända j häluite ok somlicom ändas
dödhin j skärslo elde ok börias äuerdhelikin glädhe


iiij (Interrog. 6 i Latinska texten)

Än syntis munkin som för a sinom stigha sigh-
iande O domare jak spör thik Hwi framgaar annat
barnit lifwande aff modhirna quidh ok faar döp-
ilse Ok annat dör j modhirna liiff Hwi händir
rätuisom manne genuerdhoght thing ok ondom oc
orätuisom manne framgangir äptir hans vilia Hwi
kombir sot ok hungir oc annor ond thing som
kroppin thwinga Hwi kombir bradhir dödh opta
ouarandes ok swa at han siäldan fore wetz Hwi
latir thw awndsiuka män ok brädhis fulla koma

p 280

til stridh ok hämpna sik Domarin suaradhe O vin
thin spörilse äru ey aff kärlek vtan aff mit tillat
thy suarar jak thik mz ordha liknilsom Thw spör
hwi annat barnit döör j modhirna liiff oc annat
frangangir lifwande Visselica allir barnsins styrkir
ar aff fadhirs ok modhirs samblande ok for thy
at somlik barn haua ey fullan styrk aff fadhirs
ok modhirs natur thy dö the rasklica Ok koma
mang thing aff fadhirs ok modhirs vanrykt oc
oskötnadh ok glömsko Mang thing hända ok äm-
uäl aff gudz rätuiso ok ey nalkas siälin fore thy
hardhasta pinom at hon fik ey langan tima til at
vara mz kroppen vtan hällir heles hon fore the
miskund som mik är konnogh Thy at sua som
solin jnskinandis j nakat hws synis ey swa som
hon är j sine fäghrind a himpnenom Swa tholka
barna siäla än tho at the see ey mit änlite for
döpilsins mistilse tho nalkas the närmer miskund
än pino tho ey swa som mine vtualde män, Än
hwi rätuisom manne hända genuärdhogh thing
suarar jak Gudz rätuisa är at hwar en rätuis man
skal faa thz som han astundar Oc ey är then
rätuis hulkin som ey astundar at thola genuärdh-
ogh thing for gudz lydhno ok rätuisona fulkompn-
ilse Ok hulkin som ey gör sinom jamcristne godh-
gerninga aff gudhelicom kärlek thy mine vini
skodhande huat jak thera gudh oc atirlösare
giordhe ok lofwadhe thom Ok atuaktande ämuäl
the ilzsko som öj världinne är oc viliande hällir
thola genuärdhogh thing til gudz hedhir oc sina
eghna helso oc til synda varilsa än haua värlz-
lica sälighet thy latir jak thom hända dröuilse

p 281

Än tho at some aff thom thola thom ey tholo-
modhelica tho latir jak lthom ey vardha vtan sak
Ok j dröuilsom star jak när thom Ok swa som
sonnin näfsi af käro fulle modhir ok kan ey stort
thakka hänne j barndomenom thy at han kan ey
thänkia for huat sak han afwitis Vtan tha han
kombir til skäla aldir thakkir han modhirne thy
at hänna näfst atirdrogh han aff wrangom sidhom
Swa gör jak minom vtualdo mannom the and-
wordha mik sin vilia ok älska mik owir al thing
thy händir thom dröuilse j världinne Ok än tho
at the ey tha fullelica vndirstaa mina godhger-
ninga tho gör jak thz som thom är fulkomplicast
ok bäzst Än for thy at omilde män akta ey mina
rätuiso ok rädhas ey at göra androm orät ok
astunda värlz lustelik thing oc älska, Thy faa the
framgang aff mine rätuiso ok ära här j värld-
inne frälse aff plaghom at the skulu ey vanlica
mer synda vm thom händir geuärdha Tho gifs
ey allom ondom thz som the astunda at the skulu
vita at jak gifwir huem jak vil Än hwi sot ok
sylt kombir suarar jak Scrifwat är j laghomen at
then som stiäl skal meer atirgifua än han bort
tok Swa fore thy at onde taka mina gafwor oc
vanytia thom ok göra mik ey skyllughan hedhir
thy plaghas kroppin j thässe värld at siälin skal
minna pinas annarstadz Ok stundom spar jak lic-
ammenom ok plaghir jak han j thom thingom
som han älskir vtan til at then som ey ville
kännas vidh mik gladhir skal känna mik ok vnd-
irsta dröfdhir Än hwi bradhir dödh kombir opta
swarar jak vm mannin vist sins dödz tima tha

p 282

thiänte han mik aff räddogha ok vanskadhis aff
sorgh Thy at mannin skal thiäna gudhi aff kär-
lek ok vara altidh atuaktol vm sik Thy är dötzs-
ins time owis Ok for thy at mannin forlät thz
som vist var oc sant thy tilbör at han skal
plaghas aff thy som owist är Än hwi jak latir
männena koma til stridh suara jak thik hwar then
som hawir fullan vilia at skadha sin iamcristin
han är likir dyäflenom oc är hans lim ok and-
budh hulkom jak giordhe orät vm iak toke hans
thiänara fran honum vtan rätuiso, Thy swa som
jak nytiar min thiänara til thz som mik thäkkis
Swa är rätuisa at diäfullin skal göra mz them
som hans limbir är thz som hans är äntiggia til
andra rensilsa ällir til at fulcompna sina ilzsko
swa som syndin vtkräfwir


vm (Interrog. 7 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för a sinom stighia sighiande
O domare jak spör aff thik hwi kallas fwlt ok fagh-
ert j världinne Hwi skal jak hata världinna fäghr-
ind mädhan jak är faghir oc aff ärlike släkt Hwi
skal jak ey ophöghia mik owir andra mädhan jak
är rikir Hwi skal jak ey sätia mik fore andra
mädhan jak är hedhirlicare än andre Hwi skal
jak ey astunda ok leta mit eghit loff mädhan jak
är godhir ok loflikin Hwi skal jak ey kräfwia
atirlön vm jak gör androm gagn Domarin suar-
adhe O vin världinna fwlt oc faghert är sua som
söt ok best thy at världinna fwlt som är värd-
inna forsmäilse ok hänna genuärdha är swasom

p 283

ena handa besklikhet rätuisom mannom nyttogh
til helso Än världinna faghert är hänna sälikhet
ok hon är swo som en blidhir ok lustelikin fals
sötme oc swikande Thy hulkin som flyr värld-
inna fäghrind forsmaanande hänna sötma han skal
ey koma til häluits fylsko Ok ey smaka älla vt-
röna häluits besklikhet vtan han skal opfara til
mina glädhe Thy ther til at häluitis besklikhet oc
pina maghe flyys ok himerikis sötme maghe aflas
ok faas är vidhirthofftelikit hällir vmfämpna värld-
inna smälikhet än hänna fäghrind thy at än tho
at al thing äru väl skapadh aff mik ok äru al
höghelica godh tho äghir mannin mäst vakta sik
j them thingom som äru sak ok tilfälle til siäl-
inna skadha vm the oskällica nytias Än hwi ey
är höghfärdhandis aff släkt suara jak Thw hafdhe
ophoff j modhir lifwe aff fulasta orenlikhet ok
vast ther swa dödhir ok allir oren Ok ey var j
thit vald at födhas aff ärlicom foräldrom älla van
ärlicom vtan min godhlek sigx vara ärlikin Ödh-
miuka thik vndir mik thin gudh hulkin som thik
skapadhe at födhas aff ärlicom foräldrom äptir
världinna räkning ok lica thik thinom jamcristne
thy at han är aff thz sama ämpne som thw Än
tho at thw framgik mz mine forsyn aff höghe
släkt äptir världinna reknan ok han aff laaghe
släkt Ok thw som äst höghsläktadhir rädz meer
än vansläktadhir thy at swa mykyt rikare ok
höghbornare thw äst swa mykyt hardhare rekin-
skap kräffs aff thik oc mere doom Än hwi ey är
höghfärdhandis aff rikedomom swarar jak Värld-
inna rikedoma äru ey thine vtan til vidhirthorftelik

p 284

klädhe ok födho Thy at världin är ther skapadh
til at mannin hafwande sins licamma oppehälle
skulle mz ödhmiukt ok äruodhe atirkoma til mik
sin gudh hulkin han forsmadhe olydhoghir oc
höghfärdhandis aktir ey mik Vm thw sighir värlz
goz vara thit sighir jak thik fore sant at alt thz
thu hafwir owir thina vidhirthorfft thz takar thw
owiruällelica ok orättelica thy at värlz goz äghir
allom vidhirthoftelicom vara almännelikt oc jämpt
aff kärlek Än thw takir thik orättelica til owir-
flödhelikhet thz som androm skulle gifwas aff kär-
lek, Tho hafua mange värlz goz meer än andre
oc skipa thz skällica thy är thik radhelikit at thu
ey samansankir goz ok höghfärdhandis rekna thik
bätre än andre at thw ey hardelica afwitis j
minom doom Thy at thw tok större thing än
andre thy at swasom lustelikit är at haua ömpnyt
goz j världinnä swa är j minom dom rädhelikit
ok owirmatto thunkt at ey haua skällica skipat
ämuäl loflik thing Än hwi eghit loff är ey let-
ande suara jak thik ängin är godhir aff sik siälff
vtan jak ensamen gudh ok hwar then som godhir
är, Är godhir aff mik thy vm thw som änkte
äst letar thit eghit loff ok ey mit loff aff hulkom
ther hwar fulcompnin gafwa är tha är thit loff
fals Ok thw gör mik orät thinom gudh oc skap-
ara thy swa som aff mik äru al godh thing hulk-
in thu hafwir sua är mik alt loff gifwande ok
sua som jak thin gudh gifwir thik al värlzlik
thing ok styrk ok samuit ok helbrygdho ok tima
ok liiff ok skällikhet at thänkia thz som thik är
nyttokt Swa äghir thw hedhra mik aff allom

p 285

thässom ok skipa them skällica Skipar thw thom
oskällica tha är thz thin last ok othokke Än hwi
värlzlik atirlön äru ey letande älla takande fore
godha gerninga Suarar jak thik Hwar then som
got gör androm swa at han aktir ey manna atir-
lön vtan tholik lön som jak gudh vil honum gifwa
han skal haua mästa for minzsta äuerdhelikit fore
värdhelikit än hulkin som letar värlzlikit for
äuerdhelikit han skal faa thz som han astundar
ok mista thz som är äuerdhelikit Thy ther til at
thz som är äuerdhelikit maghe faas fore värlzlikit
är nyttoght at ey leta älla bedhas atirlön aff
mannom vtan aff mik

vjm (Interrog. 8 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för sighiande O domare Hwi
thol thu at affghudh sätias j mönstir oc haua hedhir
swa som thu siälwir mädhan thit rike är äuerdhe-
likit owir al thing Hwi latir thw ey see människ-
iona thina äro j thässo lifwe at människian matte
astunda hona thäs hetelicare oc kärlicare Hwi
latir thw ey ängla ok hälgha män synas j thässo
lifwe mädhan thera ärlikhet är hälaghare owir al
skapadh thing Ok mädhan häluitis pinor äru rädhe-
licare owir al annor thing hwi latir thw ey sees
them aff mannom j thässo lifwe at the matto flys
Ok mädhan diäfflane äru ledhe oc ryghelike owir
al annor thing hwi synas the ey synlike mannom
Thy at tha fölgdhe ängin thom älla lydde Dom-
arin swaradhe O win jak är gudh aldra thinga
skapare jak gör ey mere orät ondom än godhom

p 286

thy at iak är siälff rätuisan Ok min rätuisa är at
ingangir j himerike skal faas mz stadhelike tro ok
skällikt hop oc brännande kärlek Thy at swasom
alt thz som meer oc hetelicare älskas j hiärtat
thz thänkis idhkelikare oc hedhras oc dyrkas at-
uaktelicare Swa sätias ok affgudh j mönstren än
tho at the äru ey gudhi ällir skapara thy at ey
är nakor skapare vtan jak en gudh fadhir ok son
ok then hälghe ande Tho älskas affgudh meer aff
sinom ägharom ther til at the maghe faa fram-
gang j världinne än jak älskis aff them at the
matte sällica bliua mz mik Thy vm jak fordäru-
adhe the thing som männene älska meer än mik
ok lote jak thom dyrka mik mot thera vilia tha
giordhe jak thom orät fortakande them thera
frälsa siälfs vald oc astundilse, thy for then skuld
at the tro ey a mik ok j thera hiärta är nakat
lustelicare än jak thy latir jak skällica vardha at
the fulkompna vtantil mz gerninge thz som the
älska ok astunda j hughenom Ok for thy at the
älska meer skapadh thing än mik skaparin hulkin
the mogho vndirsta aff gerningom ok teknom vm
the villo nytia sin skäl Thy äru the blinde oc
thera affgudh forbannadh thy skulu the skändas
oc fordömas for sina folsko thy at the vilia ey
vndirstanda huru sötir jak gudh är hulkin som
mannin skapadhe ok atirlöste mz kärlek Än hwi
min ära synis ey suarar jak Min ära är otalik ok
gaar owir al thing j sötma ok godhelek thy vm
min ära syntis swa som hon är tha vanskadhis
människionna rötelike kropp oc siwknadhe ok
vanskadhis aff licamlico ärfwodhe fore siälina

p 287

glädhi thy ther til at tron skal faa lön Ok kroppin
vare föör til kärlex äruodhe vtan hulkit ey är in-
gangir j himerike thy lönis min ära nakra stund
at hon skal fore astundan oc tro thäs sälicare
äuerdhelicare synas Än hwi hälghe män synas ey
som the äre swarar jak vm nakre hälghe män
syntos oppinbarlica ok taladho synlica tha giordhis
them hedhir swa som mik siäluom ok tha finge
troen ey lön Ok ey formatte kranke licammin see
hälgha män Ok ey latir ällir städhir min rätuisa
at swa mykyn klarhet skal sees aff swa store
kranklikhet thy höris ey mine hälghe män ok sees
ey swasom the äre at allir hedhir skal gifwas mik
Ok at mannin viti at ängin skal älskas owir mik
Tho vm mine hälghe män synas stundom tho
synas the ey j the äro som the äru rättelica vtan
j them skapnadh som the gita ok mogho sees
vtan vadha Än hwi häluits pina synis ey swar-
ar jak, Vm häluitis pinor syntos tha kolnadhe
mannin aff räddogha ok beddis himerike aff
räddogha ok ey aff kärlek Ok fore thy at
ängin skal astunda himerikis glädhe aff pinonna
räddogha vtan aff gudhelicom kärlek Thy lönas
nu pinoar ok thy swasom godhe ok hälaghe
magho ey smaka otalica himerikis glädhi för än
siälin skils vidh kroppin Swa känna ey onde män
häluitis pino for än siälin är skild vidh kroppin
ok the skulu ltha thz vtröna j ysäld som the
vildo ey för vndirstanda, Än hwi diäflane synas
ey suarar jak vm diäflane syntos swa ledhe ok
rädhelike som the äru tha vardhe then som them
saghe swasom osinna oc hiärtat swasom döt oc

p 288

allir licammin skäluande thy ther til at siälin skal
blifwa stadhugh j sinom sinnom oc hiärtat vak-
ande j minom älskogha oc kroppin för til ärfw-
odhe oc mina thiänist Thy atirhalz nu diäflanna
ilzska oc ey synis huru ledhe the ärä

vijm (Interrog. 9 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för a sinom stigha sighiande
O domare jak spör aff thik Hwi synis thw swa
mykyt oiämpn j thina nadha gafwor j thy at thw
vtualde thina modhir mariam oc ophöghdhe hona
owir alla ängla chora Hwi gaff thw änglom anda
vtan licamma ok gaff thom at staa j himerikis
glädhi ok mannenom gaff thw jordzlikin licamma
oc anda ok gaff thu honum födhas mz grat, lifwa
mz ärfwodhe oc döö mz värk Hwi gaff thw
mannenom skällik vndirstandilse ok sin ok diur-
omen gaff thu ey sin ällir skäl Hwi gaff thu
diwromen liiff oc ey somlikom androm skapadhom
thingom Hwi är ey swa liust vm nattena som
vm daghin Domarins swaradhe O win al koma-
skulande ok göra skulande oc giordh thing äru
foreuitin oc foreseedh j minom guddom aff op-
hofwit thy suasom manzsins fal foreuistis ok lätz
vardha aff gudz rätuiso Ok vardh tho ey giort
aff gudhi oc skulle ey göras fore thy at han thz
foreuiste Swa var oc manzsins atirlösn äuerdhe-
lica foreseedh at hon skulle vardha aff gudz
miskund Än thw spör hwi jak foresatte allom
mina modhir mariam ok älskadhe owir al skapadh
thing Thz var for thy at j hänne fanz särlikin
dyghd thy sua som thz brindir raskast som näst

p 289

är elden ok quämelicast är til at brinna Swa then
tidh gudhelex kärlex eldir hulkin som j sik är
ovmskiptelikin ok äuerdhelikin tilburdhis at op-
tändas oc synas oc guddomen ville mandom taka
tha var ängin creatura qwämelicare oc fulcomp-
licare til at taka then kärlex eldin än jomfru
maria thy at ängin creatura bran aff swa mykyn
kärlek som hon Ok än tho at hänna kärlek var
tedhir oc oppinbaradhir j timanna ända tho var
han foresedhir fore världinna ophoff oc swa var
fore skipat äuerdhelica j guddomenom at swa som
ängin fantz hänna like j kärlekin Swa skulle oc
ängin vara hänne jämpn j nadh ok välsignilsom
Än hwi jak gaff änglomen anda vtan licamma
suara jak, Jak skapadhe änglana j ophoff for än
världin var at the standande j frälso siälfs valde
äptir minom vilia skullo glädhias aff minom godh-
leek oc äro Än some aff them giordho sik jlt aff
godho rörande vanskiplica frälsan vilia oc for thy
a tänkte ilt var j naturinne älla j skapaninne
vtan eghins vilia vrang skipilse thy nidhir fyöllo
the Än andre änglana vtualdo at sta j ödhmiukt
vndir mik sinom gudh thy forskylladho the äuerdhe-
lica stadhughet thy är värdhoght ok rätuist at jak
gudh hulkin som är oskapadhir ande ok aldra
skapare ok herra skal ämuäl haua ängla thiänist
Ok for thy at mik burdhe ey hafwa minzskilse j
mit härskap thy skapadhe jak mannin j the ängl-
anna stadh som nidhir fiöllo hulkin mz frälso
siälfs valde oc godhom vilia matte forskylla the
värdhoghet som änglane for tappadho Thy at vm

p 290

mannin hafdhe siäl oc ey licamma tha gate han
ey ärfwodhat oc ey forskyllat swa höghelica got
thy tilfögdhis licammin siälinne at han matte for-
skylla äuerdhelik hedhir Ok thy ökis mannenom
dröuilse ok krankdom at han skal pröuas i frälso
siälfs valde oc ey höghfärdhas Ok at han skal
astunda the äro som han är skapadhir til Ok at
han skal giälla the olydhno som han siälfwiliandis
giordhe Thy tillagdhe gudz rätuisa honum gröte-
likin ingang ok vtgang oc mödhosampt oc ärfw-
odhis fwlt lifwirne Änö hwi som diwrin haua ey
skällik vndirstandilse som mannin swarar jak thik
Al the thing som skapadh äru, ärä til manzsins
nytto Äntiggia til hans vidhirthorft oc oppehälle
älla til hans lärilse oc näfsilse älla oc til hans
hugnadh oc ödhmiukilse Thy vm diwrin hafdho
vndirstandilse som mannin vare the honum vtan
jäff til dröuilse oc skadha meer än til hiälp thy
ther til at al thing vare mannenom vndirgifwin
fore hulkom al thing varo skapadh Oc at al thing
skullo rädhas han Ok at han skulle ängin rädhas
vtan mik sin gudh thy gafs ey oskällico diuromen
vndirstandilse Än hwi trä oc annor tholik thing
hafwa ey lifwande liiff Suara jak thik Alt thz
som lifwir skal döö Ok alt thz som är lifwande
röris vtan thz atirhalz ok hindris aff nokro mot-
standande thy vm bärgh oc thera handa hafdho
liiff tha rördho the sik meer mot mannenom än
mz honum Thy ther til at al thing vae mannen-
om til hughnadh thy äru öffro thingin som äru
änglane gifne honum til gömo mz hulkom han
hawir skäl ok siälinna odödhelikhet Ok skapadho

p 291

thingin j jordherike äru honum gifne til nytto ok
oppehälle ok lärilse ok idhn Än hwi allir timen
är ey daghir suarar jak vm äptedöme vndir huar-
iom vagn äru hiwl at lassit skal thäs raskare
framföras Ok äptro hiwlin fölghia främbro hiwl-
omen Samuledh är j andelicom thingom Världin
är stort lass thyngiande mannin mz vmsorgh oc
dröuilsom Ok for thy at mannenom leddis vidh
hwilonna stadh är thz väl rät at han skal vtröna
arfwodzsins stadh thy ther til at mannin giti
tholt thässe världinna ärfwodhe gifs honum nattin
til hwilo Ok daghin til ärwodhe ok at han skal
astunda at koma til then stadh hwar ey är nat
oc ey ärfwodhe vtan äuerdhelikin daghir ok
äuärdhelikin ära

vijm. (Interrog. 10 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för a sinom stighia sighiande
O dömare jak spör aff thik mädhan thw äst alz-
välloghir oc fägherst ok dygdhelicast Hwi jn-
fördhe thw thin guddom hulkin mykyt klarare är
än solin j tholkin säk som är mandomin Hwru
jnnelykkir thin guddom al thing j sik ok jnne-
lykkis j ängo oppehallir al thing oc holz aff ängo
Hwi ville thw swa langan tima liggia j jomfruna
quidh oc fram gik ey genast thw var afladhir
Ok mädhan thw formatte al thing ok äst huar
stadh näruarende Hwi syntis thw ey genast tholkin
som thw vast tha thw vast thrätighi ara gamal
Hwi ville thw owirskäras mädhan thw hafdhe ey
licamlik fadhir Hwi ville thu döpas mädhan thw

p 292

vast afladhir oc föddir vtan synd Domarin suar-
adhe O vin jak suarar thik vm äptedöme Enna
handa vinbär är sua starkt at thz vinit ther j är
gaar vt vtan press Ok then tidh thz är moit sätir
ägharin kar vndir vinbärin oc ey bidhir vinit
karit vtan karit bidhir vinit Ok vm flere kar
vndirsätias tha jngiutir vinit sik j thz karit som
näst är, Thetta vinbär är min guddoom swa fwlt
mz gudhelix kärlex vine at alle ängla chora op-
fyllas aff thy oc al godh thing vardha ther aff
ludtakande Mannin giordhe sik owärdhoghan thässa
viins mz sine olydhno Thy then tidh gudh min
fadhir ville tee sin kärlek j fore skipadhom tima
sände han sit viin thz är mik sin son j thz kar
som mäst bidhande vinsins tilquämd thz är j
jomfruna quidh hulkin som hetastan kärlek hafdhe
til mik owir al skapadh thing Thässe jomfrun
älskadhe mik oc astundadhe swa mykyt at ey
var then time j hulkom ther hon ey astundadhe
mik girnandis at vardha min thiänisto qvinna Thy
fik hon vtualt ok aldra bäzsta viin som hafdhe
thry thing mz sik Först styrk thy at jak vtgik
vtan manna hannan Annantidh fäghirsta lit thy
at jak aldra fäghirst nidhirfoor aff höghxsta
himpnenom til at stridha Thridiatidh bäzsta
sötme glädhiande mz högxsta välsignilse Thy
thetta vinit som jak siälwir är ingik thy j jom-
fruna jnälue at jak osynlekin gudh skulle synlikin
vardha Ok at fortappadhe mannin skulle frälsas
Visselica väl hafdhe jak format haua takit annan
skapnadh Vtan rätuisan var j gudhi at tholik
natura skulle bätra som the var som bröt Hwa

p 293

formatte tha tro älla thänkia at iak alzwollughir
gudh ville mik swa mykyt ödhmiuka at jak skulle
taka a mik mandomsins säk Vtan thän othänke-
like min kärlekir hafdhe varit mz hulkom jak
ville synlica vmga mz mannom Ok for thy at jak
saa jomfruna brinna mz swa brinnande kärlek thy
var min gudhlica grwmlikhet wunnin ok kärlekin
tedhir at mannin skulle sätas ok forlicas mz mik
Hwat vndrar thw at jak gudh som är siälfwir
kärlekin ok änkte hatar jak thz som jak skapadhe
Jak skapadhe ey at enast at gifwa mannenom
bäzsta gafwor vtan mik siäluan til atirlösn ok til
lön ther til at alle höghfärdoghe diäflanne skullo
skändas Än huru min guddombir jnnelykkir al
thing j sik suarar jak thik Jak gudh är ande Jak
sighir ok genast är thz giort Jak biudhir ok al
thing liwdha mik Jak gifwir allom at lifwa oc
vara Jak var j mik siälfwom för än iak skapadhe
himelin ok jordhena Jak är vtan al thing ok
jnnan al thing ok al thing äru jnnan mik ok änkte
är vtan mik Thy at min ande är huar han vil
Ok veet al thing ok forma al thing Ok är rask-
are allom androm andom hauande alla dygdh ok
skodhande al framfarin oc näruarande oc koma-
skolande thing Thy är min ande thz är min gud-
dom värdh skyllelica ogripelikin gripande al thing
Än hwi jak laa swa länge j modhirs quidh suarar
jak Jak är naturinna skapare ok jak skipadhe
huarre natur skällica matto oc tima at födhas thy
vm jak skaparin hafdhe genast som jak var afl-
adhir framgangit aff modhir lifwe tha hafdhe iak
giort mot naturlike skipan Ok tha hafde mins

p 294

mandoms takilse ey varit san Thy ville jak swa
länge vara j modhirs quidh som annor barn at
jak skulle fulcompna ok opfylla j mik naturinna
skipan som jak hafdhe väl skapat Än hwi jak ey
genast swa stor var nar iak var föddir som j
mino thrätiwghonda aare Suarar jak thik Vm
jak hafdhe thz giort tha hafdhe alle vndrat oc
rädz mik oc fölght mik meer aff räddogha ok
fore jartekne än aff kärlek Ok tha hafdhe ey
prophetanna spadom varit fulkompnadhir som fore-
sagdho at jak skulle läggias j jätu fore diwr oc
at konunga skulle offra mik Ok at jak sulle
offras j mönstrit oc fly for minom owinom Thy
växsto mine limi vndir stund ok tima til at tee
ok beuisa min mandom vara sannan oc prophet-
anna spadom vara fulkompnadhan j mik hulkin
swa mykyn var j snillinna fulkomplikhet som jak
föddis som tha jak doo Än hwi jak ville om-
skäras suarar jak thik Än tho at jak hafdhe ey
fadhir aff abrahams afquämd Tho hafdhe iak
modhir aff hans släkt tho vtan synd thy mädhan
jak skipadhe laghin j minom guddom ville jak
thola them j minom mandom at mine ouini skullo
ey sighia mik thz hafwa budhit som jak ey ville
göra Än hwi jak ville döpas suarar jak thik
Hwar then som vil tee ällir byria nyan vägh
äghir foregaa then sama väghin Nw var judha
folkeno gifwin en kötlikir väghir som var vm-
skärilsen til lydhno tekn oc commaskolande rens-
ilsa hulkin som giordhe j them som laghin gömdo
för än iak gudz son kom komaskolande nadha
fulkompnilse oc sidhan sannindin kom skipadhis j

p 295

guddomenom at gamble väghin ok laghin ther ey
var vtan suasom skugge skulle til ryggia gaa oc
mista sina makt Thy ther til at sannindin skulle
synas ok skuggin til ryggia gaa Ok raskare väghir
tees til himerikis ville jak sandir gudh ok man
föddir vtan synd döpas til at tee androm ödh-
miuktinna äptedöme ok lata op himerike them
som rätta tro hafwa Til hwars tekn himelin öpn-
adhis tha jak döptis oc gudz fadhirs röst hördhis
ok thän hälghe ande j duwo like syntes Ok jak
gudz son tedhis j mandomenom at alle cristne
män skullo tro ok vita at gudh fadhir oplatir
himerike them som döpas Then hälghe ande är
mz döpandom Mins mandoms dygdh är j vatnit
Ok än tho at een gerning ok een vili är fadhirs-
ins oc sonsins ok thäs hälgha anda Ok sua then
tidh iak som är siälff sannindin kom j världinna
tha bort hwarff skuggin oc gamblo laghin änd-
adhos Ok döpilsit stadhfästis j mik mz hulko
himerike oplätz vngom ok gamblom ok wredhinna
söner vardha madhanna söner oc äuärdhelex liiffs
arfwingia

ijx (Interrog. 11 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för a sinom stigha sighiande
o domare jak spör aff thik mädhan thw äst gudh
oc man Hwi tedhe thw ey thin guddom swasom
thin mandom tha hafdhe alle trot thik Hwi läst
thw ey höra al thin ordh j enom punkt tha
thorfte the ey sua länge haua predikatz Hwi
giordhe thw ey alla thina gerninga j enne stund

p 296

Hwi växste thin licamme sua langan tima oc ey
j enom punkt Ällir hwi tedhe thw ey thik j thins
guddoms vald j thinom dödh Älla hwi tedhe thw
ey thina grymlikhet älla hämpd owir thina owiner
tha thu sagdhe alt vara folktompnat Domarin suar-
adhe o vin Jak suarar thik oc ey thik Jak suara
thik ther til at thins thanka ilzska skal androm
kungöras Ok ey thik thy at thässe ordh tees ey
ällir kungöras til thina nytto vtan til andra gagn
ok varilsa, Thy at thw vil ey omkring skipta
thin hardha hugh thy skalt thu ey fara aff thin-
om dödh j äuerdhelikit liiff thy at thu hatar sant
liiff j thino lifwe Tho skulo andre the ther höra
thit wranga lifwirne ok dödh fara til mit liiff thy
at scrifwat är at gudz thiänarom göras al thing
til godho oc gudh latir änkte vtan sak vardha,
Thy suarar jak thik tho ey talande mz manzlicom
mwn ällir som man pläghir tala mz röst til annan
thy at andelik thing göras oc vardha mällan os
Vtan the thing som thw thänkir oc girnas skal
androm oppinbaras vm liknilse Thw spör hui jak
tedhe ey min guddom oppinbarlica swasom min
mandom thz var for thy at guddomin är ande-
likin oc mandomen licamlikin Tho var guddomen
ok mandomen oatskolica sidhan the först saman-
fögdhos Tho är guddomen oskapadhir vm hulkin
al thing äru skapadh Ok j guddomenom är al
fulkomnilse oc fäghrind thy vm swa mykyn fäghr-
ind oc fulcompnilse tedhis synlica krankom öghom
ther ey formagho see solinna j sine klarhet For-
matte the mykyt sidhir at see guddomen j sine
klarhet Thy for tw thing tedhis guddomen ey

p 297

oppinbarlica först fore licammans krankdom hulkin
som smolte swasom vax fore elde oc siälin gladdis
swa mykyt at kroppin vardhe som aska Annan-
tidh fore gudhelikin godhleek oc hans owmskipte-
lica stadhughet Thy at vm jak tedhe licamlicom
öghöm min guddom ther mykyt meer är skinande
än eldin älla solin giordhe jak mot mik siälfwom
Thy at jak sagdhe at man skal ey see mik ok
lifwa ther vidh Ok ey sagho prophetana mik sua-
som jak är j minom guddom Vtan hördho at
enast mins guddoms röst Ok sagho bärghit ryk-
ande ok räddos sighiande Tale moyses til os ok
vi skolom höra, Thy tedhe jak miskundsambir
gudh mik mannenom j the formo som honum var
liik at han skulle mik thäs bätir vndirstanda hulkin
som matte synas ok kännas j minom mandom j
hulkom guddomen är swasom skyltir at mannin
skal ey rädhas aff olike formo thy at gudh matte
tholicare synas j mandomenom än j guddomenom
Än hwi jak taladhe ey al min ordh ok kännedom
j ene stund swarar jak thik At swasom licamm-
enom är genvärdhoght at äta swa mykyn mat
een dagh som han matte mang aar mz oppehaldas
Swa är thz mot gudhelike skipan at min ordh
hulkin som äru siälina födha skullo al talas j ene
stund vtan swasom licamlik mat tagx saman oc
tuggas ok smältis til licammans oppehälle Swa
skullo ey min ordh sighias j enne stund vtan vm
flere tima äptir thy som the formatto vndirstanda
som a hördho ok opuäkkias til höghre thing Än
hwi jak giordhe ey alla mina gerninga j enom
punkt suara jak thik Sone aff them som mik

p 298

sagho licamlikin trodho mik ok some ey thy var
thom som trodho vidhirthorftelikit at läras mz
ordhom j flerom timom ok stundom mz äptedöm-
om at the matto stadhfästas mz gerningom ok at
the som ey trodho skulle tee sina ilzsko swa
mykyt som rätuisan tholde them Thy vm jak
hafdhe giort alla mina gärninga j enom punkt
tha hafdhe alle meer fölght mik aff räddogha än
aff kärlek Ok tha hafdhe ey mankönsins atirlösn
rättelica varit fulkompnadh Thy swasom al thing
varo skapadh först j ophofweno j atskildom timom
Än tho at the varo al sändir j guddomsins när-
uarw Swa skullo ok al thing skällica göras j
minom mandom til aldra helso ok lärilsa Än hwi
min licamme växste j mang aar ok flere oc langan
tima oc ey j enom punkt Swara jak thik then
hälghe ande hulkin som äuerdhelica är j fadhirnom
oc sonnenom tedhe prophetomen hwat jak skulle
göra oc thola j licammanom Thy thäktis guddom-
enom at jak skulle taka then licammen j hulkom
jak matte ärfwodha flera aar aff minom förzslo
tima oc til min dödh Thy ther til at prophetanna
ordh skullo ey synas fanyt Thy tok jak gudz son
licamma vtan synd likan vidh them som jak skulle
atirlösa at franwände mannin skulle atirledhas,
Dödhir opresas oc saaldir atirlösas Än hwi iak
tedhe ey mins guddoms vald at iak var sandir
gudh tha jak sagdhe a korseno at alt var ful-
kompnat Swarar jak thik Al the thing som varo
fulcompnadh aff mik skullo fulkompnas Ok thy
folkompnadhe ja thom alt til yttarsta puncktin
Nw for thy at mang thing varo foresagdh aff

p 299

mine opstandilse ok opfärdh til hympna Thy
skullo ok the fulkompnas thy vm jak hafdhe tet
mins guddoms vald j minom dödh tha hafdhe
ängin thort nidhirtaka mik aff korsit älla jordha
Visselica väl hafdhe jak format haua nidhirfarit
aff korsit ok dräpit them som mik korsfästo Vtan
tha hafdhe ey spadomin varit fulkompnadhir Ok
ey mins tholomotz dygdh teedh Ok matto mine
owini hawa sakt at jak hafdhe giort thz aff ille konst
swa som the sagdho tha jak opreste dödha ok hel-
adhe siwka Thy ther til at fangne mannin skulle
lösas ville jak fangas ok stadhelica sta menlös a
korsit ther til at ostadhugh thing skulle stadh-
fästas mz mine stadhughet


xm (Interrog. 12 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för a sinom stigha sighiande
O domare jak spör thik Hwi ville thw hällir
födhas aff jomfrw än aff andre qvinno ther ey
var jomfru Hwi tedhe thw ey mz synliko tekne
at hon var modhir oc reen jomfrw Hwi lönte thw
swa thina fötzslo at hon var ey mangom kunnogh
Hwi flydhe thw j Egyptum fore herode ok lät
dräpa menlöso barnin Hwi latir thw hädha thik
ok städhir lyghnena gaa owir sannindena Dom-
arin swaradhe O win thy ville jak hällir födhas
aff jomfru än aff andre qvinno ey jomfru thy at
mik renastom gudh höwir al renasta thing Thy
swa länge som manzsins natur stodh j the skipan
som hon var skapadh hafdhe hon änkte fwlt än
ginstan budhordhit var brutit hände naturine

p 300

blygdh ok vanskapadh rörilse ok mäst j them
limenom som skapadhir var til meere frukt Tho
vändis the rörilse aff gudz godhlek til got at
naturin skulle frukt göra ok ökias Nw for thy at
ärlikare är at göra nakat got thz man gitir owir
budhordhit thy thäktis gudhi at välia thz til sina
gerning som til mere renlek stundadhe aff kärlek
ok thz är jomfrudomin thy at dygdhelicare är ok
hedhirlicare at vara j dröuilsanna elde ok bränna
än vara vtan eldin ok tho kronas Nw for thy at
jomfrudomen är swasom en fäghirste genstigh til
himerikis ok hionalaghit swasom väghir thy bordhe
mik til renasta gudhi at hwilas j renaste iomfru
at swasom förste mannin var skapadhir aff jordh-
ine som än var osmittadh aff blodh oc swasom
jomfru Ok fore thy at adam ok eua syndadho j
naturinna hälighet swa ville jak gudh takas j
renasta kar op opnya al thing j minom godhlek
Än hwi jak tedhe ey mz oppinbarom teknom at
min modhir var jomfru ok modhir Swarar jak
thik Prophetomen varo al thing kungiordh aff
mine kötlike fötzlo at the skullo swa mykyt
stadhelicare troos huru mykyt längir the varo
foresagdh Ok at min modhir var jomfru badhe
för än hon mik födde oc sidhan var öfrit joseps
vitne hulkin hänna jomfrwdoms gömare oc vitnare
var Ok än tho at hänna jomfrudom hafdhe varit
tedhir mz oppinbarom teknom tho hafdhe ey thy
hällir otrona manna ilzska troit at jomfru var
hafwande aff guddomsins vald hwlkit mik är
raskare at göra än solinne at gaa ginom glasit
ok var thz mins guddoms rätuisa at mina fötzlo

p 301

ämbite skulle lönas fore diäflenom ok opinbaras
mannom j nathinna tima Än nw sighir jak at
min modhir är sannelica jomfru ok modhir, oc
sua som vndirlikit guddomsins vald var j adams
ok euo skapan ok lustelik höfwitzlikhet j thera
sambyggilsom Swa var vndirlikin godhlekir mins
guddoms til jomfruna thy at min ogrippelike gud-
doom nidhirfoor j atirlukt kar vtan smittilse oc
ther var mik lustelikit at byggia thy at jak gudh
jnneluktis j mandomenom hulkin som hwar stadh
var mz guddomenom, Ther var oc vndirlikit vald
thy at jak gudh ingik vtan licamma ok vtgik aff
qvidhenom licamlikin jomfrudomenom ospiälladhom
Ok foret thy at mannin var seen at tro at min
modhir är aldra ödhmuikast thy thäktis mik nakra
stund löna hänna fäghrind oc fulcomplikhet at hon
skulle thäs höghelicare kronas ok jak gudh äras
j them tima som jak ville fulkompna lofwadho
thingin godhom til godh lön ok ondom til ond
Än hwi jak tedhe ey mannom mina fötzslo swarar
jak thik än tho at diäfwllin miste sina värdhe-
likhet tho miste han ey sin visdoom hulkin hon-
um är til godha manna pröuilsa ok hans eghna
skam Thy ther til at min andom skulle växsa
til skyllughan tima lönte jak mins mildoms ämbite
fore diäflenom komande lönlica til at omstridha
han oc vinna Ok ville jak vara forsmadhir ther
til at manna höghfärdh skulle nidhir thrykkias ok
ödhmiukas Visselica laghanna mästara forsmadho
mik aff hulkom ther the laaso j sinom bokom
thy at jak kom ödhmiukir Ok for thy at the varo
höghfärdhoghe villo the ey höra sanna rätuiso

p 302

hulkin som är af mine tro ok atirlösn thy skulu
the skändas then tidh ther antichristus kombir j
sine höghfärdh Än hafdhe iak komit välloghast
ok hedhirlicast huru hafdhe tha höghfärdhoghir
ödhmuikatz, Thy at aldre skal höghfärdhoghir
ingaa j himerike Än jak kom ödhmiukir at mannin
skulle ödhmiukas ok nima ödhmiwkt Ok jak lönte
mik for höghfärdhoghom thy at the villo ey vnd-
irsta mina gudhelica rätuiso Ok ey sik siälua Än
hwi jak flydde j egiptum suarar jak thik För än
budhordhit brädz var en väghir til himerikis
bredhir ok vidhir j dygdhom ok liws j gudhelike
snille Än sidhan wilin vmskiptis byriadhus twe
vägha en ledde til himerikis ok annar bortledde
Lydhnan ledde til himerikis ok olydhnan bort-
ledde ok for thy at thz var j manzsins siälfs
valde at vtuälia got ällär jlt var thz j manzsins
siälfs valde at liwdha ällir ey liudha hwlkin thy
syndadhe at han annorledh ville än jak gudh
ville at han skulle vilia Thy ther til at mannin
skulle helas var rätuist ok värdhoghot at nakir
then skulle koma oc atirlösa hulkin som fulkompna
lydhno ok menlöso haffdhe Ok j hulkom som the
matto tee ok beuisa kärlek som thz villo oc the
ilzsko som thz villo Än ey skulle ängil sändas at
atirlösa människiona thy at jak gudh gifwir ey
androm mina äro ok ey fandz nakir man hulkin
som formatte at blidhka mik fore sik siälwom ok
sidhir fore androm thy kom iak gudh ensamin
rätwis ok rätuiso göra alla Ok j thy at jak flydhe
til egyptum tedhis min mandom ok spadomen
fulkompnadhis oc gaff iak äptedöme at stundom

p 303

fly omilla manna hat fore mere komaskolande äro
Ok mins guddoms raadh gik owir manna radh
thy at jak fandz ey aff thom som mik letadho
thy at ey är rät at stridha mot gudhi Än at
barnin drapos thz var mina komaskolande pino
ok gudhelex kärlex tekn Thy at än tho at dropno
barnin baro mik ey vitne mz röst tho baro the
mik vitne mz sinom dödh swasom minom barn-
dom höfdhe thy at foreseet var at gudz loff
skulle fulcompnas aff thera menlöso blodhe Ok
än tho at orätuis ilzska plagadhe them orätuis-
lika tho lät min gudhlica väluiloghet thz rätuis-
lica vardha til at tee mannana jilzsko oc mins
guddoms ogriplica radh ok milhet gifwande nadh-
inna Ok hwar ey var tungonna vidhirgangir ok
aldir ther var samansankadhe vtgutna blodhit
fulkomplica got Än hwi jak lät mik hädha suarar
jak thik scrifwat är at en bannadhe dauid kon-
ung tha han flydhe for sinom son Absolon ok
dauid forbödh sinom thiänarom at dräpa han
Först fore thy at han hafdhe hugh atirkoma
Annantidh fore thy at han skodadhe sin eghin
krankdom ok synd ok gudz tholomodh ok godh-
lek til sik ok hans fawizsko som bannadhe Jak
är then dauid j tekne mannin hatar mik mz sinom
ondo gerningom swa som thräl herra, Vtkastande
mik aff mino rike thz är aff siälinne som jak
skapadhe hulkin mit rike är Han awitir mik swa-
som orätuisan j dom han hädhir mik thy at jak
är thologhir än jak thol hans osnille thy at jak
är mildir Jak bidhir hans vmuändilse alt til ytarsta
punktin thy at jak är domare

p 304


xjm. (Interrog. 13 i Lantinska texten)

MWnkin syntis som för a sinom stigha sighiande
O domare jak spör aff thik Hwi fortax thin nadh
androm rasklica oc some tholas ok städhias länge
j sino ilzsko Hwi gaffs androm nadh j vngdom-
enom ok androm fortax hon j ällenne Hwi dröfwas
some owirmatto ok some äru alstingis swasom
frälse aff dröuilsom Hwi gifs somom got näme oc
sniäl vndirstandilse ok some äru swasom asna
vtan vndirstandilse Hwi hafwa some mykyt hart
hiärta oc somlike vndirlikin hugnadh Hwi gifs
ondom meere framgang j världinne än godhom
Domarin suaradhe O vin alla mina gerninga äro
j mine näruaru aff ophofwit ok al the thing som
skapadh äru äro skapadh til manzsins hughnadh
Än fore thy at mannin sätir sin eghin vilia fore
min vilia thy fortakir min rätuisa honum the
godho thing som honum gifwin varo at mannin
skal vita al skällik thing ok rätuis vara när gudhi
Ok for thy at mange äru othäkke at minom nadh-
om oc vardha thäs ogudhlicare at mina nadhir
gifwas them meer thy fortakas mina gafwor them
rasklica at mins guddoms raadh skal rasklica opp-
inbaras ok at mannin skal ey koma j thäs större
pino at han vannytiar mina nadh Ok thy tholas
ok städhias onde j sine ilzsko länge Thy at some
aff them haua nakat mällan sin ond thing fore
hulkit the tholas thy at the äru äntiggia nakrom
til hughnadh älla thrifnadh älla til varilsa Swasom
saul tha som han awitis aff samuele syntis litit
hafwa syndat j manna asyn Ok dauid syntis meer

p 305

haua syndat tho gik saul olydoghir fran mik
sinom gudh oc spordhe raadh aff trolkononne tha
han frestadhis ok dauid var tronare j sinom frest-
ilsom tholande tholomodhelica huat honum owir-
gik Ok reknadhe sik thz haua hänt fore sina
syndir thy tedhis sauls othokke oc mins guddoms
tholomodh j thy at jak vmbar han tholomodhe-
lica Ok j thy at dauid vtualdis tedhis at jak al
thing foreweet ok dauidz komaskolande ödhmiukt
ok jdhrughe Än hwi somom fortax min nadh j
äldinne suarar jak Allom gifs nadh ther til at
nadhanna gifware skal älskas af thom ok fore
thy at mange äru othäkke oc oskynioghe at min-
om nadhom vidhir ändalyktena Swasom salomon,
thy är rätuist at thz skal fortakas j ändalyktinne
hulkit som ey gömdis granlica för än ändin kom
Ok stundom fortax mannomen min gudhelica nadh
fore thera glömsko skuld thy at the ey atuakta
huat the toko ok hwat the skulu atirgälla at
hwar een hauande mina nadh skal altidh rädhas
ämuäl aff annars falle thy at ok fiöllo sniälle
män aff glömsko ok ämuäl the som syntos vara
mine vini varo daradhe for sin othokka Än hwi
sommom är mere dröuilse suarar jak, Jak är
aldra thinga skapare thy kombir ängin dröuilse
vtan mz mino tillate ok ey händir hedhningom
dröuilse vtan mik ok ey vtan skällica sak Ok
ämuäl foresaghdho mine propheta mang thing aff
hedhninganna genuärdho at glömske vannytiande
skälin skullo läras mz plaghom Ok at jak gudh
al thing latande vardha rätuislika skulle kännas

p 306

ok läras aff allo folke Thy mädhan gudh spar ey
hedhningomen aff plaghom, spar han sidhir them
som meer smakadho aff gudhlikx nadha sötma Än
at mindre är somom oc somom meer thz är for
thy at männene skullo vändas fran syndinne fore
the dröuilse som the här thola ok faa hugnadh j
andre värld, thy at alle the som här dömas oc
rensas mz plaghom the skulu fara aff dödhenom
ok til lifwit Än at some sparas här ok vmbäras
aff plaghom thz är for thy at the skullo ey plagh-
adhe korra mot gudhi ok koma j thäs större pino
ok mange äru the som ey äru värdhoghe at
plaghas j thässe värld Ok mange äru the som ey
plaghas här andelica oc ey licamlica vtan äru swa
frälse som gudh vare ey ällir swasom han spardhe
thom fore thera rätuisa gerninga, Ok the magha
särlica rädhas ok sörghia at ey jak gudh här
sparande thom skal koma thom aff oforsedho ok
fordöma thom thäs hardelicare at the hafdhe ey
jdhrugha Ok some hafwande likammans helso
dröfwas j siälinne aff gudz forsmäilsom Some
hafwa ey licammans helso ok ey hughsins hug-
nadh oc tho sta the j mine thänist äptir sine makt
Some äru altidh siwke än aldra thässa dröuilse
maatar jak thera gudh swa at änkte vardhir vtan
sak oc atirlön Thy at mangra öghon oplatas j
dröuilsom som för sofwo Än hwi some hafwa
mere vndirstandilse suarar jak änkte dughir siäl-
inne til äuerdhelica helso at hafwa kloka snille
vtan hon hawir got lifwirne oc nyttelicare är at
hafwa mindre visdom ok bätra lifwirne tho äru
skälin huariom swa matadh at han ma faa hime-

p 307

rike vm han gudhelica lifwir Tho äru skälin oliik
j mangom äptir naturinne ok andelike skipan Thy
at swa som mannin thrifs til dygdha fulkompnilse
mz dygdhom oc gudhlikom kärlek swa flytir han
oc opta j fafängo mz ondom vilia oc naturinna
ond skipilse oc wranga opfödho Opta thol ok
natwrin vanskilse nar hon vidhirfrestir at synda
mot naturinne thy är ey vtan sak at skälin äru
större j somom än tho at onyttelik Swasom j
them som haua visdom oc ey got lifwirne J andr-
om är mindre visdom ok bätre lifwirne, J somom
badhe snille oc got lifwirne ok hwazske j somom
Ok thässe omskiptilse kombir stundom aff mino
välskapadha gudhlica tillate äntiggia til mannanna
nyttelikhet ällir oc til thera ödhmiukilsa ok lärilsa
ok stundom for naturinna vanskilse ok lönlica
syndir Ok stundom til at fly större syndir ok
stundom for thy at naturin är ey quämelik til at
taka höghre thing Thy huar then som stor vndir-
standilse hafwir ma rädhas thäs hardhare doom
Vm han glömskir är Än then som hawir litin
vndirstandilse göri swa mykyt som han forma ok
vare gladhir thy at han är fräls aff manga synda
tilfällom Petrus apostulus var glömskir j vngdom-
enom Ok johannes fafwizskir tho gripo the ok
finge sanna snille j äldinne thy at the lette sniäll-
inna ophoff Salomon var nämbir ok viis j vng-
domenom ok aristotiles klokir tho gripo the ey
snilleno ophoff Thy at the äradho ey visdomsins
gafwara swasom the skullo ok fölgdho ey ällir
hiöllo thz som the viisto ok kändo ok namo ey
sik vtan androm Ok balaham hafdhe visdom hulkom

p 308

han ey fölghdhe ok thy afwite ok straffadhe asnin
hans snille Ok daniel vngir dömde gambla prest-
ena thy at ey thäktis mik boklik konst vtan got
lifwirne Thy skulu the näpsas som vanytia skälin
thy at jak aldra gudh ok herra gifwir mannenom
visdom ok jak rättir sniälla oc osniälla Än hwi
some härdhas suarar jak, At pharao härdhis aff
sinom last oc ey aff minom thy at han ville ey
lika sik minom gudhelikom vilia ok the härdhskan
är änkte vtan mina gudhlica nadh fortakilse Hulk-
in thy fortax at mannin gifwir ekke mik sinom
gudh sin vilia som han hawir frälsan Swa som
thw ma mz äptedömom ok liknilsom vndirstanda
En man atte twa akra Annar var oörktir ok annar
bar frukt j vissom tima han spordhis hwi han
örkte ey sin akir han swaradhe annar akarin bär
ey vtan värsto yrtir Ä huru mykyt jak han yrkir
ällir gödhir thy liggir han oyrktir vndir fäfoot at
fät smakande hans beska gräs hafwe ey ledho
vidh sötare gräs Ännar akarin är skipadhir äptir
timanom hulkin ther somastadz är stenoghir oc
vidhirthorff gözsll Somastadz vaatir ok vidhirthorff
thorko thy vil jak skipa mina gerning äptir thy
som akarin vidhirthorff Jak gudh är likir thässom
man Förste akarin är fräls vilians rörilse gifwin
mannenom hulkin han rörir idhnar meer amot
mik än mz mik Ok vm han gör nakat thz som
mik är thäkt tho gör han meer mot mik thy at
manzsins vili ok min sämia sik ey Swasom pharao
fäste sin vilia j sine ilzsko mote mik än tho at
han vndirstodh mit vald aff vissom teknom thy
rönte han mina rätuiso Annar akarin är gudz

p 309

vilia lydhna oc sins eghins vilia nekilse oc fortak-
ilse tholkir hughir vm han är thör j gudhelikhet
skal bidhia mit gudhelica madha räghn Vm han är
stenoghir vm othol ok härdzsko biidhi rensilse ok
rättilse Vm han är vatir vm skörlipmnadh take
atirhald ok vare sua som thz diwr som redho är
äptir ägharins vilia thy at aff tholkom hugh äras
jak gudh mykyt Ok thz at some härdskas gör
mykyt manzsins vili ther mik är genuärdhoghir
Thy at än tho at jak vil alla hela ok frälsa tho
helis mannin ey vtan han siälfwir tilgöre likande
sin vilia äptir minom vilia Än at ey gifs allom
jämpn nadh thz är min lönlike dombir thy at jak
veet at maata huariom thz honum höfwir ok atir-
hallir manzsins vidhirfrestan at han skal ey diwp-
are falla Some hafwa nadhanna pund sua at the
formagha väl göra ok göra ey Some halla sik aff
syndinne fore pinona räddogha ok fore thy at the
haua ey ämpne ällir tilfälle at synda ällir for thy
at syndin lostir thom ey Än hwi onde faa meere
framgang j världine än godhe Suarar jak thz är
mins kärlex ok tholomodz tekn ok fore rätuisa
manna pröuilse thy vm jak gafwe värlz goz en-
sampnom minom vinom tha vanhopadhis onde ok
godhe högfärdadhis Thy gifs wärlz goz allom at
jak gudh aldra skapare ok gifware skal älskas aff
allom ok at godhe höghfärdhandis skulu läras til
rätuiso vm onda, Ok at alle skulu vndirsta at
värlz goz skal ey älskas owir gudh vtan haffwas
til ensampna fordhan ok oppehälle Ok at mannin
vare swa mykyt hetare til mina thiänist huru
mykyt mindre stadhughet han findir j värlz goze

p 310

Än hwi en kallas vngir til gudz nadha ok vidhir-
känno ok annar gamal suarar jak Jak är swasom
modhir hulkin som seande lifs hop j sinom barn-
om oc sönom gifwir somom starkare kost ok som-
om lättare Än them som ey är oppa lifs hoop
them varkonnar hon ok gör swa mykyt som hon
forma Än vardha the värre aff hänne läkedom
tha thorff hon ey ärfwodha älla sik mödha Swa
gör jak människonne thäs vili som foresees hetare
ok ödhmiukare ok stadhughare honum gifs aff op-
hofwit ok fölghir til ändan Än hulkin som astund-
ar at vardha bätre j sino ondo han forskyllir at
kallas vidh ändan Än then som othäkkir är j
nadhinne är ey värdhir at takas til modhirna spina


xij (Interrog. 14 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för a sinom stigha sighiande
O domare jak spör thik Hwi thola diwrin omak
mädhan the haua ey skäl oc faa ey äuerdhelikit
liiff Hwi födhas alle mz värk mädhan ey är synd
j alle fözslo Hwi bär barnit fadhirsins synd mädh-
an thz kan ey synda Hwi händir thz opta som
ey foresees Hwi döö onde mz godhom dödh sua
som rätuis man Ok rätuis stundom mz orätuisom
dödh swasom orätuis man Domarin swaradhe O
win thin spörilse äru ey aff kärlek tho suarar iak
thik for andra kärlek ok nytto thw spör hwi
diwrin thola siwkdom thz är for thy at j thom
äru mang vanskapdh thing Jak är aldra natura
skapare ok jak gaff hwarre ntur sina skipan oc
tämpran j hulke huart eet röris ok lifwir Än

p 311

sidhan mannin fore huars skuld al thing varo
skipadh satte sik mot sinom älskara thz är mot
mik sinom gudh tilbyriadhe all annor thing at
taka ok faa sin vanskipilse Ok al the thing som
honum skullo rädhas tilburdhe at sätia sik mot
honum Ok aff thässe vanskipaninne odygdh ok
last hända mang dröflik ok genuärdhogh thing
swa väl diwromen som mannomen Stundom pinas
ok diurin for sina vanskipadha natur Stundom
for sins grumhetz minzskilse ok naturinna rens-
ilse, Stundom oc for mannanna syndir at mannin
skal thänkia hurw stora plagho han är wärdhir
mädhan han hafwir mere skäl än diwrin hulke
som ok plaghas stundom Än vtan mannana syndir
thz forskylladho oc vtkrafdho ey plaghadhis diwr-
in som äru j manzsins värio swa enkannelica ok
ey plaghas the vtan stora rätuiso Thy at äntiggia
är thz them til raskare liifs ända älla til starkä
naturinna opnötilse ok mindre ärfwodhe ällir aff
manzsins oskällikhet oskällica arfwodhande mz
thom Thy äghir mannin rädhas mik sin gudh ok
vara swa mykyt millare vidh diwrin hulkom han
äghir miskunna fore mik sin ok thera skapare
Thy bödh jak mannenom at halda synnodaghsins
höghtidh at mik är akt at hwarre mine creatur
Än hwi al thing födhas mz värk suara jak nar
mannin forsmadhe fäghirstan lusta kom han gen-
ast j ärfwodhis fult oc mödhosampt lifwirne Ok
for thy at vanskilsin byriadhis först j mannenom
ok vm mannin Thy är min rätuisa at nakar dröu-
ilse ok plagha vare androm kreaturom som skap-
adh äru for manzsins skuld til at tämpra thera

p 312

lusta Thy födhis mannin mz värk ok gaar fram
mz ärfwodhe at han skal skynda at koma til
sanna hwilo Han döör naken ok fatikir at han
skal atirhalla sin vanskipadho rörilse ok rädhas
komaskolande doom Diwrin födha ok ämuäl mz
värk at nödh ok plagha skal tämpra lustan ok at
the vare manzsins luttakande j ärfwodhe ok värk
thy huru mykyt mannin är ärlicare än diwrin
Swa mykyt hetare äghir han älska mik sin gudh
oc skapare Än hwi barnit bär fadhirsins syndir
swarar jak thz som framgaar aff oreno thz är
äkke rent thy vtkördhis mannin aff paradiis for
olydhnonna, Miste menlösonna fäghrind oc sweptis
j orenlikhet thy kan ängin aff sik siälfwom thässe
menlösonna atirfaa For hulkit jak miskundsambir
gudh skipadhe döpilse j hulkom som barnit rensas
aff fadhirs oc modhirs synd ok thy skal ey barnit
bära fadhirsins synd Vtan huar een skal döö j
sine synd Vtan for thy at barnin fölghia opta ok
göra tholka syndir som thera foräldra thy plaghas
opta foräldra ok fädhirnis syndir j barnomen
Ey for thy at fädhirna syndir äru o pinadha j
thom siälfwom än tho at pinonar vmdraghas ena
stund Vtan huar een skal döö ok pinas j sine
synd Stundom sökias oc hämpnas syndenar j
fiärdha släktinne thy at gudz rätuisa är at nar
sönene blidhka ey gudz wredhe fore sik ok for-
äldromen tha skulo the pinas mz fädhromen hulk-
om som the fölghia mot mik Än hwi thz händer
opta som ey fore sees Suarar jak Scrifwat är at
mannin skal pinas aff them thingom vm hulkin
han syndadhe ok ängin kan vndirstaa gudz radh

p 313

Thy for then skuld at mange leta äptir mik ok
tho ey rättelica vtan for världinna skuld Some
rädhas ofmykyt Ok some dyrfwas ofmykit Some
höghfärdhas aff sinom raadhom thy at jak gudh
hulkin aldra manna helso gör latir stundom thz
hända som mannin rädhis Ok stundom thz fortax
som oskällica älskas Ok thz fiärkas som illa astund-
as at mannin skal altidh owir al thing älska ok
rädhas oc vndirsta mik sin gudh Än hwi ondar
man döör mz godhom dödh swa som thy at han
vare godhir ok rätuis suarar jak Onde göra stund-
om nakra godha gärninga ok rätuisa ther the
skulu fore taka lön j thässe värld Ok rätuise göra
stundom nakat ont for hulkit the skulu här plagh-
as thy äru al thing här owiis ok gömas til koma-
skolande doom Ok fore thy at allom är een in-
gangir j världinna thy skal allom en vtgangir
vara, thy at ey dödhin ällir afgangin aff värld-
inne vtan got lifwirne gör människionna säla, Tho
at ondom händir dödh suasom rätuisom thz är aff
mine gudhelike rätuiso thy at the astundadho then
dödhin Ok diäfullin foreseande sina vina vtgang
kungör them stundom thera dödz tima til thera
fanytto ärä ok höghfärdh oc swikilsä at the skulu
lofwas äptir dödhin swa som rätuise Thwärt amot
kombir rätwisom människiom sörghelikin oc hardhir
dödhir til thera meere atirlön at mädhan the varo
altidh jdhne j dygdhom skullo the aff smällicom
ok syrghelicom dödh flygha frälse til himerikis
vtan smitto Swa som scrifwat är at leonit drap
olydogha prophetan ok aat tho ey aff hans lic-
amma vtan gömde han Nw at leonit drap olydh-

p 314

ogha prophetan thz var mit gudhelica tillat at
prophetans olydhna skulle plaghas ok j thy at
leonit aat ey aff licammänom tedhos mz prophet-
ans godha gerninga hulkin som här rensadhis ok
fandz rätuis j andre värld Thy äghir hwar en
rädhas oc randzsaka mina doma Thy at swa som
jak är ogripelikin j dygdh ok vald swa är jak oc
rädhelikin j minom domom ok raadhom ok the som
mik villo gripa j sine snille nidhirfiöllo aff sino hopi


xiij (Interrog. 15 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för sighiande O domare jak
spör thik Hwi äru mang thing skapadh hulkin
som til änkte synas nyttogh vara Hwi synas ey
siälana lifwande j licammenom ällir vtgangande
aff honom Hwi höras ey al tidh thine vini som
bidhia til thik Hwi mange viliande illa göra faa
ey thäs makt Hwi händir mangom ond thing aff
oforskyllande Hwi är diäfullin altidh när somom
oc somom aldre hwi synda the som hafua gudz
anda Domarin suaradhe O win swasom mina ger-
ninga äru manga swa äru the ok vndirlika ok
ogriplica oc tho är ängin thera vtan sak Visselica
mannin är likir barne opfostradho j myrkestofwo
ther ey trodhe at liws ok stiärnor vare til än tho
at honum thz sagdhis thy at han aldre them saa
Swa sidhan mannin forlät sant liws lostas han j
myrkit Swa som almennelica sigx At mannin ma
swa vänias vidh ilt at honum thykkir ilt fult söt
vara Thy än tho at manzsins vndirstandilse är
myrkt tho är änkte myrk ok änkte omskipte j

p 315

mik thy at jak skipar al thing swa höuisklica ok
skällica at änkte är skapat vtan sak ok nytto Ey
högxsta biärgh ok ey ödhkn oc ey kär oc ey
diwr Ok ey etirmadhka vtan swa som jak fore-
seer mannenom swa foreseer jak ok androm skap-
adhom thingom thera nyttelikhet Visselica jak är
likir thom man som soma städhir hawir sik til
nytta ok hugnadh oc soma til at göma j sin and-
budh Ok soma til värn ok soma til fähws Swa
skipar jak alla städhir skällica soma til manna
hugnadh oc nytto soma til diwra värn ok fughla
Soma fore manzsins giris atirhald Soma fore
mina gerninga vndir Soma fore synda plaghor
Ok soma fore the sak som mik ensampnom är
kunnogh Ok swa som biit är litit ok kan tho
kloklica honagh samanbära aff mangom yrtom
Swa gaa ok margh sma ok stor creatur owir
mannin j yrtanna skodhilsom ok sina nytto skodh-
an Ok mang thing äru thom gaghnlikin som mann-
enom äru skadhelikin hwat vndir är tha at manzs-
ins samuit [är] vanmaktokt til at vndirsta min
vndirlik thing mädhan han ämuäl aff minzsto skap-
adho thingomen vintz Hwat är ledhare än frödhin
ok ormin oc annor tholik thing ok tho äru the
storlica godh thom som kan vndirstanda mina
gerninga Ok swa äru al thing skapadh til nakat
nyttogh Ok hwart thz som röris veet huru thäs
natur ma oppehallas oc styrkias Ok thy mädhan
alla mina gerninga äru vndirlika Ok lofwa alla
mik thy skal mannin vita sik swa mykyt skyll-
ughare til min hedhir huru mykyt han är fäghre
ok forman owir al skapadh thing Ok vtan vatn-

p 316

anna bräzska atirthrängdis mz nakrom bärgha
ändom hafdho ey männene sighirlica bygning Ok
vtan diwrin hafdho skogha at fly til vntkomo the
ey mannanna omättelica giri ok vm mannenom
vare al thing äptir hans vilia tha astundadhe han
aldre himerike Thy äru margha mina gerninga
mannenom ogriplica at min snille skal vndras ok
hedhras j swa vndirlika ok stora thinga skapan
Än hwi siälana sees ey aff mannenom Swarar jak
at siälin är mykyt bätre än licammin thy at hon
är skapadh aff mins guddoms dygdh ok är odödhe-
likin hauande luttakilse mz änglomen ok är är-
licare än al världin ok al himeltungel Ok for thy
at siälin är aff ärlicaste ok hete natur gifuande
licammenom lifs värma ok at lifwa, ok är andelik
Thy kan hon ey sees aff licammenom vtan vm
licamlik lignilse Än hwi mine wini höras ey all
tidh aff mik tha the bidhia sina böner suara iak
Jak är suasom modhir ther seer sin son bidhia
stundom mot sine helso oc dwäl at höra hans
bön späkiande hans grat mz hötzslom hulkin
hödzla ey är wredhe vtan stoor miskund Sua
hörer jak ey al tidh mina viner thy at jak seer
bätir hwat thom är nyttokt til helso än the siälue
huat ey badh paulus ok andre mine wine fulkomp-
lica oc hördhos ey thy at mine wine haua stund-
om nakat thz som rensas skal oc thy höras the
ey at the skulu vara swa mykyt ödhmiukare ok
hetare til min kärlek at jak gömer thom oskadda
j synda frestilsom thy är thz min mykla miskund
at mine wini höras ey al tidh j sinom bönom them
til meere löna ok til thera tro pröuilsa Thy at

p 317

swasom diafwllin vidhirfrestir vm han forma at
smitta rätuis manz lifwirne mz nakre synd ällir
mz smällicom dödh at swa skulle mina wina
stadhlikhet sliöna Swa latar jak ey vtan sak rät-
uis man pröfwas at hans stadhlikhet skal androm
kungöras ok han höghelicare kronas Ok swasom
diäfwllin blyghis ey at fresta sina män thy at
han ser them redhobona at synda Swa spar jak
ey mina vtualda män thy at jak seer them redho-
bona til alt got Än hwi nakre viliande illa göra
oc städz thom ey altidh Suarar jak vm nakir hafw-
ande twa syner annan lydhoghan oc annan olydh-
oghan staar mot them olydhogha at han skal ey
illa göra j sine ilzsko ok opuäkkir then godha ok
lydhogha sonin til bätre thing oc til at väl göra
ther til at then olydhoghe sonin skal opuäkkias
vm lydhogha sonsins lydhno Swa latir iak stund-
om onda män ey synda thy at mällan sin ondo
thing göra the nakat got mz hulko the hiälpa
äntiggia sik ällir androm Thy är min rätuisa at
the andwardhins ey genast diäflenom ok fulkompna
ey allan sin onda vilia Än hwi nakron händir
ond thing swasom aff oforskylladho suarar jak
hwar then som godhir är, är mik kunnoghir ok
hwat han forskyllar ok mang thing synas faghir
hulkin ey swa äru ok eldin pröfwir gullit, Thy
dröuis stundom rätuis man at han vare androm
til äptir döme ok sik siälfwom til krono Swa
pröfwadhis jak hulkin som för var godhir oc
sidhan mer kunnoghir mannom Än hwa skal thora
ranzsaka hwi jak plaghadhe han vtan jak siälfwir
som han gömde ok forekom mz mine nadh at han

p 318

skulle ey synda ok jak pröfwadhe han mz mine
rätuiso ok miskund thy at ängin görs rätuis j
mine asyn vtan mz mine nadh Än hwi the synda
som haua min anda suarar jak Mins guddoms
ande är ey bundin vtan bläser hwar han vil ok
gaar bort nar han vil ok byggir ey j thz kar
ällir hiärta som är vndirgifwit syndinne vtan j
thy som hafwir kärlek thy at jak gudh är kärlek
Ok hwar jak är ther är frälse thy hulkin som
takir min anda syndir ey vtan han vil Nw for
thy at hwar man hafwir frälst siälfs vald thy nar
mannin rörir ok styrer sin vilia mot mik tha gaar
min ande som j honum är bort fran honum Ok
stundom näfsis mannin at han skal rätta sin vilia
Swa ville balaham banna mit folk hulkit jak lät
ey ällir stadde honum thz ey at göra Ok än tho
at han var ondir ok girughir tho taladhe han
stundom godh thing ey aff sik vtan aff minom
anda Swa hafdho ok ey hedhne mästara disputerat
aff swa höghelicom thingom vtan the hafdho haft
min anda Ok ey swa flatlica ville farit vtan the
hafdhe vndirstandit mot mik ok böght sik til hög-
färd viliande vita flere thing än the skullo Än
hwi diäfwllin är opta när somom swarar jak
Diäfwllin är swasom rätuisa manna stupogrefwe
ok pröfware thy mödhir han soma manna siäla
aff mino tillate oc soma människio licamma oc
myrkir soma manna samwit Han mödhir thera
siäla hulke som syndande mot skälom vndirgifwa
sik alle orenlikhet oc otrolikhet han dröfwir thera
samuit oc licamma hulke j världinne mödhas ok
pröfwas fore nakra syndir Ok thz händir oc

p 319

stundom barnom badhe hedhnom ok cristnom fore
nakra synder älla naturina vanskilse ällir fore
andra manna räddogha oc ödhmiukilse hulkit min
rätuisa ödhmiuklica swa skipar at the hulke swa-
som fortax synda tilfälle skulu thäs mindra pinas
ällir thäs höghelica kronas Ok händir diwrom
mang tholik thing äntiggia androm til plagho älla
til raskare lifs ända älla for sina natur onda skip-
an ok krankdom Thy är mit tillat at diäfwllin är
opta när somom äntiggia for meere ödhmiukilse
oc varilse ällir for meere krono oc astundan til
mik ällir fore the syndir som rensas skulo j thässe
värld ällir for thy at nakars forskyllan vtkräfwir
at them skal pina här byrias ther blifwa skal for
vtan ända


xiiij (Interrog. 16 i Latinska texten)

MWnkin syntis som för sighiande O domare Jak
spör thik Hwi skipar thw kidhin a thina vinstro
hand swa som lästin sighir Ok faarin a thina
höghro hand Hwat ey hughnas thu ällir glädz aff
tholko mädhan thw äst gudz son jämpn gudhi
fadhir, Hwi scrifwas tha at ey thu oc ey änglane
vita domadagx tima ällir mädhan thin ande tal-
adhe j ewangelistis Hwi hafwa the ey the samä
ordh ok mädhan swa mykin helsa var mankynino
j thine tilquämd Hwi dualde thu j swa langan
tima at taka mandom Ok mädhan huaria männ-
iskio siäl är bätre än al världin hwi sändir thu
ey al tidh ok huar stadh thina predicara Domarin
swaradhe O win thw spör ey thy at thw vil vita

p 320

vtan ther til at thin ilzska skal vitas Visselica j
guddomenom är änkte kötlikit älla kötlica liknat
thy at min guddom är ande ok ey mogho onde
samnanbyggia mz mik ey häldir än liwsit oc myrkit
ok ey är höghre hand ällir vinstre hand j minom
guddom Swa som licamlica liknat at ey äro the
sälare som äro a mina höghro hand än the som
äro a vinstro handena Än thetta är scrifwat oc
sakt j liknilsom thy at vm höghro handena teknas
min gudlica höghelikhet oc dygdh ok mz vinstro
handene alz gotz vanskilse ok mistilse Ok ey äru
faar ällir kidh ällir nakat tholikit smittoght älla
omskiptelikit j mine äro Vtan mannanna sidhe ok
skipilse märkias opta ok teknas vm diwra liknilse
Swasom menlöse märkias j faarom, ok j kidhom
teknas orenlikhet ther sitiande ok skipande är a
vinstro handina hwar alz gotz vanskilse oc for-
takilse är Thy skal thw vita at jak gudh nytia
stundom nanzlik ordh ok liknilse at barn hafwe
hwädhan aff thz maa thrifwas oc fulkompne vardhe
fulcompnare Ok scriptin fulcompnis som sighir at
jomfruna son är sattir j motsäghn at thanka skulu
oppinbaras aff marghom hiärtom Än hwi jak gudhz
son saghdhe mik ey vita domadagh suara iak at
Scrifwat är at jhesus threfs ok växste mz allom
viisdom thy haffir alt thz som thrifs ok vaxer
ällär vanskas omskiptelikhet Än guddomin hafwir
änga omskiptelikhet thy at jak gudz son äuerdhe-
likin mz fadhrenom threfs oc växste thz hafdhe
jak aff mandomenom ok at jak ey viste, thz viste
ey min mandom Än a guddomens väghna viste
jak ok veet al thing thy at fadherin gör änkte

p 321

ällir veet vtan thz jak sonin oc then hälghe ande
gör oc vet thy ensamin gudh fadhir mz hulkom
sonin ok then hälghe ande är een guddom j vili
veet doma dagx tima oc ey änglane ällir annor
creatur Än hwi ordhin skilia swa mykyt at j
lästine mädhan then hälghe ande taladhe j Ewan-
gelistis Swarar jak Scrifwat är at thän hälghe
ande är margfallir j sinom gerningom ok nadhom
thy at han gifwir vtualdom mannom mangaledhis
sina gafwor Sannelica then hälghe ande är sua
som then man hafwande väghskall j sine hand
matande ok liknande hona til thäs hon kombir til
stadhga Hulka then matir annorledh som ther är
van vidhir oc annorledh then som owan är ok
annorledh then som starkir är ok annorledh then
som krankir är Swa opfar stundom then hälghe
ande j mannanna hiärta oc stundom far han nidhir
Han opfar then tidh han oplyptir hughin til gudhe-
likhet oc til klok vndirstandilse ok gudhelik astund-
ilse Ok nidhirfar nar han latir hughin ängxlas j
fafängom thingom ok dröuilsom thy swasom waagh-
in hafwar änkte vist vtan hon maatas oc styris
Swa är got lifwirne ok enfald akt oc skällikhet
vidhirthorftelik til mins hälghe anda gerninga Thy
then tidh jak gudz son predicadhe hafdhe jak
manga fölghiara oc hörara Some fölgdho mik aff
kärlek ok some til at finna tilfälle mot mik oc
some fölghiande mik hafdhe klokare nämme ok
vndirstandilse oc some enfallare thy taladhe jak
enfald thing til enfalla manna kännedom ok stund-
om höghre thing til sniälla manna vndir Stundom

p 322

taladhe jak myrklica j liknilsom oc stundom fler-
om sinnom thz sama tilläggiande oc aftakande
thy är ey vndir at Ewangeliste screfwo manga-
ledhis ok tho alt rät ok sant stundom ordh fran
ordhe oc stundom ordhanna vndirstandilse ok siin
Ok stundom thz för som annantidh sidhirmer Ok
tho alle suasom then hälghe ande gaff thom at
tala Jak sighir thik läsit var j dagh lösin syndir
mönstarit ok jak skal atir opbyggia thz The som
thetta hördho ok vitnadho vare sanne äptir thy
som the hördho Vtan the vare false vitnara thy
at the aktadho ey mina ordha vndirstandilse thy
at jak mente thz ok sagdhe aff minom licamma
Swa ok tha jak sagdhe vtan j ätin mit köt hafwin
j ey äuerdhelikit liiff, Thy at the ey atuaktadho
mina ordha andelik vndirstandilse ok thy var ey
vndir at the foro ville thy at the fölgdho mik ey
aff kärlek Ok j the samo stund sagdhe domarin
til munkin som spordhe O win thw spordhe opta
aff mik klok thing nw spör jak thik hwi thin siäl
hawir vndirstandilse godhra thinga oc ondra hwi
hon älskir meer värlzlik thing än himerike ok
lifwir ey sua som thu vndirstaar Han swaradhe
thy at jak gör mot skälomen latande licamlicä
sinnen gaa owir skälin Domarin suaradhe thy skal
thit samuit vara thin domare Sidhen sagdhe
christus til sine brudh See huru mykit ey at enast
diäfwlsins ilzska vtan ämuäl wranght samuit görs
j mannenom ok thz kombir aff thy at mannin
star ey mot sinom frestilsom suasom han skulle
Än hwi jak dualde swa länge at mandom taka
suarar jak Sannelica mins mandoms takilse var

p 323

thorftelikin vm hulka bannit var löst ok al thing
säät j himerike oc jordhrike tho var vidhirthorfte-
likit at mannen skulle först läras mz naturlikom
laghom thy at mz naturliko laghomen syntis huru
mykyn manzsins kärlek var, Ok vm scrifwadho
laghin vndirstodh han sin krankdom ok ysäld Ok
tha tilburdhe han at leta läkedom thy var rätwist
at tha skulle läkiarin koma nar siwkdomen var
hardhast Ok hwar siwkdomen var stoor ok mykyn
skulle läkedomen vara mere tho varo mange rät-
wise män j naturliko laghomen oc j scrifwadho
laghomen Ok mange hafdho then hälgha anda oc
foresagdho mang thing ok lärdho andra til höfwisk
thing ok bidhadho mik helara Thässe nalkadhos
mine miskund oc ey äuerdhelike pino Än hwi
predicara ey sändes huarn stadh ok altidh mädhan
en siäl är bätre än all världin Swarar jak Sanne-
lica hon är värdhoghare ok ärlicare än världin ok
stadhoghare allom thingom, Hon är värdhoghare
thy at hon är andelik oc jämpn vidh änglana ok
skapadh til äuerdhelica glädhe Hon är dyrare oc
värdhoghare än världin thy at hon är skapadh til
mins guddoms liknilse ok är odödhelik ok äuerdhe-
lik ok for thy at mannin är värdhoghare ok ärlic-
are allom skapadhom thingom thy skulle han är-
licast lifwa thy at han hawir skäl ofwir annor
diwr Än vannytiar mannin skälin oc mina gudhe-
lica gaafwor hwat vndir är vm jak pinar then j
rätuisonna tima som syndadhe j miskunnina tima
Thy sändas ey predicara hwarn stadh ok all tidh
thy at jak gudh foreseande mannanna härdzsko
spar minom vtualdom mannom aff ärfwodhe at the

p 324

skullo ey fafänglica dröfwas Ok fore thy at mange
syndande aff forakt vilia hällir blifwa j syndene
än bätra sik Thy äro the ouärdhoghe at höra
helsonna sändebudha Vtan o vin nw skal jak ända
mz thik thina thanka swar Ok thw skal ända thit
liiff Nw skalt thw pröfwa hwat thik dughir ordh-
fwl talan ok manna thykkia O huru sääl thw vare
vm thu hafdhe vaktat ok gömpt thina lofwan oc
reklonna vidhirgango ok lydhno Ther äptir sagdhe
gudz ande til brudhinna O dottir thänne som
syntis tholik thing hafwa sport lifwir än j licamm-
enom än ey skal han lifwa een dagh här äptir
huars hiärta thanka thik äru teedh vm liknilse ey
honum til meere blygdh ällir obryghdilse vtan
til siäla helso Ok nu skal hans hoop ok liiff ändas
mz hans thankilsom oc girilsom


Aff tio dygdhom hauande jnnantil oc vtan xvm.
(Rev. 1 i Latinska texten)

MAria gudz modhir taladhe til sancta birgitto O
dlottir thik tilbör at haua fäm thing jnnan til ok
fäm vtan til Först vtan til renan mwn aff baktal-
an atirlykt öron aff fanytte talan blygh öghon,
ärfwodhandis händir j godhom gerningom ok fiärka
thik fran världinna vmgangelsom Thik tilbör at
hafwa fäm thing jnnantil som är at älska gudh
hetelica, astunda han sniällelica ok gifwa värlz
godz mz rätte akt skällica, Fly världinna ödh-
miuklica ok bidha gudz jättan langlica ok tholo-
modhlica

p 325

Huru christus lärer sancta birgitto at haua
tholomodh j värlzlica thinga mistilsom oc alla-
handa dröuilsom xvjm. (Rev. 5 i Latinska texten)

Gwz son taladhe til sina brudh sighiande O dottir
vakta thik thy at världin sändir mot thik fyra
sina thiänara viliande suika thik förste är rike-
domanna vmsorgh Swara honum tha han kombir
Rikedomane äru framfarlike aff hulkom swa mykyt
meere rekinskap är görande huru mykyt meer
the växa thy aktir jak ey thom thy at the fölghä
ey sinom äghara vtan forlata han Annar är rike-
doma mistilse ok skadhe Swara honum swa
thän som gaff rikedomana han bortok thom han
weet huat mik är bäzst ok thorftelikast vardhe
hans vili Thridhi thiänarin är världinna dröuilse
Sigh honum swa välsignadhir vare thw min gudh
som mik gaff the dröuilsen thy at vm dröwilsen
vndirstaar jak mik vara thina dottir thy at thy
latir thu mik dröuas j thässe värld at thu vil
spara mik j andre värld thy giff mik tholomodh
ok styrk at thola Fiärhde thiänarin är världinna
forsmäilse ok obrygdhilse Swara them swa Gudh
ensamen är godhir oc honum bör allir hedhir än
jak som giordhe syndelica gerninga är ey värdh-
ogh at hedhras Vtan hällir är jak värdh blygdh
oc obrygdhilse thy at alt mit lifwirne hädde gudh
ällir huat dughir hedherin mik meer än obrygdh-
ilse ällir lastin Vtan han opuäktir höghfärdh oc
minzskar ödhmiukt swa at gudh glömis thy vare
gudhi alt loff ok hedhir Stat thy stadhelica mot

p 326

världinna thiänarom ok sändebudhom ok älska mik
thin gudh aff allo hiärta


Frestilse äru tholomodhelica oc skällica thol-
ande xvij (Rev. 6 i Latinska texten)

GWz son taladhe Scrifwat är at jacob thiänte
länge fore rachel för än han fik hona til husfru
Ok thz syntis honum vara litin time for älskogh-
ans storlek thy at kärleksins storlekir lättir ärfw-
odhit Ok then tidh jacob thänkte thz swa som han
astundadhe vardh han swikin oc tho afflet han ey
at ärfwodha Thy at älskoghin sakar ey vansam-
likhet ok aktar ey ällir spar sit ärfwodhe til thäs
han faar thz han astundar Swa är ok j andelikom
thingom Mange ärfuodha manlica mz bönom ok
gudhelicom gerningom ther til at the magho faa
himerike Ok then tidh the thänkia sik koma til
hugxsins hwilo wäfwias the j frestilsom oc dröu-
ilsom oc finna sik alstingx ofulkomplica Ok the
thänkto sik vara fulkomplica thy at frestilse pröfwa
mannin oc rensa ok göra han fulcompnan Thy
växe somom frestile then tidh the vändas först
til andelikit lifwirne oc the stadhfästas stadhlicare
j ändalyktane Andre frestas hardhelicare j midh-
uaghonne oc j ändalyktane ok them tilbör at gran-
lica atuakta aff sik siälfwom ok aldre dyrfwas,
Vtan ärfwodha starklica thy skal thu ey vndra
vm thik vaxa frestilse j äldinnne thy at ä mädhan
människian lifwir är möghelikit at hon maa frestas
Thy at frestiles är tilfälle til fulkomplikhet at
mannin skal ey dyrfwas aff sik Jak sighir thik

p 327

äptedöme aff twem Annar thera frestadhis j först-
onne oc motestodh mannelica ok fik thz som han
astundadhe Ok annar vtrönte hard frestilse j äd-
inne aff hulkom han litit viste j vngdomenom ok
snardhis swa j thom at han glömde them liisa ok
hughnadh som han hafdhe för haft Än for thy at
han lydde raadhe ok lät ey aff at ärfwodha Än
tho at han var callär ok dofwin tho kom han til
hugxsins hwilo ok kände j sik siälfwom at gudz
doma äru lönlike ok rätuise ok vtan the frest-
ilsen hafdhe honum varit hafdhe han vansamlica
komit til äuärdhelica helso ok glädhe


Scriptamal är jdhelica görande xviij (Rev. 7 i
Latinska texten)

GWz son taladhe Hwar eldir är j hwsit är vidhir-
thorftelikit windogha at hulko rökin vtgange at
husin inbyggiara magho glädhias aff värman Swa
är jdhkelica synda vidhirganga ok scriptamaal vm
hulka synda rökin vtgange, Hulkin them är vidh-
irthoftelikit ok nytoght som astunda at behalla
mina gudhelica nadh thy at än tho at min gudhe-
likin ande är ovmskiptelikin sik tho bortdraghir
han sik rasklica aff thz hiärta som ey gömer ödh-
miuk scriptamaal


Huru värdin smitar xix (Rev. 9 i Latinska texten)

GWz son taladhe til sina brudh Thw vast opfost-
radh j fatiko huse ok kom j vällogha manna värdh-
skap J fatikä husit äru thry thing som äru smitt-
ogha oc orena väggia Ok skadhelikin rökir ok

p 328

fwlt soot Än thu äst leed j thz hws huar som
fäghrind är vtan smitto oc fylsko, värme vtan rök
Sötme vtan ledho Fatika husit är världin hänna
väggia äre höghfärdh gudz glömska syndanna
storlica myrkelikhet ok änga komaskolande thinga
skodhan thässa väggia smitta Thy at til änkte
göra the godha gerninga ok hylia gudz anlite for
människione Rökin är världinna älskoghe han
skadhir öghomen thy at han myrkir siälinna vndir-
standilse ok lätir hona mödha sik äptir fafängom
thingom Sotit är kötzsins luste ena stund lustande
ok aldre mättande mz värlzlicoma sötma Aff thäss-
om äst thu bortakin ok jnled j thäs hälgha anda
jnbyggilse hulkin som är j mik ok jak j honum
oc jnnelukte thik j sik han är aldra renastir ok
faghirst oc stadhlicast Thy at han oppehallir al
thing thy lica thik husins jnbyggiara blifuande
ren ok ödhmiuk


Scriptamal äru jdhkelica görande xxm (Slutet
af Rev. 12 i Latinska texten)

GWz son taladhe til sina brudh thetta rikit är
blandat mz mangom syndom länge oplagdhom
Ok thy mogho ey min ordh än här vpkoma ällir
frwkt göra Swa som thw maa mz äptedöme vndir-
standa Vm nakir färskir kärne vare plantadhir j
jordhinne owir hulkin som nakat thunght laghe
swa at han finge ey rättan opgang ther han plant-
adhir vare tha letar han oc findir sik annarstadh
j jordhinne opgang ok fästir sina rötir swa diwp-
lica ok stadhlica at han ey at enast gör fäghirsta

p 329

frwkt, Vtan vpuäxer mz swa starkom bol at han
bortrörir alt thz hans vpgang ok växst hindradhe
Thänne kärnin teknar min ordh hulkin ey kunno
än hafwa quämelikin opgang ok växst j thässo
rike fore syndinna skuld Thy skulu the annar-
stadz för oppinbaras til thäs thässa rikesins härdzska
oc jlzska minzskas at miskund ma j thy oppinbaras


Huru syndir standa mot gudz nadhom xxjm.
(Rev. 13 i Lantinska texten)

GWdh fadhir taladhe En herra var hulkom hans
thiänare sagdhe Se thin akar är örktir oc rötirna
äru oprykta nar skal hwetit sas Herran sagdhe
Än tho at rötirna äro oprifna tho blifwa än rotne
stobba atir hulke som syndir skulä krossas vm
varena aff räghn oc vädhir thy bidha tholomodhe-
lica til sädhsins time kombir Thiänarins suaradhe
hwat skal jak tha göra mällan vartiman oc sädha-
timan Herran sagdhe jak veet fäm städhir huar
then som kombir til them han skal faa fämfalla
frwkt vm han kombir reen oc tombir ok skildir
vidh höghfärdh ok brännande j kärleek J första
stadhenom var atirlukt kar oc ey atirlukt litit
kar oc ey litit liwst kar oc skinande oc ey skin-
ande tompt kar oc ey tompt J androm stadhenom
föddis leon hulkit som syntis oc ey syntis hördhis
oc ey hördhis hannadhis ok hannadhis ey kändis
ok kändis ey hiöltz ok hiöltz ey J thridhia stadh-
enom var klipt lamb ok ey klipt sarghat lamb oc
ey sarghat ropande lamb oc ey ropande tholande
lamb ok ey tholande döiande lamb ok ey döiande

p 330

J fiärdha stadhenom syntis ormbir hulkin som
laa oc ey la rördhis oc ey rördhis hördhe oc ey
hördhe saa oc saa ey kände ok kände ey J fämpta
stadhenom var örn hulkin som flögh oc flögh ey
hulkin som kom j then stadh aff hulkom ther
han aldre bortgik hwiltis ok hwiltis ey opnyadhis
oc opnyadhis ey gladdis oc gladdis ey hedhradhis
ok hedhradhis ey


xxjm. (Expositio af Rev. 13 i Latinska texten)

GWdh fadhir taladhe thz karit ther jak thik aff
sagdhe var maria joachims dottir oc christi man-
doms modhir hon var atirlukt kar oc ey atirlukt
atirlukt fore diäflenom oc ey fore gudhi thy at
suasom strömen viliande jnga Älla inflyta j nokot
kar som mot honum är sat ok ey formoghande
leetar han tha annan jngang oc vtgang Swa girn-
adhis diäfwllin hulkin som är lastanna strömbir
mz allom fundom at nalkas marie hiärta, Vtan
aldre gat han böght hänna hugh til minzsta synd
thy at hon var atirlukt mot hans frestilsom oc
mins anda strömbir hafdhe jnflötid j hänna hiärta
oc opfylt hona mz alla nadha sötma Annantidh
var maria mins sons dottir litit kar oc ey litit,
litit for sina ödhmiukt stort kar oc ey litit j mins
guddoms kärlek Thridhiatidh var maria tompt kar
ok ey tompt Tompt aff allom fulom losta oc synd
fwlt mz himerikis sötma oc allom godhleek Fiär-
dhatidh var maria skinande kar ok ey skinande
liwst oc skinande thy at huar siäl är faghir skap-
adh aff mik Än marie siäl växste til alla dygdha
klarhet oc fulkompnilse Swa at min son fäste sik

p 331

j hänna siäl aff hwars fäghrind himerike ok jordh-
rike gladdis vtan ey var tho thetta kar skinande
älla liwst när mannom thy at hon forsmadhe
hedhir ok rikedoma Fämptatidh var maria rent
kar oc ey rent Rent thy at hon var al faghir ok
swa mykyn orenlikhet fanz ey i hänne som ens
naals oddir matte fästas oppa Än ey var hon rent
kar thy at hon föddis aff adams släkt [ok aff
syndoghom tho afladh vtan synd] at min son skulle
födhas aff hänne vtan synd thy hulkin som kombir
til then stadhin ther maria var föd oc opfostradh
han skal ey at enast rensas vtan han skal vardha
kar til gudz hedhir Annar stadhin var bädhleem
huar min son föddis sua som leon hulkin som
hiöltz ok saas a mandomsins väghna Än a gud-
domsins väghna var han osynlikin oc okändir
Thridhi stadhin är kaluarie huar min son var
sarghadhir oc dödhir swasom menlöst lamb a
mandomsins väghna Än a guddomsins väghna
var han opinlikin oc odödhlikin Fiärdha stadhin
var yrtagardhin j hulkom som min sons graff var
hwar han lagdhis swa som smällikin ormbir Ok
la a mandomsins väghna Än a guddomsins väghna
var han huarn stadh Fämpta stadhin var oliueti
bärgh aff hulko som min son flögh swasom örn
til himerikis a mandomsins väghna huar han
äuerdhelica var a guddomsins väghna Han op-
nyadhis ok hwiltis a mandomsins väghna Än a
guddomsins väghna var han altidh hwil ok al
tidh ä then same Thy hulkin som ren kombir til
thässa stadhanna mz godhom ok skällicom vilia
han skal see oc smaka huru sötir jak gudh är

p 332

xxiij (Fjerde Boken,Kap. 141 slutet och 142 utom början)

SAnkta birgitta sagdhe O herra gudh Jak hörir
margh thing sätias mot paauanom at han skal ey
koma til rom ok some sighia sik thz vara teet aff
gudhi Var herra swaradhe J jeremia propheta
daghom varo marghe false propheta hulkom som
wrange oc orätuise konungin trodhe oc trodhe ey
prophetanom jeremia ok kom han for thy j fäng-
ilse ok folkit mz honum Än haffdhe han trot en-
sampnom jeremia tha hafdhe ey gudz wredhe
komit owir han ok folkit Swa är ok nu thy at
huat hällir sniälle män ällir drömara ällir kötlike
viner afäggia pauanom at koma til room tha skal
jak gudh meera magha än the Ok jak skal ledha
han til rom ok tho ey til thera hughnadh ther
äptir taladhe var herra til gregorium paaua Hwi
hatar thw mik swa mykyt ällir hui är thin dirwe
swa mykin mot mik thin värzlike gardh röfwir
min himerikis gardh thin höghfärdh röfwir min
faar aff mik Ok thw gifwir kirkionna godz som
mit eghit är thinom kötliko rikom vinom Ok
skattir ok thwingir ther til thina fatika vndir-
dana Jak lät thik koma til högxsta välde oc jak
manadhe thik til thina siäla helso oc thu giällir
mik thz atir for mina godhgerninga at mästa
höghfärdh styrir j thinom gardh oc omättelik giri
ok forbannadhir skörlifnadh ok värste swalgh ok
rädhelikit okir Thw röfwir aff mik otalica siäla
thy at thu sändir j häluitis eld alla flästa som
koma til thin gardh Thu skulle vara mina faara
gömare thy är thz thin last vm thw äst ey at-

p 333

maktol vm thera siäla helso Nw än tho at jak
matte thik fordöma a rätuisonna väghna tho manar
jak thik for thina siäla helso at thw kom til rom
rasklica Thy at sua mykyt raskare thw kombir
swa mykit meer skal thik växsa digdhir ok mins
hälgha anda gafwor oc min kärleek Kom thy ey
mz höghfärdh oc värlzlike bälle vtan maz alle ödh-
miukt ok brännande kärlek Ok then tidh thu swa
kombir tha opriff oc fordriff alla lasta thinom
gardh ok rör bort fran thik ok skil thik fra thina
kötlica oc värlzlica vina raadhom ok fölgh ödh-
miuklica mina vina raadhom ok opnya mina kirkio
ok hälghan stadhga hulka som jak opbygde mz
mit blodh Nw vm thu lydhir ey minom vilia som
sakt är tha skal jak sätia thik aff thit ämbite mz
skam oc blygdh ok wraka thik ok bortköra aff
himerikis äro Ok al the thing som thik äru til
friidh oc hedhir skulu vara thik til forbannilse oc
äuerdhelica skam Ok hwar häluitis diäfwl skal
gripa stykke aff thine siäl Än tho at hon är
ogripelik ok skal aldre forgaa älla opnötas Ok
fore välsignilse skal thu opfyllas mz äuerdhelike
forbannilse O huru länge skal jak thola thik
olydhoghan älla huru länge skal thw framgang
haua Tho hwaro manar jak thik än at thw om-
vänt thik ödhmiuklica til mik oc lydh mit radh
som är thin fadhir ok thin skapare tha vil jak
taka vidhir thik som mildir fadhir ok göra misk-
und mz thik ok välsigna thik ok klädha thik mz
dyrom paaua klädhom ok föra thik j mik siäluan
swa at thu skal vara j mik ok jak j thik ok thu
skal äuerdhelica äras

p 334

Aff ene siäl som sigx haua varit sancte bir-
gitto husbonde xxiiijm (Rev. Extrav. Kap. 56 i La-
tinska texten)
EN siäl syntis sancte birgitte sighiande Jak hawir
känt domarins rätuiso Än nu minzskas grumlik-
hetin ok miskunnin nalkas Jak giordhe fäm syndir
for hulka som jak hafdhe fore fullan jdhrugha
Första är at jak syndadhe mykyt mz thom galna
piltenom som thu känner glädhiandis ok lustandis
j hans galno ok löghlico athäfwom Annat är at
jak ey för än jak doo fult giordhe the änkione
som thw wet fore thz godz som jak köpte aff
hänne thy at jak glömde thz än hon kombir
morghon til thik tha gält hänne swa mykyt som
hon bedhis thy at hon bedhis ey meer än hon
äghir haua Thridhia var at jak swasom j kalze
lofwadhe honum at sta honum när j hans vidhir-
thorft ther han tok sik aff dirwa oc satte sik mot
konungenom ok laghomen Fiärdha var at jak
jdhnadhe dysteran oc andra världinna fafängo
meer fore rosn ok höghfärdh än fore nakra nytto
Fämpta at jak var mykyt hardhir oc obönlikin
enom riddirskaps manne at han skulle biltoghir
dömas ok än tho at han hafdhe sik forbrutit tho
var jak honum minna miskundsambir än jak skulle
Tha sagdhe sancta birgitta O säl siäl Hwat vardh
thik först til helso älla huat ma thik frälsa aff
pinom han swaradhe Säx thing holpo mik Först
scriptamaal hulkit jak giordhe hwar fredagh tha
jak scriptafadhir fik hauande fullan vilia at bätra
mik Annat är at tha jak sat for rät j dom tha
dömpde jak ej äptir manna vild ällir fore pänninga

p 335

giri vtan jak ranzsakadhe granlica alla mina doma
redhoboin at rätta mik vm jak viller foor Thridhia
At jak lydde minom mästara hulkin mik rädh at
halla mik fran mina hustru säng sidhan jak vndir-
stodh at lifuande barn var j hänna quidh Fiärdha
var at jak vaktadhe at jak skulle ey vara fatikom
thungir ok skadhelikin j gestning ok at jak skulle
ey koma mik j mang giäld Fämpta var thz atir-
hald som jak hafdhe j pelegrims färdh til sanctum
jacobum thy at jak drak ey j väghenom ther jak
hwiltis ok fore thetta atirhald skuld afskrapadhis
the langa bordhsätan som jak hafdhe ok the mang-
talan som jak tha jdhnadhe ok nu är jak vis a
mine helso än tho at jak är ey vis nar jak fräls
vardhir Siätta är at jak anduardadhe mina doma
them som jak trodhe rätuisa vara at the skullo
betala min giäld Ok for thy at jak räddis at
vardha mykyt giälskyllughir thy atir anduard-
adhe jak konungenom sin häradhe at ey skulle
min siäl thola hardhan gudz dom fore them Än
for thy at jak ma nu bedhas hiälp bidhir jak thik
at thu lät sighia mässor vm eet helt aar aff vare
frwo sancta marie ok aff allom hälghom änglom
oc aff allom hälghonom ok fore alla cristna siäla
ok aff vars herra ok helara pino ihesu christi
Thy at jak hopas räklica fräls vardha ok var sär-
deles atuaktol vm fatikt folk ok spar ey at vt-
gifwa kar oc hästa oc annor tholik thing j hulk-
om jak mykyt lustadhis ok lat göra nakra kalka
vm thw format til gudz thiänist hulkit mykyt
hiälpir siälinne til helso Orörlikt godz atirlat
barnomen thy at ey sighir mik mit samuit at jak

p 336

hawir nakat aff them orätuislica aflat ällir atir-
hollit fore androm ok ey haft ther til vilia


Aff varfru päning som kallas vazstena pänn-
ing xxv (Rev. Extrav. Kap. 32 i Latinska texten)

CHristus taladhe Jak är then som bödh abrahe
at offra sin son ey for thy at jak ey forewiste
hans lydhno vtan for thy at iak ville at hans vili
skulle tees oc kunnoghas äptirkomandom til at
göra tholkit sama Swa vil jak nu at landzsins
höfdhinge skal lata byggia klostir j mina modhirs
hedhir Thy ther til at syndena skulu minzskas
bedhis jak hiälp aff almoghanom til thäs sama
klostirsins fulkompnilse Ey swasom vidhirhorfw-
ande ällir thiggiande mädhan jak är aldra thinga
herra vtan at thera vilia rasklikhet skal androm
kunnogh vardha Thy huar thän som är komin til
skällikhet ok forethänkir stadhlica at blifwa j jom-
frudom huat hällir han är man ällir qvinna gifwe
en päning thz mynt som gänkt är samuledh then
som är j änkiodom Än then som är j hionalagh
gifwe twa päninga annan fore sik ok annan for
sina hustru til mina modhirs klostirs bygning Än
hulke som haua söner älla döttir som koma til
skällikhetz aar som är säxstan aar gifwe for huart
thera en päning at gudhlix kärlex ok lydhno frukt
maghe ökias j them Än renlifwis människior som
är klostir folk hulkit som äghir gifwa mik sik oc
sin thinga oc klärka hulke som äro mine vare frälse
ok samoleth alt thiänisto folk thy at the äta sit
brödh j sinom swet ok haua ey siälfs vald vm sik

p 337

xxvjm. (Rev. Extrav. 31 i Latinska texten)

GWz son talar ey skal nakat vara scrifwat ällir
malat a kirkiona väggiom Vtan at enast christi
pina ok hälghra manna biläte tha at opta händir
at the som inga j kirkior lostas meer at see huat
scrifwat ok maalat är a väggene än the lostas j
gudz godh gärningom Kirkian skal haua thre dör
Förste skal kallas synda forlatilse dör ok gönom
hona skal värlz folk ingaa thy at huar then som
ingar gönom thässa dör mz jdhrugho hiärta ok
vilia at bätra sik han skal faa lisa ok lättilse j
frestilsom styrk til godha gerninga, gudhelikhet j
bönom synda forlatilse ok skällikhet j sinom ger-
ningom Thänne dör skal vara östantil thy at gudz
kärlekir skal thom oprinna som jnga gönom hona
ok rätta tro liws skal styrkias j them Annor
dörrin skal kallas miskuninna dör gönom hulka
brödhrine skulu ingaa j sin kor thy at fore thera
tro ok böner skulo syndoghe män nalkas gudhi
ok rikesins stadhge bätre vardha oc gudz wredhe
blidhkas Thänne dör skal vara västan til thy at
fore thera böner skal diäfulsins vald dräpas ok
bortköras fran marghom at han maa ey swa mykyt
fresta ok skadha som han vil Thridhi dörrin skal
kallas nadha ok äro dör gönom hulka som syst-
irna skulu jngaa Thy at hwar the systir som
ingar mz jdhrugho hiärta ok fulkomplike akt at
thäkkias gudhi skal faa gudz nadh j thässe värld
ok thrifwas ok framga j dygdhom, Fa lisa j frest-
ilsom ok äro j himerike thy vare thässe dörin

p 338

nordhantil Thy at sua som aldra ilzsko ködl oppin-
baras aff diäflenom Swa skal fustoplik välsignilse
ok thäs hälghe anda hiti ingiwtas j them som
inga gönom thässe dör oc gudhelix kärlex bränd-
aghe skal ökias j thom


Sequitur sextus liber
->