This electronic version, distributed by Språkbanken, may only be used as a complement to the printed text, not as a substitute for it. It does not contain all the information of the printed edition nor has it been properly proof-read. It may, however, be useful for generating KWIC concordances etc.

Läke- och Örte-Böcker

Från Sveriges medeltid utgivna af G. E. Klemming. SFSS Bd 26. Stockholm 1883--86.

Här byrias läkedombir aff mästher henrik
harposträng


Hwar som krankir är tha scal thetta wara
hans daglica födha epthir thy mästher henrik
harposträng sighir j sinom läkedom oc scriffuar
Som först är
1 Lysthir man äta om daghin ällir om aptonin
tha scal thz wara klen mathir Swa som är vng
höns sodhin, oc stekta swina föthir, oc kalt kalua-
köt vng lamb oc kidh wek ägh oc nyt smör, oc
fär[s]k osth, oc litidh aff äple ellir pärer ällir ny-
bakth hwetebröd biugbrödh och haffrabrödh, oc
minst äta aff rugbrödh fore thy thz vbindhir mäst
manz liff then som ey haffwir stort ärffuode


2

Skärt wiin scal man drikka oc hwit oc
skärt trämpöl oc gamal humblöl oc thz som skärt
är Oc scal man läta siwdha lamb kidh wille-
bradh mz päthersilia oc saluia mz ätikio oc späk
oc mz andra yrthir Nw scal man wakta sik fore
gamalt nötaköt soköt oc bukkaköt oc rökt hara-
köth. vtan salt böste ma man wäl ätha Oc ey
[ma] man ätha lax örith swarthar hornfisk spiksild
oc räkling oc alskons spikimat Oc scal man wakta
sik fore gambla ärthir oc bönor gardkal oc märke
rowor oc roffwakal oc ran kaalstok oc litith scal
man soffua om daghin oc betidha äta om quäldin


3

Fore howdhwärk Scal man abrot tagha oc
malyrth oc siwdha til saman j starke ätikio och


p 4

ther scal man twa howdh mz badhe om quäld oc
om morghon
4

Fore örnawärk Scal man tagha warma
quinno miölk oc läta in j örat oc smöri om kring
örat mz lagurbär olio Thz är got fore döwilse
5

Om haar faldhir aff fore howdhwärk ellir
epthir starka soot Tha scal man tagha wiin ätiko
oc osith giort aff rosabladh oc stampha galiga til
pulwer oc tämpra alt saman oc rake sidhan har
aff hoffde oc gnidhe sidhan howd fast mz en
huitan kluth oc smöre sidha mz thy som nw
är sakt
6

Om madka äta haar aff hoffde Tha scall
man taka ätiko oc grönt nöta myk oc stampa
thz mz senapsfrö oc wiinsten lata ther til oc
twa sidhan howdith oc harit hwar dag ta dräpir
thz madkin oc gör haar wäl wäxa
7

For mykin waku j sotasäng ellir j barn-
säng Scal man taka ena yrth som hethir komella
bloma oc cassia lignea oc biug oc siwda alt saman
j watne lathe sidhan then emin ga op vndhir
howdith til thäs man swettis Sidhan taki saffran
apium oc bölmofrö och stöte til saman mz quinno
miölk oc wäthe eth linnit klädhe ther vti oc
lägge thz kring om ännith oc thynningena tha
gör thz wäl at sowa
8

Om man far giäld oc tappar sith with, Tha
scal man först raka haar aff hoffde oc gnidha
hoffwdit mz salt oc ätiko oc bade händir oc
föthir Taki sidhan en hwelp ällir en vng kat
ellir en hana oc klyffue mit sundher at ryggenom
oc kaste bort inälffwin oc lägge om alt hoffwdit


p 5

swa warmpt oc binde thz fast til ellir ena heta
lungo aff en wädhir oc late honum sidhan j et
mörkt hws oc lykt til täs han far sowa
9

Fore byld j öghon Scal man taka arffua
oc thz huitha aff äggit oc stampa till saman oc
läggia thz offwir öghonin
10

Fore kladha oc blemor i öghon Scal man
taka oos aff rutha oc komiin oc huita aff äggit
oc wridha thz genom en klwt oc läthi thz öghonin
bade om qwäld oc morghon
11

Fore alskons ögna wärk Scal man taka aloe
epaticum oc kamfer oc en sten som hether tucie
oc en sten som hetir calamin oc göra them glöd
heta j eld nio sinnom oc släkke thom j ätikio
huart sinne Sidhan stöte thz alt saman oc sikte
thz sidhan genom en silkis klwt threfallan oc taki
thz pulwer om aptonin oc late j öghon näst a
ögnabranna
12

Fore siwk öghon tak aloe stampa smat oc
tämpra thz mz huit wiin oc lät j ögat en dropa
om qwäldin oc om morgonin
13

Fore affmykin näsablodh Scal man taka
hwit rökilse oc aloe oc huita aff äggit oc stöta thz
til saman oc göra en wela aff harahaar oc stoppe
thz op j näsana oc ma man taka en frödh oc äggia-
scal oc bränne thz oc stöte til pulwer oc bläse thz
op j näsona oc halde thz ena stundh Sputte sidhan
then blodhin vth som [i] munnin är komin
14

Fore tannawärk Scal man taka biugmiöll
oc salt lägge thz in j en linnan klwt oc bränne oc
stampe thz til pulwer oc gnidhe ther mz tändh-
irna fast oc skyli sidhan munnen mz watn


p 6

15

Fore tannawärk Scal man

bertram oc
piper oc staphisagriam ingefer oc salt oc thz scal
alt lika mykit wara vtan saltit swa mykit som
hint alt saman twa sidhan munnin mz ätikio oc
lägge sidhan thz ther oppa som wärkin innan är
16

Fore ondan andha Scal man taka piper oc
mynto oc litit aff salt oc stampe thz til saman
thz pulwer scal man halda langa stundh j munnin
oc swälgha sidhan alt saman nidhir
17 [parargaf] Fore hossto oc brysst wärk Scal man taka
likrisse oc biug ysop oc fiker alt lika mykit siwdhe
thz alth saman j skärt ööll ellir j watn oc drikke
thz warmt badhe om qwäld oc morghon oc late
soker ther j om man thz haffwir
18

Fore heso Scal man taka klofflök oc skära
han sman j söta miölk wäl heta badhe om qwäld
oc morghon
19

Om drypel faldhir nidhir Tha scal man
taka ätikio oc twa munnin mz oc taki sidhan bränt
salt oc thryste honom the opp mz oc taki piper
oc bertram oc stöte til pulwer oc bläse thz oppa
drypilin
20

Fore siwkan magha oc wämilse Scal man
taka anis komin ingefere muscath galiga fänikal-
25 frö oc thorra myntho oc stampa thz alt til pulwir
oc thz scall man ätha
21

Fore watusot oc sullen been oc haldh Skal
man tagha hyllelöff oc läggia thz i eth kar mz
siwdhande watne oc hyle offwir karith mz eth
30 klädhe oc sätis ther j til man swettis badhe om
qwäld oc morgon


p 7

Fore hälfft Scal man taka kattaost oc siudha
i söthe miölk mz späk oc äthi thz sidhan

Fore kladha oc räfform Scal man taka salt
oc koporrök oc siudha thz mz watn oc löghe
sik ther vti oc smäre sik ther äpther mz hwit
smörilse tämprat mz operiment, thz dräpir räfform
oc helir kladha.

Fore bolne liffwir Scal man taka hwslök
oc en näffua mz salt oc thz hwita aff thry äg oc
hwrtemiöl oc stöta thz til saman oc göra ther
aff plastir, lägge thz et klädhe oc binde widh
högre sidhona thre nätthir Thz är oc got fore
watusot

Fore byld a winsthre sidhonne Scal man
taka hörfrö katos fenum grecum oc siudha thz
i watne oc stöte til saman oc late ther til maya-
manat smör osaltat, oc lägge thz j et tunth litit
klädhe linnit oc binde thz a winstro sidhona
thre nätthir oc lathe sla sik adhra a winstre
handinne mällan litla fingrin oc medicum a fiärdha
daghi Thetta scal man göra huart manadha mot
til thäs miältin sätz

Fore häfft at pissa Scal man taka peter-
cilio frö märke feniculi lybistikko qwesyrt syre-
montanea solkorn millefolium nätlafrö cariandar
anis kyrsebära kärna karni oc plomkärna blanda
alt saman oc äte thz om qweld oc morghon

Fore lända wärk scal man sla ena adhra
nidhan a ankolen vtan a fotin j warmpt watn
ällir innan

Fore throtna läggia oc bolna Scal man taka
smidiosindhir thry stykke oc läggia j eldh o göra


p 8

thz glödheet lägge sidhan först eth stykke j eth
ämbar oc lathe ther j röt wiin ellir starka ätikio
oc säte föthirna ther i ämbarit oc hyli benen wäl
mz klädhe omkringh oc göri samuledh mz thz
andra stykkit oc swa mz thz thridhia swa at been
swettis oc föthir swettis fast


HWru man scal bradöda förkoma om ther är
nakar läkedombir innan Tha scal man först
märkia ware thz swa at nakar människia bolnade
vndhir armenom ällir ther när tha scal man
genast läta sik sla the adrona som hethir mediana
oppa them sama armenom som böldin vndhir är
Bolnade man vndhir thynningionom ällir oppa
halsenom ällir ther när Tha scal man genast läta
sla the adrona som hetir cephalica som är howd
adran ä oppa sama sidho som böldin staar oc the
adra ligghir mällan thuman oc thz finghir som
ther är näst oppa handinne Wore thz swa at
nakar bolnade i rösana ellir oc ther när, tha scal
man lata sik sla ena adra som hetir sophena oc
hon ligghir vndhir knwlunne innan a fotenom oc
thenna adra scal ä slaas a sama sidho, som
boldin star oc människian scal ey sompna innan
thz hon kännir wärkia oc til thäs hon far blod-
latit fore thy thz dughir sidhan enkte Nw thz
andra som man scal taka then tidh dödin star
thz scall wara laghurbär oc thör enabär om apt-
onin ta man wil j säng gha oc bränna thz badhe
saman i enne panno mz glödoghom kulum oc läta
sidhan al finsthir athir stoppa i thy husena man


p 9

inne ligghir swa at enghin rökir kombir vth vtan
draghi then rökin at sik thz bäzsta man githir
Oc manz matir scal wara mäst reddir mz ätikio
hälzst then man scal om daghin äta Oc om
morghonin man först opstar för än man vth aff
husith gaar tha äte färska rutho wäl salt strödda
Ther äpthir äte ena walmogha ällir twa Oc all-
tidh scal man haffua nokot wäl loktande j sinom
handom oc ther oppa lokta antigia färsk äple
ellir annor god kryddhe är ey annat til tha
taki bäwirgeell Thetta scal man göra swa länge
plaghan staar


p 10


30 Jtem mote spina böldh tagh fara diwngia oc
lägh henne warm ther vppa
31 Jtem annat thagh Agrimoniam oc stöt henne
mz gammolt iister oc legh thz ther vppa tyswer
vm daghin til thes at thz onde är alt vt bulit oc
vt runnit, sidhen tagh forscrifna yrtan oc male
vppa thz hielpir


1 For heffthe


p 11

Tak pethersilio ok merke fenikol ok libbe-
stikko ok brystyrth salth korn ok netzlo frö aniis
kärna kyrsobärs kärne ok plomokärna och lath
thz alth samman äth ther aff badhe affton morgon
ok middagh


2 Fore steen j blädhro
Drikker man mosth aff te yrth ther bwna
hether hwar dagh ith halfft kaar thz bryther steen

3 For hoostho eller brystwärk
Tak likriis och ysop fikon ok lath alth sam-
man j starth ööl eller i watn ok rik thz bade
aathon och morghon wel warmpth4 For jessa
Tak klofflök oc skär honum j söth myölch
ok drik ther aff badhe affton ok morgon ok swdh
thz förra
5 Om drypil faller nidher

Tak ätikio ok twaa mwnnen jnnan medher
ok brenth salth oc trysth honum wp medh tak
piper ok berthram bade like ok stöth tiil pulwer

6 For hepthe

Skal man taka kaal aff kath oosth ok siwdha
j sötha myölk medh späk ok grönth kaaldwn ok
äth thz wp
7 For klaadha


Tak jnrynen aff hylle bark ok brädh medh
smör j eenne panno ok malörth rökilse ok lager-
bär ok smör tik medh


p 12

8 For Ringorm


Skal man taka ale thrä ok skaffwa jnrymen
ok brädha medh smör ok smöria sik medher


9 For ringorm a hals eller annar stadz
Tak een grönan heslewandh ok brädh smör
j eenno panno ok läg honum j medh ok smör
sidhan ther som ormen ligger


10 For orm

Tak pors ok malörth ok läg j ätikio ok twaa
hoffuidith ther wthi Jtem äther man mokin mora
tha ffar man lwsta tiil quinnor


11 For tannawärk
Smör thina tändher medh mora roth tha
lenas thän wärken


12 For storan qwidh


Stamper man henne medh honag ok lägger
man widh qwidh ther stoor är ta doger thz ok
ingin yrth fangher man bäthre än mora rooth


13 For then som spwtther blodh
Porrus är pwrlök han er goth them som
blodh wpwtther ok swa them som bloodh gaar aff
nidhen tiil


14 For blodhrinna aff quidh

Stamper man hans ffrö medh rökilse ok mz
lithet aff mirram alt samman thz doger ther ffore

15 For haardhan bwk


Stamper man pwrlök mz mz win ok drikker thz
doger for haardan quidh

16 For bwldha


Stamper man honum medh honag ta er han
godher widh boldh Jtem blandher man hans oos


p 13

mz byögswdh tha er thz goth for hoffwidh ok
for lungor ok for brysth ok for rösth


17 For hardh quidh


Sywdher man purlöks hoffwidh ok slar borth
thz förstha watn ok lather swa annath aa ok siwdher
thz doger for haardh quidh om man drikker thz


18 For löös bwk


Stamper man honum mz win ok drikker thz
doger ther fore


19 For hwgorm


Drikker then man purlök medh win ther
skadder är aff hugorm eller annat ether thz hielper
Ok gör man plasther a saarith thz doger


20 For lwngo sooth


Drikker man hans oos mz quinno myölch thz
doger for gambla hoosto ok ffor alskons siwkdom


21 For lendawärk


Drikker man hans oos medh win thz doger
ffor lendhawärk


22 For beenbrwth


Legger man stampadhan pwrlök widh ben-
bruth tha hielper thz snarth


23 For hoffuid wärk

Blandher man twa luther aff pwrlök ok een
aff haanagh ok lather thz alth j näsa eller j ören
thz doger ffore hoffuidh wärk Jtem lather man
salth medh purlök j grönth saar thz heder

24 For drukkenskap


Äther man raan purlök han er godh ffor
drukkenskap ok gör quinno lwstha ok blöther
hardhan qwidh


p 14

25 Papawer är walmogha hon är thrändehanna
een haffwer hwith blomsther ok annar röth ok
then tridhye är mindhre ok wexer j akeren ok
haffwer brwnth blomsther
26 Drikker man thz brwna walmogha oos medh
win tha gör hon heffth ok bindher blodh rwna
ther quinnor haffwa och stillar hoosto Jtem een
peningx wäkth skal man aff thetta frö taka, taker
man mera tha ffar man sin dödh ther aff Jtem
the hwitha walmogan gör söpn och älther borth
hoosto ok doger hon mykith ffor lösn ok heso
27 Pethersiliwm er godh ffor ether och henna
frö gör ath ätha ok löser onth wädher ok onth
blodh ok thz doger fför wathwsoth ok for riiff ok
ffor wärk j nywra ok j blädhro och rensar liffwer
ok saar ok komber wth döth barn aff qwidh
28 Piper doger ffore hoosto ok them ther haff-
wer siwkdom j liffwer ok j magha ok boldh ok
han mindhskar wärk j sidor ok rensar brysth
Jtem piper lyser myrk ögon om han blandas
medh ögna smörelse ok han doger ok ffor skel-
wande sooth om han tempras medh olyo ok smörs
om lekamith


29 For thanna wärk


Taker man berthram och twggar henne och
haller j sin mwn eller legger widh tannagaardhen
tha doger thz


30 For saaran mwn


Stampas berthra[m] medh etikio ok sköl sin
mwn mz henne thz doger ffor drypil fal eller
mwn Jtem stamper man henne medh haanogh thz
doger brwthfellingom


p 15

31 For liffwer ok etherbith

Salwia doger ffore liffwer Jtem stamper man
henne ok legger wedh etherbith tha hyelper thz


32 For hoosto ok sidhowärk


Drikker man raa salwio oos medh win tha
dogher thz ffor gammwl hoosta och ffor sidhowärk


38 For kladha j mans andhbwdh


Far man klaadha j sith anbwdh tha er win
ther tiil goth ther salwia er swdhen j ok thz
qwekis ther medh


34 At göre pestilentie pulwer [34 är ett tillägg.]


Tag et lodh renefane blomsther ij lodh lagher-
bär ij lodh holörth, j lodh salpäther j lod bränne-
sten och stöthe thz tiil sammen,

35 Raphanus pipra rooth ok ffor thy kallas hon
roth ok swa som andhra yrther wexa wp swa
wexer hon nidher j jordhena hwar som henna
frö gnidher söndher j syna hendher och smör
them ther mz tha maa han taka hwgormyn wthen
skadha Jtem hon er ok mykith heelsam at ätha
fastande j may manadhe och j annan thima ffor
thi hon reensar jnnan onth blodh ther man ffar.
aff winther köldh ok törkar thz gör ey
skadha
36 For orma j mantz qwidh


Marstucium er krasse han wräker wth aff
modher döth barn ok ondha orma aff mantz qwidh


37 For laarwärk
Stampas han medh ätikio ok läx widh laar
wärk thz doger


p 16

38 For hoosto


Stamper man krassa frö medh hanogh ok
äther thz doger ffore hoosto


39 For brystwärk


Stamper man krassa eller hans frö j sötha
getha myölk tha doger thz ffor alskons brysth wärk
Sulphur thz er brännesten han heler man ok
komber wth wärk aff brysth Jtem wardher han
mz ätikio blandahder tha hielper han skab ok
skorff ok blemor Jtem wardher han stampader
ok stötther j mancz lekamen tha ffortaker han
sweeth


41 For skab ok öpna lidher ok spina böldh

Sambuca hether hylle siwdher man hyllelöff
ok legger widh spinabyldh thz doger Jtem then
olyan ther man gör aff hyllelöff heler skab ok
öpnar lykt saar ok lenar örnawärk

42 For hoffuid wärk ok warthor


Salix hether piil henna oos lathet j näsa er
goth ffor hoffuid wärk Jtem pilabark brendher
ok tempradher mz ätikio taker borth warthor
Jtem pyla oos doger ffor blodh rinna

43 For sten j blädhro


Vitrum er glas wardher thz söndher stampath
ok tempradh mz ätikio thz bryther sten j blädhro

44 For hardh quid ok ether dryk


Malua hether kathosth äther man honum som
kaal tha löser han bwndhen quidh ok er godh
ffor etherdrik Jtem wardher man aff bii stwnghen
tha stampe kath osth mz olyo ok smörie ther
medh tha doger thz


p 17

45 For wärk i magha


Louasticum er libbestikka hon gör math ath
smeltha ok doger ffor liffwer ok mindhskar wärk
j magha ok löser onth wedher


46 For bulnan milth


Ferrum er jern wardher thz glödheta tha
doger thz ffor meken lösn ok ffor bulen milth


47 For wärk j öron


Ferrugo er jern rwsthe siwdher man han j
ätikio ok dryper j ören tha dogher thz Jtem drikker
man thz tha wardher thz mancz dödher Jtem temprar
man thz ätikio ok smör aa skorffuoth hoffuidh
tha ffar thz haar


48 For skär ögon


Tus hether rökilse Stamper man thz ok
temprar mz glacz eller medh quinno myölk tha
skärer thz ögon Stamper man thz medh läth win
ok lather thz j öron tha doger thz ffor örnawärk

49 For blodhsoth


Stamper man rökilse medh win eller medh
ätikio ok drikker thz doger ffore blodh sooth


50 For blodh rinna


Rökilse er goth ffor blodh rinna hwar som
ether mz eenno yrth ther hether origanus han
maa wp[s]potte all sywkdom aff hoffuidh ok thz
stillar lungosoth Jtem temprar man rökilse medh
gosayster eller talgh tha doger thz mykith ffor
thz som brenth er eller eldh haffuer skadath

51 Nota de multis


Aristologia hether hwlörth hon er thränno-
köns then fyrstha haffwer longa rooth ok hether


p 18

ffor thy longh Annar hafuer sihwalff rooth ok
hether ffor thy sihwalff Then tridhie hether cle-
mentis. the sihwalffua hwar som drikker henne
medh win tha doger hon ffor ether ok komber
wth skin ther barn ligger j Jtem hulörth doger
ffore aanga ok ffor hoostha ok sidowärk om hon
driks medh watn hon doger ffor riffui ok ffor
ffothasoth om man drikker henne opta Jtem
dwger hon ffor brwthefellingh ok ffor myken wärk
i quidh hon er ok godh ffor gäldh Jtem medh
hennes rooth heles een siwkdomber ther kallas
fistula. Alla the samma krafft haffuer ok the
longa holyrth


52 tiil ffager liith


Sepha hether sipwl han er honum godher
ther kalla nathur haffuer ok waata han er godh
i magha ok gör ffagaran liith hwar som äther
sipwl fastande eller drikker tha ffar han ey then
dagh wärk Jtem sipul er godh ffor hundabith
om han stampas mz haanagh eller medh ätikio
läx widh iii dagha

53 For ormsbitth


Stamper man sipul medh salth ok legger ther
widher thz doger


54 For blodhsooth


Stamper man spiul med smör ok äther thz
doger ffor blodhsooth Jtem twor man skalloth
hoffuidh j sipuls oos medh watn thz doger Jtem
er han godh widh ondhan dön aff mwn Jtem
sipulks oos doger ffore myrk ögon blandath medh
hanogh


p 19

55 For ögon


Tager man hwslök ok smör ögon medh ther
samman äro grogen mz grundh tha hyelper thz


56 tiil skör ögon
Alumen hether alwn han rensar ögon ok gör
skära syn Jtem tempras han med hanogh ok
ätikio tha festher han lösa tendher ok helar saaran
mwn ok bulnan tannagardh Alun helar skab om
man twos j thz watn ther alwn er smelth wthi


57 For hardh magha


Artriplex er meldh hon gör lösn i quidh ok
godh ffor hardh magha om man gör plaasther aff
meldh raa eller swdhen ok legger wppa


58 For gwlasothDrikker man meldefrö medh watn thz doger
ther ffore


59 For hoosto

Drikker [man] ther aff som mandel er stam-
padh j thz doger ffore hoosto ok bryther steen,
Paulus segher ath melyrth doger tiil thz samma


60 For hwgorms bith


Moracus myödhyrth vel byttogräs quod idem
est Drikker man henne medh win tha heler
hon hwgorms bith henna oos er godh läkedom
ffor sooth som hether cancer


61 For Ögon


Stamper man henna rooth thz oos doger ffor
myrk ögon ok ffore alskons ögon ther sooth haffue
Jtem wardher henna blomsther ffangith quinno ath
döna til. ther mz barn är tha kastar hon barnith
swa aff henna rooth knwsas ok lex wndher bärande


p 20

62 For quinno lwstha


Stamper man henne rooth medh win thz gör
lwsth tiil quinna Jtem blandher man henne medh
ätikio tha hielper hon saara föther ther frosth
er wthi


63 For öron


Mirtus hether pors stampr man honum tha
doger hans oos j öron ok tyrkar the wätho hter
j them är Porsyrth er godh ffore blodhrinna
ok ffor annan lösn Jtem grön pors stampath
medh etikio stemmer blodh aff näsa om han läx
pa hoffuidh


64 tiil myölk ok ffor jlth j magha ok for ssin
Anetum hether diil drikker ffol[s]thermodher
diilsodh tha ffar hon myölk nok Drikker man
henne optha tha skadher hon ssin Törkar man
diilfrö ok stamper thz samman tha hyelper thz
ffor drypil


65 For dödhköth j saar


Torkar man diilrooth ok stamper smaa thz
doger ffore dödhköth j saar

66 For hikkan


Stamper man diilffrö tha doger thz dön ffor
hikkan


67 For hitha j ögon


Stamper man henna röther ok legger widh
ögon thz doger ffore myken hitha j ögon


68 For thz köth ther nidhan wexer i mancz bakluth

Sywdher man diilffrö blomsther j olio thz
heylper ffor thz köth ther nidhan wexer j mancz
bakluth Jtem doger thz mesth tiil then sywkdom


p 21

ther man ffar aff byldh Jtem er thz ok goth ffor
hwath wärk ther man ffar aff sinaasprangh


69 For maghan


Rosa är godh ffor hithan magha eller hyertha
eller ögna smyrielse skola aff rosom wardha törkar
man roser ok stamper smaa ok blandher medh
hanogh thz doger ffore saaran mwn


70 For etherkoppa


Hwath etherkoppa skadhar thz heler rosen,
temprar man roser medh salth thz doger ffor oxl
fför än thz er gammwlth


71 For byldh jnnan man
Drikker man thz. thz er goth ffor skadelik
byldh jnnan man


72 For tendher


heller man rosen watn j sin mwn tha är thz
goth ffor tendher

73 For ögon


Stamper man roser medh hanogh ok smör
ögon medh tha gör thz wel ath see


74 Cjminum är tysker kwmin thz löser onth
blodh ok wärk i magha thz doger ok ffor köldh
i magha ok j liffwer Wardher thz toorth ok tem-
prath mz ätikio thz doger ffor myken lösn Drikker
man thz medh win thz doger ffore ormstingh ok
ffor bith Drikker man thz medh win eller watn
thz löser aanga Stamper man thz medh buna thz
doger ffor bwlna koddha Äther man thz optha
thz hyelper ffor blek lith


75 For magha


Absinthium er malyrth hwlka lwndh man
äther henne eller drikker tha styrker hon magha


p 22

ok besth om man sywdher henne j reenth watn
ok skärer ok hölyer sidhan om en dagh Tessa
lwndh hielper hon ffor manghan sywkdom ther
man ffar j magha


76 For spolorm


Hon älther borth spoolorm ok löser mantz
qwidh ok doger ffore alskons jlth ther man ffar
j qwidh


77 For menniskionne egith wathn
Äth malyrth hon gör ath pissa


78 For loppor


Stampper man henne medh ätikio ok smör
sik medh tha fly alla lopper aff honum


79 For gwla soth


Blandher man henne mädh merkie ok temprar
henna sodh tha doger thz ffore gwla sooth


80 For liffwer


Hon heler liffwer om man laather nardus ok
henne badhe samman


81 For nywra


Blandher man henne medh ätikio tha hielper hon

82 For ether ok ondha yrther


Hon doger ffor ether ok oondha yrther ok
ffor thz ether ther man ffar aff bith


83 For ögon


Lather man hanogh widh henne thz skärer
ögon om the ther medh smöryas

84 For öron


Then eem ther aff swdno malyrth gar frelsar
öron aff wärk


p 23

85 For saar


Hon er ok godh tiil grön saar om hon stampas
ok lex ther widh


86 For kladha


Hon doger ok ffor klaadha om man twor
sik i henna saadh


87 For wämyan


Man spyr ey om man drikker henne med
androm drik88 For lönlika soth


Stampr man henne ok bindher om bwlith
anbwdh medh lindhit kläde tha doger thz

89 For twngo byldh ok blemor widh ögon

Stamper man henne medh hanogh thz doger tiil
byldh ok ffor the blemor ther man ffar wid ögon

90 For öron

Malyrth blandath medh wxagalla doger ffore
örna saangh91 For nywra


Ar man nywra haardh tha leggie wid malyrth


92 For magasoth


Sywdher man henne medh gröna olyo thz
doger ffore maga soth om man smör geen moth
magan medh henne Romara gaffwo mannom mal-
yrth ath drikka ffor mantz helso ok the prisadha
henne bade ffor gul ok sylff


93 For wärk i maga ok j sinor

Abratanus er abroth thz doger ffor allan wärk
j brysth ok j sinor om man drikker henna saadh


94 For aanga ok ffor hoosto ok for wärk i laar
Abroth doger ffore aanga ok ffor hoosto ok
ffor wärk i laar


p 24

95 For thz syndher är


Stamper man abroth medh win oc drikker
thz förer thz samman j ghen


96 For ether


Lukthen aff abroth älther borth hwgorm ok
thz er goth ffor ether om man haffwer thz drukkit


97 For kalla soth


Abroth er godh ffor kalla soth om man
drikker honum medh watn swa om man smör
sik mz the olyo ther abroth wardher swdin j


98 For spoolorm


Drikker man abroth optha thz doger ffor
spolorm


99 For ögon


Sywdher [man] thz j watn ok legger widh
ögna wärk tha hielper thz swa ok om man stamper
thz medh talgh ok smör ögon medh

100 For talan j sömp


Abroth stampath mz ätikio ok drukkith doger
them som j söpne talar


101 For saar


Plantago vel arnoglossa thz er grobladh eller
wegbredha hon tyrkar thz saar ther mykit wätis
innan hon rensar the fylsko ok röther j saar om
hon stampas medh hanogh ok lex ther widh

102 For lös bwk


Sywdher man henne som kaal medh salt
ätikio ok gryn tha doger thz ffore lös bwk


103 For blodhrinna


Stamper man henne ok legger widh blodh-
rwna tha stämmis han


p 25

104 For brenth


Tempras hon medh thz klaara aff äggit ok
smör thz brenth er tha doger thz
105 Sywdher man honum j olio tha är the smör-
ielse godh widh all etherful bith Ok ffor thz
krwsat är j man ok swndher slithet ok ffor byldh
j blädhro


106 For lwngo soth


Sywdher man honum j hanog ok drikker thz
doger ffore lwngo soth Swa om man äther honum
medh ätikio


107 For watw soth


Om man äther honum medh centaurea tha
doger han ffore watu soth


108 For lösn ok gula sooth
Klofflök medh win drukken gör lösn ok er
godh ffor gula soth

109 For hoffuid wärk
Sywdher man honum medh buna ok smör sina
tynningh ther medh thz er goth ffor hoffuidh wärk

110 For örna wärk
Stamper man honum medh gaasaysther ok
lather thz j öron thz doger ffore örna wärk


111 For hoosto ok ffor rösth
Sywdher man honum j watn eller hwlcha
lundh man äther honum swdhen eller raan tha
doger thz ffor hoosto ok ffor brysth ok gör stora
rösth ok tha helsth swdhen ok swa ffor haldh
om han er swdhen


112 For byldh
Stamper man honum medh swina ysther
thz doger ffore byldh om thz läx widher


p 26

113 For skadelik drik


Om man äther honum ffastande tha skader
honum ingen dryk watn eller aff androm drik
then dagen


114 For bwk


Synap er heeth ok thör j första trappo ok
hans ffrö är än hethare han gör hwasth with ok
löser bwk ok bryther steen


115 For hoffuidh
Stampas han medh warmpt watn thaa renser
han mans hoffuidh medh niwsan


116 For magha
Äther man honum tha styrker han magha
ok laather sukkilse


117 For ormsbith


Stamper man synap medh ätikio thz heler
orms bith

Synap blidkar mantz hog ok gör
man dwl

Ok är han godh tiil ögon ok tiil
hoffuid ok tiil lwngo ok til magha ok ffor hosto
ok ffor wärk j laar ok j blädhro och widh bwl-
nan myälth ok linar gamblan sywkdom j magha

Swa er ok om man stamper hans ffrö medh
hwithan hwetebrötz kroma swa ath two luther
äro synap ok tridye delen aff brödhit. ther tiil
lathe han thör fikon ok hanogh ok mindhre aff
brödhit thes bethre ärith thz er optha pröffwath
än tha skal man ey leggia thz widh hwan sywkdom
118 For qwerka ok maga ok ögon ok ffor hoffuidh
Lägs synaps frö eller röther j mwsth swa
ath han ffar ther krapth aff tha er then dryk
mykit heelsamber ffor mancz qwerka ok ffor magha
ok ffor ögon ok ffor hoffuid wärk


p 27

119 For lendher ok sino wärk ok tanna wärk
Aff sinaps ffrö görs olya the mykit doger
ffor lendher ok ffor sinor ok ffor grön saar sinap
doger ffore tanna wärk


120 For brwthfal


Synaps rooth doger mykit brwthfelling om
man äther henne törra


121 For hoffuid geldh


Synaps ffrö stampat medh fikon ok lakt
wppa ny rakat hoffuidh thz doger ffore hoffuid
geldhe eller ath man smör tiith syna föther ther
medh
122 For skorff
Stamper man synaps ffrö medh nokot thz
som smwrth är thz doger ffore skorff

123 For ridho

Äther man synaps ffrö tha ridha tager honum
tha doger thz ffor henne


124 For saar

Synap stampad mz ätikio eldler malen renser
saar


125 For hoffuid wärk


For man hoffuid wärk tha äro tesse märke
ther tiil lom hoffuid opta wärker eller bryner bwlna
eller adhror oppa j tynningom opta ok om ögon
thaaras ok mörkna tha thak synaps ffrö ok stampa
wel smaath ok sywdh j watn ok j lithit win ok
skwalpa thz j lthin mwndh j badhstwga
126 Saluia er godh ffor thz samma mz watn
ok win swdhen

Hwar som ther sik j fforglömer
tha warder han döff ok maa myken skadha j ögon
ffa ok tanna wärk j mwndh


p 28

127 For öron


Är orm j mantz öra stampe kalffwa märgh
medh win ok lathe j öron


128 For maga


Lappecium hether skreppa hon er fyra köns
ok alla lhaffwa the maxan ena handha krafft ok
alle äro the hethe ok thörra The styrkia maga


129 For quidh


Äther man skreppa kaal tha bindher han
mantz quidh
130 For kladha


Om man badhar sik medh henna warma oos
ther flyr ffran honum skorff ok kladha


131 For drypil


Skulpar man henna oos j sin mwndh thz
doger ffor drypil ok ffor thanna wärk

132 For blodsoth


Drikker man henna oos thz doger ffor blodh-
soth


133 For sten j blödhro ok ffor gula sooth
Sywdher man henna rooth medh win eller
watn ok drikker tha wräker thz steen aff blädhro
oc thz är goth ffor gula soth


134 Tiil lösn ffor ffebres


Tak skersötha ok giffers nagla ok kanel och
paradisa korn ok stöth thz alth saman ok blandha
mz hanog thz gör godh lösn


135 Jtem


Scriff wppa brödh eller oosth thenna wersen
ok giff them sywka ath ätha thz doger ok läs
thetta wthöffwer honum Domine ihesu christe qui


p 29

passus es vt nos ab omni passione liberates jstum
famulum tuum N libera ab omni passione men-
tis et corporis et ab omni febre sancte marie et
omnium sanctorum tuorum meritis et precibus

136 For blodhrinna


Vidh alskons biodhrinna tak hyortha horn
brenth ok stampa ok wridh gönom klädha och
giff thz oos drikka.


137 Ad idem


Jtem tak the yrth som wexer j hwethe aker
mz bloth blomsther ok röth ffrö ok stampa j win
eller j ööl ok less yffwer pater noster ok giff them
sywka drikka tha böthis hans soth, Jtem tak
nethzla ok läg wppa saar som blödher och stampa
them wäl tha stiller blodh


138 For hwirwil


Tak abrothanum ok stampa mz swrth win
ok hanok ok giff them syuka drikka thz böther
wel


139 For hoffwidh wärk

Sywdh poleum j olyo ok wridh pa änne eller
pa tynningh siwks lmantz thz böther skönleka Jtem
legh samman malyrth ok röth widelöff ok thz
hwitha aff äggith oc gör aff plaasther och binth
wid hoffuid mz salth ok swrth win Jtem tak
widelöff och sywdh j win ok two hoffuid mz een
dagh thz doger Jtem tak rutha ok stampa j skäro
olyo ok wridh om änne thz taker wärk aff ok
böther ögha
140 For ögon


Tak twa sma skedher aff rutha oos ok j aff
hanog ok blandha samman ok leth j ögon


p 30

141 For saar ögon


Tak aff widelöff ok oos aff ffänical bade lika
ok lath j glaskar ok tyrka j solenne ok lath saa
a ööl ok leg thz widh krank ögon thz skal bötha


142 For skimbil


Tak bloth agrimonium ok stampa wid thz hwitha
aff ägghit ok läg wid ännith om ögon rinna Jtem
tak räffs galla ok haanag ok blanda samman ok
bär a ögon Swa doger ok bokka galle Jtem tak
oosth ok röth ffenical ok haragalla ok blanda
samman ok lath j öga thz skärer wel ögon Jtem
tak oos ok widelöff och pipar ok wridh a ögon
thz doger ffore wärk ok skärer ögon Jtem tak oos
aff centaurea blandath mz hanog thz taker skimbil
aff ögon


143 For ögna soth ok ffotha soth
Tak haralungo och binth widh ther som
wärken är thz skal lena ok bötha


144 For skimbil aa öga


Tak atramentum ok honak ok aalagalla ok
blanda samman ok bär aa ögon thz renser wel


145 Wiidh twng ögon aff blodh

Tak quinno myölk ok malyrth ok stampa ok
wridh gynom kläde ok lath optha j ögon


146 Widh tormylth ögon


Stöth syror ok blanda wid surth win ok göm
j glaskar ok lath j ögon Jtem tak oos aff celi-
donia wid honagh ther renser ok hwesser syn


147 Widh saar ögon

Tak ffaragalla ok blanda wid quinno myölk
thz heler wel ögon


p 31

148 Fore döffwo


Tak grönth gränthrä ok läg j eeldh ok tak thz
som aff rindher och lath j kar ok lithit aff hanok
tiil lok aff the yrth ther hether barba jouis two
lika skeedher aff the iii luther ok blanda samman
ok wridh gynom klädhe ok lath j glaskar ok lath
j öron thz böther wäl Jtem malyrth blandath mz
oxagalla tak ok smör om öron thz böther wel

149 For brytsth wärk ok quid wärk

Tak centauream ok sywdh och drik henna oos
j warmpt win ok smör tik tha tw gor soffwa thz
doger wäl


150 For thanna wärk

Tak brenth salth ok wridh om thannagardh thz
böther wäl Jtem tak krassa frö ok stampa medh
thz hwitha aff äggith ok wrid om thannagaard thz
skal dogha Jtem tak älerooth hon taker borth
wärk ok ffesther thender Jtem tak älebark och
stampa medh surth win ok halth warmpth wider
thenderna thz böther Jtem tak swrth win ok
brennesten ok sywdh wäl j olyo och wrid om
tender Jtem tak hyortha horn ok skaff aff ok
sywdh j wathn thre köth wella ok lath sudith
rindha gynom jth kläde ok tak aff sudith optha
munnen fullan thz doger wel


151 For hyerta wärk


Tak marrubium thz hether blindh netzla ok
polleya ok sywdh j wathn ok lath wikth salth j
ok drik optha fastande thz doger wäl Jtem drik
polleya j gamalth [win] Jtem tak marrubium ok
abrotanum ok ysopum ok thre sma skedher aff
win ok drik fastande thz doger wäl.


p 34

brenth j asko blandat mz vatn thz som anis är
sudhit j ok giff then som rykla haffuer Jtem tess
köth er goth ffor alskons onth Jtem tes fyädhra
leg wndhe quindo som ey ma barn fa sidan
fanger hon barn Jtem then sten som j hönum
hittis om tu vilth vitha hans dygd tak jth kar
fulth mz vatn binth stenen wthan widh karith
tha mon han hwan swp op drikka Jtem swa
mykin wisdom som j läkebokenne scriffuas eller
hittis annarstadz tha haffuer jnte swa visselika
warith rönth som aff thy haffue ath man las
mang tha thro wi ath jnge äro tryggare ath
thro än tesse for thy ath alexander konung sende
thz sinno moder ok ther är jngen twäkilse wppa
for thy han haffuer thz ey rönth


p 32

152 Wid Saar


Legh salth widh ther sarith er ok giff honum
drikka smör ok win blandath Jtem tak äggiaskal
ok bren ok ena skedh hanog ok swa mykit smör
ok lithit aff win ok stampa alth samman ok leg
wid saar thz doger wäl
Vid saar om thz er athergroth ok ey helt
jnnan tiil


Tak jest osth ok binth thz wid tha öpnas thz
Jtem tak oost hanog ok blanda samman ok leg
wid saar thz doger wäl Jtem tak mellefolium
stampath eller celidonium stöth mz ysther ok
stampa samman tha rensar thz saar

154 Wid nyt saar


Tak läkeblad ok stampa ok wrid aff oos ok
thz som bliffuer j bladen äpther ok binth wid ok
wppa then samma dag moth tw se booth

155 For bruthfal


Tak bokkaland karromon ath drikka ok quinno-
mon gethaland Jtem tak foruen? ranis? ok steek
aa glödher thre dagha thz böther wäl Jtem hägra-
hyertha sudhit j watn drukketh thz böther wäl
Jtem en sten ther hittis j swaloqwid binth a then
j bruth faller thz böther Jtem drik lambagalla
optha blandath mz honag thz böther


156 For malatus soth

Tak ena yrth ther hether dragencia hon är
spräkloth som orm ok drik hennä hon fforgör
then soth ther är spithälska


157 For queso

The samma yrth dräper madka j manne ok
fordriffuer queso Jtem tak sten then ther hittis j


p 33

hoffde eller j swala quidh stampe honum j blandh
mz win ok giff honum ath drikka för then soth
yppis honum Jtem ffor hoosto drik seerla ok
aarla saluiam ok hyll tik wäl hyldhen Jtem ffor
hoosto tak mirram ok leth lenge liggya vnder
tungho röther
158 Läkedom ffor ether ok fforgiptilse

For alskons ether man ffar om man drikker
ether drikke tachi dragencia tha tol han hwarke
ether eldler math jnnan man Jtem for forgiptilse
Tak syrofrö ok stampa wid wathn ok drik ffastande
eller äth nöther fastande tha skadhar tik ey ether
och ey forgiptilse then dag Äth dragencia fast-
ande mz win hon körer borth alla handa ether
Jtem wid forgiptilse Tak hyortha merg ok leg
j vin ok drik bade samman tha skal tik ey ether
skada Jtem drikker man ether tha drikke genstan
ena yrth som hether pipinella hon böther och
wräker alskons ether aff mantz liff Jtem jngen
man gither vörth tesse yrtz godlek

159 Läkedom ffor byld wthan aa man


Sywder man böner j win tiil the springa wth
ok lather til talg och lath j lineth klädhe och
leg widh Jtem wid nya byldh tak glethomarium
och sywd j watn ok giff honum drikka som boldhen
haffuer warm om qwellen ok kal om morgonen
Jtem vid thz samma tak oxagalla och blanda wid
swrth win ok smör ther som bulith er thz böther wäl


160 For ormsting
Tak hönsaköth nydhrepith och warmpt och
binth widh thz drager borth ether Jtem tess been

brenth j asko blandat mz vatn thz som anis är
sudhit j ok giff then som rykla haffuer Jtem tess
köth er goth ffor alskons onth Jtem tes fyädhra
leg wndhe quindo som ey ma barn fa sidan
fanger hon barn Jtem then sten som j hönum
hittis om tu vilth vitha hans dygd tak jth kar
fulth mz vatn binth stenen wthan widh karith
tha mon han hwan swp op drikka Jtem swa
mykin wisdom som j läkebokenne scriffuas eller
hittis annarstadz tha haffuer jnte swa visselika
warith rönth som aff thy haffuer ath man las
mang tha thro wi ath jnge äro tryggyare ath
thro än tesse for thy ath alexander konung sende
thz sinno moder ok ther är jngen twäkilse wppa
for thy han haffuer thz ey rönth


161 tiil ath ffordriffua mös

Tak ena yrth ther hether tungxroth stampa j
myöl ok blanda ther vidh hanog ok gör ther aff
ena kaku thz dräper mös ok surk om the ätha
ther aff
162 tiil ath dräpa flugor


Tak aska aff te yrth som hether tungxroth
ok blanda vid vatn strö ok stenk om hwsith thz
dreper flugor om the drikka ther aff

163 Ath mys eller surk skola ey spilla korn
Om mös eller surk spilla korn ta skal prest
om han er til eller annar man gonga j then stadh
som korn skal j leggias mz vikt vatn ok brenn-
ande kyndolmesso lyws ok stenkia vikt vatn j
thz hus och dröpa j kors j thz hus mz kyndol-
messo lywsit ok sedan skal lhan leggia in jth
bandh nidh j husit j nampn faders ok sons et-


p 35

cetera ok läsa ena pater noster ok aue maria ok
sedan leggya iiii bandh j korswisa swa ath ith
band vendis til huarth horn j husene ok läsa
öffuer aff te iiii pater noster ok j aue maria
ok läsa sedhan v pater noster ok v aue maria ok
sedan seg swa Gudh alzwolloger ffader ok son
ok then hälge andes nampn fforbywde alla handa
creatur ath spilla thz korn ther j thetta hws
komber for vthan menniskyona epter sin vilya
Ok varde hwar mws och surk leht ath ätha aff
tesso korne swa som dyäfflom var vars herra
födilse thima ok sedan skal man stenkia vikt vatn
om kring alth husit oc gifua thz gudi j valdh


164 märk ath latha blod huar tu widertorff


Tha moth tu blodh latha ffran varffru dag
j ffasto ok swa til sanctum vrbanum for pingis-
dagana tha er best ath blodlatha for thy tha
vexer blodh och taker ath ökias j mantz liff Ther
epther skal man blodh latha tha maanadhen er v
netther gammul eller [x] eller xv eller xx eller
xxx eller xxx Tesse äro gode ath latha j hwar
maanadh. Een ffran sancti olaffs dag ok tiil warffru
dag j höst Sidermere äro vadeleke daga ath latha
blodh j eller taka drik Een ffran mauricii dag
ok tiil sancte katerine dag tha er besth


165 For hoffuid wärk


Thre äro hoffuid adronar j menniskionne Ce-
phalica hether then som slos skal ffor hoffuid wärk
henne skal man laltha xii daga epther varffru dag
j fasto thz er nonas aprilis ok tesse adhror liggia
pa armenom


p 36

166 For lungosoth


Then andra hether messon henne skal man
slaa nonas septembris thz er xv dag epther sancti
egidii dag


167 For liffuer ok quidh ok sidowärk


Then tridhie hether [mediana] hon ligger wnder
armenom hon skal slos ffor liffuersoth ok quid-
soth ok sido wärk ok henne skal man latha nonas
may ther är en dag epther sancti johannis dag
ante portam latinam


168 For bwlen milth ok ffor gäldh


Een adhra ligger pa twmman henna skal man
latha ffor bolnan milth ok for storan sywkdom af
gallan gar henne skal man latha slaa dag -- -- --
Jtem een ligger pa minstha ffingereth hon skal
lathas v dagh
--
169 For hoffuidh


Thwa liggia mith pa mans änne them skal
man latha ffor hoffuid wärk


170 For öron


Thwa adhror liggia j hakuna the skola slos
for örna wärk


171 For ögon


Thwa adhror liggia widh tynningana te skula
lathas ffore tormylth ögon


172 Fore tannawärk


Thwa liggia wnder tynningana them skal
man latha ffore thanna wärk ok twngo gaal


173 For hoffuid


Thwaa adhror skulu slaas j mantz näsabwra
ffor hoffuidtyngilse


p 37

174 Hua ey ma barn ffa


Thwa adhror liggia wnder ögonon laathas
skula the quinno ther ey barn ffaa


175 For fothasoth


Thwa adhror skal man slaa a hälen ffor
ffothasoth thy hwaraye men seya somme ath then
tiid adhror äro mykit bade a äldre ok vnga tha
ma man latha blodh e hwat dag thz er Mestare
seya hwat heller thz er santh elle ey thz vithom
wi ey ath hwar som lather nokro menniskio eller
ffä a warffru dag j fastho eller sancti päders dag j
hösthen eller wppa vii apthan jula thz folk eller ffä
skal dö then samma dag eller thridhye dag ther epther


176 Om arm bolnar aff blodhlaath

Tak hwetemyöl och hanog ok myölch ok gör
aff plaaster ok läg widh iii netther tha böthis thz
hulchen menniskia sik lather aadro blodh hon skal
thetta akat ath är blodit mykit heth thz tekner
ath fwlskan öffuer gaar lekamen än er blodhit
mykit kalth thz teknar ath fwlskan er mykit kalth
ok er lekamen skadelik än är blodh änköth thz
bethyder lekamen wara j ondelik? skipilse


177 Märke är här til yrther


Piper senkier math j maga ok godh ffor
mathledha


178 Galigo er godh ffor siwk maga ok ffor
lungo ok for hoostho ok giffuer godhan andha


179 Sädefer styrker sywkan maga och gör
honum heelan ok warman


180 Syromonthana lenar hoffuid wärk ok
iwder math


p 38

181 Nägeleka smelther math j maga ok er godh
ffor wthsoth och tanna wärk ok saar mwndh ok
ffor bulnan thannagaardh om man halder honum
lenge j sin mwndh


182 Marrubium er godh ffor hosto och dym
ögon


183 Astrice er godh ffore byldhel ok saar mylth
ok ffor kaalda soth ok ffor haldh ok ffotha soth
ok krampo soth
184 Kirwil er godh ffor ffäwer och ffor heffte
och renser menstruum


185 Merke er goth til mykit, til spy ok goth
ffor hosto ok sywk maga ok fäwer ok styrker thz
som barn skapas j

186 Rutha er godh ffor sywk maga ok ffor
barn byrdh ok then mykin lustha haffuer til
quinnor vnde wersus

Rutha viris coitum minuit mulieribus auget
ok hon rensar menstruum och äther man henne
raa tha renser hon näsa ok ondan dön, ok
hwesser syn

187 Saluia stiller blodh ok läker saar ok
lether hoosta och renser menstrua ok er godh
ffor krampo soth

188 Anis heler mwn ok gör godh smak


189 Sep er godh ffor lheso ok fallen dryppel
ok hoffuid wärk och giffuer anlithe godhan liith
och er godh for lungo soth


190 Elenacampana är aalandh hon styrker
hietha röther ok läker bolnan quidh


191 Söthe er godh ffore magha wärk och aff
henne far man spy ok hon er godh for liffuer-


p 39

byldh ok saar mylth Jtem hwar som drikker
henne mz win tha doger hon ffor galla soth

192 Husyrth er godh ffor wmäyen om hyertha
ok ffore mathledha.


193 Venusta est quedam herba que wlgariter
dicitur gäil et crescit in antiqua terra et in agris
desolatis talem virtutem habens quod quicumque
est ydropicus et comburit illam in cineres et de
illis cineribus et de forti cereuisia lixiuium biberit
continuo curabitur,


194 For byldh j ögon


Tak arwe och thz hwitha aff äggit ok gör
aff plaasther och leg widh them


195 For klada och byld j ögon

Tak blomsther aff rutha och thz hwitha aff
äggit ok kumyn och wridh gynom jth kläde och
läg opta wid tha mynskas klaadhen


196 For nyffangit skimbil pa ögon
Lath j merke mwsth tha mindhskas thz


197 For magasoth


Tak hyllelöff och lath j jth ölkar mz hiith
watn och ffa ther sweth jnnan


198 For alla lungosotther

Tak marrubium och wäl mz smör j öl och
drik ffastande


199 For heffthe


Tak brakwida bark och stöth sman och blanda
j öl och drik


200 Contra febrim


Jn nomine domini amen Petrus jacebat ante
portam iherusalem et venit super eum ihesus
dicens Petre quid facis Domine pacior malas


p 40

febres petre surge et sequere me Surrexit petrus
et dimissa febre sequutus est dominum Domine
fac vt quicumque hos scriptum portauerit febris
ei non nocebit. Petre fac tu aliis sicu tibi vis
fieri {lcub}{kors} Christus passus est pr nobis {lcub}{kors} Christus
surrexit a mortuis {lcub}{kors} qui sit mihi remedium contra
febres et contra omne malum Amen


-----------

Tillägg


201 Si uis probare an puella sit uirgo nec
ne, accipe Radicem urticij cum noua ceriuicia
vel cum aqua, et da ei bibere si continet est
uirgo et sin aliter non


202 For tanna wärk skal man thetta läsa
nar lesthen sägx
Matk esth tw j min been,
then helgä lästh wari tik tiil men,
then hälgä herren som lästena skop,
raadhe minom tandhom both
jn nomine patris &c pater nsoter aue maria


203 Läkedom ther som krosadher är
Tag lagerbär olie och blandha mz bwkka
talgh eldler biörna isther och smält tiil hopa och
smöria paa the liimen som krosadhe äre j bad-
stwgw eller for en brasa eldh, Och skalt tw
drikka then olie blandet mz gammalt öl varpmt
taa tw smör tigh


p 41

204 For osaar


Tagh warman kooträk och läg widh saarit
en dagh eller twaa j sändher och twaadh millan
aath mz warmpt öl


205 Contra amissionem loquele
Tagh thz gola aff äggit ok honagh ok stampa
samman ok drik mz hwith win


206 Pro wlneratis in corpore vbi welum non
pertransit

Thag j lod ingefäro, j lod muskatablomor
ok stöt thz saman j en mortara ok lät thz j en
pusa

Jtem j lod hwith rökelse ok j lod hwit
koper rök stöt til saman ok lat thz j en annan
posa Jtem j lod swavel ok xxiiij lagerbär stöt
til saman ok lat thz j then tridia posan Jtem j
hand bla kaal ok en hand mz en yrt heter rachel
ok är skapad som andro mynta ok hafwer lankt
brunt blomster ok loktar inne? thetta gräsit ok
kalen skal stötas saman ok latas i then fiärdha
posan Jtem j skala pund hwith soker ok j pund
rosin vti en posa

Thenna posana skulu alle
bindas vti j snöre hwar posen sigh ok hängias
swa vti ena kanno vm twa stöfueke mz gamalt
öl heller viin, ok ä som tridninggen är af drwkken
swa skal kannan fyllas j gen, Ok thz skal then
drikka som saar är, ok inte annad skal han drikka
j xiiij dagha, Ok skal han wääl teppa kannona
ofwan til Ok tyswer heller tröswär läggia vppa
vndena hwar dagh j stykke blaa kalblad Thz


p 42

torf man inthe annarledis smöria heller veela,
thz helis siälfft aff grundhum


207 Contra vermes


Jn nomine patris et filii et spiritus sancti amen


Tv hörande matker Tv farande matker tu
bitu matker Tv gyruger matker Tv hwas matker
Tv alla handa matker the thenna mäniskio röfuar
vari hest heller annad diwr sina helbrygdho for-
tager Thy forbiwdher jak tik j dag ey hans blod
at löpa heller hans blod at drika vid thz hälgha
blod vars herra ihesu christi, Jak forbiwdher
hans köt at äta vid thz helgha köt vars herra
ihesu christi jak forbiwdher idher hans hwd
at rifwa vid the helgha hwd vars herra ihesu
christi jak forbiwdher idher hans ben at skadha
vid the helgha ben vars herra jak forbiwdher
idher vid then helgha likama ther presten vigher
ok velsignar vppa altarana til hiälp ok tröst
allom cristnom meniskiom jak forbiwdher idher
vid then grymma ok skäluande domadagh ok
vid the tre vmganga ther gud här vmgik vm
korsit for än han til thz helgha kors gik Ok
for the skälfwande ord som han taladhe Jak for-
biwdher idher vid thz ord ther gud af födder
var af thevälsignadhe jumfru maria Jak for-
biwdher idher vid the helgha fem vndher vars
herra ihesu christi Jak forbiwdher idher vid thz
hel[gha] martirium ok hans död som han tolde
for alla syndara Jak forbiwdher idher vid the
färd som gud han foor til hymerikis ok nidher
sände sin hälgha anda til hiälp ok tröst alla
cristenheten jak forbiwdher idher vid alla cristna


p 43

siäla Thz j ey skadhen thenna heste heller männ-
iskio heller andrum diwrum Thz forwerdhe then
godhe job ok then bendidhe gudz son Then forsta
matken bort signadhe sanctus cosmas then andra
matken bort signadhe sanctus damianus then
tridia matken bort signade elidas then fiärda
matken bort signade sanctus petrus then femte
matken bort signade sanctus johannes then siätte
matken bort signade sancta margareta then siwenda
matken bort signade sancta maria magdalena then
attonda makten bort signade jumfru maria gudz
modher then nienda matken bort signade jum-
fru maria son. then benedidhe gudz son ok then
alzuallogaste krist Som alzuallogaster gud är. Hör
makter hör tw matker. hör thu matker bör thw
matker vthen benit hör thw matker innan benet
jak for biwdher tik här länger blifua vid thz helgha
blod vars herra thes helgha benedidha gudz son
Ok vid the helgha ord ther then helghe ängelen
gabriel til mariam gudz modher talade thz [thw]
ey länger stingger ok ey länger wärker ok ey
länger skälfwer Swa längge som iumfru maria
gudz modher är reen ok skär mö ok iumfru amen
Jtem tha man vil läsa enom hest matken
bort tha skal man venda hesten i öster ok läsa
sa j hans öra &c


-------------


208 Contra fluxum sanguinis quando vena
inscisa est


Häl wppa howdith ther aadran är om aadran
är j hofdena eller är hon annarstadz Tha häl wppa


p 44

aadrona sakta mz kalt watn oc sidhen tagh bomwl
oc brän mz sama warman eller hetan läg pa aadrona,
thz gör sa ofta som hon springer wp ok laat liggia
a wllena qwarra j saarith eller pa aadronne, ther
til at thz helar sik siälff vnder aat oc sidhen
faller vllen sielff aff, alias läg kalla vllena pa
eller linnith skorhaar som skaff kallas


209 Contra morbum caducum


Giff them sywka xv stekt pyona korn mz win
eller öll, eller tagh pyona rot oc bint om halsen
pa then sywka tha bliffuer han frälster, oc är thz
grösith tweskona annath är han oc annath är hon,
thz han är haffuer icke wtan ena rot oc then
hielper manne, then andra thz hon är haffuer
flere röter oc then hielper quinno Jtem aliud
tagh vlfs hiärta, törka, stöt oc giff them sywka
drica ther man är, thess likess gör ylffua hierta
oc thz hielper qwinnom Jn multis probatum est

210 Contra brennesot


For brännesot thz är then som hetär mykit
jnnan j liffuit oc torster mykit sa at swartnar j
munnen tak oc tw it spisafat ful mz korn mellan
händerna j try eller iiij watn sidhen laat thz korn
j ena gryto oc sywdh thz lukt mz iij eller fyra
stop watn ther til kornith springir sidhen tagh
thz watnit oc sila thz ginom et reent linneth
klädhe oc lot sa sucker ther wdinnan oc giff them
sywka dricka ther aff j et dygn ther til hiten
bort gaar oc wakta at tw giff honum eynkte
annath dricka om tw wil frälsa hans liff pro-
batum est


p 45

211 -- -- -- -- -- -- -- saffran giffuers
nagla piper ätikia ma man vel ätha och annor
swr tingh Jtem merkis frö mz grobladh dreper
alla madka i liiffweno och stempner quadrana
om hon är omykin Jtem i allom siukdom taa
hielper bästh magahornith maghen aff wlffwen
torkadher och siiktadher vel sma och saa druckin
mz sööth win


212 For wärk i högra sidhona skal man
tagha hwsslöök ok stampa han sman och thz [huita]
aff eggit och lingmiöl osiiktadh och göri aff plasther
som ena kakw och legge widh högre sydhona thz
hielper vel


213 For haldh i winstra sydo skal man taga
lyn frö stötha och siudha i vatn och stampa mz
mayo smör och legh a vinstro sydho tha mon
thz bothna


214 For ath quidren trötmar och sweller tagh
böner oc siudh i vine eller vatnne alth ther tiil
the sprynga och lath vidher talgh och laath saa
i linneth klädhe oc legh vidh Jtem quidboldho
tagh gleconarium och siudh i vine eller olie och
giiff honum dricka varmth om qwellen och kalth
om morgonen tha ma thz bötass Jtem vidher
thz sama tag vxa galla och blanda widh surth
vin och smör alth om kryng[g] quiddhen


215 Fore vatussoth och hosthoo och sullen
been och halth skal man taga hille löff och legh
i ith storth kaar och lathe ther aa siudhandhe
vatn och seeth en stool i karith och sethy siik
ther oppa och hyöly karith vel mz klädhom och
swettis vel optha, tha bliiffuer thz gooth


p 46

216 Jtem for hefftho och om man gyther ey
syna tarffuer giörth tagh ena haandh fulla mz
mynto och halffuan neffwan aff saluia och then
rooth sambuci och ena mattho win och lithet aff
salth och blanda alth saman och dricke fast-
andhe thz löser snarth och böther vel Jtem vidher
thz sama tagh diilszfrö och fenicoli coriandri rutha
libistici petrocilii frödh och salth lyka mykit och
stöth vel smath som aska oc eth aff thy i blöthan
wällingh thz löser quidhen om tw äther en skedh
i hwaria rensa i tre dagha, Jtem för thz sama
skal man thaga kaal och katthosta gress oc weel
saman i sötha miölk mz färsth flesk och äthi thz


217 For blodhsooth taagh salth piper thz
hwitha aff eggit hwethe myöl saffran läkis bladh
och walmagha frö aff thessom vii tynghom skal
bakas en kakaa thz for dryffuer blodhsooth vnde
versus


Piper papauer crocus sal oua farina
ex hiits fit torta que fluxum sanguinis curat
Jtem tiil thz sama tagh hwetemiöl och thz hwitha
aff eggit och bläka och baka ther aff ena kaakaa och
äthi ther aff om affthonen Jtem tag ii muskather
och swep i blaar och legh thöm i en sakthen
eldh swa lenghe the bliiffwa warme och äthe thöm
thz warmasth han kaan nor han gaar i sengh och
äthi haara köth och ycke dricke ther epther en tyma

218 For skörbiugh tha man gaar i bastwuo
thagi omalin senap och holle i mwnnen mädhan
han syther och suetis sydhan taghi nätzlan och
gnidhe mz henne benen och senorna thz mesta
han gyther och läthi then musthen vel draghas


p 47

in i beneth och ey twa honum aff for han gar
aff bastwuone Sydhan han gaar w badzstwon
taghi epple tre lauith om han thz andra ey kan
faa och siudhet i gamalth ööl lykth och binde thz
widher beneth warmasth han kaan sydhan siudhe
getha myölk mz malyrth och graboo och holle thz
i munnen warmth och spotthe thz borth och dricke
ther aff en dryk warmth affthon och morghen


219 Tessom lwndhom gör man goth öghna
watn försth taagh i loodh ingheferra hwith eth
lodh nälikaa ferska eth lodh hwith koperryk stöth
hwarth serdelis smoth och tagh sydhan hwith
win j stop och lath i ena grytha och laath yther-
mera yrtherna i vineth och siudh thz tiil hopa
saa lenghe makthen är all wthswdhen och laath
standa nath och dagh saa lenghe al trecken
faller aa boothnen, syle thz sydhan i glass eller
koper kaar och göme, thetta skärir syn och torkaar
rynnadhe öghon


220 Jtem tiil ath brytha stenyn i blädhro,
tagh refwa blodh och smör alla hanss synor och
stenyn skal blöthna Jtem tag hara blodh och
gallen mz och brenne thz i kool och stöthe thz
vel i askoo och laath thz i warmth watn och
giiff honum dricka 3a daga eller 4a och wil tw
pröffwa thz tag en sten och kasta i sama saman-
blandhan och lathy liggia 3 eller 4 daga taa
brysther han

221 Jtem for yckth taag fersth katskin och
binth om och laath saa wara ther tiil thz wardher
kalth thz dragher vth allan wärkin


p 48

222 Jtem for then ther pyssar vndher [sig] och
ey gyther hollith syth pyss thaa tag hara hiärna
oc stöth mz win dryck thz


223 Jtem om nogor haffuer drucketh ether
eller thz som etherligit är drycke genstan pippi-
nellam hon dugher for alth ether &c


224 Nw ma thw märkia at bastzstwffwin haffuer
xii digder The första är ath hon styrker natur-
lighen wärma i kroppenom Annath ath hon hielper
at maghen skal wara starker och mektoger smeltha
hwadh i honum kommer Tridie at hon gör trötta
menniskia hwila Fiärda at swet burunar ypnas
och wtwidas Femte at hon tager borth letiilse
Siätte ath wärkin lynas Sywnde ath hon löser
inbundit wädher Ottende ath kalla lymi warda
warma Nionde at hetha lymi warda kalla Ty-
onde är ath thz som är torth thz gör hon wath
xi ath hon gör aff wathom tinghom tor tingh
xii ath hon styrker oc saman bindher och torkar
watn fulla synor &c


225 Contra pestilenciam


Taghi syöbladh rooth och stöthe henne mz
äthykio och then laaghen syle ginom ith granth
linnet kläde och blande thz mz thz rödha aff eggeth
tiil hopa, taghy saa thz tiil syk strax han kenner
siik vara befengdan Och legge siik saa vndher
kläde eller och ganghe saa lenghe ath han wardher
vel warmbär eller häther thz hielper vel &c


p 54

.i.


EEn ärlikin natwrlikin mestare som hether
alexander wthtydher then första manadh i arit är
som heter ianuarius Oc är ianuarius swa mykit
som gömare ty skal människian tha äta starkan
mat oc göma sik for köld
Escas per ianum validas est sumere sanum
Oc skal menniskian äta taa sötan mat som äro
päror äple nyter oc annor tolkin tingh hwilkin
som förmagha bort dragha alla beskhet som är
soker likridza oc the läkedoma som rasklika smelta
Oc maghanom aff bestom yrtom giffuir honom
til werma Oc taa ma man äta nötaköt thz vngt
är oc fäth wnghöns oc stekt swina köt oc drikka
miöd En ekke taa man la[ter blod] Oc taa är
got lata blod [oppa] nyno wexande Jtem starke
menniskio är blodlath goth badhe a nädhen oc
ny äpter ty som henna natur kräffuir Jtem blodh-
lat aff mediana är natwrlikit for ty at [thz] rensar
bort onda wedzko aff kroppenom oc frälsar hon-
um aff tilkommande siwkdom
Omni mense bene prodest inscicio vene
si fuerint vene modicio non sanguine plene
Estas ver dextras autumpnus hyempsque sinistras
Jtem engin man eller quinna skal äta swyna köt
äller ost i blodlat ty at thenna tw göra ondan
blod oc ekke drikka miöd
Namque refert medo qui me bibit hunc ego ledo
wtan wyn eller öl som the äro wane för drikka
Ante cibum vina [tibi] sumas pro medicina
Jn iano claris calidisque cibis pociaris
ne tibi languores crescant tu sume liquores
dum minuas vetia tu semper fercula vita


p 55

Nw skal tw skoda hwat tu skal fly i februario
Oc februarius haffuer nampn aff febre som skielffua
soot tyder för ty at taa twingar hon mannin oc
ty skal han tha wakta sik för frost
Frigora pellentur vene manuum minuentur
oc skal miöder flys i thenna manad för ty at
miöder i thenna manad skipar til febres eller werre
soot som är blodsoot oc quidzens bindilse eller
oc annor hard soot som dragher til dödh Jtem
ey liffua skörlika oc ey drikka sik drunkna ty at
the töma hiernan oc bort taka kropzsins makct oc
ey [ätha] frusin mat ty at han fördarwar maghan
oc ther aff kommer paralisis


vt vites penas februo tunc erue venas
victus vitetur gelidus calidus sed detur
balnea sint grata sed pocio sit moderata
Gingnitur oculta pestis februm tibi multa
Pocio cinetur et vena manus minuetur
Et comedas betam necnon antam? et anetam?
Frigida vitentur et balnea sana ptentur


.iii.


MAricus manadh är allom menniskiom ohel-
samber oc mest them som haffua nokon siwk-
dom aff watn lönelekin taa gaar han [vidh] sik
oc twinger mannin thenne manadh haffuer nampn
aff tesse orde mars martis som heter deus belli
eller aff martyriso -sas för ty at mange siwkdoma
twinga taa meen som ma pröffuas i mangum
menniskiom Jtem i thenna manadh skal ingen
menniskia lata blod för ty taa löper blodit löst
öffuer alla lidhi oc then som taa lather wardher


p 56

snart siwker oc seent helbrygdo oc gör här nokor
mot oc komber han i siwkdom han skal naplika
eller alrigh förwynnath
Venam non pandes radices sepeque mandes
vt non solueris non erue nec crucieris
thaa skal man ätha goda yrter som är galigo oc
ingefära Oc taa är ey got oc bada heth wtan
liomt ty at tha klaras blodit oc styrkis ty at
mykin hiti wanskar mansins natwr
Marcius humores reseruat grauatque dolores
sume cibum pure coctumque si placet vre
balneus sit assa nec dulcia sint tibi cassa,
vena nec habenda sed pocio sit capienda


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


opta bada oc litit soffwa oc äta yrter oc röther
Oc enkannelica pipro roth fore magans styrk
skuld ta warda vmskiptilse i kroppenom oc folkith
warder blinnt? oc mykin annor dödzsins tekn Vthan
ther före at alt thz wyntren oc hösten haffua saman
draghit vthan thz hielpa lekedoma ta warder thz
wel oppinbart i marcio Jnnan marcio ta by-
ginnas een naturlik bindilse aff hita i kroppenom
oc aff them hitanom taa ganger en onth lukct
wp til hiernan oc aff the sama lukct taa warda
manga sottir oc iämwel dödin som är liffzins
ändhe Oc ta skal man haffua lybistikko oc sen-
tauream oc andra ädhla yrther til at göma spissit
oc wärma at menniskian bliffuer ey raskelica död
Oc innan tessom manad taa drik litith


iii


Innan aprilis manadhe ta ma man lata blod
ä hwar som widertorffthelikit är i kroppenom


p 57

oc enkannelika hoffwd adhrona oc bak mellan
örnanna fore hiernans rensilse skuld oc ey skal
hoffwdit forfara aff ondho röötliko wätzko oc
synin mörkis oc wardha slym oc slio, hörslin
wanskas aff offmyklo wädzko oc träkkin forstoppar
näsona brystit oc tannenom ganger wppa stor
wadhelikin soth Oc skal man wpsla medianam
fore brystin oc tannomen oc kroppin warder mikit
skadder aff offmyklom drik oc math Oc epatica
skal ey slas j thenna manadh at ey skal geld
ther eptir komma oc ta ma man wel badha
Här sigx aff ty som man skal fly oc göra i
honom han heter aprilis swa som wplätande för
ty at j honom taa widerfaas al groande tingh oc
the taka syna makcth taa är ey lofflikheth at lata
medianam for ty at tha är ey goder tyme oc ey
[a] naturynna wegna nokot stadlikit wtan ganska
wmskiptelikit ty ath taa wnderstundom rägneer
oc stwndom snöiar oc stundom lysir oc stundom
mörkir oc wädrit skiptes [optha] epter synom tyma
Än är thz widertorfftelikit tha maa tu ypna salua-
tellam oc cephalicam wel krydadan mat maa man
ta äta oc taa til förinna ta skal man stöta pipro-
roth mz salt ther til wädzkan gaar wt stöta oc
äta Et aleim aspersum cum sale thz är hwitlök
oc rödher lök strödher mz salt oc ätin thz hielper
wel Oc al thenna som nw äro saghdh the hielpa til
god smältilse En then mater som är aff mongum
tingom saman komen han fördarffuar magan oc
hindrar smältningena vtan wil han äta thz epter
hetan mat tha ma thz wara


p 58

Non incidaris medianam ne paciaris
Se probat in vere vires aprilis habere
cuncta renascuntur cetere vene minuentur
nam tunc scalpescit corpus sanguisque tepescit
Et tunc soluatur venter cruor ergo trahatur


.v.


Nw skal tu wita hwat tu skal fly eldler huat
tu skal göra Mayus är godher manadher för thy
al ting gro ta i iordinna Mayus är swa mykit
som ökiare i starkhet för ty allom ökis tha krapt
Oc tha skal man äta kyllinga köt oc stäkta kyk-
linga mz eno sodhe aff ätikio eller wiin oc godhom
yrtom oc andra stek samuledis redda oc äggia
kaku mz saluia oc ruto oc litith aff fenikaal oc
petrocilio man ma tha äta Acetum vinom oc hard
äg mz salt oc pipinellam thenna al saman blandat
ma tu wel äta oc nötaköt oc kalffua köth sudhith
mz apio för ty at al thenna som nw ära sakt thz
dugher köra bort tanna lukt oc wpfriskar mansins
magha oc i thenna samma tyma tha ma man lata
sik blod aff mediana oc cephalica oc taka leke-
doma Oc thenne drik skal göras aff malyrt wel
twagna oc sydan stötta oc sidhan wridna gönom
eth kledhe oc tha förra klaar giord oc skal thz
drikkas fastande iij dagha eller flere Oc tulkin
drik gör natwrlika lösn hwilkin som är manz helsa
oc kropzsins rensilse Oc i thenna manadh skal
man engsins diwrs hierna at äta ty at ther aff
plägher warda fnok oc wedzka i hoffwudit oc
wämilse Jtem sigher en natwrliken mestare ath
then som iw [vil] idkelika äta hierna han gör sik


p 59

sielffum wemilse oc fleuma oc reuma ökis oc han
skal mista lusth til at äta för ty at i maghanom
wexir slember ludandhe wider maghan som bik oc
thz kan ey wtgaa wtan thz rensas mz drikkom
Mayus virere facit augens omnia vere
Fundatur vena sed balnea detur amena
Cum calidis rebus sit balnea cum speciebus
potibus affricta saluia sit benedicta


.v.


Iunius är täkkir manadher oc twnger oc heter
i honom monas sädin oc i honom ma man wel
lata blod oc [ey] mikit soffua ty at mykin sömpn
gör man obehendogan oc latan huilkin läte ökir
tunghetina i kroppenom i tessom manadh äro ey
fiska helsammi oc ey salt köt ty at aff ty tå bintz
qwidin oc smeltilsen hindras Jtem hård äg oc
hardir oster oc stekt swina köt äro ey helsam ta
äta ty at ther aff wardir mykin slembir i maghanom
Carnes siccate non sumantur nimis a te
Jn iunio gentes perturbat medo bibentes
Atque nouellarum fuge potum seruiciarum
Ne noceat colera valet ista refectio cara
lactucam frondes ede ieiunus bibe fontes


Iulius est mensis satis calidus Julius är heter
manadher i hwlkom man pläger skära oc i honom
är ey helsampt at äta nya fructh oc ey drikka
miöd oc ey mikit soffua oc ey latha blod ty at
thymen är heter oc blodit tioknar i menniskione
oc löper ta samman Oc ty förbiudz tha at lata


p 60

blod oc sigher galienus i iulio är blodlat för-
bwdit ty at thz gör mannenom lätilse oc gör han
tungan oc mynskar makctena oc gör folkit krankt
oc ty skal man ta gerna fly blodlath ty at thz
är ey tha höffueliket ty at mannen är krank ta
i synne natwr Stek oc hardan math är ey ta
got at äta före constipacionem ventris Jtem för-
biwdz miöder at drikka aff allom mestarom i
thenna threm manadhom som är iunius iulius oc
augustus oc i thenna manadh är ey got bada
Ne tum te vita demetur balnea vita
qui vult solamen sciat vt prosit modulamen
venam non cedat nec ventrem pocio ledat
Sompnum vitescat et balnea cuncta pauescat
tu veneris vota fuge tunc absintea pota


.viii.


Augustus är ohelsambir allom mannom helom
oc siwkom för ty at i honom är stor heti Oc al
flitande watn ära ta liom oc ey kaal J thenna
manadh skal ingen latha sik blod then som wil
beholla sit liff Galienus oc ypocras förwara
hwario menniskio ath göma sex ting i thenna
manadh Thz första är at man skal ey ätha miölk
ty at ther aff wäxir li mannenom war för ty at
then tymen är affmikit hetir aff hetanum som til
staar oc ta är blodit i mannenom alt brennande
oc aff them stora hetanum ta wanskas mannin

Annat är at mannyn skal ey drikka miöd i thenna
manadh för ty at i thenna manadh ta ära ey söt
tingh helsam tridhia at engin skal taka lekedom
som lösir mans liff för ty at offmykin hiti haffuer


p 61

bundit al manz inälfuer Oc ware thz swa at noker
kunde taka tha offmikyt tha riffua de hans inelffue

Fierdha är thz ath hwar man skal ta wakcta sik
fran offmiklom drik aff wiin för ty at wiinet är
heth aff natwr oc subtilth oc gynom gaar alla
kropzins styrk för ty at blodit wanskas aff wins
hita Oc swa aff badhum hitumen ta ma han faa
acutam eller quartanam En skeer thz swa ta är
thenna sooth oläkelikin

Femte at hwar man
skal wara sik för skörliffnad för ty at aff skör-
het taa fördarffuas badhe kropzsins oc hiertans
styrkir Siätte är at huar man skal göma sik för
solinna hita thz mesta han förmaa för ty at au-
gusti hiti gör marka aff ty han widerkomber
Jtem augusti hiti är mikyt subtil oc rädelikin ty
han gonger gynom al kropzins krapter mz sinom
hita oc gör manzins hoffwd siwkt swa at mannin
wardir galin hwilkit som opta är badha hört
oc seet at klena menniskior aff offmiklom hoffwd
werk ta warda the galna oc osinnoga


Quisque per augustum viuat sanus sibi mustum
raro decernet frigus coitum quoque vitet
nec nimium resitet que sunt contraria vitet
Pocio vetetur et locio nulla paretur
Pocio te tedet quia tunc te pocio ledet

.ix.


SEptember är manader helsamber oc nyttoger
ty at ta äro mannom al ting helsam til at äta oc
drika för ty at fructin är tha moyn oc qwäm
til at äta oc ta ma man lata blod ty at wädrit
är ta kalare oc helsambere Oc ma man ta drikka


p 62

miöd som täkkis for ty at honogin haffuer syna
fulla krapt oc ta maa man wel bada oc taka drikka
Tempore septembris prosit agrimonia membris
fructum maturum septembris sit valiturum
Et pira cum vino potes cum lacte caprino
sic pira post vinum post poma pota liquirinum
Tunc ex vrtica tibi pocio fertur amica
ac venam pandes species cum semine mandes


x.


October är manader mikit helsambir oc nytt-
oger för ty at i honum ta ma man eta suina
köt faara köt koket oc huat köt han kan ffaa
Jtem ta man man drikka alla drikka oc ta duger
blodlat aff allom adhrom i mansins kroppe for
ty at aller kroppin rensas oc blodit i mannenom
claras oc reent warder
Tunc bona sunt queuis sumas ergo tibi que uis
Octobri vina prestant cibus atque farina
nec non aucina caro conuenit ac volucrina
quantum vis comede sed non pecordia lede
quamuis sunt sana tamen est replecio vana
T
xi.


NOuember är manader mykit helsamber oc
nyttoger oc sigher mestarin galienus at i nouembri
enkte är flyiande wtan alt wara nyttokt at äta
Saa som är nötaköt gasaköt oc al ätelik ting
huilkin som i androm manadhum förbiudas j
thenna manadhenom om widhertorfftelikit är taa
ma man lata hwad adhro som är widertorfftelikin
oc pocionem laxatiuam acipe oc taa är badz-
stowa god oc hoffwit köt maa man ta ey äta


p 63

Vita priuaris capitis si carne cibaris
hec tibi norma datur quod nouembri medo bibatur
stupa requiratur mel et sinciber comedatur
balnea tunc petere cunctis sic constat habere


xii.


DEcember är nyttoger manader oc ytarst
i areno ty at i honom liktas alt arit thz
sigher en mestare at december är som eet kar
ther mang ting likias i Swa gör oc december
han fyllir wp thz androm manadhum brister aff
synne eyghne dygdh oc enkannelika wpfyller han
then wanska som iunius iulius oc augustua haffua
Oc ty sigher galienus thz som then ena manad
fördarffuar thz bygger then andre wp ty at alt
thz som i androm manadhum förbiudz at äta eller
drikka thz loffuas alt i tessom manad ty at naturen
är ta helsam oc wädrit är rensat oc hitin aff allom
manadom är ta förliden Jtem hwar man ma ta
taka lekedom oc blodlat vtan alla faro wm kropzins
widertorfft wt kräffuer thz oc ta mz matto som
ypocras siger mattan är kropzins gömilse oc alla
lidhannä styrkilse oc ondo wedzko bortkörilse för
ty ath abstinencia moderancia är odygdena rens-
yrska oc wprykkerska oc ta är mykit nyttoght
at köra wädrit bort w kroppenom oc thz wt mz
konst koma


Ventosi fundas nocituri sanguinis vndas
Sane sunt membris calide res mense Decembris
Caulis vitetur capitalis vena ceccetur
Frigore sepe tegas caput vt sane bene degas
vt minus egrotes cynamoma refectamque potes


p 64


xiii.


En är märkiande blodlat aff adhrom vtdraghin,
är han offwantil fraadugher ta skadar brystit Oc
är thz bla lither ta pynar thz hiärtat Jtem är thz
grön liter ta är miältin siuker Jtem är thz gwl
liter ta ökas liffrin oc i allo hiärtano ta är mannin
siukir Jtem är thz hart oc swart ta skal tz opta
lata Jtem är blodit röt oc swart oc cirkillin är
swartir ta är gutta rädhandis oc i allom kroppenom
ta ökis wärkir Jtem är blodit swart oc watn staar
oppa ty ta är rädandis febris oc quartana Jtem
är blodit wndher watnit ta är rädandis wantsoth
Jtem är blodhit röt oc klart oc nokot litit staar
offwir aff reno watne thz är manz helsa Jtem iii
äro daghena i areno ther man skal ey lata blod
oc ey taka drikka Som är förste daghin in au-
gusto oc ytarste daghin decembris oc elloffte
daghin i aprilis manade then som taa latir blod
menniskio eller ffär thz skal raskelica dö Jtem om
sancti benedicti apton oc sancte peders ad vin-
cula oc sancte barbere virgins latir sik lata thz
är dödzins tekn Jtem i tessom daghom är got
blodlat som är sancti vincencii dagh oc än bätre
oppa sancti valentini dagh iohannis et pauli oc
xvi kalendas aprilis oc taa skal man görika at-
wakta i huario tyma skipilsin Hwar som sik latir
a winstre armenom xvii daghin i mardz manad oc
xi daghin i aprilis manad a then högra armenom
han skal ey wardha blinder Jtem huilkin som
later sik lata iiii dahgin eller v ythersta i marcio
han skal alregh fa febres Jtem blodlat är qwämast
aff attonde kalendas aprilis oc til ythersta kal.


p 65

iunii för ty at blodit ökis ta mykit Jtem i blod-
late är atwaktande hulkin tymen är warmbir eldler
kollir oc manans lop
Jn prima vta x xi xx xxxv xxx oc i tessom
daghum dugher äy blodlat för ty at monge äro
döde oppa tessa daghena före blodlath skul oc
the gömde ey tyman Jtem i tessom daghum är
bäst blodlat swa som är xvi kalendas aprilis för
ty at thz är got för ögna sooth Jtem iii idus
aprilis före febribus oc andra kropzins siukdoma
oc iiii daghin may oc ythersta fore acuta


.xiiii.


Til at bryta stenin i blädronne tak räffua blod
oc smör alla hans synor oc stenin skal blotna Jtem
tak färst hara blod oc gallan mäder oc bränne thz i
kol oc stöte thz wel smat oc lat thz i warmt watn
oc giff honom drikka iij daga eller iiij til lika Oc
wil tu pröffua thetta tha kasta en sten i the samma
blandan oc lat liggia i iij näter eller iiij oc ta
brister han Jtem om adhran swellir wp tak blodin
aff kattin eller oc then sama blodin som är wt-
lopin aff adhronne oc bint honom til mz rog-
brödh och tryst fult mz salt
Jtem til ikthina tak eth färst katskin oc
bint om oc lat wara ther til thz warder kalt thz
drager wt allan werkin
Jtem för alt etir äth pipnellam altid fast-
ande Jtem för snufwo tak äggiaskal som kyk-
lingin är aff kläkter oc slaa thz alt i diupt oc lät
swa i ena rör oc bles thz swa wp i näsana


p 66

Jtem gyter ty ey hollit thit pis ta tak hara
hiärna oc stöt mz win oc drik thz Jtem om nokor
haffuir drukkit etir eller thz som eterlikit är drikke
genstan pipinellam sudhna i reno watne


.xv.


Tak ruto oc honagh oc blanda til saman oc
then laghin thu ther wthrykkir honom lath dripa
i öghonin
Jtem til swriblind öghon smör them opta mz
räffua isther
Jtem laghin aff malyrtinne blandat mz hon-
agh oc geta mielk takir bort alla wärkia
Jtem tak bukka galla oc dröp innan ögonin
thz samma dugher oc hara gallin
Jtem til brutit ögha tak blomstret aff agri-
monia oc tempra thz mz huita aff äggit oc smör
om ögath
Jtem om hinnan är a ögano tak ena liff-
wandis swala oc sker aff henne hoffwdit mz eth
brutit glas oc lät blodit dripa liffuandis i ögath
aff glasit oc swa lekis thz
Jtem före gamblom ögna wärk taki hwit reent
glas oc stöte thz oc sikte som smästa miöl oc lat
thz i ögath oc wakte ögat för wäder
Jtem för rödh öghon oc siwk mal saman
saffran oc thz hwita aff äggit oc trysta thz gönom
eeth linith kläde oc dröpe then laghin i öghonin
bådha om morghonen oc om qwällin
Jtem före blemo som waxir i öghonin gör
ploster aff atrament honagh aloe oc hwita aff
äggeno oc bint offwan oppa öghonin


p 67

Jtem före mörk öghon tak rotena aff fenikal
oc bladin aff libystikko oc lagin aff eufrasia oc
blanda saman oc gyuth i öghonin
Jtem före swida i ögon giuth i ögonin aloe
oc win oc thz minskar swidhan
Jtem före kylt oc ögnablast tak saffran oc
hwita aff äggit oc suäp thz i liin oc legh thz i ögon


xvi


Myn son thz skal tik witerlikit wära at thenna
eptirscriffna script dwger at tw mat triggelika liffwa
om tu wil skoda thenna skipan oc ty scriffuar iak
tik henne at tu skalt ey fafengelika förtära tyth
godz oppa läkiarum
INnan ianuario ta skal tu ey mikit blod lata
vtan haffuir tu tess widertorfft ta maa tu lata
tik quarta luna tantum Oc litit fore colera nigra
for ty hon wäxir taa Oc ey skal tyn mater wära
offheter taa oc ey affkalir for hiertans wanska oc
för syninne oc blinde som fram gaar aff kyldinne
Oc tha drik klart wiin omätter oc gag ey mikit
til basstwo Sciendum est Thz är witande at i
tessom manade tha wäxis allir blodir Oc alle maga
böria ta til at warda fete oc al liffuir warder ta
wanskelikin oc miältin warder tu fuller mz blod
oc ty skal människian haffwa tha lekedom til sin
krop Ty tak pollegium ysopum fenicolum stampat
mz wyn thz rensar bryst oc andra siukdoma
IN mense februario ta ma tu lata adhror oc
torfft tu wider at lata koppa eller spy som man
pläger kalla rensa magha Oc mt tu ok taka
lekedoma eller drikka oc i aldra handa matto ma


p 68

tu rensa kroppin Jnnan tessom manadenom tha
ära alla adhror fulla oc ty skal man them rensa
ingaardena oc olio thren the rensas for en the
ganga i blomster oc ty är oc blodin minskande
at ey skula störra sotter ther aff warda Tha mat
tu badha än wakcta tik för thz at tu kyl tik ey
mikith i watne fore kropzins lätheth skuld tu skalt
gerna drikka warmt wiin för fleuma Oc aff miödh
oc molsko ta warda febres
IN marcio ta skal tu ekke lata wtan oppa
sancta gertrude dagh. Oc ey mat tu taka nokra
lekedoms drikka ta ma tu smöria tik om tu haffuer
tees widertorfft en ta skal tu ey mikit wiin drikka
en ta nokit mattelika mik hoppas til gud at thz
flyter ey offmykith offuer skalena En ta skal tu
oc ätha stekt köt temprat mz wiin eller ätykio
oc thz ey wära mestha heeth aff sik
IN mayo manadhe är allir bloder i rörilsom
oc alla adhrona fulla oc ty ma tul lata tik blod
om tu torff wider i hwan stad oc opta laarin om
tu torff wider oc ther är at dragha blodit wth för
ty ath laarin bära allan kroppin Oc ey skal tu
ätha swina köt oc ey olofflika fiska oc ey rotit köt
oc drik tiwkt wiin at [thu] warder ey siwker Jtem
ätikia är ta goth Oc tak malirt oc two hona i
kallo kello watne oc stöt hona mz salt oc äth swa
hona oc äth ey mikit som ey är wel tuggat oc
ey off sent Jtem war ey mikit wreder i thenna
manadhenom for ty ath är thz swa ath gallin
skadas nokot tha kommer ther rasklika paralisis
eptir Jtem tak reent wiin oc geta miölk oc smör


p 69

tyn ögon mäder oc swa wardher tu heel oc bliffuer
karskyr
INnan iunio manadhe mat tu lata blod badha
adhror oc koppa oc drikka watn oc taka läkedoma
for ty at dies caniculares oc solinna hiti innan
augusto -- -- -- Oc [drik] klart wiin eller kellowatn
om morghonin oc äth betidha oc for hitanum tak
marubium oc apium oc stöt oc siwdh mz reno
watn älla mz miölk oc drik fastande Jtem wiin
sudhit mz laurbär drukkit warmth thz rensar brysth
oc magha oc litit soffwa arla wp standa thz är
sötast oc helsampt oc ey taka starka drikka och
bastoffwa är ey taa mesta godh
INnan iulio manadhe tha rinna wp dies ca-
niculares innan hulkom ther man skal fly miöd
oc andra orenlika drikka Oc ther är widertorffte-
likit at taka wmskipthelica läkedoma för ty ath
solin är ta i cancro for ty ath hiernin oc maghin
giffua sik ta rasklika vp oc liffrin altinges oc in-
älffuin oc gallin förwidha sik oc lwngan bebinz
oc tha ängslas hiertat oc skal tu tha engaledis
at slaa tik adhro En torff tu endelika wider
blodlath ta lat mz koppom Oc wndirstundom
drik watn oc drik wiin omätter een ey mykit oc
skoda gerna mz tynom öghum som hugnelikit är
En engaledis skal haffua kalla badzstoffwo ath ei
skuli thin hiärne ther mödhas aff offmikith
INnan augusto manadhe tha skal tu ey lata
blod oc ey ätha mangskona sodin mat i eno maal-
tydh Oc thaa skal tu rensa thin magha som
folk pläger spy Oc ta skal tw komma fran tik
watnith aff blädronne som folk kallas piss Oc ey


p 70

offmikit oc drik matthelica oc äth ey ny äple Oc
äth hardan oost oc flesk aff hema föddom swin-
om Oc tak rosir oc olio oc blanda saman innan
i glaskar oc smör ther mz tith hoffwd bryst oc
kroppin oc badha ey för heet wthan mattelika
för ty at temprar tu tik ey aff hitanom ta faar
hyärnin ena soot oc är wode at han röris til
menniskiona dödh
INnan septembri manadhe ära al tingh qwäme-
likin at äta ty at [i] them tymanom ta är al fruct
moghin oc fulkomlikin bada i fruct oc sädhe
oc i tessom tyma äre alla lekedoma qwämelike
kroppenom vtan drikke oc haffuer iak wnder-
stondit aff allom läkiarum at i tessom manadhe
ta ma man ffa raskelica witha aff mansins adhrom
oc aff hans watn om han är starkir oc gither
nokra stund liffuath
INnan octobri manadhe är got sla adhror oc
swa koppa blod oc take drikke oc andra läke-
doma oc ta skal mannen taka sik til wara at han
fyller ey qwidin mz nokor sudhin ting at han
faar wämilse aff eller monga handa fructer eller
at han äter fore fructinna sötma skuld Al tessin
the skada mykit om the takas girlika oc brad-
lika oc aff allom tessom som nw är sakt aff ta
fördarffuas blädran rasklika oc ther vaxa monga
sotter aff En läkedomber här til är raphanus
pipinella ysopus oc synaper i sin mat oc swa skal
tu liffua helbrygda swa lenge som tu giter
INnan nouembri manade ta äre alle läke-
doma nyttoge Oc i tessom manadhe ta ma opta
slas blod oc skära i kroppenom eller aff kroppenom


p 71

som taa torff wider oc alle drikke Oc innan de-
cembri nu nest komande ta giffuas sälan nokra
lekedoma for ty at innan them manadhenom ta
läkias owarlica al saar for ty at sudhin mater
oc stekter eller smörilse aff mongom rotum eller
lagen aff yrtomen takin Oc thz styrkir mikit
kroppin Oc i tessom manadhe ta skal gerna
hwar menniskia lata sik for thz frost som komber
epter i nesta manadhenom
INnan decembri manadh ta skal man ey lata
adhro oc ey koppa blod for ty at thz är wade-
likith at öpna nokra adhro ty at ta är offmykin
kyldin ty at swa som i mayo ära alla adhro fulla
Swa ära the nu alla wisnade oc blodin mynskader
i allom adhromen alt til mardz manad Drik ta
gerna wiin oc drik ey ta läkedoma blandadhe eller
sudhna En wel ma thu ta bränna oppa kroppenom
hol om thz torff wider Oc wel ma tu ta äta thz
som stekt är wtan skada


.xvii.


Blodlat rensar hugin oc giffuer mynnit oc
temprar hyärnan oc wärmir miärkin i benomin
oc gör at ätha binder watn aff öghom rensar
magan oc hielper at smelta oc bort tagher ledho
oc rensar bledro oc gör lätta rösth oc huessir
manz syn fortwingar skörliffnat och minskar söpn
oc taker bort anxla oc föder goth blodh oc ont
taker hon bort oc siwkdom oc giffuer liffsins hel-
brugdohet


xviii


En ma tu märkia at bazstuffuan haffuer xii
dygdhe The första är at hon störkir natwrlikin


p 72

werma i kroppin Annath är at hon hielper til
ath maghin skal wära starkyr oc mäktogher at
smälta hwat i han kombir Tridhia at hon gör
trötte menniskio hwilo Fiärdhe är at swetboronar
ypnas oc wthuidas Femtpe är at hon takir borth
lätilse Siätte är at wärkin linas Siundhe at hon
lösir inbundit wäder Ottande är at kale lymme
wardhe warme Nyonde at hete lymme wärdha
kale Tionde är at thz som är törth thz gör hon
wath Ellopte at hon gör aff wathom tingom tör
Tolpte at hon styrkir oc saman binder oc törka
watnfulla sinor


xix.


GAlanga galgana är tört oc heth oc är mykit
digdhe rot til mang ting oc hawer mykla dygdher
Första är at nar man later sik blod oc tuggar
man henne oc hallir thz swa qwart i munnenom
ta twingar thz alt ont blod wtlöpa oc alt goth
blod ta gömir thz quart i kroppenom aff synna
eyghne dygd Annar dygdhin at äthir man hona
om morghonin ta fördryffuir hon alla onda lukt
aff tannomen och munnenom oc styrkir tendher
Trydhia är om man tuggar hona mz wiin oc
swälger thz nider ta styrkir thz maghan oc wärmir
honom Fiärdhe är om mna ether hona om morg-
onin oc hallir hona wnder synne twngo ta wärda
henna ordh allom teck Fempte är nar man tuggar
hona mz wiin oc mör ther mz syna tynninga then
dagh skal hans hoffwd ey tyngias Siätte är at
nar man tuggar hona oc äter morghon oc qweld
oc halir hona tuggada i mwnnenom mz wiin holga
quinno han ta kötlika kennir ta taper han alla


p 73

syna makt Siwnde är om quinnan haffuer hona
i mwnnenom tuggada mz wiin oc hoffuerar mz
manne om nattena hon skal naplika wardha haffu-
ande Oc thz skal mannin ey oppebara för quinna
wthan wel löna


.xx.


Sinciber är heth oc wadh oc hawer tessa
dygder äter man hona om morgenen ta rensar
hon bryst oc görir vth onda wezko Annor är
om hon wardir ätin om morghonin fastande ta
klarar hon öghon oc wtdriffuir onda wezsko Tridia
är at ätz hon idkelica ta störkir hon kalan maga
Fiärde är at ätz hon mz klara wiin ta driffuir hon
aff bryste alla onda wedzko oc giffuir lust at äta
Fempte dygd är at ätir man eth stikke om morgh-
onen ta smältir tz ten matsom liggir osmältir i
maganum oc körir te materia wt aff maganom
som osmält är


.xxi.


Mwscatum är wat oc het oc haffuir tenna
dygd at wardir hon ätin om morghonin thz störkir
hoffwd som är fördarffuath mz ofdrikke oc för
mykin skörliffnath Annar är at ätir man henne
om morgonin mz litit aff salt ta störkir thz hiärtat
som är wordit krankt aff nokrom räddogha eller
androm krankdom oc körir vt fran hyäartano onda
wedzko Trydhia är om hon wärdir ätin om morg-
onin ta latir hon ey nokan ondhan rök wpga i
hoffwdit vtan driffuir honom bort aff synne makt
Jtem muscata bloma blandat wiin störkir hiärtat
hulkit som pröffuat är i monghom them som haffua
warit sargadha


p 74

GAriofilus är thör oc heeth warde ätne om
morghonin ta störkis hiärnin oc driffuir onda
lukct fran hoffdeno Annor dygdh är at wardhir
hon tuggat mz wiin taa lättir thz rösth oc aff
synne makct driffuir thz wt alla onda luct aff
munnenomxxiii.


Sinamomum är kanelabark thör oc heetir oc
haffuir the dygd Om han wardir ätin om morg-
onin taa lynar han alla hosto oc störkir brystit
oc hoffwd oc hyärnan oc öghon wpliptas oc vt-
draghir alla heso mz synne makct aff halsenom


xxiiii.


CEdoara är cedefer heet oc wath oc haffuir
the dygdh wardir hon ätin tha rensar hon offuir-
matto wädzko aff magha oc bryst oc thz som är
osmelt li maghanom thz smeltis oc vthdrifs mz
henna makct


xxv.


Piper är thör oc heeth oc haffuir the dygd
at wardir han ätin ta törkar han mikla wedzko
oc draghir fran hiärtano alt ätir oc störkir wel
maghan vtan öghomen är han skadheliken


xxvi


Alleum är klofflök oc är wathir oc hätir oc
haffuir the dygd ath wardhir han ätin om morgh-
onin taa rensar han bryst oc draghir bort fleuma
oc törkar ondha wedzko oc giffuir lusta til mat
Än ätir man offmykit aff honum ta skadar han
öghon Jtem tuggar man hwitlök mz färsko wiin


p 75

oc rörir mz fingrin om tändrena taa takir thz bort
alla lucth oc rötilse mz synne makt aff munnen-
om oc rensar tannagardin oc stadfestar oc städir
enga rötilse til sik komaxxvii.


SEpa är watir oc heetir oc haffuir the dygd
at ätir man honom om morghonin mz salt han
draghir vth alla onda wedzko oc blöthir brystit
Jtem siwdir man honom oc ätir swa ta smältir
thz wel oc the andra materia ta gör hon blöta
oc lätir henne wth Jtem ätir man honom raa
taa gör thz ondh öghomenxxvii.


Pwrlök är watir oc kalir oc haffuer the dygd
at wardir han reen giordhir oc skorin i smaa
stikke oc lakt i wiin oc äthir ther aff thz wt-
driffuir allan orenlikhetz blod Jtem thz rensar
hoffwd om thz wardir raath skorith i ätikio oc
swa ätit ther aff oc andra siukdoma mäder


xxix.


Synapper är watir oc hetir oc haffuir tessa
makt at wardir [han] ätin mz ätikio ta rensar han
hoffwd aff synne makt oc gör thz läth Jtem then
som wardir freneticus thz är galyn oc spyr aff off-
miklom hoffwdwerk tha skal han taka synap oc
honag oc thz gula aff äggit oc fröt aff grabo som
hetir artimeisa oc thz stöta mz laurbär oc gör
ther aff eth plasther oc göre luth aff bönonne oc
nalyrtynne oc aff döda nätla som haffwa hwit
blomsther oc siudhe thz oc twa hoffwdit ther j warmo


p 76

oc legge sydan plastrith oppa oc lägghe honom
swa i sängh oc thetta skal göras i tre dagha swa
hielper ta gwd


xxx.


PApauer walmogha är kalt oc wath oc haffuer
the dygd ath wardhir thz stöth oc giorth aff well-
ingh oc ätit om iii dagha arla thz dughir them
mannom som ey gyta soffwid Jtem wardir thz
stöt mz wiin oc giorth aff eth plaster oc bwndit
oppa hoffwdit ta speker thz hiärnhwarff oc kombir
hoffwdit til godhan stadga om thz wardir gyort
i tre dagha oc thz är pröffuat Jtem drikker tu
walmagho frö miölk fastande som en lithen bikara
thz skal fördryffua alla kötz lösta wm iii dagha
skal han wara quittir thz är pröffuath


xxxi.


Enula är aland oc haffuir tessa dygd at
wardhir hon ätin om morghonin tha helir hon
hiärta rötir Jtem wardhir hon skorin i ööl ellir
wiin oc swa drukkin thz lättir röst oc gör klar
öghon Jtem ätz hon opta ta takyr hon borth
allan kötz lusta


xxxii.


RAphanus mayor pipro rooth är wath oc
thör oc haffuer thenna dygd ätir man henne
fastande ta giffuir hon werma oc kastar om kring
alla wetzko oc smeltir henne oc driffuir wt the
materia aff synne makct Jtem skär man henne
i stikke oc legghir oppa salt oc latir thz swa
liggia ther til yrthin giffuir wedzko aff sik oc
sile lthz watnith gönom eth kläde oc lathir thz


p 77

swa i örat om tree dagha oc tree nättir thz takir
borth alla döffheeth


xxxiii


RAphanus minor haffuer tessa dygder om hon
wardhir ätin om morgonin tha gör hon rapa ok
wermer bryst ok alla onda wäsko samman dragna
i liiffuit blötir ok wt driffuir henne mz sinne besk-
het Jtem skär man henne sma stykke oc blandar
mz salt i haffra ok giffuir heste ellir faar ellir
androm diwrom ath äthe there som matka haffua
i bukenom tha döö the alle samman ok thz skal
giffuas bade quel ok morgon


xxxiiii.


Rapula roffua är het ok wat ok haffuir thenne
dygd at ätz hon swdin thå blötir hon innen i
brysteno the onda wädzskone som ther är samman
dragen ok körir henne wt mz sinne makt Jtem
wardir henne sodh supit tha hedir thz rötilse i
kroppen Ok späkir torre hosto ok helir henne
Jtem wardir hon äthin mz olio aff olywe thrä
älla androm fitme, tha smälitr hon alt thz som
osmält är i maganom ok dragir the materia lätte-
liga wt


Caceus oster är thör ok hardir ätir man hon-
om för än annan maat tha hinder thz smälting
i maganom Ok ätir man honom äfftir mat tha
smältir han mat Jtem ätir man blöthin ost för
än annan mat tha köler thz magan ok görs thz
offta tha wexter ther aff febres alt for harde


xxxv.


Ova dura thz är hard äg stekt ellir soden
äthin for mat the hindre smältilse ok the warde


p 78

ey blöt mz gode olio, än blöt äg äre helosam,
ok föde mykit ok gör man blöt äg til mz saffran
tha gör thät got blodh ok fagran liith ellir hy


xxxvi.


lilium är thört ok kalt thz kan ey wel smälthe
sik siälfft thy thz haffuir lille naturliga wäsko
än wardir thz blandat i nokon mat ellir dryk
som löser tha hielper hon mz ällir wardir hon
blandat mz nokon fitma ok swa nöt tha ma thz
nogit got göre än äta thz eensampt tha är thz
osmälteligen mater


xxxvii


Pisa ärt är thör ok het aff natur ätir man
them swdne, tha ögre the wel at smelta oc wärme
maga, wtan wakte tik wel ath tw äth them ey
tha tw hafuir nokre saar ellir store bolda for
thy the öke wärken ok göre ilth i ögonen ok tha
tw mat äthe them tha skalt tw ey äte them ffför
thy the bläse wt liiffuit aff sinom hithe oc giffue
manga harde stinge ok förmener at orenlighetin
ok wagen skal ey flyte bort aff ögonen


xxxviii.


Canapis är hamp watir ok hetir sjwdz han ok
wardir sa äthin tha draghir thz eetir ok orenlighet
fran hiertheno Jtem take rån hamp ok gnoe
mellan sina hande ok smörier ther mz huggorms
bith ok binde offuan wppa saarith ok thz skal
starkelige wtdraga etridh ok thz märkis nar hiortin
wardir skutin thå löper han gensten til hampen
ok thagir fröt mz mwnnenom ok läggir i wndena
ok genstan gar skuthet wt ok swa heles sarit


p 79

Rosa är ädla blomstir ok mykit nyttugt ok
haffuir söta lukt oc haffuir thenne dygd, läggir
man aff rosir wider siwk ögon tha thagir thz bort
swidan oc swlman ok warda the smorde manz
tynning tha plägir thz minske hwffuit wärksins
stinge aff sinne dyg ok sinne söthe lukt. Jtem
läg et kläde i thz watnith ok bint om hwffuit thz
dragir bort wärken ok giffuir goden sötme Jtem
skär man rosir sma ok syndir oc lägir them i
klare honogh tha wardir thz honogh mykit dyr-
ligit ok mykit dwgande til läkedom thz honogh
thz styrker ok ränser ok löser onder wädzsko ok
gör honom mindre, Drikis thetta honogh mz kalt
watn tha bindir han Ok drikis han mz warmpt
watn tha löser han Jtem tak wel stötte rosir ok
blanda mz soker ok sa hetir thz rose soker ok thz
haffir makt at styrke ok binda ok thz duger for
blodhsoth ok for wpkasting ok moth hiärte wärk
som hetir tremor cordis ellir cardiata ellir sincopin
Jtem rosir som warda lagde i olio ok hetir siden
rosa olio är til mykit nyttukt hon hielper maga
hornit for mykin hithe om thz wardir smort mz
the olione thz dugir ok moth hwffuit wärk om
then wärk gaar aff hita tha skal ännit smöries mz
the olio ok tynningange sammoledis Jtem siwdir
man gröne rosir i watn widh eld tha dugir thz
watn til alt thz som är forre sakt, thz dugir ok
mz ögna smörilsum Jtem thz dugir ok til fruga-
smörilsom thy at thz thagir bort smitto aff änlite
ok gör skinnit twnt oc subtiilt Jtem aff törre
rosir göres maga läkedoma Jtem luktin aff törre


p 80

rosir friskir hiärnen oc styrkir honom Jtem siwdir
man rosir i regn watn thz stillir lösn som kombir
aff hitha Jtem rosa pulwer stillir näse blodh
Jtem thz samma pulwer törkir rotne wädzsko i
tanne gardenom som plägir at röta ok forderua
tanna rötirna ok thz störker the tänder som löse
äre i tannegardenom Jtem thetta pulwer blandet
mz ätikio ok hwite aff ägget heler swide i ögen
ok driffuir til rygge wätsko ok blod som flytir
til aadrene i ögomen ok manga adra dygdir aff
roser rekner mester plinius innan xx sinne bok
ok capitulo xix Jtem hwar ther spinnil eller etir-
koppe skadir thz helir rosa Kunor magra ok rönsas
mz rosa lagh swden mz salt Jtem drikir man
thz tha dugir thz for skadelik köld innan til i
mannenom ok for blodhsot Jtem läggir man
salt ok roser stampat samman widh hwnda bith
tha dugir thz Jtem stamper man roser mz honogh
ok smör ther ögon mz tha gör thz wel ath see


.xl.


Fiola är ädle blomster ok mykit nyttokt wat
ok kalt li förste trappo ok är thräskona ok hwar
there ma kännis aff sino blomster, For thy ath
sommo äre brune ok somme hwite ok somma
swarta ok alle haffue the maxan ene makt i läke-
domum ok hon haffuir gode lukt, wardir hon stöt
mz wiin ok lagd wppa swlnadh i eno kläde tha
thagir hon bort allan wärk Jtem wardir henne
lager lathin i saar thaa driffuir han bort al röt-
ilse aff sareno, ok ther latir hon inthe ont köt
ellir offuirflödug waxa Jtem warde henne bladh


p 81

stötte mz wiin elle mz ätikio ok lagd wppa siwgx
manz hoffwidh mz kläde tha minsker thz wärkin
Jtem stamper man henne ok läggir widh thz som
är bränt aff eldh tha dugir thz Jtem hwilkin
som haffuir tyngilse i sith hwffuit aff öl ellir maat
tha drikke lagh aff fiola, Hon dugir ok for hugh-
orma etir Jtem stamper man fiola roth mz mirra
ok siwdir ok läggir widh ögen the mykit äre
heet om nattena tha dugir thz. Jtem lät fiola
widh ätikio stampade thz helir alzkons saaröka
än thz läx ther offuan wppa Jtem stamper man
fiola rötir mz ätikio ok läggir widh fothe kyld
tha dugir thz Jtem drikir man fiolam tha hielper
thz hethom ok törrom maga Jtem drikir man
fiola blomstir ellir lagh mz watn tha dugir thz
for lungo ok for haald ellir rijff ther wärkir aff
heth blodh ok tört


xli.


Saluia är ädle yrth thak iij bladh ellir iiij
ok äth them mz salt tha takir thz bort the stynge
som komma aff offuirflödige blode ok andre harde
wärke, ok skut som offta komma flygande bade
i sidor ok annen stadh thz betwingar saluia aff
sinne store makt Jtem wardir hon swden i win
ok drikir thz om morgonen thz gör manzins in-
elffue at grönskas ok driffuir bort aff inälfwomen
alle orenlighet Jtem gör man saluia wate mz wiin
ok ätir hona tha formener hon aff sinne dyg ath
ey skal waxa skadeligha bulda innan i mannenom,
thetta siger mester galienus hwi bliffuir mannen
dödir mäden saluia wäxer i yrte garden


p 82

Saluia confortat närwos manumque tremores
Pellit et ope sua febris acuta fugit,
thenne wersinskule i sa forsta ath saluia hon
gör sinor starka ok gör the hender staduga som
äro skälffuande ok starka, ok aff sinne makt tha
driffuir hon bort the kaallosot som kallas febris
acuta


.xlii


Rwta är ädle yrt ok haffuir the makt at ätir
man henne om morgonen tha gör hon klar ögon
oc driffuir bort alt skimbil aff them mz sinne
makt Jtem rwta äthin aff manne minsker i hon-
om sköran lusta, ok quinnon tha ökir hon kär-
lighin Jtem wardir hon äthin tha lättir hon
twnkt hwffuit ok rönsar hiärnen Jtem ätir man
henno offta om morgonen, tha formener hon ath
waxa i mannenom orena spitälska soth, ok hon
störkir magan om hon ätz offta, ok kombir fran
quino döt barn ok rönsar matricem aff sinom
siwkdom, Ok then som haffuir harden bwk skal
drika henne sodh, ok yrtene lägge alt om kring
bwken, hon hielper ok rönsa lungona ok bryst
aff myklo kallo wädzsko som somlige haffua aff
gamble kyld Jtem wardir hon swden mz olio
tha dräper hon matka som pläga wäxa i quiden-
om än ätir man henne raa tha klarir hon synena
Jtem wardir henne lager dröpter i näsebore tha
stillis bloder Hon dugir for alle hande eetir ok
for alle etirliga diwre bith, ok stöte henne mz
hwitlöök ok salt ok notte kärne wel samman ok
läggia wppa, ok thz samma gör salt ok thiäre om
thz wardir sammen blandet ok wppa lakt, ok thenne


p 83

yrthenne dygd wn[der]står wel gladen, thy ätir hon
aff henne för än hon takir ormen ellir basaliskum,
thetta siger mester plinius Jtem dröper man henne
i näsona tha rönsas öhoffuit aff owerflödene wädzsko
som är komen aff kyld Jtem hon hielper brwt-
fällinge, ok henne soodh dugir for tannawärk om
thz wardir hallit i munnen Ok thz hielper them
limom som modhstolne äre ellir paralitici, oc thz
ypnar swetbornar som for hade warit lucta, ok
kommer wt ont wädir aff inelwonom, ok linar
allen wärk innen til Jtem stötis hon mz wiin ok
rosa watn tha rönsar thz ok läkir syrblind ögon
ok hänne lukt körir bort aff yrtagardomen orma
ok paddor som pläga äte saluiam, Ok thy plante
the rwtam wtan kring ath etirfulla madka som
mykit älska saluiam skule ey komme til henne


xliii.


Ysopus är godh yrt, ok henne nampn är nogh
kwnnokt, ok är mykit nyttog om hon wardir
swden i watn ok swa drukken tha rönsar hon
bryst, ok klarir röst, ok kommer wt kyld aff
brysteno ok lungone, Om hon siwdz mz torrom
fikom ok wiin ok giffs drika tha hielper thz magan
ok allom inelffuom Jtem siwdz hon i watne ok
wardir bakat mz henne niden til som i wel wndir-
standit ok är tarffteligit, tha dragir thz wt offuir-
flödiga wesko aff matrice ok rönsar henne Jtem
wardir hon swden ok warm lagh a hoffuit thz
atirwändir catarrum ok the sot som wardir aff
ty ath wädzskan aff hwffdeno som slar fran hiärn-
anom ok dryper nidh i brystet wppa lungona ok


p 84

fyllir henne mz orenlighet ok wndirstundum holar
thz lungona, ok tha wardir then sot som kallas
tyssis, ok then som henne faar han giter ikke
wel aandat ok thetta forsagda wplyfftir spinan i
halzenom ok minskir wärken i hwffuit, thenne yrt
hon haffuir sina makt i blomstrena ok löweno ok
ey i rothene ok stiälkanom ok tha hon blomstras
om sommaren, tha skal hon wp takas ok törkas
i skugganom, ok ey i solinne


xliiii


PEtrocilium thz är päderslilia hon är wat ok
kal hon haffuir thz til dygd at wardir hon äthin
tha löser hon the soth som thz walder ath man
giter ey kastat sith watn fran sik ok gör man
karskan til ath pissa Jtem hon hielper ok them
som stenin haffua om hon wardir opta äthin om
morgonen mz godo wine tha brytir hon stenen
Jtem hon hielper allom spitälskom om the äthe
hona ok minskir orenlighetena i them siwkdomen-
om ok kölir hithan


xlv.


Artimeisa hon hetir grabo alla yrte moder
ok hon haffuir tesse dygder Först är om man
haffuir ilt i hoffuit aff wärk tha skal man graffue
wp grabo mz rothum ok twa henne wel rena ok
skäre henne wel sma ok siwde henne i en tima,
ok sila siden gönom et kläde ok twa sa hoffuit
mz thz samme sodit thz warmeste han giter tolt
thz ok swepe siden wel hoffuit mz kläde Ok skal
then siwke lägge sigh i säng ther til han swettis


p 85

ok sa dragir bönan alle onda wädzsko wt aff
hoffuedit mz sinne makt ok thz skal göre iij daga
ellir iiij Jtem om quine giter ikke föth barn,
tha skal hon siwde thesse yrt mz ätikio, ok sodit
skal hon drika warmt ok sa skal hon warda slet
quith Jtem om nakon quine äptir barnbyrd pinas
ok haffuir wärk widh nafflan ok harde stinge tha
take thesse yrt ok siwde ok lägge innan eth kläde
ok binde thz sa warmtp wppo nafflan en thima aff
dagenom tha skal wärken minskas ful raskeligha
Jtem hwilkin som thakir tesse yrt ok siwdir henne,
ok drikir swa henne lagh warman för än honom
takir skälffue sotthin tha skal thz raskeliga köre
henne wt aff liiffeno ante mz spyian ellir nidan
til mz the tiokko pisseno, ok thetta skal drikkis
thre dagha althit warmt


xlvi.


Absintium thz är malyrt wardir hon swden
mz geta watla, ok drukken om morgenen arla,
thz rönsar mykit quiden ok wt driffuir alle onda
wädzsko aff honom ok skal göres i thre samfasta
daga Jtem hon styrkir magan, ok giffuir lusta
til ath ätha, ok star mot drikkenskap ykterciam
thz är gulesot, omskifftir then lith i bätre lith
Jtem blander man stöt saffran mz lagenom aff
malyrtene tha löser thz bulen mielta ok driffuir
bort then wärk som kommer aff thy wädre som
är innelykt i maganom ellir inelffuenomen ok skurrar
i tarmomen Jtem then som haffuer flytande öron
aff wädzsko tha dröpe i öronen aff malyrte lagen-
om tha skal thz törka Jtem stöter man malyrt


p 86

mz tiwra galla, ok wridir swa gönom eth kläde,
ok latir swa i öron tha takir thz bort örna sang,
ok styrkir ok bäthrar hörslena Jtem henne lager
mz wiin hielper for hwffuit wärk som kommer aff
then rök som wtgar aff maganom ok wp til hiärnan
Jtem wardir man bla ellir wärkiande aff slagom,
thake komin malyrt ok honogh, ok göre thz som
eeth plaster ok lägge wppa ok swa sla thz goth
warda Jtem henne lager dräper ok langa madka
som pläga wäxa i maganom aff somligo wäsko,
ok aff omogne frukt Jtem drikkir man henne
lagh tha klarar hon ögon Jtem latir man then
lagen i ögonen tha takir thz bort rwdma ok gör
hinnona twnna om thz lätz opta wti ögonen Jtem
smör man bökir wthen til mz malyrte watn ellir
kläde ellir annor ting som man wil haffue be-
waret, tha wete som sakt är, ok törke siden ath
thz ey mwnke, ellir man läggir henne i kisto m
the ting som ey skule skades aff mwk ellir mal
ok thetta sigir mester macer


xlvii.

Vrtica minor thz kalles etirnetla warde the
sodna mz ätikio wthan salt ok swa ätna tha rönsa
the magan aff onda wädzsko, ok dräper sma madka
i maganom ok körir them wt aff honom ok äre
the mykit skadelige om the fa wäxa mange, Ok
the wexa aff thy ath man ätir omogna frwkt
Jtem stötir man thenne nätle mz iister ok thz gula
aff ägget ok blander thz wel til sammen ok gnor
ther mz manz krop i bastowo thz dragir bort allen
skab ok thz linar kladan ok thz skal göris i iij
daga samfelte


p 87

xlwiii.


Apatica vel urtica är nätla hon är mykit het,
Stampas hon ok drikis mz wiin thz dwgir for gule-
sot Jtem netle frö swdit i honagh thz dugir for
siwkdom i kodda ok thz heler gambla hosto än
thz drikis opta ok wräkir bort kyld aff lungo, ok
är got for bulen quidh ok för alle tesso är netle
frö got sudit i honogh, Ok om man drikir grönt
nätle oos Jtem stamper man salt mz netle bladh
thz är got for bulda ok ruthen saar ok swa for
tänder ok hunda bith Jtem stampes henne roth
mz ätikio tha dugir thz for kyld innen mielte, ok
for fota kyld, ther mz skapas ok köt ther borto
är aff benom ok törkir alle skadeliga wesco Jtem
läggir man netle lööff i nesto tha blödir hon Jtem
smör man sik mz netle oos for blod runna tha
stämpner thz Jtem for bulda i riff ok for sido
wärk ok for byld i lungo är netle frö got stampat
mz honogh ok smort wppa Jtem fersker netle
kal wel swdin gör lösn i quidh Jtem netle sodh
gör ath swettes Jtem lagen aff netlom wardhir
han lenge skwalpader i nwnnen tha dughir thz
for bulen drypil


xlix.


Marrubium thz är blinde nätle henne lager
dugir wel for bryst wärk om han wardir druken,
ok thz dugir for aanga, ok for hosto Jtem latir
man honogh til tha rönsar hon saar ok byld
Jtem drikis henne lager thz är got for sidho wärk
Jtem blandes henne lagh mz honogh thz dugir
for mörk ögon ok for gula soth


#88
l


Abrotanum är abrot ok är ärligen yrt ok
wel luktande ok haffuir store krafft, ok är heet
ok tör i thridhio trappo ok henne frö är än hetere
ok dugir for allen wärk i bryst ok sinor om man
drikkir thz som abrot siwdz i Jtem stamper man
abrot rat mz wiin ok drikir thz [tha dugir] thz
for allo thy sammo, thz dugir ok for anga ok
hosto, ok for wärk i länd, Ok thz rönsa nekte
ok hiärthe rötir Jtem lukten aff thy ältir bort
huggorma ok wär for eetir om thz wardir drukkit
Jtem är thz got for kaallosot om han drikir thz
Drikis thz mz watn swa ok om man smör sik mz
olio som abrot är swden i Jtem drikir man thz
opta tha dugir thz for spol orma Jtem siwdir
man abrot i watn tha dugir thz for örnewärk än
thz läx widher Swa ok om man stamper thz mz
talgh, ok smör ören mz Jtem abrot stampat mz
ätikio ok drukkit opta dugir them ther mykit
thale i söpne


.LI.


Pollegium thz kallas polleyia är ok heet ok
tört i thridhie trappo, ätir thz kona mz barne opta
tha födir hon döt barn Jtem drikis thz mz warmt
wiin tha dragir thz wt thz skin om barnit är i
moder liiffue thz hetir secundina pa lathino ok
bliffuir thz skinnet lenger jnne i liffueno än til
bör tha faar konen ther aff sin dödh ellir myken
wärk ok siwkdom Jtem stamper man pollegium
mz salt ok honogh tha dugir thz krumpen lidhe-
motum Jtem stamper man henne mz swre ätikio,


p 89

ok lätir i then manz nese ther bradeligä wanskas
aff nogrom siwkdom ellir aff blodhrwnna tha faar
han bötir Jtem wardir hon stampat sma ok tör
tha festir hon lösa tanna garda Jtem läx hon
widh fotha byld tha är hon godh mz lyomum
wälling Jtem twar man sik i henne sodh tha
dugir thz for klade Jtem drikis hon mz lyomt
wiin tha dugir hon for hosto, ok sa gör hon
mykit pissa Jtem wardir henne roth stampat ok
lagd i swrt wiin elle ätikio tha dugir thz stor-
liga for alle hande bulda Jtem drikir quina
pollegium mz [win?] the som barn haffuir tha ökir
hon myölk Jtem stampas thz grönt, ok legx widh
hunda bith thz dugir ok wel


.lii


Elentropium sponsa solis venuteria solsequi-
um thz kallir ringebloma hon är kald ok waat i
andre trappo wardhir henne lager druken tha hielper
thz for etirl som är jnne i luffuena Jtem hon är
ok godh for hwnda bith ok annor eetirligh bith
om hon wardir stöt ok lagd wppa saarit Jtem
hon dugir ok for myken hite i maga hornit ok
för thes forbindelse Jtem hon kommer ok bort
waartir aff handom ellir annar staz wppa kroppin
hwar hon warder drukken ellir plastrat oc swa
wppa lagd


liii


Millefolium är nese gräs wpa swensko ok rö-
lika wppo dansko wardir thz gräs stöth ok blandat
mz thz hwite aff äggit ok nokot aff honogh lathet
ther til ok binde wppa saret thz skal rönsa al


p 90

orenlighet ok allen wärk tha skal thz blidka Jtem
wardir thz swdit mz ätikio ok bääwergel ol drikket
tha minskir thz blodhrwnna, ok fröt aff samme
gräse ok sammo ledh blandat ok swdit ok drukkit
warmt tre dagha tha gör ok thz samme


liiii


Plantago är wägebrede a dansko ok grobladh
pa swensko, ok hetir for thy plantago ath hon
plantir ok gör stadukt thz som är synder brwtet,
hon är kald i förste trappo ok tör i andre hon
törkir saar ther mykla wäto haffue Ok rönsar
the rötilse som i saar är wäxit om hon tempras
mz honogh ok läx saa wider Jtem siwdir man
hona mz salt ok ätikio tha dugir thz fore mykin
lösn i buken ok kommer ther gryn til tha är thz
thes bäthre Jtem stamper man henne ok läggir
widh blodh runna tha stämpnes han Jtem tempras
hon mz thz hwite aff ägget tha dugir thz storliga
wider thz ther bränt är läx thz ok widh hunde
bith tha dugir ok thz Jtem siwdir man henne
som kaal ok ätir, tha är thz got for watn soth ok
for aanga i bryst ok brutfellingom Jtem skwalper
man henna oos i sinom mwn tha dugir thz for
allom saaroka innen mwnnen Jtem henne lager
är goder for alskons ilt öron Jtem stamper
man henne ok läggir wider bulen tannagard ok
fwlla mz blodh tha dugir thz mykit for tanna wärk
Jtem drikir man henne tha dugir hon for wärk
i blädro ok jnnan niwra Jtem annor hetir minne
wäghbrede ellir groblad, ok hon är längre ok
dugir alt thz samme som the andre ok hon är


p 91

godh for bulda wider näso ellir widh ögon än
hon läx wider Jtem twar man sin quidh mz
henne lagh lyomum tha är thz goth for mykin
wärk i quidh Jtem henne lager drukken ältir
bort spol orma Jtem stamper man the mindre
wägh bredhe ellir grobladh mz gammalt swin yster
tha dugir thz widh harda bulda ok stora än the
smöries ther mäder Jtem hwar som quartanam
haffuir drike henne lagh twem sinom for än hon
takir honom tha faar han bäthre Jtem far man
fotesoth aff mykin gang tha hielper henne lager
tämprat mz ätikio Jtem en mester som kalles
auicenna kom en tidh i moth widh manga köp-
manna wagna, ok siden the ware fran honom
farne tha fan han en orm som war krosader aff
hiwlomen, ok aff hestefotmen, ok tha han kröp
sargader, fan han et grobladh ok ther aat han
aff, ok then tidh han hade thz wel twgget, tha
läth han thz i sin saar mz mwnnenom ok skredh
sa i gräsit hith ok thit ok ward swa heel, thetta
saa mester auicenna ok ward mykit wndrande ok
sagde tw ma wel hetha grobladh for thy ath thz
som är synder slithet ok döt thz gör tw frist ok
liffuendes mz thine makt


.lv.


Benedicta swa hetende yrter är twäfal i kyni
som är hwit benedicta ellir rödh Först är sigiande
aff then rödha benedicta ok aff henne dygdom
wardir hon lagdh i thz öl som är forskalad, ok
tapat haffuir sina makt tha kommer hon thz igen
til godan stadka om hon wardir wel twaghin i


p 92

reno watne ok lathet swa i tynnona ok wel spundat
then dagh ok nt ellir meer Jtem hwar som drikir
aff thessom drik tha wardir han rödher i them
thimanom Jtem i hwat hwse ellir kammare hon
är lagd tha ryme alle etirköns madka aff the
huseno swa brot the fa känne henne lukt Jtem
hwar som aff henne ätir then dagh skal han ey
skadas aff paralisi som nomyn
Bendedicta alba haffuir thesse dygh at faar
noker febrem acutam ok takir thesse yrt ok twar
henne ok ätir henne fastande, ok läs iii pater noster
han skal genstan fa lisa mz gudz hielp Jtem skal
han liffua aff the soth, tha gar swet aff änliteno
hans honom owitande aff yrtinne dygdh Än är
thz swa at han skal döö tha blekner han ok ingen
swetter gaar wth, thetta siger mester galienus ok
bescriffuer thesse dösens tekn thz är thz förste
dödzins tekn om then siwke taler mykit op roper
thz är ont tekn Jtem om han haffuir sin ögon alla
wäga i huseno ok biter läppana a sik är ok ont
tekn, Jtem om hans näser göris hwassa ok warde
kaalde framman är ok ont tekn Jtem äre föterne
kalle ok skinebenin thz är ok dödzins tekn Jtem
wm änne rudmar bryn falnar winstre öga dragir
sik samman näsa framman hwitnar hakan fallir
fothen kwlner ok quiden fallir jn til ryggen Jtem
smör siwgx manz fötir mz fläsk ok kaster for
hunden, ätir hunden thz tha mone hinom batna
Jtem tak raaka aff siwgx mans[mun] ok läg a glödh
heta än han luktir tha mon han wndan gaa Jtem
lath syukx manz raaka i watn vm han wppe flythir
tha dör han Jtem om syukir man swettis opta


p 93

i sooth om hofwdh offwan warth thz är goth
mark Jtem om syukir man wändir sik opta til
weggianna thz är dödz tekn Jtem om syukir man
haffwir saman falnar näsar Och lyws öghon, Och
hola thynninga Och til swoar? warar?, Oc kaal
öron, Och wändir sik opta thith oc hith han mon
ey wndan ganga. Jtem om man läggir sina händir
a hofwdh sith Oc draghir sina fötir opta til sik
thz är goth tekn


.lvi.

Järnyrth


Verbena hetir oppa grdzko gerebotanum ällir
pisterionn Oc är thwäggia köns, Oc tho haffwa
the bodha eena dygdh Drikkir man henne mz
wiin opta tha hielper hon for gwlo soth Jtem
stampar man hona, oc läggir oppa etirlik bith
ha hielper thz wel Jtem drikx hon mz wiin om
iiij dagha samfasta tha helir hon wel munsar
Thetta gör och sielff yrtin om han wardhir swdhin
fersk och laghin haldin i munnenom Och thette
rensar oc munnen aff all rötilse, Om man skwalper
thenna fornempa lagh i munnenom Jtem wardhir
hon stöt färsk oc laghdh a fersk saar tha bindir
hon them wel samen Jtem wardhir hon takin
mz wiin tha hielper hon moth alth etir Jtem
syudhir man thre henna rötir oc swa mang bladh
aff henne tha hielper thz them som skielfwa hwan
annan dagh om the drikka thz Och tho skulu
the thz ware taka ath the skwlu drikka thz för
än the kennä nokra kyld Jtem hon hielper oc
moth quartanam Om man syudhir iiii rötir oc
iiij bladh Oc drikkir thz Jtem wardir hon latin
j drik ällir sudhin j ööl ällir strödh innan gesta-


p 94

budhin j bland folkit Tha wordha the alle gladhy
Jtem bär thw thenne yrt i thinne hand Oc gangir
til syukan man, Oc spör honom Brodhir hwru
gaar thik, Swarar tha then sywke wel, tha er thz
helso tekn En swarar han mik gaar ila tha är
thz ont tekn Jtem görs een krona aff henna oc
sätz oppa the människio hofwdh som hafwir storan
hofwdh werk tha skal thz genstan blidhkas Jtem
plinius swa hetande mestare sighir thessa yrth
wara helsama inelfweomen och sidho werk oc bolne
liffwir oc bryst, oc ptissin oc blodhsoth Jtem tak
werbenam oc betonicam lika mykyt oc drikke
thz mz watn, thz sigx ware bestha remedium for
stenin Jtem galienus sighir at hwlkin som drikkir
henne mz win om morghonin then dagh är han
frij for morbo caduco Jtem holkin som henne
drikkir hwar dagh oc läs iij pater noster gudhlika
han skal frelsas a morbo caduco Jtem holkin
som wil bränna watn aff henne som aff rosir oc
lata thz i eth glas oc göma swa renlika, Oc taki
swa rent klädhe oc wäte i thi samme watne, oc
lägge swa opp saar öghon, tha takir thz bort
badhe swidhan oc hitan Jtem alle mestara or-
saka sik at them ey til räkte tymen Ok ey sinne
at scriffwa aff henna dygdh oc krapt Jtem werbena
wardhir hon blandat mz watne tha ältir hon borth
flwghur Jtem bär man henne i sinom barm ällir
ätir henne tha faar han appetitum


UErbena lagdh j eeth kar win mz watn oc
wth ij liffwandis fiska swa brath som thessin
yrtin kombir i karit tha wända fiskane wp bukin


p 95

oc liggia som the waro dödhe, Oc man ma wita
swa om thz är the sanskylegha


.lvii.


FLOs marinus är een yrth oc hon oc henne
fröö skal gömas fran alle skild, oc tha dwghir
hon til mang thing, Första dygdh är at man skal
taka henna blomstir oc swepa i en linin klith oc
knyte fore oc late swa syudha i watne ther til
at watnith är halfft swdhit, oc bewara thz i
gen är, Thz sama watn dwghir fore allom syuk-
dom innan i kroppenom Jtem syudh henna bladh
i klaro hwita win oc thwa ther mz thit änlite
oc skeggit oc ögna brana tha skal ey harith aff
ganga Thz lathir oc waxa harith i geen som är
afflopith Jtem hänna blomsir thört oc giorth
aff polfwer bint thz i en reno klädhe oc hänng
thz swa oppa thinna höghra sidho oc thz skal
göra thik gladhare Jtem gör aff thy asko oc
bint innan een grönan linnin klwth wäl renan, oc
gno ther mz thina tändher oc är ther madhkir i
tha döör han oc helir mwnin aff alle fylsko Jtem
tak barkin oc lath i eldin oc tak then rökin innan
näsana thz frelsir thik aff cattarro Thenne sooth
wardhir tha all wätzkan som hiärnin skäär fran
sik nidher i geen som skulle gaa gynom munnen
mz spot, ällir näsa mz snoor, oc thz gaar alth
nidher i brystit oc filler lungo oc andarumit Oc
swa wardhir mäniskan thrang brystat oc thz hetir
catarrus, oc ther blifwa mange dödhe aff Jtem
rotin sudhin i ätikio, oc wather mz thina fötir,
oc swa skulu the altidh wara helbryghdho Jtem


p 96

pulfwer aff henna blomster giort mz honagh oc
rughbrödh äth thz oc etir skal thik ey skadha
Jtem henna bladh lagdh i säng the frälsa thik
aff ondom drömwm Jtem badha thik optha mz
henne oc lhon skal göma thik wnga, oc gamblan
skal hon göra wngan, oc hon störkir lidhina Jtem
henna bladh lägh oppa ällir widher cancrum oc
swa skal han döö Jtem then matir som wardhir
ätin mz the skedh som giordh är aff thi thrä
han skal ley skadha Jtem wardhir thz lakt oppa
thriskollan ällir offwir dör i hwseno tha fly all
etirlik dwyr Oc ey kwnno the ther inne bliffwa
Jtem läggir thw henne i win tunno tha gömer
hon winit ath thz wardhir eey swrt oc aff allom
androm osmak Jtem lat thik göra eeth kar aff
thy oc drik ther aff hwar dagh aff thy wine som
thw haffwir ther i Oc wakt ath ther är ey nokoth
innan thz skal wakta thik fran alle byld, oc alle
andelike limi skwlu gömas aff syukdom, oc är
nokor byldl innan them komen tha skal hon helas
Jtem wardhir nokor wanmaktoghir aff offmyklom
sweth, tha taki thessin löfwin oc siudhe i watne,
oc badhe then syuka innan thesso watn oc han
skal wardha heel, oc än hosta om man haffwir
henne Jtem wexir flos marinus i thinom gard
tha skwlu alla andra yrtir nesta hennä ökias
Jtem hafwir thw mist appetitum comedendi tha
swdh henna bladh i kälowatne, oc blandha thz
watn mz wiin oc brith i brödh ällir skär oc äth,
oc swa faar thw athir appetitum Jtem siudh
henna bladh i starke ätikio, oc sidhan the äro
sodhin swep them i eno faghro lino klädhe, oc


p 97

lägh thz swa warmt oppa maghan oc thz skal thik
frälsa aff allom wärk Jtem är thz swa ath thine
fötir fwlna aff gutta ällir aff nokre andre sak lät
syudha henna bladh i watne, oc lägh wl i thz
warme watin oc läg swa oppa thrutman, oc swa
läkis thz Jtem wardhir nokor gallin tha tak henna
löff oc blomster een storan hoop, oc syudhe thz
i watn oc badhy ther i then syuke innan thre
dagha, oc swa wardhir han helbrygdhe Jtem for
wpkastilse tak henna blomsthir oc stöth thz mz
fenikals lagh oc äth thz oc thu helis Jtem om
ormbir är i manne älla innan nokrom stadh tha
gör een röök aff thesse yrth oc han flyr genstan
wth han faar känna rökin Jtem är thz swa at
thu thol nokon offuir mykyn thörst aff maghans
hita ällir aff forbrändo blodhe som hetir a latino
colera Tha tak hänna blomstrir oc bladh oc syudh
hänne i kälowatne Oc sila thz sidhan oc gör thz
kalt, oc mz thetta watn tha tempra malagrata wiin
oc drik oc thw wardhir heel Jtem om nokor
man gitir ey lättelika dragit sin anda til oc
fraan tha göri eeld aff flosmarino oc baka brödh
mz swrdögh i the askonne oc äth, oc swa helis thz
Jtem läggir thu flos marinus i kisto ällir i skaap
som klädhe älle bökir liggia i tha wär hon them
for moth oc mal


lviij.

Bristyrth


Pmpinella är brystyrth, henna roth är litin
oc tho mykyt nyttogh oc godh, hon hielper al-
tidh moth hierta werk om hon wardhir ätin, Hon
dughir oc wel drikka arla om morgonin for


p 98

hiartherötirna krankheth skwld om hon wardhir
swdhin i watn Jtem hon daghir at äta om
morghonen for blodhrona thy ath hon stempnir
honom aff sinne eyghne makt Jtem hon dwghir
oc mykyt ath äta om morghonin for watn soth
for thy ath hon aff sinne dygdh tha thörkar hon
oc linar Jtem hon dughir oc altidh äta for thörra
hosto hwlkin som mykyt gör hiärtat oc brytstit
krankt Jtem then som mwnnin wätis altidh off-
mykyt, tha thwgge hona oc äti hona gerna arla
Jtem ätz hon arla om morghonin tha thörkar hon
alla onda wrtzko i brysthe oc wärma i brysteno


.lix.


BEtonica är iordhumble oc är nyttogh roth
oc godh wardhir hon sudhin i wiin thz som got är
oc drukkin warm för än febres kombir tha drifwir
hon henne borth aff sinne makt, wardhir hon
stöth mz wiin oc hwita aff äggit oc laghdh swa
mz eeth klädhe pa sarith thz helir wndhirlika Jtem
wardhir hon stöth oc laghdh a saar tha stempnir
blodh Jtem wardhir hon stöth mz wiin oc bundin
oppa saar tha draghir hon borth all rötilse aff
sareno oc latir ey annat ont waxa Jtem wardhir
hon sudhin i godhe ätikio oc ther mz wäl twaghit
hofwedh ther skal hoffwddhit wäl störkias aff oc
wärkin blidhkas oc hoffwodhit läth wardha Jtem
hon göör wäl at pissa, Hon framkombir sten i
blädhro Jtem drikx hon mz honagh oc wiin thz
hielper for sten draghir hon wth lös ben ther
the wardha hwggin watnsoth oc them som blodh
sputta Jtem far man saar i ögha aff lagh tha


p 99

hielper thz plaster aff henna bladhum görs oc lägx
ther oppa


lx.


SErpentina är mykyt godh oc nöttogh wardhir
hon stöt oc lagdh oppa ormbith tha draghir hon
fulkomplika eetrit wth aff sareno Jtem hwlkin
som bär henna mz sik tha han far nokon wägh
tha fly ormane alle fran honom som i wägin äro
Jtem wardhir serpentina sudhin mz wiin oc drukin
oc är ormbir i manz lifwe tha wardhir han lös
aff hänna dygdh oc kombir honom wth aff liff-
weno Jtem hwilkin som henne drikkir swa sudhena
som nu är sakt är nokot ont saman bundit aff
onde wetzko ällir orenlike inne j lifweno tha skal
thz lösas som opta händir i lungonne, oc bindhir
henne hwlkin syukdombir som kombir aff affhete
batzstofwo, oc hetom drykkiom ällir aff affhetom
math Aff thessom forsaghdhom teknom är mest
waktande sik for thy ath ther waxir aff een stoor
osighelikin syukdombir, oc stinge kome i sidhona,
oc mannin thörkas innan oc wisnar innan til som
eeth thört trä


.lxi.

Sancti iohannis yrth.


CEntuara är mykyt godh yrth oc stark wardhir
hon sudhin j watn oc drukkin warm tha taker
hon bort mz synne makt febres cotidinas Jtem
wardhir hon sudhin mz wiin ällir ätikio tha rensar
hon bäter Jtem wardhir hon swdin i watn oc
drikkir thz lyomt tha wpnyar thz inelffwin oc
spekir febres Jtem wardhir hon sudhin i win
tha hielper hon for the kalo som kombir mz kild


p 100

oc sidhan äptir mz hita tha drifwir thz henne bort
aff sinne makt Jtem syudz hon mz ätikio oc drikx
wel warm tha draghir thz borth aff maghanom
alla orenlikheth som mestar plinius sighir


lxii.


MEnta är mynta hwlkin som hennä drikkir
först om mmorghonin han kan ey wardha drukkin
aff nokrum dryk then daghin Jtem läggir man
henne i kisto mz klädhum tha waktar hon them
for mal ath han skal them ey skadha Jtem wardhir
hon sudhin mz wiin oc drukkin, tha widherquekir
hon mansins inelffwe, oc wth drifwir aff kroppen-
om alstingis alla orenlikheth Jtem wardhir hon
sudhin mz watn, oc latir thz standa offwir nattena
oc sile thz sidhan gynom eeth klädha tha späkir
thz sköran lusta Jtem wardhir hon tuggat om
morghonin tha drifwir hon wth onda lukt aff
munnenom Jtem latir man henne j the myölk
the man wil göra oost aff tha warar then ostin
länge orutin


lxiij.


LActuca är kald aff natwr wardhir hon ätin
tha helir thz kropsins hita Jtem wardhir hon
ätin tha stempnir hon lösän quidh Jtem hon
hielper mykyt them quinnom som giffwa barnom
dia thy ath hon ökiir miölk i spina


lxiiij.


AGriomonia är nyttogh wardhir hon sudhin j
ätikio tha takir thz borth alla blemor innan j
lifweno wm hon drikx warm Jtem wardhir hon


p 101

swdhin mz watn oc thwa ther mz then som saar
är oc thz skal helas Jtem syudhs hon mz wiin
tha hielper hon for riff Jtem gör man kaal aff
henne oc ätir tha hielper thz for brist werk


lxv.


Crupa thz kallas hwiter sinapper oc är midhla
matto heth oc thör hon smältir wel mat Jtem
wardhir hon ätin ällir drukkin tha gör hon ath
pissa Jtem äta sma barn henne som haffwa hosto
tha faa the bötir Jtem wardhir hon blandat mz
honagh tha gör hon faghra hwdh oc takir bort
smittor aff änlite Jtem wardhir hon stöth mz
honagh oc lagdh oppa bruttin ben tha draghir hon
wth benin som äro lös wordhin Jtem wardhir
hon stöth mz wiin ällir hänna frö, tha draghir
thz fra all etirlek bith, Jtem stötir man henne
mz nöta galla tha takir thz borth swarta flekka,
Jtem wardhir hon mykit drukkin mz wiin tha
gör hon manin at han känir ey thz han wardhir
slaghin Jtem syudhir man thessa yrth ällir frö i
math tha faar matin ther aff godhan smak Jtem
hon hielper mykyt them som äro paralitici Oc
hon rensar blädhrona oc the thingh som ther om
kringh äro, Biin älskä henne mykit Jtem eeth
henne napn är enzimum Jtem wardhir henna
roth stampath sidhan hon är sudhin oc lagdh
widher benbruth thz hielper Jtem wardhir hon
thörkat mz solinne oc ätin tha gör hon ath sofwa
wel oc henna frö thz sama Jtem hwat hon wardhir
ätin ällir drukkin tha gör hon lostha til quinnor
En wil thu blandha lactucam mz henne tha wardhir
hon mykyt helsamara


p 102


lxvi


Acetum thz är ätikia hon är kald oc thör oc
törkar mykyt oc är ey nyttogh fleumaticis ällir
mellancolicis, än hon är mykyt nöggoh them
magha som är mykyt hetir oc watir, oc hon är
skadhugh sinomen oc fordarfwar krapt oc störk
Jtem hwlkin henne nythiar mykyt tha skadhir
hon öghonin oc hon är skadhlikin them som
stenin hafwir, oc mera skadhar hon quinnom än
mannom, är maghin fullir oc kombir ätikia i hon-
om tha rykkir hon honom saman Jtem läg stekt
brödh i ätikio, ok tak sidhan thz brödhit oc läg
oppa syukx manz mun näsa oc läpa oc oppa
pulsin thz hielper mykit syukom manne Jtem
hon formenar allom boldum at forwidha sik om
hon wardhir oppa laghdh mz wl, oc hon hielper
for skab Jtem bakar man sin öron mz warme
ätikio the som ey gita wel hörth oc thz klarar
hörslina


.lxvii.


BYtirum thz är smor, wardhir thz takit mz
honagh tha hielper thz them som sputta blodh
oc them som hafwa bolda i lungunne ällir innan
oppa riffwin tha hielper thz Jtem thz hielper oc
for eetir thz som är komit in i liifwit mz mat
äller dryk Jtem wardhir thz giorth i plaster oc
lakt oppa orma bith tha hielper thz wel


lxviii.


AGra est sperma ceti thet är hwals ökö thz
hielper hiernan oc sinomen oc hiärtanom oc störkir
imaghan oc thz störkir mykyt kala lidhi a gamblo


p 103

folke om thz giffs them om wintrin Thz bestha
hwals ökö thz är grath, Oc thz andra är brokoth
oc thz dugher oc wel Thz thridhia är gwlth oc
dughir oc wel Än thz ytirsta thz är swart oc thz
är ey goth som mange hafwa pröfwat


.lxix.


GEnciana är heeth oc thör Albertus keysare
hafdhe thessa yrth til legedom for allom them
syukdom som her nempnas äpthir Magha wärk,
magha horn, mieltin, hiärtat, nyurana, fulnadh,
stenno sino dräkt, watn soth, thz hielper oc fore
brystwerk oc fore dödheliko eethir tha hielper
thz, Oc aff henne kan ey wardha nokor skadhy,
wtan hielper allom them som henne rättelika
nythia Jtem aff hänna roth gör polffwer i enom
mortara oc lath ther til got honagh swa mykit
sidhan ath thz är som een hardhir deghir oc ther
aff tak swa mykyt som en walnoth är stoor oc äth
thz om morghonin arla atta dagha ällir xiiii thz
är mykit got til fornempda stykke mest them som
äro kalle j thera lifwirlxx


IN nomine ihesu christi amen
Hwar een människia som girnas ath wita
huru han skal helbrygdho wara i sinom krops
skipilsom Oc faa goth blodh tha styrer sik
äpthir thy som här äptir standhir Först at han
hafwi klarth wädhir oc ey stormande, ey mulit,
ey regnolt äptir sinne makt Idhart brödh skal
wara ferst mz surdegh oc litit salt een dag ällir


p 104

twa gamalt at mesta oc ey heth, oc ey kakwr
thy at the smälthe seent Jtem drykkin skal wara
klaar midhilmatto gamal, ey nyth oc ey gamalt,
Oc altidh skollin i hängia spikan innan thz i
drikkin Jtem matin skal wara wel sudhin, oc
litit saltir for thi salt dwghir idher ey mykyt
jtem idhart köth skal wara kiklinga akirhöns ars
gamalth kalua köth, lamb kidh, kidhia köth oc
geltom yxknom, ägh färsk mandolmiölk, oc söpe
aff haffra gryn, ällir aff äggiom, oc enkannelika
aff thz gula i äggeno oc grönan kaal aff wm-
skiptelikom yrtom, tettä er idher nyttokt oc ey
hwitan kall, ey ärtir, ey bönor oc annat skafwil
wtan görin ther aff sodh, oc flyn alth skafwil
Wtan wndhirstundom tha ätin stekta päror mz
fenikals fröö oc anis oc rosiin fykor dogha wäl
oc flyn hwitan löök oc andra löka, oc swa myölk
äptir idher math, oc eenkannelika gamblan oost,
thy ath oostin är ä thes bätre at han är färskire
Jtem hafwin ey manga rätte etc oc klenan math
skal man först äta, oc swa grofware, Feet rutit
thörkath oc hart giorth thz dughir idher ey oc
enkannlika raa fiska mz storeo fiel oc aal wtan
färska fiska mz storo fiel, oc skulin i äta them
til mätte, ällir til wämilse oc som idher lystir
best äta tha skolin i aterwenda ath appetitus
blifwir altidh quar oc tuggin wäl idher math oc
swälgin ey bradhelika oc drikkin opta oc smaam
offvir bordh, thy at bätraa är weta matin mz
drykkin än mz rakanom Jtem maltidhin om som
arin skal wara större än natwardhin Oc om wintrin
tha skal middax maltidhen wara mindre än wm


p 105

quälin tha skal hon wara större Jtem gömin
idher swa fore wädhir om vintrin swa som om
somarin propter poros apertos Jtem fore mal-
tidh skolin i fast röra kroppin oppa idher Än
äpter maltidh tha skolin j saktelika ganga, oc swa
hwilas, oc sofwin ey om daghin, oc eenkannelica
genstan äpter maltidh, oc är thz swa ath i gitin
thz ey latith fore wana skwld tha hafwin sua
langa dwalu ath matin kombir nidher i maghan,
oc thz maghin j wita mz thi ath tha är spoottit
thunnare än thz är genstan äptir maltidh Jtem
werme stoffwa eentidh i manadhenom etc Jtem
idhekelikit blodhlath skadhar wtan twem sinnom
om arith som er först om warena, oc först om
höstin, En är thz swa at swa kan hända ath blodh
skal slaas, tha skal thz göras mz beskelikheth aff
adhromen pa armin ällir saluatellam Jtem huar
dagh görin idhrom quidh gagn oc lösn, oc kan
thz ey wara a natwrs wegna tha görin thz mz
konst som kallas a lationo suppositora, oc the göras
aff hwite sapo oc hardho flesk, Ellir oc mz yt-
arsto ändanom aff lyuseno, ellir om mz honagh
oc salth lika saman sodhit oc lata thz swa wardha
hart, oc ther aff maghin i göra suppositora et
dicitur a suppono, is, re, oc thz skal göras swa
lankt som minsta fingrith, oc thiokt äptir idhrom
eyghnom wilia Jtem flyn wredhe, langa afwndh,
och utolomodh wmhuxan, oc quidho tha skolin
i fly, oc i skulin idher fore see skiälikin hughnadh
quandocumque potestis gaudete semper in domino
jeterum dico gaudete


p 106

lxxi.


Item aff idhra drykkis lekedoma takin thwem
sinnom hwar dagh, om quälin siex skedhir ällir
syu lyomt, oc samuledh innan gryningenne om
morghonin siex skedhir ällir syu oc tha thz är
smelt tha skolin i taka idhra laxatiua, thz äro
the läkedoma som lösn plägha göra, oc takin
them twa tyma mz warmo ööl oc soffwin swa
äptir twa tyma, oc sidhan skilin idher widhir
sängena mädhan thz wprörer oc swa skolin i fasta
til middagh, oc om een tyma ther äptir tha takin
een godhan dryk aff sudhnom ärtom oc the skulu
ey wara skaladha, oc swa skolin hwila idher ena
stund oc swa skolin i äta welling giordhan aff
watn oc hafra gryn, oc smör oc miölk, oc ii blöth
äg om quelin maghin i taka äptir idhrom wilia,
En ther skolin i wakta idher fore at i skulin ey taka
laxatiuam mananom fullom älla a bla nädhomen


lxxij.


Item thz som störkir som hetir confeccio
confortancia aff henne maghin j taka hwar dag
swa mykit som i wilin ällir idher thäkkis Thi
ath i kunnen ey ther innan wille fara seen äptir
vi wikor ther äptir takin annan tyme the sama
laxatiuam som är för sakt aff oc tha skolin i
alla ledhis swa göra som standir fore scrifwat
Ey meer i thetta sinne wtan ihesus marie sön
gömö idhart lifwerne innan ytermere gwdhlikheth
äwärdelika Amen


lxxiij.


Apium a latino thz hetir märke a swensko
Märke dughir for syuke lifwir, oc draghir fram


p 107

necte Jtem merkis fröö gör manne häfto Galienus
mestare sighir at kona the som ätir fröö aff merke
i barnbyrdh tha faar thz barn bulda wtan ieff oc
fulan saröka Jtem stamper man merke mz hwete
brödz krumna oc lägx widhir bwlin öghon tha
dughir thz, oc är thz got for spina byld oc dywra
bith än man drikkir thz Jtem ätir man opta
märkis fröö tha faar man atir siin rätte lith hwa
han tapat haffwir Jtem blandar man märkis oos
mz watn oc drikkir för än febris taghir han tha
hielper thz Jtem blandar man oc watn mz märkis
oos tha dughir thz fore löst liiff Jtem stamper
man feniclum mz merke oc drikkir thz oos tha
är thz goth fore bolne liffwir oc mielta Jtem gör
man plastir aff merke oc thz hwita aff äggeno
tha dughir thz fore bwldha oc saar


lxxiiij.


Hwlyrth hon är thräskona oc alla äro thörra
j första trappo oc heta i andro hon dughir fore
änge oc fore hosto oc fore sidho wärk än hon
drikx mz watn, oc fore hwatskyns werk än hon
stampas oc legx widhir Jtem wardhir hon stampat
mz honagh tha helir hon saar oc fyllir Jtem dughir
hon brotfällingom oc fore mykyn werk i quidh


lxxv.


FEnicol är thyrt i andre trappo henna oos
oc wiin saman dughir fore alt eetir Jtem fenicole
roth stampat mz wiin oc osith menkt mz honagh
thz hielper öghom aff alth skimbil än the smörias
ther opta mz Jtem stamper man gröönt fröö thz


p 108

oos ther komber aff thz dughir widhir allan syuk-
dom innan öghon Jtem fenicols oos dräpir orma
i öron Jtem fenicols roth sudhin j byugsudhn
dughir fore syukdom i nyra Jtem drikkir man
fenicolus oc wiin saman blandat thz dughir fore
throtma limi oc watnsoth oc swa dughir thz oc
for eetir bith oc fore lungo sooth oc fore syuk
lifwir, oc giffwir fostir modhir myölk tyl ympn-
adha Jtem fenicolos roth sudhin i wiin ällir
watn oc drukkin är godh for soth i blädro oc
rensar manz nekte Jtem drikkir man hona mz
wiin thz hielper for wämilsom Jtem siudhir man
fenicolos roth mz wiin thz dughir fore manz an-
budh än thz quiekis ther mz oc bakas Jtem feni-
colus rooth stamppat mz ätikio thz dughir fore hwar
kyns byld Jtem dughir fencolum fore sydhowärk
än man drikkir thz watn som thz syudz i Jtem
hugorma tha thw wardha gamble tha äta the feni-
colum oc wardha ther aff wnge oc for thy dughir
thz mykyt gamblom mannom


.lxxvi.

CElidonia thz är syrgunna ällir brenne yrth
a swensko tha hon star i blomstir tha skal man
hänna oos syudha i koper kaar widhir litin eldh
alth ther til fradhan är aff oc blande mattelika
honagh mz Smörias opta ther öghon mz tha
dughir thz mykyt wel fore mörk öghon Jtem
stampas henna roth mz ätikio thz dughir fore
gulu soth, en man drikkir thz widh hwith win
Jtem oc är hon godh for tanna wärck om hon
stötis oc lägx widhir tanna gardhin Jtem stampar


p 109

man hänna bladh mz wiin oc läggir widhir nokra
smitto tha gaar hon aff


.lxxvij.


Pastinakka thz är mora a swensko, henna
rötir oc henna fröö är goth Syudhar man hänna
rötir mz wiin oc litith aff honagh oc drikkir tha
är thz goth for syukom mielta oc liffwir oc ländha
werk Jtem syudhir man moro i miolk oc ätir
ällir drikkir thz är got for anga oc lösum bwk
Jtem moro roth hängd om hals är godh for bolna
kudda Jtem then ther ätir moro ällir bär oppa
sik honom magho ey hugorma skadha Jtem om
man ätir mykyt aff moro tha far man lusta til
quinno Jtem smör man sina tendir mz moro
roth, tha linas tannawärkir Jtem drikkir man
moro oos tha dughir thz fore scorpionis styong
Jtem stamper man moro oc honagh saman oc
läggir widhir quidh then som dighir är tha dughir
thz Engin rooth födhir man bätre än moro rötir


lxxviij.


Dialtea thz är wille katosta gres wardhir
henna gres älla blomstir sudhit i watn ällir wiin
tha rensar thz saar Takir man henna blomstir
oc stampar mz wiin oc läggir widhir manz bak-
loth ther wärkir är innan tha hielper thz Jtem
syudhir man henna roth oc stampar mz swina
ister tha hielper thz for byld, oc sinor oc spränger
hardha bulda om limme quekias opta mz henna
lyome Jtem syudhir man dialtea rooth mz wiin
thz dughir fore blodh sooth, oc kombir wth skin


p 110

äptir barnbyrdh, dughir fore steen i blädhroo
Jtem wardhir dialtea fröö stampat mz ätikio oc
oleo tha dughir thz for ledhe smitto Jtem syudhir
man henne mz twa dela aff watn oc thridungin
j wiin, thz dugher for etir Jtem stamper man
henna sudhna tha fyllir hoon gamul saar om hon
wardhir opta alagdh, oc swa blötir hon harth oc
linar stint Jtem syudhir man henna bladh innan
olio tha dughir thz widher lakt alskons etirbith
oc for thz som bränt är


lxxix.


CErefolium thz är kirfwil han är mykyt hetir
oc thör, Drikkir man kirwil mz wiin tha dughir
thz for sidhowärk Jtem stampar man kirwil mz
starke ätikio oc drikkir tha dughir thz for spol-
orma Jtem drikkir man hona mz wiin tha gör
hon ath pissa oc rensar quinno syukdom Jtem
blandar man saman nyt wax oc gamalt ister oc
kirfwil, thz dughir foe bulin öron oc alskons
bulda om thz lägx opta widher Jtem ätir man
henne mz ätikio tha dughir thz fore lösom quidh
oc wämilse Jtem ganghir barna halsben aff lidhi
tha skal hoffwodhit opta twas mz kirwil liomin
bindas til thynning, oc swa til annat thz som
widhir thorftelikit ärlxxx.


Caulis romana han helir grönt saar oc gamul
oc tho blandas thz mz ätikio oc latz j man skal
twa hona mz rinnande watn ällir liomt wiin, oc
läggia hona widir raa oc stampadha tysswar om


p 111

daghin kaal dughir fore wärk i sinor hwar som
hänna warma oos takir wel opta Jtem wardha
barn opta twaghin mz henna oos tha dugher thz
mykit til thera helso Jtem ätir man idhkelika
grönan kaal thz skärir mykyt öghon, oc giffwir
quinno myölk, oc reensar thera blodhrona, oc
smältir math i magha Jtem wardhir han mykyt
sudhin tha bindhir han quidh oc wardhir han
lithit sudhin tha gör han lösn oc är han godher
for bulin mielta oc kombir wth döth barn Jtem
syudz han i gamalt wiin oc stampas oc lätz withir
olio aff rosir tha dughir thz them som hafwa
febres En man läggir thz a magha älla a nokon
anan lim ther wärma haffwir Jtem stampas han
mz alwn wth skorith oc ätikio sman welle oc
länge thz är goth for liikwärdhningh oc flere andra
smittor än the smörias ther mz opta, thz dughir
oc them ther haar aff fallir oc for bolna kudda
oc mangskns syukdom innan manz anbudh, oc
mera än ther stampas sudhna bönor widh Jtem
stampas kals aska mz gamalt istir tha dughir thet
for gamblom sidhowärk oc laar wärk Jtem stampas
hans fröö mz ätikio oc drikx tha kombir thz
wth ondha orma aff manz quidh Jtem brännir
man thörra kaal rötir til asko, oc wardhir hon
bläst oppa drypil tha dughir thz Jtem krosa
grönan kaal mellan thina [tänder] os swälgh osith
in j thik thz hielper fore hese röst Jtem kaals
oos giutt j manz nesa thz rensar manz hofwdh
Jtem ätir man raan kaal tha wardhir man seent
drukkin


p 112

.lxxxi.


MAlua är salyrth ällir katosta gres wardhir
hon takin swa som kaal tha lösir hon bundhin
quidh oc dugfir for steen j blädhro Jtem stamapr
man hona mz pilalöff tha helar hon blodhugh saar
Jtem wardhir hon stampat mz gamalth istir tha
dughir hon fore thz ther brutit är Jtem latir
man henna roth stampadha widhir tanna wärk
tha hielper thz Jtem then ther wardhir bistungen
stampe thessa sama yrth mz olio oc smöri sik
ther mz tha dughir thz oc gör ath anor bij stinga
ey han Jtem siudhir man henna bladh mz olio
tha dughir thz fore thz som bränt är Swa hielper
thz oc quinno mykit storlika badhe fore oc bak
fore blodhrona


lxxxij.


PIretrum thz är thört i fiärdha trappo stötir
man hona oc läggir widhir tannagardh i sinom
mwn tha dughir thz fore tanawärk Jtem stampas
hon mz ätikio oc skwalpas i mwnnenom tha dughir
thz fore nidhir fallin drypil oc allan saröka i
munne kan skadha Jtem latir man ther til hon-
agh tha dughir thz brothfällingom Jtem smör
man sik mz olio ther piretrum siudz i för än
febres taka man tha dughir thz Swa oc fore
niura syukdom oc them ther sinor gitir ej rörth
älla limi än the wardha smordha mz tessom smör-
ilsom och the smyrilse dogha oc til ath sweth
faa mz them oc for alla limi som syukdombir är
j, oc rensar strupa


p 113

lxxxiij.


ORiganus thz är konungir, han är hetir oc
thör i tredia trappo, Syudz han mz wiin oc drikx
thz wiin opta tha är thz helsambir drikkir Jtem
blandar man nionda loth wiin oc atta dela watn
oc drikkir hona sa ther mz tha dughir thz for
alskons etir oc watn soth Jtem wardhir hon
stampath som dupt mz honagh tha dughir hon
fore hosto oc hielper fore gula soot Jtem stamper
man hona oc drikkir henna oos tha dughir thz
fore bolna querka Jtem tughir man henna mellan
sinna tanna tha dughir thz for tanna wärk Jtem
henna oos drukkit dughir for spolorma oc skärir
öghon


lxxxiiij.


Nitrum är ena handa steen wardhir han sma
stampadhir oc takin i dryk ällir math tha gör
han lösn Jtem wardhir thz blandat watn oc mz thy
watne twas manz haar tha wardhir thz faghirth
Jtem smörs manz [likame] mz thi för än febris
kombir tha dughir thz wel, oc thz draghir mykyn
swet wth oc thz dughir oc fore öghon Jtem blandas
thz mz ätikio, oc latz j manz öron tha thörkar thz
blemo j them oc takir borth sang aff them


lxxxv


Fvmus terre thz kallas bukarfwe hetir i förste
trappo oc thör j andre trappo, thz störkir magha
oc dughir fore siukdom i lifwir oc wardhir hänna
oos rat drukkit thz rensar lykaman aff skab oc
blemor Jtem hon rensar oc ambudh aff mykle


p 114

wesko, oc gör skärth blodh Jtem wardhir hon
ydhelika mz watn drukkin tha brytir thz stenin
i blädhro oc köris wth mz pisseno Jtem en-
sambir laghrin raa takin i drik hielper them som
haffwa watn soth


lxxxvi


Anetum thz är dil hon är heth och thör i
andhre trappo drykkir fostir modhir henna oos
tha faar hon mykla myölk, thz är oc goth them
ther ylt hafwa i magha Jtem stamper man dil,
oc drikkir henna oos tha hielper thz them som
ylth haffwa j quidhin, oc gör math wäl ath smältha
Jtem thörkar man dilz frö oc stamper smath thz
hielper fore drypil än thz widhir lägx Jtem thörkar
man dilz roth oc stamper tha dughir thz widhir
döth köth i saar Jtem stampar man dilz fröö
tha dughir the lukt ther aff gaar fore hikkan, oc
tho skal thz wäl thörkas oc opta luktas Jtem
stampar man dilz rötir oc läggifr widhir öghon
thz dughir fore mykyn hita innan öghon Jtem
siudhir man dilz blomstir innan olio tha dughir
thz fore thz köth nidhan waxir i manz ända ällir
bakloth oc thz dughir mest them syukdom ther
man faar aff kyld, oc thz är oc goth for hofwdh
wärk oc sino sprang


lxxxvii.


Boragini är änkyns kaal oc är hetir oc thör
innan första trappo, hon hielper them ther hiärta
wärk hafwir Jtem later man ther til wiin oc
drykkin tha gör thz man gladhan Jtem wardhir


p 115

hon sudhin j honagh oc sokir oc drukkin tha
hielper thz fore ilth innan brysth ällir lungo oc
strupa oc alt thz skadhlikit är


lxxxviij.


Coriandrum är kalt oc thorth stamper man
thz mz wiin ällir ätikio oc drikkir thz tha for-
drifwir thz spolorma Jtem stamper man thz mz
honagh oc thör winbär tha hielper thz for mang-
skons byld än thz lägx widhir oc mest widhir
bolna kodda Jtem drikker man hänna fröö mz
watn tha dughir [thz] fore lösn Jtem blandar man
henna oos mz quinno miölk oc läggir a blemo
thadughir thz Jtem ätir man thry korn aff kori-
andro för än febris kombir huar thridhia dagh
tha faar han bätra Jtem hwar hona ätir idh-
kelika honom skal forga mangsköns syukdombir


lxxxix.


Ligustrum heth oc thör i tredia trappo hänna
makt är mest innan rotinne oc innan fröth then
ther hafwir bulin magha tha drykke hona mz
wiin tha hielper thz, hon smeltir oc math innan
magha oc hielper alth thz saom är innan til for
allan syukdom oc thessa lund rensar hon oc
quinnor aff thera orenlik thing nidhan til oc tho
framan til


xc.


Narstucium thz är krasse oc är hetir oc thör
i fiärdha trappo, thz bindhir lusta til quinno Jtem
stampas krasse mz syro oc lägx widhir boldha
tha draghir thz wth war, oc minskar wärk Jtem


p 116

crassa oos festir haar ath thz ey aff falle oc är
goth for tanna wärk Jtem crass frö är än starkare
än yrtin är sielff Jtem crasse wraker wth döth
barn aff modhir oc orma aff manz quidh Jtem
stamper man crassa fröö mz wiin oc drikkir thet
dughir for eetir Jtem faa oc orma lukt aff bränd-
om krassa tha flya the Jtem stampas krasse mz
ätikio oc lägx widhir larwärk thz dughir Jtem
stampadhir krasse mz gasa ystir är goth for sar-
öka i hofwodh ällir kladha Jtem siudhir man
krassa ällir hans fröö oc drikkir thz dughir til
lösn Jtem stamper man krassa fröö mz honagh
thz spekir hosto


xci


LAppacium thz är skräppa hon är fyra köns
oc alla haffwa the maxan ena digdh oc sama makt
oc alla äro the heta oc thörra the styrkia magha
the göra räpta oc wth drifwa onth wädhir aff
magh Jtem ätir man skräppo bladh i kaal tha
bindhir thz quidh Jtem bakir sik man mz henna
oos tha flyr aff honom skorffwir oc skabbir Jtem
om man skwalper hänna oos i synnom mun lyomt
tha dughir thz for drypil oc for tanna wärk Jtem
drikkir man skräppo oos thz dughir fore blodsot
Jtem siudher man skräppo röttir mz watn ällir
wiin oc drikker thz wräkir stenin aff blädrone oc
är got for gule soth


xcij


Bvglosa thz är thör skräppa ällir yxna tungha
hon är them godh ther mykyt hete äro oc thörro
oc fore hiärta wärk, hon draghir oc fran lungo


p 117

alt thz henne skadhelikit är, om han wardhir
drukkin Jtem drikkir man henna oos ällir thz
wiin hon syudz innan thz gör hiartona goth am-
minilse Jtem wardhir hon ther strödh som folk
drikkir tha wardhir folkith glath


xciij.


Camomilla thz är commilla bloma hon är heth
oc thör innan första trappo, drikx hon mz wiin
tha brytir hon stenin i blädhro oc gör ath pissa,
oc kombir wth döth barn aff modhir lifwe Jtem
stampas hon oc lägx widhir fwl saar thz dughir
wel Jtem hon dughir oc fore krankt hofwdh om
hon wardhir färsk sudhin i olio oc smör hofwdhit
mz, Är hon ey färsk tha skal hon innan ätikio
siudhas oc hofwdh ther mz twas oc ängin annor
smörilse äro bätre widh hofwdodh


xciiij.


Cedula thz är syra hon är kaal oc thör innan
thridhia trappo hon är godh for mathledho oc
ältir borth thän illa eeldh, oc hielper oc thy ther
bränt är Jtem latir man henna oos innan manz
öghon thaa gör thz klaar öghun Jtem latz hon
oc innan öron tha gör hon wäl at höra

xcv

Stephans yrth ällir odyrt


Cicuta thz är odhyrth oc hon är storlika kaald
hwar som hona drikkir tha ma han döö aff henna
eetir oc hwar som dör aff thesse yrth hans hofwdh
är smittokt hwar som faar skadha aff thesse yrth
drikke genstan lyomt wiin thz hielper wel Jtem


p 118

stampas henna bladh oc lägx widhir änlite ällir
smörias öghon mz henna oos thz dughir fore syuk
öghon oc mörk Jtem smör möö sina spina mz
henna oos tha stinnas the oc standha fwlle Jtem
stampas hon oc lägx a mänz ambudh thz fortakir
kötz lusta til quinno oc forkombir then sädh ther
barn skal födhas aff Jtem stampas hon oc wardhir
widhir lagdh thz dughir for alskons hita oc än
widhir fota soth


xcvi. hwslögh


Barba jowis är säfylla och haffwir the sama
kraptir oc är then sama köns oc hetir huslök oc
dughir ey storth mindhra fore them ther sagdh
äro henna oos dughir oc öghon them ther saman
äro grohin aff gundh


xcvij


Elleborus är heth oc thör innan thridia trappo
oc är twäkyns hwith oc swarth, the hwita hafwir
storlika natwr holka lund thz widhir lägx tha
kombir thz wth döth barn, oc haldz hon til näsa
tha gör hon nyusa, oc the nyusanan takir borth
siukdom aff hofwodh Jtem latz hon til öghona
smörilse thz dughir Jtem stampas hon oc latz i
gröth oc kastas for mis tha döö the ther aff
Jtem stampas hon mz söte myölk tha dräper thz
flughur Jtem gifs hon innan spy dryk tha draghir
hon wth ondan sleem oc wräkir borth storan
siukdom oc gamblan, oc dughir fore gäldh aff ont
blodh kombir, hon dughir oc fore brotfellingom,
oc fore watnsoth oc likwerdhin sooth, oc fore


p 119

fota syukdom, oc fore skiälfwosooth oc fore ilom
syukdom i magh, oc fore larwärk oc fore gamble
hosto, oc fore quartanam, oc fore ridhn som mang
aar hafwer wärit, hwa som wil hafwe thesse yrth
til lekedoma han skal hona syu dagha til forena
alstingx til reda oc tempra, oc thän apton ey
äta ther han hona taka wil om morghonin, oc
skal tha wädhir skärt wara, oc ey stor wädhir
wara wtan warmt En hokin som thetta glömir
han faar mangsköns pyno oc wanlika dödhin, thenna
yrth skal j gröth takas ther förra är giordhir ällir
innan wällingh, oc tha skadar hon ey, han skal
ey gamalt folk taka, oc ey barn, oc ey the ther
blöto äro i sik äller räddhe oc ey the ther quinno
hiärta hafwa the andra elleborus hon är swart
hon är ey swa kräptugh oc ey swa wadhelik, hon
skal ok y welling syudha oc swa innan läkedom
takis ällir innan äggia bloma oc swa hielper hon
them som witlöse äro, oc fore fota syukdom, oc
fore watnsoth, oc them dughir hon som ey for-
magha sina limi röra, oc fore mangskyns syuk-
dom är hon godh om hon drikx Jtem stampas
hon mz byugmiöl tha dughir hon fore the byldh
aff watn soth wardhir Jtem lägx hon fore nidhan
til tha rensar thz quinno blodhruna oc kombir
fram döth barn Jtem lägx hon i twa dagha i döfft
öra oc takx sydhan borth tha hielper thz wel


xcviij


ANisium thz är aniis oc är het oc thörth
innan thridhia trappo hon lösir ondhan blest
innan magh, oc dughir fore syukom mielta oc


p 120

lifwir oc ökir quinno myolk, oc wekkir lustha til
quinnor, thz gör ath swettas, oc häfto innan qwid
Jtem gaar brändhin anisa rökir innan manz näsa
tha dughir thz fore hofwdh wärk Jtem stamper
man aniis mz olio oc latir innan öron tha dughir
thz wel for öra wärk


xcix.


Cobeba är temprat mellan het oc kalth thz
gör manz hwgh gladhan oc gifwir godha lukt
badhe aff manz mwn oc magha oc dughir fore
mykyn lösn oc är goth widhir alth thz innan
lykamanom bundhit är oc draghir fram näcte oc
brytir sten innan nyura


C.


Allumen thz är alun oc är heth oc thör innan
fiärdhe trappo, thz rensar öghon oc skärir syn
oc nöttir wp yfwirmatis köth i manz bra ällir
andhrom limum oc menar wnde oc al saar ath
widhas Alun temprat med honagh oc ätikio festir
lösa tendhir oc helir bulna tannagardha Jtem
alun helir blemo oc skab än the thwas innan
thz watn ther alun är innan smelt Jtem alun
temprat mz ätikio oc cassia ene yrt tha helir thz
een saröka ther hetir farfa


ci


Ciminum thz är thydzk komin oc är heth oc
thör innan thridhia trappo thz lösir ont wädhir
oc blest innan magha oc thz dughir fore kyld
innan lifwir wardhir thz mz ätikio stampat tha


p 121

dughir thz for mykle lösn Jtem drikkir man thz
wiin ällir watn hon syudz i, thå lösir thz ängit
oc swa dughir thz oc fore ormz styongh Jtem
wardhir hon blandat mz gamble olio thå dughir
thz fore blodhruna oc formenar lusta til quinnor
Jtem wardhir hon stampat mz bönum oc honagh
thå dughir thz fore bolna codda Jtem ätir man
thz optalika tha hielper thz fore blekom lith


cij.


Cardamomum är twa kyns eeth thera är störra
oc thz andra mindre oc thön äro badhin thör innan
förste trappo, thz större är mindhra heet oc luktar
bätre thz störkir magha oc smeltir math i honom


ciij-


Liquiriza thz är likridza heth oc wath oc haffwir
innan sik nokon syn sötma Thz är goth for hosto oc
wätir manz bryst strupa oc lungo, oc thet minskar
thörst oc [dugher for alt thz] man skal sin andha
mz dragha


ciiij.


CRocus thz är safran thz är hith oc thört
innan förste trappo, thz forkombir syukdom innan
magha, tho gör thz hofwdhit thunkt oc ath sofwa
thz helir sara inelfwir oc minskar lösn innan buk


cv.


Camphora är eenkyns ther rindhir aff trä
ther waxa oppe i bärgomen innan india, oc thz
är kalt oc thörth innan thridia trappo, thz störkir
manz with oc the främsto limi oc minskar thera
wärk, henna lukt fortakir quinno lusta


p 122

cvi.


Mirra är heth och thörth innan andre trappo,
thz är goth fore spolorma oc kombir wth döth
barn Jtem latir man mera än böno i manz drik
tha dughir thz fore langhe hosto oc krank andha
fang oc fore sidho wärk oc innan bristh oc fore
lösn oc än manz inelfwe äro wordhin saar Jtem
halir man mirram wndhir sinne twngo, och swälghir
thz nidhir tha thz rindir oc wätir tha linar thz
thunghe röst oc gör hona skära Jtem takir man
ey mere än ena böno för än febres koma tha
dughir thz mikit honom som them haffwir Jtem
stampas mirra mz wiin oc twäs ther hofwdh innan
tha dughir thz for hofwdh wärk Jtem wardhir
mirra blandat widh öghna smörilse tha gör hon
skärä syn oc rensar saar oc linar hwassan bruna


cvij.


Thus är rökilse thz är heth oc thörth innan
andre trappo Stampar man rökilse mz glar ällir
mz lyome quinno myölk tha skärir thz öghon
Jtem temprar man rökilse mz ätikio oc miölk
tha helir thz grön saar Jtem stampas rökilse ma
gasa ister, ällir wädhra talgh til saman tha dughir
thz them mykyt ther brände äro och elin hafwir
skath Jtem stampar man thz mz lyome wiin oc
latir i öra thz thå dughir thz for örna wärk Jtem
stampar man thz mz wiin ällir ätikio oc drikkir
thz thå dughir thz fore blodhsoth Jtem stampas
thz mz quinno myölk oc lägx a bulda ther nidhan
a manz lim äro thå dughir thz Jtem stampas
thz mz oloe oc thz hwita aff äggith swa ath thz


p 123

wardhir starkt, oc lägx widhir benbrut, ällir oc
the saar ther mykit blödha oc bindhir widhir oc
lösir ey fran för än man weth ath thz är saman
grohit oc lägghir atir widhir then sama läke-
domin wel opta ther til thz wardhir heelth Jtem
rökilse är goth for blodhruna oc störkir aaminn-
ilse mz sin dön Jtem hwar som ätir thz mz ene
yrth som hetir origanus han ma wpsputta allan
syukdom aff hofwdhit oc thz sama [lätter] thwnghan
aff henna syukdom


cviij


Amigdola thz är mandolkiärna the äro hete oc
thörre i andhre trappo the äro godhe for mielta
oc syuke lifwir the rensa oc bristh Jtem drikkir
man them [mz] mynto, thz häptir blodhruna Jtem
the olia aff them görs hon dughir fore thz sama
Jtem blandar man the olio mz honagh thz dughir
fore mielta Jtem drikkir man thz ther the stampas
mz tha dughir thz fore hosto oc brytir steen i blädhro


cix.


BAcca thz är laurber the äro heth oc thör
innan andre trappo the dugha widhir syuka lifwir,
oc magh, oc störkir them oc lösir byldh oc gör
ath pissa Jtem gör man plastir aff them tha
dughir thz före öghna byld


cx.


Flos eris thz är koperröök thz är heth oc
thört i fiärdha trappo thz nötir döt köth thz klarar
öghonin oc forkombir eeth köth ther waxir i manz


p 124

ändha ällir bakluth oc i manz näsä om thz tempras
mz wiin Jtem tempras han mz honagh, oc smör
goma mz tha forkombir thz fylska som a dripil
faldir oc i mun samuledhis


cxi.


Es ustum thz är spenst grönt thz är heth oc
thörth i tridhia trappo thz rensar saar oc skärir
öghon, oc forkombir döth köth i saar wardhir
thz twaghit tha är thz nyttelikith manz natur
badhe barnom oc quinnom oc them mannom som
ey wilia kona hafwa


cij

Contra dolores capitis


Fore hofwdh wärk skal man taka abroth oc
malyrth oc syudha thz innan starke oc wäte ther mz
hofwdhit apton oc morghon Jtem [lägh] pollegium
innan olio oc wridh oppo ännit a them syuka
oc thyninga Jtem lägh saman malyrta rooth
och widhe löff oc thz hwita aff äggit oc gör ther
aff plastir oc bint widhir hofwodh Jtem twa hofwdh
mz salth oc suro wine Jtem tak widhelööff oc
syudh thz stampat innan wine ällir ölö. ällir watn
oc twa hofwdh ther mz innan nio dagha thz faar
dugha Jtem taka rutam oc stampa innan skäre
olio, oc stryk thz om enne, thz takir wärk aff
hofwdhe oc är got widhir öghon thz är opta
pröfwat Jtem ferskir pors oc stampadhir wel oc
blandadhir mz swrth wiin thz är goth twa hofwdh i


cxiij.

contra infirmitates oculorum


Fore byld oc blodh innan öghon skal man
taka arfwa oc thz hwita aff äggit oc stampa thz


p 125

samman oc läggia a öghon Jtem fore kladha oc
blemo oc til mörk öghon skal man taka färst
wax oc rutam oc komyn oc thz hwita aff äggit
oc wridha gynom een linnen kluth oc lata i öghon
Jtem fore rödh öghon oc sara braa skal man taka
saffran oc hwita aff äggit oc stampa saman oc
wridha gynom klädhe oc lat i öghon badhe apton
oc morghon Jtem fore blemo i öghom skal man
taka atrament oc honagh oc aloe oc thz hwita
aff äggit oc göre aff plastir oc läggia a öghon, oc
sidhan warmt wax ofwan aa Jtem til ath skära
öghon skal man taka feniculi roth oc libirstikko
löff Jtem fore skimbil thå thz först kombir innan
öghon tha lath i sokir Jtem fore byld oc bläst
innan öghon skal man taka saffran oc thz hwita
aff äggit oc salso gres oc stampha alth saman oc
göra aff plastir wth i een linno kluth oc läggia
swå offwir öghon Jtem fore gamal wärk i öghon
skal man taka reent glas oc stöta oc sikta thz
mellan ther til ath thz wardhir småth som eeth
myöl, oc sidhan göre thz swå klart ath ther är
enkte i gen wtan dupit, oc lathe thz idhkelike
innan öghonin om three dagha oc göme sik fore
wädhir thå dughir thz. Jtem än öghon rinna tha
tak twa skedhir ruto lagh oc ena aff honagh oc
blandha saman oc lath innan öghon Jtem fore
swrblind öghon Smörthem mz räfwa istir idhke-
lika Jtem läghin aff hwidhe lööff oc feniculum
iämpt saman lat innan eeth glas oc thörka i sool
oc styrk oppa mz ööl Jtem widhir ögha som
slaghit är til blodz thå stampa agrimoniam mz thz
hwita aff ägeno oc lägh widhir wtan oppa öghat


p 126

Jtem widhir thz som rwnnith är a öghon thå tak
swalu quika oc skär aff hofwdh mz glasi swa at
blodh hänna rindir aff glasino oc a ögath thz
som a är rummet tha bötir thz wel Jtem til thz
sama tak räfs galla oc honagh oc blanda saman
oc bär i öghon Jtem bukka galle gör oc thz
sama Jtem thiädhurs galle oc läghir aff marubio
thz takir aff öghen oc wärk allan Jtem widhir
mörk öghon tak balsamum ällir ala galla oc lat i
öghon thz bötir wel Jtem drik betonicam arle
mz watne thz skärir öghon Jtem widhir öghna
wärk oc skimbil a öghön, tak lagh aff wide löff
oc piper oc wridh i öghon thz dughir wel Jtem
skegha syra mz honagh stampat är oc got ther
til Jtem tak gres ther hetir centaura oc stampa
mz honagh thz takir aff öghon än a är runneth
Jtem tak wiin oleum salth oc sapo oc blandha
saman i mullög oc lat ther wara i fyra nätthir
sidhan rensa thz gynom eeth linnith klädhe oc
bär i öghon tha widhir thorff Jtem widhir öghna
wärk tak piper oc kloflök och raphanum oc salth
ok bik ällir thiäru oc [blanda] wel alt samen oc
gör aff plastir oc lägh widhir Jtem widhir skimbil
a öghon tak atramentum honagh oc åla galle oc
blande samen oc lath i eeth kar ther til thw thorff
thz i öghon bära Jtem widhir thung öghon aff
blodh tak malyrth oc quinno miölk oc stampa saman
oc wridh gynom eeth klädhe oc bär opta i öghon
Jtem widhir skimbil a öghon tak aal quikkan oc
ristha honom oc tak wt aff honom badhe blodh
oc galla oc blandha saman oc bär innan öghon
opta thz skärir wel manz öghon Jtem gres som


p 127

millefolium hetir stampa oc drik opta thz skärir
öghon Jtem fore starblindh öghon tak skogh-
syro oc blandha widhir swrth wiin oc göm i glas
kari oc nöth aff thy opta Jtem widhir skimbil
a öghon stampa malyrth wel mz thz rödha aff
ägheno wel hardh sudhno, oc när thw far sofwa
tha lägh thz ofwan a öghon som thw gitir warm-
asth tholt thz Jtem gres ther celidonia hetir stöth
mz honagh thz hwessir syyn oc rensar Jtem gres
ther roos marubium hetir stampat mz honagh bär
i öghon.


.cxiiij. Ad dolerem aurium


Först for döff öron tak fore galle oc blandhe
widhir qyuinno miölk thz helir öron Märk wel
ath thenne läkedombir är döffwom til bota Jtem
tak granträ roth oc lägh i eeldh, oc thz watn som
wthrindhir aff träno lath innan eeth kar oc ena
skedh honagh, oc sivdh gres som hetir barba iouis
thz är säfilla oc tak twa skedhir aff henne lägge
oc blandha thessa thria lyty til saman oc wridhe
gynom klädhe oc gyme i kari, oc tha som widhir
thorff tha bär i öron thz mon wel bötha Jtem
räfs galle oc thz feta thz hel i öron thz takir [bort]
wärk Jtem blandha saman malyrth oc oxa galle
oc smör öron mz thz böthir wel Jtem fore thuth
örna sangh oc wärk skal man latha warma quinno
miölk i örat oc smöria om kringh mz laurbärs
olio thz är mikyt got for döfwilse


cxv

Remedium ad doleres dencium


Fore tanna wärk tak bränt salth oc wridh
opta wtan om tanna hwldhit Jtem tak krassa


p 128

frö oc stampa widhir thz hwita aff äggit oc wridh
om tendhir Jtem äleroth thwggat takir bort wärk
oc festhir i tendhir Jtem tak swrth wiin oc brenne
sten oc siwdh i olio oc styrk om tendhir thz
hielper wel Jtem tak klofflök oc stampa mz salt
oc lägh widhir tanna hwldh tha mon thz bötas
Jtem äth roth aff gresi som hetir flos marinus
hon takir wärk aff tannom oc festir theem wel
Jtem tak piper oc piretrum ther bertram hetir
staphisageram gingiber alla lika iäm mykit tha
alth saman är stöth twa tendhir mz ätikio, oc
sidhan lägge thz pulwir ther som wärk är badhe
wtan tannagardh oc innan oc tha mon batna


cxvi

Contra fluxum sanguinis de naso


Fore näsa blodh affmyklo tak hwit rökilsse
oc stöta mz aloe oc tempra thz mz thz hwita aff
äggit, oc göra en wela aff hara haar oc swepa
ther i oc stuppa wp i näsana Jtem tak een fröd
oc äggia skal oc brän oc stööt i pulfwir oc bläs
op i näsana oc halth fore ena stwnd oc spötta
wth blodhin som i munnen kombir Jtem färst
swina skarn haldit for näsana är oc goth fore
bldodhruna Jtem foe alskons blodhruna tak hiorta
horn brönt oc stampa widhir wiin oc giff drikka
thz bötir Jtem widir blodhrosa än saar blödhir
taki nätla oc stampe wel oc lägh a saar oc bint
widhir


cxvij.

Contra reuma
Fore sniufuo tak ägia skal the som wnga äre
aff kläkte oc stampa ok bläs op i näsa borana
swa botis thz


p 130

bryst yrth ät thz opta fastandhe thy at hon
grödhir alt thz mensamt är om manz hiarthe Jtem
fore bristwärk oc hosto skal man taka likridzo
oc byugh ysop oc ficos och syudha alth samman i
starkt ööl ällir i watne oc drik thz badhe apton
oc morghon Jtem widhir hosto tak mirram oc
halt länghe wndhir tungorotonne Jtem tak libi-
stikko root oc stampa widir wiin oc drik sidhan
Jtem at rensa hosto oc lungo tak thz som wexir
a widhe trä xi korn aff piper oc xi aff feniculi
fröö oc stampa alt saman oc blandhe widir honag
oc äth aff thi hwar dagh fastande eena skedh oc
thz är opta rönth


.cxx.


Fore quid runa skal man taka smästa hwethe
myöl ällir biugmöl som quart bliffwir om qwerna
stenana oc tempra thz mz söta myölk som man
plegar göre spädom barnom söpe oc swa skal
man taka hiorta horn oc bränna thz, oc stöta thz
wel smat oc sikta thz wel granlika oc ströö ther
ofwan oppa, ällir göra eeth pulfwir aff the gula
korn som finas innan rökilseno ällir aff tighil-
stennin ther länge hafwir i iord ligat oc ströö
pulfwir ther offwan oppa oc supa thz sidhan oc
han skal äta the steek wel är feeth som är stekt
flesk oc stekt fara köth oc gamblan oost oc skal
drikka thz ööl som wel är brukgit mz pors Jtem
skal man taka then barkin som wexir a slan
thornenom oc skära aff then ytarsta barkin oc
then som är nest träno syuda honom i ööl oc
tempra thz hwar morghon arla mz wiin ällir myöd


p 131

ällir mz hwilkin dryk han wil i een litin bikara
fullan oc drikke thz i iij dahga arla


cxxi

Contra debilitatem stomaci


Fore syukan magha oc wämilse skal man taka
aniis komin muskat galica feniculi röthir oc thörra
mynto, oc stampa til pulfwir oc ätä thz Jtem
drikke porslagh thz hielper mykit syukom magha
Jtem then som hafwir mist lusta til math han
skal gerna ätä salta fiska mz mynto oc ey saffran
oc mo han wel äta giffers naghla piper oc ätikio
oc annor swr thing Jtem the som haffwa kallan
maga the skwlu wakta sik for miölk fykon oc
kalle frukt oc andre wätzko soom kaal är aff nattwr
oc the skola drikka gamalt wiin Jtem thenkin
hwru i skulin wita om magh hornit är syukt
tha är thräkkin thunir gwl älir oc som thz watn
ther raat köt är thwagit i oc han haffwir engin
lusta til matin Jtem i allom siukdom tha hielper
best magha horneno maghin aff wlfwenom thörk-
adir oc stöttir wel sma oc siktadir wel oc swa
drukken mz söta wine


cxxij.


Dextrum latus Jtem fore wärk i högre
sidho skal man taka hwslök oc stampa han saman
oc lata ther til hwita aff äggit oc byughmiöl
osiktat, oc göre aff plastir swa som ena kaku oc
lägia widh höghro sidho oc thz bötir wel

De sinistro latere Jtem fore haldh i winster
sidho skal man taka liinfrö oc stöta oc syudha i
watn oc stampa mz mayo smör oc lägia a winstre
sidho tha mon thz batna


p 132

Contra inflamaciones et wlcera ventris
Fore ath quidhir thruttnar oc sellir tak
bönör oc siudh i wine ellir watne alt ther til the
springha oc läth widhir talgh oc lath i linnit
klädhe oc lägh wid Jtem widh quid boldha tak
gres ther glekonarium hetir oc siudh i wine ellir
ölö oc giff honom drikka warmt om qwällin, oc
kalth om morghon tha ma thz bötas Jtem widhir
thz same tak wxa galla oc blandhe widh swrt wiin
oc smör qwidin alt om kringh mz


cxxiij.


Ydropissis är smältingenna willefarilse swell-
andhe wth maghan oc all lidhamotin swa som
commentator rerum? terre? sighir nar smältilsinn
digd wanskas i maganom tha sampnas mikin ofwir-
flödhugh wetzska i kroppenom thenna sooth wardhir
almennelika for iij sakar skuld Först nar ofwir-
flödigheth halz i gen moth naturinne lop som äro
menstrua oc amoride, oc tolkin annor tingh oc
aff thera atirhale i kroppenom tha fordarfwas
makten oc magin i adromen tha atirstuppas oc
offwirflödegha wetzkan aflas oc ther äptir kombir
lidhemotanna wthblestir oc minskas andin thi at
piponar som andin skal ginom gaa stuppas fulla
mädhir ofwirflode wesko oc swa fortakx them
thera makt oc andans lop Jtem oppa fyra handa
matto tha wanskas smeltilsinna dyghd wti magh-
anom oc ther aff wardha fyra kön älla slektir i the
sooth som kallas watn soot Thz första könit
aff thesse sooth wardhir tha wetzkan oc kylden
forlika sik i maghanom oc swa aff thera missämio


p 133

tha hindras smältinginna digdh, oc genstan hon
wanskas, tha böria onda wetzkan ath waxa, oc
swa böria swlna oc swella limine oc kombir stoor
kötzsins wthblastir oc thz kön hetir lentefleuma
Jtem the andra missemian wardhir i maghanom
aff kildinne oc thörkonne nar the ena kraptin
herras owir the andro oc swa wardir the andra
krank oc kunno sik ey forlika, oc thi wardir
smältingenna makt innan maghanom krank oc
wthkörilsanna makt oc thi kombir ofwirflödhogha
wätzkan ey länge än mellan skin oc hwld, oc
bliffwir ter standande oc thi kallas thz könit pa
latino yposarga |: sub carne vel iuxta carnem The
thridhia missemian som wardir i maganom, hon
wardir nar hitin oc wätzkan kwnno sik ey for-
lika wtan thz ena gangir högth offwir thz andra
mz sin herradom, oc fortrykkir thes andra makt
oc swa minskas bade smeltisanna digd oc wt-
körilsanna digd holkin som skulle wthwraka oc
wthköra ofwirflödgha wätzkona aff kroppenom
som är innan i qwidenom oc ther blifwir the
ofwirflödhogha wetzkan standande som i ene flasko,
oc thenna sottinna kön hetir achites oppa gresko
|: vter in lationo thi ath tha ther wardir slaghit
oppa tram quidh tha lidhir thz som man sloghe
oppa enna flasko. The fyärdha missämian som
wardir i maghanom thz är nar hitin oc thörkan
them sämbir ey wtan thz ena kraptas ofwir thz
andhra mz sinne makt oc lusnar sundhir andin
oc swa wardhir badhe smältilsinna makt oc wth-
körilsanna makt krank oc gömir engha wätzkona
som skulle hielpa til wthdrifwilsena oc smältilsana


p 134

makt oc swa aff hitans oc thörkonna makt oc
ärwodhe tha wardir tiokt wädir holkit som ey
kan wthkoma om kringh allan kroppin ath sweth-
buromen fore wädirsins thiokheth skuld, wtan
blifwir inne i kroppenom oc quidhenom, oc thetta
könith hetir oppa grezko tympanides quia ad
modum typmanj sonat venter Thz foresta könith
som är aff wätzkonne oc kyldinne missemio thz
skal mz tessom teknom känna Försth wardir
kroppin allir wthblestir oc skinith hwit, oc hwldit
wardhir blöth oc tha man thrikkir fingrit in i
holith ällir kötit tha wardir ther een dal äptir
fingreno oc swa nokra litla stund äptir tha är
thz holit fwlt som ther hafdhe enkte hol warit
och pissit är een enlith oc thoo mest hwit oc
thiokt thetta maghin j bätre sielfwe besinna än
nu är sakt första i börghin practicera Thz andra
könit som är aff kildinne oc thörkonna missemio
thz skal swa kännas ath ey är swa mykin kötzsins
wthblestir oc thrutna som nu är sakt innan the
förra missemione, wtan kötit hafwir ena lukt ey
godha, pissit är ey eenlith oc thz är thunt Thz
tridhia könsins kännilse är aff hitanom oc wetz-
konna missemio, oc wardir tha quidhin wtblestir,
oc wardir slaghit oppa han tha lidir han som
man sloghe oppa ena flasko oc tha är pissit thiokt
oc röth, Fiärdha könsins kännilse som wardir aff
hitanom oc thörkonne tha wt widhis quidin ofwir
alla matto, oc lidir som een klokka om man slaar
oppa han, oc pissit är gerna litit oc thwnt och
halsin oc andre limine warda spädhe oc litle, oc


p 135

näsana wardir hwassa oc ögonin warda hol oc
sihwalff
Jtem the twa försto magho läkias badhe förra
än the wardha fwlkompnadha i sinne starkheth
oc fulkompnilse oc swa sidan Än the andra twa
the läkias ey gerna mz thz första för än the wardha
fwlkompnadha innan sinne krapt oc starkhet, Än
äptir tran fwlkompnilse tha läkir them engin Jtem
Ydropicus är swa skipadir som her äptir standir
han är wth swllin innan kytino oc hwllit är blöth
oc kropin är mikyt thungir oc olusthoghir oc honom
thörstir mykyt oc ä thes mera han drikkir thes
mera tha wanskas han, oc thes mera wthswlnar
han oc wthbläsis Jtem swa som wm skiptelika
äro tessa sottir swa skall oc läkedomen wara til
hwaria thera oc tho är thetta got fore them allom
ath latha sik blodh mz koppom thz thörka wp
wetzkona som standir mellan hwdhinna oc kötit,
oc ätä the ting som krapt hafwa at störkia maghan
ok koma honom atir til sinna rätta makt oc störkilse
Thette är wthdragit aff the book som kallas pro-
prietas rerum wtan holkin som wil ytirmeer
wita aff tesse materia tha fyndir han henne
klarlikare innan the book som kallas viaticum
constantini
Jtem fore watn soth oc hosic oc swllin been
oc hald skal man taka hylle löff oc lägia i eet
stoort kar oc lata ther a syudande watn oc sättia
een stool i karith oc säti sik ter oppa oc hyli
karit wäl mz klädhum oc swa skal han swettas opta
oc mo warde got


p 136

cxxiiij


Fore hepto oc man gitir ey sine tharfwir
giort fore sins bwkx bindning, tak hand fulla aff
mynto oc halfwan näfwa aff saluio oc rooth sam-
buci oc eena matto wiin, oc litith aff salth oc
blande alth saman oc drikke fastande thz lösir
sköth oc bötir wel Jtem widh thz samma tak
aneti fröö, oc feniculi coriandri rute libstici,
petrocilij oc salt alth iämpt, oc stöth thz ther
til ath thz wardir smath som annor aska oc äth
aff thi ena sked fulla i blötum äggiom oc thz
störkir quidhin än thw gör thz om iij dagha
Jtem gör thik kaal ällir vellingh aff fersko fiska
sudhi ällir fersko köthsudhy oc äth thz först i
maltidhinne, oc sidharst i matildhinne tha äti
stekt: oc then tidh han wil gangha sofwa tha
smöri sin nafla mz smör Jtem fore thz samma
skal man taka kaal oc kattosta gres oc welle i
sötö miölk mz fersko fleske oc äti thz sidhan


cxxv.


NAdhoghe herra oc förste iak hafwir wndir-
standit aff waraktoghum mannom ath stoor plagha
oc dödhö är nu i idhrom landum Nu wil iak
scrifwa idro konungxliko waldhe the beste läke-
doma som iak hafwir funnit i greska manna bok-
om swa som är ath hwru man skal then bradödha
forkoma om ther är nokor läkedombir innan Först
skulin i märkia ath ware thz swa ath een män-
iskia bulnade wndir armenom ällir ther när tha
skal genast latha sik slaa the adhrona som hetir
mediana oppa them sama armenom som böldin


p 137

wndir är Bolnade oc hon widh thyningena ällir
wndir öromen ällir a halsenom ällir ther när tha
skal hon genast lata sla the adhrona som hetir
cephalica thz är hofwd adhran ioo oppa the same
side ther bildhin staar oc adran lighir mellen
thwmans oc then fingrin ther ner är bolnadhe oc
hwn i rösin ellir oc lare ällir oc ther nest tha
skal man latha sik eena adhron som hetir sa-
phena oc hon ligir rät wndir knulune innan a
fodenom then adhran skal ey slass a samo side
som böldhen i star saa skal oc ey menniskon
sompna innan thz ther hwn kennir sik bolna ware
oc til thes hwn lathir sik adhro slaa for thi ath
thz dughir sidan inthet Thz andre skulen i merke
at then tidh döden star ther i blifwen tha taken
lawrber oc törena ber om aptannen then tidh i
wilen i sängh ghaa oc bringhen thz bodha samman
i ene panna i glödhaghom kulum oc ladhen wind-
ögonin athir stoppa i herbernnom ther i ligha
skwlen saa ath inthet kombir borth aff rögomen
oc wthan draghen han allen ath edhir som i best
gitthen, oc ethir mathir skal aldhra mest mz ätikio
redhir wära oc hälst thz i äthin först om daghen,
oc om morgonnen then tidh i wp stadhen för
een i wth ganghen ther i söfwet hafwen tha äthen
färskir rwde mz salth ströde ther äffthir ena wal-
nöt ällir ij, oc altidh skulen i haffwa nokot wel
luktande for edhrom mwn saa som är granatum
äble ällirandhre godh krödhe


cxxvi.


Hörir man thordhön i ianuario thz teknär mikit
storm oc tha wardir mökit korn oc awexta öfre


p 138

Jtem hörör [man] thordhyn i februario thz teghner
mikit mandödh oc hälst rikara manna dödh Jtem
hörir man thordin i marcio thz tekner mikit storm
ok mikit korn athi äre oc stridir Jtem hörir man
thordin i aprili monnat thz tekner godhe ar oc
fructsampt oc onde manne dödhe oc mikken häste-
dödhe Jtem hörir man torden i maio manath
thz tekner krankt aar oc mikit swalth Jtem hörir
man tordyn i iunio manat tha wardir mikit korn
oc thrä bäre mikle fruct Jtem hörör man tordin
i iulio thz tekner ympselikin siukdom Jtem hörer
man thordhan i augusto thz teknar mikin siuk-
dom mz mannom Jtem hörir man thordan i
septembri thz teknar oc ath mikit korn wäxir a
thi ara oc dö mangha riga men Jtem hörir man
thordin i octobri manet thz tekner korn mikit oc
mikit glädie mz mannom Jtem hörir man tordin
i nouembri manat thz tekner opthes ä gode oor
Jtem hörir man thordin i decembri manat thz
tekner öfrit korn oc glade oc samholth mz mannom


cxxvij.


Skin sol a jule dak tha wardir stor glädhe
mz allom wores herre tiänista aff mannom Jtem
skin sool anat dagh iule tha aflas wäl gold oc sölf
a thi aar Jtem skin sol a thredia dag iule alle
the ta födis wardha tha godhe men oc fredleke
oc tha thrifwes wel hesthe thz aar oc hafwe sik
wel Jtem skin sol fiärde dak iule tha skwlle ey
men bärias ällir stridir göris mellen sina Jtem
skin sool femta dag iule tha waxe korn oc hweta
wel oc thi ar Jtem skin sol a sette dagh iule


p 139

tha wardhir thz aar fänöth goodh oc mikit
aldin Jtem skin sol a siuna dag iule thz tekner
mannom mikin fagnadh Jtem skin sol ottande
dagh iule tha fas wel fiska Jtem skin sol minä
dag iule tha ökes södher oc nöt mz mannom Jtem
skin sol thiende dagh iule thz är got ath affle
gol oc sölfwir Jtem skin sol a xi dag iule tha
wardir mikit man död Jtem skin sol a xij dag
iule tha far man ey läkt the söttir som om thz
areth warde


clara dies pauli multos fluctus? notat anni
Si fuerint venti donantur prelia genti
Si nix vel pluuia designat tempora cara
Si fuerint nebule parent animalia multa


cxxviij.


Fore döfwe tak gede galle blandet mz vetz-
konne som tu for aff rödom lök stötom oc blandat
bada saman oc ladha thz warmt i öron thz gör
wel höre Jtem gede galla oc quinno miölk blandat
saman mz lidit hanagh oc göre thz liwnth oc lati
saa i örön thz hielper mikit Jtem baka örönin
idkele mz warme ätikio Jtem tak warmpt
barna piis oc lath thz warmpt i öröne oc gör thz
opta for thi then leghedom kan men faa

til krompne sener Jtem tak rötha aff ägen-
om oc ystir aff andenne oc olio like mikit thi
Jtem om man takär yghilkottin oc flar han-
um oc siudhir hanum sidhan i reno watnom oc
äthir hanum sa, oc drikkir thz sodit ta dwghir
thz for spitalske sooth, oc watn sooth om man
takir honom sidan han är sudin oc skil swa kötit


p 140

fran benomen oc latir sidan i een mortara oc
stötör thz sidhan wel smath oc syudhir thz sidhan
wel oc drikir thz sidhan oc ätir Jtem syudz thz
mz watn oc drikx oc ätz ta dughir thz them som
moth stollin är Jtem bräna hans skin i asko oc
stöte wel smath oc blandhe widir thyäru oc smöri
ter han wil ath haar waxe


cxxix


CEntaurea är heth [oc] thör i trediä trappo
hwn rensar niw saar oc bindir badhä gamble oc
nio Jtem stötthir man henne sma som dupth oc
föllir i hol saar giff oc rodhin tha leghir hon them
oc rensar Jtem giffs hwn i drik tha dughir hon
them som bolda hafwe innan i liffwerit oc oppa
reffwen oc them som blodh spötthe oc tha ey
mer een ij koneske pennighe wekt Jtem hon
hielper bolne liffwer oc horde miölke [underlig bokstav: mielte]
oc draghir wth boldha quinno soot oc dragir
wth döth barn aff quinno oc dräpper madhke i
bwken et prouocat vrinam oc tha skal giffwes
een drik ey mere en förre är sakt Jtem dughir
hwn for stemmo swdhin oc drukin mz lidet honnagh
hwn är oc godh fore niure sooth oc blädhre hwilken
som ikke giddir sit piis fran sik kastet


cxxx.


Attende dagh iule kommir han om söndagh
tha wardir wintherin god oc woren först thör oc
sidhan regnol Somerin bliffwir oc thör höstin
blastol lkorn oc aldin mikit wingorde wardhe tha
godhe sotther manghe honom mikit oc alth got


p 141

wardir tha öffrit fridir oc ärä wardhir tha mz
mannom oc kaal wexär wel Jtem komir han
om mondagh tha wardhir säwinthir oc worin
godher oc somerin waghol oc blastol oc mikkit
stormir stridir warda tha mikle flodhe oc siuk-
dombir mangha Jtem kombir han om tisdaghin
tha wordir winthir migit sterker oc miken snee
oc mikle flodhe woren blastir oc regnol somyr-
in wodir höstin tör dyrth korn swine döde
oc nödhe kaal otriffs tha forestande mikken
stormer skip forgaas men oc quinnor dö brade-
like Jtem komer han om onsdagh tha wardir
wintherin ey god woren wotter oc blastol somerin
illir kornet öffret i sommum stadhum mongha
äblä i sommum landom wardir mikkin wngha manna
dödhe tha maa man löstelike a wandhum fare Jtem
kombir han om torsdagen ta wardir bode winterin
oc somerin god oc öfrit goth korn oc allom nödhe
döde mikle flode trätha skal tha mikit wara oc
höfdinghe dhöö Jtem kombir han om fredag
tha wardir ömskelekin winthir oc goder oc wardhir
blastir i förstande tör sommir oc korn wardir ey
mikit tha wardir thz goth monghe barn dö tha
örne wärker wardir tha mikkin foor öxlas tha
mikit Jtem kombir han om lördagh tha wardir
winthir harder oc dröghliger woren regnol ondir
sombir mikit korn oc höö oc alderhonde awextir
forderfwes mangha hande sotther wardha gamble
men döö oc gör tha illdher mikit skadhe


cxxxi.


Stil tik mod oc stil tik blodh
saa stilte gwd sith signedhe blodh


p 142

tha han aa te hälghe korsse stodh
saa läth warde tek at rindhe
som gwdhi war söndene ath wine
stil tik thz helghe blod
sa sagde iomfru marie tha henne signedhe sön
aa korsena stodh


Min signede gwd mik tok aff iord
mik skapte til blodh
giffwe mik ther til loff oc leen
sa signe thette ringben
som gwdh signede rodh wndir steen
saa springhe tik rodh fraa been
som alle stenne spronghe
tha gudhs signede hiartha sprak
ware saa signet
som gwd selfwir hafde thetta signet


cxxxij.


Musca monet lites bona turma? aranedum?
Jtem nar fluen är i eghe äble ta tekner thz
storm oc stridh Jtem ängerin findz ther i tha
tekner thz godhe aar Jtem nar spinelin findz
ther i thz teknär hardh aar
Item wlgago latine thz hetir assarum a
gredzko oc a thisko häsle yrth oc a swensko
blosipper han är hetir oc tör i tredie trappa om
hwn siudz oc drikx tha gör hwn at pisse oc hwn
rensar quinno sooth oc lifwir oc hwn dufwir fore
watn soot som hetir ydrpicis oc hwn hielper
swlne oc stokket bennom oc hwn är god at göre
spi drik aff oc sterkom manom skal ey giffwes


p 143

wthen xxx bladh oc är han ey sterkir tha giffwa
hännä mindre


cxxxiij


IEnesion siue cardo benedictus thz är kors-
yrth hwn pleghir wäxe aa husom oc i mwrom
wardir hwn stöth mz gamelth ystir tha helir hwn
al gamel saar om thz wardir ther oppa lakt oc
rensar gamle sar Jtem dughir hwn for swlne oc
wärk i födher om hwn ther withir lägs


cxxxiiij


CEntaurea är mikit god yrth oc stark bakar
man sina ländir mz henna tha hielper thz for
laar wärk bakas sinor mz henne ther wärk är ta
duger thz wel drikir man hennä mz ööl ällir win
tha kombir hwn wth döth barn drikir man henne
mz wiin ta lösir hwn quid siuder man henne
mz honagh ta rensar hwn miörk öghon takär man
henna oos om hösthin oc törkir modh sollen tha
dughir thz for alle the lekedome som nw är sakt


(Tillägg af en något senare hand.)

Jtem läkedom for magesoth
tak [stunget j] pund stöt hwlyrt ok [stunget j] pund stöt aniis ok
mere delin aff aniis thagh twa skeder mz hwart
thra ok lat i en leerpotte oc ther til en sma
skal lgodh ätike ok iij skeder honogh, oc lat thz
siwde lukt sa länge som i wnkt höns, sa alth thz
wardir tiokt ok thak i bröhd halfalen lankt oc
klyff thz i tw ok kärne thz twärt ok ände lankt
sa ath thz är twmes finger i mellen oc stryk thz


p 144

fwlt mz salt i mellen, ok stek thet widh eeld sa
0änge thz warder brwnt, ok sla ther stark ätike
wpa twa ellir iij reser widh elden sa länge thz
wil synder falla, tha skal man thz lägge widh
magan Jtem tak i äple oc stik ther hwl wpa ok
fyl mz mwskate blomme oc stek thz mz wathom
blaa i eldmyriona ok äth thz siderst


(Läkeboken n. 3 är tryckt efter codex Huss, pappers-
handskrift från början af 1500-talet, förvarad i Kongl.
Biblioteket.)


p 153

nadhen dals closters book


| Thus rökilse thz är heet ok tört j andro
trappa stampar man rökilse ok temprar mz clar
aff ägh älla mz lyome kono myolk tha skärer thz
öghon Stampar man rökilse ok tämprar mz ätikio
ok quado ok miölk tha heler thz färsk saar Jtem
temprar man thz mz thz fäta af swin älla mz fara
talgh, tha dugher thz til thz ther bränt är Temprar
man thz mz warmt win, ok lather j öron tha dugher
thz fore örna wärk Jtem tämprar man thz mz olio
af rosär ok bleko tha dugher thz fore spolorma
som pläga j buk wäxa ok spina böld Jtem tämprar
man rökilse mz quinno miölk ok lägher mz bolda
som warder for nidhan a manz ardz som kallas
bubo tha heler thz Jtem temprar man rökilse mz
win älla ätikio oc drikker thz, tha dugher thz fore
blodhsoot Jtem stampar man rökilse mz aloe ok
mz thz hwytha af ägghit swa at thz warder tiokt
ok lägher wydher benbrot älla the saar som mykit
blödha ok binder wider, oc lösör thz äy aff för
än han wät hwat hällir thz är saman groit ok
lägger thz opta wyder alt ther til thz warder helt
Jtem rökilse är got for blodhrunna ok thz störkyr
mans mynne mz sinne lukt Jtem hwar swasom thz
ather mz enne yrt som hether origanus som kallas
konungher oppa swänsko, han maa ospotta allan
sywkdom aff howdit, ok thz sama gör lätta tungho
af hennä sywdom stampar man rökilse oc gasa
yster saman älla fara talgh tha dugher mykit fore
thz ther bränth är ok eld hafuir skadha[t]


p 154

JVniperus thz är eneträ oppa swänsko,
warda eldh glödar holda mz eneasko tha sighia
mästare at then eldhin gither länge lifuat, Ok
sigia at han gyter blifuit ther j lifuandis wäl eet
aar omkring Thetta trä bär trigiahande fruct,
the första är grön bär oc sma, Oc annat arit
tha wardha the stor ok faa tha mängdan liit, än
thridhia aarit tha wardha the fulmoyn oc äru tha
swart, Thetta thrä är heet oc thört af natwr j
thridhia trappa, Fructhin af thetta träät är nyttokt
til läkedom, om hon hämpthas om warena ok
gömis swa tw aar, tha hafua the makt at lösa
ok opnötha ondha watzsko, ok störkia limi For
lösom quidh af starkom läkedomom, tha är got
at sywda hänna bär j rägh[n] watne, oc bada
honum ther wthi som sottena hafuir, Af ene-
bärom maa man göra olio, Ok thenna olia är
alla mäktogasth ok kraptogast mothe quartanam
om af henne taxs hwar dagh swa mikit som een
dragma wägher, ok nöthir thz i dryk äller j mat
Thz dogher ok wel mot röso böldh om hon warder
smordh ther mädher, The sama olia dugher ok
wäl thöm som j bruth falla Jtem sywder man
wiin ok lather ther til af thesse olio äller ene
bär ok thörra ficor, Tha rensa thz bryst oc tagher
borth hosto, thetta thrä waxär j bärgh ok sten-
oghe jordh ok orma fly thes träsins skuggha, ok
thy sigia mästarene at thz dughir fore ethir
thetta scrifuas j proprietatibus rerum book
[M]irra är heet ok hafuir makt at styrkia mahga
ok af sinne starke makt tha dragher hon saar
til saman, mirra hafuir makt ath lösa onda watzsco


p 155

j kroppenom ok nöther henne op medelmattho ok
gömir döda manna kroppa oröthelica om the warda
smördhe mz mirre smörilsom Jtem hon orkar wara
j sinne fulle makt ofordäruat wäl hundra aar Jtem
mirra [är] somlikin sma ok som stoor, ik tha skalt
thu thz wytha at hon som gull är wthanil ok nokot
lyws rööt innan till ok skynande wyder hon är
godh, hon styrkir magha för är sagt, ok hon
rensar onda wäsko j öfradelenom j brystheno som
skada lifuir ok lungho ok hiärtha Jtem dragher
hon onda lukt bort w munnenom, ok alla onzsko
j tannagardenom ok wätzsko tha läkir hon ok
thörkar Jtem rothin saar j läppom tha rensar
hon ok läkir Jtem hon störkir hiärnan Jtem
störkir hon mikit thz rumit som barnit liggher
j innan modherrenne lifue ok alla ofuirflödogha
wätzsko j thz sama rumit tha thörkar hon, ok
hiälpr hon barnit som ther är inne aflat Jtem
dräpir hon matka j örom Jtem äthir hon dödha-
köt af saar, ok got köt ok lifuandis tha ökar hon
ok beuarar wthan skadha Jtem thz komber ok wt
spolorma w bukenom Jtem kombir hon wt döt
barn Jtem lathir man ey mera en som ena böno
j manz dryk, tha dugher thz fore lange hostho
ok krankt andha fangh, ok fore sydho wärk ok
fore thz at manz inälue äru saar Jtem halder
man mirram wndher sinne thungo ok swälgher
thz in, tha thz rindhir ok wäthis tha linar thz
thungha rösth ok gör hona skära Jtem thaghir
man ey mera en ena böna för en kalda sot grypir
man tha hiälpir thz Jtem tempras mirra mz win
ok twas howdh j tha dugher thz fore howdh wärk


p 156

Jtem warder thz blandat mz ögna smörilsom tha
hiälpir thz faa skära syn Jtem mira sudhin j
öll älla win älla j androm dryk ok swa drukkit,
thz six wara got fore giäldh ok hiälper manne
at sofwa thz är pröfwat Jtem wardher mirra mz
nokot waat bla[n]dat äller smört ok smörs ther
kropin mädher tha koma ey loppor älla lyys ok
the fly fore henne bezs[k]heth
4 [S]jnap är heet ok thör ok hans fröö är än
hethare, Sinap gör man hwast wit ok lösor buk,
ok bryther sten, ok ränsar näcte Jtem stampar
man sinap mz lit watn ok twar for innan gomor,
tha rensas howdh mz nywsan Jtem äther man
sinap tha styrkir thz magha ok fordrifuir sywk-
dom Jtem sinap stampader mz äthikio heler hog-
orms biit Jtem sinap brännir mans hugh, ok
gör man wiis oc är godh wydh öghon ok howdh
ok lungo oc magha ok hosto ok wärk j laar ok
j blädro, ok wydh bolda j mälta ok lifuir ok
wydher gamblan sywkdom j magha, Swa är ok
om mna stampar sinaps fröö ok krummona af
hwyt hwätebrödh swa at twa luthur äro sinap
ok thrydiunghin brödh, ther til lathe thörra fikor
ok honag ok ätikio, ok thes mera ther är wyder
aff fikommen ok honagh ok myndre af brödh
krummonne thes bäträ är thz thetta är opta pröfuat,
tho skal man ey läggia thz widh hwar sywkdom
Jtem lägghir man sinaps frö ällir röthir innan
most swa at han faar ther krapt aff ok thöf ällir
smak, tha är then dryhkkir mikit helsam fore manz
quärka ok fore magh, ok fore öghon ok fore
mangha handa wärk i howdh Jtem af sinaps frö


p 157

görs olia ther mikit dugher lända wärk ok sidho
wärk Jtem sudit af moron [ok] af sinap sigx dugha
fore tanna wärk Jtem äther man sinaps frö tha
linar thz röst ok läthir Jtem sinaps rökir dugher
mikit brutfällingh ok sigx wara godher fore mal-
ath soot ok fore krampo soot, ok rensar ok färskar
manz liiff Jtem sinaps frö stampat mz fikor ok
lagt oppa ny rakat howdh, tha dugher thz fore
howdh giäld, älla om man smör oppa sina föthir
ther mäder Jtem stampr man sinaps frö mz
nokot thz som smörukt är tha dugher thz fore
skorff Jtem stampadher sinapir äller malin mz
ätikio rensar likwardinga saar thz är spitälsko
saar om the smörias ther mäder Jtem ätir man
sinap för än kallasot tagher honum tha hiälpir
thz at hon warder saktare ok forgar mz allo om
han thz ydhkelica pläghar ok flye dryk äpter at
hon hafuir a honum haldit tha honum törste

Man skal thaka synap ok latha til fiärda
deel af honagh ok mala han mz godhe ätikio,
han är swa godher wel j fiorthon dagha

Jtem om man stampar han sman som miöl
j mortara ok läther sidhan ther til fiärdalot reent
honagh ok wrider thz alt saman som en degh ok
gömer thz sidan i blädro oc maa thz swa altidh
hafua, ok taka ther aff ok spädia thz op mz ätikio
tha manne lysthir tha dugher thz

Jtem man skal taka synap ok latha til
thridia delin af honagh oc ltioanda delin af aniz
ok slykt thu kanel ok mala hona mz godho
ätikio ok lata j lägil thz är got wel thre man-
adha


p 158

Castoreum thz är bäuirgell, ä thess ferskare
hon är thess bethre är hon oc mäktoghare til
läkedom ok thz är sant tekn at the äro ey falskade,
at badhin stykkin hafua sina pungha hela hengiande
wider ena sino ok fult mz fetma mällan thera, ok
thz maa wel blyfua j sinne fulle makt ok kraft
färst ok oruthit j syw aar, ok thz skal läggias i
läkedoma äpther wykt, ok altidh skal takas bort
af hynnan wtan til sither
Thz hafuir makt at lösa ok optörka ok tunth
göra blodh oc ondha wätzsko ok mäst störkir thz
the limi som samanbunne äro mz sinomen, ok thz
dogher fore mikit onth, thz hiälpir brutfällingia
Jtem thz hiälper howdh som wärk hafuir af köld
Jtem thz hiälpir tungonne wanska ok faar j geen
thz mal som snart bort takx, wm han halder thz
wnder sinne tungo ok thz smälthir ther tha dugher
thz almännelica fore the soth som kallas paralisis
thz kallas borttakin som hender stundom j enom
lim ok stundom j halfuom kroppenom at inthe
nythis af honum Om thz warder sudhit j win
ädh rutha ok saluia ok takx swa j dryk, thz
opwäkker ok rörir ok störkir hiärnan, ok thz gör
at nywsa, thz opinar onth mynne, thät gör at
sofua om thz warder sodit mz olio af rosom ok
thz smörs howdh mz Thz dogher ok mot starkasta
skorpions ok lukka ethir ok fore wärsto orms
ethir tha hiälpir thz thetta sigher mästar plinius
j attunde bokinne &c
Hans pyys thz dugher ok samuledis til al
the thingh som nu äro sagdh af befuergälenne om
thz warder takit oc beuarath thz dragher fran


p 160

tha hiälper thz, Jtem lägger man malyrt när
sinne sängh tha dugher hon fore söfn Jtem läx
malyrt j kläde tha skadar maar ey thöm thz sama
gör pors Jtem stampar man malyrt mz honagh
tha dogher hon fore thungo böldh, ok fore blanadh
ther om öghon kombir Fore örna sangh tha är
malyrt godh mz oxa galla Jtem är manz nyurä
hardar lägge malyrt wyder Jtem sywder man
malyrt mz olio färska ok smör sik wtan oppa
manghan tha hiälper thz honom mykit Jtem mws
äther ey the book ther scrifwas mz thz bläk ther
mz malyrt sidus Jtem romara halda gefua malyrt
at drikka fore at göma manz helso, ok prisa hona
til läkedom mera en gull ok silf
Urtica thz är nätzsla. hon är mikit het
hon dugher fore gulasot om man stamper hona
mz win ok drykkir thz Jtem nätsla frö wält j
honagh thz dugher fore sywkdom i kodda oc thz
heler gambla hosto om man drikkir thz opta. ok
thz fordrifuir köld i lungho, Ok thz är got fore
bolin quidh fore allothesso är näsla frö goth mz
honagh älla win wält om man drykkir thz opta
thz takx warmt Jtem stampar man salt wyder
näsla bladh tha är thz got wyder bolda ok ondh
saar lok thz [är] got widher thänder, thz dugher ok
fore hundhabit, här mz ather groor thz som skadhat
är af bruk älla been ok törkar ondha watzsko
Jtem om näsla rot stampas mz ätikio tha dughir
thz fore böldh i mälta, ok fotha böldh Jtem
lägghir man nätsla bladh i näsa tha blodha Jtem
smör man sit änlite mz nätsla sodh fore blodhrunna


p 161

tha stämpnis thz Jtem fore bolda j riff ok fore
sidho wärk, ok fore boldha i lungo är nätsla
fröö got stampat mz honagh ok smort owan oppa
Jtem kal sodhin j färska nätsla gör lösn i quidh
Jtem nätsla sodh skalpas thz länge i munnen, thz
dugher thz fore drypil Jtem smörilse dugha ok
til at swättas
Mirtus thz är pors thrä äller fruktin ok badhe
trä ok frukt dugher til läkädom, Tho är fruktin
bäträ än blomsther ok the kunno längher at gömas
ok swa ath the thörkas i solenne ok tess färskare
frukthin är thess beträ är hon, hans lagher doger
fore lösan quidh, ok thörkar ondha wazsko w öfra
delenom i bryste om han siwdz i rägh[h] watne ok
brystit bakas ther swa mädhir thz stämpnir ok
spyningh om han sywdz i ätikio ok lägs swa oppa
maghan, Aff honom brändh aska läkär saar ok
ondha boldha ok sigher mästare plinius at pors
är twäskona hwyt ok swart ok then swarthe är
bätre Jtem han dogher foe näsa blodh, ok gör
at pissa, ok dogher fore scorpions ethir Jtem
hans sodh dogher them som skallothe äro ok haar
aflöpir, blandas han stampader sma mz hwäte myöl
tha dogher thz fore bolin ögon Jtem af porsa
blomstre tha görs olio ok af löfuena ok af bär-
ommen, ok thz lynar wärk ok bindher saman saar,
ok rensar saar, ok hon dogher til all the thing
som nu äru fore sakt, ok hon rensar sar öron ok
bolin om thz warder opta smört mz henne allt här
til sagt, thz fins j mästa[re] plinius ok mästare
ysaac bökir


p 162

Contra furfures siue rasta quod est skorfuir

Primo twa howdit j thz watn äller äthikio
som camomilla är j sodin ok förra väl stöt, ok
twa opta Jtem krasse stötther mz gasa ystir thz
duger smöria mz Jtem viole bladh stöt mz honagh
läkir ras[k]lika Jtem malyrt stöt ok lag[d]h wyder
howdh duger Jtem bladhin af piperrot stöt mz galt
ystir oc viderlagt Jtem askan af mirahögenom
blandat mz olio ok törkat wyder solena thz helir
wel Jtem äke askan dughir wel ströö oppa Jtem
äke löff oc mydelbarkin af äkinne sudhin j watn
oc ther howdhit twagit mäder dugher wel Jtem
gamalt ysthir ok brennesten oc celidonia stöt
til saman oc lagt oppa duger wel Jtem viij vncie
af alun oc twa aff salt ok smält j starke ätikio
ok smöri ther mz Jtem tak en warman swyna
maga ok dragh oppa howdit j ix dagha oc twa
sydan mz kalla watne Jtem twa mz tywra galla
Jtem mz färskom swyna träk äller mz färskom
nötha träk Jtem win drägh ensam dugher vel
Jtem synaper Jtem staphisagria mz olio


(Eter Kongl. Bibliotekets handskrift med gammal signatur
(Antiqvitets-Arkivets) A 49; från senare hälften af
1400-talet.)


p 164

For howdzwärk skal man tagha abroth oc
malyrth oc wälla saman j starka ethikio oc wätha
ther mz howdh om affton oc morghon
Jtem for howdzwärk aff starke soth skal man
thaga wiin ethykio oc olio giorth mz rösä bodha
lika saman oc stämpa galiga til hon wardher som
miöl oc röra alth saman oc raka harith aff oc
gnidha howdhitmz eth hwith klädhe linth oc
smöria äfter mz thy som för är saght
For örna wärk skal man lätha quinna miölk
warma i öron oc smöria om kring mz olio laurin
thz är goth for döwilsä
För böldh oc blodh j öghom skalman
tagha arwi oc hwitha aff äghit oc stampa saman
oc läghia om ögeth
Jtem for klodha oc blämma po ögheth skal
man tagha costa aff rutha oc aff komiin oc thz
hwitha aff äghit oc tämpra samana oc wridha
ginom ät smath klädhe oc sidhan läth thz i öghon
Jtem for bläst oc böldh j öghön skal man
tagha saffran oc thz hwitha aff äghit oc göra ät
plaster aff oc lägia ofwer öghat badhe affton oc
morgon


Jtem For alscons ögna wärk skal man tagha
reent glas oc stämpa smath til thz är swa som
miöl oc göra thz reent ath änthe är äfter vtan
döfth oc löghia thz i öghat i tre dagha oc göma
thz fraan wädher
For tanna wärk skal man tagha Piper oc
ingefer oc litith salth alth lika saman oc twa
först tänderna mz ethikio oc sidhan läg widher


p 165

ther som wärkin är badhe vtan oc innan thz är
goth for alscons wärk i tänderna
For heso skal man tagha cloff löök oc
skära hanom i söötha miölk oc drikka thz badhe
afftom oc morghom väl heeth
For wärk j högro sidhone skal man tagha
hwslök oc thz hwitha aff äghit oc biwgmiöl viscthat
oc göra äth plaster oc läghia pa högra sidhona
For ikth skal man tagha bäwer geil som hether
oppa lation Castorium hwlyrth skärsööt oc hwitan-
lögh minuatim incidantur oc stodh alth saman i
än mortara oc sidhan sywdh thz litith mz hwith
win äller mz goth gamalt ööl ok drikka thz naghet
swa heet om morghonen mz än fastandha magha
oc om aftonin tänthiit han gaar ath sowa
For mans andha illa dönande skal man
tagha pipar oc myntha oc lithet salth oc stampa thz
saman oc halt thz wäl länghe i munnen oc sidhan
swälgh thz nidher

(Det föregående fyller en sida, bl. 77 recto af codex 19
Benz. i Upsala Universitetets Bibliotek; handstilen från
c. midten af 1400-talet. Följa 5 toma sidor, hvarefter
ånyo börjas samma eller åtminstone samtidig hand.)


Arthimesia buna, Hon doghor moot lönlik
siukdom tha hon är sudhin ok hänna sudh dogher
drukkit äller ok stöt wridhin ii godhan dryk tha
hon är färsk ok sua druken tha hielper hon ok
sua the ther barn skal föda Hon fordriuer ok
steen ok häpto ok bläsningh ok styrke magha ok
läke hyärtaröther Thz säghia ok somleka mästara
ath hwar som hona bär vppa sik hanom skal ey
skadha diur bith äller ok nakakth eetherlekth


p 166

Abrotanum aabrut sudith ok drukkith
dogher moth lönlek siukdom ok sua the ther
ii barnfangh är thes lokth dogher moot hwut
wärk sudhit ok drokkit dogher mot hosto oc
körer borth spolorma aff liff ok bryther steen ok
fordriuer bryst wärk ok sinw wärk thz fordriuer
ok ognawärk än thz warder sudhit ij aa watne
ok lakt widher oc samwled kallasoth än thz
warder sua sudhit ok drukkit for än sottin tagher
Thz dogher ok thöm ther tala i sympne än thz
driks sudhit ii äthichio thz doger oc moth manga
handa siukdom drukkit rath mz vin
Absintium malirth ii huario handha drik hon
warder drukkin tha dogher hon mot alskyns siuk-
dom ther ras[k]lek[a] komber til ok mästh dogher hon
sudhin mz rägnwant ok skärd vm en dahg oc sua
köldh oc drukkin hon dogher ok örna wärk än
the flyta äller ok ther är dyn ii tha skal hon
siudas mz yksna galla ok läghias i linnit klädhä
ok bindha sua om öronen Hon fordriuer ok loppor
oc thylka marka mz sinne lokth än hon warder
stöt mz ätikio äller sudhin mz oleo ok om smördh
ok styrke hon ögon stöt ok blandath mz honagh
ok om smördh Hon dogher oc mot affwämilse
blandath mz win oc drokkin for än man aa haff
far Ok fordriuer hon möl ok dogher hon mykith
with färst sar stöt oc wider lagdh Hon dogher
oc mote ether fangith aff odhörth Löögh aff hänne
giordh doghe moth kladha Blandath ok temprat
mz märke dogher töm ther giri hawer til of-
mykin dryk


p 167

Plantago vel arnoglossa wägbredha äller
groblad MOster aff henne dokher mot lönlik siuk-
lösth liff Hon fordriuer ok wärk aff trutnom
öghom stöt oc om smördh
Ruta drokkin fordriuer lönlik siukdom ok
manga soth ok stille hosto sudhin ij vatn oc viin
fordriuer siukdom ii liff sudhin raa ij oleo ok
drukkin dugher moth kallosot for än hon takar
redha man hon hiälper oc lungho
Anetum dill drukken dogher mot lönlik
siukdom ok bläsningh ok fordriuer mangha soth
än man kasta gerna vp aff math Hon öke miölke
the quinno ther barn skal wpfostra Hon smälte
wäl math hänna aska bither aff dödköth ii sare
hänna röther stötta ok widherlagdha dogha moth
brinnande ögna wärk drukkin lokka fram watn
Feniculum then yrthen lösör lönlik siukdom
ätin äller drokkin hänna röther sudne i watn äller
i vin ok drokne gifwa fosthermoder miölk ok for-
driua vämilse mosther aff hänna rotom gör hwassa
syn Hon siälf stöt ok lagdh vidher öghon for-
driuer skymbil aff thöm


Saluia drokken rensa människio aff lönlik
siukdom stöt ok lagdh wid färst saar thä stille
hon blodh än thz blödhe ofmykyt Än quinna
vil ey wardha mz barn oc tho hafwer hon hwgh
at liua i naturlik lifnadh tha drikke saluiam ij
liomat vatn Ok fordriuer hon abortiuum
Rosa drokken mz vin dogher mot lönlik
siukdom ok binder löst liff oc ofmykyth hart gör


p 168

hon wekth hon fordruier oc maga soth oc huuudh
wärk
Papauer walmogha hon hawer trighia handha
blomsther ät är röth annat är mäkt [mörkt?] äller
suarth tridhia är hwith först aff ty rödha drokkit
fordriuer lönlik siukdom blandat mz vin aldra-
handha walmogho frö komber människio til ath
sowa än hon thz äther ok ey mer aff huario frö
än som än päningh wägher särdelis hwit wal-
mogha kombher siukan man til at soua Än dödren
är ey ofnär Än han twa sit änlite ther innan äller
ok hänne drikker Thz mägndha först stöt ok giort
som oleium oc ätit dogher oc til sympn Rothin
aff walmogho ätin gör goth i huuudh sua at oren-
lekheth flyuther aff huuudh ginom näsa Val-
mogha sudhin mz sapo oc strukin om ögon för-
driiuer skimbijl oc gör huassa syn ok skära
Sinapum Sinapper rensa mäniskio aff lönlik
siukdom ok fördriuer sten ok rensa hwud oc styrke
magha han fordriuer oc lepram mz gamblo vine
om smörder ok fördriuer han febres ätin för än
sotin tagher malin mz ätikio läke orma bith öghom
är han ey godher
Cerifolium kyruildh drokkin mz vin äller
miödh äghia fram lönlik siukdom oc watn oc for-
driuer sidho wärk oc magha soth oc aldra inälua
bläst ätin mz ätikio dogher moth wp kastilse oc löst
liff hon fordriuer huuudh wärk sudhin än man
twa sik vpta ii henna sudh ta thz liömth är oc
yrthin bundin om änlite oc om tynningha sudhin
mz oleo oc wider lagdh thz liim ther frost är i
tha forgaar thz


p 169

Enula alandh sudhit aff hänne tha hon är
sudhin drukkit rensa lönlik siukdom oc löse quinno
i barn fangh oc constipacionem
Sponsa solis blandat mz vin hiälper moth
lönlik siukdom oc mangha [?magha] sooth
Satarea drukkin mz vin äggia fram lönlik
siukdom quinna ther mz barn är äter hon hänna
yrth tha skils barn fran hänne blandat mz ätikio
fordriuer huuudh wärk drokkin mz vin för[]driwer
vämilse oc lifssiukdom
Pionia stöt mz mandolkärna oc ätin rensa
lönlik siukdom hänna frö drokkit fordriwer dröw-
ilse ther i sympn til koma hängdh oppa hals
dugher mot morbum caducum
Dictamnus hakyrt drokkin komber fram
lönlik siukdom oc fordriuer etyr oc gör ren saar
hänna mosther dogher mot orma biit drukkin oc
sua latin i sarith
Leuastichum lybherstikka drokkin köre
borth lönlik siukdom oc smälte math oc minscha
mangha[?magha] soot bläsning oc trutma oc ram-
blan fordriuer oc han oc rensa vrinam
Petrocilium päthersilia stöt oc lönlika lagdh
lukka fram lönlik siukdom oc barn aff moder liff
hon dogher oc mot vatn soot
Saxifraga växe mällan halla vppa bärghom
hon dogher for lönlik siukdom stöt mz piper oc
drukkin i vin oc hon bither sten oc fordriuer
niura värk
Liin frö stöt oc sydhan sudhit i miölk oc
sua ätitdogher mykit thöm ther ofmykit lönlyk
siukdom hawer


p 170

Vrtika näta hänna mosther dogher mot
mun soot länge haldin i munne hon fordriwer oc
hosto vptelika drokkin oc lungho böldh oc trutma
aff liff oc smördh om änlite stämne näsa blod
hänna bladh stöt rensa saar oc heele hunzbit
Apium märke doger vidh trutma spinaa
Ra ätin dogher mot etherbit ok moth daglika
febres ätin för än sotin tagher
Ysopus sudhin i ätikio doger mot tanna
värk drokkin dogher moth heso oc mot lungho
soot oc köre spolorma aff liff
Cicuta odyrth hänna blad stöth i most ta
han är färsk dugher mot ögna wärk strukin om
kringh wan blandath mz gaasa ysther fördriuer
huuudh laast
Triplex mäldh sudhin oc ätin gör vekt
liff som är harth
Pastinaca mora hänna röther doga mot
tanna wärk gnidhna vm kring hon fördriuer värk
fran galla oc lifwer oc ländha wärk oc quinno liff
trutma huar som hona bär wppa sik äller hona
äther ormär ma han ey skadha
Origanum kunungher hans moster dogher
mot tanna wärk oc fordriuer örna värk lätin i
mz miölk drukkin hiälper inälfue
Menta drukkin smelte mat oc styrke magha
oc haller ather vomitum stöt löse miölk aff spinom
han läker oc hunzbit lagd uider mz salt hänna
moster mz hunagh blandadher dogher örom
Celidonia bränyrt hänna moster mz honogh
sudhin i gryto oc sidhan smörder om ögon taker
borth skimbil aff thöm


p 171

Jusquianum bölma hawer trighiahandha
blomsther oc frö et är hwit annat röth tridhia
suarth aff thy skal man sik vakta för ty thz bär
in dödhin Thz huita är bästh bristher thz tha
takis thz röda ätikia ther täs röther va[r]dha
sudna i liomadh oc hällän i munne fordriuer
tanna värk thäs frö stöt mz vin fordriuer trutma
aff spinom täs moster dräpper marka i örom


Malua kattosta sudne som kall oc ätne för-
driuer ether drykkia bii stinga ey ten ther varder
snörder zm the dogha oc vider trutna spina oc
sua widh byldh hwin är sudhne oc hethe vidher
lagdhe ätne rensa quinno aff barnfängh oc for-
driua sten sudne mz ätikio dogha wid tändher
Lolium vel nigella klinta stöt mz piper-
root oc litit salt oc om smördh thän ther lepram
hawer ta förgaar hon
Buglossa iordskräppa hänna röther sudne
i watn dogha vidh tanna värk
Marubium blonda näta drukna äller ätna
fordriuer thera moster blandadher mz honagh
fordriuer ögna skymbyl
Baldimoma käryrth dogher mot hiärta
värk oc gyr rent bryst oc rensa wäl magha oc
doger for haaldh
Pulegium stöt oc drokkin mz vatn dogher
i barn fängh
Galla eekäpplä stöt dogha mot blodsot
oc näsa blod
Marotus miodyrt hänna frö rot stöt doger
mot ögna wärk


p 172

Asordula syra hänna moster lätin i ögon
skäre töm
Aristologia holyrt stöt oc drukkin doger
for etherbit
Eufrasia sudhin mz holyrt gör skär ögon
Raphanus piprarot doger mot magha soth
hänna moster doger mot ögna värk drokkin for-
driuer lepram oc sten
Cepa sipol stöt doger vid skallot huuudh
än thz varder optelika ther i tuagit tha wäxe
har ather i gen tera moster fordriuer ögna skimbil
huar som sina tender gnider huar dag arla i tera
moste han far aldrik ilth i them blandader vid
quinno miölk oc lätin i öron fordriuer tera värk
Allium huither löker drukkin doger mot
lönlik siukdom läker hunda bit vid lägder oc orms
hugh oc marka oc the fly for hans lokt sudhin
i bönom oc smördher om thinninga fordriuer
huuudh wärk
Porrus löker drukkin doger töm ther
sputta blodhe han hiälper lungho oc brysth oc
gör skära rösth han läker bit aff etherlekom
diurom vppa lagder drukkin mz quinno miölk läke
hosto Vngha quinno the gippta äru ätha gerna
purlök ta varda the mz barn ras[k]leka han hielper
oc saarom stötther mz honagh
Salix piil holken quinna mosten aff hans
löue drykker hon faa ey barn drokken oc for
blodsoth dogher Han dogher oc for huuudh värk
latin i näsa han styrke oc öghon
Juniperus een ypocrates han sigher thz
eenebär arla om morgon ätin styrkia hiärna


p 173

tempra skeel göme syn rensa brysth göra skära
röst styrkia magha fordriua bläsningh smälta
osmältan math bryta sten the göra hetan märgh
the göra oc godhan andha the godha mot para-
lisim & ether huar som varder smörder mz tera
oleo tha godha te mot quartane krap[t]h
Cerusa kyrsebär kötit aff te[m] gör godh
blodh skalen rensa maga oc kärnen fordriuer
sten Si comedis cerusa dabitur tibi gracia trina
testa piat stomakum nucleus lapidem tibi tollit
et de carne sua sanguis generatur opimus
Tessa yrte digdhe äru mäst vtdragna aff macri
bok oc aff gallieni ordom oc ypocratis oc sua aff
mangom androm mästarom klokom Deo gracias
Contra scabiem capitis i skurff tak skräppo
röther twa äller tre ok ena skedh bränne sten
stöttan fyra skedher mz tiäru fäm skedhe mz bokka-
talgh tio schedher mz bomollio tua näuo mz stöttom
enebärom oc wäl alt saman oc sila sidhan ginom
eth klädhe oc smör om sidhan oc quidh aldre ath
ey skal wänt huuudh vardha om sidhir
Nota pro infirmitate cerebri Abrotanum
tritum cum melle et acetoso vino sume et da in-
firmo bibere
For ögna roua sume duo colearia de
ruta et melle et misce vngens oculos Succus
absinthii mitigat omnem dolerem oculorum
Än skymbyl är ower ögom draghin tak
quikka sualu ok skär aff huuudh mz glasy sua
at blodhrin rindher aff glasi oc i ögath tha for-
gaar skimbyl


p 174

Jtem sume fel lepros et oculos vnge et
clarificentur oculi
Fel ouis cum lacte mulieris mixtum re-
nouat aures
Tak fic(?) hurs galla oc blanda vid litit
vin oc litin manxsöör oc läg vid ögön ix dagha
Tak bränth salth oc vridh loppta om
tanna köth
Fore brysth värk tak rutam oc väl i vine
oc drik sidhan
Vider hiärta wärk tak marrubium et polle-
gium oc siud
Fore huuudh wärk Tak kamello bloma
bäuärgel cobebo gardkumen oc piperkumen oc
stöt thöm i enom mortura oc sua siud thöm i
starko vine oc sua twa tit huuudh i lagenom oc
sua lät the yrtenar mällän tw linnin klädhe oc
binth om kringh tit huuudh


(Följa ännu 52 rader endast pa Latin, hvilka ej behöfva
här meddelas.)


Aff blodh laat görande eller latande, först aff ondo


Thre äru the dagha i areno som ey skal
latas blodh ok taka läkedoma Jtem första daghin
i augusto manat oc ythersta daghin i decembri,
oc xi daghin ij aprils manat. hwilkin som ij
thessom fornämpdom daghom människia eller fää
laatz tha döör thz mz ondom dödh
Jtem a sancti benedictj afthon ok ad
vincula sancti petri ok barbare virginis är dödz
wadha at lata blodh


p 173


tempra skeel göme syn rensa brysth göra skära
röst styrkia magha fordriua bläsningh smälta
osmältan math bryta sten the göra hetan märgh
the göra oc godhan andha the godha mot para-
lisim & ether huar som varder smörder mz tera
oleo tha godha te mot qauartane krap[t]
Cerus kyrsebär kötit aff te[m] gör godh
blodh skalen rensa maga oc kärnen fordriuer
sten Si comedis cerusa dabitur tibi gracia trina
testa piat stomakum nucleus lapidem tibi tollit
et de carne sua sanguis generatur opimus
Tessa yrte digdhe äru mäst vtdragna aff macri
bok oc aff gallieni ordom oc ypocratis oc sua aff
mangom androm mästarom klokom Deo gracias
Contra scabiem capitis i skurff tak skräppo
röther twa äller tre ok ena skedh bränne sten
stöttan fyra skedher mz tiäru fäm skedhe mz bokka-
talgh tio schedher mz bomollio tua näuo mz stöttom
enebärom oc wäl alt saman oc sila sidhan ginom
eth klädhe oc smör om sidhan oc quidh aldre ath
ey skal wänt huuudh vardha om sidhir
Nota pro infirmitate cerebri Abrotanum
tritum cum melle et aceteso vino sume et da in-
firmo bibere
For ögna roua sume duo coclearia de
ruta et melle et misce vngens oculos Sucus
absinthii mitgat omnem dolerem oculorum
Än skymbyl är ower ögom draghin tak
quikka sualu ok skär aff huuudh mz glasy sua
at blodhrin rindher aff glasi oc i ögath tha for-
gaar skimbyl


p 174

Jtem sume fel leporis et oculos vnge et
clarificentur oculi
Fel louis cum lacte mulieris mixtum re-
nouat aures
Tak fic(?) hurs galla oc blanda vid litit
vin oc litin manxsöör oc läg vid ögon ix dagha
Tak bränth salth oc vridh oppta om
tanna köth
Fore brysth värk tak rutam oc väl i vine
oc drik sidhan
Vider hiärta wärk tak marrubium et polle-
gium oc siud
Fore huuudh wärk Tak kamello bloma
bäuärgel cobebo gardkumen oc piperkumen oc
stöt thöm i enom mortura oc sua siud thöm i
starko vine oc sua twa tit huuudh i lagenom oc
sua lät the yrtenar mällän tw linnin klädhe oc
binth om kringh tit huuudh

(Följa ännu 52 rader endaft på Latin, hvilka ej behöfva
här meddelas.)Aff blodh laat görande eller latande, först aff ondo


Thre äru the dagha i areno som ey skal
latas blodh ok taka läkedoma Jtem första daghin
i augusto manat oc ythersta daghin i decembri,
oc xi daghin ij aprils manat. hwilkin som ij
thessom fornämpdom daghom människia eller fää
laatz tha döör thz mz ondom dödh
Jtem a sancti benedicj afthon ok ad
vincula sancti petri ok barbare virginis är dödz
wadha ot lata blodh


p 175

Aff godho blodh laat


Jtem först om sancti vincencij apton, oc
bätre om sancti valentini dag johannis et pauli
oc xvi kalendas aprilis

Jtem är granlica atuaktande at huilkin
som sik lather a winstro armänom xvij daghin ij
mars manade, oc aff höghro armenom xi daghin
j aprilis manade han mister aldre sina syyn eller
ögna lyus


Jtem hwilkin som v dagh eller iiij ytarst
j mars manade lather sik blodh han faar aldre
febres oc mäst hiälper blodh lat aff octauo ka-
lend. aprilis ok til the ytersta kalend. junii,
ffor thy tha ökas blodhit mäst

Jtem i blodh lata skal atuaktas timans
qwemelikhet, som är got eller ilt wädher, älla kwldh
älla hita &c oc manans lup Jn första fämta
daghin. x xv xx xxv xxx i thässom daghom dogher
ey blodh laat, ffor thy at i thessom daghom äru
manghe dödhe for thy at the wildo ey sköta
tymommen ok manans lup,


Jtem i thessom daghom som äpte nämpnas
är bästa blodh laat swasom xvi kal. aprilis. for
thy tha scal man lata sik for siwgh öghon, oc at
man skall ey faa ögna sot Jtem iii idus aprilis for
febres oc annan kropsins siwkdom Jtem fiärda
daghin j maio manad oc ytersta daghin i sama
manadhe for alla hardha sootther thy at the ganga
alla aff gallanom oc hans yfuerflödoghet vtspredas
j allan kroppen


p 176

Märk här wäl


Um blodhin vtdraghin aff adromen, oc
är han fradrogher ofwan oppa tha är ilt i bryst
Jtem är thz gult tha är miälthin siwkir Jtem är
blodhit grönt, tha wanskas mykit hiärtans makt
ok krafft Jtem är han blaa allir tha ökis lyfren
oc tha hafuer människian ilt j alla hiärtano Jtem
är thz swa at han är hardher oc swartir tha scal
människian lata opta oc smaam Jtem är thz swa
at blodhit är rööt oc swart ok hafuer en circhil
ella ringa storan om sik, tha scal rädhas gutta, thz
är swa vndherstandande At watzskan böriar at
dragha sik til nokon lim ok tha wärker aller kroppin
Jtem Nw är märkiande huru thenna drägt til gaar

Först dragher sik een watzska aff hofdhit
nidher i kroppin ok thz hether a latino katarrus*
Jtem böria thz flyta til öghonin tha heter thz
scotomia, oc tha synis for synninne altidh swasom
nokor flogho äller haar, ok opta tagher människian
ther äpter oc thänkkir swa wara sant som synis
Jtem flyter thz [til] näsana tha hether thz coriza
a lation, thetta vnderstanden ij well hwar mz sik
huru thz gaar til Jtem flyter thz til tänderna
tha heter thz brancus ok ther aff wardher tanna
wärkir ok tungho böld oc annor tholica siwkdom
Jtem flyter thz til halssen tha heter thz squin-
ancia a latino oc samnar sik mellan modherlösonne
oc then hardha strupan ok är hals bylden Jtem
flyter thz [til] lunghonne tha wardher en böld som
heter parapleumonia oc tha faar hon hosta ok


p 177

henne fölghia febres Jtem flyter thz til maghin
tha wardha thre siukdoma, Först heter diarria
thz är vtsot The andra heter dissenteria, thz är
tha badhe fölghias at blodhit ok thz tiokka pissit
The tridhia heter lienteria thz är then tidh blodhit
ganger ensampt Jtem flyter thz nidher j inelfuin
tha wardha two sotte. the första heter colica
thz är stämpna tha thz tiokka piis gar ey ok the
andra heter ylica oc hon star j smatarmmomen
Jtem flyter thz til blädronne tha wardha thre sotte,
the första heter scuria ok är värker i blädronna,
the andra heter stranguira thz är tha thz thunna
piis drypir smam ok hafuer ey sit rumma lop Än
the tridhia heter dissuria, hon wardher tha som
människian ville gerna lata löpa sit vatn ok enkte
vtgar


thetta är alt höfuislica taladh


märk, blodzsins skodilse äpter thz at han är
vtdraghin


Först vm han är tiokker eller thunder Är
thz swa at han är tiokker tha märkir thz mykit
tiokt blodh aff sik siälfuo, äller aff törko, swa at
hetin hafuer vptörkat wäskona, ok swa blifuer
blodit thört jgen Jtem är han alstingx tunder
tha märker thz onda smältning, oc myklo wazsko
i kroppenom osmälta oc raa som ey är sudhat,
ok är blodhit hät, tha är thz thunt aff hetanom
Jtem ok är blodhit kalt* tha är thz aff köldh
hwart koma skolande spitelsko, eller omykin fätma


p 178

Thy at fätman wardher aff blodzsens bränning aff
starkom hyta wällande honom oc omwändande i
bränningenne oc swa gör hon spitälskona*
Jtem ma man känna blodzsens godhet om
smakin, är thz swa, at hon är söthir thz är got
tekn, thy at thz är fullelica smält oc temperat af
naturlik heta

Jtem är thz bittirt oc beest som oppa
lation kallas amarum, tha radher colera i blodene
Colera thz är gallen

Jtem är thz swrt jdem
acre a lationo thz teknar melancolie habundanciam,
thz är at blodit är forbränt ok alt fult blandat mz
galla, melan grece, thz är [swart] oppa gresko, thz
är nigrum latine, ok colon thz heter galla a gresko,
oc swa sättis thz ordh til samman, som kallas
melancolia, thz är swartz blodz drägh blandat mz
myklom galla Jtem aff blodheno oc gallenom warda
alla hardha sottir
Jtem är hz ont eller vansmakande. som
heter oppa lation Jnsipidum tha är omykin blandilse
aff blodh oc köld saman. tha heter thz fleuma,
fleumon oppa gresko thz är kyld eller frost pa
swensko
Jtem ma blodit kännis oppa luktinne

Jtem lukter blodit tha är mykin ruthin wazska
blandat mz blodheno ij kroppeno Jtem är han
watnfuller thz teknar at han hafuer ey fullan hyta
a naturenne wäghna at han kan smälta ok tiokker
wardha For thy at vnderstundom är mykit watn


p 179

j honom hulkit som gaar ginom kläna adhrona ij
lifrinne ok thetta watnit sigx hafua liit eller färgho
som annat piis, hulkit som är ofuirflödelikhet the
andre smältingenne

Jtem vnderstundom är fradha j honom,
ok är thz aff blodzsens lup äller strängxsins
fradha, antigi blodhit siwdher, äller ok märkir
thz vädher standande j kroppenom Oc for thy
är ekke frada a blodhit tha är thz got

Jtem är blodhit hwit tha radher hyten
offuer wätzskona oc bränner hona, ok samuledis
märker thz the wätzsko som ey brynder Oc then
tidh wätzskan brynder tha ludhir blodit samman
ok är seekt aff hytanom som hon brynder aff
En är blodit watzffult tha är thz naturlikit
godh liit blodzins

godher lither bodzsens skal wara rödher
ok nokot brun vidher thy at röth blodh klart som
purupur thz märker coleram rubeam thz är rödh
galle sigher galienus
Jtem color viridis Jtem är han vndher-
stundom gröön ok thz märkir thz at blodhit är
osmält, at thz ey hafuer fullan naturlikin hyta
som tilbörde
Jtem stundom är han swarther ok tha
är han ful brändher
Jtem ondherstundom är han blaa. tha är
ympnit aff melancolia thz är forbränt blodh rutit
rult blandat mz galla, äller ok hiärtans ok lung-
onne krafft som är andin qwälias oc minzskas

Jtem vnderstundom gaar han rät, vt,
thz teknar at han är tunnir Jtem vnderstundom


p 180

seent, oc gifuer vndersta at han är tiokker, oc
tha han gaar ey afsnart oc ey ofsent tha är
han midhilmatto

Jtem vnderstundom löir han sköt til-
samman ok tha är han tiokker ok vnderstundom
seent tha är han tundir
Jtem godher blodher scal wara manga-
ledhis littadher j sinom delom, j öfra delenom ok
vt vidh ändana tha scal han vara rödher thy at
han är lätter oc thy flyter han ofuan aa, ii medio
rödher oc ey klar oc nidherst vid grundit swarter
for melancolie sculd for thy at bränt bodh fult
mz galla är thungt oc sätter sik nidherst

Jtem ma thu känna honom vm takilsin,
tak en käp oc gör han sihwalfwan oppa ändanom
oc wäl slätan oc stik swa nidher a blodit bryster
han genstan oc star ey mot tha är tekn at han
är mykit thör En star han jgen mykit mot för
än han bryster tha är han mykit slämogher oc
äter oc segher, Oc är swa, at thz ey är ofseekt
oc affbraat, tha är medhil matto &c

(Efter Upsala Universitets-biblioteks handskrift n. 19
Benz. in quarto, af blandadt innehåll och skilda
stilar, från c. midten af 1400-talet.)


p 182

Twa adror som sittya oppa tinninghen vt-
mz ögönän paa begyä sidher the hielpa for örnä
sangh ok flytandhe öghän och for örna werk ok
ögnä werk, ok for bitther hoffwet werk &c
Jtem twa adror i bodha örna hwlorna pa
boda siderna the hielpa for örna werk ok for
swsen ok blesen ok hwinan j ören ok for mikith
flythenda öghän ok for döwilse &c
Märk ath then adran som sidher paa änneth
hennä skal man latha for hoffwet werk, som man
hawer fore i hoffwodhit, ok for hoffwet örzl,
öghnä werk, oc fore ath sspitals soth skal ei
ögyas, ok for man ath wndherstaa om [hon] wil
waxa &c
Jtem then adran som sidher frammarsth
oppa näsen (paa bodha sidernä) hon hielp[er]
for ögna rinnelse Jtem twa adror som [sithia]
främarsth paa näsen wtmz ögonän the hielpa ath
rensa ögonen for skwmäl ok blemar i öghen ok
[at] ögnä bran ei infallir
Jtem the twa adror wndher twnghom
om hon wel latäs tha hielper hon for tanna
werk ok for mwn skoldh for querkä bildh for
werk i hoffwoth som gar i gömen jessen ok ikth
i öghen for häsä ok alla mwnsoth for blemär i
anlethet &c
Jtem twa adror som sitya pa halsen beghiä
sidher näst örnän the hielpa wel for bristh werk
hosto ok ögna werk ok hoffwoth werk ok gör
menniskiän wel swndh om wel lats &c


p 183

Jtem twa adror som wthmz bodhä örnän
liggyä the hielpa for hiärta werk, ok fore ath
dröma skwla ei for mikith komma ok ögnä soth
ok for döffwa ören, ok for ath anläthet wordher
ei blemäth &c
Jtem twa adror som liggia i ghömen badha
kinbenen the hielpa for tannna werk for mwn soth
ok the hielpa ganska wel for öghon &c
Jtem then adran som liggdher wndher hakonä
hon skal latas fore sporna werk ok for blemar
som paa anledith är, ok for hals skab then adrän
som j gömän sidher hon skal latas for hoffwet
skorff ok for skabboth öghom &c
Jtem the twa adronar liggia pa armenom
hedher sefalica hoffwet adrona wordhe the wel latna
tha hielpa the for arma werk och for axla werk
ok for stinnelse i halsbastith ok for hoffwith werk
som er i alth hoffwodit ok for doffwe ok for
örnä soth ok skal man latha then adran wm
worin for koldhä soth &c sequitur mediana
Jtem mediana komer fran hiertath ok
liggher mith oppa armenom ther som mwsin wndhe
liggher wordher hon wel lathän saa hielper hon
wel for al then werk som liggher wm kringh
mans hierta som soth wth aff all kroppen gar
ok for magha wemelse ok for ögna soth ok hon
skal lathas j may manath &c
Jtem then stora adran som liggher innan
paa kneth paa sidherna beggyas, hon hielp[er]
for pwsna been ok for wärk i rösänä ok for
steen ok sandh i bledrönä ok for rögh wärk ok
lindhä wärk ok quinnär som mikin blodhgangh


p 184

haffwa ffor skab aa lar ok been ok for krampa
for podagram
Jtem twa adror som pa badhä hasana
liggia the hielpe for rögh werk ok ländä werk
ok for hoffwodh werk ok öghn ok for brytfallen
soth ok for mang[g]th annäth
Jtem then adran som liggher innan a ben-
eth hon hielper man for sandh i bledronä och
then som ikki gidher pissath ok hon hielper mököth
wel then quinnä som ikki er wel rensäth äpther
barn, ok for then lönlik manatz soth som ledoga
quinnor plegha ath haffwa om hon er alth for
mikin ok for werk som wnder födeernä är &c
Jtem twa adror som paa skapith sittya
the hielpa for trutma ok for sten ok sandh i
bledrenä ok for trangha piss oc watersoth &c
Jtem twa adror salintella hos then mynstha
tän oppa bodom benomen the hielpe for werk i fodz
bladhith och i knä ok for rik werk ok for watersoth
ok for ikth i allom kroppenom ok skal man latha
alla fira salintellas oppa henderna ok födernä &c
Jtem twa adror som liggyä wthan oppa
beggyä sider hoos ankelen the dugha ok hielpa for
stark been ok fore then werk som stor i lorknylernä
ok for lendha werk ok for krampa ok koldesoth
Jtem tw Sanlintella hos mynsta fingeren hon
hielper febrius ok hon er goth om hon wel latz for
kolde soth ok hon tagher en deel aff alle adror som
i mans krop er ok hon hielper wel for watersoth &c
Jtem vena circularis pa badhä armena j
albwgha kroghen the hielpa for brysth werk ok
trangh andha for arma werk for howodh werk


p 185

och for fallandä soth ok for lwngho soth ok hon
skal latas wm fasthän ok ther wordher man
karsker aff &c
Jtem wena epatica ligher nidersth oppa
armän hon er goth for sidä werk hiärta werk
sma tarma werk, for ondha armhwler oc for
koldhesoth hon skal latas jn apili ok hon hielper
for siwgh milth ok magha &c
Jtem skal man merka ath alla adror skwla
lates oppa hoffwodith armanne skwla latas for mol-
tiidh wthan then adran som liggher oppa haghän
Jtem skal man ok merkä ath alla adror som
liggia a larith eller benith skula lates effter moltiid
Jtem skal man merka ath wm woren och
somaren skal man lata loppa then högra sidhän
Om hösten ok wintheren oppa then vinstra armän
thän saa lather sik han wordher wel lothän ok
wel helbreda
Jtem äre tesse tima aldra besth wm arith
ath latha sik wthi Om sancti blasii dagh Om
sancte valburgis dagh Om bartholomei dagh om
sancti martinj dogh Tho skal man tha märke
ath ikki ath enastha om the samma dagha wthan
stwndom oppo them ok stwndom fore them ok
stwndom epthe them Som litere signorum eller
tabula signorum til seyä
Jtem äre tessä goda signa Aries Om
han er ei in lunacione Jtem libra aquarius ok
sagittarius Om the äre ey i nytendilsendä eller tha
manadhen opfylles som är tha nedhen wil komma
j the mattha skal man ikki latha sik


p 186

Autumpnus
Autumpnus är hösther Thennä thimen är
kaldher ok thör j honum ganger solen fran thry
tekn som äre libra scorpio ok sagittarius j thöm
thninanom gömar man alle the frucht som er
komen til allom sinum stadhga, then thimen görs
mannen möketh dröffdan stwndom wredan reddan
ok sömpnogan ok stundhom mikit waknan, bethre
haffwa sanguinei en melancolici j then thimanom,
ok bäthrä barn en gamble men Stor siugdomber
thimar gerna i thön thimanom aff melancolia, ok
han er mikit wärre en then som thimar aff san-
guineo J then thimanom skal man gerna äthä
warman math

Sequitur hyems


Han er kaldher ok wother hans köld komber
aff thi ath solen haffwer fyärre til gangh wm
wintheren ganger solen fran thry tekn, capri-
cornum som er nidhersth aquarium oc piscem i
them thiman haua flematici wärre en colerici
bethre wnghe men en gamble, thi colerici ok
wnghe ärw hethe aff sine natur ok thörre Ok
gamble men äre wathä ok kaldhä Manzens aldher
hauer winthers natur mz sik, i thom thimanom
skal man drkkä ok äthä thz ther thorth är ok
het aff sik, j thöm thimanom faa somlige men
hardan siwgdom han kombier aff flematica ok
somlige faa myndhra siwgdom ok komber aff
colera

Estas
Thenne thimen er thör ok hether tha mognas
alle säädh ok allä fructh tha ganger solen fran


p 187

thry tekn som ere leo virgo thaurus tha er manzens
natur het oc thör oc mannen wordher gerna wredher
aff sine natur oc ilzskäs, bäthra hauä tha flematici
en colerici, ok bethre gamble men en unghe Colerici
ok wnghe men tholä mere nöödh aff siugdom en
gamle men Aff colera thimar tha wärsthä siug-
domber i thöm thimanom skal man gerna ätha
kaldhan mat &c


Ver


J thön thimanom nyas örhter ok trä tha for
solen sina makth och jordhen ladher tha wp sina
hwl ok alle handha örther thrä ok frukth ma tha
aff henne födhas tha gor solen fran thry tekn
som er Aries thaurus oc gemini tha ökas manzens
blodh, ok haffwer makth i lwngonne som er wath
oc heth ok likas warmen oc wädhrena tha röris
blodhet i allom limmom ok tha komber optha
somlighom stor siugdomber ok kaldhä soth aff
melancolia oc stundhom ma man hielpa mz adro-
blodh i thöm thimanom haua behträ gamle men
en vnghe then thimen er ok gerna wather aff sik
ok optha wordher man tha siwker thi manzens
kropper er mikit stundom oppen ok hans pori
ther hans sweth pläger wtgha ok thi skal man
tha gerna ätha kaldhan math ok thörran &c


---------------


Januarius Aquarius


Tha skal thw drikka goth win ok godhä
drykker oc ey skal thw tek ladha blodh, optha
skal thw haffwa badzstuffwo ok timelighä ätha
lithet, äther thw mikit tha for thw kaldasoth,
Försthä daghin annan siwndha otthandha ok fem-


p 188

thandhä skal thw ey ladha tek wm thw wilth
leffwä thz aareth komber thordhin thz teknar goth
aar örlögh ok mikith storm, tha skal thw gerna
ätha warmän math Januarius sigher tha jak er
mektwger tha dogher tek ey lada blodh wthan
tek trengher til tha ladh optha twmelfingrana


Fabruarius piscis


Goth er tha ath ladha blodh tha skal thw
äthä swran math mz äddeke ok win ok goth ööl
skal thw tha drikka tha thw badhkar ok göm wel
tith hoffwit fran köldh A siwndha daghin skal
thw ey latha tek wm thw wilth leffua thz aareth,
then som föddher wordher 3{degree} uel vii{degree} kalendas
februarii äller ydibus februarii hans kropper skal
bliffwa hel til domen, komber thordin thz tekna
stora plagha och dödh ok mesth rika mannä Fe-
bruarius sigher j myna woldhä är goth ath ladha
adroblodh oc clena yrther äthä ok thw skal ei
drikka watn


Marcius Aries


Tha er helsamth optha badha ok gnidhä sina
tendher mz salth, ei är tha goth ath ladha blodh,
tha skal man gerna ätha rwtha frö saluio merkä
feniculum ok petrocilium, them sik ladher blodh
aff femthandha dagenom söttendhe eller adher-
tandhä han skal brodeligha döö ok then sik
ladher aff sextandhä dagenom han skal brath
wordha blindher Höris tordhön thz teknar storm
ok godhä fructh ok mykith örlög Maricus sigher
i minom thima skal thw ey hetha badzstugho
haffwa &c


p 189

Aprilis thaurus
Tha är goth ath ladha blodh for lwngonä
skuld ey skal thw äthä yrther tha ma man äthä
färsth köth ey röketh then sik ladher blodh A
vii daghin äller femtandhä han skal [döö] ynnan
firithighä daga och then sik ladher a syetthä eller
xi daghin han misther sina syn ok then sik ladher
aa försthä daghin han skal antighä genasth eller
bradeligha [döö] Höris tordhön thz teknar frwct-
somth aar ok goth, ok ondha manna dödh April
sigher j mynom thima är goth ath ladha sik
blodh &c sequitur

Mayus Geminj


Tha er goth ath drikka malyrth mz win
älle gädha myolk, goth er ath ätha saluio ok
rwtha, then sik ladher a vii dagenom xv äller
xvij han skal döö innan aar Höris tordhön
thz teknar hardh aar, lwngo adran är goth ath
lada Mauis sigher i mynom thima ma thw wel
latha blodh ok kaldhan math ätha ok drikka
malörth


Junius Cancer


tha er got drikka fasthandhä kolth keldo
wathn ok wm qweldhän warma? myölk tha är
goth ätha syddefäre agrimoniam ok bethonica,
then sik ladher blodh vi daghin han skal dö
innan aarith Höris tordhin thz teknar fructa-
samth aar ok miken siugdom j almoghan tha
fordriffwer kalth wathn coleram Junius sigher i
minom thima ma thw wel ladha blodh ok ätha
ä[ce]tuarium och sambuca blomär märkä polleyn
ok drikka kalth wathen


p 190


Julius leo

Jn julio skal thw ei mikith soffwa ok ey
äthä häthan math oc ey the fiska som tagas i
dödhowathne oc tha skal thw ey ladha blodh,
drik saluio rutha Aniis merkä och gamandriam
then sik lather blodh a femthondha daghin älle
siwttendhä han skal dö innan areht, höris tordön
thz teknar goth korn ar och fädöda Julius sigher
thw skal ey latha blodh i mynom thima ok ey
lenghe fastha flesk skal thw äthä gak til badzstwo
söffh ey mykith


Augustus virgo


Tha är tek wadelikth wm thw ey tha bewara
tek fore köldh thw skal ey ätha kaldhan math
thw skal optha til warma stwo gaa, grobladh och
polleye skal thw ätha, xix daghin eller xx skal
thw ey ladhä tek wm thw wil leffwa thz aarith
ok ey fämthandha daghin wthan tw wil döö innan
iii dagha Komber tordön tha komber ok miken
siwgdom i folkith Augustus sigher j mynä waldhä
skal thw ey ladha blodh, kardamoma skal thw
ätha ey skal thw äthä raa röther och ey skal
thw ätha fisk

September libra


tha skal thw ladha stekiä tek brödh mz salth
ok dyärfligha ätha alle frucht som är ripa ok
wälmoghän oc tha ma thw lada tek blodh aff
adrom ther tek törffwas huilkin sik ladher blodh
a sextandha dagenom äller adhertandhä han skal
döö innan aareth Komber thordön i then man-
adin thz teknar fruktsamth aar oc storan herra


p 191

dööd September [sigher] i minom thima ma thw
wäl ladha blod och thw skal ätha ferskan oosth
oc drikka mosth &c


October scorpioTha ma thw ätha fogla oc wildyr ok ey tiwra
köth thw skal drikka mosth ok ätha syddafära
kardamoma och galigaa then sik ladher blodh a
vi daghin han skal döö inna thz aareht komber
thor dön i them manadenom thz teknar harth aar
ok miken storm October sigher j mik skal thw
ey ladha blodh oc ey haffwä badzstwo thw skal
drikka mosth gätha myölk ok foramiölk och gerna
skal thw ätha giffers nagglar &c


November sagittarius


Tha skal man badha hiith tha skal man
ladha sik blodh mz koppom och bewara sik for
köldh oc frösth tha skal man ätha syddafera och
kardemoma then sik ladher blodh a sextandhä
dagenom eller siwthande han skal döö [thz] aareth
Komber thor döön thz teknar goth aar och fructh-
samth Nouember sigher wthan tek trengher thu
skal ey ladha blodh tha skal thw drikka getha
miölk tha ökas tek goth blodh ok tha for thw
fagirth anlethä &c sequitur alius mensis


December capricornus


Tha skal thw göma thit hoffwit fore stor
köldh thw skal ladha hoffwdh adrone och tha
skal thw haffwa badzstwo swa optha tek tekkis
thw skal ätha syddefära och piretrum hwa sik
ladher blodh a siättha dagin äller xx nyttondha
han skal döö i thi arenom (qui primo die de-


p 192

cembris minuerit infra xl dies moriatur) wardher
nogher hogghen til blodz a ythersta dagenom i
them manadenom han skal antigie bradeligha döö
ther aff eller genisthan komber thordön thz teknar
godhan friidh ok goth aar tha skal thw ätha
warman madh och yrthadhan ok mwskaat De-
cember sigher ey skal thw ladha blodh j minom
thima


Alla adror a lor och ben skwla lathas
äpther mad alth blodh ladh skal göras akth och
warilse, och then som lather han skal skodha
manzens aldher ok hans makth och thimanne
skipilse ok hwru bloderen sik skipar är thz tyokth
lath thz löba til thäs thz wardher twnth är thz
swarth ladh thz löpa til thz wardher röth, ther
som wärken stor ther skal man ladha twärs i
modh ey tid ther han er

A tässom daghom skal inghen ladha
adra sik eller sinom fää wthan wadha, worfrugo
dagh i fastone sancti pedhers dagh ad vincula,
och nästha daghin äpther michaels dagh
[paragrad] A tässom daghom är goth ath ladha
blodh siättha daghin äpther sancti gregorii dagh aa
högra armenom, Atthendha daghin äpter varfru
dagh i fastone aa vinstra armenom fföre ögomen,
trettandhä äller fiorthandhä daghin äpther hal-
uardhi a bodhom armom ffore koldha soth, hwar
som gömer tesse dagana mz blodlaath thz sägs
7th han skal ey faa kaldha sooth ok ey sinä syn
mistha

Adroblodh rensar manzens hwgh ok gör
goth minnä, ok rensar öghon syn och magha och


p 193

gör lösthä til madh ok bätrar mans rösth och
samwith, ffordriffwer hwngher sorgh och quidhä,
mi[n]skar onth blodh och längher mans liiff, Ok
then dagh man ladher sik adroblod skal man ey
soffwa &c


p 196

Mediana löper langelicha nider mith aath
armen. hon är god for ögna soth. hon hielper
for hiertawärk, Hon hielpir for reeff och sidho
styngh, ok är bästh v. dagh i Septembris manade,
wardir hon illa slagin Tha kombir spina boldh
Sida ok bryst wärk. och lända wärk. trangan anda,
Märk ath thw skal latha blod twärth moth
ther wärken staar.
Jtem i tessom dagom skal man ey laatha
sig blod heller sith fä. Om han ey skada wil faa
wppa sig, then försthe är warffru dagh i fastone
Then andre är vincula petri Then tridj är sancti
Jeronimi, oc in diebus canicularibus, oc marcelli
pape, oc siluestri pape
Jtem i tessom dagom är goth blodloth.
Som är sätthe dagin äpter gregorij a högre arm-
enom, och vij dagin äpter varfru dag i fastona a
vinstra armenom for ögon, xiij dagen och xiiij
dagen äpter haluardj wppa bada armana for kalla
soth. Then som gömer tessa daga. han mister
ey sin syyn, ey faar han kallasoth. Adra blod
gör goth mynne rensar maga. ok gör matlusta.
och bätrar rösth och färskar liiff Äpter adra blod
skal man ey soffwa,
Malörth hulkom lundom [man äther hon]a
eller dricker tha styrkir hon magan. Och bäst om
än [hon är] swdin i reno wathne, och skäris sydan
een [dagh for än] han drickär hona hon hielper
for margahanda sotther Hon driffwer borth spole-
orma och löser quidh Hon doger til ath göra
pissa bade man ok quinna.


p 197

Jtem hon doger for loppom ok flwgom
smör tik om kroppen tha flyr loppan For henne
luckt skuldh Tha skal tw stampa henna med
ätykio och smör ther med Jdem for nywra soth.
Lather man honag i malörth. thz styrkär
mans syn om man smör ögon ther mädh.
Malörth doger for klade. Om man twar
sig mz hona.
Ath tw skal ey spy wppa siö drick mal-
örth för en tw drickär annan drick,
Läggär man malörth for syna säng tha
soffwer man wäl
Han som lägger malörth i syn kläden,
them skär ey mallen.
For örnasangh stampa vxa gallen med
malört och läg wid örön
Jtem är mans nywre harder läg widh
malörth.
For maga soth siwder man malörth med
gröna olyo och smör wthan aa magan


Een wnger man fwl i broth. han hängde
i piona korn aa sin halz. han tappadhe thz bwrth.
strax fik hon sottena igen Then tiidh han fik
igen örthena. wart han färdoger
Faller man i brwth. tha skal läggia iij
piona korn vnder hans twngo och binth piona
rooth a hans halz.
Jtem for man qweso. Tha tag ena örth
som heter yres. ther vexer blomster wppa. ther
skal man taga rothena aff och torka hona wäl,
oc stöta oc giffwa manne dricka som quesa haffuer.


p 198

Jtem sempertina är god for queso. Drik
oc hona for ormabit. oc for michla hosto.
Jtem blanar mans hand äller fother eller
wrednar tha skal han taga asko oc salth. röth
wiin blanda thz saman som gröth. läg tz wppa
i dygn.


Jtem haffuir man skörbiugh. Tha skal
man taga getha miölk och krassa fröö wälla tz
saman tz skal han dricka,
För skörbiug i benom tagi krassa och
gethamiölk och salth oc lampatran stöth tz alt
saman och binth ther wider
Dil skal man taga tha som hon staar i
blomster, hona skal man stöta och göra puluir aff
och latha tz wppa the saar som senth helnas.
Vil tw hela gamwl saar. Tha skal tw
göra pulwär Försth skal tw haffwa ena [stunget j] mark
wax Ena [stunget j] mark kaadho Een fiärdungx mark
tiärw Ena [stunget j] mark kaado. Ena [stunget j] mark ghamalth
smör, Ena fiärdungx mark honagh. Och ena
fiärdungx mark olio Thz skal man wälla alth
til hopa. Tag sidan eth nyth klä[de] döp tz i
renth watn läg thz plaasther ther vppa binth
sidan widh saarith.
For man ilth i öron swa ther gar wth
blod eller watn Tha skal man taka pila lööff
och stötha tz smath och wriida tz gynom ith
kläde oc latha tz i öron
Lactuca skal man ätha tha mykin hiti är
For ty hon kölär mannen och gör mannen lätthan
ok swangan


p 199

En örth är Som hether hundatwnga hona
skal man stöta mz wiin och läggia wppa queso
wärk och for eether.
Rosor haffua the dygd. är man wan-
mäctogher til sine natur Tha skal man taga och
wälla them i wiin Och i watn halfft aff rosena
halfth aff wijnith oc halfft aff watnith och lat
tz i eth kläde och binth tz offwan for sith skap
som han hetasth magh thola.
For döda köth tag honagh baka ther aff
en leeff och brän han wäl och stöth sman som
pulwir ok bär i saarith
Haffwer man qweso i ögon Tha skal
man tagha mirram Och miölk Aff the quinno som
mö barn haffuir tämpar tz til hopa oc lath i ögon.
Om gamalt frosth är i been: tag iäst oc
rogbröd oc salth oc läg ther wider
Vilt tw göra goth draga plaaster Tag
plantanam rothamundam Hunda tunga Enula-
campana och rödabo. kathosth. grooblad. vax
kaada siwd tz til hopa och läg tz wppa eth kläde
och binth ther wider som saart är
For hoffwd wärk. Tag polleyam siwd i olyo:
läg thz vider hans änne tynningia oc vppa hiessa.
For Hoffwd wärk. tag wynrwda. stampa
mz olio. wrid om hans änne. thz är goth. oc bötir
ögon


For tz samma Tag pors. oc stampa mz
swrth wiin ther skal man twa sith hoffwd mz.
Thetta är läkädomber döwom manne til
hilso Tag grönth graan trä läg thz i elden Thz
watn ther sigher wth. sanka tz saman. Tag sidan


p 200

tz watn mz honagh. Och ith gräs som hether
barba Jouis siwd thz Tha thz är swdyth. thag
swa aff hwariom delenom. blanda tz saman oc wrid
tz ginom ith kläde. Ok lath tz i eth glas Tagh
sidan tz lath tz i öron Tha driffwär tz bort döffwan.
oc hoffwd wärk,
Malörth blandat mz oxa galla smör ther
öron mädh thz wrakär borth oliwd Thz är fwl-
pröffwath.
Thetta är goth thom som maal haffwa
misth Tag tz röda aff äggith stampa tz saman
med honag giff öhonum thz med ena skeedh.
For tz samma Tag gress som hether pol-
legium stampa thz med swrt wiin ganzsa warmt oc
lath thz i eth lynnith kläde lägh thz for hans näsa
Wyder bryst wärk: Tag rwtha och wäl
hona i wine ok giff honom dricka tha faar han
bätir
For hiertha wärk Tag marubium oc pol-
legium siwd tz i watne mz salt oc drik ther aff
fastande:
For tz samma Tag pipinellam äth fast-
andhe:
For saar Tag getha söör siwd han i
gamblo wine heller i getha miölk. siwd tiockth
som gröt Tha är tz märkelicha goth.
Saar som siälfft ypnas Tag marubium
stampa han med gamalt [i]ster och salt, tz är goth.
Jtem for torra hostho. drick saluia mz
gamalt öl Och höl tigh wäl. swa thw swetthas
och tagh mirram oc läg wnder thina twngo wäl
länge


p 201

For tz samma tag pipinella och stampa.
hona mz swrt wiin drik vel opta.
For likra soth. Tag gräs som hether
drachonia, tz är krokot som een ormbär oc tz
växer i storom skoge Thz dräpir madka som i
manne växir
Ad idem. Tag pipinella oc stampa mz
swrth wiin drick thz.
Jtem thetta är booth for alskons eether
Äthy huar dagh pipra fastande.
Ad strictum pectus ysopus cum vino
coctus pectus purgat Jtem ysopum contunde
postea baccas laurj et cominum tere et in vino
coque et bibe.
Jtem Enula campana, aland et thus et
saluiam in vino quo vatur paciens et liberabitur
Jtem gumi cerusaris in veterj vino disolutum et
datum ad sorbendum pectus optime lenit
Ad eos qui vrinam non retinent Semen
lactuce cum veteri vino coctum juuat
Ad torisones ventris bethonicam, vxa-
legh coctum in lacte caprino et adipe porcino et
manduca
Sanguis leopris lentigines a facie tollit
Ad eos qui in gutture dolent Cuminum
pugnum plenum coque bene cum vino et bibe
die ac nocte
Ad ossa fracta. Agrimonia trita et appo-
sita ossa fracta certissime sanat et solidat,
Contra anrattes?i: licktorn. Acripe carem?
thus mirram sulphur cepum equo pondere tere
simul et superliga


p 202

Contra paralisim Saluia data assidue para-
lisim sanat.
Qui perdunt sensum Solsequium: abro-
taneum et saluiam simul tere cum vino et da ei
bibere
Jtem si cum cepa vrsi facies hominis
vngatur erit internus et certus in quocumque in-
struitur et que legerit
Ad illam infirmitatem que dicitur surblinth
Vnge oculos cum aruino? wlpino et valet
Ad lomnem infirmatatem oculorum Recipe
succum absintei misce cum melle et farina et
pone super oculos et valet.
Contra fluxum oculorum Recipe succum
celiodinie et misce cum vino mitte in oculum.
Contra raucitatem. folia papaueris rubei
trita et gutturi apposita. valet contra omnem rau-
citatem qualiscunque eam? euenerit siue fit ex
cantu potu cibo vel calore,
Ad aures. fel caprinum mixtum cum succo
porci auri infusum dolorem tollit et auditum re-
stituit Jtem fel caprinum et lac mulieris tem-
peratum cum melle et modica mirrra summa me-
dicina est
Contra potationem veneni Si quis biberit
veneum vel aliquod mortiferum. bibat statim pi-
pinellam kärört in aqua decoctam,
Anetum si temperatur cum oleo et vn-
gatur caput eius qui habet infirmitatem in cere-
bro sanus erit? Et hanc herbam si quis comederit
neruos? offensas, liberabitur et hec herba mitigat
omnes dolores capitis et qui non potest dormire


p 204

Pipinella est radix parua sed bona mane
comesta prodest omni homini contra dolorem cordis
et decocta in aqua valet contra dolorem precordio-
rum et debilitatem de mane potata Jtem valet
contra fluxum sanguinis de mane comesta. quia
ipsum potenter restringit et valet contra ydro-
pisim. quia sua virtute exsiccat valet eciam contra
Tussim torhosta quia talis tussis caput multum
debilitat
Seprentina est radix bona et vtilis que
contusa super morsum sepentis ligata fuerit, statim
venenum de wlnere excutit. Jtem quicunque eam
transeundo per viam secum portauerit Omnes ser-
pentes ab eo fugiunt et omnia animalia venenosa.
Jtem dococta cum bono vino et potata si serpens in
alicuis ventre fuerit statim de illo exibit Jtem
si quis eam de mane decoctam biberit quidque
in corpore per nimios humores connexum fuerit.
statim sua virtute resoluit sicut solet cor et
pulmo coherere inde nascitur magna infirmitas
Jtem kwmyn ätz tz optha fordriffuer blekan
hyy. Swänzk kwmyn fordriffwer ont wäder oc
blest i magha oc gör pissa Och fordruffuer spol-
orma i manne Thz hielper wel smälta math i
maga oc han duger wäl for eether oc ormastyngh.
Peretrum. bärtran. tuggas tz oc lägx widh
thannagarden tz dwger for thannawerk. Tämpras
tz mz ätikio och latz i mwn tz dwger for allan
saaröka i mwnnen. Smär man sin lichama ther mz
faar man ey mykin sweth. Oc dwger for siwk-
dom i allom lymom oc rensar mans strwpa.


p 205

Pollegium polleya är tort oc heeth. Ätir
quinna som med barn är hon föder döt barn.
Drickir hon tz med läth win Thz drager wt tz
skynnit som om barnit är i moderliiffwe Ärw
the skinnen ther ynne längir än naturen til siger
Tha far kona ther aff sin död eller mykin wärk
och siwkdom. Stamper man hona mz salt oc
blandar med honag. tz duger wäl for krompnom
lymom. Varder hon med honag rat äthin eller
druckin tz duger wäl for bryste. Dricker man hona
mz win tha duger hon for eetherbith oc onth blod.
Thwar man sig i henne sodh tz dwger for klaadha,
Drickär man hona med läth wiin tha dugher hon
for hosto. Stampas hon med honag grön oc lägx
vid hwndabyt tz duger ganza wäl
Genelophium dwger for alt ty lichamen
gör ont Temperas hon med komiölk och drikx
tz hielper wääl krankom maga och gör goth mynne
Centaurea är tweskona The myndre drager
mykit saar til saman Lägx hon wppa gamalt saar.
Thaa helar hon thet. Hon hielper for laarwärk.
basa mz henne sodna.
Flos eris. tz är koperrök hether oc tör.
Han fordruffuer döth köth oc skärar ögon
Olustrum spänzgröna. heth oc torht. ränsar
sar oc skärar ögon oc fordriffwär döt köth i saar
Saluia kraasath styllar blod i saar. Drickx
hon med wiin. duger for gambla hostho sydowärk
och stiöngh
For heeso skal man tagha klofflöök. oc
skära smaan i söta miölk wäl hetha baade qwäl
oc morgon oc dwgher ganzska wäl.


p 206

Enula campana reddit precordia sana.
Jtem si in partes incisa et decocta fuerit in
vino vel seruicia posita et ex eo potata vocem
valde eleuat et oculos illuminat
Ysopus. Habet has virtutes. quod de-
cocta in aqua et potata pectus purgat et vocem
clarificat,
Orm i haar Tag pors och maalörth. och
blanda mz ätykio och twa ther medh hoffwdith.
Jtem for hald eller styngh. Är tz swa
ath nakon far hald eller sting i sina sydo. Tha
skal han i kors wiis lässa thenna orden ther hallith
eller stingen staar.


Longinus stak gudz helga blodh,
ginom hans sido, thz flöth som flodh
fran hans hwffwd oc til hans yliä
Styngär stath stilla, fore gudz helga wilia
Jn nampn faders oc sons oc thes helge [ande]
Thetta läsy oc göry try sinom oc läsi sidan
iij pater noster oc iij aue maria gudi oc hans
blod -- -- -- -- (bortskuren rad)


Contra constipationem. Si vrinam pro-
icere non potes decoque agrimoniam in veteri
cereuicia et bibe Jtem si quis non potest min-
gere propter lapidem vel propter aliam egritu-
dinem decoquat radicem Jusquiani, bolmafrö rot
in aqua Et illam aquam ponat paciens ad vere-
cunda sua. Jta quod aqua sit calida sicut po-
terit sustinere statim melioratur.
Jtem wm hynna är dragen öffuir ögath.
Tha tag ena qwicka swalu och skär aff hoffwdith


p 207

meth it sticke glaas. Swa at henne blodher rynner
nider aff glasith oc i ögat. som öffuir är rwnnith
tz dwger wäl
Jtem tag rwta twgga hona oc lat i eth
glaskar och blanda wid swrt wiin,
Contra stranguream. comede galganum et
immediate sant. Nulla ros vrinam foricus prouo-
cat quam radix raphani (redekya) et pipra roott
Si in balneo succus verbene bibatur cum
vino frangit lapidem si iteretur
Smydiaslinder buliatur in olla cum aqua.
deinde extrahatur et ponatur super blanco panno
dilatatum. et tepidum ponatur super renes
Cum aliquis facit cursum abste. et vis
quod redeat. accipe de vestibus eius si reperi-
untur, et pone sub molendina et eam circumuerte
quinqies ansyles et lege hanc coniurationem
l{degree} Crux christi reducat te ab oriente (Venth
qwarnen en resa vider huan versen) 2{degree} Crux
christi reducat te ab occidente, 3{degree} Crux christi
a meridie te reducat, 4{degree} Crux christi ab aqui-
lone te reducat, 5{degree} et illa sancta crux que a
beata helena inuenta est reducat te Jn nomine
patris et filii et spiritus sancti Och tiit qwernen
städis synis hans veger oc ferd,
(I kanten stå följande anvisningar, som ej
kunna inpassas vid något visst ord: oc i
pater noster Jtem v pater noster et aue
maria ad honorem jesw?)


Jtem thenne signilse skal en prest göra
iij swnnedaga for messo huar epter annan Och
göre kors wppa Fleenen mz en kniffs wdh,


p 208

For flenen, rylen, vexthen
War herre ihesus christus stodh aa jordh.
Och fulkompnade all god ordh,
tz war en lithen stwnd
oc en welsignadh stundh
Ath ihesus christus kom i marie fwndh.
mädhe the welsignada stundh tha formanar iak
tich, then leedhe fleen, wäxt, styng, haldh ryll
wärk. oc we oc alt thenne menniskione til syn
lichame kan ske
Thär nästh mädhär wdh och ägh oc horda
staale, Och med the helga korsse, Som gudh tolde
döden wppa om longe fredagh Thedh thin leedha
fleen wärk oc wee Oc alt tz thenna menniskiona
kan til sin lichamma skee Tw skalt bort fly i
tz bärgh som ingen boor Oc i then syöö som
ingen roor Jn nomine patris et filij et spiritus
sanctj Amen
Jtem Jach formanar tik. then lede fleen,
we oc wärk. mäder thom blodogha fothom ther
ihesus gudz son han trödh til sith martirium vppa
langha fredhagh. thz then ledhe fleen. tw skalt för-
gas som vars herre ihesu christi owener ffor-
ginges i frost och i snyöö Ath tw skalth borth-
fly i thedh bärgh som ingen bor Och i then syöö
Som ingen ror Jn nomine patris et filii et spi-
ritus sancti Amen.


Jach formanar tich then lede flen mädher
thedh helga korss Som var herre ihesus christus
bar vppa sinom helgom härdom. om lange fre-
dagh. tz then ledha fleen tw skalth bort fly i thz


p 209

bärgh som ingen boor oc i then syö som ingen
ror Jn nomine patris. &c.
Jach formanar tik then ledha flen. wärk
och wee. mädhär the helghe törne krono Och
med tz blodh oc watn öffuir hans ögon och öffuir
hans velsignadha lichamma fwl. tz thin ledhaa fleen
Tw skalth borth fly i tz bärgh Som ingen boor
och i then syöö som ingen roor. Jn nomine
patris et filii et spiritus sancti.
Jach formanar tik then ledha fleen. wärk.
och wee mädhär the iij stwbbotha spijckar Som
war herre ihesus christus war korsfesther mädh
oc wthrächte bade hender oc ffötir tz thin leedha
fleen värk oc we, tw skalth bort fly i tz bärgh
Som ingen boor oc i then syöö som ingen roor.
Jn nomine patris
Jach formanar tik then leedha fleen. wärk
oc we. mädher tz spiwt som var herre ihesus chri-
stus war stwngen mädher ginom syna wälsignada
siidho, oc in til sith wälsignadha hierta. tz thin
leda fleen wärk oc we tw skalt bort fly i then
syö Som ingen ror oc i tz bärg Som ingen boor.
Jn nomine patris et filii &c.
Jach formanar tik then ledha fleen: wärk
oc ve mäder jomffru maria gudz moder oc mäder
hennes helgom taarom som hon wtgöth aff synom
helgom ögom. tha hon saa sin wälsignada son
dödan wara vppa tz helga korsse At thin leda
fleen. tw skalt bortfly i tz bärg som ingen boor.
oc i then syöö som ingen roor. Jn nomine pa-
tris et filii et spiritus sanctj Amen.


p 210

Jach formanar tik then ledha fleen. wärk
oc ve mäder sancta maria Salome moder Jach for
manar tik medher sancta maria Jacobi moder
Jach formanar tik mäder sancti Johannis ewan-
geliste moder. Jach formanar tik mäder sanctam
mariam magdalenam Som wars herre ihesu christi
fötir twadde mäder sinom helgom taarom oc
torkade thöm mäder sinom helgom lockkom Thed
thin ledha fleen tw skalt bortfly i thedh bärgh
Som ingen bor oc i then syöö Som ingen roor
Jn nomine patris et filii et spiritius sanctj
Jach formanar tik then ledha fleen värk oc
ve, Och alth tz som kan til thenne menniskionas
lichama skee. offwan: eller nydan vtan eller ynnan
mädhär the xxiiij gambla fäder Som helghe ärw.
tz tw skalth bortfly i tz bärg som ingen boor. oc
i then syöö som ingen roor. Jn nomine patris et
filii et spiritus sanctj.
Jach formanar tik. then ledhe fleen värk loc
Alth thenne menniskiona kan til sin lychama
skee. mäder the xii apostlar Som vpfylthe waarä
med thom helge anda Som ather skulw koma om
domadagh mz gudj oc döma oss badhe til liiff
oc siell. Ath thin ledha fleen tw skalth bort
fly li tz bärgh. Som ingen boor oc i then syöö
ingen roor. Jn nomine patris et filii et spiritus
sanctj Amen. Finis Sanet te deus ihesus christus
per meritum sue amarissime passionis
Nota qui voluerit seruare se incolumem
et sanum subscripta conseruet.
Jach manar tiik fleen Ryyl, wexth, eller
huad tw är, vider gud fader oc son och then


p 211

helge andhe, oc vider then rädelica gudz dom,
oc vider the iiij gudz ewangilistar, oc vider the
xij gudz apostlar, Oc vider tesse gudz nampnen
Som är miessias sabaoth , adonay, tetragramaton,
oc vider ihesu christi benedide nampn, oc vider
hans helgasta lichamma, Jach manar tik fleen,
Ryl vext eller huad tw är, At tw bort flyr, oc
alrigh ater komber, vider then högxte gudh, Som
är sanner gudh, oc alsomektogaster himmerikis
oc jorderikis skapare, Strenger oc retuis domare,
oc alsommekogaster, Jach manar tik vider sol oc
maan, oc vider al himmelsens tekn, oc vider the
ix ängla chora, Som är cherubin oc seraphin oc
vider alla helga patriachar oc prophetar, oc vider
alla gudz apostlar oc ewangelistar, oc vider alla
martires oc confessores, oc vider alla helga jom-
frur oc reenliffuis quinnor, och vider alla gudz
helga men, At tw bort flyr, oc alrig ather kom-
mer, oc inghom ingen skadha gör,
Jach manar tiik fleen Ryll vext eldler
huad tw är, vider al the ordh som nw opnemd
äre, oc vider thenna gudz nampnen Sabaot Ado-
nay, Oc vider alla helga patriarchar oc prophetar,
oc vider alla helghaa men, oc vider alla helga
domar, oc vider alla helga scriffta fädra tro, oc
vider jomfru maria nampn, oc vider alla the
andra helga nampn, Som i jorderiike oc i hymme-
rike ärw, at tw nw bort flyr &c,
Jach manar tiik flen Ryl eller vext, vider
then liiffwandis gud, oc vider sannan gud, Som
skapade himmil oc iordh, oc vider al the tingh
som jordhen hon bär, oc himmelin i laass haffuir,


p 212

oc vider al the helgh nampn Som i himmerike
oc i jorderiike äre scriffne, Oc vider tessen gudz
nampnen Som är Agyos yskyros, Agios otheos,
Agyos athanathos, eleysson ymas, messyas, sother
Emanuel, Ath tw nw bortflyr &c,
Jach manar tiik flen Ryl, vexth &c,
Vider abraams gud, oc vider ysaaks gud, oc vider
jacobs gud, oc vider sancte marie nampn oc vider
sancte michäl oc gabriel, oc Sancte Raphael, oc
vider the helga xxiiij patriarchar oc prophetar
Som altiid standa i gudz asyn oc vider the xij
apostlar, oc vider the helgha hundrade oc xl oc
iiij M menlösa barnen, Som herodes lath dräpa,
for ihesu christi nampn skul, oc vider alla helga
martyres oc confessores oc vider alla helga jom-
frur, oc helgha quinnor, oc vider alla the helge
domar Som i jorderike ärw, oc vid al then makt
Som j himmerike är, Oc vider al the gudz nampn
Som nw opreknat ärw, At tw nw bort flyr oc alrigh
her igen kommer, oc inghom inghen skadha gör,
Jach beswer tiik fleen Ryl wext, eller huad
thw är Om gud fader och son och then helge
ande, och om then liffuandis gud, oc om sannan
gudh, oc om then helga gud, Som skapadh haffuir
himmil och jordh, oc al the tingh i thom äre,
Och beswär iak tik strengelica, vider högxta gudz
lydhno, tz tw nw lyyder mik, oc far tiith jach tik
bwdit haffuir oc gör inghem meen, Tz biwder
jach tiik vider jomfru marie nampn, jhesu christi
moder, oc vider hennes aldra största dygd oc wär-
dogheet, oc vider al the helga gudz nampn Som
scriffwen standa här i bokenna Jn nomine patris


p 213

et filii et spiritus sancti Amen Var herre ihesus
christus hele tiik oc frelse tiik, for sin helga
hordha dödh oc bitterliga pyna Amen


Contra matricem putrefactam


Tag malyrt bifoth, rutam pyper komen, alt
lika mykyt, oc alt tiil saman blandat, oc tz skal
siwdas först wel i vatn, tha vatnith er ner in-
swdit, tha lath ther olio vthi, oc lat tz i en posa,
oc lägh ther som swllit är, iij eller iij resor om
dagin, Som hon mz hetast tol, alt om kringh bwkin,
nidhan nafflan, oc nogot oppo nafflan,
Jsta verba debent scribi et poni super
ventrem mulieris que grauatur ange partum et
statim post partum debet littera remoueri ne in-
testina simul exeant, De viro vir, virgo de vir-
gine, vicit leo de tribu Juda, Anna peperit ma.
riam, maria peperit Christum, Elizabet sterilis
Johannem baptistam,
Adiuro te infans per patrem et filium et
spiritum sanctum vt exeas de wlua ista, ex via
vita, ex uia uita Si masculus sis uel femina, Amen
For wtlenska elden, tagh hwslök oc stöt
med ätykia oc lägh oppo oc tz hielper vel
For alla handa hiita i saar stöt hwslöök
vel sma oc veth lynnet klede i lagin oc läg oppo,
probatum est
Tagh tiwra skarn oc tz hwiitha aff gosa
skarn, liika mykyt aff hwart thera stort som en
noth oc blandha tz med goda ätikio oc drick tz
probatum est


p 214

Contra morbum caducum
Then som haffuir the fallande sotthena, han
skal göra som här eftter star scriffuit, först skal
han latha sigia ena messo, De Sancto valentino,
oc scriffta sigh grannelicha, til förinde, oc för en
messan begynnas, skal then siwka falla oppo sin
knä, oc läsa xv pater noster, oc Aue maria, Oc
presten som messan skal sigia, han skal läsa for
messona iij salmar Deus Deus meus respice in me,
Voce mea ad Dominum clamaui Domine Deus
salutis mee, oc sa skal then messan begynnas, oc
then siwke skal höra messona tiil endha, Oc som
presthen hafffuir ophögt sacramentit, tha skal then
siwka fortära tz förstha offlätit, Som sthaar en
skora oppo til märke, Jtem then andra dagin
skal oc swa göras, Sasom then förste vtan presten
skal läsa iij andra psalma, Deus illuminatio mea,
Miserere mei Deus miserere mei quoniam in te
confidit, Saluum me fac &c, oc then siwke skal
läsa sasom for xv pater noster, oc Aue maria,
oc skal swa taga tz andra öfflätit, Som ij skwror
staa oppo, Then tridie dagin skal then siwke
oc läsa xv pater noster, oc Aue maria Oc
presten skal läsa then daghen tessa iij psalmar
Misericordias Domini Jnclina domine aurem tuam,
Benedic anima mea Deum, Domine Deus meus
magnificatus es, Oc skal optendas v lius i vars
herre ihesu christi helga fem vnders heder, oc i
Sancti valentini äro oc tha skal then siwke tagha
tz tridie öffletet, som star iij skaror oppo, Oc
swa medh gudz hielp skal then siwka fa bötir,
Oc märk at tessa messor skwlu alla tre vara


p 215

De sancto valentino, oc skwlu sigias högtidelica,
Sasom tz ware Sancti valentini dag,
Jtem thenna iij öffleten, Som här staar
scriffwath om, the skwlu ey annorledis vyas, en
som här effter staar, thom skal then siwke for-
tära vnder messona, Oppo tz första offlätit skal
scriffwas, Ihesus est via veritas et vita, Jtem oppa
tz andra, Si ergo me queritis, sinite hos abire,
Jtem oppo tz tridie skal scriffuas, per ipsum, et
cum ipso, et in ipso, ipsi sit honor et gloria per
infinita seculorum secula Amen,


Contra febres,


Hec quatuor ewangelia leguntur quatudor do-
minicis continius super infirmum stantem flexis
genibus post missam dominicalem ante altare,
Primum ewangelium feria quarta quator tem-
porum ante miracula Respondens vnus de turba,
Et legatur versus ita? inter quodlibet ewangelium
scilicet:


Ab hoc morbo tristi
sanet te potestas christi,
Secundum ewangelium dominica xxj post
trinitatis Erat quidam regulus, Tertium ewange-
lium feria 5a ante letare Surgens ihesus de, Quar-
tum ewangelium in die ascensionis domini &c
Hoc facot voueat non comedere carnes feria 5a
quatuor temporum quam diu vixerit,


For geld oc villo
Tagh vägbreda blad oc stöt thom mz ätikio
oc bindh thom vider twynninghana oc fram oppo
hoffwdh sa faar han sompn


p 216

Jtem dricker man hara galla mz viin
tha fanger man sompn, til thes man giffwer hon-
um ätikio i mwnnen tha vaknar han,

Om modren är stoppat,
Tha ma hon taga lybbestycke, ysop, malyrt,
piilelöff, oc siwde alt samans i vatn oc legge
tz pa syn bwk fra nafflan och alt nider aat, bade
före oc baak oc wnder sig, ycke het vthan lywmt
tz hielper henne wel oc snart,
Hon ma oc taga rwtha oc siwdha henne
mz olye, oc hönse ijster [eller] gasa iister, oc bade
sig ther wel med, fra nafflen oc nider aat, bade
före oc bak, tz hielper snarliga oc wel
Hom ma oc drycka nakot näsla frö med
viin, om hon fornymmer vaar eller pyna är i
modren, tz hielper
Jtem om modren är förstoppat swa at
anden qwäwyes, Skal hon stöta pyona kerne aff
hwit pyon oc dricke med viin tz hielper henne
Jtem hon ma taga dille frö öoc siwde i
watn, oc holda tz wnder sigh, tz beste hon kan
tz hielper
Jtem hon ma taga gool lylye rooth oc
siwda i viin, oc bada sig wel vnder, tz hielper


Om moderen gaar nider


Tha skal hon stöta gröna slaaen oc smöria
henne med hennes oss tedh hielper henne op
igen snarliga, Hon ma oc stryke henne mz ätykio,
tz hielper mykyt,
Hon ma oc siwda basilicom wel i vatn
oc bada sin bwk fran nafflan oc nider aat tz
borttager then wärk som hon haffwer i modren,


p 217

Hon maa oc siwda fiikon i bywgh, vatn,
eller i sakt ööl, oc bada sig wel vnder, icke heet
vtan lywmt tz hielper mykit


Om modren är Forköld


Stöthe nagor faa lagerger oc drycke thom
mz viin, tz hielper mykyt,


Är modren häffwen.


Tha skal hon siwda polleya i vatn oc badha
sijn bwk wel mz samma yrter tz borttager then
heffuilse oc hielper henne
Jtem hon maa tagha rutha oc siwdha i olyo,
oc holde thz wel vnder sig medh klede, tz hielper
Jtem hon maa oc taga renefanw fröö
eth gwyntene eller eth halfft loodh, om hon är
stark, oc dricke mz viin, tz rensar hennes moder
mykyt wel


Om modren gar aff sith lagh op eller
nider, Tha maa hon taga eternesslobladh, oc
stöta thom smaa oc holda thom vnder sig, tz besta
hon kan mz eth klede, tz hielper wel,
Jtem hon ma oc siwda ysop i vatn och
bada sig ther mz op vnder tz beste hon kan tz
hielper,


Om modren stöttir sig mykit op


Tha skal hon strax mz tz första doppa een
fiäder i stark ätykya oc stoppa henne i syna
näsw bwru,


Jtem hon ma kasta haarpöös i eld och
latha röken gaa in i halsen ginom mwnnen tz
mesta hon tol, tz hielper mykyt


p 218

Jtem nar modren gar op eller nider fran
ena siidho tiil the andra Tha skal hon taga olyo
som er giord aff swr mandol oc smöria sin naffle
wel mz henne, hon hielper ther ffore
Jtem tha modren heffuir sig swa op i
quinnona Skal hon gerna ätha matram eller stöta
litet matram frö oc dricka mz wiin, eenkannelica
nar hon kenner ath hon häffuir sig op moth
hiertat,


Jtem häffuir modren sig op oc gar fran
ena siido tiil andra, Tagy xv piona korn oc stöte
thom smaa oc dricke thom mz mölsko som giord
er aff vin och honag, oc dricke, tz hielper mykit
och snart,


For haar fald aff hwffwit
Tag dwffwa skarn oc bren til askoo oc stöp
ther lwth aff, oc twa hoffwdyt ther mz, tz er för-
sökt oc hielper, siger dyascorides oc Jsac
Jtem kernen aff hassla nytter, wel ren-
sade oc stotte mz biörn yster, smör ther som
haret er aff lwpyt eller wtrykt tz hielper siger
diascorides oc ysaak
Jtem bren biwg bröd med salt oc stööt
smaat, oc blanda mz biörna yster, oc smör huar
tw vilt oc ther vexer haar siger Gerardus
Jtem for tz samma
bren asko aff vedbende som vexer pa trä oc gör
lwth aff, Sa vexer haar och blyffwer gult, oc
oppo gamblom mannom
Jtem faller haar aff effter siwkdom, smör
hoffwit mz byörn yster,


p 219

Ath har skal icke falla, Tagh malört
eller kwmen comilla bloma oc siwd i lwth oc twa
hoffwdit tz hielper probatum est,
Ath haar skal ycke vexa,
Smör hwffwdit edller annat stad medh hynda
miölk sa vexer icke haar, siger Galienus, Ted
samma gör hunda blod,
For saaröke i hoffwdyt aff bold,
Sywd kommella blomer i vatn oc twa hoff-
wdit med, Jtem stöth malyrt sma och lägh lagen
oppo blemmonar tz helar thom snarliga, Jtem
fiiinyngh aff hiorthe horn drwckin mz viin, ffor-
driffwer lwss bade aff hoffwd oc krop,
For wärk i nackan


Stöt rwthor smaa med ätykyo oc olyo, oc
holle henne vnder sina näso, och dragh luchten
op i hoffwdit, siger Constantinus
Jtem märk wel Nar man smöör hoffwdit
med bäwergell oppo then som vil är tha faar
han sompn,

For Snwffuo,
Tagh hwita löök, oc stöth honum med skalade
bönor oc bint om hoffwdit mz ith klede,
For tz samma, Tagh polleya och siwdh
i viin, och drick tz hielper for snwuo, oc for
drop aff hoffwdit,
For hoffwd wärk oc swimilse, tha som
man tycker ath hoffwdit löpir om kringh oc morker
for ögonen, Tag haffra myöll eller haffra gryn,
oc äth thom tor fastandis om morgonen oc om
afftonen ta tw gaar i i sengh tz torkar hiernan oc
hielper well om tw gör tz offta,


p 220

For tz samma, Stöth rööd löök oc dragh
oseth op i nesan tz rensar hoffwdit oc gör vt-
flytilse, Sequitur, Om vyntren &c [felar]
Vinum in quo steterat enulacampana per
tres dies mirabiliter visum clarificat purgat pectus
opilationes aperit sanat precordia capud a finno-
sitatibus liberat et colorem faciei reformat


Contra surditatem


Recipe fel de arite et misce cum lacte mu-
lieris vel cum oleo. et pone in aures. et hoc tollit
surditatem.
Contra dolorem dentium quorum gingiue
inflammantur.
Decoque in aceto bertram et pone in oss
quanto calidius potes et quando infrigidatum fuerit
exspue hoc et iterum aliud calidum sume.
Aqua marubii alumen et modicum vitrioli
consumit pellem in oculis sepius probatum est
Contra epileciam occide canem et fell
eius da ei bibere et aplius non cadit et mi-
nuatur de saluatella
For allan wärk aff slagh eller faal Tagh
gamalt galt iister oc renefano stötta oc agri-
moniam oc siwdh til hopa et vnge et melius fit
For beenwärk tagh varga mergh eller
horsa märgh oc smör ther som werkin staar vider
eeldin et fit melius
Myrra in modum fabe potui data diu-
turnam tussim anelitum dolorem lateris et pectoris
nimiam solutionem et wlnerata intestina subtilier
curat


p 221

Jtem fricentur gingiue cum mirra et putre-
dinem gingiuarum consumunt.
Jtem mirre pulueres wlneribus imposite
putredinem consumunt et ea consolidant.
Jtem fumigium mirre receptum per oss
cerebrum confortat
Ad prouocandum vomitum recipe brak-
wyda bark. et copue in serucia valde bene et
bibe eandem.
Condtra tumefactionem oculorum et palpe-
brarum Recipe sinapum et teratur cum aqua in
farina deinde comprimatur cum digitis ad aliquam
spissitudinem et ligetur cum panno in occipite,
et dormiat paciens et attrahet omnes vapores et
humores de oculo.
Contra ikt in pedibus et tibijs Recipe
canem et decoque valde bene et collige pingue-
dinem et cum ea inunge
Ad extrahendum frigus a wlnere Recipe
vitellum oui tempera cum vino,
Probatio sterilitatis cuius causa sit. Re-
cipe fimum equinum recentem et pone in duobus
vasis et sparge sesuper grana ordei et mingat jn
vn vase vir et in alio mulier. Die tertia uel
quarta videtur cuius grana germinent non est
huius causa sterilitatis
Ad lesionem ignis vel aque calide, pilos
leprorum minutim incide et desuper sparge Jtem
si statim superliniatur vitellum oui (mz fersth
swina iister) cum recens est arsura sanabitur
tag alwita bark, oc bren honum renliiga oc läg askona
viidh tz brendha, tz gror,
Tag hönsa köth ny dräpith och heth, bint vider tz hielper,


p 222

Contra vermes ventris atramentum cum
vino bibat paciens et liberabitur
Contra ydropesim bibat paciens pro-
priam vrinam calidam de nouo emissam et hoc
sepius et curabitur et hoc est probatissimum ex-
perimentum. Hoc idem valet contra febres
Contra colicam valet stercus lupinum
positum super vmbelium. Vel fiet de intestino
suo zona et circumligetur infra vestes. Vel fiat
sonum pellicum de pelle lupi Quoniam lupus mira-
biliter valet contra colicam
Quoddam genus fulminis aqua non ex-
tinguitur Sed dum ignis noster aut caro crvda
imittitur protinus suffocabitur
Qui oculos habent sanos et tamen non
vident. serpillum in aqua coque et inde oculi sepe
lauentur et clarificabuntur Et pocius ipsam her-
bam contusam oculo infundas. Similimodo cely-
donia trita in puluerem remouet pellem illam que
solet crescere in oculis. Jta quod pannus mundus
intinguatur in succum vel in puluerem et liniatur
macula sepe. vel ponatur super orificum oculorum.
Ad exellendum mures et glires Accipe
aquam benedictam et sal benedictum in baptismo
pueri et adde hanc oracionem super salem bene-
dictum. Exorzizo te creatura salis. Et commisse cum
aqua benedicta et asperge in locis quibus volueris
et dic, Mures et glires cuiuscunque generis estis
Precipio vobis in virtute dei omnipotentis et in
virtute angeli ex precepto dei murium pestilentias
mittentis in populum preuaricationis Vt per huius
sanctam aspersionem omnes continuo fugiatis. num-


p 223

quam vos vel vestri generis successio huc reuer-
surj Aquam intrantes consumemini per virtutem
et fortitudinem et iudicium dei omnipotentis. vi-
uentis in secula seculorum Amen Hoc modo
fiat de serpentibus. bufonibus ranis. talpis vesperti-
lionibus
Sanctus Ciriacus Han war mykit kär
gudy Oc mykit reenliffuader aff barndom, Oc alla
te som skada fingo aff Rottor oc mys Te kallado
oppo sanctum Ciriacum Hon komme oc os tiil
hielp oc tröst, At hwaske Rottor eller mys mago
fa makt j tetta hwss eller gard, At göra nagon
skada, Antige oppo korn eller andra ätandhe warur,
Eller pa kleder, Eller pa nagot tz bondanom j
hwsit eller hans legefolk kan komma til skadha
J tenna gard eller gaardz tomtt, Oc sasom hwarske
Rottor eldler mys mago boo j Jerusalem, Sa manar
jach alla rottor oc mys Vnder vars herres högxte
nampn oc lydno, som han lydoger var gud fader,
Alt til tz helghe korss, Oc manar jach ider oc
beser ider, oc biwder jder vnder högxte oc
mäktogaste gudz lidilse oc hans helga makt oc
nampn Som är + A + g + l + a + Tetragramaton
principium et finis + Alpha et o + Jn nomine pa-
tris et filii et spiritus sancti Amen
The helga Jomfrwn, Sancta kakwkylla,
hon var sath j fangahws Hwar rottor oc mysz
aatho henne op Oc ty kallar Jach til sanctam
kakwkyllam, Ted hon bider til gud Att hwaske
Rottor eller mysz maghe här skada göra, j tenna
gard vppo tz hwssbondanom til hörer, Eller tz
hans folk tilhörer, Ted biwder Jach oc manar


p 224

ider, Rottor oc mysz vnder gudz högxta bwd, Oc
sancte marie lydilse eller lydno, Nw ärin i Rottor
oc mysz, hädan manade oc besworne, Swa j skolen
her aldrig mera j gen komma ffor en Jomfrw
maria gudz moder, hon föder een annan son
Amen amen:


Versus
O sancta kakwkylla
remoue dampnosa facilla vel fauilla,
Quod tibi de celis
concessit vox micaelis:
Jtem, Latt seya eena messo Aff the helga
trefolloghet, Oc presten hafwy j messona Sancta
kakwkilla biläte oppo altarit for sig, Och effter
messona bär tz bylätit j allom hwsom, Oc scriff
tessa forscriffna Verser oppo papper oc binth
oppo een hwiitan kepp, oc sla med käppen oppo
veggiar oc golff oc tak, Oc läss wersenar, oc sig,
O sancta kakwkylla, &c,
Ad expellendum Glires,


Adiutorium nostrum &c Jn princiipo erat
verbum Jach forswär ider Rottor oc myss bada
stora oc smaa, Aff hwad helst kön i ären, Jac
manar ider oc biwder wnder guds lydno, oc hans
makt, oc vnder alla ängla makt, oc vnder högxta
articulis, oc vnder gwds nampn Som skop himmil
oc jordh oc dödin tolde i bland Jsraels folk,
med tenna helga manilse, oc beswerilse, oc med
tenna öwerstenckilse oc med tetta vigdevatn, Ta
manar iach ider rottor oc myss. bade store oc
smaa, At y flyn häden vtaff tessa hwss oc aff tenna
gard, oc kommer her aldrig mera igen Jach manar


p 225

oc ider vnder gwdz högxta makt, huilkin som
liiffwer oc aldrig döör, konung dauid badh van
herra, Att aldrig skwlle komma Rottor eller myss
i iherusalem, oc ycke skada göra, Hwarken oppo
korn eller kleder eller oppo ätande varwr, eller
pa nagor stycke ther menniskian skal haffwa
gagn aff oc med te samma bön biwder Jac ider
vnder gwdz liiffwandis mackt Som alzwollger gud
skoop himmil oc jord med, Han beware tenna hwss
j tenna her gard fra ider at j icke skada görin,
Antige pa korn eller kläden, eller pa ätande
varwr eller nagot som tenna her gaard eller tompt
tiilhörer Ju nomine patris +
For rotthor.
Tag orma gress rooth oc bren i eldapanno oc
stengh vel festrena sa at rökin ey vtkomber. Oc
rotthorna fly, tz er offta pröffwat,
Acetum, Sinapum, butirum antiquum, piper,
Jsta simul cocta et potata mirabiliter purgant sto-
machum


Jtem for matlwsta.
Tag i[stunget j] lod ingefära i[stunget j] lodh näglikor i[stunget j] lodh
galigio. [stunget j] lodh pariis korn [stunget j] lodh kalmus. thetta skal
alth saman stötas och läggias j starka ätykio om
nattena med rogh bröd Swa storth skwryth som
een halff valnoth oc tz skal man ätha försth om
morgonen.


For skörbiogh i beenen,
Tag eth fath med helle knop, oc eth embar
gamalth ööl, edller getavaszla. som osth löpin är,
och siwdh til hopa lykth som rökt köth. och lägh
then hälle knoppen offta oppo beny. tha han er


p 226

swdin medh een blan klwth, och basa som tw
hetast tol iij eller iiij resor oc nar tz bliffwer kalt
lath tz i grytho och verm tz aater, oc basa med
blan klwth, oc tz skal göras om dagin in til nattena
For tz samma oc i mwnnen.
Tag röna bark. myölena gräss. lyberstykka rooth.
ij qwiistar ena riis. x eller xij vinrwtha röther,
Siwd til hopa lykth. iiiij eller v tymar, oc späd
alth iempt mz gamalt öll. oc syla ginom eth grant
kläde, oc sköl ther mz först mwnnen. oc spwttha borth
millan aath, oc en tiid om dagin drik ther vtaff,
Eth annat for skörbiwgh i mwnnen.
Tagh [stunget j] stop kelle vatn. j lod färska ingefära, oc
skaff henne rena, oc sidan stöth henne sma som
pwder och siwdh i tz kella vatnith lykt som
färskan fisk, tag ther aff ena skeed och halt i
mwnnen, oc sköl han ther mz oc spwtta borth.
Sydan driik ena skeed nyder ther aff Offta om
dagin twa mwnnen ther vty och drik ey mera
en ena reso ther aff om dagin,
Jtem en for tz samma.
Tagh malin ingefära. och blandha med honagh
och gör aff ena kaka, fingers langa oc skaffta som
finger. oc läg vider tanna gardin ther värkin staar,
oc hal tz lengxta tw kan i mwnnin oc spwtta
borth millan aat
For skörbywgh i brysteth
Tagh roffor och sker sma een disk fulla oc
ij lodh anis, oc ii eller iij lod hatta socker, oc
ena kanno sröm vatn, ox siwdh lwkt til thes tz
halff delin aff vatnint er bort swdit, Siila siidan
ginom kläde, oc driik then lagen optimum remedium


p 227

For tannawrk Tag hiupona trä, oc täl
aff ytersta barkin, oc then andra som är grön
skaff honum i swrt wiin, oc sywd ena stwnd, oc
halt i mwnnin som tw toller hetast, ther som
werkin staar, optimum remedium
For tanna werk,
Vermes comederunt job, + et sanauit eum
christus + precibus et meritis beati job + et om-
nium sanctorum suorum Sanet te ihesus christus
ab omni dolore dentium et a corrosione vermium
jnquacunque, parte carnis existentium Jn nomine
patris + et fili + et spirirtus sancti + Amen
Coniuro vos vermes per deum viuum + qui
in bethleem natus est: Coniuro vos per deum
verum + qui in iherusalem passus est: Coniuro
vos per deum sanctum + qui super apostolos de-
scendit Coniuro vos vermes per corpus domini
nostri iesu christi + quod hodie indignis mani-
bus meis tractaui. Vt non eletis uel comedetis,
nec perdetis siue corrodetis istius hominis uel mu-
lieris corpus vel dentes, Jn nomine patris + et
filij + et spiritus sancti + Amen, Emitte spiritum
tuum et creabuntur &c Deus qui corda fidelium
&c Jniunge pacienti dolerem vt legat vij pater
noster et totidem aue maria Jn honore Sancte
trinitatis et in honore Sancte appollonie, et je-
junat profestum illius:
Jtem thenna manilsen skal klerkyn läsa öffuir
honum som wärkin haffuir, tha han haffuir messat,
ffor en han klädir aff siig, oc göry korss, ycke
oppo the siidona som wärkin staar: vtan twert
a moot, oc göry tetta iij resor,


p 228

For tanna werk,
Primo debet scribere circulum et dicere, Hoc
est fides catholica recte credamus et confiteamur,
deinde imponat clawm et percutiat tria verbera,,
et lege ter pater noster et aue maria, Jn se-
cundo circulo dicit, Quia dominus noster ihesus
christu filius dei, Et tunc percutiat quinque
verbera: et legat quinque pater noster et v aue
maria &c, Sic scribat tertium et vltimum circu-
lum et dicat, Deus et homo ets, Et percutiat
vij verbera, Et lagat vij pater noster et aue
maria, Ecidam dolens dentium legat eandem lectu-
ram cum genuflexione Postea sanctificet maxillam
dexteram, dicens: wlnera quinque dei sint medi-
cina tui, et pariter sinistram maxillam Postea
legat collectam Sancta maria mater domini nosti
ihesu christi pia atquie perpetua virgo &c Jspe
dolens procuret sibimet clauum:
Jstud experimentum sepius probatum est et
verum
Vermes comederunt iob et sanauit eum
christus Sic ab omni lesione dentium et dolore
ossium et a corrosione vermium sanat te dominus
omnipotens pater et filius et spiritus sanctus:
Amen:


For tanna werk,
Gerardus medicus dicit, Huilkin som haffwer
tanna wärk, Tagy dödz mans than, och legge
wiidh syna than, ther som werkin staar,
For icht, tz är en soth som är i mellan
hulleth och skynneth och röres som en lemws
och er som en slemmer, verkfwllast öffwer alla


p 229

matta om tz bliiffwer gamalt, tz minskas aff blod-
lath och koppan,

Signilse for icht
Presbiter accipiat vnam craterem in manu et
legat super aquam contentam in ea, Ecce + cru-
cem domini nostri iesu christi, fugite partes ad-
uerse, Vicit leo de tribu iuda radix dauid, cum
psalmo, Exurgat deus et discipentur inimici eius,&c,
vsque ad finem, Et suspiret in aqua, ita vt moue-
atur, et legat interim hec verba, in modum cru-
cis, Mattheus + marcus + lucas + johannes +,
Et legat ewangelium Recumbentiubus vndecim di-
scipulis, &c Postea legat ter Jn nomine patris +
et filii + et spiritus sancti + amen, cum signo
crucis super infirmum, et dicat, Aqua ista sit
benedicta et consecrata Jn nomine patris &c, et
det infirmo dicens, Signo te homo in capite tuo,
Jn nomine iesu christi, Sicut ipse signauit omnes
infirmos in chana galilee, Signo oculos tuos, vt
ex illis expellentur dyaboli qui ledunt omnem
carnem, Signo omnia membra tua, vt ex ipsis
expellantur omnes dyaboli qui ledunt omnem
carnem, bene + dicat te homo diminus noster,
Sicut benedixit abrahe, ysaac et jacob, fiatque
sanitas domini super te, sicut sanauit mulierem
de fluxu sanguinis, Custodiant te angeli et ar-
changeli dei, protegat te deus israel, et adiciat
dominus saniatem et benedictionem tibj, hic in
presenti vita, et in futuro seculo amen,
Contra colicam
Jn nomine domini nostri iesu christi, frater,
mater, matercula, mater, matrona, mater que habet


p 230

.c. .l. radices, mater que habet quinque natos,
mater que tonat tamquam tonitruum, mater que
concillat tampquam gallina, mater, que rugit tam-
quam sydus aque, mater que nutrit circa cor ho-
minis radices, Coniuro te mater, per deum omni-
potentem, qui te creauit de limo terre, Coniuro
te mater, per quatuor ewangelistas, per tres patri-
archas, per xxiiii seniores, Coniuro te mater,
per xij apostolos dej et domini nostri iesu christi,
Coniuro te per flumen iordanis, in quo bapizatus
est christus, Coniuro te per diem judicij, Coniuro
te per passionem domini nostri iesu christi, et
per sanctam virginem mariam Coniuro te mater,
per omnes virtutes, celorum, michaelem, gabrielem,
Raphaelem et vrielem, per cherubin et seraphin,
Coniuro te per ascensionem domini nostri iesu
christi, vt non ledeas huic famulo uel famule, n,
dej, neque in capite, neque in brachiis, neque in
vtero, neque in stomacho, neque in pectore, et
corde, neque in genitalibus et genubus, neque in
tibiis uel pedibus, neque in vmbelico uel vesica,
neque in vlla compagine membrorum, Sed re-
collige tibj in vnum, et vltra ej non noceas,
Quod ipse prestare dignetur, qui viuit eg regnat
deus per omni secula seculorum Amen.
Hwar man födis medh skäpno,
Thed barn som födis om swnnedagin tz
vardher fromth oc fagerferdogth,
Thed som födis om manedagin tz varder
starkth
Tedh som födis om tiisdagin tz vardher
gyrwkt a wärlinä, och tz dör aff jern,


p 231

Thed som födis om odinzsdagin, tedh
vardher landz herre
Tedh som födis oppo torsdaghin, tz vardher
wel tandhe och faar mykyn hedher
Thedh som födis om fredagin, thedh
vardher onth och skörth i sin lichama
Thedh som födis om lögerdhagin, thed
vardher alrigh tiil nytthä, Sieldhan komber tz tiil
annor landh,

for mykin näsa blod,


bren swina söör i grytho och stöth smat tiil
pulffwer, och bläss vp i näsona medh röör piipo,
Stempna blod i saar, Tag rwdher aff
iern eller smydya slindher aff städy stok, och
stampa widh honag och swrth wiin,
For brwthfal, Tag bwcka megh, oc giif
manne, konona giiff getha migh,
For thom som pissa vnder sig, Tagh
hara hierta och stöth i wiin, och drik fasthandhe
Skriidher orm eller paddha j man soff-
wandis Tagh en swrbees swa hether som han
komber aff vgnen och bryth swndher och läg
begge wegna widh oc trysth fasth wiidh tha skal
han vth skriidha,
For sompn Tagh swiina boss, oc lath
vthi een lithin possa, och läg vndhi mansins öra,
nesth hoffwdyt,
Jtem för rödh ögon och siwk maal
saman saffran och thz huita af eggit och tröst
tz ginom eth lynneth kläde ok dröp then lagen
i baden öghonen, bade qwäl och morghon.


p 232

Jtem for köldh och bläst i ögon Tagh
saffran och tz huitha aff eggit och swep tz i
lynnith klädhe och lägh vedh öghonen.
Jtem för ögna werk skal man Thagha
tz hwita af eggit och ältha tedh swa ath tz fradas
och thagha sa aff fradana och lath tz klara i
ögonen Tha frälsar tz ögon af blinde oc af styngh.
bort tager heta aff ögonen,
Jtem for tz samma dwgher malörth stöth
mz tz huitha af eggit och lägh offwan ögath, tz
tager bort rodma af ögon,
Jtem pädersilia äthin biityda om morg-
onen hon dwger thom som spitelska äre,
Jtem stöter man persilia mz tz huita af
eggit tz taker blod aff ögon
Jtem blandar man rökilse medh tz huita
af eggit tha gör man klar ögon,
Jtem Jngefära hon rensar bryst och gör
klar ögon och styrker kaldhan magha oc smälther
math.

Jtem mwskaath styrker hoffwdh oc hierta
Jtem nägläkor styrkya hiernan och [driff-
wer] ondha lwcht fra hoffwd och lätther rösth
Jtem Cinamomum kanilbark han dwger
for hostho for hoffwd hierna oc for ögon oc
for heso.
Jtem Sädefära rensar bryst oc driffwer
wt wämyelse aff maghan,
Galigo er god for siwkan magha, oc for
lwngo och hostho, och giffwer godan anda
Jtem pyar smälther math i magh, oc
dwger for mathledo dragher fran hierthat alt eether


p 234

Jtem äther man roon kol tha varder man
senth drwckin,
----------


Jtem komber nyaars dagh wppa Swnne-
dagin Tha warder starker winther bläsande waar
oc somaren oc vintheren godh. oc faaren triffwas
oc mykin honager och goder fredh, (goth viin,
gamalt folk dör)
Jtem komber han pa manedagen tha vardher
goder vinther oc goder sommar och wedroger och
folkit bliffuer helbrygda (got viin oc biin dö)
Jtem komber han pa tysdagen tha varder
mörk winther bläsande war sommaren regnogher
qwinnor döö aff barnsiwka, konungha oc första
döö mykit, wynit och waxyt fordarffwas.
Jtem komber han om odenzdagen tha
varder winthren harder (mykin snö) waarin ondh
oc wynith onth och honagen liithin vnckt folk
döö. köpmen liidha stora nödh,
Jtem komber han om torsdagin tha
varder winthren hard bläsande waar somaren
goder wineth goth och alla handha nogth oc
goth (oc herre död,)
Jtem komber han om fredagin tha varder
winthren stadugher (mykin snö) oc waarin oc som-
aren godh oc ögna soth mykin wyneth goth.
byy oc faar fordarffwas qwinnor döö oc all diwr
Jtem komber han om lögerdagin ta varder
mörker winther Sommaren goder bläsande waar
omykin snö, mykyt swykth folk, frucht fordarffwas.
gamalt folk bliffuir mykyt dööth.


p 235

For krompnom lymnom tagh ena riiss
oc siwd i watn. oc basa then siwka som han
hetast toll.
Jtem for tanna wärk Thag huithan kopar-
röök oc lath han j skeed mz litet aff vatn oc halt
tz i mwnnen ther til tz tyocknar spotta swa bort
tha warder tz bäträ. probatum est
Jtem for lösa tender skwalpa ätykya j
mwnnen thed festher tendher verum est.
Jtem for blod soth skal man tagha gress
tormentilla som wexer i mosanom oc haffuer golt
blomster mz fyra blad oc haffuär rödha rooth,
thed hielper tz är vist
Jtem for then ther bradligha myster
maalith. gör roghwellingh oc skär polleya wthy
oc giff then siuka dricka, tha far han sith maal
aather. probatum est et verum est
Jtem for skörbiugh tagh huithan koper-
rök oc maal eller stöth honum smaan, som myöl.
oc lath i en skeed, oc lithet aff vatn mz oc halt
tz sa i mwnnen tz längxte tw gyter til thed tz
warder tiokt i mwnnen. oc swelg tz ey nyder vtan
spwtta tz burth. tha faar tw böthyr Tz samma
hielper oc for tanna werk, probatum est
Jtem vitrum thz är glass varder tz stöth
smaath oc druckit mz ätykya thed bryther steen
i blädro,


Jtem klofflöök drwckin mz watn dwgher
for hosto oc gör skärt brysth.
Stötther medh swina iisther dwger for
böldh om han lägx viidher,


"236
Jtem for spyna böldh Tagh getha myölk
oc biugh myöl blandha tz samman mz ätykyo lägh
wppa tz hielper
Jtem torkas dylaroth oc stampas smaa
hon fordriffuer döth köth. (i saar)
Jtem blandas brennesteen mz ätykyo thed
hielper for skab (oc blemo.) och for al saar heeth.
oc twar man sigh ther effther i tz vatn honager
är swdin, tz dwgher for kladha. oc ä[l]ther bort
alla smytto aff kroppen.
Jtem for hoffwd werk hwith löker stötter
mz trydygen aff pyper korn oc smöria ther som
werken är.
Jtem for brotfällingha soth Huar som
bär the helge tre konungha nampn a sigh Tz
hielper alstingis wäl
Jtem for tanna verk skal man brenna
salth och brödh. och läggia tz om thanna garden,
ther werkin är
Stötis olya mz grön kaal oss oc dryk
tha hielper thed wisth
Klofflöök druckin mz win gör lösn (oc
er god for gula soth,)
Jtem for formykin lösn dwger bleka, om
man drycker henne,
Jtem for beth dwger klofflöök, äthin medh
brödh Tz dwger öffuir alla läkedoma,
For wred i qwedh skal man ätha piper
thed hielper
Jtem for blod soth dwgher rökilse med
win twa deela. oc trydia deel aff ätykia, tz dwger
mest for blod soth.


p 237

blandar man bleka mz ätykya oc olio
och rwsin tz dwger ä huilka lwndh man the
pino haffuer,
Jtem for gola soth doger nardus om
man smör mz henne. Stampas hon smaa. och
drykx tz doger for hosto. (oc gola soth)
Jtem for lwngha soth. Skal man taga
ysop, mz fykon oc honag (oc siwd) tz fordriffuer
al soth aff lwngona.
Hollär man mirram wnder sina twngho.
til thz smälter oc swälgis sidan tz hielper
Klofflöök swdin och drwckin hielper kostte-
liga ther före
Jtem ho som haffwer kranckt mynne
eller kranckan hierna, Tha skal han ydkelica
luchta aa rökilse
Jtem for bryst werk dwger kyrsabära
kaadha. smält i win och druckin,
Jtem for häffthe Skal man betyda om
morgonen ätha körsa bära kaardha oc körsabär
tz gör lösn.
Jtem Rwta gör klar ögon, lätthar hoffwd,
rensar hierna formenar spetelska soth. for hardan
buck, for madka i qwed, for näsa blod, for eter-
ligith diura beth rensar hoffwd, hielper broth-
fällingar. for tanna werk, driffwer wth onth wäder
oc klaarer swerblindh ögon,
Jtem grabo dwger for mykin werk i
hoffwd, oc ath qwinna gither ey faat barn. och
ath qwynna haffuer werk, effther barns byrd, wed
nafflan. oc for skelffwa soth.
p 238

Jtem malörth rensar qwyden aff ondha
wesko och styrker maghan och dwger for gola
soth. oc bwlin miältha for ont weder i magha,
for flytande öron for örna sangh. for hoffwdh
werk som komber aff maghan. Och then som bla
är oc werkiande aff slagom, köler ögon,
Jtem nezla (stöth mz honag oc win) rensar
magan oc dräper sma madka i magan driffuer
bort skab och klaadha,
Jtem marubium tz är blinda netzlaa, hon
dwger for bryst werk, angha och hosta, byld
sydo werk, mörk ögon oc gola soth.
Epatica tz är netzle hon dwger för gola
soth. och helar gambla hosto. och vreker bort
blod, och köld aff lwngo, oc böld, oc rwthin sar,
oc tänder, hunda beth. miältha sot, fotha böld,
sida werk, lösn i qwed,
Jtem for klaadha, dwger om man twar
sigh i tz watn. som polleya är swden i tz hielper
serdelis ther huden hon riiffwes sunder warmt
skräppa oss oc malört göra tz samma.
Jtem komber sarleek i hoffwd och kladha.
Tha skal thed offtha smöryas medh gaaza iister
stampat medh krasse tha hielper thedh.
Contra dolorem testiculorum Stamper
man maalört och binder ved mans bulit anbudh
mz lynnum klut tha hielpe tz vel,
Stamper man hona mz honagh tha dwger
hon for tungo böld, oc för blemom. som lopa
op wedh ögon,
Mws ätir ey the book som smord är mz
maalört,


p 239

Abroth. doger for allom werk i bryste
oc sinor om man dricker tz hon siudz i
Jtem hon är god for eeter om man dricker
hona i watn, oc om man smör sig i the olio som
hon er swden i hennes lag duger for spoolorma,
Stampath mz etikio duger thom som tala i sompnen
Stamper man hona mz win oc drikker
hona raa. tha duger hon for hosto, ledna werk
oc werk i laarom ok rensar hierta rötir (Aabroth
swdin mz watn oc drwckin om morgonen tz löser
alth onth i mans magha er, oc for febres om en
smör sig med the olio hon er swdin i,)
Artimesia grabo, dricker kona som döth
barn haffuir i sigh, tz gar wth aff henne, Hon gör
man pissa oc lösir steen i blädro.
Jtem dricker man hona mz wiin, tha
faar han ey skadha aff nagra handa lekedom, oc
ey aff diurs bith.
Plantago wägebreda, oc hetir groddda,
blad, hon torkar saar som haffuer wätho, oc rensar
fylsk, oc rötho som i saarena är om hon tempras
mz honagh. oc lägx ved saarit
Tempras hon med tz klara aff eggit tha
doger hon storlica for tz som bränt är, oc lägx
tz vid lhundabit tha duger tz wäl, Siuder man
hona som kaal. tha duger hon for watn soth. Hon
duger oc for ängio oc brotfellingh. Skualper man
hennes oss i sin mwn. tha duger hon for allom
saröka i mans mwnne kan komma, Hennes ooz är
got for alskons byld, oc for hijta i ögon oc for
ont i örom, Jtem lägx hon ved tanna gard som


p 240

fuller är mz böld tz duger vel oc for tanna verk
oc for werk i blädro loc nywra,
Jtem Annath groblad lengre och mindre,
duger for tz samma, oc gör goth for bolda ner
näsom oc ögom,
Faller man i brut tagy rödan steen aff
qwicka swalw oc bäri a sigh.
Vt infans nascatur Tagh agrimoniam oc
lägh ved tin skam, nest haren tha lösis hon, Tha
barnith är föth tagh bort yrthena at ey fölghe
inelffwena,
For hwffwd werk, Tag abroth oc malyrt
och siwdh i starka ätykio, och weth hwffwdith
ther vty affton och morgon,
For döff öron, Tag varma qwinna miölk,
och lath i öron, och smör om kringh medh lager-
bär olyo,
Ath haar skal vexa, Tag ätykya oc grönt
nötha mygh oc stöth med synaps frö, och lath
tiil vindsteen, och twa haret ther vty, et valet,
For blod i ögonen, Tag arwe oc tz
huita aff eggith, och stampa tiil hopa oc läg
oppo ögath,
For smyttho i ögon, laath olye och viin
i thom,
For brenth änlithe, Tag vegbreda roth,
oc söth mz salt oc ätykya, oc twa sidhan ther
enlytit vty,
Merkyande är Ath rapan och väderfylla
i liiffwena Han komber aff ty at natwren er
forkölld vnnantil och formaa ecke smeltha tz i
liiffwena är fwlkompnelica som hon skulde Hon


p 241

forma ath smelta tz i liiffwena är i damb och
wädir Och ecke forma fwlkompnelica forthära
lösa eller opnötha tz i liiffwith komber
Tekn til ath magan är sywker.
Tha maghin är siwker tha är kroppen twnger,
latir, vederfwller, och vtblester, Och mwnnen vil
altiid gespa och gapa, och vara öpin, och ther ganger
vth fwll oc ondh rapan Och til ath menniskian
varder vthpösth och väderfwl, Ther hielper mykith
till Ath menniskyan effter maath ffar ecke tz hon
skulle effther mat haffwa, Som är hwilia oc sompn
i skypadom tyma oc retthe mattho, oc haffwer
ecke temprelse i sielina öffningh, Sasom är glädy
och frygdh Och aff ty ath magin är krancker, oc
hafwer ey makt at smeltha maten, Ther aff varder
menniskyan försth vederfwll, ther nesth pösis hon
wt, Ther nest takir hon til ath rapa och gylpa,
och fa biörnamanw, och tager til ath rämya och
rythaa i tarmomen ynnantil Och ä sa offta som
naturlikin verma vanskas oc forgar ynnantil, Swa
ath han forma ecke smeltha, tha födis väder i
liffwena til ith tekn ath maghen är kaller och
kölder, Swa ath han forma [ey] at smeltha oc lösa
maten i veder, oc ey i dragh swa fwlkompnelica
som han skuldhe, Och for ty ath magin är for-
kölder ynnantil och forma ecke smeltha Ty skal
han först läkyas med ty som her effter stander,
Läkedomber til siwkan oc kallan magha,
Tw skalt taka myntho oc spykynardus, mal-
yrth och skathana aff fenikaal, lika mykyt aff
hwario, Ena dragma aff hwario thera oc tetta
skal tw stötha saman i enom mortare och siidan


p 242

siwda tz i lagerbära olyo, och i the oliona tha
hon är swdhi, Tha skal tw latha ther wty wldh,
ellir eth stycke aff enom filth och tz skal thw
bindha oppa magan,
Jtem for tz sama, Tagh anis kwmen,
galigo, fenicolz frö och myntho, tyrka tz och stöth
alt synder i pwlwer och äth tz,
Jtem galigo canilbark sädefär, brystyrth
och iiij piper korn, Skär tetta swa smat at tz
kan swelgas, oc drick mz öl,
Thetta skal tw fly ath ätha,
Thw skal ecke ätha ärther eller bönor, och ey
annat skaffwel, fforty at ärther bönor och roffwor
oc annat skaffwel tz pöser wth liiffwith, gör menn-
iskiona väderfwlla, och hindrar ok forspyller at
magin kan ecke smeltha,
Tha skal tw wiitha at ärtha swd och
böna swdh, tilreth, mz yrthom oc kryddom thed
gör goth,
Thetta ma tw och skal gerna ätha, ty
at tz gör aff sigh skäran och godan blodh, och
ey ätha groffwan math och myklan,
Jtem vngh höns, ägh, lambaköth, faara-
köth, villebraad, och alt tz köth som äär varmt oc
mwstokt och wath aff syne natur och ecke torth,
Jtem hönsa swd reth med yrthom, tz
gör goth magan, och fortärär ondha vedzsko, och
tz smälther alra raskast,
Jtem äth ey nötha kööth eller anna
tolikyt, vthan sinap, eller alra minsth salt ther
oppo,


p 243

Jtem fly ath ätha alla thee fizska som
ey haffwa fieldh Som är aall lagx torsker oc sill,
oc tolke andre,
Jtem oster är onder oc hindrar smelt-
ning, vtan han ätz effter math sasom för läke-
domber, Han gör i kroppenom melancoliam, tz er
verstha skipilse, han myrkir hiernan, han krencker
kraffthena i kroppenom, Aff honum vwxir stenen
i liiffwena, oc han gör allan kroppen twngan oc
vanskipadan
Jtem äth ey smör wthan först i thina
maltiidh.
Jtem äth ey äplen eller pärwr, vtan for
läkedom, Tz är stekt äple for math, och stekt
pärwn effter math,
Jtem alt raat skaffwel föder i kroppen
ondha vedzsko, gör slem och rothma, Oc aff raat
skaffuil födis skelffwasoth,
Merk her hwar hoffwd verkin komber aff
Aff ty ath liiffuith är wedherfwlth oc magin
är siwker, Ther aff slar op i hiernan siwkdomber,
oc i hoffwdit Oc swa tager tz ath hwiina for
öromen oc swa faar menniskian hoffwdgäldh, oc
hoffwdverk oc himan,?
Läkedom moth hoffwd werkenom,
Tagh ij mwskoth, och liikamykit aff hwit
mirram, oc en neffwa mz rosom. stöth tz i morthar
och siwd tz siidan i wiin, tha tz er vel swdit,
drick tz om qwelden som tw tol heetasth tha tw
far i seng oc höl tith hoffwd vel sa at tz swettis,
Jtem haffuir tw misth smakin, Tha raka
thina twngho hwar dagh med enom kniiff, tz gör


p 244

tik retthan smak, tz är och goth badhe hoffdeno
och lunghona,
Jtem haffuir tw misth lwkthena Tha
loktha gerna oppo welloktande yrthär och krydden,
for ty hiernen han styrkis ther aff,
Merk her hwar tz komber aff at menn-
iskian bidnz och häfftas i liiffwena, Thed skeer
aff allan then maath, som trengir och rynkyar
och saman drager och i gen stoppar ynelffwanar,
Och aff ty at liiffryn hon sweller ok bwlnar, Och
ath the aadronar som ärw nydan nafflan, i weka-
liiffwit som kallas mesarayte,? Thee ärw igen-
stwppade, Och aff ty ath ynelffwena haffwa swgit
aat sigh groffwa och ondha vedzsko, Liiffwit
bindz oc aff ty At tz varder väderfwlt, oc aff
ty ath tarmana oc ynelffwena the ärw opfylthe
mz klympade och ginomhärde orenligheeth, Oc
stundom aff ossth oc päror och annat tolikit
Jtem skal menniskyan mykit vaktha
sigh Ath hon varder ecke bunden i liiffwith ffor
the manga oc faswleca och harda sotther Som
ther effter fölya, som är Sincopis, hiertapickan,
At hiertat klappar och böstar altiid, Desipiencia,
hoffwd hyman, oc ther mz ondh lokt aff mwn oc
allom kroppenom,
Läkedomber thom som haffua stempno,
och bwndhne ärw i liiffwena,
Thag tyzdt twal och ferst smör, och smälth
bade saman, och läth tz wti getamiölk, oc verm
tz alt saman vede eelden, oc drick tz varmt
For tz samma Stöt flesk vel smaat och
siwd mz etykyo, och drick, tz hielper vel, Thed


p 245

samma gör hwiither lökir swdin i olioträ olyo,
een godan hop, och drwckin, han hielper vist,
Jtem doger tz och Ath man badar och
basar bwkin i varmo vathne, Och smör sigh om
wekaliiffwit mz lagerber olio, Och basy sig ey
alt for offta, oc sity ey alth for lenge i ty varmo
vathnena, ath han skal vardha mäginz löös,
Tetta skal tw vaktha i thinom maath, sa
framt tw skalt ey varda bwndin i liiffuena. Äth
gerna först allan then mat somm blöther är och
goder ath smeltha, oc effterst tz som tort är och
kölir ynnantil, Stek skal tw helst ätha siidarst i
tynom math, Ängaledis skal tw först äta then
maath som kölir och binder liiffuit ynnatil, som
är rath skaffwel äple, pärwn, steek, och oster,
och annath toligit, Eeth söthäplee eller tw
stekt eler swdin mat tw ätha, för annan math,
bade middag och qweld Effther mathen ärw stekt
pärwr godh, oc helst om qwelden, Söth äple
stekth the lena och vekya liiffwith Och steekth
päror the smeltha vel mathen i liffuit, Jtem kan
man vtkastha w liffweno tz som smälth är, ffor
en man tagir in annan math, Swa ath ey skal
saman blandes pwrt och opwrth, och magen hindras
swa, at han kan ey smelta oc ynelffwena sywkna,
Jtem tha magan kreffwer och vidertorff mathen,
tha neka honum ey Och giff honum ey oc for-
mykyth, Tha magin är tomber tha dragher han
aat sig alla ondo vezsko slem och rothma som i
kroppenom är, Oc swa tager tz til lath röthas i
kroppenom, och ter aff födas alla handa sotter,


p 246

Jtem goth är ath menniskyan öffuir sigh
i motteligit kropsens erffwode för en hon ätir
om dagin, Ther aff miwknar allan kroppin, Oc
the wedzskor, som niderqweffwia naturligin verma,
the fortäras, Oc magen varder ther aff hetare til
at smeltha mathin, oc menniskian varder ey bwnden
i liffwena, Ty är erffwodit goth til ath göma
kroppin i syna helbrygdho,
Jtem drick ey strax tw böriar ätha, Ty
ath aadronar som ärw nidan for nafflan, the stoppas
och liiffryn kölis, Äffter första retthin drick smam
och smam, Swa at drickin är nogh til ath blötha
oc smelta mathen, at han kan flyta sin vegh,
Tha tw faar tik math, tha äth tik ey
affmykith metthan, Ty ath aff öffuirflödis math
pynas och trengis magin, och tyngys aller kroppen,
skadas hwgin, Och mathin ligger osmelther niderst
i maghan, twnger och skadelikin,
Jtem huilkin ey faar lösn aff thessom
forscriffna styckiom, Tha skal man göra henne
thz som läkiara pläga göra oc kallas
Suppositoria,
Lac amigdalinum mandol miölk,
vinum aromaticum i: dulce et bonum
Aqua plantaginis vegbreda,
masis mwskot blome,
lappacium acutum Horsabladh,
Calamentum horsamynta,
Cerum lactis kerna miölk,


p 247

Sol in Aquario

Januarius, i thenna maanaden skal tw dricka
goth win och andra goda drycker, och ey skal
tw latha tig blodh, Tymelica skal tw ätha, och
äth litet, äther tw mykyt tha far tw febres, Första
dagin oc vij dagin oc attendhe och femthendhe
dagin skal tw ey latha tiig blodh, om en tw
viilt liiffwa tz aarit vth, Jtem komber tordön
i then manen, tz teknar godh korn ar Arla om
morgonen skal tw gerna ätha varman math,
man skal ey offta laatha sig blodh vthan man
trengher, och tha vider twman, (oc mykit slag i
bland almogan,)

Sol in Piscibus
Februarius, Tha er goth laatha blodh, tha skal
tw ätha swran maath, redder mz ätykya, wiin oc
goth öll skal thw tha dricka, tha tw badar be-
wara tiigh wel for köldh om hwffwdith, oppo vij
dagin skal tw ey laatha tiik blodh om tw viilt
liiffwa aareth vth, Bedha sigher, then som varder
födder 3{degree} kalend. februarij, eller ydus februarij,
hans krop blifwer heel lin tiil domen, komber
tordön i then manaden, tz teknar stor plaaga oc
död, oc mesth riike men,


Sol in Ariete,
Marcius, Tha er goth offta badha, oc gnydha
sina tender mz salt oc ey er tha goth at latha
blod, Tha skal man gerna ätha rwta och saluia
oc perslilia, then sig lather blodh xv dag, eller xvi,
han dör bradeliiga, eller han varder blindher, höres


p 248

tordön tz teknar storm, oc godh fruct, oc mykyt
örlege, oc skal tw ey badha


Sol in tauro,
Aprilis tha er goth ath laatha blodh for
lwngona, ey skal man ätha (ra) yrther, tha skal
man ätha fersth köth oc ey rötk (tort) Then sig
later blodh vij eller femtende dagen han dör jnnan
zl daga, Then sig lather siette dagin, han misther
siith veth, Then sigh lather första dagin, han dör
strax eller snarliiga ther effter, Höris tordön: tz
teknar fructsamligit aar och goth, oc vnkt folk dö,


Sol in geminis


Mayus, Tha er goth ath dricka malyrth medh
getha miölk, gwth er ath ätha saluia oc frwtho,
Then sigh lather blod vij xv eller xviij dagin, han
dör ynnan tz areth Höris tordön tz betyder hart
aar, lwnga adran är tha god ath lath, Mayus
sigher, i myn tyma är goth ath latha blod oc
dricka malyrth til syna hiilso, (twa offta tit hoffwd
oc fötir Ät kal mat)


Sol in cancro,
Junius Tha er goth ath dricka kalt kellaa
vatn, och om qwelden varma miölk, och goth
er ath ätha sädefär och agrimonia, Och bedha
siger, huar sig lather blodh vppo vi dagin han
skal döö ynnan areth Höris tordön tz teknar
fructsamligit aar och ingen siwkdom i blandh
folkiith,
Junius siger, i myn tyma ma tw vel latha
blodh. och ätha electuarium oc sambuca blomer
merke poleye, oc dricka kalt vatn


p 249

Julius, i then manadhen skal man icke mykyt
soffwa, och ey ätha hethan math, och ey ätha the
fiiska som tagas i qwarstandandis watn, och tha
skal tw ey latha blod, driik saluia, Rwtha, anis,
merke och gamandriam, Then sig lather blodh
a xv dagin, eller xvij dagin, han dör ynnan areth
er wthe, Höris tordhön, tz teknar goth korn aar
och fä dödh, tha er fiisk naturligin ätha, och ey
soffwa effter maaltiith

Sol in virgine,


Augustus i then manadhen skal tw vel be-
wara tig for köld, tha skal tw ey ätha kaldan
mat thw skal ätha grabo och poleya, Then xix
elddler xx dagin skal thw ey latha tiik blodh om
tw vil liiffwa, Höris tordön tha bliffwer mykyn
siwkdom i blandh folkith kordomoma skal tw
ätha och äth ey röther eller fiisk (spiky kaal
gör swartan hy)


Sol in libra,
September, tha skal tw ätha stekt bröd med
salt, och ätha pärwr och valmoga, Och thaa tw
vel latha blodh aff hwffwd adran, ther tiik tyckis,
Huilkin sig lather blodh xvj dagin eller xviij
dagin, han dör innan tz areth, Höris tordön tz
teknar fructsamligith aar och stor herre dödh,
September siger j myn tyma ma tw vel latha
blod, ätha ferskan osth och dricka mosth


Sol in Scorpione,


October, tha ma tw ätha fwgla och ville dywr,
och äth ey tywra köth, driik most och äth sädhefär


p 250

och Cardemoma oc galigo, Then sig lather blodh
a setthe dagin, han dör ynnan tz aareth, komber
tordön i then manadhen, tz teknar hart aar och
mykin storm, October siger, j myn tyma skal tw
ey latha blodh och ey haffwa bastwgw, oc skal
dricka gethamiölk och faara miölk oc äth gerna
näglikor,


Sol in Sagittario


Nouember, Tha skal man icke badha heth,
Tha skal man latha sig blodh medh kopper och
bewara sigh for köldh, tha skal man ätha sädäfär
och Cardemoma, Then sig lather blodh xvj eller
xvij dagin, han dör ynnan arith, komber tordön
tz teknar goth aar och fructsammeth Nouember
siger, vtan tig tränger tha lath tiik ey blodh,
drik getha miölk tha ökas tiik goth blodh, och
tw far tha fagert anliithe,

Sol in Capricorno,


December, Tha skal tw bewara tith hoffwdh
for köldh, tha skal tw latha tiik hoffwdh adran,
och haff bastwffw swa offta tiik teckis, tha skal
tw ätha sädäfära oc bärthram, then sig lather
blodh vj vij eller xix dagin, han dör ynnan areth
är vthe, Vordher nogon hwggen tiil bodz (i ytersta)
förstha dagin i samma mandhen han dör ginstan
eller strax ther effter, komber tordön tz teknar goth
aar och godh frwcht, thaa skal tw ätha varman
math oc mwskat,
Jtem Januarius haffuir en iij ondha daga
Som är then annan, then femthe, then sätthe,
j tessom dagom skal man inthe begynna som
makt ligger oppo och honum sielffuom oppo


p 251

rörer, Jtem i thenna manen skal man ey taga
purgas, och skal man vaktha sig for ra swdin
math aff honom komber febres oc for tz ätande
som torth är, oc skal man soffwa wel, Ted barn
som födis j thenna manen tz varder aff kalt natur,
Jtem Februarius haffuir i sigh en siw for-
bodna daga, Som är then tridie then sette ix oc
x, then xvj xvij och then xviij, j thessom skal
man inthe beginna, ey heller vandra eller nokoth
tiiltaga, ty tz faar alt een ondhan endha, Ey skal
man sigh tha hustru taga, Afflar hon eller födir
barn, tz liiffwer ey, Tagher man sig hustru the
liffwa näpliga lenghe tiil hopa, ey skal man tha
saa eller ärya, ey byggia hwss eller boföra,
Jtem marcius haffuir i sigh en iiij vade-
lica daga, Som är then femthe vj vij oc viij huilkin
a förste dagin i thenna manaden äther huitlök
och haalyrth, han faar i tz arith ingen byld eller
sar, huilkin sigh lather blodh om vij daghin, han
varder tz arith ey blindher, Jtem swa wiil en
mesthare, ath huilkin sigh lather adro i thenne
manadh om tridie fierde eller v dagin, han ma
vara thes wiss, at han skal tz aariith ickke fa kalla-
soth, Jtem vardher nagoth barn föth i thenna
manadhen tz varder wiisth och klokth och i siith
samwiith ganska smielth doch ostadwgth i al sin
synne, Jtem en haffwer marcius iiij vadelcia dagha,
Som är then v, x, xvj, och then xviij, huilka tw
skal fly och i thom inthe begynna &c.
Jtem Aprilis haffuir i sigh iij ondha oc
skadeliiga dagha, Som är vj, xii, och xv, i thom
skal man ey skära klädher eller annat sliicht Jtem


p 252

ho sigh lather adro vij eller x dagin han vardher
tz aariith icke blindher, Jtem naturliga mesthare
sigia, ath lather man sig adro viij dagin, han
skwlle jnnan xl daga dö eller komma i swaran
siwkdom, Jtem koppa är ganska goth oc sla adra,
ey skal man ätha tz rökth är, Tz barn tha födis
tz varder mäktogt riikt oc stadugth, Höris tordön
tz teknar goth aar aff alla handa frucht, oc
onda manna dödh, tywffwa forrädhara mordare
röware April haffuir en iij forbwdna dagha, som
er vij xv och xvij, i huilka man skal sig &c.
Maius haffuir iij ondha och skadeliiga
dagha, Som är vj xv och xvij dagin, Jtem tz barn
tha födis tz vardher vellikt och swakt enfollokth
och kranckeliigit aff sigh, Jtem maius haffuir en
ij forbwdna dagha, som er then x och xvij, ho
nogoth begynner honum sker inghe lycke, ther
ij forliikas the skilias aath med owinskap,
Jtem Junius haffuir i sigh iij ondha och
farliiga dagha, Som är then vi, x oc xvij, huilkom
man skal ey ferdis eller riidha saa eller ärya, eller
nagoth goth börya och ey latha sigh blodh, tz
barn som tha födis, thed varder glath och vel-
mottath twnth i hiernan, ey mykyth wiisth,
Jtem Julius haffuir i sigh ij ondha daga
som är xv och xvij, j thom skal man ey latha
blodh adro eller koppa, man skal tha vaktha
siigh for öffuirflödighet och ätha offtha och smaam,
man skal vaktha sigh for oroo och bekymbrelse,
och ey mykyth soffwa, ey heller med fwllan buk
Tedh barn tha födis, thz vardher harth oc wreth
oc gyrwkth tiil synnes, Höris tordön tz teknar


p 253

draffwels folkx dödh Amen Jtem Julius haffuir
en een forbwdhnan dagh som er then femthe,
wachtha tik for &c
Augustus haffuir j sigh ij ondha och
farliiga dagha, Som är then försthe oc xx, tha
skal inghen man latha blodh, koppa eller adersla,
som liffua vil Then sigh lather adra om iij dagin,
han dör wthan twiffuil innan xl daghin ther effter,
en then stundh ma han rokaa oppo dagin, ath han
ey dör, vthan komber i een oböteligin siwkdom,
man skal oc vaktha sigh for baadh oc for swaart
arbethe och stor bekymbrilse, man skal fly al
öffwerflödoghet och okyskhet enkannelica thenna
manadhen och for ondha och fwla lwcht, huilkyn
skadeliigin är hoffwdit hiernan och hiertath, hon
gör onth och fwlth blodh, Jtem thed barn som
tha födis, tz vardher fromth och goth, rethferdogt
och weltoktath oc snilradogt och tienisthackokt,
Om thed dwnar tz teknar mykin wanmakth oc
stor kranckheth och folkzsins siwka daga. Augustus
haffuir tessa ij ondha daga Som er then försthe
dagin och swa then xx: vt supra
September haffwer ij farliiga dagha, Som
er then xvj och then xviij, J thenna manen er
goth slo medianam a vinstra armen, for brysth
och liffwer och lwngo, Jtem miölk er tha godh
och sterke pärwr med swcker, och alla handha
moen frwcth är godh, och luchtha oppa alla handha
welluctandis yrter, Jtem myntha er tha serdelis
godh ätha oc dricka tz öl som myntha haffuir
ligath vthi en lithin stwndh, Tedh barn tha födis,
thed vardher wiisth och rethferdogth, vellokt och


p 254

karskt, Jtem en haffuir september ij farliiga
dagha, som er then xvij och xix dagin,
October haffuir en ondh och farliigh
dagh, som er then setthe, ho sig later adra, han
dör ynnan aarith, ellr er tz oppo nyeth dör han
ynnan iiij daga tz samma er och om the andra
farliiga dagana, mannen skal tha fly quinnona, oc
quinnan mannen i the dagha, ty huad the bruka
tiil samans thed vardher thom ey tiil glädy,
Jtem tha skal ma vaktha sig for läkedom och
asterdie oc purgas, Sinap är ta godh tiil al math,
Jtem tz barn tha födis, tz vardher aff onth natur
viilth och arkt, huilkin tz gör goth tz gör honum
onth i gen, tz bliffwer liistokt snöth oc forräde-
liigit, vi dagin skal man fly oc inte böria &c
Nouember haffuir twa ondha oc farliga
dagha, Som är then xvj och then xviij, tha skal
inghen latha sigh adrä slaa eller koppa, Jtem
skal man vactha sigh for öffuirflödigheth och
okyskheeth, om man vil wara helbrygda oc bliiffwa
gamal, karbad er got Jtem fersth är goth oc
tha ey mykyth salth, Jtem honagh är tha godher
til allan math, Jtem fersth brödh är tha bätre
en gamalt och skarpt, Tedh barn tha födis varder
viist ok klokt, och är midlwngx Jtem nouember
haffuir en ij ondha dagha, Som är then x och
then xix, huilka man skal fly, &c vt supra
December haffuir i sigh iij ondha daga,
Som är then vj vij och then xv, i thenna manen
skal man ey sla sigh adra, Jtem nagra mestare
vilia, ath then lather adra om försthe eller siisthe
dagin i thenna manen han skwlle vara dödin vis


p 255

jnnan vj manana eller oc komma i ena swara
siwke, Jtem man skal ey taga purgazie, Jtem kal
er ey godh ty han gör tha mannen melancolicum,
tiil mattha ätith oc druckit er tho goth, oc vaktha
sigh wel for köldh, Jtem alla handa math mz
sodh är tho godh, Jtem tha skal man arbetha
och vanka, ath kroppen miwknar, Thed barn tha
födis vardher mykyth okyskt oc quinnom mykyt
kär, och räthfärdogth och barmhertogt, Om tz
dwndrar, tz teknar hwnger och dyr tid j tz land
som tordön höris, Jtem december haffuir en iij
forbudna daga, Som er then vj, x och xv, Thessa
daga skal man fly och j thom inthe begynna göra,
Som märkeliigit skal wara, ty tz faar ingen godhan
endha, Och tesse dagha är tiil samans xxxiij om
alth aareth, j huilka the stora plagor öffuirgingo
pharaonem konungh och alt egiipti land For
huilkom oss göme gud alzuologher Amen,


p 256

Malyrth
Siwdher man malyrth med getha miölk och
dricker arla om morgonen, tha rensar hon wel
mans qwiidh, oc allan röthenskaph, och ondha
wesko fordriffwer hon mz sina makth, oc tetta skal
göras om iij dagha, Stöther man malyrth med
wiin oc legger j näsona, tha rensar hon hwffwd
oc hiernan
GRaabo, quinna som ey kan födha barn
skal ätha henne mz ätikio stöttha wel smaa, oc
siila ginom reenth klädhe vty rena grytho och
werma oc drickä swa föder hon, Haffwer hon
onth effter barn byrdh tha siwde grabo i watn,


och bindhe offwan naflan mz blaan klwth een
tyma tz hielper for styngiom, Huilkin man som
henne i skelffwasoth äther i iij dagha, han far bötir
Äther man krasse, han fordriffwer mans
lustha, Madka fly for krasse lukt.
Lagerbär
Lagerbär dwgha for siwka liiffwer och magha
och for hold, om en the siwdhas med gamalth
öll lösa böldh och gör en man ath piissa, Gör
man plaster aff thom tha hela the ögon,
Jtem tyäders blodh blandath, mz vatn
som i neslom är swdiith, giff then dricka som
kallasoth haffuir, Hans köth brenth tiil pwlffwer
blandat mz olio är goth viidher alla handa soth,
Sädhäfer dwger for ether oc orma styngh
Styrker maghan och fordriffwer losth tiil qwinnor
oc gör mathlostha och löser vädher i mans magha,


p 257

hon tagher ond luckt aff mwnnen och gör ath
rapa, dricker man henne hon fordriffwer spolorma,
Kanelbarch er tweggia handha, then
twnna är bäthre, han torkar maghan och gör
godhan smaak, och torkar ondha vedzsko, och
smälther math i magha, och löser mangans siwk-
dom oc gör mannen pissa, han gör goth för
hostho oc siwkan nywre och for vatn soth, Lather
man honum i ögna smörilse, tha minskar han my-
kyth vatn i ögonen,


Kyrwils dygd,
Varder kirwiil stampader mz olio, tz duger
for kranckdom, drickis han mz wiin, tz duger for
ridw, om honigh latis ther tiil, han doger och
for spolorma, Han gör ath pissa om han vardher
mz wiin drwckin, Han rensar qwinna kranckdom,
Legger man kiruil vid mans ambud, tha ypnas
alla adror som vatn skwlle aff ga, Gar naghor
liider aff i barnom eller brister aff lidhi, tha skal
kirwiil siwdhas oc liidhen twas ther med, tz hielper
tz er röönth, Han duger for hwffwdhwerk,
Stöther man myntho och legger vider
spyna byldh, hon löser wel brendha miölk j spin-
om, blandath mz ätykio, dwger for blod pino,
Rwtha formenar lwsth tiil quinno, Swdin
j vatn eller j ätikio, swger for vriidh j qwiidh,
hon er och godh for böld j inelffwom, om man
dricker henne, Äther man henne gröna, tha doger
hon oc for bwlin inelffwer, Hon fordriffwer ok
barn aff moders inelffwom,
Nätzsla stöth med honagh och win doger
for hostho, the man haffuir lenge haffth aff köldh,


p 258

och gör mans inelffwe reen, Stöth medh swrth
win eller ätykyä, tz hielper mans mielthe,
Galigo dygdh, lather man sla adro och
haffuir galigo j mwnnen och twggar, tha vt-
driiffwer hon tz ondha blodiith, och beholler tz
godha, Äthin om morgonen, fordriffwer hon al
ondh lwkth aff mwnnen, Äthin mz wiin styrker
hon mans magha, Ätz hon arla om morgonen
oc man holler henne vndher sina twngo, tha
vardha hans ordh wel hörd oc wel tagin aff
allom, Äther man galigo arla om morgonen, och
dricker med varmt viin, han mysther ey syn hy
eller liith then dagin
Äther man lagerbär medh salth oc dricker
warmt wiin, tz fortagher allan werk aff mans hierta,
och haldh eller styngh,


p 259Hesthe läkedom


For ty ath hestin faar ätha mwsaboeth Tagh
ferskan iesth och tz rödha af eggit blandha saman
oc lath i halsen a hesten,
Jtem for gamalth stegh, eller naglestyngh:
rensa op saariith, och torka granbar sasom miöl,
Och blandha mz tyärw oc talgh tz heler om tz
er wel heth, gör ther aff een deegh oc läg oppo
saariith, affton och morghon, tha far tw ingen
bäträ läkedom ther tiil, tetta er santh
For alla handha saar oppo benom, Tagh
tz huitha aff äggith, och lath ther tiil honagh,
swa mykyth som äggit er, oc rogh miöl, gör
ther aff deegh,
For korn och watn fal, Tagh och skär
op ena synw aff näzano, och stiik en kaffla i näsona,
försth i andra och swa i andra, och wridh om
kringh swa ath blodiith gaar wth,


----------


For karta nagel, Blöt naglan wel oc skär
honum aff tedh närmast tw kan kötitt oc läg
siidan steektan lök oppo iij eller iiij resor aa slag,
For hosto och brystwsärk, Skal man taga


likriso biog ysop oc fikon och wella alt saman i
skärt öll eller watn och dricka bade affton ok
morgon oc ma han latha socker i om han tz
haffwir,
For sywkan maga och wämilse skal man
taga komen och anis, ingefer muskaat galigo feni-
kaal fröö ochs torra myntha oc stampa alt saman
tyl pulwär och ätha,


-----


p 260

-- -- -- -- (Början felar.) -- -- -- -- --
surgente ex dominatione flecmatis per oppositum
de illis qui deficiunt in saliua, quia calor in illis
superabundat, qui consumit humidum saliue, ergo
defectus saliue est signum febris.
Saliua ieiunij sanat apostemata secundum
auicennam quia est bene digesta et subitilata,
Quare homines raucescunt Respondetur
quod propter reuma descendens de cerebro replens
cannalia, pulmonis, Vel aliquando ex apostematibus
in guttere, vel ex reumate in collo congregato,
Jtem leprosi non sunt rauci quia in eis instru-
menta vocalia sunt corrupta. scilicet pulmo.
Quare in eadem mensa simul comedere
lac et pisces sit prohibitum a medicis. Respon-
detur quia maxime dispount ad lepram. quia
ambe sunt flegmatice nature, tam lac quem pisces,
Quare homo liacens in dorso habet orri-
biles visiones Respondetur quia tunc meatus seu
neruus fantacie est apertus. qui est in anteriori
parte cerebri, ergo tunc fantaciatur, Eciam hu-
mores mouentur sursum vbi est fantacia ergo
fantacia pertubatur,
Quare malum est iacere in dorso Re-
spondetur secundum medicos, quod hoc disponit
ad lepram. e[pi]lepsiam maniam. et ad incubum. Vbi
nota quod mania est infectio anterioris partis ce-
rebri cum priuatione ymaginacionis. Sed incubus
in proposito est primo cordis. cum aliquis se in
sompno suffocari putet. et putet aliquid iacere
super ipsum quod libenter remouret,


p 262

in eo. quod valde periculosum. et ergo optima
medicina est vti modestia et temperamento in
cibo et potu, vnde


Si vis esse sanus
sit tibi parca manus,
pone gule metas
vt sit tibi longa etas.


Quare cibus non debet esse nimis ca-
lidus. vt piper ciniber Quia cibus calidus ad-
ducit sanguinem et sisponit ad lepram. sic econ-
uerso cibus frigidus mortificat et congelat san-
guinem. Eciam cibus non debet esse nimis ace-
tosus. quia inducit senecutem, non nimis con-
ditus. quia adurit interiora, Et post cibum oportet
illum potare multum vt post alimenta? cruda, Jtem
cibus non debet esse nimis dulcis. auia dulcedo
constipat maxime venas,
Quare bonum est comedere caseum post
prandium et pira post omnia fercula immediate
Caseus tendit ad fundum stomaci et digerit om-
nes alios, se ipsum digere non potest. Sic eciam
de piris Notandum quod caseus recens ceteris
est laudabilior Caseus vetus et sicus et salsus
est pessimus cito faciens dolorem capitis, Et
epatis constipationem, et dequanto veterior de


tanto deterior


Caseus est nequam
digerit omnia sequam,


Quare post pisces bonum sit comedere
nuces vt dicit metrista,
Post pisces nuces post carnes caseus assit,


p 263

Respondetur quod pisces aliquando sunt
venenosi quia sunt difficilis digestionis, et faciliter
putrescunt et corrumpuntur, et nuces iuuant pro
digestione, quia sunt mediocriter calide et nux
est remedium contra veneum, Notanda est re-
gula de piscibus. quia pisces debent esse de aqua
clara et petrosa et non frigida et lutosa nec
quieta, vnde,
Currant per aquam,
mundam claramque petrosam.
Sint cocti vino
pisces cum petrocilino.
et tales pisces minus nocent
Quare nouus cibus multum nocet sto-
macho vt in festo pasce multi leduntur ex nouo
cibo, Respondetur quod talis cibus nimis auide
comeditur ergo replet stomacum, et difficilius di-
geritur eciam gula interficit plures quam gladius
regula galieni et ypocratis
Quare sit malum pausare in mensa et
paulatim diuersa fercula comedere, Respondetur
quia quum vltimum presentatur tunc primum in-
cipit digere, et sic partes in digerendo non
equantur, et cibus decoctus corrumpitur, Est tamen
notanda regula de ordine cibariorum, Si plura
habentur fecula, quedam sunt subtilia in di-
gestione, sicut caro pullorum, hedorum, vitulo-
rum oua mollia et sorbilia et huismodi Tunc
illa subtilia debent precedere, Sed grossa vt caro
seniorum porcorum. skinca, vaccarum assatura por-
cina vel vaccina, oua dura in patella fricta debent
post comedi Responsio est quia si preponerentur


p 264

tunc ipsis cito digestis impedirent digestionem
aliorum et tunc subtilia iam digesta violenter
retinerentur et in stomacho corrumperentur, Ex
quo sequitur eructatio nausea fastidium et dolor
capitis. dolor ventris et magna sitis.
Queritur quid melius est stomacho cibus
uel potus Respondetur quod potus cicius dige-
ritur quam cibus. quia cibus est magis muralis(!)
quam potus. ergo cibus difficilius digeritur.
Quare bonum est potare ad prandium Re-
spondetur vt potus temperet cibum et reddat eum
aptum digestioni, quia olla repleta carnibus et pi-
scibus Si non habet humidiatem. tunc sequitur
illius pulmenti et olle destructio, Et stomachus
habet se vt olla decoquens cibum Ergo a medicis
est consultum inter prandia potare,
Quare bonum sit cenam dimittere sero-
tinam Respondetur quod non. quia post cenam
non sequitur motus. et cibus non intrat profundum
stomaci, sed remanet indigestus et inducit nocu-
menta et ergo bonum est censam esse breuem et
modicam vnde versus Cena breuis cenque leuis
tibi sit. quia magna cena nocet medicina docet.
res est manifesta,
Ex magna cena
stomaco fit maxima pena
vt sis nocte leuis
sit tibi cena breuis,
Quare statim post prandium laboare sit
prohibitum a medicis iuxta hunc versum,
Post mensam pausa,
nec eas nec stes sine causa


p 266

greditur ad intra a membris exteriobus et per
congregationem fortificatur, et facit ascendere
fumum cibalem vsque ad cerebrum, et causatur
sompnus per ingressionem fumi Vel potest dici
quod ideo, quia cum virtus animalis intenditur,
tunc naturalis remittitur. Sed quum homo est in
solatio tunc per solacium calor naturalis diffun-
ditur et non permittit fumum ascendere ad cere-
brum et homo non dormit sed dilatatur per to-
tum corpus, et per consequens solacium impedit
sompnum,
Quare multum dormientes sunt indis-
positi et male colerati Respondetur quod in
sompno colliguntur multe humiditates que in vi-
gilia expelluntur, que non possunt in corpore con-
sumi, et petunt cito eici et petunt exitum super-
ficiem corporis et precipue ad faciem. et causant
malam dispositionem seu malum colorem. vt patet
notanter in flegmaticis qui pre ceteris sunt longi-
oris sompni
Värbena hec autem herba. vt referunt
magi[stri.] collecta sole existente in signo arietis,
et coniecta cum grano pionie vnius anni caducos
a malo morbo curat,
Herba iouis, que dicitur Jusquianus, con-
fert multum volentibus coire et est vtilis vt eam
deferant secum. volentes diligi a mulieribus. facit
enim deferentes letos ac delctabiles, Confert
eciam radix eius podagre. dum ponitur trita super
locum pacientis. et hec quidem operatur virtute
signorum habencium pedes vel habencium aspectum
super pedes quoniam Jupiter tenet eum


p 267

Celidonia hanc herbam si quis cum corde
talpe habuerit deuincet omne, omnes causas et
lites remouebit et si predicta ponantur super
capud infirmi Si debet mori Cantabit voce alta
Si non lacrimabit
Modus operandi predicorum est vt ef-
fectus bonus fiat in planeta bono et malus in
malo (omni): in horis et diebus eorum, Has vir-
tutes habuerunt ipsi ab influencia planetarum
Vnamquamque contingit percipere virtutem suam
a superiobibus naturalibus
Herba martis id est armiglossa Radix
huius herbe valet dolori capitis mirifice quoniam
opinatur esse domus martis, Aries qui est caput
tocius mundi,
Columbaria et verbena, Radix huius herbe
posita super collum sanat scrophulas, Valet enim
multum in frondisia: in coitu, quia succus eius
multum auget sperma, cum quis wlt coire addit
ad desiderium eius, et est multum potens in
coitu dum non teneat uir aliquid aliud super
se, nisi herbam istam, Jtem infantes portantes
istam erunt bene disciplanaj et amantes doctrinam,
leti et gaudiosi, predictas tamen herbas a xxviij
die lune vsque ad trigesimum incipiendo collectio-
nem ipsam leuare a mercurio, per totam horiam
dierum, et euellendo fac mensionem persone et
rei. sed nomina personam vel rem propter quam
ipsam accipis, loca tamen ipsam super frumentum
vel ordeum et ea vtere ad opus tuum postea,
Si vis vt homo dormiendo tibi dicat que
scit Accipe lapidem qui vocatur quiris et in-


p 268

uenitur in nido vppupe et est lapis iste lapis
proditorum
Bubo est auis satis nota Huius auis
mirabiles sunt virtutes Si cor eius cum dextro
pede eius super dormientem ponatur statim tibi
dicit quidquid fecerit et quidquid ab eo inter-
rogaueris Et hoc est expertum moderno tem-
pore, Et si hoc iterum sibi quis ponat sub acella
nullus canis ei labrabit sed obmutescet Et si con-
iuncio predictorum cum ala sua supendatur ad
arborem aues congregabuntur ad arborem,
Lepus. dicit enim Euax et aaron. quod
pedes eius iuncti cum lapide alias capite meridie
mouent hominem ad audaciam quod non timet
mortem,
Vppupa, oculi eius gestati faciunt ho-
minem generosum Et si oculi eius ferantur coram
pectore omnes eius inimici pacificabuntur Et si
caput eius in bursam habueris non poteris decipi
ab aliquo mercatore Expertum est
Si uis soluere vincula vade in siluam et
prospice vbi pica nidum suum habuerit cum pullis
suis et quum ieris ibi, tunc ascende ad arborem
et foramen eius circumliga quotcumque vis quia
non videt rem. tunc vadit pro quadam herba.
quam ipsa ponit super ligaturam predictam. et
statim rumpitur ligatura ipsa et cadit herba illa
in terra super pannum quem debes ponere sub
arbore, et tu scis presens et accipe
Jn nido vppupe est quidam lapis qui est
diuersorum colorum. defer tecum ipsum et eris
inuisibilis


p 270

Aprilis


Hic probat in vere vires aprilis habere,
Cuncta renascuntur pori tunc aperiuntur
in quo scalpescit corpus. sanguis quoque crescit
Ergo soluatur venter cruorque minuatur,
Tharurus frigidus et sicus malum
Arbor plantetur cum luna taurus habetur
non minues. tum edifices nec semina sparges,
Et medicus caueat cum ferro tangere collum.
Mayus,
Mayo secure laxari sit tibi cure,
Scindatur vena. sed balnea dantur amena.
Cum calidis rebus sint fercula seu speciebus
Potibus astricta sit saluia cum benedicta,
Gemini calidus et humidus malum
Brachia non minues cum lustrat luna gemellos
Vnguibus et manibus cum ferro cura negetur
Numquam portabis a promissione petitum
Junius
Jn iuno gentes perturbat medo bibentes
Atque nouellarum fuge potus ceruisiarum
Ne noceat colera valet hec refectio vera
Lactuce frondes ede ieiunus bibito fontes.
Cancer frigidus et humidus indifferens
Pectus pulmo iecur in cancro non minuantur
Sompnia fera vides. vtilis sit emptio rerum.
pocio sumatur securus perge viator
Julius
Qui wlt solamen iulius hoc probat medicamen,
Venam non scindat nec ventrem pocio ledat
Somnium compescat et balnea cuntcta pauescat
prodest recens vdna allium cum saluia munda.


p 271

Leo calidum et sicum malum
Cor grauat et stomachum cum cernit luna leonem
non facias vestes nec ad conuiuia vades,
Et nil ore vomas nec tunc medicamina sumas
Augustus
Quisquis sub augusto viuat medicamine iusto
Raro dormitet estum coitum quoque vitet
Balnea non curet nec multum comesto duret
Nemo laxari debet aut fleubothomarj
Virgio frigidum et sicum indifferens
Lunam virgo tenens vxorem ducere noli
Vngento costas cauesas curare cyurgus
Semen detur agro dubites intrare carinam
September
Fructus maturi septembris sunt valituri
Et pira cum vino cum lacte panis caprino
Aqua de vrtica tibi potio fertur amica
Tunc venam pandas species cum semine mandas
Libra calidum et humidum bonum
Libra lunam tenens nemo genitalia tangat
Aut tenes naues uel liter carpere debes
Extremam partem libre cum luna tenebit,
October
October vina prebet cum carne ferina
nec non ouina caro valet et volucrina
quamuis sint sana tamen est repletio vana
quantum vis comede sed non precordia lede
Scorpio frigidum et humidum indifferens
Scorpius aucmentat morbos in parte pudenda
wlnera non cures, caueas ascendere naues,
Et si carpis iter, timeas de morte ruinam


p 272

Nouember
Hoc tibi scire datur quod reuma nouembri curatur
queque nociua vita tua sit preciosa dieta
balnea cum venere tunc nulla constat habere
potio sit sana atque minutio bona
Sagittarius calidum et sicum bonum
Luna nocet femori per partes mota sagitte,
Vngues vel crines poteris prescindere tute,
De vena minuas et balnea cicius intres,
December
Sane sunt membris res calide mense decembris
frigus vitetur capilatis vena scindetur
Locio sit vana sed vasis potatio sana
Capricornus frigidum et siccum indifferens
Capra nocet genibus ipsam cum luna tenebit
Jntret aquam nauta. cicius curabitur eger
Fundementa ruunt nil est quod durat idipsum
Explicit regimen sanitatis valde vtile,


----------


Contra dolerem oculorum winum de-
coctionis rute vsque ad tertiam partem oculis
iniectum omni sorde et sanguine clarificat certum
expertum
Dicit enim ypocras quod qui per nouem
dies poneret fel leprois et galline mixtum cum
aqua limphida et melle lin oculis Jta clarum
visum haberet vt stellas videre poterit in die,


p 273

Anglorum regi scripsit scola tota falerni
Si cupis incolumem si te vis reddere sanum
curas linque graues sompnum fuge meridianum
parce mere cenato parum nec sit tibi vanum.
Surgere post epulas irasci crede prophanum.
nec differ minutum ventrem nec coge nec anum
nec ventrem retine nutrit morbum veteranum.
et sitis atque fames moderata bonum medicamen,
cumque superfluitant inportant sepe grauamen.
vno quando bibis haustu numquam sacieris
sepe parumque bibe sanus post talia viue
si vitare velis morbos et viuere sanus.
non bibe non scisiens et non comedas saturatus.
quando malum sentis prodest quod balnea vites
lotus ieiunus non post sompnum bibe statim
non tecto capite. sub frigore non gradieris.
non stare sub sole tibi fuerint hec nocumenta.
que consueuisti consueta tenere memento.
Triste cor ira frequens mens raro gaudia voluens
Hec tria consumunt corpora fine breui
quemqunque potes ventrem leniare salubre est.
cum fluxum pateris si non caueas morieris
concubitus, potum mimium cum frigore motum.
Hii sunt tres menses februs september aprilis,
hiis rogo quod minuas sic longo tempore viuas,
mensibus in quibus r post prandia fit sopor eger
in quibus r non est sompnus post prandia prodest
si tibe deficiunt medici medici tibi fiant
hec tria mens leta requies moderata dieta
ver estas dextris autumpnus hyemsque sinistris
percuiunt venas tollunt de corpore penas


p 274

Brenyrth skal hemptas tha hon star i
blomster, Siwdher man henne i een koper kätil,
vider en lithin eldh swa lenghe tz begynna fradhas,
och swa vardher tz som honagh tiockt, Och varder
her ondh ögon smord mz, tha fynner man ingen
bätir lekedom, en tz Stöth mz ätykio dwger for
gula soth Henne löff stöth mz wiin oc lacht viid
tanna köth doger for thanna wärk


Aff brenth wiin


Ypocras som var en dyr oc kosteliigin mestare,
i bokliiga konst, oc serdelis i asterdie, som er läke-
dom, han hafuer fwnnit liist oc konst, hurw man
skal brenna tz watn. som forlenger menniskiona
liiff, tz vatnit skal brennas aff röth vin, then tz
ey haffuer, han brenne tz aff hwiit vin Hwar ey
haffuir win, han brenne tz af godan myödh, eller
aff got öll, Nar thw brenner tz aff vin, tha faar
tw aff tw math, eth math. Och aff miödenom oc
ölena samwledis om tz krafftokth är, Thenna äre
tess vinsens dygdher: Först är tz goth for ickt,
hwo tz tager: tz är och goth thom ther aadronar
och synonar krompna then sig ther med smör,
och wäthe thom väl ther mz Hwar tz drickär
tz fordriffwer forgifftiilse, Thed fordriifwer kräff-
wethen. som oppo latina hether Cancer, oc liik-
madken. Ted fordriiffwer ena handha siwka som
heter fistel, then tz dricker oc smor sig ther mz,
Ted gör magan stadwgan och smälther wel math,
Hwar tz dricker om morgonen, en liten dryk,
blandath mz win, then dagin skal han ey smitthas


p 275

aff soth. som honum drager tiil dödha, Alt köth
oc annan math lather tz watnet icke rwtna, tz
som ther mz smörs eller steckäs, oc tha skal man
tz watneth aff twa, for en man tz sywder, eller
äther, eller tz varder for krafftockt, Warder tz
swa at man lather tz j en döda menniskia, ther
kwnde jngen ond lwkt tiilkomma, oc kwnde hon
i mang aar ey Rwthna, Och skal thw merkya
ena stora dygd aff tessa vatnena, lather man olyo
i thz hynne, tha sywnker hon tiil grwnda, som
andra ärther, Tettha watneth är och got for
hoffwd werk, och tz styrker hiernen, Ted är goth
then ther madken har i buken och i hoffdena,
ty tz dräper thom, Tedh är och goth for madk
i haaret, om man wäther harit ther mz, Ted
läkär the ondha hwffwden, ther man varder for-
smadder fore Ted dräper gnether i haaret, oc
driffwer lyss aff hwffwdit, Tedh är goth for ögna
werk, hwar sig ther med wäther oc fordriffwer
the ondha haaren, Thedh stillar flytande ögon,
och fordriffwer blemor i ögon och alla handa
madk i ögon, tha man smör thom ther med, Tedh
borttager alla handa kryddes oc yrters makt tz
varder i lathet, Ted ympnar onth win, och gör onth
win bäträ, om tz varder latet i forskalt win, tha
komber tz aather tiil syna förra mackth, Ted for-
driffwer sywkdom aff lwngona och mielthen oc
liffrena Haffuer tw oc nagon kranckdom i liffwit,
tha tw ted kenner, tha gör eth plaster och wäth
tz wel i wineth, nar tw tz kennär oc läg ther oppo
som wrkän är, tz fordriffwer honum med en hast,
Ted oc oc got i öron, thom ther icke höra, blandat


p 276

mz ena roth, som man plägar latha oppo wndher,
Ted fordriffwer örnaklanck, Ted fordriiffwer
fleckär oppo ansicthet, oc alla handa meen huar
sig ther med smör, Ted fordriiffwer onth wäder
aff maganom och aff liiffweno, Ted fordriffwer
liffwer byldh, och sterker nywran, Jtem ho som
haffwer stenen i blädro, nyan eller gamblan, han
skal dricka tetta vineth blandat med annat win,
affton och morgon, twadelana skwlw vara win,
oc trydiadelin brenth win, han skal wel forgaaz,
Thed gör och giifwer glat hierta, Ted gör och
klaart anliithe, huar sig ther med smör, Ted for-
driiffwer eth sorghet modh och giiffwer frid om
man dricker tz, om morgonen mz andro vine be-
menckt, Ted är goth thom ther blodit faller for
öronen oc ey fa wel hört han skal latha tz i
öronen, tha hörer han bäther, Ted är och goth
for ondan anda och gör honum wellwctande, Hwar
som haffwer onth i magan, han skal dricka tz,
och wätha tz i bomwld, eller ith lynnet kläde, och
läggia tz oppo nafflan, Jtem tz är och goth for
the fallande sottena, huar tz dricker blandat med
annat wiin fastande, och helst tha sotten honum
tiilkommer, Thed monar och hetha bolder oc andra
bölder, oc bryther thom, Ted är oc goth for
tanna werk, tha skal man ther aff halla i mwnnen
ena stund, oc latha tz ather wtlöpa, oc göra swa
twa tre, eller iiij resor, eller flere resor, effter som
verkin är stor tiil, oc best är ath dwppa blöt
bröd i vineth, oc leggia vider tannena ther som
verkin star, Ted är goth thom som ey giitha
vel ätiit, tz göre matlwsta oc smälther wel mathen,


p 257

Ted är goth fwllom bwkom, tz fordriffwer vatu-
sottena, thom tz iidkeliiga dricka, oc sig ther
mz smöria, Tedh er och goth thom, som haffua
lösa tender eller brwtna, ty tz fester thom oc
holler thom i mwnnen, twa thom ther med, Ted
är goth thom qwinnom som ofructsami äre, och
koldan natur haffua, ty tz gör thom varma oc
barna, Ted är goth thom ther maalit viil forga,
och hese äre Ted är goth thom som sig haffua
forriikt i lidomen, twa ledhen ther med, Ted är
goth for styngia och hald, och allahanda kranc-
heeth i liffwena, Ted fordriiffwer at henderne ärw
hethe, ssasom the brwnne, Tesse äre dygderna
aff brenth win, nagoth aff thom, Ther före hether
tz liiffwandis watn, ty tz bewarar menniskiona for
manga handa kranckheter och kallas tz aff mestar-
om en asterdie modher, &c,
En annan mestare siger af brennewins
dygder oc krafftogheet oc kallar tz liiffwandis vatn.
Arestoteles then hedniska mestaren siger
at tz är goth tiil manga handha siwkdoma, som
litet her aff sigx,
Först er tz goth for hoffwdh byldh, oc
werk i hoffwdit, Ted är och goth thom kalle äre
i maghan, oc ätit hafwa tz hart är, och kwnna tz
icke smeltha, Ted styrkär menniskiona hierta,
som sig swäther ther mz om affton oc morgon,
Ted fordriffwer brothfellingia soth, Jtem thenna
mestaren, siger Ath huilkin som haffwer hardan
tannawerk och madke haffuir i tenderna, han skal
twa sin mwn ther med om affton och morgon,


p 278

oc tha han ätiith haffuir, Tha dör madkin och
werkin minskas, och thw faar bötir,
Constantinus en annan mestare sigher
Ath brenth viin tz er goth thom, som halsbrwna
haffua, och swlna äre i halsen oc haffwa mwnskol
oc saarlek i mwnnen Ted fordriffuer och alla
handha ickt, Tedh fordriffwer alla handa madk
i hwfwdh oc haar, oc fleckia och spotler i anlitet,
Ted er oc goth for kallasoth drwckit, tz fordriffwer
quartanam, Ted fordriffwer vämilse ath man vil
spy, Ted vthelther forgiifftiilse huilkin tz iidke-
liiga dricker oc nöther Ted fordriffwer skab
aff kroppenom och aff hender och fötir, Ted
fordriffuer och then ondha andhan som gar aff
mans mwnne, Ted fordriiffwer krampa soth hwar
sig ther med smör, Thedh stillar och flytande
ögon, och dräper madken i ögon, Ted for-
driiffwer swlnadh i hwffwdit och alla handa hwff-
wdhwerk, Tessa dygder haffuir brenda winet och
en flere som monga mestare aff scriffwa in libro
de quinta essentia &c,


For manadha barn


Tagh swlwr och bren thom i asko, som the
ärw, och giiff thom ätha oc dricka, som tz haffuir,
tha forgaas tz
For the qwinna som ey haffwer miölk
Tag anis och ääth, och driik fenekols oss med
wiin, tha faar konaa mykin miölk,


For bwk werk
Eth persilia frö, tz hielper mykyt ther före,


p 279

For inwertis saar


Äth then maath som redder är med saffran


For thom som spottha blodh,


Porrus purlöök, oseth aff honum är thom
godh som spottha blodh, (vt af nesom) eller
näthan wtlatha, purlökx frö och rökiilse miöl oc
litet aff mirra och stampar tz saman oc dricker,
tz dwger thom ther bloden rindher aff qwiidhen,
Stampar man purlöök medh wiiin och dricker
thz löser (hardan) bwk Stampar man honum
med honagh och legger widh boldha tz hielper,
Blandhar man purlöökx oss medh biugsodh oc
dricke, tz dwger for hoffwdh och lwngho oc bryst
oc röst, Om man siwdher honum i watn oc slar
bort förstha watnith och lather annat oppo och
siwdher, tz är goth for hardan qwiidh om man
dricker tz, Stampar man purlök mz win, och
dricker, tz heftar lös bwk, Giiffwer man purlök
mz viin dricka thom skadda äre aff hwgorm
tha hielper tz, oc swa for alt ether, tha man
legger tz offwan saarith och gör rensa plaster
mz honagh, dricker man purlökx oss mz qwinna
miölk samman blandat, tz dwger for gamwl hosto
oc for lwngho soth, blandhar man getha galla
mz purlökx oss, tz dwger for werk i öron, blandar
man twa delar aff purlök oc trydiwnghen aff
honag, oc lather i näsän eller i öron, tz dwger
for mykin hoffwd werk, Dricker man purlökx
oss mz wiin, tz dwgher for lendha werk, Legger
man stampadan purlöök vedher been braath tha
helar tz sköth och leenar, Vm man äther raan


p 280

purlöök, tz er goth for drwckinskap, oc gör
lwsta tiil qwinno
Barochus,mathiri[miödhyrt?],thenna yrthen
er god for alla andra yrther, Dricker man henne mz
wiin, tha läker hon hwgorma biith, Stampar man
hennes frö och lather olyo tiil hennes oss, tz
dwger for örna werk, Stampar man hennes roth,
tha dwgher lagin for mörk ögon oc for alla
handha siwkdom i ögon, om the smörias med
hennes oss, om honag blandhas med henne klara
oss, Far kona lwetha a henne, som er mz barn,
hon födher döth barn, Stampar man henne roth
mz wiin oc dricker tz gör ath pissa, blandhar
man henne mz äthikyo, hon hielper for saaro
föther, ther frost er ynnan [Se 446]
Papauer walmoga, een er hwiither oc
haffuer hwiit blomster, Annan röth Triidhie
mynsther (oc vexir i akrom) och haffwer brwnth
blomster dricker man hans oss mz wiin, han gör
heffthe och binder blodrona, ther qwinnor haffua
oc späcker hostho, Eth peningx werdhe skal man
aff tetta frö tagha, thager man mera tha far man
sin dödh, Then hwiitha valmogan gör sömpn,
och fordriffwer hosto och dwger mykyt for lösn
oc for heso,


Petrosilium pedersylya, er god for ether
oc for watn soth, for nywra werk, och for werk
i blädro, och rensar liffwer, och saar, oc komber
wth döth barn aff qwid,
Piper päpar, dwger for hostho, och sywka
liffwer, oc siwkan oc kallan maga, han renar


p 281

brysth, och skärar mörk ögon, om han blandhas
med ögna smöriilse,
Beretrum bärthran
Twggar man henne oc haller i mwnnen eller
widher thannagardhen, tz dwger for tanna werk,
Stampas bärtran mz ätykyo och skwalpar i mwnnen,
tz dwger for drypiil som nydher fallen är, oc for
allan saaröka i mwnnen, oc lather man ther i
honagh tha dwger tz brothfallingom,
Saluia, dwgher for liiffwer, Stampar man
henne och legger widher ether biith, tha dwger tz,
drycker man lyya saluia oss mz wiin &c vt supra
xiiijfolio [n.79]Jtem hennes m wst gör snart til at höra,
Raphanus (maior) pipraroth, oc kallas for
ty roth ty sasom andra yrther vexa op, swa vexer
hon nidher i iordhen, Hwar som smör syna hendher
med henne han ma thaga hwgormen vthan skadha,
hon er mykyt hiilsam ath ätha i may manadh oc
annan tyma, vt supra folio 8, [saknas]
Narstutium krasse, han wraker wth döth
barn aff moderliiff, Och orma aff mans qwiidh,
Stötis han medh ätykyo och lägx wiidh laarwerk
och vider sar eller byldh, han drager vth var ok
minskar werk, Hans mwsth duger for harfall oc
tanna werk, om man later honum i tz örath som
nesth er werkin, tz dwger Stöther man krasse frö
mz honagh och äther, tz dwger for hosto, Sywdher
man krasse eller hans fröö med söta getamiölk,
tha dwger tz for alskons brysth werk,
Sambuca hille, Sywder man hylle löff
oc lägger wider spyna böldh, tz hielper wel, oc tz
dwger for skab och öpyt saar,


p 282

Salix piilträ, laghin aff honum är god
for hoffwd werk latin i näsona, pyla bark brender
och temprader mz ätykyo tager borth warthor,
Piila oss dogher for blodrwna,
Malua vel Valua katthosth Tager man
henne sasom kaal, tha dwgher hon for stemno
Hon dwger for sywka blädro och for ether drick
Varder man stwngen aff by stöthe henne mz olyo
oc smörie ther oppo,
Ferrugo, jern yrth, Siwdis hon i ätykyo
och dröpis i öron, tha döffwer tz werk, Drickär
man henne tha vardher hon mans döth, Tempras
hon mz ätykyo och lägx viid böldh, tz dwgher,
Vardär tz smorth a skorffwoth hoffwd tha vardher
ther haar oppo,
Thus rökylse, Stampar man tz mz varma
quinna mölk tz skärar ögon, Stampath mz warmth
wiin oc latith i öron tz dwger for örna werk,
Temprar man rökiilse mz win oc ätikio och
dricker tz dwgher for blodsoth, Rökilse är goth
for blodrwna, hwo som tz äter mz een yrth heter
origanus, han maa vpspy allan siwkdom oc tz
lättar lunga soth, Tempras tz medh gaaza yster,
thed dwger mykyth for tz brenth är oc skadhat
er mz eldh om tz tempras med talgh,
Aristologia haalörth, Hon är trehandha,
then ena syhwalff, then andra aflongh, then triidie
hether clementhes, Then syhwalffwa driikx hon
medh wiin hon dwgher for eether och driffwer
wth the skynnen som barneth ligger wthj, Hon
dwgher for brwthfellinghe och for mykin werk i
qwidh, Hon är godh for geldh, medh henne roth


p 283

heles en siwkdom, som hether fistola Drikx hon
mz vatn ta duger hon for skelffua soth och fotha
werk Drikx hon offta, tha dogher hon thom som
falla i brath, blandar man henne mz kalk, tha
dräper hon fiske Al thenna samma krafft haffuir
the langha,
Sepa sipul eller rödlök, Han är godh
thom som haffua kallan natur, han är godh for
hunda byth, om han stampas med honagh eller
ätykyo loc legx vider i iij daga, Stampader mz
salt dwger han for orms bijt, Sipuls oss och
qwinna miölk til sammans driffwa werk aff öron,
Drager man sipuls oss i näsona, tz tager aff hwffwdit
skadeligin vatn, Twar man syna tender om morg-
onen mz sipuls oss, tha faar man ey tannawerk
then dagin, Ätir man sipul mz bröd, tz är goth
for saaran mwn, Stampar man sipu mz smör och
äther tz dwger for blodh soth, Twar man skalloth
hoffwd i sipuls loss mz watn, tz duger, Sipul tager
bort ond lwkt aff mwnnen, Spipuls loss dwger for
mörk ögon blandath med hongagh Jtem tager man
husslök oc smör ögonen mz eller gnydher thom mz,
tz hielper mykith mörk ögon, then samy är grön,
Alumen alwn, rensar ögon och gör skära
syn, Tempras han medh honagh och ätykyo, tha
festher han lösa tendher ok helar bwlin tannagardh,
Alwn läkär blemor och skab, om thed
twas i tz vatn alwn smälther vthy
Arapex moldhe, han gör lösn i qwid han
dwger for hardan magn, om man gör plasther
aff raan eller swdyn molde och legger aa Drycker
man moldhe frö mz watn, tz dwger for gwla soth,


p 284

Dricker man honum mz tz amandol är stampath
vty, tz dwger for hostho oc bryter steen malyrt
dwger for tz samma,
Moratus miödhyrt drycker man henne
mz wiin hon helär hwgorms byt Och är nyttogh
oc mykin läkedom for cancer, Stampar man henne
roth thed oss eller lagin dwger for mörk ögon
och for alskons ögnasoth, Lwkthar kona aa henne
blomster som haffwande er, hon kasthar döth barn,
Swa och om hennes roth knwsas och lägx vnder
bärande qwinno, hon gör tz samma, blandar man
henne roth medh ätykyo, tha hielper hon for
föther som köldh er j, [Se 428]
Myrtus pors, Stampader mz honagh hans
oss är goth i öron som verkya, Porss är god for
blodwwna stötter med ätikia oc for annan lössn,
Grön pors stampadher mz ätikio stempner blod i
näso, om han lägx a henne,
Anetum diil, drickär foster moder henne
oss tha faar hon mykla miölk, Dricker man
henne offtha, tha skadar hon syynen Stampar
man dilla frö, tz duger for hikkan hennes lwkt,
Stampar man hennes roth och lägger wiid ögon,
tz dwgher for mykin hetha i ögon,
Rosa är godh for hethan magha, hierta
eller ögon, Smörilse skal rosan haffwa, Torkar
man rosor och stötir smaa, dwger for saar mwn,
blandha honag tiil Hwar spinnel ether koppa
skadha, ther heler rosa Stampar man rosa medh
salt, tz dwger for igil biith for en tz vardher
gamalth, Dricker man rosor, tz duger for ond
byld i mans liiff, Stampar man rosor mz salt, tz


p 285

duger for oxla tanna werk, Holder man rosn vatn
i syn mwn, tz är goth for tendher, Stampar man
rosor med honagh och smör ögon mz, tz gör
wel see,
Ciminium pyper kwmyn, är godh for verk
i magha och for köldha liiffwer, Vardher tz malith
oc drwckyth medh äthikio, tz dwger for mykin lösn
eller bwksoth, Drickär man tz med win oc watn,
tz löser bryst enghe, Dricker man tz mz win, tz
dwger for orma byt Swenzk kwmin edller gar-
kwmen göra thed samma, Swdin mz viin vel enaa
godha handh fwlla, tz hielper wiist,
Malyrth, blandar man henne medh merke
sodna, tha dwger hon for gula soth, Hon helar
liiffwer om man sywdher nardus oc henne saman,
Hon dwger och for eether och odyrth oc tz ether
man faar aff biith Romare gaffwo män malyrth
ath dricka for mans helso, och the priisadhe henne
bade for gul oc siilff,
Abroth, hennes lwcth fordriffwer (hus-
orma) hwgormen, Oc for ethir om man haffuir tz
druckith, Syuder man henne i watn oc legger
vid siwk ögon tz hielper, Swa ok om man stötir
henne mz talg och smör ögon ther med,
Plantago vägebreda, Sywder man henne
som kaal medh salth och ätykyo oc gryn, tha
duger tz for lösän bwk Stampar man henne och
legger vid blodrwna, tha stempnes han,
Then myndre groddeblat, er god for böld
ner näsom oc ögom om han legx vidh med bomwld
i tree daga, twar man sin qwid i henne varma
sodh, tz är goth for mykin werk i qwidhin, och


p 286

hennes oss fordriffwer spolorma, Stampar man
henne med gamalth swinyster, tz dwger for hierta
byldh, om tz smörs ther mz, Far man fotha-
soth aff mykin gangh, tha hielper hon temprat
medh ätykyo,
Alleum, klofflök uel hwitlök, Smör man
sigh mz eller ätir honum, tz hielper for ormabyt
och scorpion styngh, Och alla skadeliiga orma
fly for hans lucht, Sywdher man honum i olyo,
tha är then olyen god for alt ether fwlt bijth
och for tz som krosath är ynnan tiil i mannen,
Och for buldha och werk i blädro, Vm man äther
honum mz centaurea, dwgher han mykyt for vatn
sotn, Stampar man honum mz gaza iisther och
lather tz i örat, tz duger for örna werk, Sywdher
man honum i watn, eller hulka ledis man ätir
honum, swdnan eller raan, tha dwger han for
hostho, Och wreker borth swckiilse, Oc gör sthoor
rösth och tha helst swdin, oc sa for hald om han
är swdhin, Om man äther honum fastande, tha
skadhar honum jngen dryk then daghin,
Synap är hetir oc tor i förstha trappo,
Hans frö är en hethare, utsupra folio viij, xix et
xxviij [fela utom n. 227]
Stampas synap med varmt vatn oc twar
man sina gomar ther mz, tz rensar hoffwdit ynnan
mans nywsom, tz er ginom nesom tz rensar mans
hoffwd, Äther man honum tha styrker han maghan,
Äther man synaps frö, tha riitha tager honum,
tha dwger tz for henne, Sinap stampader el
malin mz äthykio rensar saar.


p 287

Far man ilth i hoffwdith, tha er tettha ith
merke ther tiil, om hoffwdith offtha werkir eldler
brynen bwlnär eller aadror i twinninghen swlna
oc ögonen taaras och mörkyas, tha tag sinaps frö
oc stampa wel smaath oc siwde i watn oc litet
aff win, Skwalpe tz op och nidh i syn mwn i
bastwffwna, Saluia med vatn och win er godh
tiil tz samma, Hwo som sig her i forglömer, han
varder döff oc far mykyn skadha i ögon, och
tanna werk,
Er orm i mans öra, stampe kalue mergh
mz wiin oc synap oc lath i örath
Synaps röther doga mykyt brwthfellingom
Lappecium uel Lappa, skräppa bladh,
Hon är fyra handha, och alla haffwa the ena
krafft Äther man skräppa kal, tha bindher hon
mans qwiidh, Om man badhar sigh medh henne
varma oss, tha fordriffwer hon skorff oc kladha,
Dricker man henne oss, tz dogher foor blodsoth,
Sywdher man henne roth medh wiin eller watn
och dricker, tha driffwer tz steen aff blädro, Och
tz är och guth for gulasoth,
Skärsötha oc gerzfers nagel kanil oc pa-
radiskorn. Stöth tetta alt saman oc blanda mz honag,
tz er god lösn,
Viidh alskons blodhrwna, Tagh horn och
bren oc stampa medh wiin och drick, tz böthir,
Vidh sar som blödher, Tagh nätzla och
stampa wel och lägh aa saar tha stilles blodh,
Vid krank ögon Thagh reffs galla oc
honogh och blanda saman oc lath i ögon, bucka
galla dwger for tz samma


p 288

Ath tendher skwlw alrigh werkia, thagh
horn skaff aff hiortha horn och sywdh i wathne,
som try köth soth och siilia i ginom klädhe, och
tagh aff tz sodeth mwnnen fwllan offta, och haff
tz lenghe i mwnnen tz heler och festher wel tendher,
Marubium blindha nesla oc polleya, Sywdh
thom i watn och lath tiil salth oc drick offta
fasthande, tz bötir hiertha werk
Polleya i gamal wiin gör tz samma,
Marubium och ysop medh tree sma skedha
wiin drwckyt gör tz samma,
For storan quidh, Tagh rogbrödh ther
ey blandath är mz annath och bryt i wiin och
lath standha syw netther oc vij dagha, och drick
siidhan ther aff huar affton oc skal bliiffwa smaal,
For syö kalffwen, maal fenekals frö och
pipar i wiin oc drick, tz böthir,
Aff tyäders dygdh och läkedom
Tagh tieders hiertha och bär aa tiik vnder
armen vider hiertath, ey orm ey kniff ey trwl
maagho skadha tiik,
Thes hierne blandadher med olyo är godh
for hoffwd werk, Thes galla blandadher med lagin
aff klofflöök oc honagh elther borth dieflar aff
manne
Bren thes lungo oc blandha askona viidh
saffran oc torro rosor och wiin och salt blandath
tz stillr blodrwna,
Thes hierta hength om hals a kona som
osath er wiid syn man, tha forliikas the,
Hennes fiädher lagd vndy kona som ey
ma fa barn, siidhan faar hon barn,


p 289

Ath dräpa mys eller sorkor, Tag en yrth
som heether twngx roth. Stampa med myölk oc
honagh och gör tz i ena kakw tz dräper mys oc
sorkor, om the ätha ther aff,
Askan aff tungxroth blandath mz watn
dräper flwgur som dricka ther aff,
For tz som brenth er, Tagh olyo och
nyth swinä iisther och tz hwiitha aff eggith, Stampa
saman och läg wiidh,
Vardher man biithen aff galin hwndh
eldler dywr, Tagh skatw och siwdh i watn oc giff
honum ätha wel warmt,
Bolnar mans arm aff blod lath siwd bönor
i wiin eller watn tiil thes the springa, lath vid talgh
och binth i lynneth kledhe oc läg vidh böldene,
For liffwer soth tag en sten som ligger
i swalw hoffdhe eller hierne, gnoggha han och
blandhe vider viin oc giff honum dricka, Om tw
wiil pröffwa thes steensins dygdh, tagh eth kaar
fwlt mz vatn oc binth stenen vthan a tz, tha
drager han hwar sopa vp af kariith, tetta er offtha
pröffwat,
Thom som läppa rympna eller hwdhen
aff gaar, Tagh swcker och alwn och blandha medh
honagh, oc smör thom ther mz,
For swllith brysth tak pöperkomyn och
komelablomer, grabo oc maalörth och cobebar,
lath i een säk oc siwdh som vncht köth oc legh
vidh brystiith som swllit er, Som tw hetast tol,
och basa brysthet ther medh, tha far tw böthir,
Tagh torth saffran och lath i grytho, rör
han ther vthi swa torran, til thes han vardher


p 290

ginom hetir, Siidhan lath honum i posa och oppo
brysteth swa het som tw tool, tz smelther swl-
man i brystet
Tagh gardkwmen och meltha vti ätykio
som malth, torka tz siidhan oc stöth swnder oc
äth i thin math
Apium är märke, hon dwger for liffwer
och for vartho, Galienus siger ath the kona merke
äther i bars byrdh, tha far tz barn twe handha
böldh och saaröka,
Stampar man henne medh brodz kraamo
och legger widh bwlin ögon om nath, tha fa the
hielp fwl braath, Hon är och godh for spina
böldh, Hon dwger for orma styngh och dywra
byt om man dricker hennes frö, Äther man
märke raa, tha faar man sin röda liit, blandar
man henne oss mz watn oc dricker for en riitha
tagher honum, tha hielper tz, Hon dwgher och
for mykin lössn, Stampar man fenekaal medh
merke oss. tz är goth for vatn soth och for bwlin
liffwer oc bwlyn mielthe, Gör man plasther aff
merke mz tz hwiitha aff äggith, tz dwgher for saar
och for bwldha,
Pastinata er moraroth, Hon och hennes
frö är goth, Sywdher man hennes roth medh
viin och litet honig och dricker, tz är goth for
sywkan mielthe och siwka liffuir oc for lendha
werk, Sywdher man mora roth i miölk oc äter
eller dricker, tz dwger for angha oc lösan bwk,
Then som äther mora roth eller bär oppo sigh,
ey maa hwgorm honum skadha, Hwar som äther
mykyt aff henne, thaa faar han quinna lwstha,


p 291

Stampar man henne oc legger widh storan qwiidh,
tz dwger wel etc folio xxviij plura, [fins ej]
For döth köth i saar, Twgga saman rog-
brödh och salth, och binth vidh sarit och lath tz
liggia twa eller iij netther tha forgaaz tz,
For madka aath, Tagh alwn och stöth
tz smaath, eller maal mz qwarn och blanda medh
reenth watn, oc stryk ther madken gaar mz ena
fiedhwr, Jtem brenth wiin gör tz samma
For kalla soth, Tagh birkelöff ther som
try löff äre wekxt aff en knop eller af een stielka,
och lägh oppo then som kalla soth haffuir, tha
faar han böther,
For döffwo, Tagh een raa aspa käpp och
stiik een ändhan i eldin, oc thz wotha som dryper
aff annan endhan dröp tz i örath, tz vardher bätir,
For madka i manna köth eller lymmer
Thagh rogh ax som lenge haffwa ligath oppo
hwstakin, en xl eller l tiil hopa, eller een handh
fwlla och lägh oppo saarith, ther madkane äre,
Thag sidhan lynnet klädhe oc läg offwan aa axin
och handena offwan oppo klädit, Haff sidan warmt
vatn som tw hetast tol, oc lath rynna i millan
fingren nider oppo klädith och axen oc trysth
nagoth tiil medh fingren, tha löpa madkana op
aff kötiith och in i axen, Skodha sidhan axen
moth eldin, tha ser tw madkana i axen, Sköl
thom reen oc lägh aather oppo, sasom för, til
thes ath madkana ärw alle vthe, Tha helis sarith
aff sig sielffth, tetta er offta pröffwat och er visse-
liiga santh,


p 292

Om qwynna pinas medh barn, tagh en
sigilsteen och lägh i qwinnona handh Tha födher
hon snarth,
For qweso Stryk treakylse om kryng
ledhen, swa flyr hon i annath led, gör ther samw-
ledis til thes hon komber mellan lydamothen, lath
henne ther bolna wth, non nocet certum est,
Ath opfylla hoffwdit med färskan hierna,
Thag smwltrona gräss, mz root oc alt och siwdh
i wiin, en god hand ful hwar resona, oc eth quarter
viin ther tiil, Siwd lykt som fiiska sodh, oc bynt
vider varmt om natthena, gör tetta i vij dagha,
certum experimentum,
Ypocras siger ath then som er krancker
i hoffwdith, i brystith, i maghan, i bwken, i
blädron, i eth thera aff tesse fem, han ma tz
formerkia aff tetta effter scriffna,
Försth om han haffuir beswimilse eller
danan, fwctighet i ögonen, margha handdha styngh
i hwffwdith,Swarheth pa liderna och i ögonen Swar
slag pa tynnyngena i hoffwdith, Ögonen rynna
om morgonen och man haffuir inthe onth i thom
Döffheth i öronen vnder stwndom, tetta äre tekn
til hoffwdith är siwkth, Then som tetta haffuir,
han ma sig sielffuir hielpa oc regera, vthan twiff-
wiil, och vthan skadha til hoffwodit, Sasom her
effter scriffuit star
Een swar hoffwd soth er som hether me-
falia, hon är hoffwdith ganska skadeligyn, Och
thenne sottena faar en menniska ther vtaff ath
blodhit vardher forstoppath i hoffwdith och böriar
tiil ath rwthna, oc tz kombe tiil aff maghan


p 293

huilken sywke thw ma swa fordriffwa och for-
wynna, Thagh eth halfft fierdwngx skaalepwnd
gardkwmen oc [stunget j] fierdungs skalepund lagerbär och
j [stunget j] fierdungs malyrth och j [stunget j] fierdungs skolepund
fykon, och lägh tz swa i goth wiin, och stöt wel
siidhan, gör ther aff plasther och lägh tz swa
oppo maghan, och gör tetta viij daga, Sla siidhan
vp hoffwdh aadran, som er oppo twman, tha for-
gar tiik then siwken,
Dricker man liwngh medh wiin arla om
morgonen ellr medh äthikio, tha kan han ey
vardha drockin then dagin, Legger man lywng i
kläder thom ätir ey malin, Sywder man lywng
i vin eller ätikio, och dricker om morgonen tha
fordriffwer tz alla rötho i mans liiff och fordriffwer
kötzligin lwstha, Swdyn i watn oc silath oc drwckin
annan dagin om morgonen fordriffwer allan köthz
lustha, Och ondha lwkth aff mans mwnne,
For madk oppo kaal, Tag röne bark
och aspe bark, siwdh tiil saman som köth sodh
och stenck oppo kaalin,
Jtem möre stacken bär wthi kalgardhen,
Swina träk fordriffwer allan madk badhe oppo
trä och kaal,
Themprar man koper rök medh honigh
oc smör sin mwn ther medh, tz fordriffuier rötilse
aff mwnnen och driffwer spinan i mans mwn,
Späns gröna, Varder tz twggath thed
hielper mykyth mans natwr, och badhe barn oc
qwinnor, och swa the men som ey vilia qwinfolk öffwa,
Cobeba gör mans hwg gladhan och gör
godha lwkt aff mans mwnne och magha, och dwger


p 294

for liffwer oc for alt tz bwndit er i mans magha,
oc bryther steen
Ysop er godh for mykin hesa, han er och
godh thom som spynan er niderfallen aff hwfwdh
werk, och for hosto, Siwdher man ysop medh
tor fikon och honag loch dricker, tz duger mykyth
for hostho oc siwka lwngo, ysop er godh for
heso, om man valkar honum millan sina goma,
Dricker man honum mz wiin tz dwgher tiil hierta
röthir oc skadeligin böld i mans liiff, ä huar tz
helst är i mannen
Kärräyrt som opgraffwen er om waren
i tyäledragiit for en läggen vpwexer, hon dwger
for alla handha siwke,
Qwesa yrth er godh for holdh oc hierta
och maghan oc for math ledha,
Jordh humblä, swdin i wiin, gör man
pissa, Stampar man honum med honagh eller wiin,
tha er han mykyt godh for blodhsot och vatn
soth, Far man hwg i ögonin, oc man gör aff
honum plaasther, tz är goth at smöria thom medh,
Vardher aff honum giordher en kringla eller krans
om fula orma, ther the liggia, tha han er grön
Tha tor ormen aller krypa öffuir then ringhen,
hwar thera biither oc slar then andra, swa lenge
the döö alla i ringhen,
Rosor stampade medh win oc lagda oppo
saar, tz fordriffwer sulnadh och werk och komber
man tiil ath soffwa, Dopper man klädhe i rosn
watn oc binder wider ögon twa dagha, tha bort
tager tz hiitha oc mörkheth aff ögonen och gör
thom hell,


p 295

Dille frö, torkath oc stöth smat oc ätijt
tz dwgher for spina eller drypiil, oc diil krasath
sma dwger for döth köth i saar,
Hwar som faller i brath göre sig eth
belthe aff wargha skiin och haffwe tz om kring
sigh hwar dagh, och skal gaa tiil kurkyo torsdagin
fredagin, lögerdagin oc swndagin, och skal latha
läsa öffuir sigh tetta ewangelium, Hoc genus de-
moniorum &c, sidan faller ahan aldrig i brwth mera,
At haar skal vexa
Tagh kernana aff valnytter eller hasla nytter
oc rensa thom rena oc stöth thom saman mz biörn
iister och smör ther som harit er aff fallit eller
vtrykt tz hielper siger dioscorus oc ysaac,
For swymilse och hoffwd werk nar man
tycker at hoffwdit löpir om kringh, och mörkis for
ögonen, Tag haffra miöl eller haffra gryn oc äthe
thom tor naar man gaar i sengh, oc om morgonen
fastandis, tz torkar hiernan, tetta skal man offta
göra sa hielper tz
Hwar som ey kan soffwa for storan hierta
werk, äthe thenna yrthen som kallas hiertans frögd,
om morgonen fastandis oc bruka henne i sin math
idkelcia,
For styngh i sydona, tagh goth ferst smör
oc blanda til honagh oc siwdh i ferst sakt öl, och
giiff then siwke tz lenar werk, oc bölden mognas
thess snarare, oc brystet läkis inuertis, oc tz löser
then onda materian, sa at man kan hosta oc spwttha
henne wt,
Jtem hwitlök swdin i geta miölk eller
söta miölk hielper for hosto oc styngh,


p 296

Jtem pyperrot swdin i öll oc drwckin,
hielper for then groffwa vesko oc fuktoghet som
er i brystet oc for hosto sidowerk oc sting
For reff i maghan skal man ätha x eller
xij pyona korn, eller oc eth stycke aff roten stort
som een litin valnöth oc stötha henne smaa
oc dricka mz viin eller öll, aff the pyon som
haffua röd blomster,
For tz som brenth oc skollat er, Tagh liin-
frö oc siwd tz vel i vatn, oc döp een klwth ther
vty, och legh honum oppo saarith tz hielper viist,


----------


Här sigx aff läkedom och asterdhie som
Aristoteles haffuir scriffuit, huilkin honum effter-
fölier, han ma liffwa badha lenge och weel, Och
honum görss ey behoff haffua nakon läkiare, hwaske
for fal, eller slagh, eller skoth, eller saar, eller aff
annath toligith,
Thed förstha om morghonen tha tw op
star, tha vandra hiit och tiith oc rör licamen, oc
räk tiik wel, och sla hendrena vp for hen, oc
skiuth oc räk alla thina limmer, och kemba eller
borstha tiith hofwdh wäl, tz styrker wäl hiernan,
oc tagher alth onth aff harith, oc then fwktoghet
om natthen er komen aff hoffwdit,
Twa tiik medh kalth vatn, tz bindher oc
holler licamans verma tiil hopa, oc giffuer lwsth
tiil ath ätha, Twa thin mwn eller tendher mz
tz som saluia er sodhen vtj tz är mwnnen och
tendherna oc tungona mykit goth, i lwcth eller
i blandh folk, haff ith stycke galigo i mwnnen oc
tugga, oc biith ther liitiith aff och halt vnder


p 297

tungona, oc en deel äth wp, tz giiffwer godh lwkt
tiil hiertat och styrker maghan oc godhan math
lustha tz giiffwer och godh lucht tiil hoffwdith,
Om thin klädher skal tw wiitha, at
brwn fergha gör hiertath bliith och är hiertath
goth, Grön kläder giiffwa lwsth oc glädhi och
äre ögonen oc hiernen godh, Swart färgha är
twerth i moth och komber hiertath i sorgh och
rwffwa, All welluktande yrther styrkia hiernan och
hoffwdiit, swa ath graa haar vexa ey enom sa snart,
For maltiith är goth ath spassera och
öffua sig i tz erffwode ath man swettis oc aller
kroppen miwknar, Thed holler mannen swnd at
wädrith löser sig i liffuith, och vadelica sotther
komma ther aff, ath man forholler sigh vädriith,
ty tz löpir millan hwllith oc skinnit och tz är
kroppin ganzska skadeliigith,
J maltiidhen skal man ätha först tz söpe
er och blöth math wel swdhin och icke formykith
salther, oc effter som tiidhen er om aarith om
vintrin medh pöpradhe yrther, Om somaren med
gröne yrther, Jtem blöth brödh wel bakath medh
gaardkomen löser vädrith i liffuith och smelther
wel mathen Jtem liffren är aff natur heth och
maghan nesth: ty wärmer hon maghan, maghan
är kaldh och fuktigh, hwo som haffuir hetha han
er aff liiffrena oc aff varma mathin, J grwnden
oppo maghan er hiithen starkasth och effther at
huar menniskia er klen tiil natur, thy skal hon
swa ätha ath lusten til mat aater bliffwer, man
skal dricka mattelica drickya i maltiidhen oc ey
stora, Öffuirflödigheeth krenker och qwälier brystit,


p 298

af huilka ta komber alth onth, Win mattelica
drwckit er mykyth helsasamth, Effter math skall
man twa sina hendher och dricka siidhan ena
eller twa resor standande oc hwgnas mz sina winer,
Mykit onth er ath vredgas öffuir bordh, Effter
maltiidh ma man nakoth litith huila sigh til sompn
sityande och ey liggiande, tz döffeer vel mathen
och är lichamit goth til mangh tingh och ögonen,
Sidhan göra huad görandis är &c. Affton mal-
tiden skal man qwemmelica begynna med en dryk
och ätha litit, Swa soffwer man vel effter mathen
skal man spaszera tw eller iijxc fiet aathminstha,
oc besth är wiidh wathnit tz gör ögonen goth,
Hwar som dricker vin formykyth om afftonen,
han faar ickt, och er skadeliigiit tiil magha handha
oc eenkannelica skal krampa soth draga honum
Jtem goth wiin er mykit goth, Onth viin er for-
giiffteliigiit, Alla handa wiin tiener icke huar man,
tz enom är goth tz är thom andra ont effter ty
complexen äre,
Första sompnen skal man göra oppo högre
siidhona, then andra aa vinstra, ey er goth at
soffua oppo ryggen, enkannelica for mynnath, Hwar
som soffwer oppo ryggin, han qwälies stwndom
aff andana i wädriith, huilka öhonum bekymra med
mangha handha anfektyngar oc otukt, och for-
wendha hennes blodh swa hardelica, at mannen
ligger i stora wanmakt oc forma sig inthe oc
tycker som maran riidher honum, ty er mykin
sompn icke god Nar man vaknar om natthen,
skal man sla ögonin nagoth liitiit op oc op, sex
eller vij resor, Swa gaar aff ögonenf then fuktogha


p 299

hiithan som i sompnen forsamnar sig i ögonen
Om morgonen nar man opstar, skal man latha
sith vatn i eth litith rent kar, icke tz förstha oc
ey tz yterstha som rynner, vthan tz midlastha,
eller haffua en lithin ren lynnen kluth om fingrith,
och latha vatnith löpa ther oppo och stryka ther
medh badhen ögonen, och lata tz swa torkas in,
tz gör ögonen ganskaa goth, huilkin tetta gör
meenliga alla daga warj thes wiiss, ath han bliffwer
aller blinder Och kastha siith watn om natthena,
er tz blädrona och nywren ganska goth,
Varder man forgiiffwen, tha skal man
ginstan dricka siith egiith vatn, bittidha oc fastandis
swa far forgiifftiilsen icke makt, vthan hon rymer
och man seer henne liggia for sina föther
Man skal ey förre ätha en magan er
thom och haffuir wel smälth then förre mathen,
Oc tetta är tekne ath mathen är wel smälther, ath
man begynna hwngra oc lyster ätha, och mwnnen
är vathniskär effther mathen, tha skal man ey
lenghe fastha, ty tz gör fuktigheth i maghan och
fwlheth i licamen huilkin hoffwdith gör mykyth
onth, Jtem treakiilse skal man ätha minsth en eller
twa resor i hwar manaden, Och är tz synderlica
goth ath sleppa aff liiffuith vädrith om sommaren,
ty tz rensar maghan aff slim oc fuktigheth, Väm-
yar man om morgonen och wiil spy eller offtha
rapar, tha er maghan kaller och fwller med sleem,
ty kan man ey mathen wel smältha, och giither ty
ey vel ätit Här i moth skal man redha thenna ädla
asterdye, som maghan är ganska godh och nyttogh,
Tagh paradiisa korn, galigho, naglikor och inge-


p 300

fära, aff huarth thera eth fierdwngx loodh, tz är
ith lod til hopa aff alla thenna iiij hyrthena, Sla
ingefäran och galiigo i sma stycke och lath tz swa
tiil samans, Swa tagh aff groffth rogbrödh kraa-
men och vriith tz smath i millan henderna, och
lath tz vthy eth faat och ströya the yrther ther
vppa, och lather ther goth wiin oppo och lather
tz swa sthaa ena stwndh, och äther tz swa op, och
inthe mera then dagin, behöffwe thes mera, thaa
görer och swa om then triidye dagin, Jtem haffwen
i icke wiin swa tager miödh eller och goth öll,
Thenna asterdye hon hielper vthan twiffwel, Jtem
tesse yrther äre iiij hoffwd yrther tiil maghan oc
koma verma i magan, Man skal ey göra tz for twnth,
swa thager tz tiil sigh al sleem aff maghan och
tagher medh sig tz medh matherien nedhan wth
gar, och sa forgar then vämilsen, Jtem ware tz swa
ath en man hadhe kalle sotthena, tha skulle man
tetta snarliiga göra och giiffua honum tetta samma,
tha skal han med gudz hielp vardha helbrygdha oc
fa bötir, En vakther ider for wredhe, hastogheth,
öffuirflodigheth och okyskheth ther effter,
Hwru man skal sig haffwa i bastwna:
Badh er icke alle timer lika goth, Thed haffuir
xii dygder och xii odygdher, tha man gar tiil
bastwffw, Skal man wara varm öffuir alt liiffuith,
man skal ey ga i bastwffw mz fullan bwk, ty man
far ther aff mangha handa siwker Som er ondh
ögon, kranckt, hoffwd, onth blod oc en stopningh
i aadronar, ther komber blodh gangh aff, Man
skal sakthelica vardha varmer och icke strax
quastha, Jtem en läkedom i bastwffwna moth alla


p 301

handha siwkdom, Man skal taga ena rädhekio oc
rensa henne wäl, och skära aff om kringh och
ströya the styckenen wel medh salt, tiil tes man
suettis Nar man böriar suettis, skal man ätha ij
eller iij stycke och swelga nider, Ted andra skal
man twgga och spotta i handena och gnidha sig
ther med om alth liffuith: tz är ganska goth, och
swa skal man vel suettis ther effter, Dygdhen her
aff kan man aldrig fulskriffua,
Jtem ath dricka i bastwffwna er mykyth
onth, om hon suettis tz icke wth i gen, ty i ba-
stwffwna sta alla aadror öpna, the vnfa strax then
dricken i tz mannen är heter och torsstogher, Är
han melancolius, tha far han gerna ther aff quart-
anam, Är han Colericus tha far han tercianam, Är
han fleumaticus tha varder han visselica vatu-
syktogh Är han Sanguienus tha faar han kalla
soth, Man skal haffua eth lynnith klädhe oc torka
mz tz swetthen aff, besynnelica aff öghonen ty ath
swetthen är ögonen ganska skadeligin Nar man
tröttis aff badh, Skal man ey swalka sig for hastwgt,
eller skyliä sig mz kalt vatn, Vthan taga kalt vatn
i mwnnen, thed gör goth hoffwdith och ögonen
eller sla först kalt vatn oppo knän, och sidhan
skölia ider med kalt watn, tz driffwer hethan til
liffren och tiil maghan
Nar man gar aff badh. Skal man bewara
hoffwdith ganzska wel med klädhe, oc liffuit och
föterna, Swa ath man swettis och leggia sig ginstan
j roligin stad ther man swettis, Sidhan köle sig
sakthelica oc ey hastelica, tz är ganzska goth j
mangha handha stycke,


p 302

Wiil man lenghe liifwa oc wara hel-
brygdha, Tha skal man holla sig varm effther
badh, och kal effter blodhlath och adra slagh,
Man skal icke ätha eller dricka effter badiith, for
en hiithan er wel forgangin,
Om man swarliiga arbethar, riidher, gar
eller annath gör, och man i then hiithan dricker
hastelica en storan drick, tz er ganska onth oc
skadeligith tiil alla handa siwkdomer, her före
komber mangh menniskia i swara krancheth och
swa dana vanmakt, at man sig sielff fordarffuar
som lenge matthe vara karsk och hiilbrögda,
Merk en kosteligh asterdye med alle, Tagh
och lath siwda j goth wiin en godh deel aff win-
rwdha och eth quartere aff treakiilse, thenne vinen
skal drickas om afftonen, och skal man hölie sig
wel warm öffuir hofwdith tiil man swettis, tetta
er mykyt goth nar man gör tz eth synnom om
xiiij daga, tz styrker alt ganska liiffuit oc for-
driffwer alla ondha siwker,
Om afftonen skal man twa sina föthir
mz varmth vatn som komela blomor äre i swdhin,
och leggya sigh swa varman i senghena, tz styrker
alt ganska liiffuith och gör menniskiona lustig
och swndh öffuir alt sith liiff,
Annar god läkedom, En man som sigh
haffuer ynnantil brwtiith, han skal tagha halyrt
ij quintin, mirre i quintin, i quarter siprize röthir,
galigo, ingefäe och laffwerbär, hwarth, thera ith
quintin, och tz skal man smath stöta oc dricka
tz swdiith i wiin,


p 303

Aariith är skiipth i iiij dela, Thyy scriffuas
her hurw man skal sig reghera tiil syn makth och
swndhheth i hwar deelin,
Försthe delin om aarith är warin, Om
may manadhen, Huilkin som är varm oc fwktigh,
bliidh och gladh, ther före er han liiknath vider
tz försthe elementhet, som er vädriith, Vppo then
tiidhen swa vardher blodiith meer och vexer oppo
al creatur och eenkannelica oppo menniskyona
Ty skal man huar effter sin ardh oc stadhge eller
staath holla sig suptilighen wel och mattelighen
oc icke i öffuirflödighet, J then tiidhen er hel-
sasamt ath ätha blöthan math, Som är vngh höns
och raphöns och swadan viilbradh, och vngh vädur-
lamb och bwcka köth, oc nythya smaa gröna örthir,
som är pädersilia, vngh kirwili, pymmitia(!), lactuca
oc andra tolka yrther, Ther tiil oxa köth, swdith i
vngan kaal, och nätzle, lybbestycke, presthekroner(?)
och purlöök, Jtem ägh, fersth smör, Och vaktha
sigh for fiiska oppo then tiidhen, Tha är goth
blodh ath latha oppo then tiiden och purgatia
ath tagha, och dricka tz som man ma then slemmen
och fuctughetin varda qwiith med vthur maghan,
ty pa then tiidhen skal man sigh tz draffuil qwiith
göra, tz som man alth aarith haffuir saman sanckath,
Man skal sigh och tha wel brytha och spya, Jtem
tha er oc goth vandra och fiärdhas, oc göre tolkiith
arbethe oppo marken, ath lichamen vel qwemmer
tiil ath badha, och er tz tha goth offtha badha
och swettis, Man skal tha wel vactha sigh for
öffuirflödighet badhe i math och dryck, Ty ath


p 304

maghen er ey tha swa starker som en annan tid
oppa aarith,
Thän andra delin aff ariit er Sommaren,
j honum skal man sigh swa regere, han er hetir
och tor aff sin natur, ty liknas han vider tz andra
Elementeth som er eeldin, ty skal man mykyth
vaktha sigh i then hetha tiiden, for alla handha
öffweraatha oc dryckyo, oc for the yrther som
hethe och torre äre, Jtem i then tiidhen öffuir
sig thenna complexen colera, tz är hethan, j then
tiidhen skal man dricka guth twn drycke och ey
formykyth, man skal tha vakta sig wel for stark
drycke, som er heth wiin, och blandha tz medh
kalth kella wathn J then tiidhen er menniskyan
i sin natur och i syn magha alra swagasth, J
then tiidhen skal man fly alla handha tor och
skarp äthande varwr Man skal i then tiidhen ätha
blöthan math, som är godh til ath smältha, Man
skal vaktha sig for hethan math som är kryddath
mz pöper eller med andra heta kryddher, ty tz
är onth i then tiidhen, En goth sallath med gröne
sma örther er tha ganske goth, hura dagh eth
synne, äth oc ey formykyth, Man skal och vaktha
siigh for huith lök, Alla handa sma gröna örther
äre tha godha oppo matn, Jtem kalle örther ärä
tha godhe aff siigh, Som är krasse och rädekyo,
kyrsaber oc swa dan fleere, och äther tz som swrt
är och dricker, Jtem then tyman skal man fly
badh och okyskhet och alth swarth ärffwode, Man
skal ey mykyth gräma sigh, ey heller stwdhera
i lthen tyman. J skwlin wara gladha oc ey for-
myky tn vancka enkannelica om myddagin Jtem


p 305

alla handha spiil, piipa, qwädha, dansa, är hiernan
tha goth och goth sälskap, Then tiidhen skal
man ey latha sigh blodh, vthan alth for stor nödh
trängher tiil, Jtem färsk math skal man ätha, ey
formykit salth:
Trydyä delin aff aarith är hösthin, han
liknas vider tridie elementith, som är jorden ty
sasom iorden är thor och kal, swa är hösten
Then tiidhen frögder sigh iw mer och mera
thenna Complexen melancholia, ty skal man fly
i öll och mat tz som thenna Complexien for-
mera kan, Om hösten skal man ätha alla handha
hethan matn, som swdhin er mz mattelica hetha
örther, oc dricka goth wiin, och ätha tz som aff
natur varmth och waath är, som swdith är med
sodh, som är höns, flesk, faar, swina köth &c
Man skal fly thor math köth och fiisk, man
skal loch waktha sigh tha for mykla okyskheth,
och for storth arbethe, mykyt bäther en om
sommaren, Then som behoff haffuer han ma tha
lathja sigh blodh och tagha purgatia effter som
tiidhen är
Fierde delin aff aarith är wynthren och
han liiknas vider fierdhe elementith, som är vatnith,
och han er aff natur kald och tor, ty skal man
ätha alla handha math, badhe swdhin och steckther
wel kryddader medh hetha örther, oc maa man
wel ätha godha hetha örther then tiidhen och
dricka goth wiin, oc annat som aff natur heeth
är, J then tiidhen er man alra starkasth i
sin natur och i sin magha, och kan tha maghan
mera liidha aff öffuirflödwghet, math och dryk,


p 306

oc skadhar honum inthe, sasom i the tree for-
nempdha tiidherna, Och skal man ätha i then
tiidhen vngha kydlingha, oc bocka köth er ganzska
beqwemth, ty tz haffwer -- -- -- Aff complexie j
math j then tyman, steckth oc salt gammalth köth,
vellingh figher nöther röth wiin, och tolkith annath
är tho got, Oppo then tiidhen skal man fly blodh
laath och alla handha purgatiä oc sodna dricke,
vthan stor nödh trängher tiil, Man skal wara
gladh i then tyman och vactha sig for okysk-
heeth, Och röra oc qwäkya lichamen tiil ath
styrkya then inwertis verman medh örther, yter-
mera tha en annantiidh om aarith,
Deo gratias,
Explicit regimen sanitatis,


p 307

Tormentilla blodörth
Magister arnoldus de villa noua expertus in
proprietatibus et virtutibus tormentille, dicit quod
tormentilla dicitur quasi tormentum tollens, vel
quasi contraria thore, quia sicut thora dat morti-
fera Sic tormentilla habet auferre et remourere
tormenta que circa cor veniunt, Et expellit extra
venenosa cibaria, et circa cor non appropinquare
permittit Et si appropinquata fiunt foras facit
eicere, videlicet potata, Et superposita contra
morsum seprentium et contra omne venenosum,
quia virtus eius maior est quam tiriace, et eaducas
curat, Valet contra dolerem capitis et surditatem
seu tinnitum aurium Jpsa sola vitium pectoris
curat, et expellit omnes viscosiates a pectore et
a pulmone, et cibaria indigesta facit digerere et
pulmonem confortat, Quid vltra loquar, Tot habet
proprietates et virtutes quot possunt esse infir-
miates et vltra, hec ille
Jtem for blod soth skal hon stötas smaa
och drickas med starka ätykyo, et valet hominbus,
Jtem for boskap oc hestom skal hon
taghas medh fiiska sallaka, oc hielper strax
Jtem Fimbria christi et vmbra petrj reclu-
sum sanguinis fecerunt, per hanc dhristi fimbriam
et petri vmbram recludatur hec sanguinis vndha,
Jn nomine patris et fiij et spiritus sancti Amen,
Jtem tagh rödh bleka oc stöt smath och
blanda tz med blöt ägh oc äth tz styllar blodgangh,
Jtem far man blodgang af jnwertis bwldar,
eller aff forderffuat blod som komber nider fran


p 308

liffren, Tag anis oc saffran oc stött med mandoll
kerne oc litit aff honag oc äth tz mz sodet aff
ith vngt höns, Äller siwd ther eth wngt höns vty,
oc eth kötyt och drick sodeth, tz hielper mykyt,
Jtem tagh ägh oc siwdh thom wel medh
ätykio oc giff then siwke swpa oc äta tz hielper
Om klart blod vtgar,
Tag valmoga blad, grön eller tor om vyntren,
stöth thom smaa, Tag siidhan tw eller iij ägh oc
swa mykyt pipar oc saffran, som til ena kakw
behof görs, oc nagoth gamalt goth smör och hweta
miöl oc baka ena kakw, gif then siwka ätha, hon
hielper mykit, Tetta er offta pröffuat och hwlpit,
Jtem steckter osst hielper oc wel for tz samma
Jtem formerker nagor at han haffuer
blod soth aff mykin hyta, Tha skall han stöta
syra, som vexer pa aker eller ängh, oc taghe
lagen j syn dryck och math tz hielper,
For madka aat i manna köth, dic Jn
nomine patris + et filii + et spiritus sancti + Amen
Manga waaro te madka som aatho ten goda
mannen oc helge herren Sancte Job, eendels ware
the hwiitha, oc eendels swartha, oc somliga ware
röödha, Te äre nw alle dödha, Swa biwder iac
idher madka, vnder högxte guds lydno och hans
ban, At i alle döön oc forswynnen oc skaden ey
tessen mannen eller quinnona nagon tiid mera,
Sa santh vari tetta, Som ten helga pater noster
hon är san, Huilka sielffwer gud giorth haffuir,
oc sa santh vary tetta, som tz er visseliga santh,
at guds helgastha lichamma han er köth oc i
blod j messona oppo al altare j viida värlina, Oc


p 309

sa santh vari oc tetta, Som tz er visselica santh,
At jomfrw maria guds moder, hon var ren Jomfru
för födilsen, j dödilsen, och effter födilsen, Sydan
hon föth hade gudz faders son aff himmelin, Vider
tessa tree sansagwr biwder iacht ider oc forbannar
ider, madkar alla, Som swgen eller äten tessen
mansens eller qwinnones kött eller blod, At i skwlen
alle samans döö oc förswinna, oc aldrig aterkomma,
oc honum eller henne ingen skadha mera göra,
Jn nomine patris + et filii + et spiritus sancti +
Amen,
Läss tetta trem synnom öwer ten siwka, oc
effther hwaria resona spör honum, Om en han
tror sannelica, at iesus christus er then beste oc
ypperste läkiaren j alla värlina, oc at han een-
samen helar oc bothar alle sotter oc siwkdomar,
Ten siwke swari oc seye, Jac tror tz visselica,
oc sannelica Oc lesy xv pater noster oc aue maria
vars herre pyna til loff,
For liik madk,
Tag först honig oc hwetemiöll oc gör ter aff
een deegh oc läg sa ter oppo som madken er, oc
tag sa renafana, holyrt oc lagerbär, tz skal strööyas
pa degin oc leggia ter som liikmadk e,
For röda sott,
Tag skrät hwete miöl oc en skeed kalk, oc
siictha gynom en grannan klwt tag swa reenan
honyg oc gör ter een deeg vtaff oc baka honum
wel pa een hetan steen, eller pa een Jern panno,
Smör sa bakningen med osaltat iister, eller med
smör, oc giiff en siwka, Giiff honum siidan wel
dricka söta miölk,


p 310

Ad idem, Tag hwete miöl oc een tridi-
wngh bleeka, oc tz hwiita af eggit oc steek ted
pa glödenna oc ät tz vel heet
Om har faller aff hwfwdit,
Förste Capitulum
Tag sma twsker oc fröder i kerren och bren
tom til asko, oc gör lwt aff: oc twa hoffwdit mz,
tz gör mykit har
Tag geta lorta oc bren tom til asko oc
blanda henne med olyo, oc stryk pa staden tha
vexer ter har, Siger galienus,
Tag mellan barken aff aspa trä oc siwd
honum i vatn, oc twa hofwdit med, siger Galenius
Jtem Tag malyrt oc stöt henne sma, meden
hon er grön: Oc bint oppo hoffwdit, Siger macer
Jtem Tag blod aff yglar eller sniglar, oc
smör rwmet ter med, Swa bliffwer ter haar,
Jtem väth hoffwdit offta med hwnda
piiss sa bliffwer tz icke skallot,
Jtem mera aff tetta samma scriffwas til
förinde,


Att har skal icke vexa,


Ryck tz op med rotom oc smör rwmit med
natskeda blod,
Jtem brend aska aff kolstocka, gör lwt
aff oc veth rwmit
Jtem stöter man swanabeen til pulwer
oc ströyar tom pa hwfwdit, ta vexer ter icke har
Jtem mera her aff scriffuas tilförinde
For blemor j hwffwdit
Stöt krasse frö med gaza iister tz rensar
hoffwdit oc läker,


p 311

Jtem Siwd vinsten i ätikio tz läker oc
rensar hoffwdit, smör lenge oc offta
Jtem Tagh bladen aff pyperrot stöt tom
sma med swin iister oc smör pa huwdit
Jtem Tag edkebladit och millan barken aff
vng eek, siwd dem wel i watn, oc twa hoffwdit mz
Stöt swawel smat oc blanda tz mz strand
vatn,


For lwss,


Stött staphisagria lwssyrt, fins i Apoteken,
oc smör hwffwdit medh henne, eller kroppen sa
dö alle lyss som kommä til henne, Stöt samma
yrtis fröö med olyo, oc smör pa swa dö te strax
For werk i nackan
Ma man klyppa edller taga aff sith egit haar,
oc blanda tz med starka ätykio oc litet big, oc
holde ten röök vnder näsen, tz hielper siger
Galienus,
Jtem man ma oc taga en lwngo aff itt
swiin oc leggia henne pa hwfwdit, nar tz är raket,
Ta hielper ted,
Ho som mykit soffwer,
Han skal taga ögonen, gallen oc hiertat aff en
nectergale, oc leggia tom vnder sit hwffwdit Ta skal
han ey fa sompn swa lenge the lyggia ther: Men
dricker han tz i sig Ta skal han icke soffwa j langan
tiid ter effter,
Jtem Tager man gallen aff en trana, och
vermer honum i bly kar, oc smör sigh baak j
nackan, Ta vaknar han snart vp aff sompne,
Jtem Jngenting vecker een vp aff sompne,
en menniskie, haar, Nar tz brendis vnder näsen


p 312

Tager man hofwdit aff en Natskede oc
bär tz i een klwt vnder sin högre arm, Han kan
ey soffwa for en han tz bort tager
Oc bär nagon hiertat aff een affton backe
pa sig, Ta skal han icke kwnna soffwa,
For geld oc villo,
Tag hwiit valmoge fröö oc hwiit bwlme fröö,
oc blanda tz med tz hwita aff eggit oc qwinne
miölk, Tz gör sacteliga at soffwa,
Jtem man skal oc sla op te adrona fram i
hoffwdit är oc latha henne vel blöda tz hielper mykit
for villo, Ta icke i tz teknit Aries, tz er farligit
Jtem om en quinna varder viil, Tag
lwngona aff ena get, varma, bint henne om hennes
hoffwd, flecta i tw,
Jtem giif ten villa saffran j siin math
ted gör at soffwa,
Jtem mera for villo fins til förinde i
bokinne &c
Om man kan ycke soffwa i siwkdom eller
for sorg, Tag lagin aff vedbende oc stryk i näsa-
bwruna, Oc siwd mynto oc stryk om hoffwdit,
tz hielper,
Mott hoffwd werk, Sa at han kan icke soffwa,
Siwd malyrt i vatn oc gnid öhenne sma i
vatnit oc bint om hwffwdit, oc legge sig til sompn
Tag basilicon med hennis röötyr oc siwd
i viin, oc dric fastandis, tz er got for hoffvd werk,
Jtem te smaa vedbende som vexa pa
jordenne oc haffwa mörk grön blad, Stöt thom
smaa oc stryk lagen j näsa brwuna, the vtdraga
te ondha fwctogheet aff hwffwdit oc verkin medh,


p 314

Man skal siwda klewerblad som vexa pa
änger i litet vat, oc binda yrterna vider twinn-
ingerna oc framman i hoffwdit siger macer,
Jtem Tag kramen aff blöt bröd oc baka
tz medh lagen aff Coriander oc bint vider twinn-
ingerna oc framman i hoffwdit,
Jtem stöt rööd löök oc dragh ossit op j
näsona, Ted renser hoffwdit oc gör vtflott,
Jtem man ma oc taga Celidonie bladh
oc blomster Oc stöta sma, Och binda om hoffwdit,
Om vintren ma man taga Celidonie Rötir &c, Vt
in sequienti folio,
Om vintren ma man taga Celidonia rötir
oc skere thom smaa oc siwda thom mz vatn oc
binda thom om hoffwdyth, tz hielper,
Jtem dröp en drapa balsama olyo i öronen
iiij eller vj resor moth solen eller j werman tz
hielper viist,
Jtem tagh oc stööth polleya oc bint henne
vider tynninghenna om natthen tz hielper
Tag myntho oc stöt sma och bint fram
i hoffwdit, om tw fornymmer at tz er aff köld,
Verker oppo te ena siidona i hoffwdit, tagh hwiita
lök loc stöth honum sma mz xxx piperkorn, oc stryk
oppo verkin, Haffuir tw icke piper sa stryk en-
sampnan huit lökin, oc bint honum twert i mot
werkin vider annat örat tz hielper siger Diascorides
Jtem stöth amwr oc blanda mz litet ätikio
och binth om hwffwdit tz tager bort werkin,
For hoffwd werk aff sool hiita eller annan hiita
Tagh fersk rosen olyo, som är tilgiord med
fersk oliue olyo, oc smör hoffwdit ther med,


p 315

For thom som icke kwnna soffwa
Tagh hwit valmoga frö oc siwdh, oc twa hwff-
wedeth ter mz fläcte edller sker henne i stycke mz
lactuka frö i söth miölk, oc drick samma myolk
lywmma, tha tw gar i sengh, tz hielper visselica
oc är forsökt
Tag oc stöt valmoge blad, mz Rosen olyo,
eller med andra olyo, oc smör hoffwdit med hennes
lagh tz hielper wel til at soffwa,


For Fallandis sot


Giffwer man barnom hiernan vtaff reffwen i
theris maat, tha fa te alrig then sot
Jtem dricker man horssa miölk, hon
hielper mykit,
Jtem man skal stöthe spiisa glass smat
oc blanda tz med bäwergeel, oc dricka mz varmt
vatn tz hielper viist siger Gerardus
Jtem man skal oc dricka bewergel sodnan
i viin fastandis, Oppo barn skal man binda piona
rooth oppo halsen, oc icke giffua thom kridder
Man skal graffua iernyrther röther om
midzommars tiid oc trädha thom oppo en trad
med piona stena oc hengia thom om halszen oppo
then siwka, tz hielper honum,
Jtem Stöth pipra rooth oc bint om hoff-
wdit tz hielper wel siger albertus,
Jtem Oppo smaa barn skal man hengia
piona röter, Jern yrter röter som kallas verbena
oppo latina, oc rothen aff valska rör, som vexer
op i gerde oc binda thom om halsen oppo barne,
tz hielper thom,


p 316

Tha nager faller först i brat
Tha skal man giffwa honum lambaa blod med
viin, tz hielper siger Auicenna,
Jtem then stenen som fynnis i hiorta
hoffwdit, honum skal man stöta oc giffwa honum
siger han,
Jtem man skal siwda swala vnga, oc
giffwa then siwka äta tz hielper mykyt,
Jtem man ma oc tagha the stena som
fynnes i swala maghan, oc binda thom i een
klwth, vnder then siwkis högre arm, Tha faller
han icke mera,
For ond ögon,


Tha ögonen äre rödh som blod heller haffwa
flecker, Skal man siwda malyrth oc blanda hennes
oss mz tz hwiitha aff eggit och quinna miölk, oc
rosen vatn, oc göre ther aff smaa plaster aff liin-
klwta, oc leggia oppo ögonen, tz drager blodet oc
pletterna bort,
Jtem For tz samma,
Man skal tagha kraka ögon och leggia vider
sin ögon, the draga alth onth oc all soth aff
ögonen,
Jtem tagh hiwpone rosor oc binth thom
i een klwth oc siwd thom wel, oc legh thom oppo
ögonen tz borttager werken oc swlman,
Jtem lamba lwngan, eller faara lunghan,
eller lwngan aff een haryn lagd oppo ögonen, thed
vtdrager bloden oc hethan aff thom oc werkin,
Jtem dwffua blod lagd oppo ögonen
dragher wth hethan, oc bort tager rödma aff
ögonen,


p 317

Jtem Stöth Rwthe blad, oc blandha theris
oss med litet honagh, swdit oc forklarat och stryk
tz vtan oppo ögonen oc om kringh thom tz bort-
tager gamwl morkheet aff thom
Jtem vild tymean är iomfru marie senge
halm,


Nar ögonen mykit rynna Tha tag be-
thonie blad oc fänika röther oc stöt thom sma
oc tryst lagin aff thom oc smör ögonen ther mz
tz hielper,


Fanger man blemor i ögonen, thaa skal
man taga vägbreda blad, oc stöta lagen aff thom
oc stryka lagen oppo saren tz läker snarlica oc
borttager hetan,
Hoo som ydkelica stryker sin ögon med
röth korl tz gör thom goth oc klaar,
Stryker man sin ögon ydkelica mz cristall
steen, tz hielper mykit for hiitha i ögon
Jtem siwd vegbrede blaad i ätykie oc
stryk tz vatn oppo ögonen tz hielper for hetha,
Jtem om ögonen äre dwffwen oc mörk
tha skal man stöta bethonia oc stryke thom mz
then lagen,
Jtem man ma oc siwda tor bethonia
eller hennes blad i vatn, oc twa ögonen mz om
the mörkis,
Jtem äther man betonie blad eller brukar
henne i sin mat, Eller äter aff hennes Root, Tha
hielper hon at ögonen rynna icke,
Jtem bliiffwer magen slagin oppo ögat,
saa at tz swlnar, Tha tage stötta bönor med tz
hwiita aff äggyt, oc legge ther oppo thed läker,


p 318

Jtem sywd fenik röter i klarth, vatn
oc twa ögonen ther mz, tz klarar thom mykyt,
Jtem Stöth celidonie röter oc rosen vatn,
oc binth thom i een possa, oc legh pa ögonen
tz klarar thom,
Jtem fanger man fiistel li ögath, tha skal
man stötha nattskäda oc stryka hennes oss ther
oppo, tz läker honum,
Jtem thom som haffua klar öghon oc
se ynte med thom, The skulw siwda Tormentilla
röter i viin eller i öll, oc dricka tz dagliga, een
maanad twa eller iij, oc stöte bladen mädhan the
äre grön, och leggia thom alla netter oppo ögonen,
ther aff bliffwa ögonen klar igen, Nar man kan
icke faa thom grön, Tha skal man siwda thom
tor, oc stryka vatnet alla netter oppo ögonen, til
tess han faar bäter
Jtem haffuir naghon maal eller blicke
pa ögath, Stöte huijt lilie Root oc stryke then
i ögath, hon hielper
Jtem stöt märke med tz hwiitha aff eggyt,
oc leg oppo ögonen nar tw gaar i sengh tz hielper
for mörk ögon
Jtem hana gallen stötter Celidonia
och strwkin oppo ögonen med litet swdyn honagh,
tz gör synen klar igen,
Jtt märkälygyt ögne vatn
Tagh fänika frö, peder silia frö, merke frö,
Aniss frö, Celidonia frö, then stora bla jern yrtens
frö, Rwtha fröö, Endiuie fröö eller blad, Tormentille
bladh, The litzla iern yrtens bladh, bethonie blad,
Och stöt thom al wel tiil hopaa, Oc lägh thom


p 319

forste dagin oc natten i viin, oc tz andra dygnet
i barna pis som er een reen Jomfrw, Och bren tz
sydan i gynom een hielm, tz första vatn er saa
goth som sillff, bren tz sydan igen Swa er tz andra
vatnit sa goth som gul, oc bren tz tridye sin, Swa
är tz vatn saa goth som balzamwm, bewara tz
sydan vel, oc stryck ther aff oppo ögonen, tz klarar
thom oc bewarar thom for alla handa siwkdom
oc bryst, oc styrker thom, Hoc Petrus hispanus,
For näsza blod,


Tagh böner oc skala thom, oc stöt ther aff
miöll, oc stoppa näsan ther medh, Ted stillar och
blod i saar siger Diascorides
Jtem stöth Rwtha oc halt thom op i
näsa bwruna, tz hielper siger Diascorides,
Jtem bren Rwta blad oc hennes quista och
bless the askona vp i näsabwruna, thed styllar bloden,
Jtem bren hönssza fiedror, oc dragh askon
op i näsan tz stillar blodyt,
Jtem tagh tz hwiita aff eggit oc sla tz
smat mz hara haar oc gör eth plaster ther aff,
och leg ther som bloder, Ted stillar bloden allestadz
For Örna Soth
gfvb Jtem om madk kryper i örath, Stööt mal-
yrtha blad, oc dröp en dropa eller twa i örath,
Swa dör madken eller kryper strax wth,
Jtem tagh getha galle oc stött honum
med purlöök oc dröp een dropa eller twa i örath
tz hielper oc styrker hörilszen,
Naar örath rynner, Tha twa tz medh
barna piiss eller dröp en dropa eldler twa i örat
tiil liika tz styllar flytelsen oc torkar örat,


p 320

Jtem stöt lök oc spiise komen til sammans
mz olyo oc stryk örat ther med tz hielper snarliiga,
Jtem Stöt piilelöff, oc tagh aff lagen oc
dröp i örat en dropa eller twa, tz hielper friiliga
siger Albertus,
Om ther bliffwer swlme bak örat, Tag
nesla bladh oc stööt thom smaa med salt, oc legh
pa swlmen, sza forgass swlmen,
For röde blemor i ansyktett,
The komma aff mykyth blod oc aff forbrent
Colera, eller melancolia, Tha skal man tagha
then liitzla skreppa rooth oc siwdha henne mz
ätikio, oc stryka pa thom,
Jtem Roten aff vägebreda, stöt henne
med ätikiko och liityth salth, och stryk tz varmt
oppo,
Jtem vil tw ath ansyktedh skal bliffwa
klart, Smör tz mz tywrä blod, tz bort tager alla
smitto,
Jtem dwffwa skarn stöth med ätykio oc
strwkyt oppo ansykteth, tz borttager alla blemor,
oc al smitto aff ansyktet
Jtem tagh een färsk oc varm fara liffwer
oc lägh oppo tz röda och oppo blemonar tz gör
anykteth klaart,
For tanna werk,
Tag en litin yrth som kalles tanna yrth oc
vexer i bland korn, oc annar stadz oppo leth
jord, oc hon vexer i smaa bwska, sasom tymean,
men hon är blekare, then yrthen skal man siwda
oc lath anghan eller hetan ga op i tenderna tz
hielper wiisth oc er offtha forsökth,


p 321

Jtem nar kinbenith er swllit aff werkin
tha skal man taga bertran oc siwdha j ätykio, oc
taga ther aff varmt j mwnnen, oc holla tz een
stwnd, loc spotte ted bort, oc taga annat, oj iij
oc fierde tid, och spotta alt bort, oc tz hielper,
Jtem smör tenderna med märghen aff
heste been, tz hielper for werkin oc er forsökt
Jtem är tannen i hul, Swa legh ther in
eth stycke pypra rooth, eller stöth henne smaa,
och gnydh tenderna ther mz tz hielper for werkin
siger Diascorides,
Att tenderna skwlu icke verkia
Skaff tz ytersta aff hiorta horn vell smaat, oc
siwd vel i vatn oc gnyd tenderna ther mz dag-
lica oc halt aff vatnet i mwnnen oppo then siidan
mest verkir tz hielper vist siger Diascorides
Stöth pastiinata roth, oc gnidh tenderna
ther mz, tz dräper madkin i thom
Jtem siwd Roterne aff bulmo i ätikio, oc
twa tenderna ther mz eller halt i mwnnen ther tw
haffuir werkin tz hielpr siger Diascorides
Jtem siwd the smaa brune fioler som
vexa vider iorden i viin oc halt tz i mwnnen tz
hielper viist, oc är forsökt,
Jtem siwd ysop i ätikio, twa tenderna
ther med, tz borttager werkin,
Jtem Stöter man rött korl smaa oc gnider
tenderna ther mz tz pwluer, tha förgas werkin oc
the bliffwa hwiita, oc tz styrker tenderna,
Om anden lwctar illa,
Skal man tugga sädefere oc swelga nider,
komer then lwkt aff tenderna eller af tanna-


p 322


kötit, Tha skal man siwdha eth lod alwn med
tw lodh honigh, oc twa ther med tenderna eller
tannagarden,
Jtem siwd myntha i viin, oc drick, tz gör
en godan anda,
Jtem twgga galigo oc halt li mwnnen
Jtem komber then ondha lwkt aff magan
effter kallesiwke eller annan siwkdom tha skal
man ätha varmt rogbrödh, med litet salt oc vatn
iij eller iiij dagha fastandis,
Jtem siwd matram i reenth vatn oc twa
mwnnen oc tenderna ther med
Jtem krwsamyntha vatn gör tz samma,
Eller gnyd tenderna med torra bladen,
For blemor i mwnnen aff heetha,
Thag bladen aff then myndre wegreda, oc halt
i mwnnen, oc twgga thom tz hielper mykyt och läker,
Jtem tagh hunda wwnghas Root oc siwd
i vatn, oc halt tz vatn i mwnnen, oc spotte tz bort,
tz helar al saar och blemor i mwnnen
For böldh vppa tunghona
Halt gethe miölk i mwnnen, Eller sywd likrissa,
eller skär sotha i vatn, Är tz icke hiitha oppo
twngan vthan annarledis blemor eller bwldar, Tha
skal man tagha synap, oc lwsyrth som kalles Sta-
phisagria, och Jngefer, oc vegbredha bladh oc stöta
til samans oc halla i mwnnin
Eller tagh honagh maxstix ysop Terp-
entin, lyka mykit aff huart, oc stöt samman oc
gör plaster oc leg oppo tz saare,
Jtem siwd myntha oc halt i mwnnen tz
hielper twngona


p 323

Om man myster maalyt aff köldh Eller
varder heess,
Tagh saluia Rwtha oc bertram, oc siwd thom
vel i viin, oc tagh ther aff een skeed eller twa,
varmth och klwncka tz op och nider i halsen tz
hielper Eller drycke twa eller iij skedar aff la-
uendel vatn,
Jtem tagh olyo som er brendh aff be-
nedicta oc blandha med beffwergel thz hielper,
Jtem er twngan eller strwpan swllen,
Stryk henne med een psafyr sten tz hielper siger
lapidarius
Om tannakötit är bwlyt , eller lwctar ylla,
Tag holyrt oc stöt smaa och blandha med
klar swdin hongagh oc gnid tenderna ther med, tz
helar kötit oc bort tager lwchten aff mwnnen,
Jtem stöt alwn oc smelt tz i ätykia, oc
twa mwnnen ther medh tz helar tannagarden,
Jtem tagh the bredha grodda bladin, oc
halt thom vp tiil tz saare, the köla och borttagha
tz ondha,
Jtem siwd ysop i vatn och honagh, och
twa tannagardhen ther medh, tz hielper thom,
Foronth i halsen,
Skal man thaga hörffrö oc siwda wel i vatn
oc binda om halsen som eth plaster swa varmt
tz blöther bolden, ath han snarth mognas, Sidhan
skal man tagha Byncke, Rwta, Saluia och maru-
bium, aff huart en handh fwl, oc siwda tz wel i
vatn, oc blandha ther tiil nagon Rosen olyo, oc
holla tz i halsen, Swa ath tz kan löpa oc nider
i halsen iiij eller vj resor och spotte tz sidan vth,


p 324

Jtem tagh hiilde blomster eller blad, oc
kaal bladh, en hand fwl aff huart thera, oc siwd
mz honagh oc smör, oc bint om halsen varmt tz
gör bolden blöt oc läker,
Jtem tagh synaps frö, bertran, oc Jnge-
fära, oc stöt smath, och blanda mz ätykio, oc
honigh, Och klunka vel op och nidher i halsen,
oc spotte bort, tz helar i halsen siwkdomen,
Jtem tagh skeersöta fiikon oc Rwsin, i lodh
aff hwart, oc siwd tz saman i reenth watn, oc drick
Jtem tagh Salwia, Rwta, bertran oc bä-
wergel, oc siwd i viin, oc kluncka tz wel op oc
nider i halsin, tz hielper for boldar i halsen oc
i strwpan,
Jtem Nar man haffuir sadana böldh vnder
kekan, skal man icke soffwa om dagen, Oc man
skal lyggia högt med hoffwdit om natthen,
Jtem tagh vegebreda oc stööt henne vel
och drick hennes oss, och smör ther med halsen
vthan oppo,
Om tunga spynen är fallen,
Tagh Jngefära, piper, bertra , lwsyrth, [stunget j] lodh
aff hwario, oc litet salt, oc stöth tz smaat, och
siwdh i viin, och tagh en godh skeed fwl tiil
liika i halsen oc kluncka tz vel op oc nid, oc
spotthe tz wth thed hielper
For tz samma Tagh eth qwinthen alwn,
Oc [stunget j] qwintin ingefära , oc [stunget j] quintin bertran, oc
halt tz oppo spinan, tz driffwer honum op igen,
Jtem tagh haagtorn blad, och siwd i viin,
oc kluncka thom wel op oc nid i halsen thed
drager honum op,


p 325

Jtem tagh Celidonia rooth, oc swd henne
i viin, oc tagh en sked fwl i sender i halsen oc
kluncka wel op och nider, tz opdrager spinan oc
torkar honum oc rensar hoffwit,
Jtem steek eth ägh wel oc skala tz, oc
tryst tz breth oc lägh oppo hiessan, varmt, tz drager
spinan op igen,
Jtem bren salt oppo ena eeldhz sleeff, oc
bint tz varmt i een klwt oc leg tz i nackan, tz hielper
Jtem tagh Röterna aff een kaal stock oc
bren thom, och lägh nagoth aff thom vnder spinan
tz torkar veskan oc opliiffter spinan
Jtem tagh ätikia, salt, och honigh, siwd
tz saman, och bruka tz siidan i halsen, oc kluncka
tz op oc nider i halsen oc spottha tz bort, tz
hielper spinan op,
Jtem Roszamarin bärtram, oc litet inge-
fära, swdith i viin oc wel klunckat op och nider
i halsin, och spotta tz wth, tz borttagher swlman
aff spinan oc opdrager honum
Jtem tagh langha pipar, ingefära j lod
aff huart thera, paradiis korn j quintine, Brent
alwn oc Bertram [stunget j] quintena aff huart theris, oc
Album grecum [stunget j] loodh, oc stöt ther aff pulwer,
oc lyfft spinan op ther med
For heeszo,
Tag ysop oc polleya och stöt thom vel, och
drick lagen ther aff, oc smör halsen ther med vtan
oppo, tz hielper,
Jtem siwd hwiita löök i vatn, oc blanda
tiil swcker eller oc honigh, oc drick thed affton
oc morgon, tz hielper for heso,


p 326

Jtem thenna drick er god for heso, Tagh
fiikon och Skerszöto, tw lod aff huart thera Rusyn
oc fänika fröö, j lod aff huart thera, och en halff
hand fwl aff ysop, oc siwdh tz i ena potto vatn,
tiil tridie partin bort siwder, oc lat ther vty
nakot swcker, drick ther aff affton oc morghon,
tz hielper wiist,
Jtem siwd lagen aff ysop oc polleya wel
i honagh, oc tagh ther aff morgon oc ta tw gar
j sengh, oc drick inthe ther owan oppo tz hielper
for heeso,
Att göra goda Rööst,
Tagh alwn oc rökilsze, oc stöt tz smat oc
siwd i gamalt viin, oc drick tz om affton oc
morgon tz gör god röst,
Jtem Tagh Skärszöta oc ingefära oc Ber-
tram, oc stöt thom smaa mz honigh oc gör kakwr
ther aff, oc äth om morgonen, tz gör godh rösth,
Jtem tagh fänikal Skersötha och swcker
oc siwd thom i vatn oc drick om morgonen,
For hostho:
Siwd huittlök i viin, eller i gamalt öll, och
drick tz for gamwl hostho,
Jtem tagh holyrt oc stött smaa, mz honigh
oc brwka tz affton oc morghon,
Jtem Tagh fiikon oc ysop, oc siwd thom
i viin eller i vatn, oc drick tz for gamwl hosto,
Jtem tag fenike fröö, dille frö, lika mykit
aff huart, oc siwd tz wel tiil hopa, tz hielper,
Jtem tagh haszle nytter och skala kern-
ane, oc stött thom smaa mz swdin honagh, oc ätha
daglica tz hielper snarliga,


p 327

Jtem tagh netszle frö, och siwd med
honagh oc viin, oc drick tz for gamwl hosto tz
hielper,
Jtem tagh the smaa brwna fiole blad, oc
röterne medh, och siwd thom i vatn mz swcker
eller honigh tz hielper bade vngom oc gamblom,
Tagh kirszabär qwäda, oc siwd i gamalt
viin, oc giff then siwka dricka, tz linar brystett,
Jtem tagh haszle nytter oc steek thom,
och stööt thom sma, med honagh, the lossa gambla
hosto oc brystwerk, om man äther thom affton
oc morghon
For kyke hosto
Som barn offtast haffua, Tag horsa miölk oc
giiff then siwka dricka, er hon kald, swa verma
henne vty ena grytho,
Jtem for gambla hosto, Tag ij lood fiikon,
ij lodh Rwsin, ij lood skerszöta, ij lood swcker,
iiij lodh honigh, oc siwd tz wel vt ij eller iij
vatn eller spaad, oc drick ther aff affton oc morgon
tz hielper mykit,

For een stackot andha,
Tagh nesla Röter, oc siwd thom i viin eller
i öll, oc drick ther aff morghon och affton,
For tz samman Tagh liityth malyrt, och
merke oc stööt osyt aff thom, och blandha mz
stötta skersötha och Swcker, och brwka tz affton
oc morghon
Jtem halyrt, enszyana oc Skärsötha oc
stöt thom saman smaa, oc siwd i honagh, oc
brwka thom


p 328

Jtem Commyna blomor swdna i öll oc
dryk hielpa viist,
Jtem tagh bethonia i: oxalegh, oc siwd
i öll oc drick ther litit aff, oc smör brysteht wel
vtan oppo, mz tz andra tz hielper,
For swar Anda dräkt,
Tagh Centaurea, oc siwd i viin eller i öl med
honagh eller Swcker, Oc brwka thom, hon hielper
for swaart anda drag,
Jtem tagh holyrt swdin i öll eller i vin
med litit swcker eller honag tz hielper,
Jtem tagh humbla spiror, oc siwd thom
i öll eller i viin, mz hanigh eller swcker tz hielper,
Jtem tagh polleya oc siwdh i öll, oc litet
honigh eller swcker, oc brwka tz offta
Jtem tagh Synpas frö oc siud i viin eller
i öll, mz litit honigh oc drick tz hielper,
Jtem tagh matram loc stöt sma mz litit
salt oc äth henne mz litit bröd,
Jtem siwd fikon i viin eller i sakt ööl,
och sla ther pulwer vty, aff skärszöta som er stöth
smaa, tz hielper mykyt,
For bryst werk,
Tagh Commena blomer, oc biwgmiäll ena hand
fwl aff huar thera, oc siwdh tz med rosena olyo,
eller mz boom olyo, oc basa brystet ther mz thz
hielper mykit,
Jtem tagh halyrt oc siwd henne i viin
eller i ööl, med litit swcker eller hanigh oc drick
tz fastandis tz hieldper mykyt,
Tw ma och tagha dyllefrö, oc sywda tz
i öll eller i viin oc drick,


p 329

Jtem tagh gol lylie root oc siwd henne
i vatn eller i öll oc drick tz hielper,
Jtem tag got may manadz smör oc siwd
mz honag i öll oc giff then siwke dricka,
Jtem then som haffuir gamal brysth werk,
han skal brwka saffran i syn maath oc dryk thz
hielper snarliga,
Jtem vilt tw göra een ädel dryk for
bryst werk Tagh viij lood fikon, ij lood rwsin
oc eth lod fenike, een halff hand ysop, oc siwd tz
saman i twa potthor vatn, oc sila ginom klede, oc
blanda til nakot swcker oc drick affton oc morgon
Ad idem Siwd rödlöök i smör oc ätt
affton oc morgon
Er man trang brystat, tag Röd lök oc
steek honum vel i askörina, oc äth om afftonen,
tha tw gar j sengh oc drick inthe oppo, oc om
morgonen tha han staar op, Och fast twa tymar
ther effter tz drager slemmen op aff brystet,
Om man spottar blodh,
Gör mandol miölk oc giiff then siwka dricka
affton oc morghon tz hielper snarlica,
Tag oc siwd vng eketrä mz theris bark
i gamalt vin eller öll oc drick,
Tag oc siwd bethoniam i äll eller i viin,
oc drick tz hieldper mykyt,
Hönse greps gör tz samma,
Ciprisse blomster göra tz samma,
Stöt myntha oc blanda hennes oss med
ätickio,
Eller tagh oc stöth thee breda grodde blad,
oc dric lagin tz stillar snarlica blodit oc hielper well,


p 330

Tag rothin aff blodyrth, oc siwd i vin
eller j vatn tz hielper mykyt,
For vanmacth
Then siwkdomen komber gerna aff kalla
siwke oc annan langh siwkdom, Och stwndom aff
onaturligin mykin sweth, Thom skal man giiffwa
Rosen vatn ath dricka, som äre mykit vanmektoge
Dricker man spiikynardus mz rosn vatn
tz hielper mykit for vanmektogheth
For vämilse i magan,
Lwctha oppo torth dille fröö, oc äth ther aff
liteth tz hielper siger Diascorides
Komber then vämilen aff maghan, Siwd
dille fröö i vin eller i öll, oc äth aff frööth, tz
bort tager vämilse aff sin natur,
Jtem kyrsabära kada smelt i vin oc
drucken hon hielper for vämilse oc maat ledho,
For lwnga Soth,
Siwd huith lök i getha miölk, eller och i
annor miölk, oc drick daglica,
Tag mandol kerna, som äre skalade och
stöth thom med myntho, äth ther aff fastandis
tz helar lwnghan oc hielper om man forswinder
eller torkas borth,
Tag oc siwd fiikon Jsop oc litet Rwtha
i vatn, oc drickis fastandis, tz helar bölden oppo
lwngona,
Then som haffuir lwngha soth, Han skal
icke ätha mykin salt math, han skal bruka fersk
math, kedh lamb hönss, oc annat vngt som icke
er mykyth salth,


p 331

Haffuir man fangit lunga soth aff stoor
hiitha, eller man haffuir mykyth ropath, Tha
siwd skersötha i vatn oc drick kalt tha tw gaar i
sengh, Om morghonen doppa bröd i samma vatn
oc äth fastandis,

Om man forswinder eller tranar

Thenna sotthen hon komber ther aff, Ath
böldh vexer oppo lungona, oc tz sker aff manga
handa briisth, Först ath man hafwer stora snwffw,
som myukit flyter Flyter hon nider oc komber
oppo lungona tha bliffwer ther aff en bolde som
ycke kan läkyas, j andra mattho, om man fanger
nagon stor bolde i halsen, eller pestilens swlme,
Dryper han nider oppo lungona tha bliffwer han
saar oc kan icke vel lekyas J tridie nattho
komber samma siwkä aff mykin onaturligin hetha,
oc stundom aff then hetha kalla siwke, oc samma
siwke kan icke wel hielpas,
Hwar som försth far traasoth oc mäg-
inszlösa, oc haffuir stoor hiitha inwertis, Han skal
gerna dricka gethamiölk fastandis, oc quinna miölk,
om han then faar, Han skal icke ätha salt maath,
eller salt smör, ycke pipar eller ätickio, ey sinap
i sin math. tz gör bölden större oppo lungona,
Han skal ätha vngh keed oc vngh lamb, höns
och annath fersth, oc mera steekt en swdyth, oc
ferska fiiska, oc ferst bröd,
Tagh bethoniam oc siwd henne i vin,
oc lat ther nagoth swcker vti, eller honigh oc
drick ther aff affton oc morgon, tz hielper for
samma siwkdom,


p 332

Marubium gör tz samma,
Groddeblad med öll göre tz samma,
Och skersötha swdin i vatn gör tz samma,
Om qwynna bryst bolnar
Tha tagh merke frö, oc stöt tz i nagot os
aff fenika, tz hielper mykyt ath the skwlw icke
bwlna meer af öwerföldig miölk
Jtem siwd bwlme frö i öll, oc gör plaster
oppo swlmen,
Jtem stöt myntho med Rosen olyo oc
gör plaster aff pa swlmen, tz hielper om en miölkin
er komen j swlmen,
Jtem blanda liinfrö med honigh tz hielper
mykyt siger Constantinus,
Jtem bliffwer nakon fiistel eller kreffuita
oppo brysted som icke vil läkias, ta tag geta lortar
oc stöt thom smaa, med klar honig, tz dräper fiistel
eller kreffuit oc bort tager all fwlhetin oc rotman
Tag aff hennis egin träk, oc bren oc sker
smat, oc ströya oppo kreffweten eller fiistelen tz
hielper mykit,
Jtem eth brent hunda hwffwd til asko oc
stöt smat, oc ströya oppo kräffweten eller fistelin
tz hielper mykit,
man ma oc taga liinfrö, oc blanda mz honig
oc göra aff plaster, tz lenar mykit oc borttager pinan
Är spinan stor oc swllen, Tag en raa
blome aff hönssa eg, oc gör plaster aff med vll
oc leg oppo,
Om swlmen er heter oppo brystet oc
brinder mykit, tag litet swaffwel oc biogmiöl oc
blanda med gamalt viin oc gör plaster oc leg pa,


p 333

Om quinna haffwer icke miölk,
Tagi dille frö oc siwde mz liinfrö, oc äthe ter
aff tz hielper,
Man fynner inte bätre en at man siwder
lactwca blad i öl, oc fänika frö, oc katostha frö i
söt öl, oc dricker offta, tz gör mykin miölk,
At minska miölk aff spinom skal
quinnan gerna äta myntho i sin matt, ta tappas
miölkin bort,
Aff hierta werk oc styng,
Menniskiones hierta forma icke liida nagon
stor eller lang siwkdom med mindre tz far nagon
briist eller bräk, swa at tz bäffwer eller skelffwer,
sa at menniskian tycker at tz denger oc bwltar,
Oc ted sker offta aff stor räddoga, oc stundom
aff stor hastoghet, oc aff swaar heta kalda syyke,
Oc aff annan jnwertis siwkdom, Aff huilken komber
swar styng til hiertat sa at man tycker sig hafua
dödin, Tiil tessa hiertans siwkdommar skwllw te
riika brwka gwl Ty ted styrker hiertat alsommest,
Te fatiga mago taga vilda myntho oc siwda i
ööl oc dricka henne, Hon vexer oppo berg oc
torra jord,
Ten ickä far eller kan soffwa, Han skal
ätha hiertans frögd idkelica, sa hetandis yrt oc
bruka henne i sin maat, Om morgonen fasstandis
Tag vägbreda blad, oc stöt lagen aff tom,
oc brwka tom j tin mat, Eller ätt idkelcia aff
vägbreda fröö, tz gleder hiertat, oc bort tager sorg,
Om man tycker hiertat beklemmis aff
hita eller annan siwkdom Ta skal han ydkelica
lwchta vppa god äple, oc äta aff tom,


p 334

Om man hafwer swar styng swa at man
faar icke hosta eller andas, Ted sker af byld som
vexer inwertis oc kallas pleuresis oppo latina,
Tenna syke komber aff forbrent blod, oc aff heta
kalla siwkä Ter före tag got färst smör oc blanda
mz honig, oc siwd tz i sakt öl som icke er mykit
forgamalt, och giiff ten siwka dricka, tz lenar
werkin, oc bölden monsas tes snarana oc bryster oc
läkis jnwertis, oc lossar swa at man kan vtspotta
ted onda,
Man ma stöta mandol kerna nar te äre
wel rensade, oc giiffwa ten siwka ätha med litit
honig oc smör ted lennar bölden oc helar jnwertis
For tetta samma Tag torran ysop oc
siwd honum i öll med nagon honig oc litet
smör, Ted lenar oc läker,
Tag biwgmiöl oc siwd vel i vatn oc lat
ter nagot ferst smör vtj, och nagon krwsa myntha
oc giiff ten siwka tz läker böldenna snarlica, oc
lenar brystit mykit,
Tag hwitlök loc siwd honum j geta miölk,
eller i annan söta miölk, tz hielper for hosto oc
styng i sydona,
Man ma oc siwda piperroot i öll oc
dricka ted hielper for ten gorffwa materian oc
fwctoghet som er [i] brystet oc for hosto oc styng,
Een groff bonda läkedom som er forsökt
oc hielper for gamal styng oc siidowerk,
Tag en swinalort serdelis aff een wilbasse,
eller aff en orne, eller af swin, som ga oppo
skogen oc stööt honum smaa med ätykio, oc gör
aff plaster oc läg oppo stingen, oc ter som mesta


p 335

verkin er, tz hielper, Ten som gate drwckit samma
swina lort, swdin j vatn eller j wiin, som förre
vare silader j ginom ett reent kläde, oc swncken
til batnen, ted vare ten siwka alra best,
Tag holyrt oc siwd henne vel i öll, oc
lat ter swcker eller honig tiil tz hielper
For lyffwer sott
Een yrt som hetir liiffwergräss ten skal man
brwka i maat oc i dryk, hon hielper liiffren mykit,
Ten som haffwer liffwer sot oc swara hosto, Han
skal taga mandol kerna, oc stöta thom smaa, oc
siwda tom med söta miölk oc honig oc äta henna
varma,
Man skal äta Cobeba fastandis hon hielper
liiffren nar hon bliffwer forstoppat af ont blod,
Ten som haffuir liffwersoth.
Han skal gerna ätha fiikon om morgonen, fast-
andis med mandol kerna eller med valnotta kerna,
Om liffren brinner heta, Hon er oppo
högre siidona, oc hon er en aff te yppersta limmer
i menniskiona, Nar hon fanger nagon siwkdom
ta er menniskiona liiff i stoor fara, Nar liffren
brinde heta, skal man tagha natskäda, oc stöta
henne smaa, oc blanda met bomolya, oc göra
plaster aff oc läggia mot liiffren,
Man ma taga ferst valmoga frö, eller
bladen, oc stötha tom sma med olyo oc göra aff
plater oc legia oppo liiffren tz hielper henne
mykit,
Om liffren är siwk af fald eller böld,
skal ma ätha tor fiikon te hielpa for alla handa
siwka oppo liiffren,


p 336

Hwlkin som kwnde fa liifren aff en vlff
oc torka henne oc stöta itt quintene ter aff i
sender, oc blanda tz i vin oc dricka, tz hielper for
al siwkdom som man haffuir oppo liffrena,
Om liffren oc mielten äre forstoppat
Tag centaurea oc hiorta tunga blad oc siwd i öll
eller vin oc blanda til honig eller swcker, tz hielper,
Tag rädekia, oc siwd i vatn oc honig oc
litet ätykio: sila oc giiff ten siwka drycka, tz hielper
om liiffren eller mielten äre forstoppit
Tag fiikon oc stekt om mattelica, oc giiff ten
siwka ätha med gard komen tz er got for tz samma,
For miälthe sott
Han er oppo vinster siidona Tag agrimoniam
oc bruka henne j tinmatt oc dryck, Hon hielper
mykit ter före,
For mielte sott hielper saffran mykit j
maten, idkelica ätyt
Jtem siwdh hwmbla spiror eller hwmbla i
vatn oc gör aff plaster oc leg oppo mielten, tz hielper
Man ma oc stöta polleya oc dricka lagen
med öll eller viin
Om mielten er swlden
Tagf hiilde blomster eller hennes blad, oc
siwd i öl, oc drick tz hielper
Hiorta twnga blad göra ted samma,
Tag oc siwd netzsloröter i gamalt ööl,
oc gör aff plaster oc leg oppo mielten tz hielper
for swlma,
Man ma oc tag got iister oc ysop oc
fiikon oc siwda oc göra aff plaster, oc leggia
oppo swlden mielta,


p 337

For maga sot, aff vämilse oc Rapan
Tag grön dil oc stöt henne, oc siwd lagin j
reenth vatn, oc dric ter aff iij eller iiij smaa bägare,
kan man icke fa grön diil, Tag tor diil eller hennes
frö oc siwd j vatn ocldrick tz hielper for vämilse
oc rapan,
Tag knoppana aff palma trä, nar te först
vtga om waren, oc stöt thom sma oc siwd tom j
vatn, eller j öll, oc drick nar tz är silat ginom
kläde tz hielper mest om en sotten är aff hiita,
Jtem geta miölk vel swden mz salt
hielper wel,
Tag brödskiffwor oc stek tom vel, oc läg
tom i ätykio eller i gamalt viin, oc läg tom varma
oppo magan tz hieldper for gamwl maga sott,
For tz samma: skal man offta dricka
eller swpa vngt hönsa sodh varmt,
Komber ten sot aff mykyt var, som er
i magan, Ta skal man taga frööt af malyrt, en
halff hand fwl oc siwda tom j öll, eller viin, medh
twa skedar fwlla aff fenike fröö, tz hielper mykit,


Om mangan er forköld,


Ta skal man taga tw lood bynke oc tw lood
fiikon [stunget j] lod ingefära [stunget j] lod piperstöt smat i öll
oc drwckit tz verme magan igen,
Te fatiga maga taga vilder hwiit löök,
som manga kalla griis löök, oc siwd j öll oc drick
ted vermer magan,

For liiffradh blod j magan,
Aff fald, eller slag, Dric ätikiy oc varmt vatn
til hopa tedh gör at vtspyy tz liffrade blodijt,


p 338

Jtem tag stöt merke oc siila hennes lag
ginom klede oc blanda til litet honig oc drick, tz
komber man til vämias oc vtspy ted liiffrade blodit,
Ted samma hielper for miölk som ystat oc saman
lopin er i magan,
Hwo som haffuir stor vämilse oc gölyes
oc kan icke spy
Han ma taga dille frö, valmoga fröö, oc siwda
i viin eller ööl oc dricka tz hielper for vämilse
oc kräkilse,
Ten som haffuir sa dana vämilse oc
kräkilse, oc kan ey spy, Han skal ätha näglikor
te hielpa mykit ter före,
Man ma oc taga lagerber eth quintin
oc stöta thom sma oc dricka om afftonen nar
han gaar i seng sa far han sweth ted hielper
honum mykyt,
Tag vägbreda blad oc stöt lagin aff tom,
syla oc drick, Han hielper for kräkilse, oc golielse
til spy,

Om nagon vil spy


Han ma taga holyrt oc siwda j ätikio oc i
vatn oc dricka, ta spyr han snarth,


Om man spottar blodh


aff kräkilse eller aff tz onda j magan er, Tag
millan barken aff eketrää, oc siwd litet i öll, oc
drick affton oc morgon,
Jtem stöt myntha oc drick hennes oss med
ätykio, ted er tom got som spyy eller spotta blod,
Jtem porss swden i äll oc drwckin hielper
for tz samma, sma stötter,


p 339

Jtem stöt röd löök oc giiff ten siwka
dricka oseth tz hielper
Jtem stöt lagin af te smala vägbreda
blad, oc drick med ätikio, ted hiälper tom som
spotta blod,
Tag blodyrt som kallas sanguinaria, oc
drick henes oss, eller ätt hennes röter torra,


At fa matlwsta,


for siwkan oc vämiogan maga brwka malyrt
i tin matt oc dryk, Hon gör godan mat lwstha
Tag syyra som vexer pa ängin oc siwd
som kaal oc ätt henne, Te ma oc stöta lagin aff
henne oc äta henne raa, med litit ätikio oc bröd,
tz gör godan mat lwsta,


For vatn sot aff köld,


Tag hwiit löök oc centaurea, oc stöt thom
smaa oc drick lagin med vin eller öll tz hielper
mykit,


Hwo som stöter lagin af maalyrt oc dricker
i x daga, i lod i sender Är tz formykyt beskt,
blanda til swcker, tz hielper for vatn sott
Tag merke oc persilie rötir oc siwd i vin
tz hielper,
Man ma loc taga röd löök oc stöta hon-
um sma oc äta fastandis med brööd,,
Jtem tag pindswin oc flaa tom, oc siwd
j vatn med ätickio oc piper oc litet honig tz är
en kosteliig läkedom for vatn sott,
Jtem vexer bwkin stoor oppo vatn
söktoge, Ta tag gete skarn eller ko skarn oc
blanda med ko piss. oc gör plaster aff läg oppo


p 340

bwkin, tz smalar honum oc bort driffwer ten
onaturligh vesko oc vatn aff honum,
Man ma oc taga fara dyngia eller koo
dyngio, oc blanda med fara piiss, oc göra plaster
aff pa bwkin, oc basza vider elden,
Jtem haffuir ten siwka stoor köld oppo
ten lymmen som siwker er, Ta stöött betoniam
oc gör aff plaster, oc läg oppo,
Jtem tag fumus terre oc stöt oc drick
lagen, Eller siwd henne raa, oc drick Te yrten
rensar blodit oc fordriffwer te onda veskan,
For vatn sot aff ond veska,
Fornymmer nagor at vatn sot komber honum
aff ond oc onaturligin vesko Tag aloes oc mastix
oc stöt et quintin aff aloes oc ij aff mastix, oc
blanda mz lagin aff malyrt, oc tag j skeed ful
hwar dagn, Hec ad diuites, Te mago oc ätha
Canilbark huar dag, For tz samma skwlu te
borttager te onda veskona vtur liiffwit,
Jtem siwd fiikon j vin, oc stöt tom oc
blanda med biwgmiöl, oc lagen aff malyrt, oc gör
plaster oppo magan, ted bort tager ten hefuilse
oc onda vesko,
For vatusot som komber aff ond oc onatur-
ligin vesko, brynner ten vatusyctoga inwertis aff
myklom hiita, Taa stöt te breda grodda bladin oc
blanda lagin med biwgmiöl oc ätykyo oc gör ith
stort plaster oppo liffrena ted bort tager hiitan,
Man ma oc taga frööt aff te store väg-
breda, oc äta dagliiga fastandis, oc i sin matt oc
dryk ted bort tagir hiitan


p 341

Tag oc siwd te vnga hiilda rötir j vatn,
eller j vin oc giiff ten siwka dricka tz hielper
snarlica,
Jtem siwd ysop j vin oc drick ted for-
driffwer snarlica ten onaturliga hiita,
Jtem vil man snarliga bote ten vatu-
söctoga, giiff honum geta piiss dricka en sked
fwlla j sender, oc lat ter spikinardus vtj, ted hielper
mykit om ten siwka fornymmer köld i kroppen
For gola sott,
Tenna siwkdomen komber ter aff, at liffren
stoppas, oc ta varder menniskyan goll j sith an-
sicthe oc stundom aller kroppen,
Tenna siwkdomen komber ther aff at
myelten stoppas pa mannen oc tha äre te swart
gole, bade krop oc ansycthe, Oc ten stoppilsen
oppo liffren oc mielten komber ter aff a blodyt
bliffwer forbrent aff ten heta Colera eller aff ten
heta kalla sywke, oc ter aff omskiptis menniskionnes
hy oc leet, sa at te bliiffwe swa gola eller swart
letthe i ansyctit eller om kroppen,
Tag malyrt oc stöta henne smaa oc dricka
hwar dag en skedn fwll aff hennes lag eller oss
ix dagar aat rad med swcker forblandat tz hielper
mykyt for gola sott,
Jtem giiff honum som haffuir gola sott
sitt egit vatn at dricka, med lagen aff marubium,
tz hielper snarliga oc mykit vel,
Een kerling i valland halp manga for
tenna siwke med tenna lekedom, Hon tog een
stoor hop aff te store grodde blad, oc stötte lagin
aff tom, Oc söd honum lwct i ena krwko til tess


p 342

halff delin var bort swdin, och gaff te siwka dag-
lica affton oc morgon oc te fingo snarliiga bott,
Te som haffwa gola sott, te skwlu gerna
ätha cobebar Ty te rensa blodyt oc hielper mykyt
for ten siwkdomen
Jtem Huilken som haffuir ten swarta
gola sot han skal dricka aff sitt egiit vatn om
morgonen, Oc stryka ter aff vtan oppo mieltan,
idkelica ämädan han kenner hon brynner heta i
honum,
Om man haffuir wärk i bwkin, eller om
bwken er swllen eller harder Tag hwitanlök
oc stööt honum smaa, med Coriander, oc drick
med vin eller öll, ted gör honum blöt,
Tag dille frö oc siwd ted, i öll eller vin,
oc drick ted fordriffwer bwk werk oc allan werk
aff inelffwerna, verum est,
Ten som haffuir werk eller swlma i
bwkin, han skal gerna äta anis tz hielper,
Tag pyon rot, oc stöt ter aff sa stort
som en litin valnöt i sender, oc dric med viin,
hon hielper mykit for bwk werk
Jtem röd pion äre han, oc te äre best for
manfolk, oc te hwiita pyon äre best for quinfolk,
Ten som haffwer storan bwkwerk, han
skal taga knopperna aff palma trä oc siwda j vin
oc dricka tz. Serdelis nar ten verkin komber aff
mykin heta
Polipodium ängalafot vexer hoss eke roten,
anis, fenika, oc komen, liika mykit aff hwart tera,
siwd tom til samans i ena pwtto vatn oc drik tz
renar bwkin oc bort driffwer swlmen oc verkin,


p 343

Om magan er forstoppader, oc man vil
hafwa lösen,
Ätt kyrsaber med kerne oc alt te göra snar-
liiga god lösn, vtan al fara,
Jtem stryk magan wel med brent viin,
ted lossar wel,
Om nagor er sa swarliga bestoppat, at
han haffwer icke giort sith maak j iij eler iiij
viikwr, Ta tag aff ten bla lilia rott sa stor stycke
som en litin valnöt, oc stöt henne smaa, oc latt
ter til en stor öl dryk oc lat ted staa en tyma
til hopa, oc sila tz sa ginom eth kläde, oc drick
tz öl, ted gör lösen ynnan iij tyma, tz er fast oc
viist, oc haffuer hwlpit mangom,
Om man haffuir for mykin lösn oc vil
ten stoppa,
Tag mandola kerna oc baka tom j ena panno
med honig til tess te äre wel brwna, oc ätt tom
fastiandis om morgonen, te stoppa snarliga, tetta
er offta forsökt oc hielper visseliiga,
Ten som haffuir mykin lösn, han skal
ätha treakilse om morgonen fastandis
Een simpell läkedom for ten menig man,
Tagh kaal oc siwd honum i try vatn tz ena
effter ted andra, oc siila ted vatn aff honum alt
saman, oc siwd honum sidan fierde ganga vel med
gete talg eller med fara talg, vtan alt vatn oc
ätt ter aff, Ta stoppar han ten lösshet i liiffuit
visselica siger gilbertus
Tag oc siwd bönor vel i ätikyo oc ätt tom,
oc gör oc plaster aff tom oppo bwkin tz stoppar
snarliga ten bwk syke siger diascorides medicus.


p 344

Jtem bwk flytilse eller lössen i lifwit
komber stundom aff het colera oc stundom aff
heta kalla siwke, ter före Tag tormentilla root,
som er tor oc stöt henne sma oc giiff ten siwka
dricka, hon stoppar tz bwklop snarlica, Om som-
maren siwd samma tormentilles blad oc röter i
vatn eller j öl, oc giiff ten siwka dricka,
Tag mandol kerna oc ätt tom torra
fastandis oc siwd bönor i ätikio oc ätt tom, tz
stilla tz bwklop
For spolorma oc madk i bwkin,
Tenna siwkdomen at man far madkar i bwkin,
som almenlica kallas spolorma nar te bliffua langa
oc stora, te födas ter aff at man ätir formykin
maat som icke kan döffwas oc smältha i magan,
men han slemmes tiil hopa i tarmana, oc ta ter
komber stor onaturlig hiita til sa födis ter sma
madka vtaff oc te bliffwa, iw större oc större, oc
langa oc ta kallas te spolorma, oc äre huitä oc
röt hofwd, langa oc smala som orma, Te födas
oc vexa gerna i sma barn oc i vngt folk som äta
for mykit oc vita ey maga hoffwit, för en ted
verkir i bwkin Somliga nödga oc locka sin barn
at äta mera en te orka, te göra illa, Te skulw
ter effter giiffwa tom äta som te vexa til, oc som
te kwnno pröffwa, at te kwnno vel fortära oc
smälta tiil Ty at sielff barnen viitha icke maga
hoffwiit Tär före tag malyrtha frö, oc renefana frö,
oc siiwda tom i öll oc drick, tz fordriffwer spolormana,
Tag kaal lfrö oc sinaps frö oc stöt tom
smaa, oc drick tom med öll, eller vin te fordriffwa
madkana,


p 346

tiil hopa, oppo ted at nar maten är forterder i
magan, at han skal en tha siidan ganga ginom
tarmana, at alt skal vel fortäras oc komma menn-
iskiona natur til godo oc til födo sa mykit som
mögeligit er for en ted ganger baak vtt,
Tenna siwkdom i tarmana oc j sydorna
kallas Colica passio, klo reff, eller vred i qwid, Oc
hon hender mest j sma tarmana oc stundom j te
högre siidona oc stundom i ten venstre med swara
styngia oc vred sa at man tenker at tarmana
skwlu rijffna Oc tenne siwke komber aff ten matt
oc onda ting som äre i magan Som icke kwnne
vel fordöffwas oc smelta, men te vendas oc löpa
ater oc fram j magan oc j tarman, fran ena siido
oc til te andra, op oc nider, rytha oc rambla oc
ter af fanger ten siwka mang styng oc vred in-
wertis i liiffwit Oc alramest nar ten groffwa oc
onda materian hon böriar fortäras j menniskiona,
Oc tessmera hon fortäris tesmera riiffwer hon
i liiffwit oc stinger i tarmana, Tiil tess hon als-
tingis fortäris oc böriar flyta baak wt, Ta er samma
materia rödactwg som hon vare blod blandath:
Aff somligom vtgar hon bleek som en dräg,
Stundom er hon twn som vatn: Mang fanger oc
stundom sa swaart bwklop, oc swa tiitt oc offta
om dagin at man vanmektas ter aff oc tencker
sig skwla döö, Oc begynner vämias och kräkias
öffuir matto, och haffwer mykin jnwertis werk j
syg sa at hans hyy bort tappas oc forgaas, oc
han bleknar oc twnnes i kembenen, oc näsan oc
ögonen insiwncka oc aller kroppen falnar bort
Ty ligger stor makt oppo, at man med ted första


p 347

nytiar ter läkedom tiil, for en siwkdomen for
mykit ökas oc styrkis
Tag gamwl olio och gamalt smör oc
stark ätikia oc nagot salt, oc siwd ted vel til
saman til tes tz bliiffwer tiockt, tag sa itt stycke
fiilt hat oc döp ter vty, oc läg oppo tarmana oc
oppo magan ter som styngen staar, oc gör tz
offta til tess tw kenner bot Ted hielper snarliga
siger Gilbertus
Tag en gamal hana eller höna, oc siwd
med mykit salt oc nagot ingefära eller pöper oc
giff ten siwka tz äta oc sodyt at swpa om morg-
onen ted hielper snart siger ysak,
Tag oc bren hiorta horn, oc stöt smat
oc giiff ten siwka dricka med öl tz hielper strax,
Jtem ät hwiitlök med bröd, han bort-
driiffwer tz onda var oc vesko aff liiffuit och han
gör icke törst Ty är han mykit nyttoger ter til,
Jtem far nagon hest, ko eller faar vred
i tarmana, Ta tag en varm folka lort oc blanda
honum med ätikio, oc ren j halsen, Sa fa te both,
Tag oc siwd anis i viin eller i öl, eller
ät honum raa, Han hielper mykyt for vred j
tarmana oc i sidonna siger Sirapius medicus
For blod sott,
Dric kamfer ted stillar blodgang, Tag rööd
bleka oc stöt henne smaa oc blanda mz ted blöta
aff eggit, oc ätt ted ted stillar mykyt blod gang
Kyrandus lekiare siger, Är ted sa at samma
blodgang komber aff inwertis bwldar eller aff for-
derffuat blod, som komber nider aff liiffren, Ta
skal man taga anis oc saffran, oc stöta med mandol


p 348

kerna oc litet honig, oc äta ted med sodyt aff
vng hönss, oc äta kötit ted hielper mykit,
Tag medelbarken aff vng eke trä, siwd
honum vel i öll, oc drick ted stillar blodgang,
Jtem fornymmer nagor, at han haffuir
blodsot aff mykin hiita, Ta skal han stöta syra
som vexer oppo aker eller engh oc brwka ten
lagin j sin matt oc dryk, tz hielper for blodgang,
Tag tormentilla rott, oc stöt henne sma
som pulwer oc dric med vin eller öll, Hon aff
sitt natur stoppar blodsot,
Tagh valmoga blad, grön om sommaren
eller tor om vintren, oc stöt tom sma, tag sa tw
eller iij äg oc swa mykit piper oc saffran, som til
ena kakw behoff görs, oc nagot got gamalt smör
och hwete miöl, oc baka ena kakw ter aff oc giiff
ten siwka äta aff henne, Hon hielper mykit for
blod sott, Ted er offta forsökt oc hwlpit manga,
Om ende tarmen gar wtt,
Ted komber aff bwklop oc aff blod sott, Ty at
samme tarm sweller oc bliiffwer stor aff ten onatur-
liga hiita, som inwertis är j menniskiona, Oc stwndom
aff raa oc halff swdin matt, som icke kan smälta i
magan oc j tarmana, ty sanckas ter aff heet oc ond
inwertis siwkdomer, oc ter aff swlnar tarmen, oc
man haffuir stor vanda oc pina göra sig mak,
Tryst honum först vel in, Tag siidan
dil oc siwd, oc doppa ter vtj gamwl vld, oc basa
arstarmen ted hielper mykit,
Tag spisa komen oc anis oc läg tom
oppo eldin vnder ten siwka, oc lat rökin ga op
i arszen ted hielper mykit


p 349

Tag bla lilie root, sa stort som een valnöt,
oc stött henne smaa, oc lat ter öl pa, oc lat tz sta
oc siwnka i [stunget j] tyma: siila sidan ginom kläde oc giiff
ten siwka ölyt dricka, ted hielper mykit snarliga,
Jtem haffuir ten siwke nagon blodgang
aff samma siwkdom, Ta skal han taga renfana oc
siwda i öll oc dricka, Hon bort tager werkin oc
hielper mykit,
Om te aadror j arszen äre te vilia
icke blöda,
nydarst pa ende tarmen ärw manga aadror
som naturen ter skickat haffwer oppo ted at tz
onda onaturliga blod som er j menniskiona, ted
skal icke forderfffua alt lichamit Ty nar samma
blod jnnehollis, oc icke wel wtlatis aff samman
aadror, Ta kan mannen fa manga stora siwk-
domar ter aff som icke wel sta til at hielpa mäd
nagon läkedom siidan Ty man vett icke hwadan
eller huar aff samma siwkdom komber som är
ptisis Ten siwkdomen kan ingen doctor eller
mestare wel läkia, Ty är tz en farliig oc stor
syke, som hender menniskiona inwertis oppo lwng-
ona oc stwndom ander stadens sa at menniskyan
viisnar oc bort torkas öffuir allan lichamen, Stund-
om födis ter vatn sot aff j menniskianna at tesse
aadror icke öpnas, oc fa teris flytilse oc gang,
Stundom komber man aff sin synne, oc bliffwer
saa got som vitlöös, oc fantaserer mykyt, oc är
illa til pass, oc veth ey hwadan ted komber Ty
scriffuas her nagot som hielper tiil at samma
adror kwnna saktiliiga öpnas aff sig sielffwe, eller
oc en aff tom


p 350

Manga haffwa samma siwkdom oc vita
ey annars en ted är blod sott, oc forfäras mykit,
oc brwka mykin läkedom som man plägar brwka
til blodsott,
Ta samma bak adror blöda, dragir na-
twren ted onda blodit nider fran hwffwdit, fran
hiertat, fran liffren oc fran lwngona, oc vt aff
annor lidamot, oc wt aat samma baak adror, oc
ted gör mannen hiilsasamman i allan lichamen,
Ta man pröffwar enda tarmen siter wel
nider eller nagot liititt vt, skal man stryka sig
hart med hwast hö, til tess te böria blöda, oc
gör tetta iiij eller vj resor om aaritt, Annars faar
man stor werk j armana, millan herdana, j ryggen
j lenderna oc loppo andra kropsins lymmer oc
lidamot, Ty är ted mykit nyttogt at te stund-
om blöda,
Om samma bak aadror blöda formykyt,
oc vilia licke stillas igen, ta ligger stor makt oppo,
at man finner rad ter tiil med tz första, at te icke
forderffua menniskiones natur, Ty skal man taga
rölika, oc siwda henne i viin eller öll, oc dricka
ted, Man skal oc stöta henne smaa, oc taga lagen
aff henne oc göra plaster aff oc leggia pa rwmit
ted stillar adrona,
Tag gamalat skip dreff eller aff batz dreff,
oc bren aff asko, oc blanda med ätikio, oc gör aff
plaster oppo aadrona, ted stillar snart,
Tagh hara haar oc lgren thom oc stött
tom sma til pwluer, oc blanda til olyo oc gör
plaster, oc läg wppa adronar tz stillar tom snar-
liga,


p 351

For bwlda som vexa j arzsen
Offta vexer böld j arszen oc te blyasz at
spöria lekedom som henne haffwa ty bliffwer ter
offta fistel aff samma böld som alrig lekis, vtan
rinna altiid, Tom skal man läkia mz tz första for
en the bliffwa formykit gambla
Te riike te skwlu köpa Aloes j Apo-
tekare boden oc stöta tz smaat oc ströya tz pwluer
pa boldan,
Jtem lagen aff grön diil struken oppo
hielper,
Jtem tiwre galle blandat mz honig strwkin
oppo hielper wel
Jtem merke frö stöt til pwluer hielper wel,
Jtem fiska hwffwd brend til asko oc ströyat
oppo tz torkar oc läker thom
Jtem lagen aff timean strwkin oppo, eller
tor timean ströyader oppo läker wel
Jtem om bolden er hwde löss, smör mz
getha miölk eller andra söta miölk, tz hielper mykit,


For nywra soth,


Gud haffuir skapat i mannen twa nywra, Een
oppo hwar siidona om liffrena, At te skulu draga
ten öffwerflödeliga vesko til sig, som gar vp aff
magan, wed nagre sma trangha adraar, At hon
skal icke komma op til liffren, eller hiertat oc
göra tom nogot hinder eller skada,
Läkedom ter moth Tagh hwit pion rott
oc stött smaa oc drick mz viin,
Hennes frö drwckit mz vin th hielper for
tz samma,


p 352

For stor hiitha oppo nywren
stööt hwsslök oc läg oppo nywren som plaster
tz swalkar snarliga
Fornymmer man steen oppo nywren äty
tor fiikon, Eller siwde fiikon j sötan ostha valsa,
oc äty fikon oc dricke vaslan,
For ländawerk,
Siwd hwitan lök i vin, oc blanda ter tiil
nagon stöttan Coriander oc dric ted hielper oc
fordriffuer lända werk,
Te riike köpe aloes smat stött oc dricke
med viin, tz hielper,
For tz samma drick stäke ört offtha,
Jtem pedersilia oc hennes röther drwckna
oc ätna, oc hennes frö swdna hielper mykit for
lendhe werk nar han komber aff stenen,
Jtem qweso yrt swdin j öll eller vin oc
drwckin hon hielper,
Jtem eter näszla blad j watn oc basza
varmt tz hielper mykit,
For sten j länderne äller j blädrona,
Tag hare blod oc alt hare skynnet oc bren
j panno &c
Jtem for tz samma, bint varmt refwa
blod om mans lönlig ting, om hans stena oc
bledra, tz bryter stenen, Vt supra, tz siger Con-
stantinus medicus
Jtem stööt binke, oc giff ten siwke dricka
lagen iij skeda om dagen fastandis, tz hielper snar-
liga, sa at stenen gar bort oc sanden mz,
Twekar man huad heller stenen är [i]
lenderna eller j blädrona, Ta tag hönsa gress,


p 353

som vexer hoss vägen, oc siwde tz om tz er tort,
oc stöte lagen om tz er grönt, oc leggie tz pa sit
hemel ting, gör tz honum mera werk, tha er stenen
j bledrona, men gör tz honum icke mera werk, ta
är stenen j länderna,
Jtem brent vin bryter stenen. require supra
Ten som icke for lata sit watn, äty pipra
rott oc galigo tz hielper strax
Jtem peter olio som fins j Apotechen
strwkin pa mansins lönlig tingh eller pa länderne,
hielper vist tz er offta forsökt,
For kalle pis
Pypra rott ätin hielper snart oc galigo
hielper strax,
For tom som pissa j dropa tal,
Ätt brödkomen, tha pissar tw söteligha,
For tom som pissa vnder sig, i sompnen,
Siwd bledrona af een tiwr i öll, oc drick om
afftonen ta tu gar j säng, oc tw pissar ey for en
tw vil sielff,
Jtem en soo bledro torkat oc stöt til
pulwer, oc drwckin mz öll hielper for tz samma,
siger Galienus,
Jtem om blädran er swllen stoor
Tag ten smala vegbreda, oc stöt henne smaa
oc drick lagen,
Jtem gör plaster aff lagen oc bladen
sma stöt oc leg oppo swlman tz hielper mykit,

Om stenane äre swlne,
Tag bwlme frö och hennes blad, oc stöt tom
sma, oc bint om stenana, som itt plaster, tz bort-
tager swlmen oc verken,


p 354

Om mans hemelig ting ärw bwlen eller swllen
Tag betonie vxaleg oc siwd j vin oc gör
plaster oc läg oppo, tz hielper mykit siger Con-
stantinus
Jtem Centuria swdin i öll elsdler vin oc
drwckin hon läker mykit jnwertis,
Om man kan icke haffwa werskap mz
sina hwstrw,
Leta ther moth lekedom j te danska läkiara
bökir, ter fynnes mykin läkedom som langt ware
scriffua &c
Att fortage okyskhet j mannen
Ten som vil gerna liffwa renliga äte Reu-
ponticum fastandis, eller dricke henne stötta mz
öll eller vin, Hon aff sin retta natur borttage
okyrs[k]het aff mannen, Hon fins i Apote[chen]
Om qwinfolk kwnna ickee hafua teris
rätta tiid oc manada rensilse,
Siwde abrott j vin, oc dricke tz först siilat
ginom reent klede, tz hielper tom snarliga at fa
teris rensilse,
Jtem hwitlök swden i win mz sin blad,
oc drucken hielper at han snarliga faar sin tiid
oc sactelica,
Äta oc dricka Anis hielper mykit ther til,
Jtem siwde bäwergel i sact öll oc honig
oc dricke ltz hielper mykit,
For tz samma siwd mynto i öll oc drick,
tz hielper
Jtem for tz samma, Tag malyrt och rwtha
oc siwd j win, oc x piperkorn vel sma stöt, oc


p 355

sila ginom kledhe oc drick tz hielper strax, oc
er forsökt,
Om hon haffuer sin tiid for mykit, eller
mykin rensilse,
Hon ma taga purlöök, med blad knoppar oc
hwffwd, oc stöta tom sma oc holda tom vnder sig
tz beste hon kan tz hielper henne visselica,
For tz samma, dricke fröeth aff Coriander,
tz hielper snart,
Jtem for tz samma, Qwinnan äthe mwskat
te hielpe mykit wel
Qwynnan ma taga spikinardus oc siwda
j vatn, oc holda honum wel vnder sig, med itt
kläde som itt plaster, Ted gör henne sin tid,
Om modren är forstoppat &c
Letha tilförinde,
Att en qwinna kan bliffwa fructsamligin,
Tett hender tiitt och offta, at en qwinna
far briist oc brek oppo sin natur swa at hon
icke kan affla, for nagon siwkdom, yrter eller
annat som hon äter, oc hennis natur är j moot,
Ty skal hon brwka godh raad, med yrter oc
läkedom, swa mykit som henne är mögeligit,
at hon kan bliffwa fructsam, oc bidie sig gud til
hielp, Oc ma hon brwka tessa effter scriffna yrter,
oc läkedoma ter tiil som hon kan sielff tenckia
henne äre mest nyttoga, Oc naar hon haffwer
hafft sin tiid oc maanade rensilse, Ta skal hon
twa sig rena mz vatn, som bincke är swdit vty,
ty ten yrten är nyttog ter til, Oc ty mago te
brwka henne j teris matt oc drick, Ta likawel
mattelica,


p 356

Een annan lekedom,
Om qwinnan fornymmer at hon kan icke
affla aff mannen, oc vil gerna Tage een yrt som
kallas gökx yrt hon kallas aff somligom statt
hart oc hon vexer alment oppo ängyar oc haffuer
lang brwn blomster mz tiocka oc stackota stielka,
Ten skal hon stöta smaa, och taga ten lagen oc
smörie wel nider oppo sigh, effter hon haffuir
hafft sin tiid eller manadh rensilse, Mannen skal
och smöria nider oppo sig med samma oss eller
lag, Ted hielper tom badom mykit til at affla
barn til samans
Kyrandus mestare siger, At brwkar en
quinna samma yrtt strax effter sin manada ren-
silse oc mannen teslikis, tha afflar hon barn, En
dog hon hade forlenge varit ofrwctsam, Thy samma
yrtt haffwer en stor kraffth til at hielpe bade
mannen oc quinnan j tessa mattho, Oc hon giffwer
tom badom stor lwst oc begärning til ath affla
barn til samans,
For ty skwlu te latha graffwa samma
yrters röter vp om waren, Eller effter Sancte
michels dag, att te kwnde brwka tom om wintren,
nar te kwnna icke fanga tom gröna, eller lagen
aff tom, Oc tha skule te stöta samma röter smaa,
oc dricka tom mz viin, eller oc siwda tom i
litet viin, oc väta sig nidan til med tz oseth,
Ted fynnes ingen yrtt tiil som mera kan hielpa
man oc quinno j tessa mattho en hon gör,
For tz samma, Tagy hiertans frögd, oc
siwde vel i watn oc wäthe sig wel nidan vpwnder,


p 357

effter sin tiidh oc manade rensilse, ted hielper
henne at hon kan bliffwa fructsamligin,
Jtem quinnor skulw gerna ätha polleya
om sommaren ta hon er grön Oc stöta henne
smaa om vintren och dricka henne med viin eller
öll, ten yrt gör tom fructsamma,
Hon maa oc taga roten aff tormentilla
oc stöta sma, Oc siwde henne j viin, oc dricke
nar hon wil bliffwa haffwandis
The riike mage köpe Aloes oppo Apo-
techen, oc rökia vnder teris klder tz hielper mykit
til at bliffwa fructsam,
Om nagor pines mz barn
Tha ma hon siwda bäwergel j vatn oc dricka
tz hielper mykit siger mester ysaach:
For tz samma, Tag betonia ten yrten
oxa lägh, oc siwd mz vatn oc honigh oc giff henne
dricka tz hielper vel och snarliga, vtan allan fara,
Jtem märk wäl, at man skal grannelciah
vachta, at quinnan faar icke kenna pärwna lokt,
Te hindra at hon icke kan föda, siger Dyascorides,
Tw ma stöta purlöök, oc giffwa henne
lagin dricka med liwmt vat, Ted hielper henne
snarliga föda, siger Rodgerius
Bynder man korl lom hennes laar: Han
aff sin natur hielper at föda sakteliga och snart,
Jtem for ltz samma, Tag hwiit raff, oc
stöt tz smaat til pulwer oc giiff henne dricka med
miölk eller öll: tz hielper henne snarliga at födha,
Jtem te som äre ter hooss Te mage
taga getehorn eller gete klöffwar, äller folka haar,


p 358

och brenna tz ner henne Ten lwcten hielper henne
mykit wel,
Jtem for tz sama: Holler quinnan een
sigelsteen j sina hand Ta föder hon sakteliiga
oc snarliiga:
Jtem ten ädle stenin Jaspis haffwer stor
dygd oc makt hoss qwinnor som pynes med barn,
Ty skwlu te gerne raadha oc skaffa sig ten stenin,
Han aff sin natur hielper tom mykit j teris pine
Jtem Tag laurebär blad, oc twgga tom
smaa, Oc läg tom pa hennys naffla Ta skal hon
sa snart föda at alla skwlu vndra,
Jtem Om barnit dör j moderliffwit skal
man giffwa henne Comilla blomor dricka med öll
eller annat, Tedh hielper henne,
Jtem Te maga och giffwa henne myrram
dricka, sa stort som een valnöt, med öll eller viin,
tz hielper henne, hwad heller barnit är döt eller
liffwandis:
Jtem krasse fröö drwckit med viin eller
öll vtdriffwer dött barn, oc hielper snarliga at
föda liffwandis barn,
Jtem dricker quinna pyona korn med
öl: Ta skiils hon snarliga vider dööt barn,
Jtem Tag lybestyckaa fröö, loc läg i wiin
om natten, oc giff henne tz om morgonen, tz hielper
snarlica
Jtem te quinna som icke kan föda barn
Hon skal ätha graaboo med ätikio, wel smaa stötta
och siila ginom renth kläde vthy rena gryto oc
verma, Oc siidan dricka tha födir hon snart,


p 359

Jtem hafwer quinna werk eller styng
effter barns byrd, sywde grabo i vaten oc binde
offwan nafflan med blan klwt varmt en tyma tz
hielper for styngiom,
Jtem baggasöta ätin hielper mykit for
stingiom:


(yngre tillägg)


För Kollsiucka skriff desse 3 ord på 3 stycher
huette brö Ett ord på huartt styche och giff
thenn siucka att ätte huar effter orden sta
G A D A + G A B A + G A L I A +
giff tenn siuckä äta när skeluen tager på mennsken


För blodhsott (yngre hand)


Skal man taga ekiebark och torke hånom i
vghnen såå ath han bliffuer vel tor och sedan
stötan wel små i en morter och sidan sigtha
hånom grant och taga der till getamiölk och lited
huethemiöl och röra thed till hopa och göre der
aff en lithin degh och baka der aff små kaker
och giffua sedan den siuka der aff bådhe affton
och morgon thz hielper


För blodssot (samma yngre hand)


Ter till skal man taga muskåt och mandel
och stekia dem och sedan stöta thed småt till
hopa vthi en mortell och taga sedan äggeblomma
och saffran och såå mykid örter det tiil som
äggeblomman kan wara och lithed huethemiöl
såå mykydh thed kan holla till hopa och blanda
thed sedan alt till hopa och stekia thed sedan
påå en tegelsten och giffua sedan den siuka der
aff thed hielper


p 360

Om quinnor haffwa storan werk effter
barnfenge, Hwad barnit var mera liffwandis eller
dött, oc fornymme te nakon köld eller kalla siwke
til ter mz j kroppen, Ta skwlu te som äre ner
henne taga ägge blomor, som hard swdne äre, oc
stöta tom med iister oc lagen vtaff bincke, oc
spiisa komen oc göra aff plaster wel stort, oc
leggia tz wel vnder henne, ted hielper henne
mykit til sin helbrygda igen oc ted [är] forsökt
Jtem faar hon kalla siwke, Ta siwde
rööd lök vel i vatn, oc taga honum op aff vatnit,
oc stöta honum smaa med olyo oc spise komen
oc med swdna egge blomor: oc holda vel vnder
henne med itt klede som itt plaster, ted hielper
mykit oc är forsökt,
Te ma oc stekia rööd lök j ferst smör
mz litet saffran oc giffwa henne äta, tz hielper oc
läkir inwertis
For laarwerk oc lända werk, rygwerk oc
benwerk i knä oc androm lymmom, sa at man
lammar,
Smör liiden som verker med räffwa iister
tz hielper Auicenna ten mestaren siger, At man
ma siwda en Reff, oc basa lidamotit med tz vatnit
han siwder vti,
For werk som denger skal man äta
hwitan synap,
Jtem pipra root frö, ätyt, hielper oc
ter före,
Jtem geta piiss, eller faara piiss, eller
lamba piiss hielper oc ter före strwkit oppo,


p 361

Jtem er lijdamotit swllit aff werk, tag
raa egge blomor oc klappa tom smaa, oc gör
plaster med vldh, oc legh pa verkin tz lenar oc
hielper
Jtem: pa ten swlma som er slagin eller
stötter läg oppo honum swdna äggeblomor med
vld, smaa stötta,
Jtem stöt matram sma oc blanda lagin
med litet honig, oc smör pa swlman tz hielper mykit,
Jtem stöt betoniam oc smör ter verkin
star ted hielper,
Er lidamotit het eller swllit, Stöt te stora
vegbreda blad, oc leg tom pa med lagin te draga
wtt hetan oc hielper,
For storan larwerk eller rygwerk, Siwd
centaurea i öll oc dric oc bint gresit med lagin
oppo verkin tz hielper
Är werkin i ryggen smor ryggen med
biörna ijster, Ty samma werk komber offta aff
mykyn onturliga vesko,
Att göra en god dryk til tom som hafua
storan torran werk j kroppen,
Tag Anis, merke frö, persiliefrö, poleya blad,
lang pijper, Canilla bark, mwskaat, Cobeba, säde-
fär, Aloes, Cardemome, Mastix: mirra, lwbesticka
fröö, Skersöta, näglika, mynta, galigo, Jngefära
Spiky nardus, oc roten aff valerian, liteth aff
hwart tera, kan tw icke fa tom al sa tag sa mang
tw faar, oc stöt tom smaa til saman med litet
salt, oc tag en sked fwl ter aff, oc giiff ten siwka
dricka huar morgon, iij eller iiij daga til tess han
faar bötir,


p 362

At göra en god smörilse til at smöria
samma lidamot med
Tag liinolio, andaa ister, mergin aff kalffwa
ben, olio giord aff greskar rötir, iister aff en swart
höna, bom olyo, oc vax sa mykit behoff görs, oc
siwd ted sacteliga til saman oc smör ter som
mesta werkin är, ted hielper mykit,
Tag rwta oc stöt henne med salt oc
honig oc gör af plaster ter som verkin staar, tz
bort tager verkin,
For Jckt oc werk,
Tenna werk han komber aff onaturliga vesko,
som flyter nider aff hofwdit oc faller nider i
lymmerna Stundom j en lim oc stundom i annan,
och stundom aff vaar oc onda vesko, som er j
menniskiona oc tz bryter henne i kroppen mott
storm oc oweder,
For tolkin ict oc werk, Tag en hwalp
xx eller xxx daga gamblan, oc sting honum i häl,
oc smör med hans varma blod, ter som verkin
star, oc sidan med tz andra, om sa behöffuis,
Tag rwta oc Saluia oc siwd i olyo, oc
stöt sma och bint tom sa varma pa rwmit som
plaster ted hielper for ict siger Constantinus
Jtem komber ten verken eller icten af
hita eller med, Ta skal man stöta Natskäda med
rogmiöl oc olyo loc göra aff plaster oc leggia pa
icten ted hielper mykyt
Jtem er ten icten med swlma, Tag böna
miöl loc blanda med iiij eller v äggeblomor, gör
plaster oc läg oppo licten ted hielper mykit,


p 363

Jtem en god smörilse for toml som
haffwa ict,
Tag oc bren ted feta aff hiorta horn j ena
gryto, oc smör ten siwka lter med, ted hielper
siger Constantinus,
Tagh hara lorta oc stöt tom sacteliga
med viin, oc verm ted sidan litet, oc smör oppo
icten tz hielper mykit siger kyrandus
Tag krasse oc stöt honum smaa med
biwgmiöl loc ätikya, oc gör plaster aff oc läg oppo
stadin, ted hieldper siger Macer,
For Podagell,
Ten som fornymmer at han faa fot anglor,
Han skal strax med ted förstha leta ter läkya-
dom til, Ty faar ten siwkdomen först rotha sig,
sydan er han icke god böta, eller fordriiffwa,
Tag rädikio eller roffwor oc siwd tom
smaa, oc gnid föterna ter med oc twa tom vel
med ted varma vatn, tz aff sin egin natur hielper
honum siger ysak,
Man ma oc smöria sina fötir med räffwa
iister, oc binda ten föta köt sida til föterna med
skynnet, ted lenar oc hielper mykit siger sixus,
Jtem tag kaal stocka oc bren tom i
asko, och blanda ten askan med swin iister, och
smör ter med pa rwmit, ted hielper innan iij daga,
siger Galienus,
Taagh storke skarn oc stöt med swina
iister oc smör rwmit ter med, Ted hielper for al
podegal, bade nykomit oc gamalt siger gilbertus,
Tag dwffwaa skarn oc siwd i vin, eller
j gamalt öl, til ted bliiffwer tiokt som gröt, oc


p 364

gör af plaster pa rwmitt ted hjielper for podagel
oc är forsökt,
brynner podagel heet, Stöt natskeda sma
oc gör aff plaster oc läg oppo ted kölir,
Tag miödyrta blad, som vexa j ängyar
oc lwcta vel stött tom sma oc gör aff plaster oc
leg oppo föterna, ted läkir podagel,
For sar oc boldar oc frost i ben oc föter
bren gambla sko til asko, oc mal tom til
pulwer, oc ströya j saarit tz helar mykit,
Ferst höna skarn strwckit oppo sko
skaff helar mykit,
Far nagor frost j föterna skal han smöria
tom med biörna iister ted läkir tom,
Tag roffuor oc siwd tom vel oc stöt
tom smaa, oc läg oppo saren, te läkia oc hielpa
fför köld i föterne,
Tag en liiffwandis mwss oc fläk henne
j tw, oc bint henne sa varma pa sarit ena nat
öffuir ted läkir oc drager vt frostit,
Om föterne äre swlne: ta skal man taga
neszlo rötir och siwda tom i bomolyo oc smöria
tom ter mz
Om man faar räfformar oppo fötir eller
hender, Ta skal man taga fwgla erter oc siwda
tom j strand vatn, oc twa tom ter med tz läker
tom snarliga,
Äre föterna swlne, ta skal man taga neszla
rötir oc siwda tom j bomolyo oc smöria tom ter med,
For dagligin kalla siwke,
Haffuir man daglikin skelffwasot mz stor
hiitha, Ta siwd kaal oc stöt honum med olio,


p 365

oc gör af plaster pa magan oc nafflen ted lenar
hiitan oc hielper
Tag matram blomster eller frö, oc siwd
i sakt öll oc drik, oc brwka matram pa tin matt,
Hon hielper mykit ter före,
Tag et halfft qwinter lauerbär oc stöt
tom sma med eth blöt äg, oc ätt en tymma eller
ij for en skelffwan tager honum, ted hielper
Tag renefana, eller hennis frö, oc blomster,
oc siwd i vin oc drick, ted hielper mykit for dag-
ligin skelffwa sott, oc er forsökt,


For trydie dagx skälfua,
Tag amwr, Celidonia, valmoge huiter oc
röder, neslor oc litet salt, oc stöt til samman, oc
bint framman före hans arma, öffuir hans pwlss,
tz hielper snarliga oc är forsökt,
Om somaren ma man taga qweso yrtt,
oc stöta oc dricka lagin,
Om vintren siwd röterna och drick lagen,
ted hielper mykyt,
Jtem merke om sommaren, Oc fröyt om
vintren gör ted samma,
Stööt ten stora vägbreda, oc giff ten
siwka lagin tz hielper honum,
Tag pipraa root oc stött henne smaa
med Rogmiöll, gör plaster nidan for nafflan pa
bwkin tz hielper om han haffuir vred i bwkin,
Tormentilla swdin j öll med blad oc
rötir oc drwckin hielper vel,
For fierde dagx kalla siwke,
Sywd biörna köt vel oc ät, tz hielper


p 366

Tag liwsa brand med gol blomster: stöt
henne vel oc drick lagen, för en skelwan tager
tiik, hon hielper mykit terföre
Rölika med viin gör ted samma,
Jtem lagin aff komilla blomor med vin
drwckin gör ted samma
Att stilla blod j saar
Tag eke äple oc bren tom pa glöd, oc stick
tom sidan i ätikio oc litet salt, oc stöt tom sma
oc läg oppo saarit, tz stillar blodit,
Tag ko ben oc bren oc stöt tom vel til
pulwer, oc ströya i sarit ted hielper,
Stött pila lööf smaat oc bint oppo saarit,
ted stillar blodit snarlica,
Att fa piil, jern oc törn vt aff sar
Stöt stenbrecke sma, leg loppo sarit som lod
eller piil er lynne hon drager tz vt
Tag böne blomster oc stöt tom sma oc
läg oppo sarit, te draga pil oc lod wt,
Jtem Catta skarn smat stöt oc lact oppo
sarit drager vt jern och annat,
Stöt persilie blad oc leg pa saritt, te
draga vt glas jern styckor oc annat, alt ted j
sarit är

Att hela ny saar,
Tag miödyrt, som vexer j ängyar oc lwctar
söta stöt hennis blad oc rötir, oc läg pa ferst
saar, ted hielper wel,
Stöt Rölika sma, med swdyt flesk, oc
läg oppo saarit, hon helar wel,
Tag ferskan bark aff asska trä, binth
honum pa nytt saar, han helar oc drager tiil saman,


p 367

Tag eke blad oc stöt tom sma, oc läg
oppo ferst sar te draga ted til saman snarlica,
Een god smörilse til alla handa saar
Tag bom olyo iiij lod, Honigx kakw iij lod,
Gumj arabicum oc hwit rökilse, eth halfft lod aff
hwart, oc stöt ted smaat til hopa, oc verma oc
blanda alt tiil saman i ena gryta, at ted blifwer
som en salwa, smör saren ter mz ted helar tom
snarlica,
Ypocratis läkedom til alla handa saar,
Tag oc siwd aal i vatn, göm ten fitmen som
flyter offwan oppo vatnit, Oc siwd siidan ena höno,
vtan salt oc göm ten fitmen som ter komber aff,
Tag sidan lagin aff saluia, Ruder, malyrt, oc litet
aff nysyrtt som vexer hoss jorden, oc hwnda
twnga, Stöt alt tetta til saman, oc smör pa hwad
saar tw vil ted läker ted snarlica,


For gamwl saar oc fwl, som flyta
Tag merke oc stött lagen aff henne oc blanda
mz hwiita aff eggit oc gör plaster aff oppo sariit,
ted rensar sarit,
Tag holyrt oc stöt sma oc ströya j sarit,
oc rensar sarit oc äter bort ted onda kötitt
Te riika mago köpa Aloes, oc stöta smat
oc ströya j saritt ted helar snart,
Er död köt j sarit, Ta skal man taga
kalk oc blanda honum mz talg oc olyo oc gör aff
plaster pa saarit ted äter tz onda kött bort,
Tag dille frö oc stöt smat oc ströya j
saritt Tw ma oc brenna dillen oc ströya askona
pa sarit, Hon torkar oc helar,


p 368

Rasys ten mestaren siger, Tager man
gallen aff itt faar, oc smör med honum gamwl
fwl saar, eller gambla boldar, tz rensar oc läker
tom mykit,
Tag Centauream oc stöt sma oc gör
plaster aff lagen pa gamwl saar oc bwldar, tz
läker tom,


For fiistel oc kräffwäte,
Om man haffuir gambla bolda som altiid
rynna oc kwnna ey läkyas, tom kallar man fiistel,
Ta ma man taga eth hwnda hoffwd, oc brenna
ted til asko, oc ströia te askona j saarit, hon
biter ted onda wtt oc läker saritt,
Tag varfrw senge halm, som er vild
tymean oc stött honum sma med nagot salt ok
gör plaster oppo fistelen, er han vtan til ta läker
ted honum,
Haffwer fistelen sa litit hwl, at man kan
icke komma ter til med läkedomma, Ta skal man
leggia geta lortha pa honum blandada med lywm
honig, tz drager tz onda wtt, oc läker fistelen oc
kreffweten,
Haffuir en quinna fistel, Ta ma hon
trysta lagin aff een koolort, oc stryka i sarit
Er ted man ta tryst lagin eller vatnit
aff en oxa lorth, ted helar tom,
Tag te syhwalffwa holyrten oc stöt
sma oc drik hwar dag iij resor Hon helar fistelen
jnwertis,
For kräffweta skal man stöta tor agri-
moniam, oc brwka henne dagliga j sin matt oc
ströya henne j saritt,


p 369

Jtem for fisstel oc kräffweta er inte
bätre läkedom en brent viin, ted läker fistelen
oc dräper madken probatum est et verum est,


For spytelska sot,
befestis tenna siwkdomen i menniskiona, ta
varder han oläkeligin, Ty skal man strax med
tz första leta ter raad oc läkedom tiil,


Tag blomstren oc knopperna aff spine
korn som oc kallas bwksmäcke, oc siwd tom mz
starka ätikio oc olyo, oc smör rwmit ter med, ten
helar ten sot och andra sadana


Tag aloes oc stöt ted smaat, oc nagon
osläckt kalk, oc blanda til olio, oc smör pa rwmit,
ted helar ten siwkdomen oc gamal skab med


Tw ma taga swaffuel oc stöt mz smat
oc blanda mz dwffwa skarn oc liinfrö, oc klint
och stöt tom sma til saman med starka ätickio,
oc smör oppo ted läker,
Tag synaps frö oc baka ted med gamwl
olyo, oc smör oppo saren, oc oppo rwgurna, ted
läkir mykit,

Tag böne miöll oc blanda med lagen aff
grön Coriander, oc stryk oppo, ted läkir mykit


Ten som haffwer ten siwkdomen han
skal stöta jord rök oc dricka aff lagen, en sked
eller ij om dagen, Hon rensar blodit oc läkir
mykit jnwertis, oc gör mannen gott blod,


Te som frwcta for tenna sottena smörie
sig med balsamwm oc lucte oppo henne hon be-
warar tom,


p 370

Te fatiga skwlw smöria allan kroppen
med ferska tierw, oc lyggia j henne try dygn
oppo en varm vbastwffw laffwa, oc fierde dagin
twa henne aff med starka lwtt ted hielper for
ten siwkdomen oc for pockor med probatum est,


For skab oc klada blemor oc boldar
Här skal man stöta jord rök oc dricka aff
lagen en sked daglica, oc en sked fwlla aff fenika
oss, oc blanda ter nagot swcker vtj om yrterna
äre formykit beske, ty samma jord röök rensar
blodit oc kölir ten onda jnwertis veska, heta oc
annat brist, som ten skabben oc kladan komber
vtaff i menniskiona,
Jtem vindsten mz etikio dräper madken
strwkit pa kladan,
Jtem siwd S elyna yrt j starka lwt oc
stryk oppo hon helar oc läkir myky vel,
Tag oc stöt eter neslor, med litit salt,
oc gnid kladan ter med, ted helar kladan oc
dräper madken,
Jtem lagen aff swdit vedbende läkir snart
Jtem krasse frö, stöt med ätikio, oc strukit
oppo, hielper mykyt vel,
For Pestilentie swlmar oc landra boldar,
som brynna mykyt heta, Tom ma man hielpa
jnwertis med yrte vatn, som köler, oc vtwertis
med läkedomar oc yrter som tom hela, at te icke
fordarffwa mannen,
Ten som haffuir stor hiitha jnwertis,
Han ma dricka syra vatn, endiuie vatn, natskade
vatn, ty te köla well inwertis


p 371

Jtem Stööt pipra rott med ätykio oc
läg paa swlmen, tz bort tager hiitan oc läker
swlmen,
Jtem Natskada sma stöt drager vt hiitan
och läkir swlman, drick oc nakot litet aff lagen,
tz hielper,
Jtem läg vegbreda blad pa swlmen, oc
smör med Rosen olio, tz lenar oc läkir mykyt,
Tag swetten aff nagon man, som fri-
liga arbetar, at swetten rinder aff honum oc smör
pa swlman Han läker oc lenar mykyt, tettha er
offta forsökt, oc hielper wel,
For ten onda oc vilda elden som kallas
vtlenska eld Tag syra oc stöt smaa, oc bint
lagen oppo, Han swalkar oc läkir, Man maa oc
dricka lagen eller brent vatn ter aff, tz swalkar
oc kölir vel inwertis,
Tag millan barken aff vng eke trä, oc
aff Agerne, eller oc grön Agerne, oc siwd j ätikio
oc vatn oc gör plaster aff, tz swalkar oc helar,
Jtem hwslök stötter medh ätikio, Han
swalkar mykit,
Jtem valmoga blad stöt oc lagd oppo
hela oc sleckia eldin mykyt,
Jtem vägbreda blad, stöt sma oc lagd
oppo som plaster läkya mykyt,
Oc vatn som brent er aff samma yrt
drwckit ted swalkar oc mykyt,
Jtem Sepa smort oppo helar oc mykit,
Om nagor brenner eller skoldar sig, eller
barn falla j eld, Smör strax fernisso oppo, Hon
swalkar oc läkir saarit,


p 372

Jtem siwd kat losta rötir i lited vatn
oc gör aff plaster te vtdraga hiitan oc läkya saritt,
Jtem stöt ten breda vegbreda bladh
smaa, oc leg lagin oppo tz bredna med tz hwiita
aff eggit tz läkir,
Jtem stöt lagin aff lactuca oc smör oppo
tz brent er, oc leg bladin oppo saritt te lekia
oc hela wel,
Jtem siwd linfrö wel i vatn, oc doppa
ter vtj en klwt, oc läg pa saarit ted hielper viist,


For alla handa heta,
Om nagor brinner heta inwertis oc vet ey
hwadan tz komber Han ma stöta syro med nagon
bomolio, oc stryke ter som meste hetan er, Hon
aff sin natur slecker hiitan maktelica,
Man ma oc göra velling af hafra gryn,
ätikia oc vatn, oc äta Han swalkar mykit jnwertis,
Jtem Hwar som ligger oppo seng af
storan jnwertis hiita, Han ma lata hemta gröna
vigrä med teris blad, oc sätia tom kringom sina
sengh oc lwcta pa tom, te fortaga hiitan mykit
oc te styrkya ten siwkes hofwd mykit,
Han ma oc twa sina hender oc fötir j
tz vatn som vigre blad äre j swden
Tag hwslöök oc stöt honum smaa oc
tryst lagen aff honum, oc döp en klwt j lagin,
oc leg ter som behoff görss.
For orma bitt oc etirannat diwr
Drick lagin af Agrimonia, tz hielper for etir
oc fordriffwer ted,
Jtem ätt syro for letir och orma bitt,


p 374

For pestilentzie plago,
Nar pestilentie regerar skal man liffwa edrue-
lige, oc dricka oc ätha matteliga Oc skal man
vactha sig wel for skörheet, Te som sa dana
brwka te bliffwaa snart befengda, Man skal oc
vel vactha sig for ond lwkt, som er af döt fä
oc atol, oc lfor swrt oc rwtit vatn aff rennestena
eller skarn pwsza
Swnnan wäder er ta mykyt ohilsasamt
Ty skal man stengia sin vindögon igen som äre
söder wth j pestilenzie tyme,
Ta ma tw äta stekt bröd j ätikio om
morgonen, Tw skalt oc äta rwta blad med val-
notta kerna, oc fiikon ty te äre god for al pesti-
lentie oc forgiift
Stöt agrimoniam, oc dric lagen med vatn,
som är brent aff syyro, ted er got for pestilentie
Drick treakilse med vatn, som er brent
aff syyra ted er got for pestilentie,
Man ma siwda fikon Jsop oc Rwta til
saman j viin, eldler oc j öl oc dricka ted om
morgonen for pestilentia, Man skal oc brenna
ena riiss j hwsit for pestilentia,
Tag oc tormentilla root stötta sma oc
drik med vatn, som er brent aff syyra for pest
Tag valnotta kerna, eneber Rwta blad,
tw lod aff hwart, oc stöt tom saman med ätikio,
oc ätt ter aff huar dag nagot liitet om morgonen
sa est tw frii for pesteilentie ten dagin,
Tw ma oc stöta Tormentilla röter, oc
dric ted pulwer aff tom med ted vatn, som er
brent aff syyra, ted hielper


p 375

For pockor oc werk
Thenna siwkdomen han er sa almenneligin j
hwar stad, at man ma se önko oppo te fatiga,
Hwa som far ten siwkdomen, Han ma först
göra en dryk ter tiil, i tessa motthe, Han skal
taga ena goda hand fwlla aff lybestykka Röter,
oc en göpen fwlla aff hampa fröö, oc stöta smat
i een mortare, Sa skal han siwda twa pottor
reent vatn, oc lata ter oppo, Oc sila ted sidan
ginom et reent klede, vti eett krwss eller ten-
kanno, oc dricka ter af affton oc morgon, j viij
daga til liika Hwar resona en god dryk, för en
han begynnar at smöria sig, Nar han hafwer
mera dricka behoff, ma han göra ted tiil, sasom
före scriffuit star,
Smörilsen skal tw sa göra, Tag ted
älstha swiin yster som tw kan fa oc smält ted
vel, Tag saa vii lod ter aff, och iiij ägge skal
fwl aff vin ätikia, oc lat ted litet siwda j ena
nya krwko til saman Tag sa iiij lod S: elene
Rott, oc lat tom sacteliga j krukona, oc röör wel,
at hon siwder icke öffuir, Tag sa iiij lod laur-
olyo och llat ter vty, oc forwara ted vel at ted
siwder icke öffuir, Tag swa ij eller iij lod qwik
silffwer, oc iij lod menia oc lat ter vty, oc rör
ted väl, mädan ted siwder, litit til saman, til tz
bliffwer kalt ligen, Sidan ma tu smöria ten siwka
ter med j xij dagar om kring, hwar dag oppo
hans största liidamot, oc sig honum, at han inge-
ledis gaar vt j vedriit, Oc altiid holla sig varm,
oc j varm kläder sa länge han smöries, Han skal
oc huar dag dricka j [stunget j] lood stötta holz yrtt med


p 376

varmt öll, j te xii dagar mädan han smöries,
Ten xiiij dagin skal han bada sig, om han forma
och er sa tiil pass,
Er ted sa att ten siwke faar ontt j
mwnnen, Ta skal [han] taga ysop oc Rwta, lwnde
saluia oc alwn, oc siwda tom wel til saman i
vatn, oc holda ter aff mwnnen en sked fwl eller
twa j sender, och spotta ted bort, kan han tola
tedh starkare, ta ma han latha tess mera yrter
vty som honum teckis,
Han ma begynna lata smöria sig nar
maanen er viij eller x daga gamal, Smörilsen skal
vara vij daga gamwl, for en han smör sig mz
henne
Een annan fasth läkedom for pockor,
Huilkyn alenast skal göras med en dryk af itt
trä som kallas lignum Guaicanum, oc fynnes pa
Apoteken, Och tenna läkedomen er ten besta oc
yppersta, som nakon tiid fwnnen är for pockor
Tätta trätt skal man skära eller skaffwa
ted smärsta man kan, oc lata tw pund ter j ena
leer pwtto, som er glaserat, oc lat ter oppo vj
puttor kella vatn, oc röre tz saman oc tecke ted
vel, oc late ted sta i xxiiij tyma stilla, Sidan skal
man sätya krwkona pa en matteligin eld, oc lata
henne siwda sakteliga, at hon icke siwder öffuir,
oc lhon skal vara tillwct al tiid, Nar tridie delin
aff vatnitt er aff swdit, ta skal man skwma ted,
oc bewara skwmit j eth glass Oc smöria saren ter
med bade affton oc morgon sa helas te, Sydan
skal man siwda ted igen, til tes halff delin aff
vatnit er bort swdit, sa at ter bliffuer vider pass


p 376

varmt öll, j te xiii dagar mädan han smöriess,
Ten xiiij dagin skal han bada sig, om han forma
och er sa tiil pass,
Er ted sa att ten siwke faar ontt j
mwnnen, Ta skal [han] taga ysop oc Rwta, lwnde
saluia oc alwn, oc siwda tom wel til saman i
vatn, oc holda ter aff j mwnnen en sked fwl eller
twa j sender, och spotta ted bort, kan han tola
tedh starkare, ta ma han latha tess mera yrter
vty som honum teckis,
Han ma begynna lata smöria sig nar
maanen er viij eller x daga gamal, Smörilsen skal
vara viij daga gamwl, for en han smör sig mz
henne


Een annan fasth läkedom for pockor,
Huilkyn alenast skal göras med en dryk af itt
trä som kallas lignum Guaicanum, oc fynnes pa
Apoteken, Och tenna läkedomen er ten besta oc
yppersta, som nakon tiid fwnnen är for pockor
Tätta trätt skal man skära eller skaffwa
ted smärsta man kan, oc lata tw pund ter j ena
leer pwtto, som er glaserat, oc lat ter oppo vj
puttor kella vatn, oc röre tz saman oc tecke ted
vel, oc late ted sta i xxiiiij tyma stilla, Sidan skal
man sätya krwkona pa en matteligin eld, oc lata
henne siwda sakteliga, at hon icke siwder öffuir,
oc hon skal vara tillwct al tiid, Nar tridie delin
aff vatnitt er aff swdit, ta skal man skwma ted,
oc bewara skwmit j eth glass Oc smöria saren ter
med bade affton oc morgon sa helas te, Sydan
skal man siwda ted igen, til tes halff delin aff
vatnit er bort swdit, sa at ter bliffuer vider pass


p 377

iij pottor igen, aff vj, Tetta varar vider ena sex
eller vii timar, oc ter skal altiid en vara ner,
Swa at krwkan siwder icke vtöffuir, Sidan skal
man taga grytona sakteliiga fran eldin, oc lata
henne sta stilla xxiiij tyma, Sidan skal man sila
vatnit j ett glass, ginom eth kläde oc brwka
ted som her effter fölier
Nar ted vatn er vt drwckit, ta siwd annat
vatn sasom tw giorde ted första, aff nytt trä oc
fly tz sa at tw altiitt haffuir ferst vatn Oc är
ted het väder, ta siwd ett pund j sender, med
iij pottor vaten, at ted kan hafua sin krafft Ted
trä som entiid er swdit tz ma tw siwda annan-
tid igen med vj pottor vatn, sasom för scriffuit
star, oc ted kallas ted ringa watn, oc ted skal
man brwka sasom her effter fölier
Nar han vil brwka tetta vatn, Ta skal
han altid bliffwa j ena varma stwffw Oc vakta
sig wel lfor väder ok blest, oc hölie sig matte-
lica mz kläder, jcke for warmt oc ey heller for
kalt, Han skal ingalwnda ga wt, ey heller vplata
vindögon, Ty at komber lwcten eller vädrit oppo
honum, Ta komber han j liiffz fara
Nar han vil begynna tenna läkedom, Ta
skal han purgera sig j iij daga til förinde med
yrter oc dryk som göra lösen, J te iij dagar
skal lhan ätha litit, Sa at [han] kan fa hunger:
Oc nar han haffuir sa purgerat sig i te iij dagar,
ta skal han begynna att dricka aff tetta vatn
ten fierde dagin, om morgonen vider fem slar i
sengen, vider fierde parten aff ena pwtto, eller
sätte parten, effter ty som han är stark tiil, Oc


p 378

samma vatn skal vara lywmt, ecke for hett eller
kalt, Tär effter skal han lyggia stilla oc soffwa
om han kan til x eller xj slaar, Ta ma han sta
vp oc ätha j mellan xi oc xii, een vng kylling
eller eth halfft höns, som er alennast swdyt j
reent vatn, vtan smör salt oc annat, men sucker
ma man siwda ter oppo, Han ma siwda boras
ensampt for sig sielff i rent vaten oc äta honum
med hönssyt, Ty han rensar blodyt Han ma äta
ett litit hwetebröd hwar gangona Tess myndre
han ätir te mera makt haffuir vatnit at läkia
honum, Törster honum millan maaltiiderna, Ta
ma han dricka aff ted vatn, som swdit er af trät
annangangen i gen, Men haffuir han trä nog, ta
ma han dricka aff ted första vatn, swa mykyt
som han begär, Han skal inthe annat ätha eller
dricka ten dagin men leggie sig til seng i gen
ta som vij slaar om afftonen, oc ta viij slaar ta
ma han dricka aff tz förstha vatn, sasom för
scriffuit staar, Sa skal han holda sig med dryk
oc maat j te x första dagar, Han skal icke heller
twa hender eller ansykte, eller fötir j annat vatn,
i te samma dagar: Siidan skal han ätha halff
delin af en kylling, naar klockan er j millan x
oc xj oc halff delin millan iij oc iiij, oc eth halfft
hwete bröd hwar gangon, oc dricka om morg-
onen nar iiij slaar, oc läggia sig nider til säng
om afftonen ta viij slaar, oc dricke nar ix slaar
aff samme vatn, Saledis skal han holla sig tiil
xv dagin, oc taga ta een purgasz Oc likerwiis
holla sig sa framdelis til xxx dagin Nar han
haffuir sa drwckyt i xx daga, oc han fornymmer


p 379

bäträ, ta hungrar honom, Ty ma han äta mera
om middagen, eth helt höns oc en hel hwte leff,
oc om afftonen hälfftena sa mykyt, men han skal
inte dricka vtan samma vatn
Nar te xxx daga äre framliidne, Ta
tage sig purgasz i gen som gör lösn, Han ma
dricka twa daga ter effter, helfftena sa mykyt
vatn, som han giorde för, Sidan icke mera,
vtan honum lyster oc bliffwe vj eller viii daga j
hwsit tiil tess han kan liida lwcten eller vädrit:
Oc gange siidan litett vtt j sender om dagin,
oc forware sig wel med kläder tiil tess han
venss vider lwcten Vil han sa holla sig ta faar
han booth vtan twekan, Ten stend ten siwka
brwkar tenna läkedom, Ta ma hwgnas med sina
viner oc tala med andra oc höra pa sang oc lek
Oc andra mago oc wel ga til honum oc hugna
honum vtan allan fara, bliffwer han vanmaktog,
Ta skal han ater dricka aff vatnit, ty han haffuir
ta ingen nöd, ty at vatnit oppeholder naturen
Man bestoppis gerna j samma tiid, Gar han öffuir
ten tridie dag, ta skal han taga purgasz
Här effter fölier, hurwledis han skal holla
sig effter samma lekedom, at man ma beholda
sina heelso,
Först skal han effter samma läkedom holda
sig aff skärheet iii eller iiij manada oc äta oc
dricka mattelica ffersk mat som er höns, Capunar,
kiid, lamb oc kalwa kött, Raer kaal, färsk ägg, Men
icke sallat, kabwsa kaal eller annan raa frwct, Han
skal icke äta salt maat swina flesk, löök, piper
salt fiisk, eller annat heet maat oc groff, Nar


p 380

han haffuir sa hollyt sig ij eller iij manade, oc
liffwer sidan ärliga, Ta bliffwer han frij fran tenna
siwkdom Haffuir han nagon saar oppo sig, ta
skal han köpa vnguentum album pa apoteken,
oc göra plaster aff oppo saren, Finis
For koppor
Tag aff mörestacken oc lat j een säk, oc
binth säcken vel igen: Oc siwdh ten säcken j
twa tyma lycktan, j ten lagen skal ten siwka
siitya, oc sidan liggia j ena seng, och leggia wel
kläder oppo sig, sa at han swettas, Ten swetten
skal man stryka aff sig, Sidan skal man taga
swaffwel, oc skrapa smaat oc dricka, för en han
sitter i lagen, oc sidan skal man taga holyrtt, oc
lagerbär, oc bäwergeel oc siwda jnnelykt i win
swa lenghe som itt vngt hönss, Skal ma oc tagha
hägge bark, oc siwda lyctan, j een halff tyma, oc
twa ter vty, tz läker vel koppor,
Om nagor lym är vtaff liid, eller wriden
Ta skal man taga hackat swyn iister Oc smältat
j ena gryto Oc let ther hwete klii til oc rör tz
til tess tz warder tiokt som een gröter, oc lat
ther j een böger ätykio, Tag sidan tenna grött
vell varman, oc bintt viider liiden ter som be-
höffwis mz itt klede, Ta tz varder kalt, Skal man
ater verma tz, oc bruka tz sasom for scriffuit staar,
Ted gör synnonar miwka
For ted som lenge haffuir varit aff liidy oc
är kommit j lleed j gen oc man lammar ter aff
Skal man taga blomstrid aff blaa nardus oc
siwda tz sacteliga j reentt smör oc sila tz, Sidan
skal man smörie liiden ter mz,


p 381

Tag barken aff vnge eketelninger oc siwd
j vatn, oc twa ter mz som saart är, Ted hielper
bade folk oc creatur
Skal man stöta iister oppo en talerk mz
een kaffle oc lata ter vty qwiksilffwer lagerbär
oc brennesteen, Ted är god mackt smörilse,


For skörbiwg


Skal man taga Commina blomor, grabo, liin-
frö, ekelöff, kattosth, hwmbla, oc grön enebär tua
göpne fwlle Oc siwd lycht j reent vaten vti ena
gryto, Men naar te äre swdne Skal man lata tom
vtj et annat kaar oc halt benen ter öwer, vel til-
tept mz kleder, at wermen icke gar wtt: Naar tz
er giortt Skal ma latha ten swet intorkas oc
sidan smöria ter oppo ten smörie ter är tiil giord,
eller annor reen smörilse, tz hielper,


For hierte styng:


Skal man taga [stunget j] mwskat 5 nägliker oc en
god dryk wiinätike oc en ägge blome, Verma
tz til hopa oc driik Ted hielper, mz gudz hielp


For ten fallande sotten


Skal man siwda swala vngar och giffwa ten
siwke ätha tz hielper mz guds hielp, Oc skal
man taga te stena som finnas j swala magan &c
tetta scriffuas til förinde,
Jtem ta nagor bliffwer siwk af samma
sott Sa lat strax sla op medianam, oc lat icke
mera löpa en een skeed fwll, Oc tep strax igen:
Til samma blod skal man lata litet aqua bene-
dicta, Eller ekelöffs vaten, oc giffua ten siwka
strax att dricka tz hielper mz guds &c


p 382

Een annan viss lekedom:
Byntt oppo ten siwka ett stykke wiikt quinner
messa lywss: Siidan faller han aldrig tetta seya
alla helga doctores som ted haffwa forsökt, Ten
dag ten siwke tager nagot wikt j syn mwn som
er wikt watn eller wikt saltt, ta faller han inthe
probatum est et verum est,
For qweso eller andra eeter blemor
Driik först treakilse Binth siidan rödan silkis-
traadh struknan med treakilse offwan for bölden,
Stött sidan natskeda ten yrten oc läg oppo, Ted
drager wt eetrid,
For andra kött boldar,
Läg hwit wl oc sötan greddan oppo tz drager
wt bölden oc hitan, läg steekter lök mitt oppo,
eller itt stycke orma skin Ted drager lettelica
hol vppo böldena
Til at faa itt got mynne,
Tag persilie röter Stött tom wel torra, Siidan
bemäng tom med klart viin, oc drick ter aff Ted
gör hiernan skyckeligan, mynnit gott, oc rensar
bloditt Deuota oratio ad deum magis valet,
Att läkya saar bade hwggen saar oc
skwtten,
Skal man taga j lood rebarbare [stunget j] lod rebuir-
tica oc maly[r]t wel smatt j qwintin Camfer omalitt
Tesse iij stycker läg til hopa j en liten possa oc
leg siidan ten possan vti j pwnd lisboms olio, oc
lat ted staa iij netter Stryk siidan aff te oliona
med en fiedwr j saritt Tag sidan nytt lärefft
bret som een handh oc skaff litet tilhopa 5 resor,
oc blöt j reenst vin oc läg pa saarit,


p 383

At göra draga plaster,
Tag vax, talg oc lkaada lika mykit af hwart
tera, Oc siwd tz sidan oppo een sakta kool eld,
Oc skal man j alt plaster, gerna hafua vax af
kyndermessa liws oc hwiit lök,
Att göre läke plaster
Skal man taga vij lod bocka talg vij lod
smelt gran kado, Hon skal hemtas j gott tekn oc
swnnan pa träd, vp i toppen, oc ta swnnan väder
är, Tag ij mark nytt vax: Sa ner j mark smör
som antigha er dragitt til hopa j may manad
Eller om var frw tiid Ted skall alt skäras j
smaa stycke, och blandas til hopa j een stor
grytha, for lty tz pöses mykit, Tag sa hwnda
twngo, Fenekaal, grodde blad oc rölika, Torka
tom oc skär tom smaa, oc lat tom j grytona med,
Sätt sidan grytona oppo een sakta eld, oc skal
städwkt röras, Ta tz börias pösas, sa säth tz aff
elden, sa lenge tz saktar sig. Sätt tz siidan pa
elden, sa lenge tz er vel swdit, Sidan skal tz siilas,
j een mwllög med reentt vaten, Oc gör henne litet
varm til förende Tenne salwe skal göras j got
teken oc j swnnen väder,
Att göra gröntt plaster tiil ben,
Skal man taga [stunget j] lood olio ij lod rökilse, ij
lod bly hwiit, ij lod Swin yster, ij lod terpentin
eller gran kode, ij lod alwn, j lod glädij, ij lod
vax, j lod lagerber, eller lagerber olio, j lod qwik-
silffwer, Tetta skal alt stötis smaatt j een mor-
tare Oc siwdas sa lenge som fersk fiisk Ted skal
stadwgt röris sa lenge tz siwder oc til tess tedh
bliffwer kalt,


p 384

Tiil en swndrog hwffwdskal som ginom
hwggen er Skal man taga Piippinella oc twgge
lagen ter wtt, oc stryke lagen j saaritt med en
fieder, tz hielper,


Purgatio ten besta Oc är forsöktt,
Skal man taga rebarbere j quintin Collo-
quintida [stunget j] quintin oc [stunget j] ord, en hell mwskat, Tesse
forscriffne krydder, Skulw stötis oc siwdis med
viin, oc skal late ter til en sked ful mz honig,
oc latt tz insiwda [stunget j] fingers brett, sidan skal man
sila tz ginom itt klede, oc skal vinit vara [stunget j] quarter,
Sidan skal man giffwa samma purgas ten man tz
behöffwer, oc tecke honum varm, til at han kan
swettis, oc icke lata honum ga wtt ten dagen,


For skab oc klada,


Tag gamalt iister, Swaffwel, Abrot med tiitt
egitt vatn, gör ter aff en saluo, oc smör tik ter
med, i solene sa forgasz tz,
For skab liika som ted vare spitelska,
Tag iij lod Swaffwl, stött honum sma oc [stunget j]
skolepund Swin iister, meng tz sidan til hopa, Oc
smör ter med kroppen ter skabben er Tz hielper
mektigt wel,

Aff enebers dygd effter albertj läro Oc
är forsökt,
Tiil tz första tag eneber om dyre varfrw
tiidh, hurw mykit tu wil ok latt tom vtj ena
kruko oc speed ter oppo ted beste viin tu kan
fa Tetta skal sätias til eelden, och siwdas vel
til hopa oc fermeris wel reentt Siidan häl vinet


p 385

aff enebären vti itt reent glas, oc beehalt tz vel
tillwckt, Tag sidan mera viin, aff samma slagitt,
som ted förre var, och speed oppo samma sudna
eneberen, oc gör aldelis som tilförinde med tz förre
vinet til gik, Oc hel tz sa i eth glas besynnerliga
och vel tillyckt, Ted förre vinet skal man om
morgonen fastandis dricka, Ted andra om aff-
tonen nar man gaar j sengh &c,


Nw fölier Dygden aff ten Drykken:
Tenne forscriffne dryk er godh for al kranck-
heet j hoffwdit, oc alla siwkdomar om hiertat och
magan, ffor alt eter oc forgifft: Han er god for
jnwertis swlnadh j liffuit, tz man icke weeth, huad
tz skal vara, Jtem han er god for brwtfal, oc tz
er proberet Jtem han dwger for paralicis, Tom
som äre halffwe bort tagna, oc for Affsynnog-
heet oc for alla Apostemata at te tendagen icke
skadha kwnnon Jtem for allan flota i hofwdit, e
hwar kan komber, Jtem for alle briister j ryggen,
j lenderne, j tenderne, Jtem for ondan anda som
luctar af mwnnen Jtem for styng j liffwit Oc for-
driffwer bryst angh oc gör lätt anda drag, &c,
For werk som skiwter til oc fran j hwffwdit,
Gnwgga malyrt j reent vatn oc siwd vel oc
bint vm hwffwdiit


Aliud


Nar hwffwdit verka al som mesth före oc
bak, Tag rökilse, mirram, pepar, Saluie, hwitt
lök, stöt med ätickio, bint om hoffwdit
Man skal oc taga Cobeba oc j stycke
muskat tugga oc halla lj mwnnen,


p 386

Jtem siwd abrot oc malyrt i vin eller
vatn, oc bint om hwffwdit, Ted hielper Probatum
est et verum est,
Att vpfilla hwffwdit med färskan hyerna,
oc bred oppo grant lärefft, läg oppo hiessan oc
kwllen ij eller iij resor icke mera, annars vexer
hiernan op ginom hwffwd skalena,
For döffheet,
Tag quinna miölk xiiij daga effter barn fenge
Oc stöt malyrt oc vriid lagen ginom itt klede
örat oc lat örat vara vpwent minst halffwa natt-
ena, sa offta tu vilt haffua i samma örat Sidan
lat vin j örat oc lig ter med en stwnd, tz rensar
döfuilsen oc hielper henne wel,
For hwffwd hima och hierne hwarfff,
Tag brödkomen leg tom j starka ätickio iij daga,
lat tom ater torkas, oc nar tu gar i sengh Tag
aff tom oc tugga oc halt j mwnnen tz lengxte tu
kan, och swelg sidan nider Ted hielper mektigt wel,
For werk j nackan,
Stöt rwta sma mz etikio oc olio oc halt vnder
näsen oc drag lucten op j nesen,
Ad idem
Twa hwffwit i gamalt öl eller stryk tz med
brent viin om twinningen oc oppo hiessan,
For otidigt sompn
Holt fersk polleye j mwnnen Hon formener
sompn,
Eett krud for te ögon som är tiok hwd oppo
Tag j lod Spans gröön j lodh hwiit koper-
röök, j quintin Jngefre, Tenne iij skulw stötis


p 387

vel sma vti een mortare, oc syktis i ginom en
gran skärdwg, Nar tz skal latas j ögonen skal tz
icke vara mera en man kan neppast halla yterst
i millan sin fremste finger. Oc tz skal latas j
ögonen bitidha om dagen, Om afftonen skal aff
ty latas j ögonen iij eller iiij vatn dropa Är ted
sa, at hita kommer j ögonen tha stööt hwslök
millan ij stena oc bint ter oppo, Sa offta man
kenner ögna werk, eller heta j ögonen skal man
brwka hwslök,


For örna werk,
Stampar man grodde blad mz mans vatn, oc
gör af plaster tz duger for reff orm, hwffwd
werk oc viist for örna werk,
For madk j öronen som kallas twestiert,
ter en man kan vel hafwa sin död af, Tag sal
armoniatij oc fins j apoteken, oc lat tz j klart vatn
töör tz vel om kring sa at tz kan smelta, lat af tz
j dropa j örat sa dör madken, oc komber fram for
holit, Sa kan tw taga honum wtt mz en knopnal,

For refform,
Tag kooperröök oc salt oc stryk ter oppo Tz
hielper

For bwk reff,
Ätt vinrwder mz salt tz stillar
For haart liiff
Tag rotta skar, oc mal smaat som pyper oc
giff ten siwke dricke mz ätike eller ööl, Ted hielper
snarliga oc er forsöökt,
For swllen been eller föter
Tag aalandz roott, Comilla blommor, reen-
fane, oc siwd i lwtt, vel tillykt, Nar tz er swdit


p 388

skal man taga tridie delin af vatnit oc lata vti
en fierdung, oc sätia ter benen vtj, oc täp wel
omkring sa at angen icke gar wtt oc siitt ter
vti sa lenge tz bliffwer kalt, men lwten skal icke
vara mykitt stark, gör tz iij eller 4 reser,
Een god smörilse bade for werk oc om
kring saren,
Ter man fynner en död hest eller skiwt,
Skal man taga all iiij benen offwan knäd oc sla
tom swnder Siwd tom sidan j reent vatn, oc
nar te äre wel swden, skwma tz feta aff oc smör
om saren oc ter werken star,
Een mäktig godh smörilse for ickte
werk oc popilszie,
Tag een hwalp ix daga gamal, jw fetare han
er, jw betre, som tilforinde scriffuit star,
For ten flygande ickt som löper aff ene
siido til te andra:
Skal man lata sig aaderslaa j korss viiss,
Ten högre hand oc vinstra foot, ffyra vikur ter
effter skal man laata ten vynstra hand, oc ten
högre foot,
For ickt eller annan tor verk j ben eller
andra lemmer,
Tag en göpne oslekt kalk oc v lood hwiitt
koperrök, ijannor kanno kello vatn Siwd tz lyckt
j en gryto, Sa at tridiungen insiwder, Oc skwme
tz wel oc lat tz sidan vti en ten kanno, nar tz
er wel stadwkt oc klartt, Ta stryk ter aff vppo
werkin, med een fieder, for en skorstens eld, tz
hielper, oc kan samma vatn sta ofordarffwat itt
aar om kring,


p 389

For fleen oc Ryyl werk,
Tag hwiit lök oc stöött honum wel smaa Tag
oc tiitt egijt vaten, allom owiterligit, Ted skal
latas j een krwko som ny är, oc lat tz vel siwda
til hopa en god stundh som fersk fiisk, oc nar
tz er swdytt, Sa skal man stryka ter som werkin
staar, medan tz er varmt Ted hielper wel,

For brenne siwke,


Skal man taga en vng oxe eller stwtt far
man icke oxe eller stwt, Ta tag ena vnga ko
ok jegha henne sa lenge, at hon bliffwer swettig,
til tess hon träcker, Tag ted vp, Är tz een klen
menniskia, som tz hafwa skal, Ta skal tw brenna
ted j een grytaa som man pleger brenna yrta
vaten, men man skal binda itt klede, mangh falt
pa grytina vn -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- et blad felar -- -- -- -- -- --
gedde ögon ox siwde mz viin, och giffwa ten siwka
hastockt ted at dricka, ted hielper,


For ten som borttagen er,
Skal man taga hiertansfrögd oc skere henne
sma, oc stöte henne lited, oc lat got viin oppo
henne oc lat tz sta vti ena krwko en natt, Ter
effter bint tz vel heet til, Ther effter skal man
brenna tz til vatn, tz vatn är got for tom som bort
tagen er, Eller te som lederne skelffua eller befwa
oppo, Vary mera [i] hoffwd, hand, fott eller nagon
lem, Ta skal man alla daga dricka iij lod af samma
vaten Oc stryke all ledamoten ter med, Är han
mall löss, Ta gnijde twngone ter med, Sa faar
han strax sit maal j gen med guds hielp,


p 390

For ten som borttagen varder,
Ta man först kenner, eller formerker att nagon
lem, eller hela menniskiones krop varder bort-
tagen. Ta skal man strax haffua honum for een
skorstens eldh. Eller annar stadz ter som varmt
er Oc med rene hender stryka oc gnida alle te
leder oc lemmer Som man kenner beffwande wara
tz lengxte oc varmaste man kan, sa lenge ter
komber blod och liiff i lemmerne i gen, Oc giff
honum galigo med salt at äta, oc legge nagot
aff galigo vnder tungona
Ten som befructer at bliffwe borttagen,
eller rörder Skall man siwda eterneslo mz viin,
Och dricka offt Ted hielper med gudz hielp,
(Contra morbum caducum, sid. 343-345, finnes redan förut sid. 24-26.)
For ten som är borttagen
Skal man siwda tesse effterscriffne örter i
reenst viin, bewergell, galigo sma swnder skoren,
viin rwthe, lwden salwia, oc polleyaa, Tedh skal
siwdas lykt, Aff tetta viin skal ten siwke dricka,
Oc tesse örter, som swdne äre, Te skulw tagas
vp, oc mest af galigo, oc nagot af hwart slag,
aff tesse gröne örtyr oc ter skal bakas nagra
sma kakur aff, Oc blanda litet miöl ter vti Sa
skal ten siuke altiid hafwa itt stycke aff samme
kakwr vnder syna twngo, Oc skal altiid fortära
hwiit synap, bade j öll oc j maat, oc dricka tz
mesta han forma, oc sa skal man taga ten hwita
synapen malyn och stryka altiid om te lemmer
som dwffne äe, oc stryk wel hart, at lemmerne
varde vel varme, oc sa skal ten siwke altiid vara
i bastwgw oc stryka te dwffna lymmer om kring


p 391

med eter neslor, Om man tetta offta gör och brwkar
Ta hielper tz vtan twiiffwel, mz guds hielp Oc altiid
skal man haffwa galigo i mwnnen vnder tungona
For ten som haffwer nagon tiid varit
borttagen,
Skal man taga j lood bäwergeel, [stunget j] lod galigo
skwren j skiffwor, vinrwda, polleya oc lwden
salwie, aff hwart slagit en [stungen j] oc siud
tedh lwct j en potta nagot langsamt med [stunget j] kanno
vin, Oc vinet skal halff parten jnsiwdis Ted
skal ten siwka dricka, affton oc morgon, eller om
dagen, Ta som han orkar oc medan ter er nagot
jgen Aff galigon ta skal han altid haffua itt stycke
j mwnnen vnder twngona, oc äthe ted andre,
Sidan skal man taga alle tesse forscriffne örhter,
vndan tagandis vinet, Oc siwda tom j bom olio,
Oc gnyda lenderna ter mz oc icke lymmerna tz
lengste man kan, oc hetaste som ten siwke orkar
at tolad ij eller iij gangor, huar dag, Saa snart
som tenna forscriffne halff part er forterder oc
opbrukat som forscriffuit staar, Ta skal tz brukas
mera oc siwdas liika som forscriffuit star sa
lenge siwkdomen varar
Een deeg som drager wtt böldh oc var
Tag rogmiöl oc skeran honig oc lagen aff
tesse örtir, piilli ört, eter neslor bla kaal, haffz,
ört, kars ört, aff tesse örter skal man taga liika
mykit aff huart slag, Oc skölia mwlden vel aff
tom oc lata vatnit vel rynna fran tom Sijdan stött
tom vel lsmaa vti en mortare, oc vriid lagen ginom
eth klede, For hwar sked man tager aff honig
skal man taga fem skedar emott aff lagen til


p 392

samma deg, Oc gör honum icke for hord, Tenne
degin leg oppo bara saren, han drager wtt bade
hiita oc böld, Oc ta man tager samma deeg af
sarit skal man skrapa varitt vel fran saren oc
aff degin Siidan skal man göra degin oppo nytt,
Oc leggia honum ater oppo böldin Brwka tz iij
eller iiij resor bade affton oc morgon,
For darrande hender,
Twa tom j kalt vatn, ter saluia haffwer
legat vtj oc latt tom siidan torkas aff sig sielff
Ted hielper
Ho som aff rottom Bepissader varder
om nath i seng, Ty ter aff Rwtnar bade hwld
oc hud:_
Ta tag en jord padda, oc lat henne j een
röd krwko, oc sät pa elden att hon brennes
til pwluer oc lat ted pa saaritt, Eller pa annor
forgifftilse, Tetta helar strax,
For Swyna dödh,
Skal man taga geta porss vndan sniön, vtaff
mosan om vintren oc leggia vnder swinen tz
hielper om te begynna döö,
For vegge lyss,
Bren hampa fröö med gress oc allo Offwan
aff stielkan oc leeg j seng ter fly te före
Piile trä oc löf
Gör got for hwffwd werk, oc hans bark
temprat mz ätickio fortager vartor oc hans saffwa
doger for blodrona,
Kynnils dygd
Äter quinna kynnil Ta drager hon wt döt
barn aff quinno, oc rensar henne ynnan, Stampar


p 393

man henne mz honig oc äter henne sa, eller dricker
mz viin, ta duger hon for bryst werk, Jtem
dricker man kynnil med glöd wiin, Ta dwger
hon for bwkwerk eller qwid drag, Oc siwder
man henne mz ätikio oc dricker, ta gör hon
mykit at soffwa, Oc quinnor som haffwande äre
skwlu icke äta henne, sa framt at te filie föda
barnit, Oc om man dricker mykit af henne, ta
gör hon sköractug lwsta Oc mykyt mera om man
blandar piper til ter


Ysops dygd


Ysop swdin med vaten oc drickas om morg-
onen dwger for bryst werk,
Han gör klar röst, Oc renser vell brystet,
Siwder man ysop medh myölk, Ta renser tz
skabbotan krop oc ansycte, om man twar sig ter
med affton oc morgon, quod probatum est,


For gula sot


Siwd ysop oc Celidonia i öll, med röter oc
stielka nar tz er swdit sa lat rott saffran vti
oc litet gamalt smör oc drick tz dagliga, oc inte
annat öll,


For eeter smogh


Tag flöter oc siwd sa lenge tz varder smör
Sidan klara tz fran tz orena oc latt sa ter vti
brennesteen oc enebär oc smör pa saren,


For skab


Tag hwnda twnga roott oc gniid skabben
tz helar saren, Jtem stöt eterneslo mz salt, gnid
saren, ted helar oc dreper madken,


p 394

For hold


Siwd gamalt öll oc honag tiil hopa tz dwger
for hold probatum est.
Til at draga wt dödkött aff saar är
inte bätre en grant salt, brent vtj en lynnen klwtt
som water er, Oc lagder pa glöd, Til tess tz
bliffwer koll, Sidan bliffwer tz som een aska,
Ströya ten pa döde köött, strax bliffwer boott
Jtem al gamwl sar haffwa markkar j
sig, Ted kan sa pröffas, Ärw mang smaa hwl
kringom saritt, oc vatnitt läcker ter wt idkelica,
Ta man stryker tz bort komber tz strax igen, Oc
tz göre madkana te vilia altiid haffwa hoffwdit
op ginom kötitt Lekedom til dräpa tom fins
nogh her i bokina,


Een salwa til samma saar,


Hemta j hanka stop fwlt med grön enäbär,
oc ter til ij marker gamalt smöör iw eldre iw
bätre, Oc tw loodh brennesten, Oc tw lod alwn,
oc stamap tz smaat j en mortare Sidan skal tz
alt til hopa smeltas j ena krwka Oc sidan silas
eller trystas j ginom itt klede, Tenna salua skal
man strka wel twntt kringom sarit, men icke
for ner saarit, Oc legge inte plaster oppo sarit
Vtan binde itt rentt klede öffwir sarit, oc altid
haffwa eett rentt klede som icke smittar saarit,


For elffwer


Coniuro vos elffwos uel elffwas, Et omne
genus demonum: Et qualescunque estis angeli
satane, Per patrem et filium, et spiritum sanctum
Et per sanctam et Indiuiduam trinaiatem Et per


p 395

sanctam mariam virginem Et per omnem celestem
virtutem, Et per quator ewangelisstas, Johannem,
Mateum, Marcum, Lucam, Vt non noceatis huic
famulo dei, Non in die non in nocte, Nec in
cibo et potu, Nec intus nec foris, nec loquendo
nec tacendo, Nec sedendo: nec stando nec ja-
cendo, nec ambulando nec vigilando, nec dor-
miendo Nec in capite, nec in oculis nec in pectore,
nec in vlla compagine membrorum eius Sed in-
habitet in eo virtur christi filli dei omnipotentis
Amen,


(Läkeboken n- 7 är tryckt efter codex M 5, gammal n.
XCIV, pappershandskrift från början af 1500-talet,
tillhörande Linköpings Stifts-biblotek.)


p 400

För Ether


Dragonthea är ffräknoth som en orm hon
är goth moth alskons eter och fördriffwer matk
aff munne Jtem pipran äthe[n] fastandhe gör thz
samma Jtem syra ffrö stampath mz wanth drik
om dagen fastande fördriffwer ether
Then som gitter ey hollid sith watn takä
hara hierta och stöth mz win och drik


Syltha kaal
Thag huit h[o]wid kaal, och siwd honnom vel
och thaa han er vel swdin, saa thag och leg
honnom mellan ij breder oc presa vel watnet aff
honnom, Och siidan skär hannom saa smo swm
thek thekkes, Thaa han är vel kolnad sidan skal
thw thaga stark äthekia honag gaard komyn piper
och siud thz vel samman och lat thz vel sydan
kolna Thaa thz är kalth slaa ther tel malän senap
saa bliffuer thz godh sylthe kaal


Diil dygdh


Diillemosth skal folster moder drikka taa ökiis
henne mielk och hon är god för all soth i magan
Och henne most druckin skader mans sin Thager
man diilfrö och stamper man smot och äther Tha
dugger thz för drapil, taker man diil och stamper
smoth tha duger hon för dööth köt i saar Och
thz samma duger stöth diilleroth för myken hetta
i ögon, Dillefrö dugger och för mykin hetha aff
magen gaar, Thag dillefrö stöth och wridh genn-
om j klädä och gör thz wridne warmpt och drik
thz Jtem tak merkefrö diille frö och huite mynthe
och polleyia stöth samman och drich


p 401

Piil dygdh
Piil gör got i nesaborra hon gör och got
för hwid werk, pilobark doger temprat mz äthikia
hon forthager worther och hans saffwa duger för
blod rwdna


Rose dygdh


Roseer äre gode för het mage och roseen
lagh är god tel ögne smörie[l]sw Törker man roser
och stamper smo thaa duga the för saar mun om
man blander ther i honnog och huath spinnil
skadar thz hele roseer Stamper man roser mz
salt tha dugu the för wxlor dricker man rosee
lag tha dwger thz för böld i mans liff holler
man rosen watn i sin mwn thaa är thz ghoth
för thender roser stampada mz vin och lagdh
wppaa sor tho fördriffwer thz allan swlnat och
wärk och komer man tel at soffwa Jtem stinger
man j klädä i rosenmwsth och bynder wid ög-
onnen i ij daghä tha förtager tha allan rosth
i mörcheth aff mans öghom och gör them hel &c


Jordhombla dygdh


Jordhombla gör at pissa och komber i blädr-
ana Stamper man honnom mz honnwg heller win
tha är han mykit god för blodsoth och saa för
wathwsoth faar man hug i ögonnen och gör off
honnom ploster, tha är thz gwth ath smoria mz,
warder och aff henne giord en ring tho hon är
grön och warder ringen lagder kringom orma thz
[then ring wthan hwar biter then andre saa lenge
the döde bliffwe i samma ringhen &c


p 402

Pors dygdh


Stamper man porslag mz honnogh Tha duger
han vel för sorom örom Pors stampet mz ätikia
stämpner blod off näsu och om han leghz wid
hwidh &c


Enula campana Alandh


Aland hon störker hierne och löser byld i
liff äther man aland tho gör thz goth i inelffwen
Renser man aland och skär honnom sma och
legger i öl heller i vin tho gör thz klara rösth
om thz driks och aland fördriffwer kötlystha &c


Ysop dygdh


Ysop är got för anökin hesa ysop duger och
til then spenna swm nider är fallin för hwid werk
och för hosta Siwder man samman törre fikon
honnog och ysop och dricker man thz dwger för
hosta och sivgdom i lwngher ysop är god för
heso om man valker honnom mellan sina gomer &c
Drikker man ysop thz doger för spolorma Thil
al thessen duger öhon stampat mz honnog Drikker
man ysop mz vin thz duger för hiertaröter ther
kranka äre och al skadeleghen byld ther för innan
är hon god Siwder man ysop mz äthikia och
tuor sino thender ther mz thz duger för tanna-
verk &c


Quesyrth dygdh


Q[u]esyrth är god för hold och aa maga om
hierta och för matlede om hon thags op om tordz-
monadh och drikk[s] hon i vaten taa renser hon
mans blädra och fördriffwer sten &c


p 403

Käryrth dygdh


Keryrth swm graffwen äre om voren i tiel-
gongen för en leggen wpvexer aff henne hon
duger för alth som quesyrth Siuder man käryrth
mz vaten och äther taa duger thz för brystverk
Siuder man henne mz vaten tha duger hon för
hiertha röther Äther man henne om morgonen
tha doger hon för nesablodh Ä ner man henne
äther ta duger hon för hosta Äther man henne
om morgonen tha fördriffwer man alth onth i
mans liffwe är


Rökilse dygdh


Sthamper man rökelsä mz äthikio thz duger
för blodsoth Rökilsa doger för krancker mage
och styrker mans makth Huar som äther rökilse
mz en yrth som hether origanus ham mo vpkasthe
allen krankdom aff sin mage Stamper man rök-
ilsä mz talg heller yster och gör ther aff ploster
tha duger thz mykit för ty som är brenth


Pipercommin dygdh


Pipercommin löser ond blesth oc ond verk i
maga i liffwer thz är och goth för mykin lösw
om thz tempres mz äthikia eller vin Thz är och
goth för ängher om thz driks äther man thz opta
to duger thz för blekleth


Karffw dygdh


Dansth commin hether karffwa thz förkomber
ond werk i maga oc math ath smeltha i maga
och gör ath pissa och förkommer spolorm i magan
och annar swllen bith


p 404

Cobeba dygdh


Cobeba gör mans hwg glad och giffwer god
lucht bode aff mwn och maga ok duger för lösw
och alth thz som bwndit är i mans maga och
bryter sten


Saffran dygdh


Saffran förkomber siukdom i mans magha
och gör mans hog tu[n]gh och gör ath soffwa och
minskar lösw i buch äller maga äther man saffran
Tha gör thz fagar hy och lith och förcomber ond
lucth aff manz mun och fördriffwer siukdom aff
manz maga och gör got innen i mennisken &c
Lagerber dygdh
Lagerber doger för siuk liffwer och maga och
holdh om the siwdes mz gammelth öll tha gör
thz man til ath pisse gör man ploster off thz
tha helar thz ögon Äther man lagerber mz salth
och dricker mz warmth win thz förthager allan
werk aff mans hierta
Spänsgrönth dygdh
Spänsgrönth thz renser och skärer mörk ögon
och förcomber döth köth i sor warder thz tuggat
tha hielper thz mykith mans natur och saa the
men som ey ville quinnor pläghä
Koperroks dygdh
Koperrogh nöther död köth och skärär ögon
Thempras thz mz honnog och smör man sin mun
ther mz Tha förkomber thz al rötthe ther i mans
mun är och dröppellen &c
Galliga dygdh
Galliga duger för koldh maga och gör math
ath smeltha i maga och mundh vel rike och losth


p 405

thel quinner Thz duger och för thz som bulid
är lather man sig sla aadra och haffwer galliga
roth thuggade i sin mun Tha körer hon wth
al lond blodh och beholler then ghoda Jtem
äther man galliga om morgonen tha förcomber
hon allom ondom dön och lucht i manz mwnne
är och äther man henne mz win tha störker hon
mans magha thel goda Om man äther henne arle
ordh haffwer henne wnder sin tunge Tha ärä hans
ord som han thala wil vel thagne aff allom mann-
om Jtem äter man galliga arle och dricker mz
warmth win han förtapper ekce then dag sin hy
heller sin leth &c


Nälike dygdh
Nelike sthörker manz maga och gör math ath
smeltha och gör losth thel quinnor Om man
stöther henne och drikker mz komiölk Tha gör
thz ghoth manz hietha Äther man nelike om
morgonen Tha sthörker hon hiernan och för-
comber onth aff hwid Och blander man henne
meth win Tha gör hon klara rösth och för-
comber ondh lukth aff manz mwn och dricker
man henne mz komiolk Tha duger thz för onth
minne &c


Lacrisa dygdh
Lacrisa hon duger för hostha och brysth werk
och strupa byldh och lungo och miinskar thorsth
Och hon doger för alth thz man skal sin aanda
mz draga &c


Muskoth dygdh
Muscoth sthörker maga och bullin leffwer och
mielthä och smelter math i maga Och tz samma


p 406

gör muskoth blomma i alle dygd som muscoth
Äther man muscoth om morgonen Tha störker
hon manz howid vel Och äther man muscoth om
morgonen mz salth Tha störker hon manz hie[r]tha
och fördriffer onda weska aff manz hiertha Och
äther man henne om morghonen tha kenner man
ingen ondh lokt om then dagen, och för alth
thetta duger och muscottha blomma &c


Sädhafrö dygdh
Sädafrö doger för ether och ormstyngh och
hon störker maga och gör lysth thel quinnor och
lusth thel ath ätha och löser onth weder i manz
maga hon förthager och ond dön i mun hon
gör och ath rapa Driker man henne tha för-
comber hon spolorm &c


Canilla bark dygdh
Canellabark han är thuegghehonde then thunne
han är bäthrä en then tykke han thörker mage
oc gör ghod smak och törker onda wetha och
gör ghod smak och smelter vel math i mage och
löser hans siukdom han ghör och ath pisse han
är och ghod för hosthe och för syck niwre och
for wathnsoth läter man honnum i ögne smör-
ielsä tha min[s]sker hon mykin wetha i ögon


Kiruel dygdh


Kirwil warder han stampad mz olie tha duger
han för krancdom Dricker man kiruil mz vin
tha duger thz för ridu om ther lotz i honnug,
han duger och för spolorm, han gör och ath
pisse om han uarder druckin mz vin tha duger
han ath rensa quinna krancdom, lägger man kirwil


p 407

wid manz anbud tha letis alla adror op ther waten
skal afga Och ghonger noger leder wthoff barn-
om heller bryter off i lidi tha skla kiruil siudas
och thuos thz duger epter thy som rönth är och
han duger för h[o]wid wärk


Hålsyrth dygdh


Dricker man henne tha duger hon mykit för
blädra och ghör ath pisse ok hon komber wth
döth barn aff moderliff och gör goth lösn Tempras
hennes roth och legz widh lorwerk thz duger
mykith Om hennes blad siudz mz win tha duger
thz för niura werk tempras henne roth i honnogh
och äther tha duger thz för hostw &c


Fenecoell dygdh


Dricker man fenekol mz win tha duger han
för eter fenekol roth stamapth mz win thz hielper
ögon aff skimbel om the smöriges ther mz &c
fenekol dreper orm i ören Fenekol sudit mz win
heller watn duger för saar i blädra Och renser
manz anbud, hon duger och för wämilse mz win
drickin Stamper man fenekol roth mz win tha
duger hon för byld Jtem hugorma tha the varda
gambla tha etha the fenekol, och saa warda the
wnga i gen Och förty gör han mykit ghoth
gamblom mannom Thager man fenikolz sthielke
och heter och brenner i aska och gör aff luth och
thuor hans huffwid som hawer hiernefal eller
hiernehuarff tha hielper thz wel &c


Mynthä dygdh
Mynthä drukkin smelter math i magha och
mener ath pissa och fördriffwer spolorm mynta


p 408

hielper och för annan siukdom, om the quekis
mz henne Stamper man henne och legger wid
spina bild tha löser thz brend miolk i spenana
Mynte mz salth stampeth hon duger för hunda-
bith mynthä och äthikia blandath doger för blod-
runa &c


Sinaps dygdh
Sinap bryter sthen och löser buk och renser
natur Stamper man sinap mz lithet watn eller
mal och suelger tha renser thz huuith innan manz
niusan och sinap är ghod wid ögon, lungo, och
magh, och ghammal krnacdom i lar, Sinaps
roker duger mykit för bruthfallingh stamper man
sinaps frö mz noget thz surth är tha duger thz
för skorff Och äter man synaps frö om rida
thager honnom tha duger thz wel &c


Rwtha dygdh
Rwtha hon menar lusth tel quinnor specker
hosto siuder man henne mz wath[n] eller äthikia
Tha duger thz för wrid i quid hon är och god
för byldh hon hielper och för lungho och brysth
werk i röser eller i side, och laar hon hielper
och är ghodh för mielthä om man dricker henne
äther man ruthä raa görn tha duger hon för
mörk öghen, hon förkomber barnbyrdh, äther
man ruthe raa tha scader hon manyn Äther man
ruthä sudin i smör tha duger hon för bold och
för annan siwkdom i magha far man ilth i brysthet
saa ath thunghan thykker ath alth thz hon sputther
är besth som ghalle och gespeer offtha och thorster
och haffwer trongth aanda faang och ridh och


p 409

böld i brysthet Och stundom arma skelwa och
törra hosta Thesse aller merke ath i brysthet
är siucdom huor som tel sycdom lekedom wiil
haffwa han skal opta naturard opcasta Tha man
är ful mz math eller drych och thaa man är fast-
ande är torffteheliget wpcasta och ätha piperroth
och kardemoma och siinaps fröö heller crassa
och drick lithet watn giiter man tha ey wp-
castadh Tha fasthe allan dagen thz hielpe wel
ath then onde siucdomm minscaz huor som thetta
wiil lecke gööre han faar sidw werk lungo soth och
riidhu och giieldh och monga handa siucdom &c


Anis dygdh


Anis hon köler mans magha, och hon gör
offtha god lucht i mans maga heller mwn &c


Stamper man netzle mz honnogh och mz win
Tha fördriffwer hon hosta Then man haffwer
lenge haffth aff ködl och gör -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- (fortsättningen felar) -- -- -- -- -- --
(Efter codex Grensholmensis i Linköpings Stifts-bibliotek,
sign. Samlb. 1 a. Från första åren af 1500-talet.)


p 411

Peder Månssons Läkebok
Öfersatt från Johannes de Rupe Scissa.
(Förspråk pa vers; se Medeltidsdikter s. 475, 1822.)


1 Göra liffsens vathn


Tak röth win klarth. Välsmakande och lwkt-
ande thz bästa tw kanth finna, thy aff röth win
klareras mera drägh, än aff the hwitho, oc thz
distillera tre resor mz glas hiälmenom, hwarya
resona latandis bliffwa ather j hiälmsens nidher-
mere glas tridye delen, oc sidhan distillera syw
resor lätandis hwarya resona nokoth bliffwa ather
pa bothnenom, oc the distillaciones göris mz lättom
eldh, äller saktelikastom, swa ath mällen hwaryan
droppan kan tälyas til fämtan, En. twa. tre. fira.
fäm c Oc smaka offta lätandis en droppa pa
twngona, oc wm tw känner nokra beskykheth, tha
distillira ather thz samma til thes jngen beyskheth
kännes, Oc sidhan pröfwis swa wm all wäska är
skedld fran the brendo vathneno, Tak eth stykke
soker oc läg ther j, oc wm swa är ath thz sokreth
smälther, tha haffwer thz brända vatnith än wäsko
j segh, män smälther thz ey, tha haffwer thz
jnga wäsko j segh, Thy the wäskan skal al
borthtakas mz distilleringenne, Jtem Annarledis
pröffwes swa, Tak bombas oc doppa j thz brända
wathnith, och tänth ther j elden, oc wm thz brindher
wäl, tha är al wäskan bortho, män [ma] thz ey
brinna, tha är ther j väska, oc tarffwas distilleras,
oc thetta kallas bränth vathn Aff hwilko liffsens


p 412

wathen skal göras som kallas quinta essentia, Oc
göres swaa, Tak glasith som kallas pellicanus
som är alth helth giorth aff eno stykke haffwandis
aff gangandis nidher j glasith, gönom nidher ganger
alth thz wathnith som wphöyes nath oc dagh swa
som thz ginge j enom cirkil jamlika, til thäs thz
brända wathnit bliffwer liffsens wathen, wm thz
än twsanda resor haffde gangith wmkring j glas-
eno, hwilkith swa skal göras, Jtem holith skal
alstingis wäl täppas ather som är öffwersth j
glaseno, mz luto sapiencie hwilkith göris aff twa
dela kalk, enom del boli armenici samman älth
mz the hwito aff äggeno, Äller aff myöl kalk oc
paper samman stöth mz the hwitho aff äggeno,
oc täppes swa ath jnthe vädher äller aandarwm
är ther öffwersth, Sidhan thz är swa distillerath
j the glaseno manga resor oc flere dagha, ypnes
holith, oc tha wthgangher en yppasta lwkt oc
wpfyller hwsith, Thz är liffsens wathn, Män
haffwer thz ey the dyrasta lwktena, tha täp glasith
ather som för oc distillera til thes tw kanth gissa
ath nogh är, oc tha ypna glasith, thy the lwkten
gar affwer alth thz som wäl lwktar j werldenne, Jtem
thz glasith ma sätias j heta hästa dyngio swa ath
hoffwodith standher affwan dyngiona j wädhreno oc
swa distilleras ther aff thz förscriffna liffsens wathn,
hwilkit kan förlängia människionnas liff, bortdriffwa
sywkdomma, oc bewara menniskiona helbrigde,
Oc tolket liffsens wathn ma göras aff mangskona
tingom, som är aff människios blod, aff alskona
dywras köth, och aff äggiom, oc androm tingom c


p 412

Aff menniskios blod
Tak människios blod som bardskärara läta wm
aff aadrom aff wngom oc helbrigdom om människiom,
Oc sidhan thz haffwer standith oc leffratz häl
wäskona aff the, oc ma the leffrado blodeno blanda
tyonda delen aff tilreth loc renth salth, oc läth thz
j eth glas täppandis wäl ather mz luto sapiencie,
oc swa sätiandis nidher j heta hästa dyngio, oc
wmskifftis dyngian ena reso wm wikwna, Oc alth
j glaseno wändis j wathn jnnan 30 äller 40 daga,
äller snarlikaren, Oc sidan distillera thz mz glas-
hiälmenom, oc thz som bliffwer ather j glaseno tak
vth oc mal lpa stenenom mz the sammo wthneno,
oc ather distillera som för, oc öffwes thz flerom
sinnom, Sidhan thz wathnith är wäl giorth klarth,
tha läth thz förscriffna pellicanj glas, oc distillera
thz j sinom wmgangth til thes thz bliffwer swa wäl
lwktandis som thz andra förscriffna liffsens wathn,
Jtem saltith skal swa tilredas, brennes, oc sidhan
smältis j warmth wathn, oc stilleres mz filtenom,
Sidhan torkes mz lättan eld j eno glaserado fath,
oc sidan brennes en dagh oc ena nath,


Aff äggiom äller hönsa köth
Stötis kötith äller äggen alstingis wäl, j enom
mortara, oc läthes ther j tyonde delen tilreth
salth, oc läth j eth glas sätiandis nidher j heta
hesta dyngio til thäs thz bliffwer wathn, oc sidhan
distillera thz först mz glashiälmenom, oc sidhan
mz glaseno som kallas pellicanus til thes thz faar
yppasta lwkth som förscriffwith är.


p 412

wathen skal göras som kallas quinta essentia, Oc
göres swaa, Tak glasith som kallas pellicanus
som är alth helth giorth aff eno stykke haffwandis
eth hol öffwerst, oc som twa arma, pipor affwan
aff gangandis nidher j glasith, gönom nidher ganger
alth thz wathnith som wphöyes nath oc dagh swa
som thz ginge j enom cirkil jamlika, til thäs thz
brända wathnit bliffwer liffsens wathen, wm thz
än twsanda resor haffde gangith wmkring j glas-
eno, hwilkith swa skal göras, Jtem holith skal
alstingis wäl täppas ather som är öffwersth j
glaseno, mz luto sapiencie hwilkith göris aff twa
dela kalk, enom del boli armenici samman älth
mz the hwito aff äggeno, Äller aff myöl kalk oc
papper samman stöth mz the hwitho aff äggeno,
oc täppes swa ath jnthe vädher äller aandarwm
är ther öffwersth, Sidhan thz är swa distillerath
j the glaseno manga resor oc flere dagh, ypnes
holith, oc tha wthganger en yppasta lwkt oc
wpfyller hwsith, Thz är liffsens wathn, Män
haffwer thz ey the dyrasta lwktena, tha täp glasith
ather som för oc distillera til thes tw kanth gissa
ath nogh är, oc tha ypna glasith, thy the lwkten
gar affwer alth thz som wäl lwktar werdlenne, Jtem
thz glasith ma sätias j heta hästa dyngio swa ath
hoffwodith standher affwan dyngiona j wädhreno oc
swa distilleras ther aff thz förscriffna liffsens wathn,
hwilkit kan förlängia människionnas liif, bortdriffwa
sywkdomma, oc bewara menniskiona helbrigde,
Oc tolket liffsens wathn ma göras aff mangskona
tingom, som är aff människios blod, aff alskona
dywras köth, och aff äggiom, oc androm tingom c


p 413

Aff menniskios blod
Tak människios blod som bardskärara läta wm
aff aadrom aff wngom oc helbrigdom människiom,
Oc sidhan thz haffwer standith oc leffatz häl
wäskona aff the, oc mz the leffrado blodeno blanda
tyonda delen aff tilreth oc renth salth, oc läth thz
j eth glas täppandis wäl ather mz luto sapiencie,
oc swa sätiandis nidher j heta hästa dyngio, oc
wmskifftis dyngian ena reso wm wikwna, Oc alth
j glaseno wändis j wathn jnnan 30 äller 40 daga,
äller snarlikaren, Oc sidan distillera thz mz glas-
hiälmenom, oc thz som bliffwer ather j glaseno tak
vth oc mal lpa stenenom mz the sammo wathneno,
oc ather distillera som för, oc öffwes thz flerom
sinnom, Sidhan thz wathnith är wäl giorth klarth,
tha läth thz j förscriffna pellicanj glas, oc distillera
thz j sinom wmgangth til thes thz bliffwer swa wäl
lwktandis som thz andra förscriffna liffsen wathn,
Jtem saltith skal swa tilredas, brennes, oc sidhan
smältis j warmth wathn, oc stilleres mz filtenom,
Sidhan torkes mz lättan eld j eno glaserado fath,
oc sidan brennes en dagh oc ena nath,


Aff äggiom äller hönsa köth
Stötis kötith äller äggen alstingis wäl, j enom
mortara, oc läthes ther j tyonde delen tilreth
salth, oc läth j eth glas sätiandis nidher j heta
hesta dyngio til thäs thz bliffwer wathn, oc sidhan
distillera thz först mz glashiälmenom, oc sidhan
mz glaseno som kallas pellicanus til thes thz faar
yppasta lwkth som förscriffwith är.


p 414

Aff allom yrtom frwkth oc röter vthdraga
Vilth tw vthdragha liffsens wathn aff yrtom,
frwkth, äller röther, tha stöth them mz tyonda
delenom tilreth salth, oc först distillera mz hyälm-
enom, oc sidan mz pellicano swa länge thz faar
the yppasta lwktena, Oc thy somme yrther ärw
kalle, somme hethe, somme swa torre äller waathe
j sinne natwr, oc thz liffsens wathn som swa
wardher giorth aff them haffwer fwlbordelikheth
j en pwnct göra sina gerning, swa som odhyrth
lossar swarlika j segh, män mykith meer thaa al
groffheth ware rensath fran henne, oc täslikes
hwar yrth äffther sinne natwr haffwer hwndrada
falla starkare kraffth swa rensad mz distilleringenne,
än tha hon är hindrath aff sinne groffheth,


Athskelya fira elementh j allom tingom


Vilth tw athskelya fira elementh aff nokro
ting hwath hälst ting thz wara kan, Tha stöt
thz tingit först oc röth mz salt görandis ther aff
wathn som förscriffwith standher, Exemplum aff
menniskio blodh atskelyandis elementen, Läth
thz rötta blodith j et glas oc distillera wathnith
aff mz glas hiälmenom sätiandis glasith mz blodeno
j ena gryto fwlla mz wathn, görandis elden wndy
oc kallas balneum marie, oc tha distilleras jnthe
annath wthan wathnith, oc the andro try elementen
bliffwa j glaseno pa bothnenom, Sidan blanda thz
samma distillerada wathnith mz the som atherbleff
j glaseno, sätiandis thz glasith athertäpth j thz
balneum marie j syw dagha, oc jnthe distilleres,


p 415

Sidan tak thz glasith wp aff balneo marie oc säth
hiälmen pa sätiandis thz j warma askona di-
stillerandis, oc tha bliffwer thz som distilleras som
en gol klar olya, oc sidan jnthe meer wthgangher
haffwer tw tha twenne elementh som ärw Vathnith
och Vädhreth, oc the tw atskel lätandis them j
eth glas distillerandis mz hiälmenom j balneo
marie, oc wathnit vthgangher, och vädrith bliffwer
ather som en olya pa botnenom Sidan ärw
elden oc jorden athskelyande Tak tha aff the
sammo wathnsens eldement fira libras lätandis thz
pa ena libram aff the som ather är, oc blanda
wäl samman sätiandis thz syw dagha j balneo
marie athertäpth wäl, Sidhan tak thz oc distillera
mz hiälmenom pa starkom eld oc tha wthgangher
röth wathn, oc pa bothnenom bliffwer ather swart
jordh, Sidan tak thz röda wathnit thy thz ärw
twenne elementh som ärw elden oc wathnit,
Distillera thz m[z] hiälmenom j balneo marie oc
wathnit ganger wth klart, oc pa botnenom bliffwer
en röd olya oc thz är elementith elden, oc swa
ärw al fira elementen athskeld, Oc är witandis
at elementit vatnith lätz til j gen ath wtdraga
elden aff jordenne, oc vädrith, thy the jnte wth-
gingo wthan mz wathnsens hiälp distilleringenne,
Sidhan aff hwaryo tesso elemento gör särdelis
liffsens wathn m[z] glaseno pellicano som för-
scriffwit är, oc täslikes magha elemänten aff
androm tingom atskelyas, oc liffsens vathn göras,
Oc alt liffsens wathn skal gömas j tättom glasnom
ath thz ey flygher borth,


p 416

Til ath förlängia menniskionnas liff
Tak ducata oc sla them wth j tynna skiffwor
oc them lägh pa ena järn skoffwel, oc glödga them
j eldenom, Sidhan haff eth glaserat kar fwlth mz
bränth wathn alstingis goth oc ther j kasta the
gwlskiffworna släkkiandis them warlika swa ath
jnthe järn komber widher wathnith, oc swa släkkes
ther j fämtyo resor, oc thäs offtaren the swa
släkkias, thäs ypparen bliffwer thz wathnith, Oc
wm tek synes at vathnith mynskas aff the släk-
ningenne, tha tak annath, goth brenth wathn oc
släk jnnan swa manga resor, oc läth sidan vatnen
samman, Oc thz brända wathnit taker til segh
alla gwllens dygdher oc kraffther hwilke ärw
store oc wnderlike til ath förlängia människionnas
liff, Sidhan blanda thz gyltha wathnit mz liffsens
wathn, oc drik ther aff, Thy thz förlängher
människionnas liiff, oc bewarar helbrigde,


Göma oc föra lönlika gwl


Tak gwl oc gör j filspaan mz enne fiill Sidhan
läth qwekselff j en deghil sätyandis j lättan eld,
oc swa läth ther j then filspanen rörandis samman,
oc snarlika bliffwer som eth smör, sidan säth
thz j starkaren eldh, oc qwekselffwit flyger borth,
Äller distillera thz aff mz glashyälmenom, oc
samke qwekselffwit j eth annat glas distillerat aff,
Oc gwllit bliffwer ather som kalker äller jordh,
Jtem wil tw ey fila gwllit j filspan, tha sla thz
j tynna sma skiffwor oc blad oc them läg j heth
qwekselff, görandis som förscriffwith är, Jtem
wil tw thz samma göra mz selff, tha gör thz j


p 417

filspaan, oc blanda mz qwekselff, oc wictril wäl
mykith, oc läth thz j mällen tw lerkar klemandis
them wäl samman mz luto sapiencie sätyandis j
elden en dagh äller myndre, oc thz bliffwer alth
giorth j kalk, oc tässa kalkana magha wppenb[a]r-
lika föras oc bäras, oc ingen wnderstander ath
thz är gwl äller selff, Oc wil tw än mera dölya,
thz tha blanda then kalken mz vax, äller bek,
äller tyärw, oc jngen kan finna thz gwllith, Oc
sidhan säth thz waxit äller tyärona pa en tästh
oc gör eldhen, oc strax faar tw gwllit klarth j
gen äller selffwith, Jtem tak then gwlkalken, oc
glödga pa enne järn skoffwel, äller j enne selff-
sked, oc släk j bränth wathn äller win fämtyo
resor oc thz bliffwer hwndrada falth ypparen än
mz gwlbladen ther j läkth waro, thy [aff] the
sma gwllena draghx mer kraffth än aff skiff-
wommen, Oc är withandes ath bränth wathn äller
win ey athenasth taker til segh gwllens dygder oc
kraffter wtan jämwäl aff allom androm malmom,
Exemplum släkker tw syw resor smälth bly j win
äller wathn, oc sidhan ther j släkker glödgath
järn flerum sinnom, thaa bliffwer thz järnith blöth
som bly, oc täslikes kopar oc annar malm, Jtem
släkker tw järn manga resor j hwith win, oc sidan
släkker ther j smälth bly, tha bliffwer blydh harth,


Liffsens vathn taker til segh kraffter

Tak liffsens vathn läggiandis j thz hwat yrth,
krydde, röther, frö, blomsther, äller annor tingh
hwilken tik täkkes sätyandis mz glaseno j solena
tre tima, äller pa lättan eldh, tha taker thz til


p 418

segh the samma dygdena oc krafftena som thz
tingith haffwer som swa lagdis ther j, Oc al the
tingh aff hwilkom syrwpus är gärandis läggis ther
j swa som för sagth är, oc han bliffwer hwndradha
fallom bätre aff liffsens wathne, Oc thy är thetta
en almenneliken regla vm alskona ting som fram-
delis wpräknas j bokenne, vm yrther, blomster,
röther, stena, trä, kaald ting, heth, tör, vaat, beysk,
söth, c Thy liffsens wathn är eth anbwd til ath
taka aff them j seg alla tingas kraffther oc dygdher,
oc j them hwndrada fallelikan ökya theras gärningh
j läkedommenom, Oc thy tarffwas witha j hwath
gradu nokor ting ärw heth, kald, tör, äller waath,
och swa kanth tw them lätha j liffsens vathn
äffther thy som tik tarffwas, Ath wm tw är kaller
lägh ther j warm, oc täslikes kald ting, vm tw
äst mykith hether c
(Kap. 9-24 innehålla endast 699 latinska namn på örter,
metaller och andra ting, fördelade i heta, kalla, torra, våta grader.
Onödiga att här aftryckas; de flesta återfinnas här nedan.)


Vnderstanda gradus


Thy al ting ärw skapath aff fira element som
är aff jordenne, wathneno, eldenom oc wädhreno,
haffwer ther före hwart thera j segh fira eghelig-
hether, som är hita, väsko, köldh, oc törheth,
Och wil tw witha mykith hwarth aff förscriffnom
tingom haffwer aff hita, köldh, äller törko, oc
väsko, tha letha thz wp j förscriffno tafflo, oc
scriff thz wp, oc leta än framdelis, oc scriff ather
thz wp, Exemplum, qwekselff är heth jn 4to
tafflonne c Then förste gradus kännes jnthe j


p 419

smakenom äller androm sinnom, Then andre
gradus är sinnommen wäl bekommeliken, Then
tridhie öffwerganger sinnen, men tha likowäl ey
fördärffwar them, Then fiärdhe sarghar oc för-
därffwar synnen, oc swa vnderstandas gradus,


Wäl bekommeliken ting
Gwl, perlor, capillus veneris, radix liij, cassia
fistula, manna, nyties mz liffsens wathn blandade,
the styrkia oc förlängia liffwith, oc pärlorna oc
gwllith pwlwerizeres oc drikkes


Tingh som wthdragha


Magnes, serapinum, Assa fetida, mariorana,
appium, piretrum, petroleum, Sulfur, armoniacum,
lolium, Aristologia, radix canne, Diptemus, Cath-
mia, Catapucia, Ciclamen, Cassia, Cancer pistatus,
Stercus vstum, fermentum, Sanguisugo, the tingen
lätes j liffzens vathn, oc swa dragher thz wathnith
wth aff saarom järn äller trä pa bwndith


Blodith rensa
Cassia fistula, manna, succus mercurialis,
malua,


Coleram rensa
Aloe cretense, mirabolani citrini, absinthium,
Capillus veneris, reubarbarum, mercurialis, Viola,
pruna, serum lactis, Cassia fistula, tamarindj, lätes
j liffsens wathn oc drikkes,


Flegma rensa
Sarcocolla, Sambucus, crocus ortensis, ana-
cardj, Coognidum, turbith, Coloquintida, thimus,
Stafisagria, hermodactili, piretru, Euforbirum,
capisa, salgemma, lätes j liffsens wathn,


p 420

Melancoliam rensa
Mirabolani jndi, Ebuli, lapis lazuli, lapis ar-
menicus, Epitimi, Sticados, Sene, Camepiteos, Cus-
cute, Squinantum, lätes j liffsens wathn, oc thz
taker til seg theras kraffter


Onda väsko vthdriffwa
Sarcocolla, Euforbium, cocognidum, radix cu-
cumeris agrestis, Succus ebuli, lätes j vatnit


Coleram oc flegma rensa
Coloquintida, Scamonea, agaricus, lätes j liff-
sens wathn oc drikkes,


Flegma, melancol[iam], coleram rensa
Polipodium, Elleborus, policarea, catapucia,
Electuarium condisi, Titimalus, Centaurea, aga-
ricus, lätes j liffsens wathn,


Coleram nigram rensa
Mirabolanj jndi, Succus caulis, Nitrum, fumus
terre, Enula, Sene, elleborus niger, lätes j liffsens
wathn, oc thz taker til segh theras kraffther, oc
swa nytya thz warlika, thy theras kraffther bliffwa
mykith starkaren j sinne gerningh


Stämma blodh
Corallus, Bolus, poma cupressi, terra sigillata,
carabe, mirtus, Accacia, jacinti, galla Sumac, Ema-
tites, plantago, Succus salicis, dragantum, gumj
arabicum, Cinis tamarisci, balaustia, mumia, penta-
filon, portulaca, ypoquistidos, ferrugo, virga pa-
storis, alumen, Tucia, Sanguis columbe, Sanguis
Vacce, Stercus asinj, Cinis corticis mitis, pili
leporis vsti, filtrum vstum, gipsum, argilla, atra-


p 421

mentum vstum, Cinis factus ex panno canapis,
thus, lätes j liffsens vathen til at stämma blod,


Stämna lösan bwk
Citonia, Sorba, Corna, mora celsi, prima imma-
tura, mala pontica, cancer, locuste marine, mir-
tilli, Caules nimis cocti, pira immatura, Coste,
coagulum leporis, lac coctum, lac asine coagula-
tum, Caseus, Amigdali, Semule tritici, risum, mi-
lium, glans, faba, Semen papaueris nigrij, galla,
menta cum aceto, rosa, folia, cupressi, bolum, terra
sigillata, mastix, Corallus, Sumac, Berberis, Sangius
drachonis, ypoquistidos, Accacia, balaustia, Spo-
dium, fraxinus, plantago, Alumen, litargirum, dra-
ganti, gumj arabicum, Cubebe garofoli, lätes j liff-
sens wathn oc the stämma lösan qwidh, Jtem
rensa ena turturem aff jnälffwommen oc fiärdhr-
ommen, oc stekes j enne leerkrwko nyo til thäs
hon kan stötas j pwlwer j oghnenom, oc aff them
pulweres drikkes tre resor mz röth win, thz stämmer
rinnand qwid,


Göra nokoth harth


Mirtus, psilium, semperuiua, portulaca, aqua
lentis, Solatrum, Jusquiamus, lät j liffsens vathn,


Göra nokoth blöth
Camomilla, absinthium, Eupatorium, melli-
lotum, Storax liquida, mastix, Armoniacum, bde-
lium, galbanum, opoponac, carice, radix altee,
oleum vetus, ades caprinus, pullinus, anserinus,
hircinus, medulla ceuina, vitulina, lätes j liff-
sens wathen


p 422

Rötha bölder oc moghna
Laudanum, Storax liquida, anetum, burcau-
rum, Sticados, radix altee, Semen linj, fenu
grecum, frumentum, fermentum cum sale & oleo,
Vua passa, butirum, Saliua hominis jeiuni cum
fermento, lätes j liffsens wathn


Ypna oc wthwidha
Cappari, affodilli, Costum, gentiana, ziziber,
Cinqmomum, Xilocassia, assarj, daucus, Bacce
laurj, ysopus, Camedreos, Camepiteos, Anisum
policaria, Calamentum jpericon, apium, trifolium,
petrocilium, leuisticum, celidonia, Sticados, ptisana,
Solatrum, Scariola, Absintium, Cuscute agaricus,
eupatorium, Spica, ozimum, Cubebe, fumus terre,
rubea, xiloaloes, Acorus, aristologia, polium, pe-
onia, Sisimbrum, mirra, Sambucus, prassium,
lacha, Cipperus, maratrum, porrus, cepe, fermen-
tum cum sale & oleo, orobi, sistici, Cucumeres,
Sparagus, Crocus, Squilla, lupini, Semen Vrtice,
jreos, Abrotanum, farina ordej, fabe, alumen, vi-
triolum, Es vstum, Sal armoniacum, nitrum, aloe,
Semen atriplicis, Macis, pinee, rafanus, anetum,
Cocoquidum, Sapo, tamariscus, malua, Spuma
marina, genciana, Calamentum, lac femine, pix
liquida, diptamus, Cassia, Stafisagria, fel porci,
Stercus canis, Semen melonum, liquiricia, Cassia
fistula, mel, vinum dulce, blandes mz liffsens wathn


Maattelika ätha kötit j saarwm
Thus, Aristologia, jreos, orobi, litargirum,
Cerusa, plumbum, aspaltum, mirra, semen atriplicis,
semen tamarisci, mel, aloe, läth thz j liffsens wathn,


p 423

Ätha dödköth j sarom
Es vstum, Salgemma, flos eris, Verdetum,
alumina, vitriolum, tucia, Anthimonium, arseni-
cum, läthes j liffsens wathn,
Sarga likammen oc skinneth
Sapo, Cantarides, alium, adarsis, radix affo-
dilli, os sepie, lätes j liffsens wathn
Brenno oc hitha
Piretrum, euforbium, piper nigrum, calx viua,
S[i]napis, arg. viuum, cinis foliorum ficus, flammula,


Göra pa likammen är
Es vstum, Mellilotum, galla, balaustia, Spo-
dium, pumex vstu, aloe, litargirum, orobj, plum-
bum vstum, cerusa, lätes j liffsen vathn,

Samman läkia äller fästa saar
Gipsum, folia cupressi, nuces cupressi, Sacro-
colla, Bolus aloe, Cortex thuris, mirra, bdelium,
litargirum, balaustia, mumia, Sangius drachonis,
aspaltum, Amidum, lolium, folia grana qwercus,
Serpentaria, tegula vsta, testa oui, Siricus, filtrum
vstum, pili leporis vsti, lätes j liffsens wathn oc
the dragha samman saar, Jtem vitriolum wäth
mz raakanom strykes wm sareth thz dragher
samman, Jtem aloe blandes mz liffsens wathn
görandes som ena smörslo, och strykes pa saareth,
oc thz läker jnnan viij dagha, wm then sargader
är drikker win oc ey wathn,
Lossa oc tynth göra
Affodilli, Cuscute, abrotanum, aristologia,
ameos, armoniacum, assa fetida, agaricus, amo-
mum, alleum, balsamum, cepe, cipperus, Aperus,


p 424

camedreos, Camepiteos, cicuta, Camomilla, cap-
parj, Carice, cinamomum, Coriandrum, calamantum,
bulbus canicus, Eupatorium euca & semen eius,
Encius, Euforbium, fenugrecum, fex vinim gal-
banum, guma citrj, genciana, yresos, ysopus, fur-
fur, mastix, mentastrum, vitriolum, semen vrtice,
xilobalsamum, polium, pinee, peonia, Sauina, po-
licaria, petroleum, Cassia, ruta, nitrum, Sambucus,
Serapinus, terebintina, opoponac, narcissus, pix
liqvida, Sticados, Scolopendria, Sisamum, Semen
linj, Vua passa, Sanguis mustele, Soricum, Stercus
vacce, pinguedo leonis, Castoreum, lätes j liffsens
wathn til at subtilera


Lossa onda wäsko
Ätikkia, eupatorium, Squilla, Cipperus, Came-
dreos, Camepiteos, petroleium, piper nigrum, ruta,
nitrum, mel, cepulla, orobi, sal, lätes j liffsens
wathn c


Rensa hwdena pa likammenom
Absinthium, cepe, camomilla, radix sambuci,
radix cucumeris agrestis, altea, abrotanum, vetus
oleum, caseus, ros marinus, lätes j liffsens wathn
Vnguentum ther til Tak sappen aff cucumer
agresti, oc yarj, oc viticelle, lika aff hwario tw
lod, ceruse, iiij lod, honagh iij besmara marker,
Sywd thz samman mz lättom eldh, ath thz bliffwer
som eth honag tykoth, Sidhan gak j basstuff-
wona, oc twa tik wäl, oc sidhan torkä, Sidhan
smör tik en thima gnidhandes mz the smörslonne,
oc när tw haffwer tha nogh swettatz sköl tik
renan, oc likammen bliffwer hwither oc rödher
fagerlika wtan alla smitto, oc haaren ganga bort,


p 425

Ypna swetteborona
Farina ordej, anisum, assa, ruta, piretrum,
pix nitrum, galbanum, sal, ficus sicce, petrosilinum,
marionana, absinthium, semen vrtice, sauina, brionia,
vetus oleum, mentastrum, mel, cepe, rafanus, bau-
cia, abrotanum, Aricus, Aristologia, radix affo-
dillorum, radix cucumeris agrestis, läth them j
liffsens wathn, the wthdragha sweth,


Driffwa wäsko til baka
Chimolea, glandes, jusquiamus, papauer, ramnus,
mercurialis, plumbum, solatrum, memite, semper-
uia, pyoquistidos, acacia, Capnioli vitis, läth j
liffsens wathn oc the förmena wäsko komma j
then limmen ther thet stryks wppa,


Til ath soffwa
Papauer nigrum, opium, mandragora, jusquia-
mus, piscis viuus qui dictur turbedo, Salamandra,
pisterica, aqua frigida, lenticule, semperuiua, portu-
laca, psilium, lätes warlika j liffsens wathn, thy
the ärw farlike,


Söffn wathn
Tak solatrj frwkth oc röther twa besmara
marker, juwquiamj vj handfang, opij ij lod, Cam-
fore dracmam vnam, stötis alth samman, oc di-
stilleres mz glass hiälmenom, Oc tha han wil ga
j säng drikke ther aff ena halffwa skeedh mz xiij
skedher goth win, tha soffwer han alla nattena,
Men drikker nokor aff the wathneno en fwllan
dryk, tha soffwer han j tre dagha oc tre nätther
oc jngen kan honum wäkkia wp, män lätes ätikkia j
näsbwrorna, äller sappen aff polleyo, tha waknar han,


p 426

Bitande tingh
Oliue syltade mz salt oc vathn, porrus, arse-
nicum, Cantarides, Succus ellebori, radix cucu-
meris agrestis, lätes j liffsens wathn wm tw wilth
thz hwast haffwa


Styrkia natwrena


Sene, Sticados, Cuscute, sarcocolla, mirabolani,
fumusterre, aurum, perle argentum, rose, cina-
momum, Ambra, camfora, crocus, sumac, ber-
beris, menta, folium, ciperum, Xilocassia, San-
dali, galanga, caruj, zedoria, pomum citrinum,
Cardamomum, borago, ozimum, Spica, Cubebe,
Storax, Calulis, Scariola, Sponsa solis, mastix,
muscus, xilocates, nux muscata, maces, garofoli,
Calamus aromaticus, lätis j liffsens wathn c


Wathn til lstyrkia hiä[r]tat oc hiärnan
Tak maioranam, basilicon, balsamite, lika aff
hwaryo x handfang, masticem stöttan i pulwer
ena besmara mark, muscum j lod, Stötis alth
samman, oc distilleras mz glashiälmenom, oc aff
the watheno drikke daglika vj skedher, ätandis
försth eth stykke confäkth giorth oc kallas dia-
margariton,


Wathn til maghans styrk
Tak jngefäro iiij lod, galiga, zedoarie, lika
aff hwario ij lod, gariofoli, maces, long peper
lika aff hwaryo [stunget j] lod, stötis alth wäl, Sidan
tak rötherna aff waleriane iiij lod, pimpinelle
röther viij lod, piretrj j lod, origanj, centauree,
absintij, fumiterre lika aff hwaryo vj handfangh,


p 427

stötis mz forscriffnom kryddom, oc hwith win,
oc distilleres mz glashiälmenom, oc drikke ther
aff en dryk morgon oc affton,


Moth ether
Carnes galli, nuces, tiriaca, rafanus, lätis j
liffsens wathn, oc thz dragher theras kraffth


Göra oleum jncombustibile
Tak goth gwl oc gör kalk aff the som förscriff-
with är, oc tak sidan distillerada ätikkio, oc läth j
eth breth glaserath kar swa th ätikkian är fira twär-
fingers dywp, oc ther j kasta kalken som giorder
är aff gwl sätiandis thz wth wth j hetasta solena
wm sommaren oc tha komber affwan pa ätikkiona
som en olya äller hinna, oc thz sanka j eth glas
mz enne skeed äller fiädher, oc swa sanka offta
wm daghen the olyona til thäs jnthe meer wp-
gangher, oc sidhan säth glasith mz the olynne
pa elden lätandis wäskona ryka borth, oc gwl
olyan bliffwer ather j glaseno, oc kallas quinta
essentia aurj, oc haffwer största dygdher, lätz the
olyan j liffsens wathn oc drikkes, tha förlängher
thz människionnas liff, oc förnyar menniskionna
natwr, läker saar oc inwertis sywkdomma, oc är
länlikith j blandh natwrlika mästara, hwilkith the
ey willo mangom lära, wtan enkannelikom wenom,
oc teslikis göris aff selff,


Olio af selff
Tak bästa ätikkio distilleradha, oc ther j lath
winsten som brändher är til kalk, och sal ar-
moniacum j eth glas strax täppandis thz mz luto
sapiencie, försth jnläggiandis kalken giordan aff


p 428

selff som förscriffwith är c Sidhan wäl är täpth
aather, säth glasith nidher j heta hästa dyngio j
tyo dagha, si[dhan] säth hyälmen pa glasith oc
distillera the rötta ätikiona som försth wp-
gangher, Sidhan wpgangher selff olyan som thz
ware qwekselff oc kallas quinta essentia argenti
oc hänne sanka, thy hon haffwer yppasta dygder
oc wnderlika kraffther j läkedom,


Olyi aff qwekselff


Sublima argentum viuum mz victril oc al-
männelikith salth, oc sidhan läg thz j aquam
fortem som giorth är aff wictril oc salpeter swa
länge thz qwikselffweth är wänth alth j wathn,
Sidhan läth thz j glasith oc distillera, oc försth
wthangher watnith, Sidhan komber qwekselff-
wereth äffther hwith som snyö, oc pa bothnenom
bliffwer orenlikhethen ather aff qwekselffweno,
Sidan blanda ather samman, samma aquam fortem
oc samma qwekselff, oc distillera swa manga resor
j sammo matto til thes jngen orenligheth bliffwer
ather j glaseno altid athskelyandis wathnit fran
qwekselffwens olyo som kallas quinta essentia aff
qwekselff, oc haffwer osäyelika manga dygdher,
oc ther j mz quinta essentia aff wictrileno, Wil
tw tha skelya qwekselffwens quintam essentiam
fran wictrilens, Tha läth the olyona j distiller-
adha ätikkio lätandis standa, oc qwekselffwith
gangher til botnen, oc ätikkiona distillera aff, oc
hänne fölyer wictrilith, oc bliffwer fagherlika röth,
Sidan släk offta glödgath järn j andro ätikkio, oc
swa blanda mz the distillerada ätikkionne som


p 429

wictrilith är j oc bliffwer röd, Sidan distillera the
ätikkiona mz enom filth, sätiandis pa sakteliken
eldh, oc tha komber en hinna pa the ätikkiona,
oc henne sanka aff, oc pa bothnenom bliffwer
en olya fäghre än gwl, oc är quinta essentia aff
victril, oc dogher til ath läkia saar, oc cancrum,
swaa som quinta essentia aff qwekselff läker
fistulam, oc annor saar som ätha segh,

Saffran aff järn, oc Verdetum aff kopar
Files granth järn, äller kopar, oc hwarian
filspaanen lägh j starka ätikkio särdelses mz sal
armoniaco, oc säth j starkan solennas hitha oc
aff järneno bliffwer saffran, oc aff koparenom
verde[t]um, oc aff bly spaan cerusa til läkedom,


Aff brennesten wthdragha
Stöth brennestenen j pwlwer, oc läth honum
j pis sätyandis pa saktan eld swa länge pisseth
bliffwer litath, Oc tha tak thz af brennestenom
j eth annath kar, oc swa läth ather mera pis pa
then brennestenen lätandis standa swa som för
til thäs pisseth bliffwer litath, och tha läth thz til
thz första pisseth aff brennestenom, oc thz öffwa
swa länge pisseth kan litas, Sidhan säth thz litada
pisseth pa saktan eldh til ath törkas oc wäskona
ryka borth, oc thz som bliffwer ather pa bothnenom
kallas quinta essentia sulfuris, oc thz läth j eth
breth kar mz distillerado ätikkio, och säth thz pa
saktan eldh, oc komber tha en swarth hinna pa
atikkiona, oc henne skwma borth mz enne fiädher,
oc thz pa bothenom är göm, thy thz är quinta
essentia rensath klar som gwl, Täslikes ma oc
göras aff arsenio, auripigmento, oc sandaraca,


p 430

Aff anthimonio vthdragha
Tak anthimonium oc stöth granth som myöl
oc lägh thz i starka distillerada ätikkio rörandis
samman, til thäs ätikkian bliffwer rödh, oc swa
tak the ätikkiona aff lätandis andra ätikio wppa,
swa wmskifftandis ätikkiona til thes hon bliffwer
ey rödh aff antimonio, Sidan läth the rödha
ätikkiorna j glaseth oc distillera, oc först wp-
ganger ätikkian, oc ther nästh komber rödha som
blod droppa, oc them sanka väl j glas, oc ärw
sötaren än hongah, oc är quinta essentia anti-
monij haffwandis osäyelika dygdher, thz borth-
taker allan wärk aff saarum oc läker, oc för än
thz distilleras tarffwas thz rötas j glaseno 40
dagha täpth j hetho dyngio, Thz är dyrasta
tingh til kraffther


Ceruse olya
Läg cerusam j distillerado ätikkio, oc sywd
thz twa thima äller länghre, ath ätikkia sywdher
borth, oc thz aather bliffwer som en tyok olya,
ok kallas oleum aff bly, och smakar söth som
honagh, oc dogher j läkedom


Aff anthimonio quinta essentia
Tak anthimonium granth stöth en deel, raa
windrägh [stunget j] del, oc salpeter [stunget j] del, stötandis wäl
samman oc blandis, oc sidhan skifftis j dela, oc
säth ena krwko pa eldhen swa starkan ath thz
kan smälta, oc ther j läth en del äffther annan
stärkiandis eldhen ath alth smälther, Sidhan gywth
thz wth pa golffwith, äller annarstadis, ther thz
kan swalas, oc sidhan bryth thz söndher, oc tha


p 431

findher tw jnwertis then malmens antimonj syäl
hwitaren än selff, oc plägha finnas fäm lod aff
the syälenne före hwarya lödoga mark aff anti-
monio, Sidan tak the syälena stötandis grana,
oc swa mykla ätikkia distilleradha, oc blanda
samman strax lätandis j glaseth som är luterath
wp til halsen, oc säth glashiälmen pa täppandis
wmkringh, oc gör starkan eld wndy oc wmkringh,
oc snarlika distilleras rödh olya, oc en del bliffwer
ather j glaseno löpnath som golth smör, och badha
delana ärw quinta essentia antimonij oc thy blanda
badha delana samman j eth glas sätiandis thz j bal-
neum som lyompth är oc thz smälther som thz waare
rödh olya Sidhan läth thz ather j glaseth sätiandis
hiälmen pa, oc säth thz pa heta asko oc elden wndy
oc distillera, oc thz som bliffwer ather j glaseno
som dräg, kasta borth, oc distillera ather andra
reso, och dräggena kasta borth, oc swa öffwes
offa oc distilleres til thäs jngen drägh bliffwer
ather j glaseno, swa haffwer tw qwintam essentiam,
oc sidhan läth thz j eth glas och säth nidher j dyng-
iona 40 dagha, och warj wäl täpth glasith, Sidhan
distillera mz glaseno pellicano oc bliffwer fwl-
bordath,


Göra ognen Athanor


Alle aanda som ärw wphöyde, som är qwek-
selff, quinta essentia, brennesten, sal armoniacum,
arsenicum, äller andre, göras swa ather j geen
til wathn som här effther scriffwas wm qwekselff
hwilkith görs til lac virginis sidan thz är wp-
höyth, Och byggiandis ognen gör försth nedhersta


p 432

delen oc wäggena [stunget j] foth högha, oc rwnda äffther
atzkillenom, Affwan pa the wäggena skikkes en
rwnd järnskiffwa haffwandis aff segh grena j kors-
wis som skiffwona halla swa skipadha [tecken] ath
skiffwonnas äggia ey komma widher wäggiana jn-
wertes j ognenom, swa komber wärmen lika myken
wm alla sidorna j ognenom, Oc göris eth hol
nedersth widher jordena ther kolen oc elden jn-
läggias j ognen, Jtem järnskiffwan skal haffwa
affwan pa segh tre stäkotta tändher mith pa seg,
oc wth moth äggiana andra tre tändher längre,
Sidan gör wäggena ena halffwa span höghre
rwnth vmkringh affwan före järnskiffwona, oc swa
ther affwan wppa göris eth hwalff rwnth som
krwkomakare plägha göra krwkor rwndha aff
hwilko wärmen böyer segh jämlika nidher j
oghnen, oc göris eth holl öffwersth j hwalffwith
hwilkith ypnes, och atherlykkes äffther thinom
wilya oc tarff, Oc aff swa mangom stykkiom sätz
ognen samman görandis hwarth styketh sär-
delis före segh, Sidan tak qwekselff wphöyth, äller
hwath anda wphöydan tik täkkes, oc läg j eth
glas breth väl malith, oc swa säth thz j ognen pa
the tre tänderna, oc jnthe täp glaseth affwan
äller leer fatith i hwilko andana äller aanden är,
oc swa säth hwalffwith öffwersth wppa täppandis
aather, Oc gör lättan eld aff try kol wndy j
oghnen jämlika vij dagha oc nätter oc swa törkas
andana j the warmo stwffwonne oc bliffwa som
en kalker Sidhan tak then kalken vth oc mal
smaan som grannaste myöl, Sidhan läth thz myöl-
ith j glasith mz hwilko plägha distilleras hängiandis


p 433

thz j en kätil affwan wathnith tw twär fingher,
Swa ath thz ey taker wathnith, oc gör elden
wndy kätillen, swa smälter qwekselffwens kalker
j the warmo bastwffwonne, oc flyther j glaseno,
Sidhan säties glas hyälmen pa glaseth, oc di-
stillera ther aff lac virginis klarth, oc är quinta
essentia aff qwekselff, oc lönlikasta tingh, Jtem
somme göra ena dör äller hol pa the andra
väggena gönom hwilkith the jnstinga handena
oc känna aath wm oghnen är ekke förmykith
hether, oc tol han ey halla handena jnne, tha
mynska the elden, oc är thz som scriffwas ath
elden skal mälas oc wäghas til alla aandannas
moghnan oc tilredilse, Jtem atnor ma begrwndas
wnderstand haffwa j konstenne oc ärw wthrönthe,


Starkasta Vathn


Tak qwekselff som är wphöyt mz wictril oc
almennolikith salth, män bätre är qwinta essentia
aff qwekselff wthdraghin som förscriffwith är,
Sidhan tak sal armoniacum x resor wphöyth, oc
aff the blanda lika mykith mz the förscriffno, oc
mal alstingis väl, oc thz swa malith läg pa en
marmor sten wthwith sätiandis j källaren oc ther
wändes thz j wathn, oc thz wathnit sanka j eth
starkth glas oc göm täpth, Thetta vathnith är
swa starkth, ath komme aff the en droppe pa
handena strax ginge han gönom brännandes, Täs-
likes om thz komber pa kopar äller järn skiffwor,
oc läghs nokra handa malamer j thz wathnith tha
wändher thz them vm görandes them klara som


p 434

perlor, thz wathnith kalla natwrlika mästara sal
amarum j sinom bokom, oc hwilken som kwnne
temperera thz, tha läker thz then onda elden, oc
alla siwkdomma som segh ätha oc wthwidha,


Starkasta wathn
Tak winsten aff gammalth win hwith oc bren
honum j kalk j enne lerkrwko ath han bliffwer
hwither, Sidhan läg honum j nokoth glaserath
kar lätandes pa honum bränth win aldra bästh
rörandes samman oc sidhan läth thz j glasith
sätiandes hiälmen wppa oc distillera wathnith aff
äller thz brenda winith h[w]likith tha är mykith
wanstarkaren än thz war tha thz lätz pa winstenen,
wm swa är ath wathnith war myndre til wikth
än winstenen war, oc thz brända wathnith läth
affwer ena sidho, thy thz dogher ey mykith vtan
til öghonen äller andra limma stryka wppa, Sidhan
tak annat bränth win, oc distillera sammwledes
som för aff winstenenom, oc swa öffwes manga
resro altid mz andro brendho wine, oc gangher
glaseth söndher, tha tak nyth glas, wm thw än
swa distillerade fämtyo resor, Sidhan tak then
winstenen oc mal honum pa stenenom sätjandes
j källaren ath han wändes j wathn oc thz sanka
j eth starkth glas, oc ther j läth sal armoniacum
täppandes strax wäl annars mynskas kraffthen,
Thz wathnith läker snarlika al saar, oc skab, mz
til ath läkia mz the tarffwas ey lätha sal armo-
niacum j thz, Män wil tw än ökia thäs kraffth,
tha blanda mz the aff watneno som här nämsth
tilförna standher bescriffwith, oc bliffwer starkaren


p 435

til ath bränna än hälffwites eldher, Jtem lägger
thw j thetta första wathnith wtan sal armoniacum
giorth, wphöyth qwikselff tha görs thz ather strax
qwekth mz lithlom wärma, oc allan kalk gör aather
j sin stadga oc likamlighet aff hwilkom kalkana
ärw giorde, Oc wm swaa händher ath glasen brista
oc nokor tässen wathnen wthspillas, tha sanka
samman askona strax, oc läg pa marmorstenen
oc wändhes ather j wathn, oc är swa goth som
thz war för,


Atskelya gwl fran selff
Tak selffwith oc sila thz granth j paan ther
gwllith är j, oc läth thz swa j aqwuam fortem som
giorth är aff victril oc salpeter, oc selffwith smälther
j wathn, oc gwllith liggher widher bothnen som
smärsta gryn, Män wil tw smälta gwllith j wathn,
tha lägh sal armoniacum til mz tha tw distillera
thz förscriffna aquam forten. oc swa ma takas
gwllith aff förgyltom gamblom tingo, Jtem tak
aquam fortem som är distillerat aff wictril oc sal-
peter swa ath thz wathnith är vij lod, oc ther j
lägh ix lod tilreth salth almennelikith, oc distillera
andra resona, oc thz wathnith smälther tha gwl
j wathn, Sidhan wm tw lather thz wathnith til
thz smältha selffwith lj vathneno, tha hardhnar
selffwith oc löpnar samman,


Moth allerdom
Tak liffsens wathn som giorth är aff bränth
win j glaseno pellicano som förscriffwith är c[ap. 1]
tilförna, oc ther j läth quintam essentiam aff gwl
oc perlor giorda, äller aff perlo modher skinande,


p 436

oc then som gammal är drikke ther aff qwäl oc
morgon, och natwren förnyes oc styrkes länge
liffwa, Jtem tak quintam essentiam aff yrthenne
Celidonia aff henne wthdraghande fira elementh
oc them atskelyandis som forscriffwit är c[ap. 5]
oc aff eldsens elemänth läth j liffsens wathn en
droppa giffwandis them drikka som droghe til
dödhsens thima, oc strax faar han sina helso, oc
liffweth förlängis, swa som han haffde warith
resther wp aff dödha, wtan gwd haffwer enkanne-
lika kallath honom tha aff wärdlenne, Oc thetta
wathnith skwlle altid wara redho til handa tha
som kwnne tarfwas,


Spethälskas läkedom


Tak liffsens wathn aff brenth win giorth j
glaseno pellicano, oc blanda mz quintam essentiam
aff gwl oc perlor giordha, oc thz drikkandes för-
driffz the onda spithälska sotten, oc haffwer tw
ey gwl oc perlor, tha tak oc distillera wathn aff
jordbärom som wäxa försth wm sommaren blanda
thz j brenth win drikkandes ther aff ofta, wm tw
ey haffwer liffzens wathn, oc hyälper mykith, oc
rensar natwrena, oc maghan, fördriffwer ether, oc
kombe qwinno soth haffwa sin manada gangh, oc
hyälper til afflingh, Oc thak the jordbären moghen
lätandis them j en renan korgh aff sprytyor
giordhan hängiandes honum wp swaa länge bären
rwthna, oc tha rindher wathnith aff them, oc thz
sanka j nokoth glas oc nyty som förscriffwit är,
Thz wathnit rensar fylsko aff öghonen, oc rinn-
ande öghon, gör klara synena, oc taker blemmor


p 437

borth aff ansikteno, twagith mz the, Men thz
wathnith är mykith krafftogaren mz brenth win
blandath,


Läkia saar pa fötherna
Tak vinsten oc brän til kalk j enne lerkrwko
oc strö pa sareth oc strax läkes thz ther äffther,


Moth mwmnens sot 1: paralisim
Tak liffsens wathn, oc blanda j thz quintam
essentiam giorda aff them tingom som rensa flegma
oc segha wäskor somär euforbium, turbit, hylle
blomster äller crocus ortensis, oc drikke thz, oc
gör them mwmna eth badh warmth mz yrtommen,
yua, oc saluia, thy the styrkia senorna oc aadhr-
orn, Oc haffwer tw ey liffsens wathn, tha tak
brenth vin oc öffwa then läkedommen offtha, thy
the sywkan läkes ey snarlika,


Göra menniskior feta
Tak yrthena celidoniam oc aff henne vthdragh
iiij elementh som forscriffwit är c[ap.5] oc vädhersens
elementh som är en olya aff the yrtenne blanda mz
liffsens wathn äller bränth win giffwandes drikka, oc
then som är wthmakkadher snarlika faar hwl j gen


Göra dyärffwa j stridh
Tak liffsens wathn, oc läg yrtherna peoniam,
angelicam, oc saffran, oc quintam essentiam aff
gwl oc perlor j thz, oc then som drikker ther aff
bliffwer dyärffwer oc trösther, oc försma dödhen
oc allan wadha, Oc thy skwlle konwngen haffwa
bryggio kar fwl aff bränth win, oc the förscriffno
tingen ther j gwthen giffwandis hwaryom stridz-
mannenom en godhan dryk ther aff,ff tha stridhen


p 438

skwlle standa, oc the mykith tröstelikaren tha
striddo, oc fingo segher, oc thz är sannelika pröff-
wath wara visth,


Wtdriffwa diäffla oc tröldom
Tak liffsens wathn, oc j thz läth quintam
essentiam aff gwl oc perlor, oc yrthena perforata,
äller fröth aff henne, oc giff honom drikka som
är befä[n]gdher, Jtem tak gallan aff enom fisk
som hether saringina oc läth j ena bysso som
giord är aff ene trä, oc tha tw gaar j sängh, läg
pa glödherna aff them gallanom, oc then röken
fördriffwer allan tröldom oc dyäffwlskap aff the
hwseno, Jtem gallen aff enom swartom hwnd
lwktar swa mykith illa ath han fördriffwer diäf-
wllen borth aff hwseno, oc hwar han stänkes vm
hwsith kan jngen troldom haffwa makth, oc täs-
likes vm hwndsens blod stänkes pa wäggiana, swa
som är scriffwith wm fiska leffrenas rök thobie 8


Fördriffwa lys


Tak brenth win, oc ther j blanda qwekselff
oc frö aff yrtenne stafisagira, och hwar thz stryks
fly the borth äller dö, Jtem tak qwekselff oc rör
samman mz the hwitho aff äggeno starkelika, oc
swa thz rörer samman mz öffwerskärara wl ath
hon drikker alth j segh, oc sidhan söma then
flokken äller öffwerskärara wllena j eth linneth
klädy oc bindher wm kring tik som eth bälte,
tha fly alle lyssenea oc döö, oc är stafisagria ther
j blandath, thes krafftogaren är thz, Män Actuum
12 c[ap.] scriffwas ath herodes war bithin j häl


p 439

aff lys, oc theslikes en romsker kesare, oc kon-
wngen j danmark [Snyö]
Jtem smöryes kroppen mz brenth vathn
blandath mz stötto frö aff stafisagria,

Fördriffwa ether


Tak liffsens wathn, oc ther j läth quintam
essentiam aff gwl, lperlor, saffran, träakarse, pyon,
angelice, ruto, fenekal, rafano äller androm dyrom
stenom,, oc thz drik wm tw rädz före ether för[r]-
giffwin, oc strax löper thäs liffsens wathn dygd til
hiärtath oc thz bewarar, oc driffwer wth ethreth
aff likammenom,


Fördriffwa quartanam


Tak goth bränth win ena libram, och ter j
läg märghen aff Ebuli, alias Eleborj albi, oc aff
the giff honum drikka qwäl oc morghon, twa
nothskala fwlla, oc qwartana gangher borth, Äller
tak the yrther som förscriffne ärw c[ap. 31] som
rensa melancoliam läggiandes them j thz brenda
winith mattelika oc drikkes offta oc thz förtärer
melancoliam, Jtem sappen aff yrthenne Morsus
galline lätes j näswbwrorna aff them siwka, tha
qwartana börya komma, oc thz hiälper, Jtem
liffsens wathn drwkkith fördriffwer strax the
sywkona, oc smöryes pa brystith aff the, Jtem
tak sappen aff träno sauina. oc läth tre warma
droppa j mwnnen aff them sywka, oc köldhen
aff quartane soth gangher strax borth,


Rensa jnwertis onda väskor


Tak twa dracmas jerapigia, oc vj drachmas
euforbii, oc gör sma pillulas som cicer, oc aff


p 440

them tak iij, oc litith aff bränth win malandes
the tre pillulas mz fingrenom j the brändo win-
eno, oc thz tak tha try slar wm nattenä, oc swa
faar tw godha purgationem, oc the pillule skwla
försth standa j the brendo vineno j tre thima,
män takas faa oc sma pillule lmz liffsens wathn,
tha göra the starkaren gärning än mange oc
store pillule göra kwnna wthan thz, äller wthan
bränth win, Oc thy ärw pillule oc alle läkedommar
warlika takandes ath the ey göra mera skadha,
än gawn, thy ey kan giffwas en wis matta oc
reghla som är bekommeliken allom människiom,
oc thy giffwes them sywka försth en pillula mz
brenth win, oc freste mykit hon gör j them sywka,
oc sidha[n] twa, oc swa framdelis flere, äffther thz
som personan tarffwas til sin läkedom,


Jamliken skälffwo soth


Jamliken skällffwo soth tilkomber aff the ath
blodith j kroppenom är förfwlth oc kränkth aff
ondo väsko hwilken j the är bemängdh, oc thy
tarffwas rensa blodith wm hon skal fördriffwas,
oc thy tak liffsens vathn drikkandes ther aff nokra
dagha, oc blodith rensas oc skälffwosotten som
jamliken är fördriffz, oc aldra snarasth wm j the
lathith wardher qwinta essentia aff gwl oc perlor,
Jtem tak qwintam essentiam aff menniskios blod
giorda som förscriffwit är c[ap. 2] oc drikkes hon
rensar besynnerlika blodith oc ffördriffwer jam-
lika skälffwo, badhe drwkken oc smordh wm sen-
orna oc adhrorna, oc maagha blandas samman
liffsens wathn oc quinta essentia aff blodeno oc


p 441

drikkas, oc wil tw stärkia läkedommen, tha läth
ther j quintam essentiam cassie fistule, äller sappen
aff yrtenne Mercuralis mattelika c


Skälffwo soth terciana


Terciana skälffwo soth komber hwar tridye
dagh, thy colera then wäskan rwthnath inwertis är
saken ther til, oc läkes mz liffsens vathn, äller
mz brenth win lätandes j thz litith reubarbarum,
äller aloe, äller annor tingh aff hwilkom för-
scriffwit är tilförna som rensa coleram rubeam
c[ap. 33, 34] Jtem aqua endiuie & herbe que vocatur
caput monachi, turbit, sene, & polipodij vtatur
paciens badhe morghon oc afftan oc bliffwer
qwitther skälffwona,


Daghliken skälffwa


Daghliken skälffwa, komber aff the at the
wäskan flegma är förmykin och förfwlath j
kroppenom, oc thz kan bätras mz liffsens wathn
som drwkkith wardher, oc täslikes brenth win
drwkkith förtärer the onda wäskona, oc läthes
ther j litith Euforbium, äller hylle blomsther, äller
annor tingh som förscriffwen ärw c[ap. 33, 34] oc rensa
flegma, oc aff the drikkes afftan oc morghon c
Jtem blanda mercurialem mz liffsens vathn
oc bliffwer ther aff starkaren,


Febris acuta


Tak liffsens vathn, oc quintam essentiam aff gwl
oc perlor, oc quintam essentiam aff menniskios
blod, blandandes ther til mz syätte delena aff


p 442

quintam essentiam rosen wathn oc fiol, oc bora-
ginis, oc lactucarum, thy the skälffwan komber
aff cora som är brändh, oc swarto blodh, oc thy
är giffwandes quinta essentia aff blod giordh mz
syätte delenom aff liffsens wathn Jtem febri som
komber aff blodeno skal först latas blodh, oc
sidhan giffwes liffsens wathn mz quintam essen-
tiam aff krabbom äller kräffwittom som ärw j
bäkkiom, ath then hithen förswindar borth,
Jtem febrj som komber aff colera giffwes
liffsens wathn mz camfora, oc quinta essentia aff
kräffwittom drikka, oc strykes pa limmana, Jtem
febrj som komber aff flegmate, giffwes liffsens
wathn mz them tingom som rensa flegma som
förscriffwen ärw c[ap. 30] oc mz allom blandas
gerna quinta essentia aff blodh


Gälnyngom oc affwithom


Somme mista with oc skäl j starkom sywk-
dom ey witandes hwath the tala, Oc ther til tak
en godhan hop aff populeon, oc godha ätikkio,
rutam en hop, Stöth thz oc lglanda samman, oc wm
tw haffwer quintam essentiam aff blod blanda
ther j oc binth wm hoffwodith aff them sywka, oc
ther aff stoppa j hans näsbwrwr oc han komber
til sin skäl j gen,


Febris emitreticus


Är oc en skälffwo soth tilkommandis män-
niskiom aff twärwm eghelighetom, som är aff
flegmate förfwlado som är kalt oc waath, oc aff
colera förfwlado som är heth oc tör, oc the


p 443

twänne skälffwo sotterna ärw til lika j enom krop
hwar twärth moth andro, oc ärw wandsamme
läkia, Thy wm them sywka giffz moth febrem
som är heth oc tör nokoth til läkedom som är
kalth och waath, tha stärkes ther aff then febris
som är kaldher oc wather, oc swaa ather ther
twärth j moth, Thy tak liffsens wathn, oc quintam
essentiam aff menniskios blod, oc quintam essen-
tiam aff gwl oc perlor, oc quintam essentiam aff
them tingom som rensa oc ärw bescriffwen c[ap.
28-30] til förna giffwandes drikka oc han bliffwer
frälsther aff the skälffwonne, oc är witandes ath
skälffwo sothen bliffwer swa mangfallogh j men-
niskios likamma som fira handa eghelighether
kwnna samman blandas j complexione, som ärw
fflegma oc colera rubea, fflegma oc bränd colera,
flegma oc blodith, c och hwath som hälsth
febris thz är probera thetta
Tak dragridij swdith dracmam ena, oc stöth
som pwlwer, oc blanda mz sex lod zwker, oc giff
them sywka thaa skälffwan wil komma swa storth
som en walnoth, oc skälffwan släpper honum


Febris oc pestilentia


Moth febrem aff pestilentia oc annan hita tak
liffsens wathn, oc halffdelen aff quintam essentiam
giorda aff menniskios blod oc rothena aff bw-
glosse, oc acetosam, litith aloe, oc euforbij, jera-
pigre, lilio röther, quintam essentiam aff gwl oc
perlor, capilli veneris, oc ysopj, the alle ärw bästä
tingh moth dödha bölder, oc pestilencia, oc mz
th[e]m takes quinta essentia som lossar, oc takes


p 444

ther aff daghlika, oc hwar dagh wm morgonen
drikke brenth win, tha befängis han ey aff onth
wädher, oc take pillulas warlika mz bränth win
wektha, oc hwsith rökes mz mirram, rwto, oc
eneträ brändh,


Moth kramp


Krampo dragh komber aff senornas wan-
kilsom, oc honom läker liffsens wathn drwkkith
oc pa strwkith, äller och brenth win, Jtem Tak
flamulam loc blanda mz liffsens wathn lätandis
standa tre thima, oc sidhan gnidh ther mz lidha-
mothen, oc ryghtafflona wäl, oc sidan bredh pa
honom wäl, oc honom tha strax tilkomber skälffwo
soth, oc krampo sotten gangher borth, oc sidhan
driff borth skälffwo sottena som förscriffwith är


Thässa boken screff jak P. M. warandis j
enom stad j waland som hether Castrum arom
äffther gwdz byrdh 1522.


(Efter Peder Månssons handskrift i Linköpings Stifts-
bibliotek, sign. Juridik 8.)


p 446


Fore örna värk


Lagher aff sipol blandas han vidh värma
kwinno myölk oc latz j öron tha hielper haan
fore örna värk


2 de eodem


Hwit rökilse stampas thz mz litit aff win ok
lätz i örat thz hiälpir thz


pro surditate


Tak walmogho frö oc bladhen oc stampa alt
saman oc vridha gimon eth klädhe oc lat j örat


fore örna värk


stampa kloflök mz gasa ister oc gör thz litit
värm oc lat thz i örat


fore örna värk


Tak värma kwinno myolk mz oleo laurino oc
smöria om kring örath thz är oc goth fore döwo


contra surditatem


Valet adeps caninus cum absinteo & oleo
auribus infusum


ad idem


butirum cum sale calidum infunde


idem


succum mente tepidum in aurem mitte vel
eciam succum abintii marubii tepidum in au-
rem mitte


ad idem


vrina pueri dolorem aurium mitigat
Jtem fel leporis vel ouis cum lacte mulieris
auribus inpone
Jtem folia lauri concussa succus missus
in aurem mire sanat


p 447

ad idem

hägbär dröper man laghin aff them i öron
tha dugher thz fore örnawärk
Jtem stampat anis mz olio dugher fore
örnawärk om thz latz i öron
ad idem
tak laghin aff fenekals rotum oc lat han mz
atiko j örath samma laghin skal thu drikka mz vin
Jtem tak laghin aff rätikio mz olio oc
lath i örath


Ad sanitatem oculorum


Fore suidha j öghon tak aloe oc stampa oc
tempra thz mz hwit vin oc lat i ögha en dropa
badhe kwel oc morghon

ad idem


Fore kladha oc blodh oc dum öghon oc thung,
tak oos aff rutho oc honagh oc thz hwita aff äggit
oc vridh thz ginom eth klähe oc laat j öghom,


ad idem


Fel wlturis leporis lac mulieris
adipem anguille misce inpone sero mane oculis
multum confortat visum


Jtem succus celidonie feniculi lac mu-
lieris masculini nutrientis commisceantur oculique
inungantur multum prodest


ad idem


Fenekal stampat oc ooset blandat mz hongagh
thz hiälper öghom aff alt skimbel om the smörias
offta ther mz
Jtem takir man grönt frö aff fenekal oc
stampar thz oc thörkar i solinne thz ther komber
aff thz dugher fore alzkons siwkdom j öghom


p 448

ad idem


celidonia tha hon star j blomster tha skal
man oos hänna siwdha i koparkar mz honagh
vidh litin eeld til fradhan är al ofwan oppa, tha
thz vardher thiokt som honagh smörias ther öghon
oppta mz tha är thz goth fore myrk öghon


ad idem


tak ena naatbakko oc plukka rena oc läg
hona swa i eth glas mz inälfwm oc mz allo wtan
fiädhrana oc säth swa glaset j en källara swa
länge at hon är roten, oc sidhan tak thz feta
som oppa star thz lat j ögon, est opimum
remedium ad oculos
Jtem tak lagherbär oc stöt kleen oc sikta
them ginom eth säff oc mäng them lika thiokt
mz iordhbäriom, oc lat thz sta swa länge bären
ärw fornöth. oc thryst thz sidhan gimon en duk
i eth krws oc lat thz i öghon tha thz klarth är
ad genua inflata rutam mel superpone
cum sale pars salis erit modica


Pro dolore dencium


Alun temprat mz ätikio oc mz honagh thz
styrkir tender som lösa ärw oc feste them thz
dugher oc til bwlit tannaköt oc thz heler blemor
oc skab oc kladha
Jtem fore tanna wärk äller byld tak alwn
oc salt oc läg oppa byldena


ad idem


tak celidonia oc stampa oc läg vidh tannagardh
Jtem tak ysop oc siwdh i ätikio oc thwa
tender mz tha fordrifuer han tanna wärk


p 449

Jtem gnidher man sina tender om morgh-
onin mz sipuls oos tha far man ey tanna wärk
Jtem herbam millefolium cum butiro com-
misce appone dentibus potenter dolorem mitigat
fore växten
tak graabo oc gamalth ister oc stöte thz
saman oc läg thz vidh wäxtin

pro eodem


tak ena kanno äller eth krws oc lath ther
nyth öl vtj som thz star j gärdhene oc skär ther
thwnna pipro vtj, oc lath thz sta j ii äller iij
dagha oc goras, oc täp krwset wäl mz eth klädhe.
oc drik sidhan varleka ther aff per tres dies


fore växtenom


vna ventosa ponatur in medio dorsi vbi
cuspides volunt conuenire vt non conueniant

pro dolore capitis
tak färst saffran oc färska näghlekor oc göör
ther aff ena kaku oc lukta ther oppa idhelika
Pro oculis
tak fyrä handa kryde forst ingefero -- -- --


(Efter codex 22 Benz. i Upsala Univ. bibliotek; från
medlet af 1400-talet. Bladen 6, 7, 8.)


p 450

Strödda läkedomar.


Jtem fore blodsoth tagh dwstmyöl och brend
eke bark i aska och baka ther aff en kaka och
giff then sywke ther aff äthe tha faar han booth


pulueres imperiales


Jtem skall man taage Hammerslageth ther
man slaar aff kooper kiellda Oc stöde thz smoth
oc sicthedh gönnom eth grandh kleeda Oc tage
siden pulueres rene en viij deell swa mögeth
som hammerslageth thz wegher oc blande thz well
samen, oc drick ther aff en sölskeedh mz reenth
watn thz hielpper


Contra febres


Jtem tagh paradise koorn kieldere haals oc
skerssöde lige mögeth aff hwer there oc maall
thz smoth och sydh thz i ädicke wdi en potthe
well lwcth en liden stwndh Oc giff then syuge ath
drickä thz warmsta han gideer oc ladh hanum
encthet äde eller dricka ther snarligen vppo oc
gör thette i tree dage eller tiil thes han foor
bodh wdaff oc wacthe tegh ath tw dricker ey
mögeth thz öger sywgen


For ffoer oc geeder ther foo sooeth oc skab
Jtem tagh iij skepper salth, ij skoole pund
laagerbeer eth pund skarsöde Jtem [stunget j] skeppe
malyrteffrö, en [stunget j] skeppe ärther en [stunget j] skeppe böner,
en [stunget j] skeppe skorsteen sooedh, en [stunget j] skeppe wngh
eege barck törcken oc stöden well smoo, erthernaa
och bönerna skall man halff sywde oc törckes oc
stödes smoo, en [stunget j] skeppe groffth reffweth brödh


p 451

oc meenges alth tiil hobe oc giffues foerna en
tiidh gerna om wegn then tiidh ath icke regner
om morginen eller affthen oc mesth om sancte
morthens tiidh oc förste frösth wille the ey
ädeth tha meengeth mz haffre, tiill eth hwndret
foor er nogh aff eth faadh aff thetta


Fore forgifftelse och ath oorme moge vp-
kastes eller paadher eller andre ethermarcker
Först giffuis them som sywker er i try dygn
encthet annet dricke en bööneswdh hwilke swdith
skall saman sywdas brakwidha barcker och ty-
basth i gamblo ölee, en fiskä swdh och skall aff
skrapas thz ytherste aff barckenom oc skulle tessa
barkin ligge wndhen passione domini Oc skall thz
silas och siden skall skawes ther j meniä Och
thz skall then dricke som forgiffwen er J nampn
fadhers söns och then helge andhe Amen
(Efter Arvid Trolles lagbok, handskrift i K. Bibl., med
gammal sign. B 4, bl. 2 v., 3 v.)


Fore kollesooth


Tagh paradisse korn och kiellere haals Sker-
säde lige meget wegt aff hwart there oc maall
thz til hobbe och leth ther til äddeke och leth
i en liden gryde och syudhet noget lidet och
naar thz er kolnet noget tha drek thz tha thz
warmeste thw gidher oc löfft teg siden waarm
swo tw sweedis eller leegh teg i en sengh oc
hwll wel cledher vppo tegh swo tw swedis c


(Efter samma bok, bl. 4 r.)


p 452

Thetta är boot fore rödesoot


Taghi söta koo miölk osiglada oc lathi wthi
ena gryto oc taghe ther til iii osmunda järn, oc
göre them glödandhe hete oc läthi swa en i
miolken i grytonne oc lathe ther mz siwda miolken
oc skwma thz orena aff henne Swa läthi wthi
grytona then andra osmunden oc lathe ther mz
siwda miolken oc skwme thz orena ther aff Läthe
wthi swa then tridia i miolkena oc hetan oc lathe
swa siwda miolkena mz Oc tha miolken hon är
kaal worden Tha taghe aff then hinnona ther
ligger oppa oc giffwe siden människionne at drikka.
en tiid. oc swa annen tiid oc swa tridia tha faar
han boot c


(Efter samma handskrift, bl. 102 v.)


Här skal man stille bloth mz


Longinus was een Riddare got, Hee stack
wnsem here indh sin herte doth, Daar wdh wloth
wather vnde blot, Dath was mildh wnde got, Swo
bidie ick thij lewe herre, Dorch dines blodes
ääre, dath dith bloth stille stoo, wnde nicht mere
blöde, wnde desse menniske nicth two mene ga,
edher two skade staa, In name faders wnde des
soones wnde des hillige gesth amen, v pater
noster, v aue maria


(Efter samma bok, bl. 103 r.)


Wor herre ihesus christus hengde vppo
korsit bwnden, gönom hans sidhe hendher oc
föder mz naffle oc spiudh stwnget, Hans wnder
ey rodnede och ey bolnede, Swo bedher iagh teg


p 453

wndh ath tw ey rödner och ey ömmes oc ey
thenne menniske til mene gaar eller skader J
naffn fadhers söns och then hellige andes amen,
här skal man signe saar meth, Les v pater
noster oc aue maria hans welsignede wnder til
loff oc saar (sic)


(Efter samma bok och blad.)


Altissimus creauit medicinam, vir prudens
non abhorrebit eam


Regimen sanitatis


Tack hana galla åle galla hare galla, och
tagh sedhan een skedh rinnande kelle watn, och
leth thz vti eth glass och beblanda thesse för-
nempde matherier till hopa och låth them sedan
stondha y try dyngh och iässas och så skal thw
smöria tina öghon ther medh iij resor om daghen
ij huario otte dagha och tw skalt wackte tigh
fför köldh och blåst och hetha.

(Skrifvet på sista bladet af ett Psalterium, tryckt i
LÜbeck hos Gothan, 1480-talet.)


p 454

Hästläkedom.


Fori kertis . tak äspebarg treno ok swd väl mz vatin ok gif hästenum drikkä
[stunget p] är kalt [stunget p]a slaas vt kirtisen . oc sidhän stööt
gläs oc sictä gönum et klädi oc blandä mz hongah.
schär vp fori mz en knif
Fori . quiddrag skär a huirflinum i . lium-
scänum ena . sinu . fingris bretä oc somä väl atir
vndena, oc [stunget p]ua huar dagh en timä mz lut .
Fori . skinko tak ok skiär owan vid knolanä.
[stunget p]vara hand innän a . benino . ena sino fingärs
bre[stunget p]a . vtän af sinune oc eig innan af hennä,
oc [stunget p]va huar dag en tima mz lwt
Fori kirtläfnuk skiär vp vnde kinnum, mällum
strupen oc adrinä, oc rensä väl vt kirtslänä oc
[stunget p]erä rötir . oc [stunget p]ua väl mz bränt salt, huarn annä
dag . lok annän mz lwt, kan [stunget p]ät fnuk varä gamalt.
skär vp mellän rebenänna . mit a roggenum . oc
läg en ring mz humblärot ällir näzlä rot, oc rotinä
suep väl mz blaa . oc smiör honä väl mz istir,
ällir smiör . oc [stunget p]ua hona huar dag mz stärke lut
For [stunget p]y at hestir vardir bögdir, bint saman
allä fötir oc hänk vp mz fotum oc laat en man
flögiä a bogin hanum, sidhän lgä nidrin, oc läg
hanum en hank, frammän nidir langs at boginum
ok späkkä väl mz histir ällir fläsk oc läg en ring
mällum bogännä af nezlärot
Fori vatenfal oc kornfal, skär vt enä sinu
af nosinnä . ok stik en kaflä . i . nosinä . först


p 455

. i . andrä . oc sua . i . andrä oc vrid vm krind
suat blodrin gange vt,
Fori . röro bint enä rem vm rumponä nämest
liuino, oc slap vp tua adro vidhir öghonnin
Fori stenmo, smör [stunget p]inä hand väl, oc stik .
i liuit oc rör vt thräkkin
Fori vatenstemmo, fel nidhir hestin, oc rensä
hans hus mz [stunget p]innä hand oc lät stöttä ingifero .
vp . i scapin, [stunget p]ät öferstä [stunget p]u gitir, [stunget p]är bätras
mz, oc lat . han . i . kalt vatin huar dag mit a
sidho, oc slap vp tua adro . mällum lara.
Fori smugh, sla vp ena adhir a halsenum oc
lat löpä blodin . i . et kar, oc lät mz salt, oc
smör hestin oc [stunget p]är nest ännän väg lät löpä .
samulund, oc gör oc sammulund oc sidhän alt er
[stunget p]ort [stunget p]a smior hestin mz histir . ällir smior oc
[stunget p]är äptir, [stunget p]ua uel mz lut,
Er hästir istädhugir, brän fori sporanum a
bada sidhu, enä vnd, oc ena vnde stiärtenum,
näst liff
Fori krop, tak enä vid . oc bint lin frammen
. a . oc smör, mz rödhä aff äggeno, oc stik vit
halsin [stunget p]är til boldin bristir


(Efter codex 54 Benz. i Upsala Univeritets Bibliotek; från
slutet af 1300-talet. Bl. 53 v.)


Hästläkedom.

Yngre uppteckning.


Theta er hesta läkedomber och fförsth ffore
karthiis
Tach röchilse och glass och blanda alth
samman oc läg j ännith millan köthit och skinnith


p 456

thz gör goth wid hesthen Wenth honum östher
eller westher och gör iii kors j hans änne och
seg swa j högrä örath lönleka Gudh och sanctus
loyas the waro swa vise the kunna wel thenna
hesthen bötha ffore karhiis Sedhan löpth wp
hans högre ffoth och tak aff te samma jordh som
hesthen stodh wppa oc leg wppa stralen oc sey
swa threm synnom Gudh oc sancuts loyas te
äro swa gode te kunna tik bötha aff thenna soth
och som karthiis synes stik han wth mz en kniff
och trystha vt blodeth Sedan leg widh rogmyöl


For watnfal och kornfal


Wänth hesten östher eller vesther oc gör iii
kors j hans änne och seg swa j högre örat hör
tik hesther hwat tu er swather eller rödher tik
skader ey mera thetta korn fal än gudhi skadde
te ätikya eller galla ther juda goffuo honum
drikka tha han hengde aa korssene och läs v
pater noster och v aue maria fore te helye v
vnder ther gud haffde a sinom signade lekama


For hyerna


Tak qwekt sylffuer och hwtekly och bren j
ena panno alt samman j asko och thz tak och
leg j hans näsa tha ffar han böther ok läs v
pater noster oc v aue maria for gudz v vnder
skuldh


For Flwg


Les v pater noster oc v aue maria och lath
seya ena messo j wars herra heder oc sancti
loyas heder


p 457

For starblindho


Tach alwn och hwith win oc lath [i] hans
ögon mz enom penna sedan tha ffar han böther


For stokkad been
Tach bomolya och smör hesthens been medher


For quiddrag


Tach rog och sywdh han ther til ath han
warder som wälling ok leth han staa wthan watn
j iii dagar och giff sedan hestenom thz drikka


Fore röro


Binth ena reem om hans stierth och lath
han ey drikka j ii daga och slaa wp ii aadhror
wider ögomon sedan for han both


Fore stempno


Smör thina handh och stik wthi baklwthen
wppa hestenom och drag wth trekken tha ffor
han booth


Fore karthiis


Tak ekebark then som nesth er thräne och
sywdh wäl mz watn och giff hestenom drikka tha
thz er kalth tha slos wth karthiisen och sedan
tak glass och stöth wel smoth sedan sikta thz
gynom jt kläde och blanda med hanogh oc leg
j hwirwilen j strupanom oc skär wth


For quiddrag


Tak oc skär wp hwirwilen j lywskanom ena
sino synder [fingers] breda och söma wel aather
wnde ma enom vextom traadh oc twa thz hwar
dag een tiidh mz luth och ey mera


p 458

Fore skinko wider knylona


Tak och skär offwan wid knylona jnnan a
benene ena synw fingers bredha wthan aa synona
och ey jnnan och twa hwan dag wel mz lwth


Fore kirtzlä werk

Tak oc skär kirtzlana wider goman millan
strupan och aadrohna wäl wp kirtzlana och kirtzla
röthirne och two wäl mz brenth salth hwan annan
dag och wel mz luth

For watnfal och kornffal


Tak och skär wp ena sino wppa näsomon
och stik frö j och giff honum j törro


Fore tungasoth


Tak brenth salth och smör leppanar och
tungona mz


Fore spina


Skär aff honom med ena sax och stryk mz
salth


Fore skardh


Tak jth hwgiern och hwg aff honum


Fore sadal kula wnder sadal


Tak bomolya loch smör ther mz och strö aa
rogmyöl


Fore bwk werk


Skär aff bwkenom och swid mz heth jern och
smör mz bomolya oc strö aa rogmyöl


Fore stäkro


Stik j ryggen millan baden riffbenen nagils-
dywpt mz j kniff och slaa wp ij aadhror nidan
ffore ögomon Jtem hwg aff yterste tagelleth


p 459

Fore galla j rwmponne
Brän salkulona mz heth jern och tryst wth
warith hwar dag och twa wäl medh luth


Fore ath hester äther mwsaboo
Tak fferskan iest och hönsatrek och äg och
blandha alth samman ok slaa j halsen aff honum

For thz ath haar skal wexa
Tak byörna ysther och säll och smör honum
ther medh ther som haar er aff

Fore nagilsting


Tak vax och thyära och talg och swdh alth
samman ok lath wel heeth j fothenom aff hesten-
om bade trädh och nagil stingh


Fore strook


Tak jern och bren hesthen millan laaromon
som nest gither skapomen och slaa j böke aska
eller thz spänsgröna än tu skalt lankt ridha


Fore watn stempno


Tak of ffäl honum nidher aa jordhena och
rensa hwsit hans och stöth ingefäro och lath wp
j skapen hans thz yffuerste tu gither tha ffor-
ganger hesthens natwr och sidhan lath honum j
kalt watn mith wppo sidhona hwar dag ther til
blodit ffor gaar och slaa wp ii adhror aa laaromon


Foe smog


Tak ok slaa lwp ii aadhror pa hestenom och
lath löpa j ith heth kar och j salth och smör ther
hesthen mz


Fore at hesten er ystadoger


Tak och fäl honum a jordena och bren ena
wida wnd wp wndee sporomen aa baadom sidomon


p 460

och bren ena wndh wnder stierthenom som nest
er liffweno


Fore gäldh


Tak oc skär synder ii sinwr twäggia fingra
yffuer ögomon


Fore karthiis
-- -- -- -- -- -- -- slutet felar -- -- -- -- -- -- --


(Efter handskirften C 601 i Upsala Universitets Bibliotek;
jfr s. 49 härstädes.)


---------


p 461

Himmelstecknen.


Aries


Thz försthe thenkn är Aries wädhur thz är
goth blodhlat ock koppa säthia pa halsin for vtan
hoffwdhaadrar Ok tha är got ärende fara ok
köpslaghan vtsenda for thy thz komber raskelika
i gen ok är tz got at ny kläden latha skära oc
fara vit oc korn saa Och tha är onth at gypta
sigh ok ont borger oc hws byggia oc annama


thaurus


Thz andra tekn hether thaurus thz är fasth
standande tekn j thz tekn tha er got at saa ok
ympa trä ok plantar sätia oc göra alt tz som i
jordenna schall göras tha är got hws byggia oc
annama eller oc hustru faa oc flytia booskapp
Tha är got thz at begyna som lenghe skal wara


Geminj


Gemini är thz tridhia tekn tha är got at
begynna alt tz som raskelica skal endas


Cancer


Cancer är thz fyerdhe tekn Tha är got ferdas
ok begynna orlögh ok begynna alt tz som snart
skal ändas oc ey stadugh bliffwa


Leo:


Leo är thz fempte tekn thz är fasth stand-
ande tekn Tha är got at begynna mwra hwss
oc ey aff thrä for thy at the brynna gerna


p 462

virgo:


Uirgo är thz siette thekn thz är halff fast
standande tekn ok halfft rörande wel ma man
saa korn ympa thre ok byggia garda ok ferdas
Ok tha är onth ath begynna grundhwal eller
gyptamaal begynna


Libra


Thz siwnde tekn är libra j thz tekn blodh-
laat och got ferdas oc got begynna thz som snart
skal endas


Scorpio


Thz ottende tekn är scorpio Tha manen är
i tz tekn tha vakta sigh for ny cläde til skärande
ok tala mz mechtoga herra oc budskap til sänd-
ande ower watn oc wandra offuer land ok läke-
dom taka til aarzballana ok lendhena thetta teknit
Scorpio haffuer waldh ower arzen oc tz ther til
hörer ok ther til skall man ey lekedom taka
Thetta teknit ökir siwchdom


Sagitt[arius]


Thz nyoonde thekn är[r] Sagittarius Tha manin
är i tz teknith tha är got bindha wynschap mellan
owenner ath the blyffua lenge wenir ok ächta
schap begripande vtan ey fulkomende thy at
hustrun warder ofrwchtsamb oc är got at badha
ok köpinskath hanthera oc all tyng til byrgia
som mz eeldh skeer Tha är got peninga jn-
kreffuia oc thrä och wiin ympa Och alt tz som
i watn oc jordh skeer oc tz tekn radher ower
laren til then ledamot skal man ey lekedom taka


p 463

capricornus


Thz tyande tekn är Capricornus Tha man
är i thz tekn Tha är got saa aker wiin garda
thrä sätia ok alt thz mz jord skeer ok ängh om
middagen begripa oc köpslaga oc til the tyng man
wil rasklica ända Tha är ont hustru taka och
hantera tz mz eldh skeer adro lata drych oc
lekedom taka til knen Stenbucken Rader offuer
knen til the ledamot schal man ey lekedom thaka


aquarius


Thz elloffthe tekn är aquarius Tha man är
i tz tekn, tha är goth hus byggia och hustru
thagha oc til herscap gaa ok blod lata alt tz
som lenge skal wara


Pisces:


Thz tolffte tekn är Pisces tha man är i tz
tekn tha er got hustru taka och venschap hantera
mynth ok silfver til schyckande läropt til görande
ok alt thz som aff wethe skeer ok alth thz som
man wil trolighe fulkompna och hwadh thu wilt
göra mz eldh Thetta tekn hörer til fötherne til
thöm schal man ey tha lekedhom thagha:


Januarius manadh


Then förste manadh om Aarit kallas Januarius
Tha skal man drycka wijn fastande tha skal man
ey tagha rensilse til sin magha ok inelffuerna Tha
skal man til matho bada heth badh och skal man
ätha warlica fore boldena schuldh, tha skal man
ätha fikon oc stekth äple pärwn och swina köt


p 464

Tha är myöder godher oc helsosamber, ok tha
är ey got latha blodh fore köldh skuldh, tha
skal man ey mykit fasta galigha ok jngefera
näglico äro tha helsosamme til äthande Är thz
swa at thz töyar, thz betyder storth wäder oc
blest om thz arith ok betyder myckla frwcht ok
at faren skulu döö ok betyder stridh Tha solen
är i tz tekn Aquiarius tz barn tha warder fööth
thz är aff kallan natur blekt oc wredlynt ok
nydokt ok renliffuat oc mykit kyndokt oc dyrkk-
ande i reth ok warder rikt aff arfua gotz ok
thes bäther warande tima tha thz wardher .v.
aar oc .xxx. och thz bliffuer ey ther thz arffuet
är och hwat thz gör thz tycker tz sielff vel wara
giort mz jern warder thz saart giort


Februarius


Then andre manaden i aarit Tha skal man
dricka wiin, ok alla handa math ätha, wtan änder
ok gees the äro tha siwka ok ohelsosamme, oc
skal man tha bada swetta badh, tha skal man
äta mattelica oc drickia Matin skal man reda
mz ätickio gangh klede skal man haldä varm och
lyn Man skal sik wactha fore skörheth, och
fore offuer drickio, ok -- -- -- (1 blad felar) -- -- --
är i tz tekn Aries Thz barnit tha warder fööt
thz faar starkt hoffwdh oc mykit krusat haar oc
warder stort oc ey starkth oc haffuer colorem
complexionis oc är skörliffuadh thz warder gerne
krankt ok listokt ok styckit &c


p 465

Aprilis


Then fierde manadh i arith tha dragher sik
wt all frukt löff oc gress Tha skal man thagha
purgacionem och tha är badh helsosampth til
hiertat, oc man ma latha mediana, än lwngh-
adhrana skal man ey lata, tha är got alla handa
frukt äta, ferskan math skal man tha ätha, ok ey
röchtan, for thy ther varder krankhet aff, Tha
solen är i tz tekn taurus, Thz barn tha warder
fööth, thz far eth stort änne, ok owist, ok langth
liiff, oc haffuer stor öron, stor ögon oc stora
näsa, tiochkan hals, stark been, stora föther, och
haffuer stora faru at tz forganges i watne, thz kan
sin ord vel fram föra, oc warder falskt, starkt
oc klocht til at kyffwa,


Mayus


Then fempte manadh i areth Tha skal man
leta vti dryk, libbestycko rot, bryst yrth, oc ker-
yrth, tha skal man ey äta swina köth, oc ey
dricka myölk, Tha är badh helsosampt, purga-
cionem skal man tha thaga, oc lekedom til hwff-
wdh, Tha frisker sik hiernan ok rensis blodit i
hwffwdith, tha skal man halda sik warman:
Dundrar i then manadenom thz betyder stort ör-
lögh, ok warder hwnger ok krankhet, oc tha är
lamba köt helsosampt, Tha solen är i tz tekn
Geminj, thz barn ta warder fööth, tz faar i lankt
änlite, oc snaran gangh ok warder gladt oc mykit
skörlympuadh, ostadukt oc mykit forthärar, oc
viderfaar margha handa lycka, thz wardher rykt
och mechtoghth, &c


p 466

Junius


Then siette manadh i arit tha skal man
drycka kella watn fore lwngom, och brystena
skuldh, man schal wakta sik for miödh, oc matte-
ligit smör, oc äg, och wakta sik for swrth ööl,
oc stat arla vp, ok arla skal man wnkt öl dricka,
Dundrar i then manadän tz betyder mykit ör-
lögh, ok dödha aff wnkt folk, Tha solen är i tz
tekn Cancer, tz barn tha warder fööth, tz warder
til matto langt, thz warder reenliffuat, och gladh,
oc lystogh, och faar for haat schuldh skadha,


Julius


Then siwnde manadh i arit, tha skal man
ey heth bada, ok ey latha sla adrar, ok äta dyke
fiska, eller aff skogh foglom, oc ej skal man taga
purgacionem, oc ey ätha hetan math, man skal
sik vakta for mykyn sömpn, fore hiertat, schuldh,
ok skörliffnat, ok ey mykit fasta, ok kello watn
skal man dricka rynnande, Dundrar i then man-
aden, thz betyder stort örlögh, Tha solen är i
tz tekn Leo tz barn tha varder fööth, thz warder
skögt, ok starkt, ok skörliffwadh, ok är vel thal-
ande, och varder mektoght aff ryke folkx arff


Augustus


Then attonde manadh i aarith Tha skal
man waktha sik for frucht vppa tren wexa, fore
mykin sorgh ok tanka, fore heth badh, fore
mykin myödh ok wiin, ok hitha aff solinne, som
tha mykit fortärer liffwit, Man skal vakta sik
for ondom dryky och fore adro laath, Man skal


p 467

ey tagha purgacionem, ok ey ätha kallan ost,
klofflöök och flesk ma man ätha, Dundrar i then
manaden, tz betydher mykit krankt folk, ok folkit
warder fresmofult, tha mer än i androm man-
adom, Tha solen är i tz tekn virgo thz barn tha
warder fööth, thz faar eth vel stelt änlite, stora
leppa, sma limer, Hwar tha warder födder han
warder tyster, ok reenliffuadher


September


Then nyande manadh i aarit Tha är got ath
äthe alla handa frwkt, thy at frwkt är tha moyn,
Tha är swr myölk helsosampth, mz skarpth brödh,
Purgacionem skal man tha thagha, nytther ärw
tha helsosama, och alla handa frwkt, Dundrar i
hen manaden, thz bethyder, at tz första om arith
warder torth, oc vppa lychtana warder stort regn,
ok mökit örloghe, ok mykin herra dödhe, Tha
solen är i thz lybra, tz barn tha varder föth,
tz faar krwsat haar oc blekt änlite, och hwassa
syn, ok varder mektokt i allom synom gerning-
om, tz warder giffmilt, ok lyder mykit aff watn,
pa änletet faar tz tekn


October mensis


Then tyonda manadh i aarit Tha ärw alla
handa fwgla helsosamme at ätha, muster är tha
helsosamber, Tha skal man ey gaa barfötther,
blodh ma man latha, synapper är tha goder,
Purgacionem skal man ey tha thaga, j dryk skal
man tha leggia galigaa, Dundrar j then man-
aden, thz bethyder at quinno mynskas mykit i


p 468

synne frwkt, Ok tha warder mykit blomster, oc
frwchten aff trämen forfaris, Tha solen är i thz
tekn scorpio, tz barn tha warder födh, tz warder
gamalt, oc tz warder ey fatikt, ok ey rykt, tz
wardher stackot, oc warder wret, och bythyn aff
hwndom, ok faar eth onth rychte ok warder
obarmhertoght, ok skalkachtoght, ok är siellan
hilbrygdo,


November


Then älloffte manadh om Aarit Tha är all
tingh helsosampt äta, fisker är tha helsosampt
ätha, och getha myölk, Purgaciomen ma man
tagha, ok schal vaktha sik for skörheeth, ok heeth
badh, Thy at thz forthära människiona, Tha
solen är i tz tekn, sagittarius, tz barn tha warder
födh, tz warder mektokt, ok blekt, ok ärath aff
andre folke, thz warder lydande nödh aff vatn i
xxiiij aar, warder thz tha frelsat aff sinne nöd,
tha wardher tz xl ok viii aar gamalth, ok faar
en godan ända, och är lätther ok liffwandis til
all tingh ok lärer wel skywta &c


December


Then tolffte manadh om aarit Tha ma man
bada heeth, ok aldra handa köt äta ok är tha
helsosampt, wthan tywra köth är tha forgipth,
wachta tik for skörheeth, oppa benen ma man
säthia koppa, Galigo ok jngefäro skal man ätha
epter maltidh, Ok tha är mwskat helsosampt ok
ferskar liffuit, Dundrar i then manaden tz be-
tyder mykit örleg ok döda. Tha solen är i tz


p 469

tekn Stenbucken, tz barn tha warder fööt, tz faar
storth hwffudh, ok langth skegh, tz warder
mechtok ok skörliffuat, ok mykit ärffwandhe
ok sik bergande aff andris folkis godz, i vngh-
domenom varder wandrande, ok warder gamalt,
ok pygoskemmare, ok kan vel Alla handa etc


(Efter n. 11 duodes, rättare: helt liten 16:o eller 32:o,
i Rålambska samlingen; latinsk bönbok från 1400-
talets senare hälft.)


p 470


Månen oc de tolf himmelstecknen.

Aries


Tha manen [är] jnnen thette tekn Tha er
han radene mans hoffwed [oc] anlite, mäden
thet hawz, lat a thine arme bode felegh skeer
ey thid haar


Taurus


Här jnnen rader manen halzen oc strupen,
byg gerne hus lat jnge säd j jordena lat tig ey
vpo thin hals


Geminj


Här jnnen rader manen ower skuldrene oc
arma lat ey vpo tyn arm, skär ey tyne nagle,
tagh enga loffwan


Cancer


Här jnnen rader manen offuer brystet lwnger
oc riiff lat ey tit bryst liffwer eller lwnge drik
sötan dryk wandra felogh


Leo
Här jnnen rader manen mans alboge hiertet
oc ryggen hierthet er tyukt, magen er kranker,
sker jngen kleden gak ey till gestebot, giff ey
vp, tag jngen lekedom


Virgo


Här jnnen rader manen ower buken oc all
jnelffwe, tak ey hustru, saa thin aker, ffaar ey
till vaten


Libra


Här jnnen rader manen offwer mans liff, möd
ey thyn likame, ffaar ey gerne,


p 471

Scorpio


Här jnnen rader manen buken, twnghen och
all jnälffäne, thz öker sykedomen, heler jnge wnda
far ey til vatn far thu pa land wakte tig for
död fall


Sagittarius


Här jnnen rader manen offuer thanar möd
ey thynä föther, skär thine nagle skär gerne
tiid haar


Capricornus


Här jnnen rader manen offuer knän ok sken-
oner gör jnthet till thyne knä, sigla felegh bygh
ey thz lenge skal ware,


Aquarius


Här jnnen rader manen offuer laran, möd
ey thin laar planta gerne trä, byg höge torne,
far ey till striidh


Piscis


Här jnnen rader manen offuer föterne gör
jnthet till thyna föther ok wandra felogher


(Efter Arvid Trolles lagbok, handskrift i Kongl. Bi-
blioteket, med gammal sign. B 4, blad 8 v.)


--------


p 472

Nyårsdagen och veckodagarne.


Kommer Nyarsdagh paa sönedagen, Tha
bliffuer thz en godh vinter, een blasande waar,
een Tör sommar Wiin nogh, korn nogh Farin
skulu wäl vexa, Gamalth folch skall döö, Och
thz bliffuer godh friidh

Kommer han paa manedaghen Tha bliffuer
vinteren halffblandath mz frosth och Regn En
godh waar, en blasande sommar Wiin vexer nogh
Menniskior bliffua wäl hylbrygda, Biin skula döö

Kommer han pa tisdagh Tha bliffuer thz
en malin winter en blasande waar och wather,
en godh sommar, och qwinfolch skal mykidh döö

Kommer han paa en odhinsdagh Tha
wardher thz en hardh vinter en ondh waar, en
godh sommar, Wiin vexer nogh och korn noogh
Vncth folch skal mökidh döö, och thz vardher
litidh honagh

Kommer Nyarsdagh pa en torsdagh Tha
wardher thz en fafengh vinter, en godh waar, en
godh sommar, Faar och Bij skula döö, korn
vexer nogh konunga och första skula döö och
thz bliffuer godh fridh

Kommer han paa en fredagh Tha bliffuer
thz en godh vinter en blasande waar en godh
sommar, konunga och förstha skula forgaa, Thz
bliffuer godh fridh, och dyrth korn

Kommer han paa en lögherdagh, Tha
bliffuer thz en klöch och weech vinter, en blas-


p 473

ande waar mz sniö blandath fructhin skal lidha
nöödh, Och folkidh bliffuer krancht
Thetta äre the Teegn som gudh siälff open-
baradhe ysaie prophete
(Efter samma handskrift, blad 9.)


p 474

-- -- -- -- -- (Början felar.) -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Maius er ten ffemte maanedh taa skal tu
late teg badh er taa goth drik ffeneke och mal-
örth eller saluie och isop och loffue sticke thz
gaffner
Jtem tag ffenicke agermöniam betoniam gamm-
andriam iernurth väybrede ätike popele alandh,
ter mz gör teg badh i iij daga om tu esth siuk
holth teg aff alle ffugle kiöth äth kyruell mäng
tin math mz ätike tag purgacionem äth ffersth
lamme kiöth stekth eller sudit mz ätike eller salse
eller geteköth och then salse skall tu saa göre
tag ij eller iij bladh saluie rute ffänicke perselie
peper huith lök och ätike eller vin och blommen
aff eth harth äg Thetta stöth alth till samman
och sy thz igenom et kläde och lath lithet salth
ter till suine köth maa du äte mz marke thz
ffördriffuer ondh lukth aff magen
Jtem om thz behöffues taa lath medianen ok
tag drik som saa vorder, tag malörth och stundom
lath ter gode valle paa och mäng till samman
och sig thz igenom eth kläde och göm thz till
thz varder klarth och drik i iij daga om morgonen
tu skalth ey taa äte hiörne aff nogith dyur tu
skalth ey taa late teg paa nonas may,
Jtem i may maaneth maa tu och äte kalffue
köth eller kokiöth mz senap fförti ath senap han
borttager munsens onde lukth ok lemirnis och
hielper kollder maue,


p 475

Jtem aadreman siger ath may maanedh han
er somme sigue mäniske godh och somme ey
vill tu taa bliffue karsk taa drik malörth i vin
eth stenbräk och fförtäre saluie och rude hoo
som later seg vij dagen xv eller xviij dagen
thz aar skall han döö kommer torden thz tekner
lydeth korn och hunger taa skal tu ey äte nogith
diurss huffuodh lath taa leffuer aadren taa er
goth ath drike rolige ok agermönja och annan
läkedoms drik ok ath äte kaall math och ath
drike malörth barn som taa ffödis bliffuer en-
faalth ok kösth
Leo är thz ffemte teken taa er got ath plante
trä taa skalth tu icke late teg blodh thetta tekn
regere huffuodit och magen och thz ter till hörer
i thetta tekn skal tu icke bäre naagern läkedom
till tith hierte eller tin mage och ey skall tu tage
purgacinoem i thetta tekn ho som i thetta tekn
varder ffödh han skall hafue eth storth huffuedh
ok stor näse smaa ören han skal vare snar ogeth
och stark och skön och haffua eth högfferdigth
hierthe och han skall vare snyller och snar och
vkösker
Junius er ten siätte maanadh taa skal tu ey
late teg ey bada och soffue mökith, drik ffastande
kaalle vatn drik musara seneboni och saluiam
bla[n]det mz ätike ffly miödh och haaning drik
sodan melk och äth vadekorn och laktukam mz
ätike vill tu late teg taa skall tu icke vorde
v[r]edh ti ath enten varder tu döff ter vtaaff eller
faanger siuke ögen tu skalth ey länge ffaste män
altidh äte naageth tu skalth ey äte stek ther


p 476

thetta er vte i augusto drik säteffär och agermonja
tu skalth ey äte ffisk och ey harth köth och ey
möketh salth math fförti thz gör bindelse i liffueth
och skall du ey äte hard osth och ey suine köth
tu skall ey late teg paa ten iij dus iunij ti ath
tu ffanger taa ten kaalle soth ffallendis och ey paa
xvij kalende iulii ti ath enten dör tu eller faller
i duale eller tu ffaanger ichh oc ey paa v kalende
iulij ti ath kommer mökith onth aff, Jtem iun iunio
skal tu ey mökith soffue fförti ath möken söffn
fföder lätie och gör lekomith olöstigth, Jtem
aadreman siger i iunio taa drik ffastendis källe
vatn fför tin lunge om afftanen äth suden melk
ho som later vi dagen thz aar skal han dö varder
torden taa ffaanger man öffrith korn och ffolkith
ffaanger maange siukdome drik ffastandis hylle
blomster, Junius siger ath i min tidh maa tu
late teg om tu tränger äth konffäkth ok drik taa
vatn barn som taa ffödis bliffuer visth och gladh
fförth och icke sköter huadh naagen siger Jtem
i iunio taa äth purlök,


virgo vi tekn


virgo er thz siätte tekn thz regere buken
och thz ter innan är som är indälffue i thett
tekn er goth ath ssaa och plante trä thz tekn er
icke goth blodh latende och tu skal icke smörie
tin buk och ey tine indälffue mz läkedom ho
som i thetta tekn varder ffödh han skal haffue
eth ffauerth anlete och han skall vare godh aff
sin nature och frisomer viss och tro och ffrökte
gudz vrede


p 477

Julius vij maaneth


Julius er ten siunde maanedh i honom skal
tu ey late deg blodh och ey bada och ey soffue
mökith stath vp orlig drik marke och saluie och
rude och gamandria tu skalt ey äte vmogen ffrukth
ti ath han fföde spolorm och fföer kaallesoth äth
kaall mat drik ey vin ffaste ey länge män äth
altidh lithet ffly röö koll och laktuke latende ssom
taa göres fföder lätie och mödhe och minsker makten
Jtem i tässe iij maanande [iunio] iulio et augusto,
skalth tu ey äte stek och ey dricke miödh tu skalth
ey late deg paa ten tredie idus iulij ti ath tu varder
taa glömsker och ffanger vanskelse i tin sindh
och opaa ten xvij kalende augustij ti ath tu taa
dör paa staden, ho som tager läkedoms drik
han dör paa ten xv dag Jtem ey er taa melk
math hälsomlig och ey stek och ey haar[dh] math
Jtem aadremannen siger i iulio skalth tu ey äte
ffiske som äre i kär och ey heth math hoo som
later seg blodh xv dagen eller xvij thz aar skal han
dö varder tordön thz teknar ffulth korn och vngth
fiää och späth skall ffödis iulius siger i min tid
lath icke blodh ffasta ey länge äth ffläsk bade
ey heth Soff lithet, barn som ffödis bliffuer glosögth
libra er thz vij teken taa saa ey planter ey
trä taa er goth ath late seg blodh thz regere
ten nederste dell aff buken och nafflen i thetta
tegen skall tu icke bäre läkedom till tässe stöcke
barn som varder ffödh i thetta teken han skall
haffua sköne ögen och vare höffuesk och gierne
haffue quinner käre


p 478

Augustus ter ten viij maanadh han er ohälsom-
lig baade till siuke och karska taa lath teg ey
bade ey göm teg fför tog och beuare teg ath tu
skalth ey ffryse ti ath ter aff dör tu ffly huith
kaall och port räyden, nydh thz som kalth er
drik polleghen agermöniam och plantaginem ffly
[myödh och nyth öll och wyn fly] ffeske ssoff lithet
stath orle op tag ey läkedoms drik vtan gam-
[an]dria rude saluie dill och märke och tag ager-
monja polläie och väybrede j tin math Jtem
märk ath baleentus [galenus] och ippocras läre aff
nogle stöcke som vij skule gemme i ten maanadh
fförsth er ath tu skall ey äte melk fförti hon
slemmer magen Thz annath er ath tu skalth ey
dricke miödh ti at söte ting te äre vhälsomlige
och surth er taa goth thz tredie er ath tu skalth
ey taga läkedoms drik ti ath alle inälffuene äre
taa samman trängde huilke läkedoms drik maa
taa sönderslite, thz iiij er ath tu skalth ey drike
vin fförti ath aff vinsens hete och suptilighet
ffaller människen i kollesoth som k[all]äs acuta
eller quartana som senth ändis thz v er thz ath
tu skalth vakte teg aff oköskheth fförti ter aff
vanskes och trauis kroppen thz vi er ath tu skall
gömme teg ffraa solsens hete ti [ath solsens hedhe
rödher tha och dragher] makten aff mennisken
gömen suedborännne och van makter mökith och
stundom inleder hyre och galenheth thz vij er
ath tu skall ey late teg ti ath epocras sigir i
afforissmis ten bok mz latende och purgacionis
drik äre dröfuelige i te daga som kallass canicu-
lares ter bögynes vij dag effter Sancte päders


p 479

och Sancte paauelss dag och endis viij dagen
effter Sancte laurizi dag tu skalth ey late teg
paa iij kalende säptämbris ti ath taa dör tu indan
eth aar eller ffanger galne eller skab eller klaade
eller illeluctende sueth Jtem aadreman siger i
augusto taa vakte teg fför kaall math ho som
later seg annan dagen ix dagen xx dagen taa
skall han döö thz aar hoo som later seg fförste
maanadh dag ter augustus ingaar eller varder
saar eller tager läkedoms drik taa dör han strax
eller annan dagen varder tordön taa skule maange
mänisker döö och varde siuke augustus siger tu
skal icke late teg i min tid äth ey kaall halth
teg aff ffisk äth nelicke barn som taa ffödis bliffuer
kösk och enffaallig och vffruktsammeligen
Scorpio er thz viij tekn thz regere blädren
och bakstacken och vatn gaangen och blodh gaangen,
Thz tekn er onth saa ey korn och plante ey trä
i thz tekn skal thu ey bäre naagen lekedom till
tässe stöcke, hoo som i thetta tekn varder ffödh
han er kaall och falsk en liugare och förrädare
han skall vare viss vti onskap och möströstig och
bram aff farffue och gierne rödh ok haffue eth
trinth anlete ok huffuodh och sköne ögen och
smalth liff och i alle ting stadig
Säptämber er ten ix maanadh taa skal tu
late teg taa duger badh drik kaall gete melk
ffastendis thz hielper magen och lungen äth stekth
äple och sudne pärer och agermoniam alle haande
math och dricke er taa hälsomligth drik taa miöd
lath teg ey paa vij dagen kalende octobris ti
ath thz gör hugen vanskelig och fföder ikth Jtem


p 480

aadreman siger ho som later seg xvi dagen eller
xviij dagen i Säptämbris han skall dö samme
aar varder tordön thz tekner ffulth korn och
herres och fförstes dröffuelse Säptämber siger i
mjn tidh er alsom nötteligesth ath late seg äth
ffärsk osth och drik nyth vin som kallas moosth
och tag taa läkdoms drik barn som taa ffödis
bliffuer i alle sine dage modelicht och rätuiss
domare
Sagitarius er thz ix tekn ter vti er goth
latende och thz regere lederne och rebenen och
öffuerfflödigheth och ffingrene och tenderne alle
tässe stöcke skal tu icke bäre läkedom ath men
thetta tekn regere och skall tu icke sätte teg
kopper hoo som i thetta tekn varder ffödh han
skal vare höfferdig och kön och en stor man-
slagare vildh och vredh skodher en löynare och
fförrädare och skal han haffua godh löcke och
doch icke saadanth mz ärens vägne han er groff
och haffuer eth lankth skäg och skal haffue alle
ting käre
October er ten x maanadh han er helsomlig
taa lath teg taa duer badh mz varme stene drik
taa mosth gak icke taa i rimffrosth alle ätende
vare äre taa gode tag ey mökith läkedom ffisk
och köth rense taa vaske mellan hudh och köthet
ath ingeffär muskath äth icke krabbe för ti te
haffue eder i tenne maanedh söth och surth öll
er like goth, i tenne maanedh taa maa tu late
huar aader saa väl aff mediane som aff epatica
eller huffuodh aaren fförti ath all kroppen skall
taa purgeres aff onth väske och alth lekomit skal


p 481

renses aff onth blodh mz blodlat och blodit fför-
klares taa i mänisken, Jtem aadreman siger i
octobri taa är alle ffulle och ffyre ffötte dyr
gode vten krabben tin drik skal taa vare säte-
ffär galiga och kanell ho som later seg vi dagen
thz aar skall han döö varder torden thz tekn[er]
hääth vär och lithet korn och liten ffrukth af träne,
october siger i min tidh taa lath teg icke blodh
bade icke äth ey taa naagith diurs huffuodh tag
ey läkedoms drik barn som födis ffaanger ondh
nature och aller verste tunge
Capricornus er thz x tekn taa maa tu saa
och plante och icke lage teg vtan teg tränger aff
nödh thz tekn regere knäne och senerne och
hoss knäne äre ij aadrer som man maa late fför
lände verk och knäuerk och skall tu icke late
töm vtan maanen er i thetta tekn, ho varder
ffödh i thz tekn han skal haffue trinth anlete
diupe ögen laange ören och laang halss och lithet
brösth han skal vare doll och arm och fförtredelig
och vhöffuesk kösk och vhörsom aff hierthet ok
vill och vaktig i alle sine ordh
Nouember er ten xi maaneth taa [skal] tu
late teg badh duger taa nyth öll och nyth brödh
hielper taa magen tag läkedoms drik och purga-
cion och äth ter effter kannill ligritze och andre
gode kruth som borth ellter kollesoth som heder
senerver göm tine fföter varme melk haaning och
miödh the gaffuene taa slaa huffuodh aadren fför
hufuodith och fför ögenen och maa tu taa slaa
huilken aare tu vill och tage huadh teg löster
till läkedoms drik tu skall ey late teg taa paa


p 482

annan kalende decembris fförti ath thz er mökith
skadeligth
Jtem nouember er en mögith nöttelig och
hälsomlig maaneth ti ath mästeren baliemes [ga-
lenus] siger ath inthet er flyende men alle ting
äre taa lofflige ath äte ok dricke och alle ting
som förbiudis i andre maanede [äre] taa hälsom-
lige i tenne maanedh Jtem siger aadreman i
nouembri maanedh taa bade ey heth fförti ath
badh är vkösthetz ämbete görss thz behoff taa lath
thz blodh som staander vnder huden vakte teg
fför kull tin drik skall väre canel ingeffär calippe
hoo som later seg xvi dagen eller xvij thz aar
skal han dö varder torden thz tekner ffulth korn
och eth glädeligith aar, nouember siger i min
tidh taa lath teg icke vtan teg tränger äth ffore
melk ter aff öges tith blodh och gör ffagerth
anlete barn som taa ffödis varder försynligith och
godh skötte.
Aaquarius er thz xi tekn ter vti er goth
latende thz regere benen neder till ffoten ter
äre och ij aarer vti tem skal man icke late och
ey bäre naagen läkedom till töm i thz tekn ho
som i thetta tekn varder fförtörneth han komer
icke snarth till seg igen ho som i thetta tekn
varder ffödh han skal haffue eth ffulkomith an-
lete och stor buk och eth ben längre en thz
andeth han skal haffue vanskelug arme och vbe-
quemme till ath arbete mz han skall icke vare
viss han skal vare andre nötteligere en seg sielff
han skall haffue eth klarth anlete och han er
mildh och barmhertig och okösk


p 483

Desember er ten kxij lmaanedh taa maa tu
late teg och badh er taa goth drik miödh och
goth vin göm teg fför ffrosth äth galiga och
säteffär äth ey eth maaltidh paa thz andeth ti
ffaste er godh stundum lig icke lätie ffull men
gör huadh tu giter eth bertram och ingeffär mz
brödh äth cardemom lösen er taa gangneligith
slaa huffuodh aaren fför huffuodh soth desember
er mögith helsomlig ti huadh te andre maanedhe
ffördriffue thz veder quger han ladelse och läke-
doms drik maa alle göre och dock mz maatelig-
heth ti ath galenus siger ath maateligheth er alth
lekomens gömilse tu skalth ey late teg paa ten
vij kalende i ianuarii ti ath enten dör tu innen
eth aar eller tine syn och sinn vanskes eller tu
ffaanger skälffue soth
Jtem er märkiande ath i aareth äre iij daga
alsomvoldigiste vaadeligeste ssaa som äre kalende
viij aprilis viij kalende augustij maanedh och anden
kalende ianuarij ho som taa varder saar han dör
tredie dagen eller ffaanger vanskelig soth och
läkedoms drik och purgacion er taa dröffuelig
Jtem desember han opffuller alth aaret och
siger en mästere ath desember är saa som eth
kar i huilkith fflere ting beuaris desember be-
uarir och oppffyller thz som andre maanede haffue
til inthet giorth fförti ath huarth mäniske maa
taa väl tage läkedoms drik och late seg vtan all
ffare och vaade och maa man taa vten all skade
äte och dricke thz som fför i te andre maanede
fförbiudis


p 484

Jtem aadreman siger i decembri vakte din
hierne fför köldh ath tu maath bliffue alth aarith
karsk i tith huffuodh lath huffuodh aadren bade
huor offte tu vilth äth bertram och ingeffäre ho
som later seg blodh vi dagen vij eller xv dagen
thz aar skal han dö ho som saar varder siste
dagen desembri eller tager drik han dör strax
eller annan dagen eller innan en timme varder
torden thz tekner ffulth korn ffredh och en dräkt-
ighet, desember siger i min tidh om thz görs
behoff [tha ladh tegh] blodh aff huffuodh aadren
äth pepreth math och äth muskath tag ey nogen
drik, barn som taa ffödis varder rätuis dommare
mäktig och veldig och okösk alle varme ting äre
lemerne gode i desember
Pisces er thz xij tekn thz er baade goth och
onth saa och plante thetta tekn regere fföterne
paa huar ffoth er iij aadrer ten ene er paa ten
store taa hon er godh fför ten blädre som i an-
lethet er och fför ssaar och magen och gannen
thz gör ten anan aadre paa ten lille taa er ten
tredie aadre er veder ankelen hon er godh ath
late fför sten och hoffne ben ho som i thetta tekn
varder ffödh han haffuer gierne eth storth huffuordh
och store fföter ok er ffager i alle sine lemer


------------


Jtem merk om nytars dag om söndag
Jtem kommer nytaars dag paa söndag som
vaar herre vnderuiste ten profeten iosie och en
paaue i rom som heth esdröm taa varder godh
vinter och storth väder om vaaren tör sommer
vinith växer och ffaaren öxles och mökit haaning


p 485

varder til och godh ffredh och mökit korn ok
vin och gamal ffolk dö varder eth barn ffödh
her vti thz varder storth och sköt,
maandagen
Jtem komer nytaars dag paa mondag taa
varder storth väder om vinteren och mökit vinther
godh sommer och godh värlyg vyneth skal växe
ffolkit skal vare sunth och byr skule dö varder
eth barn taa ffödh huadh heller om natten eller
om dagen thz skal varde sterkth
tisdag
Jtem komer nytaars dag om tisdag taa varder
mörk vinter och möken rengn och godh sommer
tör hösth mökit korn kuiner skule dö aff barn
herre och fförste skule och taa gierne dö och
ffar skule fförga och vin och vax fförderffues
och äple och ffrukth fförgaa varder eth barn taa
ffödh thz varder gerikth och sterkt och dör gierne
vnder suer[d],
onsdagen
Jtem kommer nytaars dag om onsdagen taa
skal varde haardh vinter godh ffrukth skal växe
vnge mäniske skule ffasth dö en godh somer varder
och en medel maate hösth mögit korn varder och
lithet vin och möken sne skal varde, on nogit
barn ffödis her vti thz varder en vis mäniske
torsdagen
Jtem komer nytaarss dag om torsdagen taa
varder godh vinter och may maaneth ffull mz
väder en godh sommer ok en godh hösth och
godh ffredh herre och fförste skule varde siuke
ffrukth skal väl vexe mökit rängn ok mökit suine


p 486

dödh skal varde, ffödis eth barn her vti thz
varder erligth,


ffredag
Jtem kommer nytaars dag om ffredag taa[skal
vordhe möghel snee och] vinterfulle veier godh
vaar och godh sommer och tör hösth och möken
verk i ögen och möketh vin och mök[et] haaning
och mökit korn varder vnge barn dö och fffar
fförga vnge quiner döö aff barn och örter varde dyre
varder eth barn ffödh taa varder thz gierne okösth,
löffuerdagen
Jtem komer nytaars dag om löffuerdag taa
varder vinter mörk och mai monit väder ffull och
ostadig somaren vaath möken sne varder och
ffrukten fförderfues och maange huss brändes och
ffolkit ffanger maange haande siukdomme i och
gamalth ffolk dö ffaar och haaning fförderffues
och ffrukten och stor brysth varder paa korn
och mökit storm varder barn ffödh thz skal mökit
liuge och thz skal varde lath i alle ting
-------


ffor ffallendis soth alsom bästh
Jtem skal man tage en ffrödh och fläcke
henne ath baken mz en kniff och tage vth leff-
ueren och suepe henne vti eth renth kaalbladh
och brenne henne vti pulver och giffue ten ath
dricke i goth vin som samme siuke haffuer thz
hielper men ffröden skal brendes vti en ny ler-
potte men hielper thz icke fförste sin taa skal
man göre thz saa tith som behoff görss och thz
hielper vten tuill


p 487

Aries er thz fförste tekn taa er goth latende
fför vtan huffuodh aadren ey skal man koppe
säte paa hal[l]se taa er goth ath köpe sko och gotz
vth ath sende thz komer raskelig igen taa er
goth ath skäre nye kläder och korn ath saa taa
er onth ath gifftes och hus ath bygge
Taurus er thz andet tekn taa er goth ath
saa och impe trä och örter alth som ffasth skal
vare i iorden taa er goth huss ath bygge och
anamme och ath ffaa seg hustru och ath skifte
boskap och ath bögyne thz som länge skal vare
Gemini er thz tredie tekn thz er goth ath
bögynne ten ting som raskelig skal ändes
Canser er thz iiij tekn taa er goth ath bö-
gynne ffeyde och örloff och all ting som raskelig
skal endes och stadelig bliffue skal
Leo er thz v tekn. taa er goth ath bögynne
murgierning och ey träuerk ath bögyne fförti thz
brender gierne op
Virgo er thz vi tekn thz er stadigt taa er
goth ath saa korn och impe trä och läge humble
och ath fferdes vth män taa er onth ath lägge
grunval
Libra er thz vij tekn taa er goth bladlatende
och huadh man taa bögynner thz skal raskelig ändes
och ey varigth bliffue
Scorpio er thz viij tekn taa er goth ath ffare
i ny hus och ath göre thz som stadigth skal vare
onth blodlatende [och exteskaff och frydh ath
giöre eller seyle eller färdis]
[Sagitarius er thz ix tegen tha er gott blod
ladh och gotth ath beginde al then tyngh som


p 488

mz ildh skal giöres och raskelygh endes och hwad
man tha begyndher thz blyffuer jke stadighth]
Capricornus er thz x teghen tha är gotth ath
begindhe al thz som raskelygh skal endes]
[Aquarius er thz xi teghen tha er gott ath
bygynnde alt thz som länghe skal vare och stad-
yght skal blyffwe grwndvol ath läghe och hws
ath byghe aff steen och trää tha er gotth ath
gyffthis och onth ath vondre forthi han kandh
ey komme raskelygh j gen]


(Efter Kongl. Bibliotekets handskrift med gammal signatur
(Antiquitets-Arkivets) K 45, från början af 1500-talet,
supplerad på Danska ur codex Grensholmensis i Lin-
köpings Stifts-bibliotek, sign, Samlb. 1 a, från samma tid.)


p 490

Här byrias aff trätighi dagha ther äro j
hwart manadha skipte huilke dagha ther
nyttelike ära til alt ophoff oc huilke som
ey ära nyttelike


Then förste primsdagh är nyttelik til al at-
häffwe Än barn födis tha wardhis thz dyrlica
sniält oc wälmält oc boklärth, än wadha tol thz
a vatn, än thz vndan dödh kombir tha wardhir
thz langliffuat Än om mö födis ta wardhir hon
langliwat och faghir oc likelik oc gömir rät oc
hon faar et märke j sin mun ällir j henna bryn
Än vidh aldhir om hon sot faar tha ligghir hon
länge Än om tik drömir tha wardhir tik thz til
glädhi Drömir tik thz thu vintz aff thina owinir
tha vindhir thu oc a them dagh, tha är got blodlat

Then andre primsdaghin är oc nyttelik til
alt ophoff at köpa oc at sälia oc a skip at föra
oc ärende at fara oc yrtagardha at göra oc kaal-
gardha oc at äria, Födis barn tha wardhir thz
sniält oc wäluiliokt oc säligt Födis mö tha
wardhir hon thz sama Drömir tik ta scal thu
them ey sätha foe thy the haffua enkte at tydha.
Wardhir man siwk tha wardhir han sköt hell. Oc
thiuffnat fintz sköt Oc tha är got blodlat
Then tridhia primsdag scal man sik affhaldha
aff all thing vtan thz ena ther man minzt wilia
äpthir haffwir kaalgardh scal man ey göra for
thy at han forwardher mz onda yrthir Thiuffnath


p 491

fintz rasklica Dröma scal man ey tro. huar som
far siukdom han gar ey vndan Oc huilkit swen-
barn som tha födis han wardhir mykit hyrogalin,
oc girig til annars manz tingh oc näplica wardhir
han gamal och näplica far han godh dödh Födis
mö tha wardhir öhon mödosam och girnas til
manga män oc ey wardhir hon langliwat Oc tha
är krankt blodlat

Then fiärde primsdagh är godh til alt op-
hoff Barn at säthia til bok oc at göra mölnor
oc thiuffnat fintz sköt Huar som siuk wardhir
han döör antigia sköt ällir han ganger näplika
vndan oc dröma haffua ekke rasklica at säta
Födis barn tha wardhir han landith orät oc got
blodlat är fra siäxt tima oc til nons tima

Then fämpte primsdaghin är ey nyttelik
til at taka läkedom huar som flyr tha frägnar
man han antigia sköt dödh ällir fangin Thiuffnat
fintz Oc dröma dwälias tho wardha the som tik
drömir än en godh man scal thu them sighia
Mässo scal thu läta siwnga, Födis barn ta döör
thz sköt Födis mö tha far hon ondh dödh Oc
är tha ilt blodlat

Then siätte primsdagh är nyttelik til all
weydhespil oc höka at taka Thiuffnat fintz Oc
dröma warde sanne oc äy thu scal them sighia
födis barn thz wardhir langliwat oc säligt oc ta
är goth blodlat

Then siwnde primsdag är nyttelik til thz
ena Om nakar man flyr tha fintz han sköt Siuk
man far han läkiara tha helis han Oc huat tik
drömir thät gangx sköt Oc dröma sannas äp-


p 492

ther langan tima Födis barn tha wardha the
godh oc nyttelik Oc blodlat är tha got

Then attunde primsdag är god til at sa
Oc bi at föra aff stadh oc j annan Än thiuffnat
görs tha fins han ey Wardhir man siuker tha
liggher han länghe oc gar tha vndan Födis barn
thz wardher rikt oc döör j önsko Oc tha är
got blodlat

Then niende primsdag är got oc nyttelik
til all gherning Dröma gangas innan tolff dagha
Far man siukdom tha liggher han länge oc far
tho böthir Födis barn thz wardhir got oc liffwer
länge oc tha är ey got blodlat

Then tiende primsdagh är nyttelik til
manga gherninga. thiuffnat fintz sköt Oc dröma
redhas innan fiärdha dagh. Wardher man siwk
tha liggher han ey länge Födis barn thz wardher
rikt oc far marg rike, ey är tho got blodlat

Then ällopte primsdag är got ärinde at
fara dröma ganga sköt innan triggia dagha fräst
Thiuffnat fintz ey Siuke män thola liffs wadha
Födis barn thz wardher rikt Oc fra siäxt tima
oc til nat är got blodlat

Then tolffte primsdag är nyttelik til al
gherning at sa oc at qwinno tiggia oc hem at
föra Thiuffnat fintz sköt Huar som siukir wardher
han liggher länge oc far tho böthir Dröma wardhe
sanne oc gangas mz glädhi Födis barn thz wardhir
renfärdelikit Oc tha är got blodlat

Then trättonde primsdag är nyttelik til
mang athäffue Thiuffnat ther ta fintz görs aldre
Siukir man far böthir Dröma ganga ther äpthir


p 493

som the drömas Barn thz ta födis wardhir köp-
man oc wredh man oc langliwat oc got blodlat
är tha fra siäxt tima oc til apton

Then fiortende primsdag är nyttelik til all
tingh Thiuffnat fintz tha sköt Dröma wardhe
sanne oc sköt gangas the Siukir man ligghir
länge oc far tho böthir Barn ther tha födis
wardhir langliwat oc swikolt oc got blodlat är
allan daghin

Then fämptonde primsdag scal man ey
testament göra Thiuffnat ther ta görs fintz ey
Dröma haffua got astund Oc siuka manna wadhe
Födis barn thz dör j önsko oc tha är ilt blodlat

Then siäxtonde primsdag är nyttelik Thiuff-
nat fintz Oc huar som han far tha frägnar man
han dödh Oc dröma wardha näplika godhe oc
the fulkompnas äpthir longan tima Oc siuke män
fa bothir Oc födis barn the wardha langliwat oc
fatigh Oc tha är ey got blodlat

Then siuttonde primsdag är bäszt til al
tingh at sa oc barn til skola sätia Dröma gangas
innan tolff dagha Siukir man ligghir länge oc
far tha böthir Barn ther födis wardhir sälikt oc
tha är ey got blodlat

Then adhertonde primsdag är got til al
athäffue husfru at tiggia oc barn til book at sätia
Barn ther födis wardhir winlikt oc manlikt Oc
thiuffnat fintz sköt Dröma gangas innan tia dagha
mz lönlikhet Mässo scal lthu lata sighia Barn ther
födis wardhir ärlikt oc ey langliwat
Then nittonde primsdag til all athäffue är
han got Oc thiuffnat fintz sköt Dröma gangas


p 494

innan atta dagha. Födis barn thz wardhir örlik-
samt Oc saar helis Oc tha är got blodlat

Then thiugonde primsdag är ey nyttelik
fore thy thiuffnat fintz seent ällir aldre Oc dröma
haffua ey at sätta. Huilkin man ther siukdom
far han ligghir länge oc far tho böthir. oc barn
ther tha födis wardhir arffue thäs manz oc thiuff
oc owän Oc tha är ey got blodlat

Thän förste oc thiugonde primsdag scal
man sik aff gherning halda Oc thiuffnat fintz sköt
Dröma haffua ey at säta Oc siuke män liggia
länge oc fa tha böthir Barn ther thafödis warde
arffue thäs manz Oc tha är ey got blodlat

Then andre oc thiugonde primsdag tha
wardhir sämian oc trätta vtan swik Oc thiuffnat
fintz Dröma haffua ey at sätta Siuk man ligghir
länge Barn ther födhis wardhir klosthir man Oc
tha är got blodlat

Then tridhi oc thiugonde primsdag är
onyttelik Dröma scal thu ey sighia ther tha
stundom gangas innan adhartanda dagh Siuk
man far böthir Barn ther tha födas fa mykin
horlosst oc tha är got blodlat

Then fierdhe oc thiugonde primsdag är
nyttelik til ophoff Oc thiuffnat fintz ey Alt thz
tik drömir thz är tik til glädhi Siuk man dör
sköt Barn ther födhas wardha syndok oc offwir-
fara marg konungx rike Ok tha är got blodlat
arla dagx

Then fämpte oc thiugondhe primsdag scal
man sik affhaldha aff alla gherning ther man
forma Oc thiuffnat fintz ey Dröma tekna til-


p 495

komandha rätzl Siuk man döör Barn ther födhas
thola manga wadha Oc tha är got blodlat

Then siätte oc thiugondhe primsdag scal
man sik aff gherninga halda Oc thiuffnat fintz
Oc dröma koma til glädhi Siuk man dör sköt
Barn ther födas wardha ey rik oc ey fatik Oc
tha är got blodlat

Then siwnde oc thiugonde primsdag är
nyttelik til al athäffue Oc thiuffnat fintz Siuke
män fa böthir Dröma gangas mz glädhi Barn
ther födas wardhe vsle Oc tha är got blodlat

Then attandhe oc thiugonde primsdag är
onyttelik til mang thing Oc thiuffnat fintz ey
Siuke män fa böthir Dröma wardha oskälike Barn
ther födas wardha glömsk oc tha är blodlat got

Then niende oc thiugonde primsdag är
nyttelik Oc thiuffnat fintz oc dröma gangas sköt
vtan wadha Barn ther födas wardha got lykkosält
oc witsamult propheta föt Oc tha är ey got blodlat

Then xxx primsdag är nyttelik til all ting Oc
thiuffnat fintz Dröma sannas Siuk man döör Barn
ther födis fölghir marg idrät Oc tha är got blodlat


(Efter Arne-Magn. handskriften 45 i qwart: Stads-
lagen; se sid. 10 härstädes.)


p 496


Begagnade handskrifter.


1. Codex 45 i qvart af Arne Magnæanska sam-
lingen på Universitets-biblioteket i Köpenhamn; till-
hör medlet eller senare hälften af 1400-talet och
har 1023 blad med gammal skrift; 24-27 rader på
sidan, stor stil med röda rubriker, initialer och
streck. Innehållet är:
1. Magnus Erikssons Landslag, anförd af Schly-
ter under n. 21 i elfte bandet af Sveriges Gamla
Lagar, Lund 1865.
2. Uppsatsen "aff trätighi dagha ther äro j
hwart manadha skipte", bl. 93 v.--95 v., aftryckt
här sid. 490-495.
3. Det lilla utdraget ur Harpesträngs Läkebok,
bl. 96-98, afryckt här sid. 3--9.
4- Missa de quinque wlneribus christi, bl. 99
--101 v. Börjar med en 20 rader lång rubrik på
Svenska: Thässo Mässona giorde sanctus petrus
apostolus förste pawe j room aff ihesu christi pino
oc hans fäm vndher -- --. Är en ritual i liturgisk
ordning, med tillhörande sequentia, Festinemus qui-
dem vere, hvilken är intagen i samlingen Piae Can-
tiones, sid. 85--90, Sthlm 1886.
5. Jtem tässo mässor sculu latha sighias then
tidh nakar wil färdhas ällir noghor ärinde främia.
Sex rader på bl. 101 v.
6. Två recepter, 8 rader på bl. 101 v., af-
tryckta här sid. 10.


p 497

7. Lista på Tyska rikets alla väldigheter i
hierarkisk ordning, 49 rader, bl. 102. De äro:
kejsaren, 3 ärkekonungar, 4 hertigar, 4 markgrefvar,
4 landgrefvar, 4 borggrefvar, 4 grefvar, 4 välborne,
4 riddare, 4 städer, 4 torp, 4 borgare, 4 bönder,
8. Två tillägg till Stadslagen, bl. 103 v.
Med handstil från 1500-talets slut följer på 5
sidor Lex duellj Sueca & Gotica, eller det stycke ur
"hedna-lagen" som Olaus Petri anfört i sin Svenska
Krönika (sid. 50, 51 i upplagan 1860). Sist på 3
blad med samma hand 20 biografiska data om Gustaf
I och hans 9 barn.
2. Handskriften C 601 i Upsala Universitets-
bibliotek, en qvart af 158 sidor, från slutet af 1400-
och början af 1500-tale; blandadt innehåll, skrifvet
med olika handstilar, på Svenska och Latin. Utom