This electronic version, distributed by Språkbanken, may only be used as a complement to the printed text, not as a substitute for it. It does not contain all the information of the printed edition nor has it been properly proof-read. It may, however, be useful for generating KWIC concordances etc.

Svenska Medeltidens Rim-Krönikor

Andra delen. Nya eller Karls-Krönikan. Början af Unions-Striderna samt Karl Knutssons Regering. 1389--1452. Efter en original-handskrift utgifven af G. E. Klemming. SFSS Bd 17. Stockholm 1866.
p 1

Wilie i manga vnder höre
ther aff wil jach redho göre
och lata her epter forstanda
mangfallelica swenska wanda
thz hende sik swa eth sinne
at swenska hyllade ena danske qwinna
hon heet drotning margaretha
widha skal man tholiken letha
som saa kan mz klokscap vmgaa
och the ryka saman fae
Sverige danmark och norrigh
Senth födis annan qwinna sligh
mik tykte the svenska ey wara kloke
tha the henne til höffdinge toke
the waro gantzka flaka thaa
at engen thera matte riket forstaa
vtan ginge twert fraa thera lagh
thz angra thöm sidhan margan dagh
thera lagh wisa swa
thz vtländzkir i riket ey radha maa


Sidhan riket kom til henne handa
tha öpedes swenska manna wanda
Vtlandzka fingo al land och sloth
och swenska hyöllos ey vtan for spoth

p 2
hon haffdhe sidan idhelica vtinnan sin akt
at swenska sculde aldregh koma til makt
J thz tenkte hon vppo
huru hon gotland ater fae
som hertogh erik haffde til panta sath
och pryska herra haffde aff honom faeth
hon samelde folk j thz sinne
aff sina thry rika gotland at vinne
och sendhe thöm til gotland swa
almoghen hyldedhe thöm strax thaa
öuer alt landith alt om kringe
Wysby stadh the tha ey finge
the pryska herra haffdhe honom tha jnne
the kunne henne men ta ey vynne
the bygdhe a landit fäm fästa
Sidan komo the pryskä thöm at gestha
the fördhe af pryssen swa storan skara
Drothninga folk fingo tha fara
the pryska rykto j landit jn
och wunno the slotten j thetta sin
Somme dechtinga sik borth mz harnisk och haua
aff somme sloth sik til fanga gaffuo
hwo försth aff gotland kome kunde
han loffuade goth i alla stunde
tha dothninga halp thz örlogh jnkte
eth annat vpsath hon betenkte
nmz the pryska at dechtinga swa
och ther meth gotland ater fae
ffor xx twsant nobele stoth thz j pand
thz wilde the hana j geen forsand

p 3
hon loffuadhe thöm thz ater faa
och lagdhe en skat a sverige swa
aff huar stube xij öre stokholms vtgiffua
om the j hyllest vildhe liffua
almogen thz jlle behagha
then skatten the togh swa vtdragha
och giordhe thz willelica ther vppo
at gotland til sverige ater foe
thz hörir mz retta til sverigis krona at wera
thy wille thz svenska ey vntbera

Tha thz war alt komith til
som hon riken haffua wil
tha togh hon at huxa vppo
huo riken sculde epter henne forsta
aff pomeren loth hon hente til sik
en vngen herra heeth buggesleff
eth annat napn han tha fik
och kalladis sidan erik
Sith rath loth hon saman kalla
aff sina thri rike alla
tha the herra til saman äre
sagdhe hon til thöm there
faen idher en konungk medhan wi liffua
tha maa riken saman bliffua
the herra sik beradhe
och fruchtede ey for henne onadhe
vtan swaradhe henne swa ther til
nadogh fruwe saa lenge gudhe wil
at wi niwtha idher liffuadagha

p 4
annan herra vilia wi ey haua
Drothninga swaradhe thöm mz haste
Jach hauer idher radh idhert betzta
Vilen i nw ey göra swa
tha foen riken i wodhe staa
och epter min dödh faen i kiffue
thi wisselica riken ey saman bliffue
Jach tenker j forsma then herra for thz
at han är födht aff wore edht
Drothninga giordhe sik sore vredh
rikens radh wardh tha leedh
och giordhe sidan som hon vilde
at the henne vredhe stilde
och sagde til henne som i haua fore
jdert radh wi alla gierna göra
hon takade och jethe thöm nadhe
at the lydde henne radhe
och loth then herra strax hylle
sina rikis radh alle
Sidan sende hon honom til sverige jn
mz hennes folk och hoffesyn
the svenska herra kome moth honom tha
mz stora äre honom vntfaa
och honom strax til morasten föra
til thera konung honom ther göra
tryggia edhe mondhe han thöm sveria
försth the helga kirkio at veria
henne räth störkia och ey forheria
och alla rikesins jnbyggiara räth störkia
vtländzkan räth j riket ey dörkia

p 5
annan edhen swor han saa
rätwiso at elska hvat han maa
och orätwiso at fordriffua
e mädhan han maa liffua
tridia swor han wara trygger och thro
hwar then man i sverige boo
och engen vtan doom forderffua
gudz hyllest motte han ther mz forwerffua
ffiärdhe mz jnföddom raadha
slot och län for allan wadha
och ey taga vtlänzkan i sith raadh
och styra riket medh lag och nadh
ey maa han och myndre göra
kronuna jngeld thz ma man höra
ffor then konung epter kan koma
thz är alt giort for rikesins froma
ffämthe edh swor han saa
olagha skat ey at leggia vppo
vtan berga sik aff kronuna rentha
och almogenom jngan tunga hempta
vtan thz kunde saa hendha
at örlogh sik moth riket wende
och ther til andra edhe mera
jach wil ey nw vptälia flera
tha han war saa erliga koreth
och haffde sina edha sworit
honom swore alla laghmen thera edh
och almogen samuledh
at alla honom fore konung haua
och störkia hans räth j alla daga

p 6
och honom lydhno standa
som lagelica bör j alla handa
och alla hans laga skat mz vilia vtgöra
thit han wil scule the honom föra
Sidan reeth han sina erix gatw
som lagen wisa j allo matw

Drothninga margareta togh sidan huxa vppo
huru han kunde ena drothning fae
och loth ater saman kalla
sith raadh aff rikeno alla
och sporde thöm at thz sinne
hvar the trösta ena juncfrw finne
och sagde til thöm saa
J engeland wiste hon henne at faa
och giorde thöm sodana skäl
at thöm nögede thz alla wel
nogath epter hon tith sendhe
biscope och riddara som sculde thz endhe
mz thöm manga helledhe froma
tha the til engaland koma
mz äre vntfik thöm konungin tha
the lotho honom thera ärende forsta
som the epter vtsendha waro
konungin loth thöm wel swara
her thure bentson troloffuede hans dotter tha
a konungk erix veghna giorden saa
thera skip lotho the redho göra
och then jomfrw til dannemark föra
tha the komo for danska strandh

p 7
mz äre fördes then jomfrw a land
konung erik vntfik hona wel tha
drothninga margareta giorde och swa
drothninga loth strax redha til
och konungx bröllop göra wil
hon loth redha manga handa
j lundh mondhe thz hoffuet standa
hon loth tith saman kalla
prelata riddara och swena alla
the herra giorde som hon bath
och komo til lundh then sama dagh
hon haffde thöm fore lagt
the komo ther mz pris och makt
the redhe sik wth som the best gatw
the waro ther glad j allo matw
manga edhle qwinnor tith och fara
mz manga högelica jomfruwor skara
pipara baswnara och altskens leek
man ther omneth höre fik
the dantze hoffere ware kathe
och giordhe thom glad j allo mate
mangt skönt öörs man ther framledde
mz gyllene stycke och sylke bredde
the herra ther a ridha dösth
och giordhe sik glädie och mygin losth
medhan thz hoffuet monde standa
the hade forgetet sorgh och wanda
the herra toghe orloff heem fara
hwar tith honom lösthe wara

p 8
Genstan epter litla stundh
öpedes ater och manga lundh
drothninga och konungin eth örlogh böria
mangen man motthe thz sörghe
mz the holzte herra
thesse thri rike matte tesse werra
konung erik for ut mz sina makt
holtzte land vinna war hans akt
Jnkte han ther schaffe formatte
vtan then manlikeste ridder han atte
loth han hals hugge there
drothninga war thz sore kere
her abram then ridder hethe
lenge scal man tolken lethe
som er swa wis och saa rike
til manheit war ey tha hans like
han miste sit lyff i godhe throo
gudh vnne hans siel i hymerike roo
konungin for sidan ater heem
the holtzter giordis tha ey mygit meen
tha drothning margareta thz spordhe
at han ther ey mere giorde
tha for hon til flensborgh
och fik ther mere jemer och sorgh
hon menth ther dechtinge
at hon gottorp til danmark finge
ther bleff then forstinne dödh
gudh frälse hennis siel aff alla nödh
til rosskilde henne förde
ridder och swena som thöm börde

p 9
ther lotho the henne lik begraffua
och bodhe gudh hennis siele haua

Konung erik kum tha til makt
och fik schatten hon haffde saman lagt
och riken fry i sina hand
bodhe slot steder och land
Sidan styrde han riken saa
som man her epter höra maa
aff Sverigis wanda wil jach sigia
aff danmarkx norigis nw at tigia
Jach maa togh wel sigia hera
tha haua en deels then sama keraSverige borieden styra saa
vtländzka slotten och länen faa
the sculde tha raadha öuer land och slot
Swenska hyollos for hath och spot
och wordhe aff allom forsmadhe
the vtlänzke ouer alt riket raadhe
han aktede ey thz han sworo
tha the han til konung koro
han swor riket mz jnländzka raade
och styra thz mz lagh och nadhe
han swor och tho at holdhe
at swenska sculde slotten och länen wolda
ffulitith mondhe han the edhe holda


En ridder war när konungin tha
her henning konungxmark han heet swa

p 10
konungin gaff honom thes pris
at han war bodhe klok och wis
hwat honom lyste konungin raadha
hwat thz war til gangn eller skada
thz sculde ther alt vidher bliffua
om svenska raadh vilde han ey giffua
konungin huxade alt tith vppo
huru han the svenska forderffua maa
mz lankt örlogh och manga herra daga
thz matte the fatiga sveska claga
han hiolt thz örlogh i holzte landa
ther for komo manga svenska j wanda
the sculde tith saa kostelica fara
arffua och egho fingo the ey spara
mz storan kost och manga swena
mente the konungx hyollest forthiena
thz kunne thöm togh litit forsla
the nogoth aff honom fingo ware fulfaa


Ena reisa han til femor giorde
saa widha man thz sporde
mz manga skip och storan här
thz rönthe femorlinge ther
han laydhe j land och wilde stride
manlige the femorlinge bydhe
han sprang sieluer i then strand
och bat sith folk alt tredhe til land
hade the svenska tha ey warit
fful ildhe hade han tha farith
the hulpe honom aff then nödh

p 11
annars hade han wordit slagen dödh
the femorlinge sidan jlla fara
konungin bath thöm jnkte spara
the flyde vtinnan en kirkio heter borg
thöm giordis ther pino och mygin sorg
konungin loth thöm aff kirkiona taga
hwar en trot aff thöm draga
och sidan aff kirkiogardan driffua
the vtan wore lotho thöm ey liffua
the stungo thöm ginom mz there spiwt
och kastade thom saa öuer kirkiogarden vt
the vtan stode högge och stunge
at thom fiol vt bodhe liuer och lunge
han hade togh makt nogh ouer thöm raada
thy motten giort thöm betra nadhe
en loth han ther mera göra
qwinnor och barn alt tedan föra
qwinnor och möör worde ther skämd
gudh forbarme sik ouer then omilde hempd


Konungin vilde ther ey lenger wara
thy monde han til danmark fara
och giorde sidan reisor manga
til flensborg the wore saa langa
ther sculde the svenska ligge
offte the hielp aff konungin tigge
thz halp thöm tog ey vette
han vilde thöm ey vntsette
the svenska sculde alt tith vtfara
och vtländzka fogadhe hema wara

p 12
the svenska worde offte gripne och fanga
hertogen hiolt thöm manga aar j twanga
konungin vilde thöm ey lösa göra
Saa gik the svenska som man maa höra
the lopo vt och in som fanta
vtlandzka fingo thera gotz til panta
Sielffue sculde the fengeilse och kost betala
thz war thöm jemer och mygin qwala
medan the i konungx reisa woro
fogaden mz theres landbo jlla foro
offte the thz for konungin kera
engen both vilde han ther a föra
vtan stadde mer oräth göra
hvar köpmän epter thera bering fara
hans fetalie thöm ey spara
the togo fra thöm gotz och schippe
mz nödh the mz liffuit slippe
en wordhe manga kastada ouer borde
konungin ther ey epter sporde
en giordes köpmanom mer wanda
hwar veder och storm dreff thöm til stranda
at theres skip sunder bryta
aff thera gotz the jnkte niwta
ffogadene thz alt saman taga
Stederne thz ofte for konungin claga
the kunne togh engen räth faa
thy worde the ouer ens swa
at the vilde sik heller weria
en lata sik saa forheria
the screffuo konung erik tha

p 13
at göra hans scada huru the formaa
tha konungin fik the breff forstanda
han sende budh om al siin landa
Sith folk loth han vtstämpmna
thz mesta han haffde ämpna
han screff almogen och saa til
en stor skat aff thöm haua wil
thz plägde altijdh swa förre wara
ä när the svenska sculle vtfara
thera eghna landbo sculle thöm mesth födha
ther mz monde han alt riket forödha
han halp thöm jnkte aff sin skat
hwaske til dryk eller math
tha the svenska hans vilia höra
razskliga the thöm reeda göra
the foro ä tith han vilde
han lönte thöm tog thz ilde


The städer sampna saman sin skara
j öresunde monde the fara
konungx makt monde thöm saa möta
thz kunde the stöder litet böta
The slogo thöm aff swa mykit folk
och finge swa mangen kogh och holk
the städer fingo swa stor scada tha
en swadan monde the aldrig fa
the svenska waro mz j then skara
gregers magnusson monde ther höffitzman wara
aff sverige fulde hanum mang got man
thz maa man wel sigia mz san

p 14
the sökte the lubeska mz stor mandom
thz giorde the edhla hälada from
the tydzka komo fore thöm j nödh
mangan garp slogo the ther dödh
the tydzka sampna sik tha saman
thz gik the svenska tha aff gaman
the tydzka thöm tha gripa och sla
engen vntsettnigh kunne the faa
the svenska lydo ther stora nödh
mangen gotman bleff ther dödh
the ther liffwandis matte bliffua
sculle sik til fanga giffua
the lubesca wille ey lenger bidha
til llybeca lotho the sik lida
the svenska the tith mz sik förde
stora pino thöm ther giorde
the sattte thöm j torn och stocka
hardelica monde the thöm blocka
J x aar the ther fangna waro
offte the til konungen foro
the bodho han ofta och tith
at han wille göra there fengilse qwijt
Stundom wille han thöm ey höra
och aldreij there fengilsa qwit at göra
the sculde sielffua lösa sik
eller bliffua thera fanga ewineligh
Sielffue scullo the och betala thera kost
thz war thöm jammer och engen lost
Stundom finge the loff heem fara
thy the ther mygit skylloga waro

p 15
ffädherne och möderne satto the til pant
thz röntho thethz war sant
nar the mz there beskattning vtfara
konungx fetalia fore thöm waro
the togho alt thz the tha haffde
offte the thz fore konungen klagde
thz kunne thöm jnkte forsla
the kunne ey thess mere räth fa


Nogra stund epter konungen screff
til sverige sende han the breff
the svenska sculle alla reedha wara
och ater j hans vtbudh fara
there landbo sculle them ater spijsa
the haffde ey manga aar thess lijsa
the reedhe sik vt mz kogh och holk
ther til saa mygit ärligit folk
mygin spisningh the mz sik haffde
tha the vt aff sverige lagde
the sigla til konungen til köpmana haffn
the finge ther skada och jnkte gagn
the logho ther allan een sommar
Rijken thz jnkte fromar
the fortärde there spisning mädhan hon räkte
tha hon thöm ey lenger kläkte
til konungin the tha ganga
och bedis meer spisning fanga
ey wille han spijsa thöm
och ey fingo [the] loff fara heem
harnisk och kläder the ther fortärde

p 16
hunger och törst thöm thz nogh leerde
tha the haffde engte j geen
ther mz loppo somme blota heem
Swa monde them opta vider fara
thy ma the svenska fatiga wara
nw magen j höra huru them gik
the ther lagho mz the schip
konungen gaff them loff vm sidhe
thz war vm sancte mikels tijdhe
wt aff köpmana haffn the tha fara
och wille gierna heema wara
the lagdis vidh draköör j örassund
the fingo ther nödh swa mangalund
ther växte storm och mygit wädher
the svenska matte ey thess bädher
there skip ther mestadeel forgingo
Swa storan scada the ther fingo
Somma komo fore barsebek j strand
och somma driffuo annorstadz j land
Somma huggo öffuer there mast
och somma skip al i stycke brast
vppo saltholm komo somma mz nödh
the haffde ther hwarte ööl eller brödh
Drothninga philippa giorde mz thöm wel
hon sende them tha math och ööl
och loth them mz skip jnhmämpta
konungx hielp torfte the ey wenta
the misto thera harnisk och kläder thera
offta the thz fore konunge kära
thz kunde thom jnkte forsla

p 17
skadagield the ey aff honom fa
Soma sik til spisning köpa
och somma monde til sverige löpa
hwar foor heem som han kunde best
somma mz skip och somma mz häst


Ther näst epter moth jwla tijdha
drothninga philippa wilde tha til sverige rijda
tha hon til wazstena kum
ther doo then edhla förstinna from
henne lijk the ther begraffua
och bodhe gudh henne siel haua
epter gudz bördh fiortan hundert aar
xxx a xiij dag iula thz var
Aldrig hon barn fik
for en hon aff werlden gik
sidhen skemde konungen effther sil wilia
en hennes mö het cecilia
Qc hade hona siden oppenbare
som hon hans äcta hustru ware
ä meden the bade liffua
om tolka skam monde han ey giffua

Än ma j meer forstanda
aff svenska manna wanda
huru thöm giordis oräth
togh war thöm annat j eeden jäät
naar som hiöldis räfffstatinga
konungx breff the herra finga
at the sculle ey öffuer Cronuna döma

p 18
tha monde han then eden glöma
han haffde sworet thöm saa slät
at holla thöm widh sverigis rääth
Swa monde han thz besinna
aff frälsit wille han there gotz winna
och ey onte han them ater fa
ther the haffde fullan räth vppa


Och magen j forstanda hära
Swenska manna största kära
Sverigis rike fik han frijt
nw wille han haua thz saa flijt
hans arffwa scullo riket beholla
thz meente han ther mz wolla
alla the slot han fra sik fik
Slotloffwan jo swa til gik
hertog buggesleff sculle jo slotten fa
vm konungen sieluer dödhe fra
kunne döden them bada aff driffua
ryket sculle jo vnder grypen bliffua
thy fortrykte han the svenska swa
the sculle ey haua makt ther moth at sta
Riket wilde han ther mz qwälia
at the ey meer matte konung wälia
som the haua wald aff aller
och there lagbok thz swa haller


Än wijsa oss lagen swa
laghman och häradzhöffdinga almogan ey fa
vtan the waro medh lagum wolda

p 19
litet monde han ther aff holla
han satte ther til hwem han wille
thy monde the mygit lagen spilla


Och monde han sverige meer forderffwa
alle then skat ther riket kunne werffua
bönder sculle thz j reedho penunga vtgöra
them loth han alla til danmark föra
vtan som neppest fogdana gaatha
bespijsa slotten j nokra matha
före ärffwode togh han peninge samalund
thy rothnado slotten nider j grundh
thy är riket forarmat swa
Reeda peninga är ther vndt at fa
Och kan ey finnas j rikesens göma
huarken breff eller jngedöma
hwazske peninga eller smyda
ther riket matte til tijda
vm thöm nöden trängde vppo
at heeden häär wille moth them gaOch haffde han j eedom jeeeth
älska gudh och styrkia helga kirkio räth
ther mooth giordis the domherra qwaal
the matte ey niwta thera biscopa waal
han satte ther til hwem han wilde
Swa monde han sin eedh forspilda
En dansk ertzebiscop war til vpsala säth
the klärka fordriffwan fore han oräth
en annan biscop fik han them tha

p 20
thz war en mwnk aff wadzstena
han monde lenge fore kirkiona raada
til thess han doo gudh hans siel nadha
tha capittel forfara thz meen
strax welde the en annan j gen
thz war en god wel lärder man
mestar oloff swa heet han
the badhe then herra til room at fara
the reyso wille han jkke spara
han foor til pawen thz raszkast han ma
mz äro vntfik honom pawen tha
pawen loth han sith ärendhe höra
til erchebiscop loth pawen honom göra
tha konungin thz spordhe
fulwredh han sik giordhe
han haffde tha en capellan
her arend clemitson swa heet han
Argere boffwa war ey tha en preest
som hans liffuerne bevijste mesth
Skorliffnadh han öfdddhe
dobel och dryk han pröffde
manga fetalia hiolt han til sio
köpmen giorde the mygin oro
the togho them fra hwat the atthe
och kastade yffuer bort hwem the formatthe
hwat gotz the forworffuo ther medh
lika halfft mz them behiolt han thz
altidh swor han vm wars herra dödh och blod
thz wolthe then stymper war ey god
konungen fik honom sith hoffwasin

p 21
the fördo honom til arnöö jn
vtan klärkana tak sculle han biscop wara
och saa monde han til vpsala fara
tha han kom for kirkiona dör
sancte erix wredhe mötte honom ther
Sinna hielsooth han strax fik
och siwkar heem tedan gik
til arnöö the han ater forde
epter dyra mestara han spurde
thz matte honom jnkte hielpa
gudh och sancte erik wilde honom stielpa
J arnöö tholde han then nödh
ther bleff then orätta biscop dödh
hans tiänare huggan swa allan j palta
j tunnor the han tha salta
til danmark förde the han
then ondha forbannada man
tha konungin sporde then nödh
at bisscop arndh war bliffwen dödh
tha sende han ther nästh
til vpsala en annan prest
then sama heeth her torleeff
konungin mz honom til capittellet screff
the sculle honom til biscop taga
vm the wille hans hyllest haua
konungx wilia kunne the ey rama
och ey then prest annama
konungen screff breff j pawens gardh
gull och silff haffde han ospardh
han loth swa mygit appellira j moth

p 22
then rätta erchebiscop goth
thz kunne honom togh jnkte forsla
thy at pawen och capittel jo hanom til sta
keyseren och thz ärendhe sporde
han saydhe at konungin honom oräth giorde


The fatige köpmän j svenska städer
her far man höra there käro mädher
och there scada swa mangalund
thy äru the forderffuade j grund
konungin fik aff städerna storan tuld
badhe silffuer och guld
thz loth han alt til danmark föra
som han loth then mera skat göra
ther til hans fogda swa kloka waro
mz stora köpslagen the fara
som nogon köpman j riket boo
thz giorde the köpmän stor oro
vm wintren fogden gozen sampna
thz mesth the kunne faa ämpna
vm waren ysen vilde aff ga
tha biwdha the stor forbudh vppa
ther mz the thera gotz vtsendha
och til thera gagn wenda
The köpmen finge enkte vtfört
fför en fogdana haffde sin marknad giort
the sculle liggia och fortära
mädhan tijden före gik the sculle sik nära
hwo som sculle skippa nokot godz vte
fogden sculle han ther til mute
#23
The ware än fa thz fingo niwta
meenheetin monde thz sara fortryta


Almogen at elska han och swor
huru litet them thz vider foor
han swor at wara tryggar och thro
hwar then man j Suerige boo
och ey lata nakars gotz bort taga
vtan thz schede mz räth och lagha
The fatige bönder j sverige ära
höglica the her mote kära
konungin en pänningh stadga stichtade
herra henning koningxmark thz dichtade
Sidan then penning stadga war sath
tha wordo mang gozen ödhalagt
Riket plagadis mz stora dödha
ther mz lagdis gozen ödha
the fatiga bönder som ater liffwa
jämstor stadga sculle the giffwa
ther forre hundrada bönder boodhe
ther finnas nw naplika tiwgu godhe
Jämstor skat wille konungin haua
som thz war lagt a första daga
gudh kunne aldrigh kona swa schapa
at fogden wille henne for gilt vptaka
bonden sculle jo ökia til
ä mädan fogden haua wil
the giorde the böndere meer oro
the matte them fra badhe vxa och koo
klädher kätzla gryta

p 24
liten räth the mattä niwta
the mata for ena mark thz wert war thre
thz giorde the fatige bönder wee
fogdana loto the böndere taga
och stockade och klufde them mot laga
the grepo them j thera garda
A kirkio vegh eller ting them ey sparde
the skattade aff them ä huat te vilde
och foro mz thöm swa jamerlige jlle
Til konungin the böndere gingo
liten nadha the ther fingo
the kerdo och loto honum forstanda
huru fogda giorde thöm mygin wanda
the sagde och honom openbara
at skatten war them alt for swara
fore guz sculd bade the honom swa raada
at the matte fa bädhre nadha
the kerdho fore honom thz them war giort
som j haffuen förra hört
mykit wärre foro the forsan
än man nw scriffua kan
konungen fik the böndere breff
sina fogda han fore them screff
Tha the fogda breffuen sagho
thz kom the böndere meer til plaga
konungx breff wille the ey sköta
Sara the the böndere höta
The loto them gripa binda och basta
och stockade och kluffade them swa fasta
och skatte them aff meer än the aathe

p 25
ä mädan thera frender lösa matte
ther til sculle the orfeygda göra
at aldrigh mer for konungen kera
the böndere waro glada at the sloppu
til konungin the ater vppo nya loppu
the kera fore honom thz stora wald
som them war skedh swa margafald
han skötade thz ey thz töfrade them lenge
Swa sara lat them nöden trengia
och giorde thöm swa storan qwala
offte the til konungen tala
ther til at han ward them vredh
och bannadhe them mangaledh
han grep them j hals fult fast han slog
swa saara themn j haaren drog
the fatiga bönder swa sara grata
the luppo heem at jemmerliga lata
gudh sik ther öffuer forbarme
at han wille swa fara mz sina armä


The fatige bönder j dalana boo
there fogda giorde them swa mykin oro
han loth them swa sara plaga
och skattade them aff mest huat the aga
han loth the bönder j rök vphängia
Swa sara loth han them trengia
there qwinnor loth han ther mz plaga
the spentis for hölass them sculle the draga
them giordis ther mz swa stor nödh
the födhe strax barn som waro dödh

p 26
mykin meer oreth han them giorde
hwo ther grannelica epter spordhe
the böndere gingo alle til raadha
for konungen wille the kere sin scada
Engelbrecht sculle there ärende werffwä
huru fogten them forderffwa
the haffde thz opta förra kärt
fogdana hiollo thz togh omerdh
Jösse erixsson heet then there fogdha war
han the bönder haffde ospar
Som almogan badh monde engilbrecht göra
och theris kera lot konungen höra
och talade til honom och sagde swa
the fatiga böndere j dalana boa
The bidhia jdher for gudz wilia
ati Jösse erixsson fra them skilia
han hauer them mykin oräth giort
som j hauen opta sport
förre än the lidha lenger then wanda
fförre wille the fra ärffwa och egit ganga
The willa nw heller lidha dödh
än liffwa lenger j tolka nödh
än saydhe engilbrecht then goda man
herre almogans käro är san
ther pa thör jach wädia min hals
at there käro är vtan fals
j idher torn och järn later mik bewara
och later Jösse erixsson hijt fara
och later oss koma j retten saman
thz bidher jach idher vtan gamman

p 27
winder jach han och ma jach raada
jach wil han hengia vtan nadha
hauer jach oräth och findz rhz sa
late han sama retten offuer mik ga
konungin swarade tha ther til
ffor sanindh jach thz sigia wil
thu hauer nogh höght budit tik til retta
vm the saka j vm trätta
Rikens raadh skal idher at skilia
later idher nöghia thz war wilia
Engilbrecht giorde som konungin bath
reedh heem alt thz han gat
konungen screff til rikesens raadha
J faren j dala och hören then waada
J skilen thöm ath om thera trätta
Jösse erixsson hielper jo til rätta
kan och oräth pa honom raka
J scriffuen oss thz ater til baka
Rikens raadh giorde som konungin bödh
the ridho j daala och hörde then nödh
almogen loth thöm thz forstanda
huru jösse ericsson haffe giort them wanda
the ranzakade the ärende al full gran
thz almogen kerde war san
thz löste almogen togh enkte wetta
Rikens raadh matte ey them hielpa til rätta
ther giorde hvar ä som han torde
epter rikens raadh the jnkte sporde
konungin lydde ey stort there raadh
thy hioldis the for spot och hath

p 28
the screffuo thz tha konungin til
forsanna jach thz sigia wil
at the haffde ranzakat ärenden swa
vppo jösse erixsson munde orätten sta
konungin wille thz litet sättä
och öffuer jus erixsson engeledes rättaThe fatiga böndere gingo tha samman
thz gik thöm tha alt aff gamman
förre en the lenger wille thola then nödh
förre wille the lata sla sik dödh
the raddis widh och sagde swa
wi wiliom oss än höffitzman fa
the bönder och swa giorde
swa wyde man thz sporde
the keste tha til höffitzman
Engelbrecht engelbrechtis son then goda man
och wordho tha til raada swa
the wille man aff huse ga
the böriadhe then hären om en höst
och hopadis warda there qvijda löst
til vestrars monde the ga
jus erixsson behagade jlla tha
haffde rikens raadh ey warit
jus erixsson haffde tha jlla farith
the wende the bönder ater til baka
Swa bleff han än tho mz maka
togh sworo the bönder som j ma höra
juss erixsson wilde the ey meer skat göra
han wilde togh ey ater wenda

p 29
skatten wille ahan än aff thöm henda
ther nest vm midfasta
the bönder ater til vestraars hasta
the sampnades alla vti en skara
til vestraars monde the fara
Juss erixsson meente the gästa
the lagde sik hard fore the fästa
haffde rikens radh tha ey giort
forsanna haffde man thz sport
thz slotet wille the brendt j grund
Rikens raadh fögde thz annorlund
greffwa hans sculle slotet fa
och jus erixsson ther aff ga
ther mz sculle böndere heem fara
juss erixsson sculle ey there fogad wara
melchior giotz fik tha thet fästa
greffwa hans trodhe honom tha besta
böndere j daala wento tijdanda at fa
at retten sculle öffuer juss ericsson ga
tha the forsannindh sporde
at konungen thz ey giorde
tha räddos the som them war sakt
at konungen haffde j fulla akt
them en werra fogat fa
thy monde the ater aff stad ga
fför borganess komo the samman
thz war thera alffwer och ey gamman
the wunno thz slot och brendo j grund
och drogo swa tedan j sama stund
vm sancte johannes dag thz skedhe

p 30
at the then manheet teedhe
the komo nider i wesmana lande
tha yppedes vtlandzka fogada wande
tha her johan waale thz sporde
at böndere for köpingx feste thorde
han bath hämpta sina hesta
och thorde ey bida vppa thet fästa
han rände swa fast til stekaborg
mz mykin qwidja och stora sorgh
han akta thz byggia swa
at engelbrecht sculle thz aldrigh fa
ffor lagalossköping loth engilbrecht draga
och ffor riket liffuet waaga
han wan thx hws j sama stund
och brände thz strax nider j grund

p 31
tha han til vesterars kom
then köne hälade from
och melchior the tydande sporde
sannelica han ey annat thorde
engelbrechte han tha genstan mötte
swa ödhmiwklica han honom grötte
engilbrecht sayde til melchior tha
tw scalt mik vesterars nw fa
han swarade waren mik ey sua horda
morgon wil jach idher vesterars antworda
vm samma apton til engelbrecht kum
then riddar herra niclis götzstaffson
och manga godha men flera
engelbrecht talar tha til thera
j sculle alla fölgia mik
j rikesins thienist sannelik
wi wiliom hielpa riket aff nödh
eller alla bliffua slagna dödh
och wiliom niwta rikesens räth
eller och dräpas allas slät
huo ey wil fölgia och när mik bliffua
thera gotz wil jach til skyflling giffua
och än thöm dräpa far jach them sport
vtan the ryma aff riket bort
the godha men tha alla swara
wi wiliom gierna mz idher fara
wi wiliom idher fölgia mz troliga akt
och hielpa riket mz alla makt
Swa sara the bönder haua warit fortrökta
swa waro wi fra fryheet lykte

p 32
vm morgon annamede engelbrecht thet festa
och keste tha fore thz besta
her niels götzstaffon sculle slotet annama
och rikesens betzta ther mz raama


The haffde ther ey lenger dwala
tedan foro the til vpsala
alla vplenninga stempde engelbrecht for sik
thz ma man sigia sannelig
ther kom saman swa storan en här
som alla sagde ther ware när
han kallade them ther alla til hoopa
högt monde han offuer hären roopa
och sagde til them alla tha
kere wenir j scullen forsta
jach hauer thet swa opta sport
huru fogda haffua idher oräth giort
Swa skede the fatiga bönder j dala
there fogda giorde thöm mykin qwala
och thz är mena rikesens kära
thy äru wi nw kompne hära
aff idher wiliom wi haua raad och tröst
huru riket ma warda aff träldom löst
willen j stadelica mz oss bliffua
the omilda fogda viliom wi fordriffua
alla swarade honom tha
gudh löna idher thz i willen swa
wi stadelica mz idher holla
ä medan gudh vnnar liff at wolla
och wiliom ther jnkte vtinnan spara

p 33
huart j oss biwda wiliom wi fara
nogh är thz sant som i haffuen sport
ffogda haua oss stor oräth giort
offte är thz for konungen thät
togh är ther engen räth fore skäth
tha matte man höra jamers käre
som alla meena haffde thäre
the waro ther sampde aff allo lande
hwar kerde ther sin scada och wande
medh bönder giorde engelbrecht nade tha
tridungen aff skatten loth han aff slaSidan haffde han sin breff ospara
han bödh huar man til sik fara
hwo ey mz honom halla wilde
hans lyff och gotz wilde han forspilde
til norbotn han tha breff sänder
at antworda erik pwke j händer
och bath honom stadelica mz sik holla
al norland vnte han honom wolla
tha erik puke thz hörde
swa gladelica han thz giorde
korsholm haffde han tha jnne
pa herra niclis veghna at thy sinne
gnistan sampnar erik en här
mz helsinga och the som bodhe ther
han satte them en höffitzman
eleff diägn swa heet han
ffor faxholm the strax rykke
ther finge the then lykka

p 34
the finge thz slot i sama stund
och brende thz genstan nider j grund
en reeste han en annan här
mz österleningia som bodhe thär
han sette thöm en höffitzman
joan folkasson swa heet han
Thesse foro til aland
ther gik thöm ful wel j hand
Alla allenningia the saman kallade
kastelholm strax bestallade
thz slotet haffde ena qwinna
aff konungen at thz sinne
ffrw yde swa then qwinna heet
hon atthe her bendictus pugge thz men veeth
bether monde konungen henne thro
än nogan then man j sverige boo
thz war jo the svenska til haad och spot
at qwinna sculle raada rikesens slot
hon war en vtländzka
wel fundos manga the svenska
som thz haffde bäter forthient
haffde konungen sit hyllest til them went
then fogad thz aff henne haffde
tha the swenska thz belagde
otte poggewis swa het han
stort at tala han wel kan
forre loth han engen wara sin lika
fore thre meente han ekke at wyka
genstan han sa ther the finna
han reddis the wille honom slotet aff winna

p 35
for handboga och hwdsko
thorde han ey holla slotet tho
han badh for gudz sculd vnna sik liffua
han wilde thöm gerna slotet giffua
johan folkasson fik fästet swa
til erik pukes hand hiolt han thz tha
tha erik puke haffde thz swa bestäldt
och thöm the hären befäldt
han reedh strax at thz sinna
tijth han kunne engelbrecht finna


The fatiga bönder aa reekerna boo
there fogda giorde thöm och mykin oro
Sa sara loth han thom aff skatta
vxa koo och huat the attha
klädher kätzla och gryta
engen räth matte the niwta
han reedh mz manga swena och hesta
omilleliga loth han thöm gesta
han slog thera winnir och frender j hiel
the nwtto huarte räth eller skäl
Swa sara han thera skat ökte
alt thz the atto han vtsökte
the offuer gaffwo thera garda och luppo ther fra
for the olaga han lagde vppa
han loth mäta for ena mark thz wärd war twa
thz monde the bönder harda ga
vpta loth han the bönder taga
han stockade och kluffuade thöm moth laga
han haffde thx j fulla akt

p 36
mädan han war j sinna wel makt
thz engen war hans lika
the waro fa han wille fore wijka
thz giorde han aff räth homodh
then draffuels man war ey goth
tha reekbona thz sporde
huru engelbrecht mz fogdana giorde
och fullelica fornoma
at dalkarllana fingo tolken froma
the sampnas alla j en skara
och vilde swa til gripsholm fara
then omilda fogad wilde the gesta
och draga honum vt aff thet festa
tha han fik thz a wita
hartwych flögh monde han heeta
tha leth han j skepen bära
alt thz vppo husith monde wära
och loth sik hasteliga tedan lidha
the bönder torde han ey bidha
tha han haffde wte alt thz betzta
tha tende han eeld vti the festa
han war swa redder som en hara
fult snart loth han til stokholm fara
hwar war tha hans dala sinna
han loth sin herra slo swa brinna
then äthir ey mz thro sin herra brödh
som sa brennir hans slot j glödh


Nw magen j meer höra
huru engelbrecht monde göra

p 37
engelbrecht drog mz sin här
jn for stokholm och lagde sik ther
han lagde sik hard for norrabro
och wille swa gerna i stokholm boo
en fogat war vppo stokholm tha
hanes kröpelin han heet sa
engelbrecht honom budh sende
och wille mz honom enda
hans giorde som engilbrecht bath
han gik wt til honom j stadh
togh war thz förra forwarit saa
thz engen sculle annan forhamoda tha
huarte mz gerninga eller mz oordhe
engelbrecht hanse strax atsporde
han spordhe honom at mz snille
vm han slotet antworda wille
hans swarade som j ma höra
jach ma thz ey mz ära göra
konung erik wil jach thz slottet fa
ä huru alting kunne ga
the talades tha swa lenge widh
och forenthe sik swa vm sidh
at the loffuede huar annan forvissa
en fridh jn til martensmessa
engen sculle annan skada göra
the skildis swa at som ja ma höra
thy the bönder monde hanse tacka
mz oräth loth han thöm ey beschatta
han giorde them nadhe huar han ma
the andra fogda giorde ey swa

p 38
ä huar han hörde noga trätta
gerna skilde han thöm at mz rätta
thz löna honom gudh som wel forma
engilbrecht for ginstan tedan tha


Han loth sik lidha til örabro
ther giorde han kätilberg mygin oro
och layde sik i forborgen for then port
han reddis kätilberg ekke stort
sidna dachtingade the saa
j vj vikur sculle i frida staa
tha sculle fogaten aff ganga
och engelbrechte slotet fanga
worde thz thess forinnan ey vntsäth
thz wart sa stadeliga mz edom jäth
engilbrecht loth sik tedan hasta
til nycöpung reedh han swa fasta
han layde sik hard for the borgh
thz giorde albrecht styke sorgh
Sa heet then fogat sloteth haffde
engilbrecht husit aff honom kraffde
the dechtingade ther tha sameledis swa
som the giorde for örebro
Starka borgan styken satte
at holda thz han engelbrecht jätte


Genstan monde enbelbrecht tedan fara
for ringstadaholm tha wille han wara
han reedh tijt snart mz lithen roo
han satte sinna skraga hart fore then broo

p 39
thz haffde henrik styke litet troodh
at engelbrecht haffde tord thz giort
engelbrecht talade til styken tha
och bath sik gnistan slottet faa
Styken swarde mz stort fortreth
tw far thz ey huru jach thz veeth
engelbrecht swor at jnnan vij [7] daga
tha wil jach tik mz haaren vtdraga
ginstan loth engelbrecht en flota byggia
mz stora konsth och mygin hyggia
vppo then flota eth bergfrid slögt
thz war wel fäm rwma högt
tha henrik styke thz bergfrid sa
stora fara fik han tha
the ramado tha vti eth lagh
thz sculle sta fäm daga j dagh
engelbrecht haffde thz ey giort
haffde han ey forsanna sport
at rikesens raadh i wadzstena wara
the monde tha aff danmark fara
engelbrecht loth sik til wadzstena lida
til the herra wille han rijda
genstan han til wadzstena kum
han kallade saman the herra from
han mälte j sculle nw alle mz riket bliffua
vm j wille lenger liffwa
mik är nw sa til sinna
rikens fryheet wiliom wi ater winna
the herra sagde thz ey wilia
the wille sik sore fra konunge skilia

p 40
engelbrecht bath thöm konunge til scriffwa
at the wille ey lenger mz honom bliffwa
mädan han hauer idher oräth giort
som manga dandemän haffuer wel sport
the sagde ney mz en hast
han greep thöm strax widh halsen fast
Först tha greep han biscop knwt
och wille honom draga til almogen wt
biscop Sigge aff skara
han monde samuledis fara
biscop thomas aff strängness
han war j nödhum och til thess
at han monde the andra alla fa
Sidan badhe the honom alla swa
at han wille them vnna at liffua
the wille sik gerna fangna giffwa
han swor the sculle strax mz riket halla
vm the wille thera lyff behalla
the loffwade och sworo alla thät
the wille bliffwa vidh suerigis räth
engelbrecht loth at scriffua tha
eth breff som lude swa
at alla the ther waro i vadzstena
waro thess sa wordhne offuer eena
konungen sculle till thera thienist ey mere thy
the wille niwta thera lagh alt fry
manscap och thienst sagde the honom vp
han sculle ey haua til thöm mer hop
ffor then oräth alt ryket war skeedh
och the haffde offte fore hanom teedh

p 41
thz sculle the alla besigla tha
engelbrecht loth konungen breffuet fa
engelbrecht reedh sidan aff watzsteen
och strax til ringastadaholm j gen
engelbrecht haffde forre swa bestäld
och höffitzmän j hären befäld
at engen sculle vidh fianda tala
thz tykte fiandana war stor qwala
the waro fast i hären tyste
och bygde togh sara alt huat them lyste
tha engelbrecht kum ater j then häär
tha war then flota fult bygder ther
engelbrecht tha storma wilde
henrik styke gaff sik swa jlle
en kraffde engelbrecht slottet tha
Styken swarade han sculle thz fa
wilen j göra mz mik saa
jach ma mz mina haffwor aff ga
Wiltu konungen offuer giffwa
och stadelica mz thro vidh riket bliffwa
thina hauor mattu behalla tha
och lath mik genstan slotet fa
Styken giorde som engelbrecht bath
och fik hanom slottet tagher j stadh
han bar sidan aff ää huat han wilde
engen matte honom thz forespilla
engelbrecht fik her niels erengielsson thz fästa
han troade hanom ther til betzta
thi han war en riddara aff rikens raada
han bath honom hielpa riket aff wadha

p 42
Til stekaborg monde engelbrecht tedan draga
han wille thz och endelica haffwa
tha han kum for stekaborgh
waalan fik ater hiärta sorg
engelbrecht sende genstan tha
och bath honom vt til sik gaa
waalan ey annat torde
Som engelbrecht bath han giorde
engelbrecht tha waalan bath
at fa sik thz slottet j stad
maga wi mz woro haffuor aff gaa
jach wille idher gerna husit faa
thz gik tha som engelbrecht wilde
waalen han vidh slottet skilde
thz fik han tha biscop knwte
och bath lata konungin sta ther vte
och bath honom thz wel bewara
Sidan monde han til södderköpinge fara
och kallade ther saman ösgötha alla
och bath thom troliga mz riket halla
the ginge honom alla tha til handa
och loffueden fulla lydhno stande
the giorde ther thre skara
then ene sculle til stekaholm fara
gwse nielsson heet there höffitzman
strax at tiwst tha drogh han
tha the komo stekaholm när
laga rödz swena grepo the ther
Saa heet then fogat stekeholm hade
vppa alla sidor the thz belade

p 43
godhe män ther om kring han bot sende
at the alla til honom wenda
ther kum karll knutsson aff foglewike
her bo stensson ok flere slike
och manga godhe män flere
Saa öktis hären merä
j vj vikor logo the ther före
och lotho stora flota göre
the lotho them byggia alt for thy
at the meente storma ther vti
the skikkede folket saa
som man her epter höra maa
erengisel sculle j en flota wara
her bo stensson j then andra fara
the haffde gode män mz sik jnne
som the meente slotet vinne
the lagde norden vppo thz slot
karl knutsson tycket wara got
at han sculle leggia sunden vppo
gramsow sculle at österbro til ga
at westrabro sculle gwsa ganga til
ther beginktis tha eth aluer spil
karl knutzson lagde vnder the vinda bro
vesten til for hwsit laa
och lagde sik hard at the reysa pala
the flanda wille han benala
the flanda mötte honom mz spiwt och stena
the pala wille the honom formena
Spiwten hugge the mz rytinga sunder
mz kexe drog han sik til palana vnder

p 44
hard vnder palana te lagho
mz skot och stena giorde the them plaga
the stormede fast vpa alla sidha
til thess thz togh at nattene lidha
the kunne toch slottet ey fa
ther mz drogo the ther fra
äfter gudz byrdh fyortanhundert aar
fiärda oc träthighia a sancti matheus dagh thz war
Vm morgen äfter wordhe the ens sa
til martens messo j fridi sta
Engen sculle vpa annan skadhe
ther mz the suensca fra slottet lade


Nw magen j höra af then andra skara
herman beerman sculle there höfuitzman wara
han drogh tha til Rummelborgh
herra Otte snaps kom thz til sorgh
Beerman thalar til her otte swa
Tu scalt mich thetta slotted fa
her otte swaradhe ther til
engelund jak thz göra wil
förre scullen j mich dödh sla
än j scullen husit fa
the bönder swara mz wreedha
wj wille thic snart haret wtleeda
the bönder baru fram wasa och skraga
som the wille husit haffwa
the gingo ther til ful henda
oc thende eeld j alle enda
tha her otte thetta sa

p 45
han ropadhe högt oc sagde swa
j sta mich före lijff och sund
jak giffuer mich gerna i samma stund
Bönder wille jo sla hanom ihiel
tha giordhe bermnan mz hanom wel
han lot honom sik fangen giffwa
swa fic her snaps mz nödh at liffwa
Berman tädden til truldborg rykte
henning van lanken thz mistykte
the vnte hanom mz sinna hafuer af ga
Swa fik han them husit tha
the brenna thz nider j grund
oc foro til pixborgh j samma stund
licherwiis gik tha om thz fäste
som förra om thz andra nästeWille j höra af then tridhia skara
engelbert sielff munde thera höuitzman wara
Strax ath örabro han lagdhe
gnistan vppo slottet krafde
oc badh claws kötelbergh fa sik thz
han hafde hanom sa i dechtingen ieth
Claws thz til Mathies köttelberch sköth
Engelbrecct tha mathies bödh
han sculle hanom örebro fa
the wordo thes ens tha
mathies sculle haua tusanda mark
ther mz fic engelbrecht then borg stark
Engelbret togh gerna widh thz fästa
oc fik sin broder han trodhe bezsta

p 46

Ginstan foor han til axäwalda
ther lot han thz slot bestalla
alla wesgöta stempde han ther til sich
the komo och alla swa manlik
mz harnisk oc starka wäria
som the mente slottet för häria
Alle the hanom ther hylla
oc giorde som han wille
Til herra andres niclisson thalade han sa
then danska fogdh vppo slottet la
jak siger thic vtan spot
thu scalt fa mich thetta slot
herra andres swardhe han wille thz holla
thes hardare loth engelbert thz bestalla
Thz giordhe her andres j stora sorgh
han brende sich fra sinna förborgh
han laghde ther fore en storen schara
och badh the fiande wel tagha wara
Erik puke lagde han there
thera höffuitzman skulle han ware
han kunde ther sielffuer ey lenger bidha
han sculle widhara vm landet rijdha


Han sende budh j wermelanda
oc badh almogen fasta standa
the giörde som engelbrecht thykte
fore eedzholm the strax rykte
pädher wlffson there höffuitzman ware
fogden bar för hanom fare
han heet her herman gizzeläre

p 47
som slottet hafde af konungen thäre
han munde ey sielffuer heema wärä
husfogathen som ther war tha
päder wlfson munde han ginstan husit fa
the togho wth huat ther war jnne
ok tende j eeldh oc lotho thz brinne
The foro siden til eth annet fästa
Agnaholm heet thz nesta
her andres niclisson hafde och thz
Sammaleedes foro the ther mz
tha war han sielffuer vppo axawalla
som engelbrect loth förre bestalla
Päder wlffson munde täddan fara
til daaleborgh mz all sin skara
Palle joansson heet then foghd thera
j danmark munde han födder wära
päder wlffson badh sik husit fa
palle sagde ney han wille ey swa
the bygde ther badhe skärma oc skraga
oc sworo the wille husit haua
eller alla ther vm störta
the lagde sich hard för then porta
tre dagha the ther lagha
tha lyste them en storm at wagha
Swa manlika the til husit gingo
Manga dödha oc sara ther ta fingo
Palle sköt fast mz byssa oc piila
the bönder gaffue sich ther engen hwiila
förre hafde the alla dödhen lidit
än slottet öffuer giffuet

p 48
The stichadhe eld a alla sidha
tha thienkte palle sculle dödhen lijdha
han ropade höght a samma stund
oc badh sik sta för lijff oc sund
the bönder wille han endaligha sla
Päder wlffson grepan oc rädda han sa
alt thz han atte thz munde the fa
Sidhan the bönder thäddan fara
huar thiit hanom lystä wara
oc takka gudh för then sighir
han hafde them giffuet swa dighir
at the waro tha skilde
fra the vtlendzska fogda omilda


Engelbrecht drogh til opensteen
han fic thz huset vtan meen
Thz fästa hafde greeffwa hannws
han war ey siellf vppa thz hws
thz hafde en thydzsk af hanom j tro
oc han heet Merten grabo
han dechtingar sich aff j samma stund
oc slottet brendis nider j grund
Thädden foor han til örsteen
jusse laurensson han war tha ey seen
dechtingde sich aff mz thz han atte
at han thz til danmark föra matte
oc togh alt wth thz ther war jnne
Tende elden vti och loth thz brinna
jusse laurentsson toorde ey lenger bijdha
til danmarks tha loth han sich lijdha

p 49
Sidhan munde engelbert til wardberg fara
mz mykit folk oc storan schara
Norre hallandh stempnar han samman j sender
the gingo hanom ginstan alla til hender
Nyä wardbergh ey annet thoorde
the loto han jn oc honom wel fordhe
til wardhbergs slot red han tha
oc badh her axel vt til sig gaa
herre Axel giorde som han bad
oc gik til honom tha istadh
them j mellom stodh thz j fridh
ää mädhan the badhe thaladis widh
Engelbert sporde her axel tha
vm han wille hanom huset fa
her axel swaradhe ney widh men
Engelbert thu far thz ey än
the dechtinge them j mellan sa
thz sculle sa j godha sta
landet sculle Engelberte lydha
her axel sculle encthe öffuer them biwdha
her axel sculle haua haluen schat
aff wardbergs län swa war thz lagt
Engelbertz fogadh sculle hanom then fanga
och bliffwa swa j frida standa


Mädhen the dechtinghe för wardhbiergh
tha kom beerman för falkenbergh
mz thz folk han mz sich hafde
ginstan vppo husit krafde
Her axelsson ake hafde thz tha

p 50
han swor han sculle thz aldrig fa
Beerman wreedgadis tha swa fast
han bad sit folk redha til mz hast
han wille storma til thz fäst
sich redde hwar som han kunne best
Vm ena nat the til husit gingo
stor hug the ther fingo
mangä dödha men oc saarä
the fianda them enchte sparä
ther mz rykte the ther fra
the kunne thz ey winne tha
toch lagho the alle qwar ther fore
ake togh tha reedis sara
thz the sculle än een storm waagha
thy loth han til schippen dragha
toogh wth hwat ther war jnne
tende j eeldh oc loth thz brinne
oc foor strax tädden j samma stund
Slottet brende nider ij grund


Engelbert munde fra wardhberg fara
för falkenberg möttis the twa skara
Tädden dragha the til halmstada
the byämen fryktede för skada
Tha Engelbertg kom för then stadh
byämenene giorde som han badh
the opna sin poort lothon inrida
meer än en nat wille han ther ey bidha
Tha the skaninghia finge thz höra
the sich gantzska starka göra

p 51
The sampna sammen swa stor en häär
til lagheholm foro och lagde sich ther
The lagho vppo then sudhra siidha
Engelbert munde mot them rijdha
pa badhe sidhor wardhe the eens swa
mellom them sculle j goda sta
Och ther mz giordhe the en fridh
j mellom schana oc swärik
ther giordis starka breff vppa
at friden sculle standa swa
hwo then andra wille schadha göra
j tolff wikur sculle friden vpseggis forä
The suensca sculle thz vpseghia j lundh
mz breff oc budh j then stundh
The danska seghia vp j watzsteena
vm the friden ey holla meena
Sidhen the swa för eente wara
Engelbert munde tha strax til stocholm fara


Tha konung Erik thz förfan
at engbelbert swa landet oc slotten wan
han screff sin breff kring vm danmark
Och sampnade sich en här stark
til Swerige wille han fara
och huxste ther enchte spara
Reedhe loth han mang skip oc stora
Och ena galeyde mz j then foora
han redde sich stark mz folk oc wäria
Swerige wille han förhäria
Aff köpmanhafn han lagde saa

p 52
tha han munde borndholm naa
Storan schada han ther fic
then longa galeyde ther för gik
ther waro halft annet hundrat pa
Mang flere skip ther oc förga
badhe mz folk och swa mz spiis
thz matten före styrt haden warid wis
J Calmarna sundh munde kongen koma
thz war sancte Birgitte lithen froma
han togh bort clostrens fasta födha
j roosenkrantz loth han thz löda
then besta hölk han hafde tha
wid skägnes munde han för gaa
konungen war sielffuer i then holk
han reddedis mz nöd sa oc hans folk
Sancte birgitte loth sin fiks tha watne
thz munde konungen lithet bathne
Sancte birgittte hempdis ok swa
then schadj konungen giorde henne tha
han loth sit hofwasinde af Calmarna renna
hagelrwm henne gotz ther j länit aff brenna
mz swa stor harm brende the thz vp
alt thz vt af eelden lup
fä eller södha hwat ther war tha
munde the alt ater j elden sla
the brende thz gotz som the thz funne
swa at bönder enchte rädda kunnä
huarte maat clädher kätzller eller gryto
the bönder matte altz enchte niwta
Mz rätte matte han haffue the bönder hämpd
oc icky sancte birgitte gotz vpbrendh

p 53
Konungen foor til stocholm mz sin häär
Engelbert kom oc sidhan ther
thz konungen engen schada giordhe
kom til som j förre hördhe
at engelbert togh mz hanse en dagh
jn til sancti Martens dagh
at af Stocholm sculle ey ske skadha
thy stodh thz swa mz nadhe
J westerars engelbert spoordhe
thz konungen sich til stocholm foorde
Man af huse han wt bödh
at af wäria rikesens nödh
Riddare oc swena bönder och städer
them toogh han alla mädher
vppa iij syder han för stokholm rykte
konungen thz sara för thykte
hwat konungen wille storma eller strida
Engelbert mente hanom bijdha
Engelbert vppo longeholmen sich lagde
wäsmän oc närike mz sich hafde
Sudermen rykte för suder poort
för Norrabro haffde vplenningia swa giort
Beskerma swärige hafde the akt
The räddis ey stort för konungens makt
Tha roodzkarla förfara
engelbert för stocholm wara
östhamber munde the höta
fogden fic thz ginstan at weta
Han strax til skips bar
alt thz ther vppe var

p 54
tha vte var hwat ther war jnne
han tende j eeld och loth thz brinne
thz bran nidher j grund
han for til stocholm j samma stund


Hans kröpelin räddis för sina granna
Stäkit loth han bemanna
Tha räddis konungen j thz sinne
at the suensca sculle stäkit winna
han lot kalla hans til sich
oc sagde swa thykker mich
Bädher lathe wj sielffue stäkit brynna
än the suensca oss thz aff winna
ginstan sendhe hannes tha
budh til them aa stäkit laa
han badh dragh aff j samma stundh
oc brenna slotet nider j grund
Swa munde nypertze göra
oc loth alt til stocholm föra
sancte martens nat han slottet brende
och thädden til stocholms wende
Nw tha konungen thetta sa
at the belagde hanom swa
Grabrödra holmen loth han taka
thz giorde the fatika munka omaka
fäm hundrad folk lagde han ther vppa
at the suensca sculle ey holmen faa
helgandz holmen loth han bemanna
thz ma man tro försanna
Konungen sporde the suensca til

p 55
hwj the hanom fördriffwa wil
The swardhe them matte förtryta
at the matte aldrig laghen niwta
The samma skyllning lotho the hanom hörä
Som her standhir scriffuet förä
The suensca budhe sich j rätten giffwa
Konungen wille ther ey widher bliffwa
Ther mz wordhe the öffuer eena swa
Til natiuitatis marie j gode sta
Tha sculle the j stocholm til rätta koma
för tolff rikens raadh wijs oc froma
aff Suerge Norge oc Danmark
the herra ware j widsom stark
fyre aff hwart fornempda rike
j wijsdom war ey ther thera lijka
j dechtingen the oc swa förwara
konunghs fogda sculle ey til lbönder fara
Och engen skat aff landit thiggia
vtan alltijdh qwarre vppo hussen liggia
Vm martyny war thenna dechtingen gör
och gik alt som j hörden för
j hälgandz hws stadfästis tha
at thz stadheliga sculle bliffwa swa
Konungen munde ater til denmarks fara
mz frost oc kyld han twingadis sara
j stocholm han däna qwarra lagde
wel siexhundrat som man sagdeThe swänskä tha sva at skilde
en dag j arbogä holdä vilde

p 56
vm tiwganda dagh jwll sculle thz varä
alle skulle tith tha farä
Biscoppe prelata riddere och sswena
köpstadz men af riket mena
Thera radh ther til samman hafwa
hwem the wille til höfuitzman thagha
Engelbrect the ther til fögdhe
at hanom them tha wel nögdhe
Thy han war manlik oc wijs
thes gaffue the hanom prijs
Sidhan giordhe the som j fa höra
j hwart landzcap the en höfuitzman göra
Vm nokon wille mot riket fara
at huar wiste huar han toge wara
hans kröpelin screff them tha til
at han widh them thala wil
wille the lägge j sichtwne en dagh
ther kome hanom thz wel j lagh
thoc sculle the hanom wel för wara
vm han sculle af stocholm fara
The wordhe alle öffuer eena swa
ath engelbert hanom möta tha
thiit foro oc biscoppa riddare oc swena
vppo rikesens besta the thz meena
oc war thz tha swa besteldt
och gode män befält
the sculle hannes til sichtune leyde
at engen sculle hanom feygde
j stocholm munde en prytzherra wara
han sculle oc mz til sichtune fara

p 57
Til Sichtune the tha ridha
vm qwindelmesso a badhe sidho
Then komptur lotho the suensca förstanda
huru konungen hafde giört them wanda
kompturen oc hans the raadde tha
at man toghe ther annorleedis vppo
kunne man ther eth minne j raama
at thz sculle ey til rätta koma
The suensca swara tha mz skääl
at retta scal oss nöghia well
kunne wj och skälight minna fa
wj wiliom ther gerna äfter ga
kompturen oc hanus tha sware
war mödha scal gerna wara ospara
j skipa oss godha leyda men
wj farom til danmark oc försökom thz än
Thil war herra konungs nadha
wj wiliom oc hanom til semmia radha
Ther mz thz swa tha til gik
Engelbert them leydamen fik
han looth them sielf vptälia
hwem the wilde wälia
the suensca lotho them första
huat the sculle äska af konungen tha


Mädhen the herra dechtingia ther
Erchebiscop olaff heem kommen är
Konungen hafde hanom stor orät giort
som j haua her förre hört
The munde ther ey lenger bijdha

p 58
kompturen och hans til danmarkis rijdha
konungen lotho the thera ärende for sta
thz danska raadit oc sammaleedis tha
Nadoga herra willen j höra
wj hafuom forstandit [huat] the suensca wille göra
The haffwa ey akt idher Nadh fördrijffwa
vtan wille gerna widh idher blijffwa
lathen j them niwta there frijheet oc rätt
thz hafwa the sakt oss alla slätt
Tha konungen thetta höra fic
mz the danska han til radha gik
the fögde thz tha vti thz lagh
j halmstada begripa the en dagh
konungen the danska thiit sände
at höra hwat the kunne enda
ther mz gaff han them fulla makt
huat the sagde sculle bliffwa sakt
mz breff oc jncigell stadfäst
som thz kunne förwaras best
Erchebiscop af Suerige mötte oc tha thera
Manghe godhemän mz hanom ära
The ware mz swadana makt wtsendhe
huat the ther giorde sculle bliffwa endhe
The böriedhe ther then dechtingen swa
all feygdh sculle först niderläggis tha
oc konungen sculle sielff til stocholm fara
pa sancti olaui dagh ther at wara
the suensca sculle tha wara när
strax sculle the förlikas thär
oc wara got vppa alle sidha

p 59
at engen sculle meer feygd lida
Sidhan sculle tolff waldgiptis men atskilia
allen schada oc owilia
som huar hafuer för andre giört
j thenne twedregt som j haua hört
Mellen konungen oc riket war thz swa flyt
at aller skadhe war mellom them qwit
vten then schada the suensca fingo tha
the lybescha gregers magnusson j öresunde fa
oc vtan then rekenscap konungen krafde
af hans fogda hans län förre hafde
huar sculle sit jordhagotz frijt ater fa
som hwariom war tha tagit j fra
oc sculle vppo förnämpda tijdh
konungen antwordis slot oc län frijth
ther til sculle the konung Erik haua
för thera konung j hans dagha
Swa scal han them och latha niwtha
thera lagh oc rätt ey af bryta
oc holla the eedha han hafde sworet
tha the hafde hanom til konung koret
vtan the hanom nakan bön vnna wille
som han mz them matte försculle
Sammeledh han oc Cronon niwta
there lagh oc rätt ey heller af bryta
oc halla the edha the hanom sworo
tha the hanom til konung koro
Drotzst oc Marsk sculle han them fa
the sculle hielpe riket första
oc mang articla flera

p 60
her ey görs behoff vptälia meera
Tha finge the suensca halland
konungen ater frijdh vti sin hand
bade land oc städer
Swa war förwarat j dechtinge mäder
Then dechtingen war för raamat
vm jnuencionis crucis oc annamat
Äfter gudz bördh fiortanhundrat aar
xxx vppo fämpte thz war
The herra wille ther ey lenger bidha
the suensca til suerigis ridha


Mädhen the herra then dechtingen haua
begynte engelbert j telge graffwa
han mente at göra ena graff swa diwp
at man sculle fara mz skip ther wth
thz kunne togh engen gangh haua
oc engen kunne swa diwpt graua


The suensca herra tagha then dechtingen wara
vm sancti olafs dagh the til stocholms fara
konungen kom ey tith tha
ther aff the suensca mistanka fa
at konungen wille aff bryta
the sculle then dechtingen ey niwta
som j halmstada war giort
som j haua her förre hört
Til hans kröpelin thala the tha
hardeligha the man vppa
hans oc the danska flera

p 61
badhe förlenghia dagen meera
til natiuitatis marie dag
The suensca giorde som hanus bad


Koningin kom a samma tiidh
oc miste enä barza j the ridh
j dalerna hon for gangin var
och bar väl lxxx [80] läster svar
the suensca sampnas thz mest the kunne
J iunefruhafn the sich funno
thera sendebudh lotho the wara
po warfruga dagh til sancte clara
j helgandz hws the samman gingo
ther byriade the at dechtinga
konungen fan swa mange funder
thz freden hafde när ganget sunder
hanom thykte wara hardh vpo ganga
vnna the suensca there frijheet fonga
togh dechtingadhe the swa lenge
han kunde them ey högra trenge
ää hwat han them moth rätten bödh
the swaradhe hanom mz lagen j moot
än kom han them mz böön vppa
thry slot matte han raadha at fa
danscha eller norna hwem han lyste
the slot ware thry the besta
j alt riket thy han them keeste
Stocholm Calmarna oc nycöpinge
the suensca tha ther vndergingo
vppo thz the matte hans hyllest fa

p 62
thz kunde them toch enchte för sla
än the thz ther swa enda
Slotlooffwan sculle han förwenda
til hertog buggesläffs hand stod hon för
sidhan sculle hon sta til rikens kör
som lagen thz wt thrykkia
then slotlofuen the fra grijpen rykka
Ther mz sculle the them förlikä
af there rätt sculle han ey mer wika
ther mz sculle han all slot oc län fa
äfter hans suensca radz raadhe tha
the jnfödda them thykkte bezst nytta
oc ther mz all owilia förstytta
thz loffwadhe han them sa
ther mz the förentäs tha
the suensca giorde tha hans wilia
vppa hälgandz holmen hanom bidhia
han sculle alle wreedha til giffwa
oc vnna them widh lagen liffua
thz louede han stadeligha tha
at han wille göra swa
the antwordhe hanom strax frij igen
badhe slot städer oc len


Sidhan badh han them sielffwa vptälia
hwem the wille til drotzst oc marsk wälia
the gingo til radha swa
Erchebiscopen sporde allom ta
oc badh hwar heemeligh sich berätta
tha wardher ther aff engen trättä

p 63
Hwilke thre mesta rösten fa
thz wil han latha konungen för sta
konungen tagha een af the tre ther til
huilken han tha haua will
Drotzsta koret fiöll swa
thesse thre the keste tha
karll knutzsson oc bo knutzsson
oc ther mz niclis stensson
Erchebiscopen loth tha konungen hörat
huilke the hafua til drotzsta korat
konungen swarde thz duger ey swa
j scullen mich tre gambla fa
som dufftet är af hofdet slagit
pa the vnga hafuen j mistaghet
Taken een af thesse tre jak wil idher raadha
her cristiern niclisson her beynct stenson doga wel
her niclis ärengizslasson doger oc mädher bada
een af the thre thykker mich wara bäder
tha rikens raadh fic thetta höra
konungens wilia the tha göra
her cristiern beddis the til drotzsta tha
konungen samptyktet oc sagde ja
Sidhan badhe alle the
en marsk af the andra thre
som the hafde keest til drotzsta
konungen samtykthe karll knutzsson tha
her cristiern han fram kalla
oc sagde man scal idher för drotzst halla
her cristiern badh för gudz nadha
herra j mich thz ämbite fördragha

p 64
konungen wille tha hans bön ey höra
han munde hanom til drotzsta göra
et litet swärdh gaf han hanom tha
ey meere makt munne han hanom fa
her Erik krummedijke munde han sidan at spöra
huru man pläger en Marsk at göra
han sagde andra herra pläga swa göra
som jak wil idher latha höra
En gulring pa enom keep scullen i hanom fa
oc sighia huru han scal sit ämbite forsta
Konungen wardh swa bradh til swara
keppen scal wel reedha wara
gulringen han ey nw fa kan
thil the herra gik ather han
karl knutzsson kalladhe han til sich
til marsk wille wj hafua thic
Han fiöll aa knä oc sara badh
för gudz skull sich fördagha thz
han gaf sich ey ther til tröst
at holla thz ämbite schadalöst
konungen wille endaligha tha
at han sculle thz ämbite första
konungen fik hanom en hwiten kep
oc marskens ämbite ther mz
Marsken badh konungen vm hielpa tha
at han thz ämbit oppe holla ma
konungen swarde hanom swa bradh
jak wil läre thic et raadh
wakte thu thinna föter ey lenger wtstrekkir
än som skinfällen räkkir
#65
{!!!misspage}
p 66
at hielpa them aff then wadha
huru litet konungen thienkia wil
at aller owilia war giffuen til
thz war vm helgonna messo tijdha
konungen wille ther ey lenger bijdha
Hwar foor thijt hanom lyste wara
konungen munne til danmark fara
hans kröplin tha stocholm miste
konungen fic thz som han lyste
her Erik niclijsson en dansk man
liten froma han ther wan
oc lagde ther vc [500] däna tho
ty han wille the suensca engaledis tro
Swa munde konungen tädden fara
kom swa jn j nycöpings skär
nycöpinge antworde han tha ther
joan jönisson han munde en skaning wara
Swa munde han tädden til stäkaborg fara
en dän fulde hanom heet eggerd frilla
vppo Rogööfiärdh fik han sit spilla
han miste ther badhe gotz och skip
mz liffuet fic han növa slippa
Sancte franciscus gotz hafde han nokot jnne
litet munde han ther j winna
Stäkeborg fic han jwan fläming swa
then argeste skalk hanom thiänte tha
En sioröffware munde han wara
Röffwa oc stiäla han aldrey spara
han war ärlös oc slagen vppa hans mwn
han hade tro ey meer än en hund

p 67
hans ogernighe magen j flere höra
huru han munde j mörköö göra
ther waltogh han ena quinna
oc loth henne sidhan j rök vpbinda
oc rökte henne thz hon bleff dödh
förbarme sich gudh öffuer thölka nödh
the hälgha kirkia loth han ther vpbryta
hwat han ther fant thz loth han byta
opta wart thz för konungen sagdt
han gaff thes toch altz engen akt
Thölka skalka trodhe han bestä
oc fic them badhe landh oc fästä
Sidhan bleff han ey lenger ther
oc foor swa fram j stäkaholms skäär
Stäkaholm munde han ther enom fa
olaff finne han heet swa
j hans kaamar hafde han thiänt förre
oc stundom tha wakte han hans dörre
än hafde thz konungen bäder gangit
hafde han godha riddare oc swena the slotten
ää huar hans ginom skärgarden fara fonget
the fatika bönder loth han ey spara
the togho fra them alt thz the atte
enchte the behalda matte
kläder kätzller grytto oxa oc ko
ater sathe the fatike j stor oro
ginsten the wt af skären lagde
gudh them ther för plagde
ther byriadis en storm swa stoor
Mangt got skip ther misfoor

p 68
the mista mangen degheliken man
danmark then schada sent förwan


Sidhen konungen war til danmarks kommen
ok engelbert hafde thz förnommet
huru han hafde j skären warit
oc illa mz almoghan farit
hanom förtröth sara allmogens onadha
oc huxadhe at göra konungen skadha
Oc sidhan suensca herra förfunno
at konungen mistrode them mangelunda
och heller wilde fa slot län oc landh
thölka drafwels men j hand
än godha riddare oc sweena
tha wardhe the thes öffuer ena
en dagh j arbogha at holla
tijt sculle tha koma alla
biscoppa prelate riddar oc swena
köpstadz men oc alla meena
Äpter gudz byrdh fiortenhundrat aar
xxxvj pofabiani dagh thz war
dechtingen the ther för sich togho
oc all ärende öffuer wogho
huru konungen hafde mot riket giort
som j haua förre sport
the wordhe thes til radha ta
then orätt the ey lenger liida saa
konungen scriffwa the än tha sa til
vm han sig än tha bädra wil
jnnen nästa fastagangx tijdha

p 69
thz wille the än förbiidha
oc lathe them there frijheet wolla
för herra wille the han halla
wille han thz ey göra
the wille hanom ey lenger höra
oc lotho hanom ther mz första
mz manscap oc thienstie the fra hanom ga
nödhen munde them ther til drijffwa
hans thienare kunde the ey lenger blifuaTha the waro samman thära
spoorde the nyä mära
at konungen hafde bestäldt thz swa
ginstan ysen kunde af ga
tha wille han j Stocholm wara
hertugh Buggesleff sculle mz hanom fara
Stocholm sculle buggeslef annama tha
ther mz willen hanom alt suerige fa
tha thykte suensca illa standa
at rikit sculle j thölken wanda
Engelbert mälte wj wiliom ey bijdha
vtan til Stocholm alla rijdha
oc mz the danska oss förweta
huru wj j thenna dechtingen sithia
thy the haua oss för dechtingen sagdt
hon sculle worde holden mz rätta akt
wj sculom oc alla fölgis aat
at danscha göra oss ey forsaat
Engelbert sagde til marsken thz
her marsk j sculle oc ridha mz

p 70
the wordhe the öffuer eena tha
at the wille alle göra swa
oc thenna reysen icky spara
vtan alla strax til stocholm fara


Tha the borgara thz förnomo
at suensca herra när stocholm koma
poort ocwindabro the til dragha
oc wille the suensca ey jnhaua
tha the suensca thetta see
thz hoomodh giorde there hierta wee
at the köpmen them swa trengde
oc wt fra rikens stadh stengde
thz giorde the mz then vthykke
at the wille the suensca förthrykke
gudh gaf thoch them thes engen lykke
tha the suensca then vwilia see
som the tydzska borgarmestere them thee
thz gik them alt af gammen
the suensca ridha alla til samman
ok wordo öffuer ena swa
til borgarmestare sende the tha
Marsken oc herra gutzskalk beynctzson
Engelbert oc joan karlsson
at the sculle them aat spöra
hwj the them stenhia poorten föra
The stungo en hat vppa ene glaffwa
för then stadz poort the tha traffwa
ther komo wt thydzska borgarmestare twa
til the herra gingo the tha

p 71
Marsken them tilspoorde
hwj the them then orät giorde
at the matte ey swa frij j staden fara
som borgara wille aa landet wara
the badhe them gerna j godha mata
at the sculle them jn j staden latha
The borgarmestare swara tha
the wille ater j staden ga
ok mz her eric niclisson sich berade
som slottet tha j wärä hafde
the ginge jn beraadde sich tha
komo igen oc sagde swa
at the willde en stund halla
hans kröplin lotho the thiit kalla
her Eric niclisson wille ther ey til swara
förre än hans kröpelin sculle när wara
ther mz gingo the borgarmestare jn
at berade sich än annet sin
thz yrdhe sara oc war starkt frost
thz war the suensca engen lost
the hiollde ther vte för then poort
the thydzdzska waro jnne och thalado stort
The borgarmestare komo wth tha tridhia sin
Marsken sporde än the suensca matto jn
Bradheligha swarde the marsken tha
konungen haffuer eyg befäld oss swa
Marsken swardhe hwat konungen haffuer bestelt
tha är mich thz aff riket befäldt
ok greep en borgmester widh hans hals
han hiolt hanom hard för vtan fals

p 72
en sin swen munde han hanom fa
then andra borgarmestare grep engelbert tha
tha the suensca thetta see
hastaligha til porten luppu the
Her Erik läste poorten igen
oc löp til husit ey seen
thz sudertorn loth han bemanna
the waro them suensca onda granna
mz byssa oc piil the sara skiwthe
thz munde the suensca ganst förtryttha
tha the danscha til husit gingo
alt thz the j wegen fingo
folk oc fää hwat them war före
thz the strax pa huset körä
af husit skutte the mz byssa oc pijla
oc vnte the suensca enga hwiljo
The fatighe meenheet j staden ärä
som sculle sich jo af riket näärä
ey kunne the annen köpenscap göra
vtan köpa thz bönder them til föra
the räddis at suensca sculle them bestalla
hunger oc nödh sculle them til falla
Naar aff landet enchte jnkomer
tha wardhe the lijdha nödh oc hunger
The thiänkte tha vti sit sin
koma nw ey the suensca jn
Mat oc dryk the oss förmeena
tha ärom wj jo förgongne reena
til then porten the tha gingo
oc slogo the las thz the fra springo

p 73
The suensca som ther vte sta
höra thz swa til ga
Manlika the til poorten gingo
Mang stor stens hugg the fingo
aff them som vppo tornet waro
Suensca the tha enchte spara
The satte thera banner pa korn torgh
Tha finge the danska hierta sorgh
marsken togh högt at öpa
vnder suensca banner sculle alla löpe
the mz riket wille holla
them scal engen schada wolla
widh lijff oc godz förbödh han tha
at engen the borgare skiöflä ma
ther mz togho the suensca akta
at the slotz port wakta
oc sende thera folk för huar then port
danska räddis the ey stort
Borgara alle vnder banner sökthe
then suensca hoop ther mz ökthe
Marsken och engelbert samman gingo
The andra torn the oc tha fingo
the lotho alla bemanna wel
oc takkadhe gudh at the waro säl
vppo stora torgit komo the alla
och lotho borgarna samman kalla
Po bwrspraket the herra ga
Alla borgarna nidan för them sta
marsken spordhe them til alla
vm the wille mz riket halla

p 74
Och troligha mz the suensca sta
the borgara swaradhä alla Ja
Rijkens raadh sworo the tha och tro
ää mädhan the j sweria bo
Rijksens raadh jätte them huldscap igen
stadheligha holla vtan meen


The swensca sende budh til hanse tha
oc lotho hanom thz fullaligha för sta
at han sculle för them ey fara
vppo hans schadi wille the ey wara
Toch wille the hanom j grabrödra clostre ey haua
Till sin gardh skulle han dragha
The suensca til herra Erik scriffwa
hwj han swa hardeligha wille mz them liffwa
at han hafde byssor oc pijla ospara
thy the thiit ey kompna waro
at nokot örlögh ther at holla
vm the finge thz sielfwa wolla
vtan at mana the danska men
at konungen holle then dechtingen än
thy at the hafde laffuet ther föra
at konungen sculle them ey orätt göra
The dansche wille thz ey sköta
jo fastara the the suensca höta
the wille them schada huar the kunde
The suensca sich tha samman funno
j warfrug gillastuffwa ginge the jn
och schicka sina wäria j thz sin
Och wordho tha öffuer eena

p 75
huru the willde the danscha förmena
at the ey byän schada
oc the thes bädher bliffwa mz nadha
The stelte swa thera schara
Marsken sculle j byyn wara
helftinna af folket sculle han fore sta
Andra helftinna annadhe Erik puke tha
Marsken belagde then westra port
the danscha rädis honom tha stort
Erchebiscopen manlik mz riket stodh
han hafde ther mangen hälad godh
them han marsken alla befala
Marskens wäria tordhe fiandena ey nala
opte the then wäria sökte
litet thera hoop thz ökte
the mötto them swa mz byssa oc pijla
the danske fult snart at slotet ijla
thy the finge ther badhe dödha oc sara
thy hafde the för then väria fara
Marsken hafde j sinno göma
fra kirkian oc til Norraströma
Stark bolwerk loth han ther göra
oc vm nättertijdh them vtföra
the danscha thz ey troodho
för än bolwerken reedha stodho
Swa snart thz mörkte wordhe the framsat
the hoffmen fylte them mz jordh fult brad
the hafde ther skyttahol vppo
Nidan vnder kular män j sta
ey stort akte the förwissa

p 76
hwat danska skuta mz thera byssa
för hälgandz holmen sculle tha rada
Niclis jönisson beynt jönisson brödra badha
oc taka wel wara
at danska ey ther vtfara
Kötmangara bodha oc kirkia gardh
hafde köpmen j thera wardh
Täddan oc til östra strandh
anamadhe erik puke vnder sina hand
the waro slöö til at byggia
thz kom them til stor ohyggia
litet för än thz war swa bestelt
oc hwariom sina wäria befäld
eth ospat giorde the danska
at brende stadhen offuer the suenska
mellan husit oc Norraport
en skinnara gardh hafde hans ther gort
ther wt wilde the j staden slika
lönlik the sensca swijka
the sensca hafde ther vpo wakt
oc driffwa them tädden mz makt
the danska elden j garden tende
brat sich ater til husit wende
the mente staden brenna j grund
gudh halp thz slektis j liten stund
Then schada war mykit nytta
danzska hafde sich sidna huarien vnder stytta


Sidhan huar wiste j staden tagha wara
tha sculle engelbert vm landen fara

p 77
thy herrana hafde bestelt thz swa
tha the waro j arboga
sin breff j alla land senda
oc badho förwara alla enda
för fogadhana pa alle slot
som te hafde the suensca a mot
oc förwara at the ey brenda
eller sköfla landen j nakra enda
Engelbert sina homen samman kalla
Reedh til nycöpinghe oc lot thz bestalla


Vm qwindelmesso apton thz skeedhe
the danska et vtlop teede
som borgare finge sik mat
oc räddis ej for dena hat
jn j thera hold lupu the tha
Stora hug swenska ther fa
pa kötboden the elden tenda
oc strax ater at husit wenda
the hafde thz förre j akt
oc manga byssor ther vppo laght
the skutte sara mz byssa oc piila
the suensca fingho tha liten hwilja
thz giorde the danska ther vpa
at the then eld ey slekke fa
ginstan the elden teendhe
war herra wädrit wende
först munde stormen pa staden sta
sidhan blestet ther lika fra
Junfru Maria gaf them lykke

p 78
at the then elden finge slykke
Sidhan togho borgare bäder at hyggia
Starke bolwerke the tha byggia
the giorde them högh oc breedhe
enchte vtloop the thit sidan teedhe
thera byssor the ther j laghede
the danska thz illa behaghede
borgare sate ther vnder nat oc dagh
qwadhe drukko oc giorde them gladh
Sidhan engelbert sporde thetta meen
strax reedh han at stocholm igienThe suensca sidhan vm thala
at the waro kompna j qwala
thy the ey görla weta
hwo them thera schada schulle vprätta
vm the wordhe fongna eller therre misto
thy at engen höfuitzman the fullaliga wisto
för thy wordhe the swa til sinna
j Swartbrödra clostre alla sik finna
ther vm sik beraadde tha
hwem the til höfuitzman fa
the wille them jo en fonga
som them sculle för schada standa
träthighia the tha ther til ämpna
the sculle them en höfuitzman nämpna
at biscopa riddare oc swena
hwem thessa kunde wardha eena
then sculle thera höfuitzman bliffwa
oc wilde hanom alla gerna lydha

p 79
Erchebiscopen sporde them sidhan til
hwem the ther til hafwa wil
oc badh sich thz hwar heemaligha berätta
tha kome ther af engen trätta
oc huar sculle thz eedhom lästa
at wällia thz kor vppo rikesens besta
the oc sidan alla giorde swa
Erchebiscopen lotho the thz heemaliga forsta
huar äfter sit bezsta sinna
Thz kor the tha swa finna
Rösterna fullo vppo thessa tre
Marsken Engelbert oc Erik puke
fäm oc tiwghu röstir pa marsken gik
Engelbert ey meer än thre tha fic
twa munde erik puke fa
Swa samthykte alla marsken tha
oc the hanom tha alla hylla
oc jätta at göra huat han wille
prelate riddere oc swena
köpstadz men oc alla meena
the jätta hanom lydha j allahanda
han lofwade them ater för schada standa
Tha Engelbert oc puken thz hördho
gantzska wreedha the them giordho
the sagde at them nögde ey swa
thz sculle än alt annors ga
the waro sworna samman som sella
thy willde the thz anders bestella
oc wilde ther jo swa mz fara
at anner thera sculle höfuitzman wara
p 80
Allmogen oc fast mz them holla
klerkerij oc ridderscapit til marsken fullo
Engelbert oc puken ville fra them skilia
ther mz giorde the swa there wilia
thz Engelbert sculle lika mz marsken radha
oc sculle swa riket styra badha
toch sculle marsken j stocholm wara
oc Engelbert vm riket fara
oc latha all annor slot bestalla
som oskälika fogda hafde walla


Hans kröpelin wilde tha til danmark fara
Rikens radh loth han at wara
at hans ärende thy tiit liggia
hielp af konungen wille han tiggia
wille the hanom nokot werf befala
thz wille han gerna för thera sculd thala
the badho hanom werfwa thz swa slät
wille konungen än holla them widh rät
the willen än för herra haffwa
oc thiäna hanom alla hans dagha
Hans sich thz ärende vnderwaan
strax til danmark tha reedh han


Engelbert fic ther ey lenger bidha
han ville oc ater til nycöpinge rijdha
Alla sudermen lot han thiit stämpna
Rikesens orät wille han hämpna
han thaladhe til them a husit la
oc badh the sculle hanom slottet fa

p 81
Joan jönisson fic hanom ey swara
thy at han munde galin wara
gudh kastadhe gnistan hanom plagha vppa
thy slotet munde han mot lagom fa
the swena po husit waro
Engelberte swa swara
wj wiliom thetta hws ey giffwa
ä mädhan wj magom liffwa
Engelbert badh tha reedha göra
en storm til husit föra
Beerman sculle thz för standa
han lot ther reeda mangahanda
Engelbert war ey sielffuer när
medhen beerman stormar ther
Beerman badh alla läggia vppo
thy han wille strax til husit ga
huar reedde sich som han gat besta
manlik trodha the til thz festa
the gingo til vpa alla sidha
the jnne waro tordhe them bidha
oc mötto them swa hardelica geen
mz piila oc byssor oc mz sten
the kunne thz husit tha ey winna
oc drogho af mz schada j thz sinna
Engelbert thz spordhe oc war ey seen
fult snart reedh han tijt igen
Andra höfuitzman satte han tha
joan karlsson claus plata thz för sta
Thy beerman war worden saar
som ther förre höfuitzman war

p 82
Engelbert tha tädden reedh
til Sudercöpingh war hans leedh
thiit loth han östgöta kalla
Riddare swena oc köpstadzmen alla
han badh them stäkaborgh beläggia
a badha sidhor ther fore byggia
ärengizsel niclison ther til höfuitzman satte
lydhna the hanom alla jetta
Bo knwtzsson lot han oc befala
Stäkaholm sculle han sich benala
oc sculle thz bestalla
mz tiwstbona alla


Sidhan engelbert hafde swa bestelt
oc hwariom sinna wäria befäldt
täddan loth han sich lidha
til Calmarna munde han rijdha
han lot the borgare vtt för sich kalla
spordhe vm the wille mz riket halla
The borgare tha engelbert swara
wj mona jo konung erics thienare wara
Och wardom jo medher hanom holla
medhan her jöns grim haffuer slotted wolla
j magen thz sielff besinna
Slotet star ey snart at winna
fingen j staden hafde han thz fästa
jammerligha wardhe wj tha gesta
mz brandh oc slagh manghehanda
the af slotet finge oss göra wonda
thy thörfuen j ey ther äfter tra

p 83
j kunnen ey staden mz war wilia fa
tha engelbert thz hörde
ful wreedan han sich giordhe
och melte thz scal idher schadha
swa wijdh jak ma raadha
han badh niclis steensson kläkkabergh tagha
oc göra the borgare ther af agha
oc swa then fogudh huar han kan
her jens grim then danska man
vppo klekberg lagde han beynt gutzskalson
swa oc götzstaf laurensson
Mädher them swa manga swena
Calmarna sculle the landet meena
Niclis stensson sculle höxsta höfuitzman wara
toch sculle han mz engelbert fara
the ther qwarra bliffwa tha
mz matt oc dryk sculle niclis them första
Nagwat förre niclisses swena sporde thz
at suensca hafde sich mot konungen sät
The redde sich strax thz sinna
at the wille bryms winna
the wodho öffuer the graffwa
oc mente thz husit haffwa
The koma lönlik j portstufwan jn
och togo sich fore eth vpsaattis sin
Tha the hördho at wektene afbleste
gistan ther äfter hwsit vpläste
Niclisses swena mz spent armborst wtgingo
vm slotzins poort themz them fingo
the thrykte sich jn oc waro mangha

p 84
husfogden gripa the til fonga
konung erics folk the af drijfwa
och siellfwa the widh bryms hws bliffwa


Sijdhan engelbert af Calmarna wendhe
j bleekinghia wille han lendha
Tha han kom för sildabro
ther lagho för hanom alla bleekingis bo
the hofmen hörde til foren gnyy
huru borgara wt af Rotnaby
Sildabro sunderkasta
the hoffmen togho fast hasta
loppu til rama vtöffuer then bro
the borgare rymdhe oc blekingis bo
ther lagho a badha sidha
dödhe och sara j swijdha
Engelbert loth vpstinghia en hat
Begrypo en fridh ter samman rat
the dechtinghia oc wordhe thes eena
the borgara oc bönder meena
engilbrect the ther hylla
oc fic Rotnaby som han ville
han jätte them got oc reedh ther jn
the lagde sig alle ther om win
at göra engelbretz willia
tha han wille fra them skilia
han satte them ther en höfuitzman
Clawes lange swa heet han

p 85
Engelbert loth sich lijdha
til lagaholm ville han rijdha
j suderköpinghia hafde han budh ospara
wesgöta smalennighia sculle til hanom fara
han badh them möta a en wissan stadh
mz skaninghia wille han holla en dagh
tha the hans wilia spordhe
som han badh the giordhe
för lagaholm the honom mötte
henningh odargh thz litet bötte
swa heet then fogadh thz slotet hafde
Engelbert ginstan slottet krafde
henning swarde j samma stund
jak far idher lagaholm engelundh
Engelbert swor jak scal thz hafwa
oc scal thic mz haret af dragha
Engelbert lagde en hoop ther fore
her bo oc swan thera höuitzmen woro
Sielf loth han sich täddan lidha
oc ville jn j Schana rijdha
tha Skaninghe thz spoorde
snart the sik reedha giorde
Pädher oxa gik thz tha af gammen
the skanunga sampdhe han fast sammen
Thz skeedhe swa thz magen j tro
the fornomo huar annen widh Rynabro
Tha engelbert wardh thes wara
at Schanninghia mot hanom fara
hans rennara ginstan öffuer brona ridha
pädher oxäs swena toorde ey bijdha

p 86
the meynte sich ey wara nogh starka
thy flyde the tha af marka
pädher oxa war ey komen thära
mz alt thz folk som hanom war nära
Knwt saxtorp sik ter förrendhe
thy wardh han grypen til engelbrecz hände
oc sagde engilbric for wisso ther
hz oxan kom mz [l] storan här
Engelbert kalldhe sit folk swa fasta
Badh rijdha til baka oc brona kasta
the homen giordhe som engelbert badh
Sidhan kom päder oxa rijdhande j stadh
tha han thz förfaar
at bron kastat waar
sit folk han tädden badh
oc reedh strax til tranorpa wadh
Ginstan engelbert thetta saa
widh tranorpa waadh mötte han tha
the lägradhe sich oc wille ther wara
engen tordhe öffuer waadhit fara
them j mellom the swa förrama
en fridh vppo badhe sidhor annama
mz samma wilkor oc för oordh
som fridhen war förre mellom them giort
Mz swadant skeel the dechtingha
vm Engelbert lagholm ey finge
jnnan pasche apten ther näst
tha scullen latha rykkia fra thz fäst
vm Skärtorsdagh lotho the breuen scriffwa

p 87
Mädhan monde engelbert til lagaholm ridha
henning odarg badh til sich ga
oc krafde ater husit tha
eller han wille storma ther fore
Henning togh tha rädis sara
henning swardhe engelbert tha
han wille hanom gerna husit fa
toch tusande Rinscha gyllena gillde
han för husit hafwa wilde
the samthykte som hwar wilde
engelbert hanom fra husit skilde
Engelbert war tha ey seen
redh til tranarpa waadh igeen
oc giordhe then dechtingen en eendä
oc sidan ater til lagholm weendä
Schaninghe sende sin budh mz thiit
oc funne the waro lagholm qwijt
Engelbert fic lagholm tha en man
Arffuid swaan swa heet han
oc loth sich tädden lijdhe
til halmstadha munden rijdhe
oc badh the borgare vt til sich kalla
ena dechtinghia mz them halla
En borgamestare spoordhe til
huat engelbert ther göra wil
Budit swardhe hanom swa
at han meente staden fa
Thyke hiordh heet borgarmester thär
han swardhe et ordh thes wardh hanom wärr
ä medhan ja ma standa

p 88
thenne staden komber ey j hans handa
Sidhan sculde han sich vmwenda
Stort vnder honom hende
hans been brast ofwen twert sunder
thz war them allom vnder
Sidhan han til the andra sagde
gudh thenna hämpd pa mich lagde
jak wil idher ther til raadhä
j giffwen idher j engelbertz nadhe
eller j bliffwe förderffwade j grundh
han winner toch staden j samma stundh
j magen thz a mich merkia
gudh wil the suensca sterkia
then war engen j thenna stadh
som hardare sta mot engelbert badh
thy är jak kommen i thenne nödh
wissaligha kienner jak min dödh
Sidhan dödhe han jnnan dagha tre
Tha the andra borgara thz see
at gudh sende hanom swa starka wraka
Engelbert the sidan jntaka
Stadhen loth han wel bemanna
at wakten wel för onda granna


Siden wille engelbert til wardhberg fara
bestella at thz tagis wara
Mykit folk lagde han thära
her bo sculle höfuitzman wära
her brodher swensson oc beerman mädher
at ther sculle förwares thes bäder

p 89
Thädden foor han til älfuisborgh
Mattis van kaalen kom thz til sorgh
han looth hanom wt til sich kalla
dechtingen mz hanom at halla
Han badh sich elfuisborgh fa
Mattis sagde sich thz ey göra ma
the grijpu toch thz j lagh
at thz sculle standa j dagh
Mathies sculle ey j landet fara
eller mz länit sich bewara
the dechtingen ther mz bleff
engelbert strax tädden reedh
jn för axewalla
och loth thz bestalla


En stoor siwka fic han tha
och reedh ther mz til örabro
then siwken giordhe hanom qwijdha
Mz stora nödh munde han rijdha
Til örabro kom ha sa
Rikesens radzs breff fik han tha
han sculle til stocholm fara
o vtan töfringh när them wara
Her beynct stensson hafde sin budh vppo
at engelbert war kommen til örebro
han lot sich leydha til hanom j stadh
engelbert giordhe som han badh
j byn koma the til oordha
her beynct engelbert at spoordhe
vm han matte mz nadhe bliffwa

p 90
j rätten wille han sich giffwa
Engelbert swarde hanom tha
her beynct willen j göra swa
af mich scullen j ondt ey förmoodha
jak wil idher hellar göra til godha
the thz förwissa ginstan thära
at engen sculle a annors schada wära
badhe sculle the koma til rätta
för rikesens radh vm thera trätta
Vm pingxsdagha til rätta gonga
j fiortan dagha äfter j fridh standa
her beynct lafde för sin son oc sich
at dagen sculle standa vtan swich
thz lafwede mz för hanom twa
joan andrisson oc kädel the heta swa
Engelbert badh her beynct ther nest
at koma vppo husit oc wara hans gäst
herra beynct giordhe som engelbrecht badh
gik vppo husit oc fik sich matt
han plägde hanom wel j alla maata


Engelbert menthe the skildis satä
oc togh sich ey til wara
vtan huxadhe til stocholms fara

p 91
oc loth baathe reedha göra
och sich sielffwan til stranden föra
Ey meer makt hafde han tha
han loth sich lyfta til häst oc fra
j bathen loth han läggia sich
och waktedhe sich för engen swich
hardh för göxholm foor han fram
til then nesta holmen han ther fan
ther looth han föra sich til landa
och frykte för engahanda
vtan troodhe vppo then feyligheet
her beynct hafde hanom teedht
En liten eld the ther vp bötte
liten werma han ther nötte
liten stund han ther är
Magnus beyntzson kom strax efter tär
til then holm ther engelbert laa
ginsten egelbert bathen saa
han sade nw magen j alla see
än wil her beynct mich wenscap tee
och biwdha mich heem til sijn
jak gither toch ey för krankdom min
Engelbert sende budh til stranda
at wisa huar bezst wara koma til landa
the lagde thera badh hart widh then strand
Magnus beynctzson sprank strax a landh
ginstan munde han thiit ganga
han sa engelbert standha
oc stodde sich widh sinna krykke
han faradhe för engen stykke

p 92
Magnus beyntzson thalar til hanom saa
Ma jak en fridh j sweie fa
Engelbert swarde mz kranka makt
thin fader haffuer mich en feylog dagh sagdt
oc hopas han hafuer thic berät
then stora fridh han haffuer mich jätt
Magnus beyntzson hafde en yxa j hande
ther mz giorde han engelbert ende
han hiögh til hanom oc ey höte
Engelbert tha för sich böte
mz then krykke han hafde j hender
thry finger hiögh han hanom af j sender
Engelbert sich tha vm wende
Magnus fulde äfter mz wreedha hende
han hiögh hanom annet sin
swa diwpt eth saar j halsen jn
thz tridhia hugh hiögh han tha
swa thz munde ginom hiernan ga
Engelbert styrtte nider mot en sten
hans hofwdh panna slo han swa klen
Swa munde han dödhen liwtha
Sidan the manga pijla wti han skiwta
wel matte han hafwa thz fördraget
Engelbert hafde opte för riket lifuet waget
för hans beste oc andra fleera
han fic thz toch ey niwta thes meera
herra gudh ther j himmerike boo
lathe hanom niwta thz han war swerie tro
Juncfru maria mz thin helga bön
tha hielp hans siäl til himmerikis lön

p 93
Alla gudz hälgonna j himmärik
bidhin för hanom ewinnelik
tha then häladh tolde thenna nödh
thz han wardh swa slagen dödh
äfter gudz byrdh fiortenhundert aar
xxxvi för jnuencionis cruis fredagen thz war


Sidhan han engelbert swa slogh
hans hustru oc gotz oc swena han togh
han munde them til göxholm föra
her beynct willeey ther a mote göra
Albrech peccatil thiente engelbert tha
then tijdh magnus monde han sla
Magnus grep han til fangha
oc hafden po göxholm j twanga
han nödde han sidan fara mz sich
oc sagde örebro scaltu skipa mich
j nat wille wj ther wara
Sigh at thu mont engelbertz ärende fara
the giordhe som magnus sagde
j förborgen för örebro sich lagde
Albrecht ropade j thz sin
oc badh wekteren hielpa sich jn
han badh sighia foghd oc poortenära
at han hafde engelbertz ärende thära
the sculle vpläsa oc widher hanom thala
oc hafwa ther mz alz engen dwala
then wekteren loth thz fogden första
ginstan munde fogden pa werna ga
han sagde Albrecht thu wordher bidha

p 94
til j morgen betijdha
ja läsir ey thz hws vp j natt
thz mattu weta försat
thär mz magnus thz förnam
thz han ey pa husit kom
Sidhan munde han täddan ga
jn j staden ther skinnadhe han tha
huat han ther spoordhe
thz engelbertz swena til hördhe
thäddan han til göxholm far
Engelbertz hustru ther än war
sidhan looth han henne fara


Mädhalösa bönder bodhe nest thär
the foro thiit som liket är
the ther thz lik vptagha
j mädhalösa kirkia thz begraffwa
Ryktet yppadis sich swa wijdha
Rikesins män tha togho at qwijdha
synderligha engelbertz sweena
Almogen oc the allä meena
rykte for göksholm samman
mz stor harm oc ey gamman
her beynct oc magnus til foren sporde
at the sich swa reedha giordhe
the tordhe ther ey bijdha
til Ringstadhaholm the rijdha
the lotho ther swena tha the af fara
oc badhe göxholm wel bewara
Engelbertz swena drogho tha thiit

p 95
oc bestallde then gardh mz fliit
the kunde ther ey meer endha
än hans trähws the af brendhe
af tornet kunde the enchte fa
thz wardhe the ther vppe la
thil mädhalösa the tha tädden dragha
oc engelbert ther vp tagha
the förden sidan til örabro
j stadzsins kirkia lagden til roo
Swa munde hans regiment sich enda
nw vil iak begynna ther iak wende

p 96
Marsken war tha ena höffuidzman
rikesins inbyggiare elskadhe han
Oc giorde them goth hwar han kwnde
the wnte honom well alle stwnde
Rikesins duk räkte han wt fast
mat ok ööl engom brast
hwilke til hans bordh wille gange
han loth them alle ofreth fange
han aat sielff jnne mz them ee
hwem noget brast wille han see
ther fore hans hop sik sara ökthe
hoffmen mest til honom sökte
Erik puke affwnadadis ther wid
at marskens hop sa ökte sik
thy tenkte han altiidh oppa
huru han marsken aff dagen faa
ofthe redde han sik ther til
at han marsken dräpe wil
gud bewarade honom toch saa
han kwnde thes aldrigh ömpne fa
Han swor sielff en eedh
oc viij hans swena samaled
thz sculle them alle like gelle
at the marsken dräpe wille
hwar the kwnde thes ömpne faa
han sculle them aldrig lewandis wnga

p 97
han forsökte thz ofte nogh
marsken thz toch altiid fordrog
han wille nöducht begynne prang
meden the wäre i the thwangh


En dagh hende thz them saa
at rikesins radh sculle samen ga
rikesins men marsken bwdh senda
nogor groff rikesins erende ända
at sampnes i Stockholm i swartbrödra stuge
tha haffde erik digert i hughe
hans sworne swene oc swa
at the wille ther marsken sla
erik sagdhe til marsken thäre
karl knwtsson iac rader tigh häre
at thu thine stöffuare hem kalle
the lokke mik fra mine swena alle
heller wid gudz död iac scal them offuer nösen sla
at the skulo all fendens wllokko fa
Marsken erik tha swara
iac wet her enga stöffware wara
är här noger aff mina swena
the thu noget scylle mene
for rikesins radh sculo the her wara
oc altiidh til retthe sware
hoo ey wil swara til like eller retthe
han scal ey mith brödh ätha
Swarade erik mz wrede mode
iac wenter wy skilias aldrich at mz gode
förre än thz kan sigh saa falle


p 98
at wi oc wora swena alle
pa en mark til samen kome
hwilken tha behaller then frome
han mo siden bliffue mz nade
oc wtoffuer then andre radhe
Marsken swarade mz tocht oc äre
thz mon io engen mandom wäre
at wi oppa wara swena lythe
lat os thz baden sielffue bythe
nar gud wil at thetta haffuer en ände
at wi her wtaff staden wenda
är thz tha thin wilie swa
iac slas wel mz tik om eth stra
nw iac thz engeledis göre wil
wthen thu mic alstingis nödher ther til
erik monde ther mz op springe
han oc hans at dörren ginge
tha han när til dörren nacha
en hans swen rykte honom til baka
oc sagde erik i tenken oppa
for hwars skul monde wy hiit ga
erik swarade i then riidh
mik tykker thz er ey nw tiidh
tha swarade swennin som han wil
meden tu höther hugger annar til
erik lagde ther ey ath
han gik bort theden hwat han gat
Rikesins radh thom for hender togo
oc forlikted mz en kerlek fogo

p 99
Ther nest efther om midfaste tidha
tha kom joan karlsson til stokholm rida
ther fan han marsken oc rikesins radh
sit erende sagde han sa brat
iac haffuer mz fiendena a nycöpungh talat
finge marsken sig them benalet
han sculle wel sa mz them dectinge
ath the honom nycöpungh finge
Ok haffuer iac hört them alle swerie
at meden the liffue wilie the wärie
at engelbrecht scal thz aldrig fanga
ää hurw thz kan gange
Rikesins radh honom tha swara
Marsken scal mz tik tiit fare


Litet for then sama tiiden
war erik puke i landit riden
Marsken honom wtsende
Rikesins oc hans besta at enda
latha timber oc spisningh jnkoma
thz war alt giort for rikesins froma
Erik puke thz erendet om wende
oc fik sigh ther annat ända
oc talade mz almogen saa
at the sculle mz honom sta
oc sagde i wachten idher for then waada
Marsken oc rikesins radh wilia ider forrada
i lyden mik heller alle slet
iak wil halle ider widh skel oc rät
almogen wiste ey aff hans list

p 100
oc tenkte thz alt wara wist
thy loffuade the honom tha
at the wille mz honom sta


Meden han swa dactinga
eth onth budh hans swena i stokholm finge
the kome ther i stora nödh
aff them worde monge slagne dödh
the haffde for husit et haldh
oc bycht til wärio oc staldh
Arla om morgonen thz sa skede
the danske them et hoffmod thede
the mz baner oc macht wtganga
slogo oc gripe them til fanga
oc elden siden i stallet tende
mest erik pukes wärie op brende
Marsken kom oc slykte i sama stund
ällis haffde staden brent i grundh
haffde erik heller hema warit
sit folk oc wärie beter forwarit
for then scull honom swa illa gik
at han for mz falsk oc swik
siden then elden war sa slykt
oc Marsken haffde mz rikis rad samtykt
at han sculle til nycopungh ride
thy wille han ey lenger bidha
han redh strax til thz fest
oc dactingade som han kunde best
i viij viker sculle thz i gode sta
mellen hans oc them a husit la

p 101
om the oc thesse for jnnen ey wnsetting fanga
tha sculle the alle aff husit gange
oc marskenom antwarde thz slot
oc frij til theris fare bort
then dactingen giordis swndagen efter midfasto
siden marsken ater til Stokholm hasta


Tha han kom ater i then stadh
wart han ekke mykit gladh
en hierteligh sorgh monde han tha finne
han fan sina edle dande quinne
at lyggia tha redha swa ner
at engen liffs wan i henne är
hans hierte fik tha et slagh
hon döde en then same dagh
then ädle dygdelig quinne rene
henne kende wel ridder oc swene
til äre oc dygd war hon wiss
bland dande quinnor bar hon pris
gud haffde henne wel skapet
oc engen fägrindh a henne tapet
til allo war hon dygdeligh
thy angradis hene dödh mangfalleligh
Marsken lot henne ther beganga
mz mwnke oc preste the meste han fanga
oc siden i ene kiste sla
i grabrödra kloster sattis tha
et iempth aar stodh hon ther jnne
siden fördis theden then ädle quinne
oc in til wastena

p 102
ther begroffs then edle rene
i wastena kör mon hon liggia
thy marsken lot honom sielffwer byggia
Herre gud thu som i himmerik bo
wn henne siel mz tik ro
jomfru maria mz thin mille nade
thu hielp henne siel fran allen wade
efter henne haffde marsken barn ey flere
än en dotter hon war ey mere
vthen oppa sit fiärde aar
hans ende barn hon tha war


Siden ledh fast at pingxdaga
at marksen sculle nucöpungh haffua
han lot sin skip all redhe ware
som han wille thit mz fare
tha erik puke thette hörde
at Marsken sig redhe giorde
tha huxade han ydeliga pa
huru han matte fly thz sa
at han matte sielff til nycopungh fare
oc Marsken sculle hema ware
en dagh badh han erchebiscopen samen kalle
rikesins radh oc fribornemen alle
oc togh thz sa til wara
at Marsken sculle ther ey ner wara
och sagde swa til them thäre
thz kan engeledis nytte wäre
at Marsken far aff thenne by
thz siger iac ider for thy

p 103
ati lyden honom her helst alle
ä huru all tingh kunno falle
thz ärende kan wel en annar ända
ä hwem idher lyster thit at sende
throde thz alle wara wist
oc aktade ey hans falske list
oc bade marsken strax til sin gange
oc loto honom thz ärende forstande
Marsken sporde them strax til thz
hwat menigh at the haffde ther mz
the ware tha sa brat til swara
her marsk nar i häden fare
tha fölger folkit mykit ider
wi torffwom thz her beter wider
Marsken wart sa brat til swara
min wäria wil iac wel forware
haffwen ther fore engen quide
ther scal engen idher skade bide
tha swarade erik gensten nest
i faren ey til skips heller til heest
Marsken swarade jac kan ey fa
mine hesta alle i gräsit gaa
Eriks swar war ey sene
iac wil fa ider nogh bade heste o swena
Marsken swarade mz toctogh sinne
lat the swena bliffua her jnne
iac wil toch haffua mz mik faa
ey mer en ij [2] skytebata sma
skip oc folk later iac her wara
iac wil wtoffuer wid teligis fare

p 104
tha erik kunde thz engelundis ända
then reysen for marsken om wenda
tha haffde han stadeliga act pa
at lathe Marsken i tälige sla
thy han haffde tälige tha sielff jnne
en Marskens wen fik thz forsinna
Siden wille marsken ey lenger bida
lot sigh alt thz han kunde lidha
oc huiltis hwarken stwnd eller daga
förre han lat batana wid tälige öffuerdrage
för än erik fik bestelt sin wilia
tha monde them sa lanet at skilia
at Marsken actede ey hans onde fund
gudh gömde honom wel i alle stund


Litet for marsken wille aff fare
hans kröpelins breff kompne ware
at om pinxdaga nest
sculle danske kome til wastena mz hest
mz them städer sendebude twe
Aff lubeke oc hamborgh ware the
aff lybeke timme wadewerk en radman
aff hamborgh peder wille sa het han
en borgemester monde han ther wäre
mz her marten jönsson oc kröpelin komo the there
tha wart rikesins radh sa offuer ene
at Marsken sculle sielff til wastena
oc flere aff rikens rad ther komo
at dectinge for rikesins frome
Marsken kom til nycöpungh brat

p 105
oc eskiade strax pa thz slot
the swarede later war dagh wt ganga
siden scule i thz wel fange
Marsken la ther i viij dagha
the danske thz sare klage
at the engen wnsettingh fa
thy sculle the aff husit ga
Marsken antwordade thz sin man
joan karlsson het han
oc bemannande wel thz feste
oc bespisadet i thz beste


Sidhen for til wastena han
honom fölgde mang en ärlig man
biscopa riddere oc swena
the rikit oc honom mz tro mena
ther mötthe honom the sendebuda
oc lotho ther theris ärende lude
oc worde forente sa
ath thz sculle i fride sta
mellen konungen oc rikens men
ytermer war ther fornompmit än
och all the slot först bestallit ware
at the som ther lage fore
scullo ther sa kwarre ware
oc the aff slotten ey aff fare
toch sculle engen then andre hathe
oc sculle the pa slottit köpe late
fersken mat som man kunde pröffua
at the pa slottit jo behöffua

p 106
Oc wart ther sa stadfest
at pa sancti olaui dag nest
sculle konungen i kalmarn ware
oc swenske tit mot honom fare
ther sculle the forenes mz minne eller rette
for danzke oc städerne om there trätte
tha thz war endat thäre
Marsken giorde the sendebud äre
mz kost foder oc gode redhe
än mere gönst han them thede
en stolten hingest hwardere gaff
the prisade alle hans loff
oc sagden wara mil höffuidzk oc wiss
thess gaffuo the alle honom priss
Siden for her marten ater hemm
then radman aff lybeke fölgde honom igen
then borgemester aff hamborg oc hans kröplin
the fore mz marsken til stokholm in
at kungöre the a husit wäre
huru the mz swenske offuer ene äreMäden marsken til wastena war
dreff än puken sin onde par
han haffde akt oc all sin wilia
at marsken widh liffwit skilia
han skreff sin breff til engilbrect swena
oc badh the sculle alle honom tiena
han loffuade them nogh gelle oc giffua
om the wilde mz honom bliffua
Thy the ware än enkte atskilde

p 107
oc haffde än orabro som the wille
han lot them [sin] wilia forstanda
at the sculle marsken sla eller fange
oc screff warom wi widh honom skilde
tha mattom wi rade som wi wilde
thy ther waro oc some the
som med honom haffde sworit sig ee
swa the sculde alle niwte huat the werffue
oc wilde samen dö oc forderffue
togh torde te ey rade pa
marsken gripa eller sla
thy huar han for i landit fram
fölgde honom sa mang rasker man
ther war ey got mothe bäria
the wille sigh manlige wäria
tha erik ater sporde
at the hans wilia ey göra torde
tänkte han ater ena fundh
hans onsko war sa mangelund
huru han matte marsken krenkia
harstekit lot han atersenkia
thz lot han göre fore thy
thz marsken sculle the ledena fly
oc ater om tälie fara
ther mente han for honom ware
oc lot thit engilbrecx swena kalla
the sculle honom ther möthe alle
ille giorde erik tha
han wille marsken forrada sa
thy the skildis wener ath

p 108
marsken tänkte the hade warit sat
nogre marskens wener worde thes ware
oc budo honom ey om tälie fara
Thy for han tit som ater war sänkt
thz haffde erik toch otenkt
han lot oprensat i liten stundh
oc löste mangen sten aff grundh
at ther wart ater en godh ledh
til bata diwp oc offrit bredh
oc kom til stokholm mz then liste
at erik ey förre wiste
än han war i then stadh
thes wart han ey mykit gladh
Marskens wener gladdis alle gen
at han war wel komen hem
oc loffwade gud honom war wel gangit
oc haffde sa sin wilie fangit
Erik war oc tha ey sen
gik til marksen lotz wara hans wen
marsken giorde honom dygd oc äre
oc mente han sculle jo bäter wäre
oc böd honom siden som för til gest
oc plegaden som han kwnde bestEn dagh badh erik marsken tha
til gest mz honom gaa
gode men oc guinnor ware ner
Marskens syster war oc ther
Marsken loffuade erik tha
at han wille til honom gaa

p 109
Toch bidde han thz lenxte han gat
alt til erik hade fangit sik mat
tha the brödh oc mat wt bäre
oc mest alle drokne äre
marsken tha til honom gik
erik honom wel wntfik
oc satte honom til bordh
oc snakkade mz honom mang ordh
tha sade marsken wi äre nw forente
sig mik huat thu ther mz mente
oc hwat thu tenkte
tha thu harstekit ater senkte
erik ganst drokkin war
thy gaff han sa bradelige swar
then gedde gar ey mellen calmarn oc thette
ther flere kroke äre fore sette
än iac haffuer sat for tigh
thz kunde toch aldrig lykkis mik
tha erik haffde sa sakt
marskens syster gat ey tacht
gud forlate ider tolken ordh
sa ofte iac sa ider wid hans bordh
i drukken oc aten hans öl oc mat
han plegade ider thz bezte han gat
Aldrigh formode han thz sik
ati menten honom tolkit swik
alt lotz marsken tage til takk
oc slogh thz aff mz annedh snak
lange dwale han siden ey fik
wthen strax bort theden gik

p 110
Then tydzke borgemester oc kröpelin
loto her erik kalle til sin
oc flere the pa husit la
oc lothe them dectingen forsta
huru endet war i wastena
oc bade them sa hallet rene
the loffuade ath the gerne wilde
the dectingen huargen forspille
the waro fulglade the honom fingo
thy ther mange pa krykkior ginge
them war krumpet hand oc fot
at some finge thes aldrigh bot
mangen rask man bleff ther dödh
for konungens scul i the nödh
haffde the then färske mat ey fangit
iac mener the hade alle forgangit
hade marsken sa there iember wist
wthen twiwel hade the then maten mist
thy the lido swa stora nödh
om afthonen karsk om morgonen död
thy tenkte the the liste
hwar giorde sigh sielff en kiste
för än kisten war wel giordh
for grofs han mz henne i jordh
sa begroffuo the jc xxxiij [133] i then forborg
thz matte wel reknes hierte sorgh
ofret hade the gamblen math
ey for them thy sa ath


J same tiden komo tho
drozeten oc biscopen aff abo

p 111
oc mange mz them aff finlandh
the ginge tho alle marsken til hand
swore oc loffuade at the wilde
ware honom tro oc hulde
som flere rikis men hade forre giort
oc her i boken er förre sport
Siden rikis radh til calmar sende
biscopen aff abo oc drotzeten sculle thz enda
oc meder them flere aff rikis radh
the same fore strax afstadh


Tha i then sama riidh
komo twa engilbrectz swena tiid
oc sporde marsken til
om han theris skade oprette wil
wilden them löne oc for skade sta
örebro wille the honom faa
Marsken swarade mz tocht oc snille
han thz gerne göre wille
oc wille strax til örebro fare
Oc bad them ther alle for sig ware
Marsken kom til orebro sa
oc hiolt them som han loffuade tha
sa fik han the borgh
oc takkade gudh han wart wten sorgh
Han for theden til stokholm igen
ok reddis tha mindre pukens men
thy the swena ängilbrect hade
marksen alle tienste sagde

p 112
Nw wil iac sigia sannelik
huru dectingen i calmarn gik
konungen war komin there
hans feddre mz honom äre
aff pomeren hertugh buggesleff
aff walgast hertugh wartzleff
aff bard hertug barnem
Aff danmark ware monge mz them
biscope prelate riddere oc swena
the wille alle konungen tiena
honom folde städerne sendebud mäder
at hans dectingen ginge thes beder
the dectingade lenge thz gik harde
för än the ens warda
toch endadis dectingen sa
konungen sculle riket ater faa
oc rikens men alle
sculle honom for konung halla
han loffuade them ater sa slet
at halla widh there bescriffna ret
oc begynte thz ther mz saa
twa swensk fik han calmarn tha
her benct stensson her bo the bröder bade
sculle thz slottit haffua oc radhe
oc sculle konungen nest om mickelsmesse
ware i suderkopung til wisse
Suenske sculle oc möthe tha
oc konungen riket ater faa
the bade konungen i calmarn bliwa
til sancte mikkels tiidhe

p 113
meden wille the til stokholm fara
oc kunnoga thz dectinget wara
tha sporde the at konungen wille
til gotland thz tykte them ille
thy the strax til honom gaa
oc sagde til honom swa
os tykker enkte rad wara
ati nw til gotland fara
han actade thz enkte wätta
oc wille thera radh ey setta
wten lot at gotland gaa
the swenske foro at stokholm tha
oc lotho ther samen kalle
rikens radh oc men alle
oc loto them forstande ther
huru i kalmarn dactinget är
the swensk tykte wel ware
oc redde sig til suderköpung fare


Thz ledh fast at then ridh
at konungen sculle koma tidh
toch reddis han for swik
thy willen haffue bud for sik
Hermen fan hagen oc flere ware
som thz budskap sculle fare
mz xxvj pa en snekkia
en storm monde the reyse stekkia
tha the litet fran landit komo
böriadis them iämber oc engen frome
stormen slo them bort fra

p 114
säglet alt fra thera ra
the lato lenze i same stund
wagen slogh them tha nider i grundh
noget efther wilde konungen fare
til suderkopung mz sin skare
tha han midbutnis komin är
stor storm fik han ther
thz war mot midnatte tide
tha finge han oc hans kwide
ther siglde tha hwar annen i grundh
some forgingis oc anner lundh
konungen forde tha ene lykte
fulbrat han hona slykte
ä meden liwsit i hona bran
trengde sig alle om han
thz war ena mörke höstnat
thy miste ther mange liffuit brat
Siden skildis alle ath
huar for som han gat
some kome i swderköpunx skär
oc some ther huargen ner
some in i kalmarna swnd
some swnko for öland i grundh
mik swor en at han sant wiste
thz konungen tha ijc [200] miste
hade konungens styreman tha ey warit
onde reyse hade han farit
han wende tha ther til baka
tit han tröste gotland raka
oc kom wnder karlsöö mz wanda

p 115
oc takkade gud han kom til lande
mz thz ena skipit kom han there
al andra fra honom skilde äre
än bleste mersen honom fra
iac tro han gladis ey mykit tha
the herre ware i suderkopinge
annar tidhende the ey finge
oc engen wiste sannare ther
wthen konungen forgangen är
the ner honom i stormen ware
haffde oc then same fare
the kome til suderköpungh mz nödh
the kastade offuer bordh bade öl ok brödh


Marsken oppe nykopungh bidde
konungens oferd han litet quidde
tha han hörde huru konungen gik
til swderköpungh skynder han sik
erik puke munde mz honom rida
oc loffuade trolige mz honom bliwa
tha han kom offuer kolmardh
mange haffde pa honom wardh
the herre motthe honom there
han wnfik them mz äre
bade smaleninge westgöte
swa oc the östgöte
Sua redh han til suderkopunx by
the heste giorde myken gny
baswnere oc lekare for honom rida
han kom sa in for wten quide

p 116
Drotzeten oc the danzke ware ey ther
toch ware the pa ena mile ner
j en hamfn jwrsness heter
hon finz ther än ho henne leter
oc budo strax marsken til
at han til them komw wil
tha the ther wte samen kome
swenske oc danzke helede frome
the swenske ginge til rade tha
om huat the wille sla oppa
Marsken swarade os duger ey dwala
wi wiliom til fotagena om slotten tala
meden the äre nw alle here
som them aff konungen haffue i wäre
Drotzeten swarade thu mat forsta
aff danzke haffuer iac fornumit sa
huat konungen liffuer eller är i dözins twang
dectingen scal jo haffue framgangh
iac haffuer forstandit at the wille
at thu skalt först koningen hyllle
Siden skule alle hylle os bade
til mins herre konungens nade
Marsken giorde som han badh
oc hyllade konungen tha i stadh
siden hyllade alle the andra tiegne
marsken oc drotzeten a konungens wegna
ther endadis ey mer tha
wthen worde til rade sa
then aftanen til byn fare
om morgonen alle i swderköping ware

p 117
Morgonen komo the ther samen
tha gik fogetena aff gamen
Marsken kraffde fast oppa
oc badh sig alle slotten fa
the swarade wi moge thz ey göre
för wj fa wisselig spöre
huru war herre gik i then nödh
om han är liffwendis eller dödh
Marsken swarade waren wiss pa
i skolen mik antigge slotten faa
eller iac tager ider wara
ati aldrig wel hem fara
fotagena bliknede i there kinde
oc hade gerne warit täden i thz sinne
thz kunde toch them enkte forsla
the skulle jo marsken slotten faa
oleff finne tha fram gik
oc anwardade stekeholm fra sik
sa giorde folke erixsson axewalde
han fik thz ey lenger halle
matties fan kalen i hiertesorgh
antwarade ta op eluesborgh
jwen flämingh kalle the siden fram
oc kraffde stekeborgh aff han
han lotz tha ware tröst
sade i faen thz ey sa quidelöst
marsken swarade oc wart wred
tha pakka tik hen thine ledh
iac oc mine wener alle
wile tigh en i aften bestalle

p 118
Walen sade til fleming tha
arme stymper hwi later thu sa
huru wil thu halla stekeborgh i nöd
thu haffuer huarte öll eller bröd
ey i aften än mere sider
wthen thu thz köper eller aff androm bider
flemingh tha mz hierte sorgh
antwarade them badom stekeborgh
henrik clawsson sider fram gik
abo han them oc fik
hans kröpelin finge the thz tho
han loffuade hallat til rikit i thro
oc them badom ater faa
ner the kraffde ther pa
oc huilken there ther fiolle fra
tha sculle han thz then andra fa
bliffue the oc döde bade
tha scullen antwordet rikis rade
eller hwem the til hoffuidzmen sätte
stadelig han thz halle jette
ää ho som noget slot tha fik
slotloffwen jo sa til gik
nielss stensson trode the til äre
thy fik han stekeborg there
thz giorde marsken for the acth
han hade honom got sworit oc sakt
Marskens syster han oc tha hade
ther fore marsken thz sa lade
twne län fik nielss meder
ok trogden thy hon war beder

p 119
oc konunge häred i werend ther til
for sanne iac thz sigie vil
han matte liffuat rik oc sel
haffden annars wilet wel
then fogaten westerars haffde
fik thz marsken tha han kraffde
erik puke the siden fram kalle
rikesins rad trode honom ille alle
kastelholm hade han tha jnne
som i för i boken finne
sin slotloffwen forklaraden tha
huru hon sculle siden sta
hade marsken tha ey warit
ille hade erik ther farit
iac siger thz for wist
at han hade ther hoffuwdit mist
for roff oc andre store sake
som han hade giort til mangz omake
thy war drotzeten honom wredh
monge flere samaledh
Marsken honom altiidh wel rönte
än tho han honom thz ille lönte
siden alle the andra län forwende
mz rikis rad the thz ende
the herre ther ey lenger ware
hwar monde hem fare
Marsken offuer land til stokholm redh
drotzeten for sioledh
the waro bade til wisse
i stokholm martens messe

p 120
oc sende her erik bud sa
at han sculle them husit fa
Her erik beradde sik
at han them slotit fik
Sua anamade the thz feste
oc waktadet som the kunde beste
Drotzeten forborgen fik
Marsken togh adelhusit til sik


Siden sporde marsken j mange mate
at puken wille sigh ey nöye late
ok screff han marsken sa til
at han mz honom tale wil
ok badh han mote sik mz faa
sielffuer willen oc möthe swa
Marsken toch sporde
thz forredelse erik giorde
Han skikkade sina swena
jc [100] the honom tiene
at the sculle tage war
nar marsken til honom far
tha sculle the honom sla
tha han the tidende fra
oc thz for sanne sporde
mykit wel han mot erik giorde
Han sende honom tha eth breff
som han helsinge skreff
the sculle erik alle sware
oc om kronone skat lydoge ware
oc huat them borde kronone före

p 121
thz sculle the alt erik göre
sa mente han mz gode forwinne
then snöde forräders sinne
oc swar honom ater sende
han kunde thz tha ey ende
thy han sculle til westerars fare
oc bad erik ther for sigh wareSancte kaderine dagh marsken redh
at westerars the geneste ledh
ää hwar han bland bönder kom
fullelige han fornam
at erik hade them forwent
mz the bud han hade them sent
thy ää hwat ha aff them kraffde
the swarade the thz ekke haffde
j tia daga ä hwar han redh
bönder swarade alt sameledh


Siden hende thz sik saa
at Marsken en nat i köpungh la
tidende han ther sporde
huru erik sik rdhe giorde
ok hade forwent rekbona alle
at the mz honom halle
thy han swor mz onde liste
mz all almogen han sik forwiste
Marsken wille thz ey thro
at erik sculle göre soo
och sagde i haffwen wnderligh wilia

p 122
Erik oc mik wilen i at skilia
Marsken gik i sengh til hwile
hans kogemester til honom ila
oc sade her marsk iac rader ider akta
ati ider for erik wakte
han är ey heden wten milor twa
i nat wil han idher gripa eller slaa
Marsken swarade let ware then thala
lat mik liggia oc haffua dwale
erik haffuer mik sa got jät
han gör mik aldrigh slik oret
än sade han haff engen lede
war i morgon arle redhe
oc lat tig til arboga lida
morgen wil iac tit ridha
skipa mik ther alzkons nade
til kost oc foder bade
han giorde som marsken badh
morgonen arle redh han astadh
tha han kom i arboga by
fornam han i alle thy
hurw erik jn i klostret redh
ok skikkade sin skare mangeled
och sende sine swena i then stadh
Marskens kögemster gripe badh
the grepo strax han
ok ledden til erik fram
han sade hwi loten i mik fange
iak wille wel elles til idher ganga
enkte haffuer iac mot ider brutit

p 123
oc wet ey hwem iac haffuer nwit
Marsken bär for ider ey fare
han tenker ati wener ware
erik swarade tha swa
eth fengilze thu mik loffue ma
johan swarade mz sörgelica röst
iak ser her är ey annar tröst
wnner mik mine haffwer walle
iac wil ider et fengilze halla
thit i mange wil iak kome
huat thz gar til skade eller frome
erik badh honom i byn bliffua
oc engen bud til Marsken giffua
johan sade til erik tha
mik wndrer hwj i gören saa
Marsken wet ey rettare en
wthen i äre hans thro wen
Aldrigh han än sporde
ati honom forwaringh giorde
erik swarade bida bidha
thz är nw betidhe
gensten lot han scriffue breff
twa borgamestare ther mz wtdreff
Marsken the ther mz mötte
sare erik honom i breffwit hötte


Tha marsken breffwit läsit hade
gladelige til sit folk han sade
nw mogen i alle see
then oäre erik mik thee

p 124
nw finder iac rön pa
som monge haffue sakt mik fra
at erik wille mik forradha
thz finder iak nw for hender bade
än sade han til the swene
nw wile wi war manhet rönte
ok i thenne dagh sa bythe
thz scal annen ware forthryte
gören idher nw alle gladh
thette bliffuer war lykke dagh
wi wilia nw priss och äre werue
oc wore werste fiende forderffue
sa stegh marsken aff sin hest
oc badh til gud han trode best
at han wille honom tha hielpe
sine fiende nider stielpe
ok sade gud som retter domare äst
thu west wan wilie best
haffuer iac aff honom thette fortient
thine hemd offuer mik sent
gör han oc mik oret
thw hemnis offuer honom tät


Siden sporde han them til
hwat the honom rade wil
oc sade mik tykker best
wi wordom alle strax hans gest
ää huru al ting ma gaa
latom honom ey mer makt faa
tröste wi os alle wel

p 125
han komber aldrig täden säl
laten mik nw idert rad fforsta
hwat wi best sla oppa
the tha samen ginge
oc sadant rad finge
at han ther ey lenger bide
wthen til westeras ride
oc bespise wel thz feste
oc bemanned i thz beste
oc sa til stokholm fare
then staden oc slotit wel beware
Marsken swarade han wille thz göre
oc giorde som i mo höre
en hop senden ther fra sik
there hoffuidzman het hans medwik
the sculle til örebro fare
ok hielpe thz wel forware


Sielffuer han strax redh
til westerars then geneste ledh
oc lot op til sik kalle
byfoget oc borgemestere alle
oc kerde sigh i mange matha
oc bad them sik köpe late
alt thz the kunde honom fly
thz spissning ware i there by
oc loffuade han wille them wthen quale
alle samen wel betale
the swarade som i mo höre
wi thorom thz engelund göre

p 126
nar erik mz almogen komber
ok thesse tidhende fornimber
tha later han i same stundh
os oc war stad brenna i grundh
och later os engen lisa
thy wj hans fiende spisa
Marsken swarad gud haffue loff
thz scal ey göris behoff
iak wil ider sadan lek kenna
erik scal ider stad ey brenna
Marsken talade til sine swena
sa mange raske men mik tiene
i leggen idhert harnisk pa
nidher i byn wile wj ga
oc wor erende ända
ell i alla garda tenda
borgara finge tha store fare
oc bade honom sik nade ware
oc stille sine wrede
hwat the äge scal wara redhe
tha marksen then ödmiwkt forstod
gensten saktade han sit mod
oc sade skipe mik borgare twa
mine swena skule mz them gaa
i hwariom gard letha
oc hwars manz empne wetha
haffwer nog spisning öffuer
thz han en manad behöffuer
ther wil iak wider bliffua
oc honom like fore giwa

p 127
the giorde som for är rört
spisning wart tha nog opfört
mz C ökia til lika
ther wille tha engen wika
hwar körde som mest gat
nogh fik marsken foder oc mat
ther til öll oc alle hande
han haffde siden minne wande


Sundagen om aften kom marsken there
han monde ther ey lenger wäre
än til at thz mörke togh
tha sagh han at ther war nogh
kost oc foder badhe
siden lot han efter swenana rade
thiwgu oc C kuarre bliffue
sielff monde han at stokholm ridhe
thz ware tröste helade froma
the redis litit pukens kome
benct gunnersson bleff hoffuidzman
Marsken trode wel han
xl hester lot han ther bliffua
the andra alle mz marsken driffua
som dag oc nat war like
monde marsken thäden vike
om morgonen för sol op ger
Marsken än wid stokholm är
erik puke them thz ware tykte
thy the porten aterlykte
tha marsken thette sa

p 128
sare sörgiende wart han tha
thy han wiste the i staden wel
som erik radde thz darespel
Marsken badh sit folk alt bida
iak wil nw fremst for porten ride
när mine swena worde tess ware
at iac är her wten fore
bradelige the porten opsla
ä huru them kan gaa
the döö elles alle i thz sin
eller iak komber at porten in
Marsken tha for porten rände
the honom alle görle kende
the loto op porten baden in fare
oc baden alle wel komen ware
Drotzeten strax vt mot honom gik
oc sagde son huru gar tik
han swarade gud ma wel berade
her warder ey än mykit skade
oc sagde siden drotzeten huart ord
huru erik hade mot honom giordh
ok huru erik munde sweria
at han wille drozeten häria
drozeten dröffdis tha sara
Marsken sade i haffwen ey fare
enkte wthen tenken pa
huru wi mera folk faa
oc at the rasklica rede wara
iak wil strax wt mot puken fare

p 129
Siden scriffuen the i alle ändhe
at alle marsken folk sende
i staden war [han] pa bwrsprake
oc kynnede alle sine sake
huru erik giorde honom skade
mot thz gode han honom giort hade
Siden sporde han them oppenbare
om the wille honom til hielpe ware
oc halle honom thette
som the honom iette
tha the kesten til höffuidzman
tha swarade the alle han
hwat the hade sakt wille the holla
meden the matte liffuit walle
hwart han wille fare
the wille honom til hielpe wara
oc loffuade honom all i sän
jc [100] welredde men
some mz slede some mz hest
at fölia som the kunno bäst
erchebiscopen skreff oc marsken til
ath han honom möthe wil
mz en fager skare
the scule alle redhe wara
ä nar marsken biwder
pa then stad hans [breff] luder
Marsken hade en dreng het snare
han bad honom sit erende fare
til westerars och örabro
ok göre them alla fro

p 130
ok sigie them thette
han wille them wnsette
ok late them wite mz fulle akt
han hade ther til öffrit makt
Marsken redde sik i viij dage
so munde han aff stokholm drage
nw wil iak om marsken tigia
oc aff puken mere sigie


Tha puken the tidende hende
at marsken til ryggia wende
han badh almogen til sik gaa
ok sade til them pa arboga aa
kere wener iak forfan
at marsken os enkte got an
wthen wil oss skade hwar han ma
thy wile wi alle mot honom staa
wile i mik trolige hielpa
honom oc hans wile wi stielpe
meden han wil rikit kwelia
wilia wi oss en konungh welia
Ok siger iak ider wthen fare
ider konungh wil iac ey ware
wi wiliom ther til en bonde taka
hwem sancte erik wnner oss rake
ok sethien pa moresten wthen skam
ok kronen ther i fendens nampn
Marsken begynten mykit trugha
ok for almogen sare liwge
iak siger ider wten swik

p 131
Marsken liffwer sa obarmeligh
nar nogre bönder thil hans gaa
ok noget mot honom sigie faa
han later them strax binda ok basta
ok görer them myken lasta
ok later theres mwn til öron opskäre
ok siger han wil them nya sider läre
en bödel mwn han mz sik haffua
som altidh scal bönder plaga
han later them stegle brenne oc hengie
ok ofta mz risom flengia
ok binder them wid garde wthen skäl
ok later them frysa ther ihel
ok otalige lygner flere
som han ther optalde mere
Thz giorde han wthen skäl
marskin hade giort mot honom wel
ok ey ont aff honom fortient
hade han thz til gode went
ho the forradilse sculle scriffua
ther erik plegade mot marsken driffua
ther worde wel aff en stor bok
än sculle han wara i wisdom klok
tha bönder hade erik wt hört
ok alle the lygn han hade framfört
the tha alle marsken lasta
ok loffuade sta mz erik fasta
Sadana rykte han screff oc sende
kringh om riket i alle ände

p 132
Thy trode folkit alle stade
a the lygn som puken sade


Siden stempde han til sik köpunx län
the hyllade honom alle i sän
Thy ward han bade gladh oc fro
oc redh sa theden til örebro
Nerikiena kallade han samen alle
sa monde han örebro bestalle
han kallade the bönder alle til sik
han melte i stan fast mz mik
iak loffwer ider thz pa min thro
at nar wi winne örebro
aff slotit wilia wi et kloster göre
oc engilbrectz lik ther strax införe
jak wet thz är almogens besta
tha bliffuen i oforskattet oc oforgeste
the bönder gladdis alle tha
oc swore the sculle thz husit fa
Some lope i marskens ladegard
huat the ther fune hade the ospardh
the forterde ther hans feta far
korn oc rogh alt thz ther war
thz hioggo the aff forbanda
oc reddis tha for enge handa
the togo bort bade oxe ok ko
gris oc galta oc hwar then soo
alt thz the kunne finne
bade mer oc minne
engen fridh nöt marsken tha

p 133
lass oc dörre broto the fra
thän foget tha for husit redh
Niels nielsson sua han hedh
Erik sende honom bud wten dwale
han sculle koma oc mz honom tale
han swarade waren ey so brade
iak wil mik först mz swena berade
ther stod for husit en forborgh aff thrä
erix opsat war thz ää
kunne han först then forborgh faa
siden menten fly thz saa
at han wille them watn fortage
ok liggia them ther til omake
fogaten reddis ther fore oc fast
thy lot han opkoma mz hast
alt thz i forborgen war
siden hade han trähusen ospar
elden strax wti them tende
nider i grwnd them brende
han öpte siden til erik tha
ok sagde han kunde hans talen ey faa
tha erik fik thette see
wart honom sa i hiertet wee
han mente ther mz husit fanga
oc fogaten sculle til honom ganga
Sua mente han honom gripa
oc engen felighet lata niwte
thy han hiolt ey thro eller ära
thz matte marsken mz sanne käre

p 134
Erik i sit herberge gik
sua sörgelica hiölt han sik
hans werd talade til honom bradh
ho gaff ider thetta radh
tolken darskap fore taka
alt rikit koma i tolik omaka
erik swarade til thz ord
thz haffua thesse bönder giord
the haffua mik latit wist forsta
ther är ey folk ey spisningh pa
han haffuer ey fangit aff landit skat
thy fa wj wel thz husit rath
thz är the böndher fulla tro
vppa alt thz huss är ey en ko
värdin swaradhe medh snilla
erik i ären forradde illa
j sighin at ther är ey en ko
thz vil jach och väl tro
ijc [200] yxn kunno the forsla
visselica äre the ther vppa
och annan spisning nogh ther til
forsanno jach thz sighia vil
jach sigher jdher mere än
ther är väl hundradhe deghelike män
the tiit i gar fra marsken kome
thz är alt raske men och frome
j faan thz väl bradhelica fresta
her i byn mena the jdher gästa
erik fich tha stora fara
han ville gerna tädhan vara

p 135
Sidhan loth han the böndher kalla
vti en hoop saman alla
och sagde til them thäre
jach faar ey lenger dwälia häre
jach vil jdher her en höffuidzman fa
som mannelica scal medh jdher sta
sielffuer vil jach til vesterars fara
land och almoghana ther bewara
at marskens swena ey brenna och skinna
jach tenker vy viliom thz raskelica vinna
böndher togho tha alle quidha
badho honom ey fra sig ridha
han lydde them tah enkte aath
vden pakkadhe sich bort hwat han gath
tha marskens swena vorde täss vara
bradelica the aff husit fara
och söchte the böndher j allo thy
Swa sara ta the böndher fly
the forgato bade piik oc skräppa
the monde ful ner anden släppa
oc sächte bade skogh oc kär
hwa tha bidde honom vard vär
ther vordo mange gripne och slagne
och somme ater j skoghin taghne
the varo tha ey ner swa kathe
som tha the marskens faar vp aatho
thz angradhe them tha sara
at the swa for husit varo
the viste tha engin radhe
wtan badho foghatan göra sich nadhe

p 136
then swennin ther effter erik bleff
mz stora nödh han vnt reedh
oc pakkadhe sich aff betidha
thy monde han vnt ridha


Sidhan ville erik fresta
om vesterars var got at gästa
han sampnade saman en storan scara
thz monde alt mest böndher wara
vesterars borghara loth han til spöra
hurw the villo moth honom göra
the swaradhe ey haffue vy annan akt
än halla mz then mäst hauer makt
tha giorde snare ekke skäl
thy at marsken trodhe honom väl
alt hwat marsken haffde honom bereth
for erik sagde han thz släth
och for marskens swena sagde han swa
at the sculle engin vnsätting fa
haffde snare ey swa for raadh
marsken haffde erik tha väl faath
sidhan monde erik j vesterars dragha
for marsken haffde han myken agha
och rykte jn mz allan sin hop
j biscops gardin til biscop knop
och lath strax husit bestalla
medh sina böndher och hofmen alla
och menthe ginstan swa daghtinga
at han husith finge
biscop knop badh han tha

p 137
sith ärende til husith ga
och fögha thz j swa danth lagh
ath thz matte sta j dagh
the aff husit giorde ther aff gaman
och swaradhe ginstan alle saman
medh then forrädhara viliom vy ey dagha
och engin fridh medh honom haffua
medh böndher vy thera matsäkkia byta
för the koma hädhan scal them fortryta
om lögherdaghen kom erik thäre
the böndher thz sara käre
thy vinterin twingade them sara
och plaghade them the aff husit ware
om aftonen the pa huist waro mätthe
fogoten sagde til them thette
nw görom oss hwar en halm kranz
oc görom til pukans haldh en danz
the slogho thera vindebro nidher
pukans hallara gaffuos vidher
mannelica the j hallith söchte
pukans folk thz litit öchte
puken fich ther dödha och sara
them angradho the tiit kompne varo
ther flyde tha hwar som mäst gath
the lopo fra öl och math
the forgato ther bade matsäk oc pika
hwar gladdis som ther fich viika
som erik offuer borde sath
tesse tidhande fich han brath
bradhelica monde han for husit fara

p 138
och hiolt the nath mz al sin skara
the lido ther stor nödh aff frost
och jämbradhe sich sara aff engin lost


Om morghonen arla for sool vp gik
the pa husit redde ater sich
the haffdo hört messo och waro mätte
erik puke tenkte ey thette
tiughu och c [120] monde the wara
som lupo aff husith i en scara
the lupo strax vt a thz torgh
erik fich tha mere sorgh
te stokadhe om byn ther väl en thima
mangen lagdo the tha j swima
the driffuo the böndher pa husit som far
fylto torn stokka och thz ther var
haffde the tha vist hwar puken saat
vtan twiuel haffdo the han faath
the driffuo jn bade hors och hästa
mz matsäkkia mang las the läste
huat the böndher tiit fördo
mestadelin the thz pa husit kördo
sidhan kom rökit om allan by
somme badhe bidha och somme fly
pukans hoffmen saman rykte
och böndherne sara til them trykte
tha marskens hoffmen thetta se
ater til husit gingo the
puken togh tha mera quidha
oss dugher her ey lenger bidha

p 139
vy haffuom her enga lengre dwala
wtan pakkom oss snarth vp at dala
the bönder jämbrade fast j thy
at erik ville fra them fly
oc begynte tha sara grata
mz myken jämber illa lata
och sagdo han haffde them illa forfört
medhan han flydhe swa fra them borth
sich pakkadhe hwar j sina skrubbo
synd är fathiga böndher saa tubba
then onde forrädher snare
han monde och tha medh puken fare
effter gudz byrd xiiijcxxx pa vje aar
sönnedaghen nest effter sancte lucie thz var


Marsken foor tha aff stokholm mz makt
erik puka finna var hans akt
ther han la the första nath
fich han the tidhande brath
at puken torde ey bidha
wtan monde aath dala ridha
tha sagde marsken swa fra sich
ther faar jach honom visselich
hanis martinsson mon strax mot honom sta
alle dalakarla göre och swa
the sworo oc loffuade a tro och san
tha the mich hyllade til höffuidzman
at the ville aldrey fra mich ga
ä medhan jach liffua ma
j enecöpung loth marsken saman kalla

p 140
aff fiädhringa land the böndher alla
och sporde them alla tha
om the villo medh honom sta
the sworo alle til lika
the villo aldrey fra honom vika
och sworo om maria then rena mö
the villo heller for hans föter dö


Bradhelica marsken tädhan reedh
til vesterars the genasta leedh
aff alt länit loth han saman kalla
böndher och landbo alla
och sporde them medh snille
huj the rikit swa fordarffua ville
medhan the haffdo loffuat honom got
ryko tiith och bestalladhe hans slot
the bönder alle tha strax swara
them ther til nödde wara
Marsken viste togh ful väl
at the thz sagdo vtan skäl
for husith loth han säthia ting
som man pläghar i en ring
och loth swa genstan koma thäre
alla the böndher gripne äre
han kärde then oreth och wald
the haffdo giorth swa mangen faald
thera engna granna them döma
thy han ville laghin göma
fra liiff och godz the them dömpde
sina nadh han tha ey glömde

p 141
hwar godh man scal sich jw forbarma
altiidh gerna offuer then arma
thz haffde honom togh enkte forslagit
haffde han them alla aff daghom takit
iiija the värsta aff them alla
loth han vtaff hopen kalla
effter thy som folkit sagde
the som största scullena haffde
them badh han göra sin scriptamal
oc lot them brenna ther j baal
thy monde han the näffstena göra
at alldher almoghen sculle thz höra
kringom rikit alla stadhe
och vakta sich fra tolkom vadha
och ther vidher see
oc ey mere tolken darscap thee
the andra loth han alla liffwa
for gudz sculd töm alla sach til giffua
the takkadhe honom alle thäre
for hans nadhe och stora äre
Och sworo thz sculle aldrey ske
honom tolken darscap mere thee


Sidhan redh han tädhan brath
til torsharghe then sama nath
the borghara waro alle aff by
thz giordo the for thy
the haffde mäst mz erik hallit
och almoghans vtgang mykit vallit
the haffdo och än mere giort

p 142
alt thz the aattho j kirkion fört
och mentho ther mz swa
at the sculle engin scadha fa
Marsken badh them hem koma
om the villo vitha sich froma
villo the sielffue tinga for sich
han ville them nadha sannelich
mang budh han til them haffde
altiidh a thz sama kraffde
och loth them ther vidher wara
vtan the villo hem fara
tha ville han vtaff kirkionne taka
och hwar han kunne theras raka
och ville swa offuer somma rettha
at andre scullo tess heller sättha
ther kom togh engin aff them alla
thy lot han klokkaren kalla
och loth vp läsa kirkion thäre
alt borghara godz vtbäre
kirkian och prestin scullo theris niwta
thz andra scullo hoffmen byta
om kirkian heller prestin nakat miste
gudh veth at marsken thz ey viste
han togh sich thz til stora quala
thy monde han them thz betala


Rekbona kalladhe han alla saman
the sörgde tha thz förre gaman
han sagde vilia them sköffla alla
vtan the willo til nadher falla

p 143
the swaradhe honom medh snille
at gerna göra hwat han ville
naghat aff penninga jättho the tha
swa at the hans hyllist fa
sidhan redh han til arbogha fram
honom folgde swa mangen rasker man
ä hwar han foor loth han sich hylla
the giordo alle som han ville
jwlen han j arbogha drak
medh myken glädhi och höffuelich snach
sidhan han jn i närike redh
ther hyllade honom alle samaledh
engin loth han mere aff liffua
togh scullo the en skumpo skat giffua


Sidhan fich marsken nagher breff
the dalakarla och hanis martinsson screff
the breffuen ludde alle swa
the villo alle medh pukan sta
och villo honom hielpa j nödh
heller bliffwa mz honom dödh
then hans mortenson war marskens fogete tho
han hade befelt honom alla dalana i thro
ey giorde han ty thenne oskäl
meer än andra trodde marsken honom wäl
Sidhen marsken wardh tess wara
budh och breff haffde han ospara
om kringh rikit j alla endha
ath skulle skuldo honom folk sendha
om tiwgundha dagh j westeras mötha

p 144
erich och dalakarlana honom hötha
the giordho alle ssom marsken badh
och möthe honom ther sama dagh
han haffde nog wäl reddhe män
östgötha westgöta smaleinghia waro ther ey en
han hafde togh aff vpläningia nogh
reth ssom han aff westeras drogh
och hafde tenkt for vthan dwala
strax dragit vp i dala
tidhende mötthe honom thäre
ath erich och dalakarlane vthe äre
man aff hwse tho vtga
storan sigher menthe the fa
the menthe och for vthen meen
fa sik en konung pa mora sten
thz war alt tera akt
ath erich pucha ther til haft
the drogo vt aff dala swa tyste
ath enghen ter aff viste
erich meth them alla drogh
och lägradhe sik vppa hella skogh
och huggo ther starcha brwtho vm sik
the tordho ey lengher draga nidh
tha the vtforo haffdo the ey akt
ath marsken hafde swa stora makt


Marsken skikkade tha sit folk
ther war mangh en hälade stolt
och menthe en annan wegh ath traffua
och gynom hella skogh ey draga

p 145
han wildhe koma mellan them och dala
swa menthen giorth them qwala
haffdhe hans folk thz swa giort
tha haffdhe enghen komit borth
marsken war tess ey wara
for hans rennara pa brothen waro
ther fik hans folk nagran skadha
han badh them strax ater draga
och wardh sara wredh
ath the ey ridho then andhra ledh
tha the aff skoghen komo til baka
tha mondhe them natthen taka
han melte wj wiliom j nath wäre
j tessa nesta by her ära
och j morghon gantz betidha
wiliom wj then andhra veghen ridha
mz sina haldara loth han forwara
ath han for puchan wilde ey fara
hans godho män melto til honom ta
om wj konnom fly thz swa
ath erik och i komen til ordha
j matthe än godhe venir worda
marsken swaradhe them bradlig swa
erich haffuer hwarchen äro eller tro
swa lenghe the honom badho
ath han sagde jach lather idher radha
kan ther annars got aff wara
jach wil thz och ey spara
om morgonen the erik budh sendha
ath han skulde aff then darskap venda

p 146
och lotho honom widher wara
ath marsken wildhe om kringh han fara
tha erik fik höra thetta
han melthe jach wil idhre radhe settha
wile j mich medh gislen forwara
tha wil jach til marsken fara
the forentos medh honom swa
honom niclis stensson och beerman til gislo fa
om fredaghen satis j thz lag
han kom och ey for annan dagh
tha han skulde til marsken fara
berman och niclis ner dalakarlana varo
han visthe ath niclis marskens systher haffde
thy han honom til gislan kraffde
marsken och erik forliktoss swa
erich skuldhe aldrigh meer moth honom sta
och aldrigh falskhet moth honom göra
om morgonen almogan moth honom föra
til en kirkio het haraker
erik loffuadhe wardha spaker
marsken sagde til erich mere
gör mich aldrigh otro flere
mich är offtha loffuat tro aff tik
thz haffuer tu aldrigh haldit mich
jach bröth än aldrigh wid tik swa storth
thz tu kanth bewisa til eth ordh
vthan nw j thenna fundh
ther nöddhe tu mich til marga lundh
at jac idher owenskap mera thee

p 147
marsken melte jach gör som jach findher
gudh giffue then wenskap lenghe vindher


Marsken om morgonen til haraker redh
alt hans folk och samwledh
erchebiscopen kom och thär
biscopen aff strengenes war och när
then daghen the widh haraker wentha
ath erich skulde the böndher hentha
thz war tho jnthe vtan lyg och tanth
erich sagdhe them jnthe santh
thz fröss bleste och snöde sara
thz rönthe the ssom vthe waro
thz togh tha mörchia moth quelden om sidhe
tha mondhe erich til them ridha
tha sagde marsken openbaar
tu hiölt ey thz tu loffuade j gar
erich swaradhe jach kan ey bädher
the böndher radher jach jnthe mädher
hwar j vilen skulo the idher mötha
j morghen viliom wj thetta bötha
marsken swarade thz ma wara
lath them alla til vesteras fara
Erich swaradhe honom swa bradh
jach weth ekke om thz är radh
the böndher vandha ey hwat the göra
the wilia mich och ey stort höra
swa bradlig mondhe marsken swara
jach bär for them enghen fara
wilia the vt a en slet gangha

p 148
jach wandher ey the wara fyrasins sa mange
tha loffuade erich och swor stora eda
om morgonen möta pa hofdista äng breda
the enghen harth vthe for vesteras la
marsken redh til westeras tha


Arla om morgonen war marsken redho
och redh vt pa the enghena bredho
the böndher komo togh ey thäre
j skultwna the then natthen äro
marsken erich ather bwdh sendhe
och spurdhe hwj han them swa vendhe
erich wardh tha ather brat til swara
ath om morgonen skuldo the ther vara
arla morgonen daghen fik waldha
marsken redh ater a enghena haldha
ther mondhe han bidha
ful när in til middax tidha
the böndher och erich ther ey kom
ther tok marsken wredhgas om
han mondhe ather erich budh sendha
och spordhe hwat han haffde ändha
hwj han wildhe ekke koma fram
och sagdhe han gör os skam
Erich tha ather til marsken redh
och wildhe en töffrat samwledh
och badh honom än til morgonen bidha
och loffuade tha mötha betida
marsken wardh tha warat ffore
ath erich wildhen ather dara

p 149
han töffradhe marsken alt ther pa
han wenthe sigh mera hielp at ffa
thy helsingana monde j weghen wara
gestringana och mz them ffara
ner twa daga haffde fram gangit
tha hafden them til hielpa fangit
ty wardh marsken til swar ey seen
tu ridh ather til böndherne j geen
och segh them frilegha tesse lwndh
jach ridher til them j sama stundh
tha blegnadhe erich som eth bast
oc begynte tha rädass fast
sa sorglig han marsken swara
magwm wj tha alle feloghe wara
marsken swaradhe honom medh skel
swara the mich alle wel
tha math tu sigia them vthan spot
jach vil ey göra them annat en goth
Erich redh tha sina ledh
til rikisens radh ather marsken redh
jach seer erich mon oss mopa
han lather oss her halda och snopa
mädhen the vilia ey til oss ridha
tha viliom wj sökia them betidha
the herra swaradhe honom alla
wilia the än til nadha falla
j gören medh them en sämia godh
ath man giwther ey for myken blodh
marsken ropadhe sina skittar fram
j ridher nw i wars herra napm

p 150
hwa som nw är nakat godher
han tenke a sina modher
thog skulen j them ey sla
for än jach bedher ider swa


Marsken vp til the kirchio redh
the salga böndher wardh tha swa ledh
j presta gardhen waro the alle
han loth them tha til sik kalla
til the böndher melte han
minnis idher j hylladhe mich for höffuidzman
the böndher swarade honom medh skel
käre her marsk oss minnis thz wel
han melthe j haffuen thz illa haldhit
mykit omak haffuen j mich waldhit
mädhen idher listher j örleg liffua
wilen j idhra felighet nw öffuer giffua
tha wil jach slas medh idher ee
the böndher ropadho alle nee
the badho honom swa jnnerligh
ath han skulde wara them nadelig
oc loffuadhe än tha widh hedher oc äro
aldrigh meer moth honom wära
och altidh effther hans nadh at liffua
skat och rettoghet honom gerna giffua
the loffuade och ther oppenbara
medh erich sik aldrigh meer bewara
wenskap gaff tha marsken them
och badh them strax alla fara heem
marsken redh sidhen til vesteras heem

p 151
en bleff erich qwar ner them
mykit mwndhe han mz them endha
ath them ather til darskap wenda


Erik om aftonen j westras är
hans marthensson tha war oc ther
om affthonen ther hans marthensson sat
thera vllocho han ey thegat gath
ther godhe men satho ner honom vid bord
tha talade han tesse ordh
man menar thz är nw alt slet
wj böndher menom ey alle thz
ner dalakarla och helsinga koma saman
wj fa än tha eth annath gaman
twa riddhermensmän thz hörde
om morgonen thz för marsken rördo
marsken togh ta sara fara

jach weth erich och hanis bada j rade wara
marsken loth kalla them tha
och grep them strax badha twa
thz skulen j nw geldha illa
ath j mich swa swicha wildhe
longho haffde thetta örlog enth
haffdhen i almoghen ey for wenth
han loth them legia j tornidh nidh
jlla gaffuos the ther vidh
alla erichs swena wedher fors och swa
ä hwar han them kondhe fa
snare pakkade sik betidha
han lot sik at dala lida

p 152
medh twa eriks hestha
the han attho bestha
the böndher gripo honom tha
och haffdo honom tenkt marsken fa
han wnkom them medh listhe
for än the böndher wiste
och pakkade sik til helsinga landa
oc wardh ther gripen til marsken handa
xiiij vikor for forgik
än marsken honom til stokholm fik
ther stodh han sin rettha plaga
som alla foredhare bör haffua
pa sydher malm han honom stägla loth
alle the som giorde marsken amoth
the plägde fleste illa fara
thy radher jach hwar sik ther j forwara
daghen effther ath marsken lot hanis gripa
om westeras gator loth han hanum slipa
pa eth stägil giordis hands endhe
erich pucha han til stokholm sendhe
thy loth ahn honom til drozten föra
han skulde hans reth lata göra
ther endis eriks falshet swa
han loth honom hwdhit fran halsen sla


Tha hanis kröplin sporde for wiist
at Eeric hade hofwdet mist
mz Erichs swena han degtinga
Castelhom the honom fingo
mz twsende gyllena han them stille

p 153
oc lot them fara ä huart the ville
sidhen helsingha oc gestringa for fara
erich pucha gripnan wara
swa sara mondhe the vndan ila
jach venther the ey mykit hwila
hwa ey gat renth han mondhe ridha
enghen tordhe effther androm bida
alt thz te foro sagho the til baka
och reddis ath marsken skulde them taka
marsken redh sidhen om alt sweriges rike
alle tha for honom vikä
ä hwart han kom j hwilkit landh
the gingho honom alle til hand
och loffuade honom troskap halda
ä mädhen the liffuit walda


Än wil jach sigia eth litit kiff
hwru jöss eriksson ende sit liff
tha degtinghan j swderköpung war
tha han til marsken gar
och badh han sik fordegtinga
och ath han hans legdebreff finge
marsken lot honom thz giffua
och sporde hwar han wilde bliffua
saa han honom swara
ath han wildhe j wastena vara
marsken swaradhe honom bradha
jach vil idher thz ey radha
the böndher vnna idher alle illa
the magha ther idhert liff forspilla

p 154
han swaradhe jach wil min fara sta
swa for han til vastena
tha böndher i askahäret thz forsta
ath puchen örlogade moth marsken sa
sara gladis the ther widh
och alle i wastena samna sik
jn i klostridh the gingo
jöss eriksson the ther fingo
the waro wredhe j there huga
och thogo honom j kloster stwa
och släpedin ther vt medh hans föther
jach venther han fik tess ey böther
harligh släpedhe the han alle
ath nakken alle traporna taldhe
sidhen bundho the han a slädo som et swin
the skenkto honom hwarthe miödh eller win
och fördhen swa til mothala tingh
och satthen midh i then ringh
och dömdhe ther strax domen sa
ath han skuldhe fran hwdhit ga
ther huggo the thz aff vthan flärd
medh en ixe the skötto ey swerdh
the lagdho hans halsben pa en stok
och huggo swa hwdit fran hans krop
aldrigh haffde han tess akt
tha han war j sin well makt
ath böndher skuldo swa offuer honom rada
och göra honom slika onadhe
hwat han haffde giorth dala karla oreth
jach venther han betaladhit tha alt slet

p 155
gudh vnne honom togh aff sina nadha
och frelse han siel aff allan wadha


Sidhen wardh rikes radh öffuer ena
en dagh j strengnes halda mena
om palma sundax tidha
the herra skuldho tidh alle ridha
marsken war och tha thäre
thy han wildhe ther fra ey wäre
the haffdo tha alle vitha fangit
ath konungenom war ey swa illa gangit
vthan ath han wisliga j gotlandh är
thy lagdis then daghen thär
ath the wildho alle offuer ena wara
hwat the wildho konungenom swara
thy j swdherköpung war swa forramat
danzche och swensche hafdo thz anamat
ther nest om sancte johanissa dag vthan fara
skuldo the alle j Calmarna wara
och skuldo haldha Calmarna degtingan fast
och forbätra thz j swdherköpung brast
tha wordho the alle i strengness öffuer ena
ath Calmarna degtingan halda mena
til kalmarna skulde drozsten och marsken fara
erchebiscopen skulde och meth them wara
och manghe godhe män flere
hwa them wildhe vpthälia mere
Än wordo the offuer ena swa
at marsken fik droztin nycopung ta

p 156
thz monde thz valda
at marsken ville ensam Stokhom behalda


Genstan ther effter tha isen vpgik
til pryzen pakkadhe konungen sik
medh the prydzke herra ändadhe han täre
jach tror thz pa Sweriges bedzta ey wäre
tha han haffde ther änth
til gotland foor han ey senth
och screff the swänska swa til
at han ey til calmarna vil
för än om natiuitatis marie ther nesth
thy at rikes radh aff danmark haffde swa stadfäst
Sidhan swenska radhith var a stadh farith
och haffdo lenge pa reysan warith
tha the j ydhasund komo
thenna tidhande the ther fornomo
the vändo om kring och waro ey seen
hwar foor ater hem jgen
och ville strax redho wara
om natiuitatis ater til calmarna fara


Medan marsken waar vti the reeso
dalakarla giordo honom stora neeso
hans fogeta ok swena slogo the i häll
thz giordo the vtan sak ok skäl
vermana spordo the tidende braat
the slogho oc then foget marsken hade them sat
Alla bönder mente egna herre wara tha
th slogho the tolkan darskaap oppa

p 157
strax marsken thz sporde
hurw bönderna mot hans tiänare giorde
manga breff han thom tha sände
at the skulle syn darskaap wände
oc böte thz the broted hafde
the agtade tog ey huat marsken sagde
vtan trugade fast mere ylla göre
oc sagde efter marsken eyncte spöre


Marsken redde sich som han kunne bedzst
och redh a stadh til calmarna medh häst
tha han kom til höxby swa när
vissa tidhande mötthe honom thär
at konungen tha ey koma vil
the j calmarna waro scriffuo honom thz til
Erchebiscopen och droztin honom the budh sende
och badho honom ather vända
och badho honom sich j skäninge bidha
the ville strax tiith effter ridha
thy konungen loth them vidherwara
at han ville strax til danmarkis fara
som the badho marsken giorde
litit effter han thz sporde
at aff swensca radit ville til konungen fara
Erchebiscopen och biscop magnus the varo
Droztin och hanis kröpelin ville och mz
there vilia tha var thz
ey för ater til Sweriges dragha
än the konungen medh sich haffwa
ther medh ridho the til lund

p 158
och lagho ther longa stund
the fingo ther tidhande rama
at konungen aff däner slotten anama
och fich them sina däddre at valda
thy the danske sich illa hallda
han ville the danska gripa och sla
swenska menthe han och göra swa
thy haffdo the komit til honom vist
alle haffdo the huffwth mist
the swensca togho illa fara
och villo gerna hema wara
tha tok biscop magnus och hanis sich til
ath the til konungen fara vil
och lata honom fullelica forsta
Sweriges rike friith ater fa
om han vil halda daghtingan och ordh
som i calmar var loffuath och giordh
Erchebiscopen och droztin varo ey seen
tha pakka sich strax til Sweriges j gen
tha biscop magnus och hanis hadhe konungen thz sakt
tess gaff han ey myken sakt
togh ändadis thz ther medh thäre
at konungen och the swensca sculle väre
ther nest om olaui j calmar til orda
oppa badha sidhor calmar daghtingan fullborda


Biscop magnus och hanis foro strax hem
litit effter j arboga mötte rikes rad them
om martensmässo tid thz war
at the dagen höllo ther

p 159
ther vordo the swenske swa offuer ena
then daghen j calmarna halla mena
Marsken kärde sig thär stort
hurw dalakarla oc värma hade giort
oc haffdo hans swena slaghit
thera hästa och haffuor bort tagith
han ville thz swa gerna hämpna
om gudh vnna honom the ämpne
the honom alle swara
them tykte thz ey radh wara
vy frukta atj ther scadha finge
thy är thz bättre at vy daghtinga
Marsken var swa brath til swara
ther om vil jach sta mina fara
jach vil mz gudz hielp beställa swa
at mine ther engin scadhe fa
the honom ater swara
hurw kunne thz wara
Marsken swaradhe jach sigher jdher sath
jach menar wara i dala om jwla nath
först j henamora swa j twna
tha menar jach ther medh them rwna
at hwar thera mister hand oc footh
tha faar jach for mit houuodh botth
Swa tädhan til mora ridha
och göra them ther sama quidha
och sidhan jn j värmelanda
och göra them ther then sama vanda
thy wtan almoghen faar naghan agha
the lydha oss aldrey j wara dagha

p 160
the swaradhe honom sidhan alle mäste
fulfölghen thz än medh thz bedzste
droztin swaradhe jach vil them wända
om jach kan thz nagherledis ända
oc haffua min budh ospara
ath lata them jn j dalana fara
hwat swar mich viderfar
them scal thu raskelica varda war
ther medh haffde thz en ända
och hwar tädhan ater hem vände
sidhan kallade droztin marsken til sich
och sagde son jach sigher tik
Nw haffde jach ämpne om jach ville
at göra mothe tik ful ille
Marsken swaradhe medh tokt och soma
hurw sculle thz til koma
Droztin swaradhe honom ther til
son jach tik thz sighia vil
biscopa prelata ridddara och swena
köpstadz men böndher och alle mena
the mona tik alle onde wara
och alle sara offuer tik kära
Marsken swaradhe til thz ord
jach veth mich ey haffwa them ont giordh
forlate them gudh mich valda thetta
thy at thz görs mich til oretta
Marsken redh sidhan mz sina swena
til Stockholm ther jwl han halla mena


Droztin marskenom sidhan budh sende
at han medh dalakarla haffde en ända

p 161
Swa at ther sculle om xiije dagh
aff dala wara xij enecöpungx stadh
Aff alla dala scullo the haffua makt
och hwat the sighia scal bliffwa saght
Thy bidher jach tik son käre
at thu jw och tha var thäre
Och ridh tiith medh fa hästa
at vy almoghan ey forgästa
Swa monde och marsken til enecöpung fara
at thz sculle hans sculdh ey wara
genstan han kom j then stadh
droztin honom til sich badh
Marsken tha strax til honom gik
oc wiiste nog hans onda swik
Drotzin vnfich honom väl
och badh honom koma hel och säl
en lithen stund the ther saatho
the giordo them gladh drukko oc aatho
tha mälte droztin och sagde swa
Jn j en lithen stwffw viliom vy ga
än sagde droztin hwar mon bädzt dugha
the swaradhe j closterith är en stwffua
rikis radh ther jnga
tha mälte droztin och sagde swa
the ord haffva vy j dagh her hört
ther dala sendebudh haffua framfört
tha aff gudz nadhom thz vardher väl goth
togh sighia tesse alle vtan spoth
at the vilia aldrey ä medhan the liffua
tik naghan tiidh mere scath giffwa

p 162
for thy som jach sighia vil
the sighia ther naghra saka til
vppa then första göra the skäl
tha j vorden vidh skultwna forlichte väl
sidhan ridho the til vesteras gästa
ther misto the thera hästa
Thz andra är som them fortykte
at thine swena giordo ther rykte
at thu ville mz tusanda hästa tiit ridha
thy baro the for tik quidha
Och sighia the them var kynnath illa
benkt gunnasson them fordarffwa ville
och at han var en hardher man
ther fore slogho the han
vidh hwaria thera kära droztin sagde
ä vidh ändan han thz lagde
at the villo aldrey marsken swara
och ey mere honom lydoghe wara


Tha droztin haffde vt sakt
swaradhe marsken medh fulle akt
Och sagde fadher ma jach nw swara
han sagde thz ma väl wara
Til thz första som j röre
at the vilia mich hwazke swara heller höre
thy the misto thera hästa
tha the j vesterars gästa
Rikes radh thz väl wetha
jach loth effter thera hästa letha
alt theras thz jach kunne finna

p 163
thz fingo the jgen bade mere och minna
Och var mich leeth gudh thz viste
at the ther en pening miste
Thz andra them fortykte
at mine swena giordo rökte
om the manga hästa
at jach wille them gästa
mine swena mona her wara
til thera bruth sculo the sielffue swara
som the sighia at bent gunnasson ville
them alla fordarffwa illa
thz var huadzke reth heller skäl
at the sloghen for thy j häl
är her nagher honom skylla vil
ther vil jach fullelica swara til
hwat thz kostar godz heller liiff
jach vil thz böta vtan kiiff
Til hwaria sach ther marsken swara
ordstäffuit monde jw swa wara
wtan man kan thz swa finna
at the honom medh rettha offuervinna
the sculo honom lydha och skatta tha
heller the sculo alfändens vllykka fa
än swaradhe marsken tha medh haste
som ogillan pening sculo the mich ey aff kasta
jach scal förra ther om beswära
alla the mina venir ära
Droztin mälte och sukkadhe harda
jach rätz her vil ey goth aff warda
ther medh skildes the tha swa
at om morghonen arla ather saman ga

p 164
Om morghonen marsken droztins budh fich
bradelica han til honom gik
Droztin sagde til honom tha
vtj ena stwffuo viliom vy ga
och se hwart thetta vil viika
om vy kunnom thz forlika
Swa at ther är ey mange näre
the som höra thera käre
Marsken vardh swa brath til swara
käre fadher lathen thz fara
jw flere ther är när
jw liwffuare mich thz är
Jach an thz väl at alle forfara
om jach är swa ondher man sigher mich wara
kallen them heller pa torghit vth
och hören var ärende offuerluth
tha droztin fan thz wara vist
at honom kunne ey hielpa hans list
han haffde alt ment thz swa
at han sculle dalana fa
och hans son vestergars fangit
om hans vilie haffde fram gangit
Sidhan loth han saman kalla
vti ena stora stwffuo alla
Swa manga ther j by wara
och hörde thera ärende openbara
Marsken sporde them mz snille
hwat the hono skylla ville
the swaradhe honom strax vtan spoth
enkte skyllom vy idher vtan goth

p 165
Droztin mälte strax ther vidher
j gangen vth och beradhin jdher
Än sporde marsken annan tiidh til
hwat the honom skylla vil
the swaradhe ater tha medh skäl
vy skyllom jdher enkte vtan väl
än swaradhe droztin vtan gaman
beradhin jdher bäter och gangen saman
Marsken sagde tridhia sinne
är her naghan man jnne
ther mich haffuer til at tala
jach vil honom swara vtan dwala
Och aldrey för hädhan ga
hwat retthin giffuer vil jach sta
for benkt gunnasson och mich
thz sigher jach her sannelich
hwat thx kostar godz heller liiff
thz vil jach her böta vtan kiiff
ather swaradhe dalakarla thäre
vy vithom jdher ey vtan dygd och äre
Ather swaradhe droztin tha som för
j beradhen jdher bäter och gan a dör
thz är ey alt som thu sigher
han menar alt annat ther star och tigher
the böndher gingo vth och ater jn
thera kära war ey annat j thz sin
än thz som droztin haffde förra rört
tha marsken haffde thz alt vt hörth
tha swaradhe han them swa släth
at alle gaffuo honom räth

p 166
sidhan sporde han the böndher tha
om the villo honom til rettha sta
the swaradhe honom tha alle thäth
nadh är mykit bättre än räth
vilin j oss jdhra nade giffwa
effter jdher vilia viliom vy liffua
och aldrey offtermere mot jdher sta
then stund ther vy liffua ma
Marskens swena waro och näre
j retthin gaffuo the sich thäre
engin sculd the til them finna
och medh engin reth öffuervinna
sidhan forentes the swa
Marsken gaff them venscap ther vppa
at the sculle lidha plight och mödha
fasta och böta effter the dödha
och al hans skath the vtfästa
jnnan kyndelmesso ther nesta
thz loffuadhe the vidh hedher och äre
at thz swa sculle stadhelica väre
ful väl marsken tha forfan
at droztin honom ey goth an
och forstodh tha hans onda vilia
han ville honom fra daal oc vermeland skilia
Än är bätre at en tigher
än mena onth then han goth sigher


Marsken sidhan tädhan reedh
til stokholm then genista leedh
Naghat ther effter han tidhande sporde

p 167
at vermelandzbo sich redha giorde
och haffde fangit sich en höffuidzman
torsten jngeldsson swa heeth han
Marskens swen war han än tha
tha likaväl munde han mot marsken ga
thz var ey för eth fiärdungx ar
thz han ydhelica ner marsken var
torsten sampnade värmana alla
the sagde ville örabro bestalla
aldrey giorde marsken them vtan väl
togh at the slogho hans foghat jhäl
han ville jw fulölghiat mz thz besta
thz halp honom togh ey mästa
strax marsken monde the tidhanden fa
them loth han droztin vndersta
och badh honom om hielp tröst oc radh
droztin screff honom ater brath
honom tykte wara bäste
at man medh daghtingan freste
Marsken screff honom ater tha
ä mädhan vy töffua swa
wara fianda stärkia sich j alla ända
almogen the rath fra oss wända
Ater swarade droztin ey bäter
mith ämbie thz ey kräffuer
nogot örlög mz thom opstinga
ty töcker mic bäst at degtinga
tha marsken fich thetta höra
ha badh sina swena redho göra
tha var ner honom en tröster man

p 168
han het aruidh swan
Marsken badh honom ridha medh
han swarade gerna gör jach thz
Marsken befaal sina swena j stadh
fullelica göra hwat Swan them badh
Som han sielffuer vare ner
thz loffwade the alle göra thär
sidhan screff marsken j alla ända
at alle scullo til vermeland vända
och swan alle lydha och göra
hwat han badh scullo the göra


Fogegen aff örabro bödh sidhan marsken til
at wärmana honom jw bestalla vil
Oc screff them wara thäre
oppa vj [6] mila näre
tha marsken thz sporde
sielffuer han sich redho giorde
oc redh til örabro swa brat
forsymade hwadzke dagh heller nat
tha vardh han var thäre
huru swan mätte torstens här
tha bönder fingo hoffmennena see
tha skildes at oc flyde alle the
vtan try heradh rykte mz torsten jn
sich ther at väria var thera sin
Swan effter them jn drogh
ä hwar han foor bödh han them nogh
badhe mz bön oc swa medh radhe
at the scullo alle falla til nadhe

p 169
och bätra thz the brutit haffde
Marskens skat han och kraffde
han badh them sich vakta for scadha oc skam
och leggia the forrädhara fram
som thz haffde mäst vallith
at the haffdo moth marsken hallith
the loffuadhe honom göra swa
och aldrey mere moth marsken sta
togh haffdo the lönelich budh mellan sich
at göra marskens swena swik


Tha swan j jössis heradh kam
vissa tidhande han ther for nam
at böndherne sich sampna alla
och mestadelin saman halla
Swa väl the honom hyllade och sworo
som the andre ther vndan foro
then sama nath mentho the tha
Swan antigia gripa heller sla
tha swan the tidhanden sporde
raskelica han sich redho giorde
oc saa strax rykte han
tith han the bönder fan
reth som jämpnt var dagh och nath
tha wart han warse braath
hwar bönder pa et näs hade lägrat sik
isen ther mäst om kring gik
broto haffdo the och huggith for sich
tha mälte Swan til them alla
wv viliom pa sanctj örian kalla

p 170
huilken hoffman nw är godher
han tenke pa sin godha modher
the böndher vordo betidha wara
hwar the hoffmen pa jsen fara
och redde them til väria mest
som the kunno aldra best
hoffmenene ropadhe om bönder villo lifua
vnder marskens nadhe scullo the sich giffua
vilen ja alle liffua hele
j gan til swan vy viliom jdher fela
bönder swaradhe ater swa
vy felom oss sielffue hurw thz kan ga
thorren j ällist til oss fara
j finnen vy viliom idher ey spara
sidhan rände hoffmen them strax i mot
och fiöllo genstan aff til footh
medh stor mandom the til them gingo
stora hug the böndher fingo
sla dödh the hoffmen alle öpa
och bönder tha at skoghen löpa
the glömde quar bade piik och skräppa
och takkade gudh the kunno sleppa
vidh xl oc c [140] bönder sloghuss ther j häl
förre matte the haffwa styrt thz väl
hoffmenne fingo alla thera hästa och slädher
och swa myken flat kaka mädher
tiwghu och hundrada hoffmen the waro ey flere
vijc [700] varo bönderne och än mere
wärmelandh the tha betwinga
sidhan the aldrey moth marsken gingo

p 171
the hylladhe swan then köne man
och badho for gudz sculd alle han
han sculle them ey fordärffua
wtan thera bedzsta til marsken värffwa
Swan lisade them j then wadha
och togh them alla saman til nadha
wtan friisdala och älffuedala
the fingo än mere quala
thy the wltho the oskäl
at marskens foghat vard slaghen j häl
for them vard sköfflat mere och minne
alt thz man ther kunne finna
sidhan haffde swan budh ospara
effter torsten jngelsson loth han fara
the söchte alt thz the kunno
til tess the honom funno
och än en annan fingo the wp leth
jösse hansson swa han heth
j vermeland han höffuidzman väre
for än torsten jngeldsson kom thäre
ther medh ändadis thera mal
the brändes badhen pa eth bal
the lidho mäst alle tolken wadha
som marsken mena at forradhaSönnedaghen nest effter fasto gangx tidha
scullo alle herrena til arbogis ridha
thy monde thz at valda
en herra dag scullo the ther halda
tha haffde marsken j sin akt

p 172
the ordh ther droztin haffde honom sakt
at rikesens men honom onth ville
och alle vntho honom illa
thy badh marsken alla thäre
swa manga ther monde wäre
biscopa prelata riddara och swena
köpstadha men bönder och alle mena
at the for gudz vilia
honom vidh thz höffuidzmanz döme skilia
han villeth fortiäna alla dagha
at the villol honom thz fordragha
the gingo alla at beradha sich
och swaradhe honom ater bradelich
her marsk vy bidhiom j waren ey vredh
vy haffuom alle sworit jdher en edh
jdher for höffuidzman viliom vy halla
ä medhan gudh an oss liffuit walda
til then dagh vy konung fa
och vitha hurw om konung erik kan ga
och haffuen j sworit oss swa släth
at hielpa och halla vidh lagh oc reth
Marsken swaradhe jach star jdher til
jdher vilia jach och göra vil
jach vänter droztin gladdes ey mästa
tha the marsken swa stadhfäste


Ther nest effter om pingxdagha tidha
the herra fingo ey lenger bidha
the scullo tha til calmarna fara
om midsomar sculle dagtingan wara

p 173
Droztin och marsken foro tiit tha
Erchebiscopen sculle och göra swa
benkt jönsson benkt godzcalksson oc andra flere
aff östergötland smaland och manga mere
bade biscopa riddara och swena
som then daghen och sochia mena
Erchebiscopen tha ey lenger van
än til nycöpung ther dödhe han
gudh forbarme sich offuer hans siel
han störkte gerna reth och skäl
tha the herra j calmarna äre
aff danzske radet mötte thom there
Erchebiscopen aff lund, her eric krommedike
her martin jönsson oc flere slike
konungen monde them tiit senda
hans ärende scullo the ther ända
konungen for sielff aff danmark
til gotland medh en hoop swa stark
al then skat til riken hörde
konungen tha til gotland förde
han hade ey degert effter glömt
vtan tok alt thz j folan war gömth
sa oc bössar oc wäria mz
til wisborg förde han alt thz
the danske lotho thera ärende forsta
at konungen kalmarna daghtingan ey halla ma
wtan swenska ville henne sachtare göra
och vnna konungen try slot ther före
at fa danska hulika han ville
thera swenska friiheth mente han spilla

p 174
sidhan togh marsken fortryta
at konungen ville daghtingan bryta
Och swaradhe thom swa ther til
at han thz ey göra vil
ther medh skildes the tha
än lot marsken konungens sendebud forsta
ville han än jn rikit fara
togh sculle vtlendzke ey medh honom wara
the villon än gerna for konung halla
och vnna honom landen och slotten valla
thera lagh mentho the tha nywta
oc alzeyncte ther aff bryta
Droztin och marsken ther ey lenger bidha
at vplanden lotho the sich lidha


Sidhan tok marsken at huxa vppa
hurw han sxulle ena hustra fa
oc tok draga vilia til
ena jomfru som jach sighia vil
hon var födh aff godha äth
toght och äre gömde hon släth
gudh haffde henne väl skapath
enga fäghrindh war aa henne tapath
Och dygdelich j alle mattha
badhe mz sinne och swa mz lathe
Marsken loth thz henna fadher for sta
han togh ther ey langt beradh pa
Swa gerna som marsken henne haffwa vil
tha lotho henne fredher vilia ther til
sidhan loth marsken redha tha

p 175
j Stockholm sculle thz hoffuet sta
Marskens syster gaffs och tha en man
claus niclisson swa heeth han
han var föddher j skane aff godha släkt
Marsken och henne venir var thz täkt
thy han var bade manlich riik och vijss
alle the han kände gaffvo honom thess priis
Marsken loth kringom rikit senda
och bödh sich gäster j alla ända
biscopa och riddara loth han tiit kalla
frwr och jomfrwr och godha men alla
badh han til Stokholm til sich koma
och haffwa ther skämptan mz glädhi och soma


Naghra stund för hoffuet gik vppa
monde en dagh j telghio sta
rikesens men waro ther alle mäste
biscopa riddara och swena the bäste
konung eric theres sändebud tedan sände
oc tha honom til rätta stämpde
at ynnan xij vikor wid moresten wara
oc thom ther til rätte swara
om han thz ey göra vill
et annat vilia the göra ther til
the wordo oc ther sa ofuer ena
at konung eric aldre hylla mena
vtan at han thom alla fulsät
lethe nywta theres bescrifna rät
om nogor honom förra hylla ville
äro liiff oc gotz sculle han forspylle

p 176
tha tesse ärende ände waro
drozsten kärde sa saara
for rikesens rad syna nödhe
at han kunde sig ey födhe
aff the län han tha hafde
aff marsken han än mere krafde
tog hafden nycöpung mz al sin län
viborg lafden ther til än
Semitwna torstwna hered och lagund
Asunda hered oc Haglund
Swa oc then roden biörnö i ligger
mere hielp han än aff marsken tigger
marsken sig ofuer han forbarmer
ty han kärde sig swa armer
oc fik honom gäsgringeland ther til
ty han hans vilja jw göre vil
Siden sagde marsken til drozten thäre
jac far ey länger wara häre
Til stockholm iac fara vil
oc lata redha then kosten til
min scriuare oc mit jncigle later iac her qwaar
han skal tagha idher til waar
oc besigla thz i honom befala
om the ärende rikesens rad her taala
bade til danmarks oc tydzke städer
drozsten ok marsken skilias ther mäder
drozsten lot tha göra breff
til Helsingeland han thz screff
vtaff marskens mwn munde thz lywda
Helsingana swa tilbywda

p 177
at the skolo drozsten lydoge wara
ok engom androm höra eller swara
heller thz budh han tiit sände
hans ärende ther at ände
marskens incigle han ther fortrögte
marskenom thx tha saara fortögte
at drozsten i hans frawara thz giorde
oc honom ey ther om sporde


Ther nest efter munde bryllopit wara
the herre alla til stocholm fara
Marsken vnfik thom mz priis oc äre
oc bad them alla gudj velkompne wäre
om lögerdag affton the brwder koma
the wordo vnfangne mz äre oc soma
marsken for sieluer vt mot them
mz honom monger riddare oc sween
pipare baswna oc alzskons leek
man ther tha nog höra fik
vid grabrödra holm the forst lände
mongt örss oc ganger marsken tit sände
mz dyra sadla oc kostelig redhe
ther war tha glädj oc engen wredhe
A gaterne war tha myket trang
ty lekare giorde ther mykit bangh
the foro tha jn pa stocholms fäste
sa monga gode gladha gäste
om samo affton wordo the fäst
oc gingo strax til bord ther näst
atho oc drucko oc gladdes fast

p 178
ty at thom ther eyncte brast
Clarhet win myöd ok mwst
mat oc dryk war engen brust
sa monga rätter waro thäre
thz sanna the ther waro näre
forgilte brynnnde sa kostelig
thz ma man sigia sannelig
dantzce ok leka wara ympnet ther
the vnga hälethe ränna mz spär
oc öfde ther dyst mz myken kraft
ther stragx synder sa mangt et spärsskapt
rike gafwor skeptes there
mz the gode gäster ther äre
ther öfdes oc sa mongahonde käte
at engen länchte i tolken läte
Alle the bäst i suerige äre
waro tha mäste alle thär
aff biscopa prelata riddara oc swena
ffrwr oc mör oc alla mena
thz rwm war ey a hused tha
thz war joo fult meden i kunde gaa
oc än monge a golfuen gingo
som ey rwm at sithia fingo
J xij dagha munde thz hofued standa
ther war nog glädj forutan vonda
tha som thetta bröllopit war
war marsken iempna xxx aar
o visseliga at thz synne
war hans daga hwadzke meer eller mynne
effter gudz byrd xiiijcxxxviij [1438] aar

p 179
söndagen effter sancti franciscj dag thz war
thz fyöl sik tha sa i lagh
lögerdagen nest fore war franciscj dagh


Meden drozten i thz bryllop waar
öfde han syn gamla paar
oc hafde mz biscopana rad oc agt
at skilia marsken aff synne magt
honom tögte tha wara got vidertaka
han mente styra riket vtan omaka
marsken hade tog mongan ondan dag
for än han komet ithz lagh
at all almoghe vtan fara
honom oc rikesens rad sa lydoge wara
the betänchte tha et swikeligt synne
hurw the skulle marsken ofuer vinne
oc togho thz tha fore saa
at xij aff radet skulle saman gaa
oc ofuirwage rikesens bästa
oc thz vti ena script opkasta
the ypperste som thz skulle göre
förbundo sig alle mz drozten före
at skepe honom riket efter hans vilia
oc marsken ther tha fran skilia
bland de xij waro marsken somo godo
strax the sa dana falzchet forstodo
marsken warade the ther vid
at wagta sig for tolken snidh
En dag the xij saman kalla
marsken oc rikesens män alla

p 180
the sagde wy hafuom haft stor omaka
oc kunnom to ey her genom raaka
vtan at huar siger oss aff fulla akt
at huat wy göra skal blifua vid magt
oc besegle loss alla et breff ther oppa
vid heder oc äro ther aller fragaa
drozten war sa snart til swara
mit jncigle skal her redhe wara
huat i vele besigla eller ända
eller skal iac ther fra wända
thz lofuer iac idher alla häre
bade vidher heder ok äre


Siden spordo the marsken til
huat han ther til göra vil
han swarade Jac besigler huarken litit eller stort
for än jac vet huatj hafuen giort
J magen pa sa dana ärende falla
jac besigleret eller hollered ey mz alla
huati hafuen giort eller hafuen i hugho
thz forkynnen morgon i warfrugilstuo
Jac byuder biscopa prelata riddara oc swena
köpstademän oc alla mena
at morgon betide i ther waren
vid höxte bud i thz ey sparen
the komo om morgonen alle saman
thz gik tha drozten fast aff gaman
marsken honom lwt at sporde
hwy han sa mz hans incigle giorde
i gode tro fic iac ider thz

p 181
i besiglden fra mich helsingland ther mz
thz giorden i mic mz onda liiste
sa at iac ther af alzencte wiste
Siden lot marsken thom alla forsta
han kunde ey lenger forhallat sa
iac vil veta om iac scal radha
eller oc blifua vnder droztens nadhe
Siden nagde marsken til thom alla
ho som nw mz mic vil halla
the fölie mic nw alle aat dör
the andre blifue jnne qwör
marsken tha aat dören treen
ther blifuo ey monge jnne igen
vtan biscopa oc nogre andra fa
the andre alle mz marsken ga
marsken tha til huset wände
biscopana tha strax til honom sända
Och badho honom ey vredhgas swa
wtan ather til them ga
haffuer droztin giort honom oskäl
vy viliom thz forlicha väl
Marsken loth them ater swara
thz kan swa ey lenger wara
mich ma jw en tiidh fortykkia
at droztin vil mich altiidh fortrykkia
han var togh aldrey j nogot kiiff
tha jach swa offta waghade mit liiff
och haffuer lidhit sorgh nödh och wanda
for rikesens gagn och bestanda
thog vil jach j morghen til them ga
j closter stwffn j sighen them swa

p 182
Om morghonen loth marsken saman kalla
j closter stwffwn rikesens men alla
the och alle ther in gingo
och aff honom höra fingo
At aldrey medhen han liffua maa
willen sielff annar for rikit staa
Wille the herra cristiern ther til haffwa
tha sculle the thz honom fordragha
tha swaradhe honom alle swa
medhan thz scal jw swa til ga
tha viliom vy alle vidh jdher bliffwa
och herra cristiern offuer giffua
Sidhan hyllade the tha marsken alla
Marsk och rikesens forstandare honom sidhan kalla
han sculle tha ena slot och län badhe
skiffta och forläna mz rikesens radz radhe
Alle fornyadhe ther slotloffuan tha
til marskens hand sculle hon sta
Droztin tok thz mykit til fara
at marsken sculle hans höffwidzman wara
och var ther fore illa vredh
Swa hans son och samuledh
Ey han tha i hiärtad lade
at han för marsken i stocholm hyllat hade
togh loffwadhe the honom badhe tha
the slotten sculle honom open sta
som the j värio haffde
ä när han them kraffde
ther mädh ändadis swa thäre
at marsken och droztin sculle venir wäre

p 183
gästringaland tok marsken tha
ther medh fichthz hoff en ända
hwar ather hem tädhan vände
Hans kröplin for til Abo
then winther bleeff han ther mz roo


Marsken wille och ey lenger bidha
wtan lot sich til vesterars lidha
sina ämbitzmen han sporde
hurw dalakarla skatten giorde
the swaradhe honom ey seen
at han stodh alldher mäst j gen
the haffdo och än giort engin skäl
fore thz the slogho marskens foget j häl
Marsken tha strax j vpland screff
til sina swena swa mangh breff
och badh them strax redho wara
medh häst och harnisk til honom fara
the tordo och ey lenger bidha
the mondo strax til honom ridha
genast effter martinsmesso vtan dwala
tha redh marsken vp j dala
och stämpde the dalakarla saman
thz gik them tha vtaff gaman
the mondo tha swa rädde wara
at marsken wille illa medh them fara
östra ochvästradala bödh marsken tha
til gagnäff alle moth honom ga
the tordo ey för än the lot sich fela
thy ath the villo gerna liffwa hele

p 184
Marsken feladhe them alla til sich
och sagde til them toktelich
käre wenir hwj är thz swa
atj medh min skat swa ater sta
Minnis jdher och thz ful wäl
atj sloghin min foghata j häl
och alt thz j haffuen loffwat mich
thz är enkte vtan fals och swik
the böndher swaradhe alle medh skäl
käre her marsk vy kännomps thz väl
vy haffuom och lenge farith ville
och giort moth idher mykit illa
vilen j oss til nadha taga
vy lydom idher gerna j wora daga
thz scal loc aldrey nogor forefara
oss nakan tiidh mere moth jdher wara
hwarken medh gerninga heller radhe
och faam vy nw jdhra nadhe
och viliom bötha effter waro formagho
thz vy jdher foghat slogho
Tha marsken thera ödmykwkt hörde
stora nadh han medh them giörde
han hände mögelica sona och böter
the fiöllo alle a knä for hans föter
han gaff them til alla sacha
the loffwadho honom at wara spache
j twna gik thz och tesslike
the loffwadho marsken aldrey swika
Swa giorde the och j henamora
medh stora edhe the thz sworo

p 185
Sidhan redh marsken til vesterars j gen
och loffwade gudh at han fich ey men
Joan karlsson sende han til droztin tha
och loth honom allaledis forsta
hurw honom var j dala gangit
och at the haffde honom väl vnfangit
och bödh honom mere til
at han en dagh j sudhercöpung halla vil
om xiiia dagh jwla tidha
badh honom och tiit ridha
och at hans budh och breff om kring landit fara
at alle friborne men scullo ther tha wara
och beställa om rikesens bäste
badhe om kalmarna och annor fäste
Droztin looth honom ater swara
honom tykte thz ey radh wara
at man säter dagha for manga hästa
thy at the almoghen forgästa
thz giorde droztin alt for the liste
at niclis stensson och sich forviste
Medhan marsken sin ärende ja dala forda
tha waro the vppa nycöpung til orda
Marsken kunne them för aldrey forlicha
ther vppa forentis the at marsken swika
och vordo offuer ena j thz sin
at the villo haffwa konungen jn


Litit effter screff erchebiscopen marskenom til
at biscop tomas och han mz honom tala vil
och badh at han sculle til enecöpuung fara

p 186
ther ville the badhe for honom wara
Benkt jönsson sculle och tiit ridha
thy loth marsken sich tiit lidha
J enecöpung möttis the tha
genstan lotho the marsken forsta
at droztin monde hans ven ey wara
wtan sagde at han hiolt honom til fara
Marsken swaradhe tha mz skäl
vy vordom j stokholm forlichte väl
sidhan haffuer engin sport
mich medh ord heller gerninga mot honom giort
the sagde at thz monde valda
at han fich ey sin län al behalda
vy haffuom forstandit aff hans vilia
sina swena vil han ey fra sich skilia
Marsken swaradhe swa ther til
her äre och flere som haffwa vil
halle swa manga som han väl kan
mere län tha faar ey nw han
thy somme mena at han vil illa
rikesens friiheeth oss forspilla
vy haffuom forsworit swa mangt eth sin
at aldrey konung eric anama jn
Nw sighia somme swa ther til
at droztin och niclis stensson honom hylla vil
thy kan jach annat nw ey swara
än vil han trolica mz oss wara
och lata oss tro befinda
och enkte band moth riket binda
tha skiffter jach gerna mz honom thz bästa

p 187
hwat jach haffuer thz aldra mästa
likerviiss som han min fadher ware
thz gören honom kunnokt openbare
än findher jach och swa
at han vil jw moth riketh ga
och konungen her jn dragha
moth war vilia pa allas wara scadha
tha sighin honom och frileca swa
at jach vil effter hans wärsta ga
som han haffde slaghit min fadher j häl
jach hopas jach ma thz göra mz skäl
sidhan badh marsken benkt jönsson täre
tesse ärende for droztin bäre
at han sculle for hans sculd til nyköpung fara
och droztin tessin ärende openbara
biscopana badho benkt jönsson tha
for thera sculd och göra swa
benkt them väl swara
han ville thera ärende gerna fara
biscopana scriffwo och droztin tha
hwat swar the aff marsken fa
Marsken badh benkt ey wara seen
vtan skipa honom raskelica swar j gen


Marsken genstan tädhan redh
til vesterars then genista ledh
sina jwl hiolt han täre
manga hans venir varo ther näre
the waro ther alle gladhe och kate
j fyra dagha väl til mathe

p 188
Marsken fich tha ey lenger bidha
han ville til sudercöpung ridha
han ville jw wara ther tha
tha then daghen sculle sta
och loth ater bidhia droztin j manga mathe
at han thz engalunde forlathe
at han jw til sudercöpung ridha
Marsken ville honom ther bidha
Och badh honom frileca tiit at fara
thy marsken ville honom til gode wara
tha marsken kom ringxstadaholm när
starka tidhande mötte honom tär
hurw karl cristiernsson och niclis stensson hadhe
och illa mz folket j östergotland farith saman varith
och haffde slaghit jn pa thera fäste
vxa och ko thz aldra mäste
alt hwat the haffde j thera ladho garda
annat folk the ey heller sparde
kirkior och huss the vpbryta
engin reth matthe the niwta
korn och spisning thz ther var jnne
alt fördis til slotten j thz sinne
och sagdo thz openbara
at the villo mot marsken wara
han trodhe them ey til thz swik
tha han them the slotten fik
tha marsken hörde thessa sagha
illa honom thz behaga
och badh ater gudh jnnelica om nadhe
at hielpa honom aff then wadhe

p 189
Swa och hans modher mille
at hon honom störkia ville
at han matthe ther swa genom ga
at han ey scadha heller nesa fa
Sidhan kärde han for alla täre
thz stora homodh och oäre
thz niclis och karl honom giordo
thz lastadhe alle the thz spordo
tha ville marsken jw fram fara
j sudhercöpung vppa daghen wara
oc sende budh och niclis at sporde
hwj han swa moth honom giorde
Niclis swaradhe swa ther til
thy han mich fordarffwa wil
Droztin haffuer mich thz saght
at thz är hans fulla akt
och haffuer marsken konung erik forsworit
som wy haffuom alle hyllath och korath
jach vil honom her jn hielpa
heller jach scal ther om stielpa
togh vil jach väl til marsken fara
hwar ha ville mich swa forwara
at jach komber j mith behald j gen
wtan scadha eller men
scal thz oc swa til ga
tha scal han mich godha gisla fa
tha marsken thetta swarit sporde
niclissa vilia han tha giorde
sin bordher sielff fierde til gisla fik
saa skynda niels til sudercopung sik

p 190
marsken niclis tha at sporde
hwi han swa illa mot honom giorde
Niclis swardhe mich är sakt
mich fordarffwa är jdher akt
mina brödher och venir och swa
thz vil ey än swa til ga
toktelica swaradhe marsken tha han
thz scal beuisa engin man
Jach haffuer jdher altiidh til godho warith
och aldrey effter jdhart wärsta farith
the godhe män ther waro näre
forlichte niclis och marsken täre
Niclis swor ater stora edhe manga
at aldrey mere mot marsken ganga
och loffuade honom vppa tro och äre
at aldrey mere moth honom wäre


Som marsken ther vppa gatonne gik
droztins breff han ther fich
thz sama breffuit lude tha
at drotzin haffe forent sich swa
medh niclis stensson och hans brödher alla
the villo stadhelica medh konungen halla
medh liiff och makt leggia ther om vin
at the villo haffwa konungen jn
tha marsken thenna tidhanden fich
ekke mykit gladde han sich
tha var jw thz hans fulla akt
at sta mot konungen mz al sin makt
och trodhe jw fullelica wara gudz vilia

p 191
at konungen sculle fra riket skilia
thenna sorghen haffde han mz sich jnne
och loth thz engin man forfinna
Arla om morghen han tädhan redh
jn moth skäninge then genista ledh
niclis folgde honom pa väghin medher
marsken trodhe honom jw tess bädher
och skildis tha swa venlica täre
at engin trodhe annat väre
strax niclis vände om j gen
tha redh til honom en hans swen
och orloff aff honom badh
niclis swarade honom j stadh
mon thz nw tiidh wara
at thu scalt swa fra mich fara
Swennin swaradhe hwj ey tha
käre niclis jach menar väl swa
jach haffuer jdher tiänt effter jdher vilia
jach ma mz licha fra jdher skilia
j torffuen nw for engin fara
jach veth jdhra ovenir hwarghin wara
Niclis swarade honom tha
thu forstar tik ther enkte vppa
än sagde han mer medh meningh onda
thz är löst hemloff liff hel bonde
ekke haffde han lenger j akth
then godha venscap han hafde marsken sakth


Sidhan tenkte marsken mz sich
vppa herra cristierns falska swik

p 192
och badh gudh jnnelica j then vanda
sich väl visa ther mothe standa
en swen looth han tiil sich kalla
fra the andra swena alla
och sporde honom tha jnnelica til
om han liffuit for hans sculd wagha vil
Claus van langen swa heth han
thz war och en godh tröster man
han swaradhe her marsk j torffuen ey fara
mith liff thz vil jach ey spara
ä hwart j vilen mich senda
jach scal ther jdher vilia ända
thz vil jach jdher for visso thee
heller j sculen mich aldrey ater see
Sidhan kärde marsken tha
at drotzeten wille forderffuan saa
Claus suarade thz skadar ey wetta
jac wil idher ther wel offuerretta
idhert hogmod jac wel hempna will
fan mich annars hielp ther till
Marsken swarade jac wil tik ffaa
hwem thusielffuer kesar vppa
ather monde claus swara
withen j nogot hwar drotzeten mon wara
Marsken swarade jac wet forsan
j räffuilsta mat thu finna han
Sidhen badh claus marsken en
fan mich xxx raska men
the som mic wilia lyda oc höra
godh tydene skulin j raskelik spöria

p 193
marsken swarade honom ther til
kess thu sielffuer hwilka thu wil
pa en scrifft lät thu them sätta
sidhen wil jac them thz sielff beretta
Claus giorde som marsken badh
lot them vppscriffua tagar j stadh
Sidhen lot marsken them saman kalla
j eth herberge til sik alla
oc badh them alla j then stadh
fulkomliga göra hwat claus badh
The loffuade honom thz alle tha
at the wilde göra saa
hwem thz war medh eller mot
the wilde jo standa marskens bot
J skäninge the sik widh marsken skilia
oc ride effter gudz oc marskens wilia
Oc funno her cristiärn i räffuilsta hans garde
Thera liff oc helbrygde the ey sparde
The waro widh xl ey mera
her cristiärn haffde C oc en flera
The slogo ther til som köne men
ty maa man prisa them een
her cristiärn wille tha j seng ganga
oc tencte ey tolka gesta fanga
han kom ey wel j sengen nidh
for marskens swena togo honom widh
hans mädewik oc jeppe j tyby
the kende honom tha ena lexa ny
Oc togo honom lop sa bradelig
at han fik ey wel signat sig

p 194
J en släde the han kasta
oc fordan til westras mz hasta
hans swena sato mest i stwone inne
druko oc qwade i thz synne
oc waktade sik ey thäre
for marskens swena när them äre
oc gripo them ther alla tha
the ther vnsluppo woro ffaa
til marskens hand skulde the sik giffua
om the wilde lenger liffua
ther dödde iij j then tide
ty the wildo sik ey giffua betide


Tha marsken haffde i skäninge änt
oc sina swena til vpland sent
tha redde han wt än en skara
the som skuldo til kalmarna fara
oc satte ther til höffuidzmen twa
eric thursson arwid swan the heta swa
han badh them kalmarna bestalla
taga smalenninge til hielp alla
genstan marsken aff skäninge redh
til elffuisborg then ledh
j samma tidhen han ther geste
tha tog han aff snawenborg thz feste
oc fik thz ather sin brodher tha
twre stensson han heet saa
Oc monde genstan thedhen rida
mot närke lot han sik lida
Tha han kom axewald när

p 195
wissa tydende mötte honum thär
hurw resan war hans swena gangit
oc at the haffde drösten fangit
The tidende han oc tha hörde
at the honum til örabro förde
Marsken takkade gudh innirlig
at han halp honum sa skinbarlig
sidhen redh han saa fro
lot sik lida til örabro
genstan han kom oppa thz fäste
tha lot han aff drosten fräste
om han wilde honum ffaa
the slot han haffde aff riket taa
drosten swarade saa ther til
allan hans wilia jac göra wil
Marsken haffde tha breff ospara
at han wilde til nycöpung fara
oc bad alla til sik koma
som wilde wita rikesens froma
Marsken strax til nycöpung körde
oc drötzen medher sik förde
Oc lot thz strax bestalla
om alla sidhor for hwsit halla
Sidhen flyddis thz saa
drotzens hustru oc hans son til honum gaa
oc forentos en for the opginge
at the marsken hwsit finge
oc thz saa forrama
om morgonen skullen thz anama
Her cristiärn full sara til föga tha

p 196
hans son karll giorde oc saa
rikesens radh forlikte thz thäre
at thz skulde alt i gode wäre
Her cristiärn forswor ater konungen tha
karl hans son giorde oc saa
The hyllade oc sworo marsken bade
at hielpa honom mz makt oc rade
saa vnte marsken her cristiärn tha
at han wyborg behalda maa
tog skulde han honom thz fa igen
nar han kreffuer for vten men
thz loffuade han widh hedher oc äre
thz skulde alt saa sant wäre
marsken vnte her cristiärn thz han atte
at han thz före matte
ä hwart han wilde
thz skulle honom engen forspilde
Marsken wnte oc karll tha
thz han ringxstadholm behalda maa
han badh sik gudh fordöma liff oc siell
om han annat giorde mot marsken än well


Nw mogen i her höra faa
hurw lenge then handlig monde sta
Ther niclis stensson marsken sagde
illa war thz han ey heller tagde
genstan niclis fra marsken wende
manga godemen til lmarsken rende
oc sporde marsken genstan tha
om the skulde tro vppa

p 197
then storo tro oc felighet
ther niclis haffde marsken thet
han swarade jac kan ey rettare forsta
än j mogen ther friliga tro vppa
genstan marsken aff östergötand war
ta dreff ater niclis syn onda par
Marskens swena lot han gripa oc taka
swa manga han kunde raka
Oc lot bade röffua oc skinna
alt thz han kunde finna
kirkior oc prester han ey spara
köpstadzmen bönder eller ho the wara
han lot alt fran them taka
hwat han sin gading konde raka
han lot sa omögliga liffua oc gesta
thz kärde alle the thz fresta
tha marsken sporde then obilde
ey lenger han thz städia wilde
rikesens radh lot han thz forsta
oc badh them alla fölgia sik tha
til stäkeborg wilde han fara
höra hwat niclis wille swara
slotsloffuan wilde han kräffuia oppa
oc see om niclis wille honom thz faa
the honom alla swara
gerna wilia wy mz honom fara
tog sende the budh for sik
at niclis skullde möta töm felik
oc rikesens radh wilde en fresta
om the kunde komit i thz besta

p 198
tha niclis hörde the breff
spot han ther aff dreff
Oc swarade ho wid mic wil tala
for thetta huss skala han benala
tor marsken offuer bradwiken rida
han finner the her honom bida
ta tencte then daren i sit sinne
at marsken war redder som en quinne
tha marsken niclisse ordh sa sporde
at han ey offuer bradwik torde
tha war han i östergötland thäre
pa en mila stäkeborg näre
ty matte niclis heller takt
en slik fafeng ordh sakt
sidhen gingo them budh mellan saa
annan dagen skulde j godo sta
for stäkeborgs bro skulle marsken fara
niclis wilde ther for honom waraArla morganen kom marsken thäre
erchebiscopen oc drotzeten mz honom äre
Biscop thomas riddare oc swena mere
oc mange godemen flere
the wilde alle fly thz swa
at niclis skulde til marsken gaa
engen radh stodh ther til
at niclis til honom ganga wil
widh windebron niclis gik
tit badh han marsken ga til sik
marsken sagde han wildit ey spara

p 199
lote niclis sin armbost wara
ty niclis drog windebron op for sik
mz xxx armborst han tit gik
tha swarade niclis budhen täre
eth armbost ey thedhen bäre
wil marsken ey hit gaa
ther ligger mic engen makt pa
thz giorde niclis for the oskäll
han mente marsken skiuta j heell
Tha marsken forstod thenna wada
at niels wilde honum sa forrada
erchebiscopen biscop thomas sende han ta
drotzen skulde meder gaa
marsken them ta befala
om slotloffuan til niclisse tala
oc skulde mana ther oppa
at niclis skulde honom slotit faa
niels swarade thz kan ey wäre
Jac wil thz holda mz stora äre
en j ther nw mana vppa
bätre swar kunde the ey fa
mz the swar the fingo
j nesta clokkare stuwa the gingo
tha sporde marsken alla til rada
hwat best wore göra til tolken wada
the swarade honom alla saa
the forstod sik ther eyncte oppa
sidhen sagde marsken mz wredan huga
käre winer thz wil ey sa duga
wy wardom jo nogot fore taga

p 200
thetta ärende wil enda haffua
mic tykker best rad aff alla
wy latom tesse skalka bestalla
at the ey mere empne fa
thetta fatiga landit forderffua sa
marsken sagde til berman thäre
her sunnan til skal thu wäre
myna swena jac tik fanga wil
alt stäkeborgs län ther til
karl thu skalt oc her bida
bestalla pa then norra sida
hielp oc folk ther til
jac tik ömnidh skippa wil
karl swarade i samma stundh
jac kan thz göra engelundh
for en jac takar mic thz vppa
wil jac idher ringxstadholm atazfa
om morganen fik thz marsken tha
hwat karls egit war forden ther fra
twadela aff spisning lot han qvar wäre
tridingen vnte han honom til thäre
Drotzen oc hans son tha ey bida
vten loto sik strax at wiborg lida


Eringisl oc berman drogo for stäkeborg
siden fik niels mera sorg
marskens swena waro oc ther mädher
niclisse behagade ey thess bädher

p 201
oc lagde sik hart for then bro
niclis tog fast rädas tho
oc begynte at degtinga
at han ena sämia finge
tog haffde marsken budit soo
at engen skal niclisse tro
ty han kende well hans onda grundh
oc hans falskhet swa mangalund
tog loto the sik alla dara
sa manga ther fore wara
niclis lot them alla forsta
at effter marskens kärlig gaa
oc sagde wiste jac mic felig wara
ta wilde jac til marsken fara
wil han mic en ey forderffua
hans wili wil jac werffua
eringilss niclis swara
han wilde mz til marsken fara
Oc föra honom tit for vten men
oc ater i sit beholl igen
niclis swarade thz kan ey wara
jac haffuer for marsken stora fara
myn broder wil jac tit senda
han skal först myt ärende enda
oc skal aff marsken forsta
om jac maa komma felig til oc fra
wy wiliom oss mz gudz hielp wel forlika
ther om skulen j eynckte twika
än wart ther forwissat swa
til palma syndag i dag sta

p 202
ther mz skulde the fra husit draga
skermar oc wäria the ther haffua
thz skulde alt j mak wara
the aff husit skulde thz ey forfara
ther mz skulde niclis oc hans a husit bliffua
oc engen stadz i landit at rida
thetta forwissade niclis tha
thz skulde stadogt bliffua saa
viij hans swena ther fore sagde
thz war illa the ey heller tagde
eric stensson oc magnus benctsson
swen wise oc hemming laurensson
pedher basse oc laga duss
the holla ey mere tro än en liuss
nisse jönsson oc pelle gotgezelle
the holla thz loffte som forrädare alle


Eringisl oc eric stensson ey lenger bida
til örabro til marsken rida
han vntfik them tha well
oc sporde mz hwat skäll
the wore kompne thäre
eller hwat thera ärende äre
erinisl lot honom forsta
hurw degtingan munde tilga
marsken swarade oc wreggadis sara
j haffuen idher latit swikliga dara
jac kenner nicliss then trolösa man
tro eller ära haller aldher han
tha swarade eringisl at thz sinne

p 203
jac tror j skulen wel annat finne
jac haffuer oc wist hört aff honom saa
aldrig menar han mot idher sta
Thz sendebudh lot marsken for sik kalla
oc hörde hans ärende alla
höffuidzliga han honum swara
niclis skulde wel felig wara
til honom oc i sit beholl igen
thz motte han tro vten men
Marsken monde oc theden fara
ty han wilde til nycöpung wara
om samma afftan han sporde
then oära niclis giorde


Tha iij dag forlidne wore
effter marskens swena fran husit foro
niclis ther ey lenger bleff
sielff annan oc xx theden redh
vt ginom tiwst mz haste
alla bror han effter sik kaste
tha han kom til eds kirkia när
iiij frelsemen grep han thär
oc tog them fra hwat the atte
hans gode tro ey lenger racte
sidhen til twna redh han
eth skip han for sik ther fan
han strax i thz skippit tren
for til ölandh ey seen
han monde ther ey lenge wara
vten strax täden til gotland fara

p 204
konung eric ther for sik fan
honom all ärende berette han
oc loffuade honom ther oppenbara
meden han liffuer hans tiänere wara
honom folgde oc tiid her bo hans brodher
han war ey heller rikeno godher
niclis badh konungen om hielp tha
at han stäkeborg vnsätia maa
thz oc effter hans wilia gik
ijc [200] konungen honom fik
oc giorde honom til sin marsk thäre
offuer alt riket mektog wäre
oc fik honom mang breff
som han om riket screff
at alle skulde niclisse höra oc swara
ty rikesens marsk skulde han wara
konungen gaff honom peninga oc gull
oc alla skipen mz spisning full


Konungen screff oc til nordmen alla
elffuidzborg skulde the bestalla
Johan vmereyse skulde thera hoffuidzman wara
olaff bok oc med honom fara
the twa skulde alla nordmen lyda
ä hwat the them biuda
The giorde strax som konungen bad
oc rögte for elfffuesborg i stadh
wid vic [600] höffmän oc än mere
ther til köpstadamen oc bönder flere
oc bygde barfrid pa skinnare cleppa

p 205
sworo elffuesborg skulle them ey sleppa
J x wikor the ther lago
marskens brodhers swena the illa plaga
all almogen ther om kring them oc hylla
at the mz them holla skulle


Sidhen niclis ey lenger bida
vten lot sik strax til stäkeborg lida
oc for för sydhercöpung jn
mz konungens makt oc hoffuesin
tha niclis kom thäre
waro marskens swena ey näre
The ware vp i landit tha
thera hesta pa gress at sla
j sudhercöpung war ey tha hoffman
vten bermans swena oc sielffuer han
ther kom tha niclis mz danabrocha
han lots tha wara kloka
oc lot genstan herman widher wara
at han skulde vt aff staden fara
oc böd the borgara j samma stund
han wilde thera stad brenna i grund
vten the göra hans wilia
oc sik strax fran herman skilia
sidhen degtingade herman ther saa
at han felig teden fara maa
mz harnnisk oc wäria han ther haffde
all sin spisning ther qwar lagde
oc torde ey ther lenger bida
vten lot sik til ringxstadholm lida

p 206
siden sende niclis j alla städher
danabroca folgde jo mädher
om kring alla östergötlande
the fatige men giorde han ther wande
swa lot han them gesta
the stalo oc röffuade thera hesta
kirkior oc closter the vpslogo
hwat them lyste ther wt togo
oc slogo mö barn i kirkior til död
gud forbarme sik offuer tolken nöd
goda quinnor the gripo oc beskatta
engen snödhet monde them fatta
the sparde hwarske brenna eller röffua
all ogerning the öffua
niclis mädhen i sydercopung wara
meden the sa offuer landit faraTha marsken thenna tydende sporde
at niclis war komen oc saa giorde
sina swena lot han reda wara
oc mz skip til nycopung fara
siden the offuer land til sydercöpung ganga
oc mente ther niclisse fanga
thz haffdo them oc wel widherfarit
haffde ey berman warit
haffde han gitit sa lenge bith
at marskens swena haffde komit tit
tha marskens swena i östergotland koma
tha mente han winna froma
til södercöpung red han tha

p 207
oc mente ther niclisse gripa faa
ty han haffde ey manga i thz sinne
ther i staden när sik inne
hans swena wore til wadstena dragne
mz danabroc wtslagne
tha herman monde til sydercöpung draga
niclis wiste ey hwat han wilde foretaga
han fik sit pantzar j sin fampn
oc rymde ther mz last oc skam
sa sara the ther flydde
engen effter then andra bidde
j poska wiku monde thz wäre
at the saa forfäredis thäre
tha thz rycte byriade gaa
magnus benctsson än pa sengena laa
oc soff ful hart när sinne brudh
mz orloff sakt en onde hwdh
Han diktade engen wysa aff ny
han lop ther barbenat aff by
hwar wore tha the stora orde
the sik sa skämelig aff byn forde
niclis torde sidhen ey lenger bida
til gotland lot han sik lida
widh ijc [200] lot han ther qwar
oc mz twa snekkior theden far


Marskens swena loto til stäkeborg lida
oc belagde thz oppa bada sida
marsken sendhe budh alt thz han kunde
oc sampnade folk i alla stunde

p 208
sin skep lot han reda göra
oc all sin spisning i them föra
oc wilde tha ey lenger bida
vten lot sik for stäkeborg lida
vppa skipholma han sik lagde
konungens folk thz illa behagde
effter marsken fik holmen nampnet beholla
karlsholm nw honom alle kalla
han bestallade thz slot pa alla sida
the pa husit wore baro ther fore quide
en ware the pa husit kate
oc foro offuan wt oc jn mz sina bate
marsken konde thz ey betaga
ther offuan monde han ey bata haffua
sidhen lot han slepar göra
bata oc snekkior sunnan offuer föra
the aff hwsit worde thess wara
hwargen torde the wt fara
marskens folk funno om side
eth gap wt mz then norra side
the foro ther fram ä nar the wilde
the aff husit kundo them ey spilde
mz byssa oc pila skuto the til thom
the gaffuo ther tog eyncte om
strax the oppa husit thz fornomen
at marsken war tit sielffuer kommen
tha gitzade thz alle the
thz han wille sin haal besee
for beggia broarna ända
ty the xiiij föglara wände

p 209
alla mot then nörre sida
ther mente the göra marsken quida
han skulde jo vt mz bergit ee
om han wille norra hollit besee
theress byssamestare het rodenborg
han bad them wara vten sorg
wille marsken then wägen gaa
wist skulle han ther döden faa
sa högt wilkorade han thz thäre
han satte wid bade liff oc äre
marsken wiste ey thera onde grund
han for til thz hollit j samme stundh
strax the marsken fingo see
fulgörla kende honom the
han war en man aff skapnad saa
bland M man honom kenne ma
oppa hans gang oc andra stykke
gud skop honom serdelis then lykke
hwar hans ordh bland M falla
hans röst hon kendis offuer them alla
meden han oppa hollit gik
the aff husit redde sik
tha han skulle ater ganga heem
rodenborg war ey sen
oc skot til marsken mz j [1] byssa
jac sigher thz her for wyssa
byssan sik vtaff ställingen slog
xx fampna stennen offuer marsken tog
rodenborg i samma stunde
fyrade the andra thz raskasta han kunde


p 210
kamaren vtaff byssone sprang
then stenen gik ey xx fampna langt
sa fyrade han oppa then tridia bössa
oc mente raka marsken til wissa
the bossan honom sielff mz stierten rörde
han fiol nidher hwarken saa eller hörde
then stenen nalkadis marsken thär
ey oppa ijc [200] fampna när
sidhen skoto andre mz the bossar flere
marsken skadde the ey thess mere
al marskens wele oc all sin akt
satte han til gudh aff all sin makt
ty beskirmade han honom bade ta oc mere
for the fiende oc andra flere


Sidhen lot marsken flota bygia
rör oc torff ther pa legia
mz storm lot thz til husit driffua
hans flanda sik ta illa giffua
elden lot han ther j tände
oc mente ther mz husit brände
the misdädare haffde än sa lykka
at the then elden slykka
the lopo j watnit wndher thera haka
mz stora stänger mot flotonom taka
oc mz makt them fran sik stinga
at the engen skada fingeMeden marsken pa holman laa
engen sorg haffde hans folk tha

p 211
the dantzade oc quado oc ware ful kate
oc gladde sik i alla mate
pyppare oc bassunara lek
man ther ömnid höra fik
fru oc jumfrur wore thäre
thess mere glädi munde ther wäre
te gladdis oc ty sa fast
mat oc öll ther engom brast
marskens hustru ther oc war
dansa oc leka war hon ospar
j viij wikor log marsken thäre
for the aff husit munde thz ey wäre
the lida ther hunger oc törst
thz tycte them jämmer störst
Ey manga daga sa forgingo
at the ey döda eller sara fingo
medhen marsken ther laa
ey mer än en dädan monde han fa
the wore oc ty bäter ey manga
ther han monde sara fangaThure marskens brodher kom thäre
sin stora wonda han högelige käre
hurw the norska eluisborg belagde
oc hans swena mz them degtingade
at finge the ekke vntsetting ynnan monad ther
nordmen skulle the fa thz fäste neste
starke gislan nordmen sätte
at the skulde holla thetta
viij aff the beste pa elffuizborg wore tha

p 212
the ther fore for gislan staa
Ta marsken war the tydende war
budh oc breff hade han ospar
til närke wesman oc wesgöta
en dag hans broder wid axewol möta
han fik oc synom broder thäre
ijc [200] wärende aff the ther äre
oc bad honom liffua vten sorg
the skulle wel vnsätia eluisborg
oc badh honum sielff ther när sik bliffua
han swor han wilde jo mz rida
tha thure kom til axewoll näre
marskens godemen möte honom thäre
han drog til elffuisborg i then stunde
oc lot sik lida thz mesta han kunde
ta nordmen thetta sporde
the sworo then gressgäde ey tit torde
han war ey äldre en tu aar oc tiwga
ty mente the honom eyncte duga
litit ther effther hende thz säg
the iämrade sik for geddana lek
thure kom pa ena eng elffuisborg näre
mang willige söcte the nordmen thäre
bade mz armborst sa mz spiwt
oc haffde manga kärrabyssar wt
Thure gaff ther ey a akt
han söcte the nordmen mz krafft
illa gaffuos tha nordmen widher
the fiollo sa manga döde nidher
the fiollo sa manga döde nidher
soma fiollo a knä i samma stundh

p 213
bade sta sig for liff oc sund
somo flydde at skog oc mosa
The glömde bade säk oc posa
harnnisk oc wäria hwat the ther hade
effter sik ther i skogen lade
Johan wmrese ater at skinnecleppen wende
sara the swenska effter honom rände
han sprang strax jn i syna bata
The ey kommo snart jn worde ther wata
wel xxx vten for batan hängde
sa sara the swenske them tha trängde
The pa barfridet bade staa sig for liff oc sund
oc gingo aff j samma stundh
wid ijc [200] the ther slogo oc gripa
the andra takkade gud the vnslippa
heller matte the skipt hema thera flat kaka
än lidit j swerige tolken omaka
the äta lenge theress sura sill
for them lengter at tolkit spil


Sidhen satte marsken j en dag
mz them aff husit i tolkit lag
om natiuitatis marie ther neste
skulde the gaa aff thz feste
vten the ther ynnan vntsetting faa
marsken skulde husit haffua tha
oc ther ynnan ey aff husit fara
oc hwariens rikens skada wara
gerna giorde the aff husit thz
the haffde ey mykit berga mz

p 214
thz war om sancti olaffs tida
marsken ther ey lenger bida
han for til stocholm vten dwala
wille wid rikens rad ther tala
oc lot them til sik kalla
the komo til honom alla


Om wintren for hans kroppelin screff
til marsken saa ludande breff
kundet marskens wilia wara
tha wilden til konungen fara
hwat han kunde ther got göra
marsken skulde ey annat spöra
Marsken screff thz ma wel wara
oc bad honom tit fara
ta giorde han mz första opit watne
än tho han thess litit batne
tha han kom när konungen wara
engeledis lot han honom fran sik fara
konungen lot wara taga
nar marsken wilde fra stäkeborg draga
tha han then tydende sporde
fult snart sik tit vt forde
hans kröpplin for mz honom thäre
niels stensson oc saa är
konungen screff breff til alla enda
om kring rikit han them sende
at alla skule til honom fara
oc skulde alla felige wara
kalmarna dägtinge wille han holla

p 215
thz loffuade han mangafolla
tha rikens rad i stocholm äre
breff sa ludande finge the thäre
the swarade hwart marsken oss kalla
tit wiliom wy gerna komma alla
tha marsken thenna tydende forfar
at konungen til stäkeborg komin war
han tha ey lenger bida
han lot sik til nycöpung lida
thet ma jac sigia forsant
han töffrade hwarske dag eller nat
tha han til nycopung kommin är
konungens breff mötte honom thär
at han skulde til konungen fara
oc skulde then resan felig wara
marsken swarade som han wel kunde
han wilde thz göra engelunde
at han wilde til konungen fara
vten rikesens radh skulde mz honom wara
konungen sende bud till marsken än
the ware iiij beskedne men
the radde marsken alla thetta
at han skulde konungen setta
oc skulde friliga til honom fara
vten arkt skulde han felig wara
wilde han annars ey ther tro pa
the wilde for honom gisla gaa
marsken swarade i samma stund
ney jac gör thz engelund
ta gaffuo the honom annat sin

p 216
j alräkio möta hans kroplin
oc konungens wener flere
hwem han tit sendher mere
the forwissade marsken vten fara
vten arkt skulde thz wara
marsken swarade them ther til
thera bön han fölgia wil
oc giorde sik reda i samma stund
oc for til them i alräkio sundh
iijc [300] men haffde han mz sik
thz ma jac sigia sannerlik
The monde alla tröste hälade wara
ty haffde han ey myken fara
tha the komo i alrekkia saman
ther taladis bade alwara oc gaman
hans kröplin bad marsken oppenbara
at han skulle til konungen fara
han wilde hanom ther fore staa
fara felig bade til oc fra
marsken swarade hanom mz snille
at han thz ey göra wille
ty thz matte engalund wäre
vtan rikens rad wore ther näre
sidan satte theet i en dag
til nesta sancti mortins dag
j fridh skulde thz sta
engen then andra skada maa
thz skulde sa sta i alla mota
ho for konungens skuld wilde göra oc lata
han skulde rikens men ey göra men

p 217
marsken loffuade saa igen
for sik oc alla the honom tillhöra
the skulde konungen ey skada göra
oc engen ther honum tilhörde
starka breff the ther pa giorde
än loffuade marsken them til wisso
ther nest innan mikelsmessa
wilde han rikens rad tit senda
som mz konungen skulde enda
hurw then dägtingan skulde sta
oc han matte forlata sik oppa
marsken oc hans wordo ther offuer ena
at hanis mz rikit holda mena
ä hurw om konungen kunde wara
hans wilde jo til stocholm fara
oc wilde mz marsken oc rikit bliffua
ä hwat konungen wilde bedriffua
her swarte jöns [ok] magnus gren
loffuade thz marsken vten men


Mäden konungen wid stäkeborg är
manga breff fik han thär
aff alla sina men j danmarc
the breffuen syntes honom ram oc stark
manskap oc tiäniste the honom vpsagde
oc alrede en annan konung hagde
konung cristoffer hans syster son
til hierta sorg thz konungen kom
hanis ater til konungenom wende
lot konungenom forsta then enda

#218

Marsken ther ey lenger bida
vtan lot sig strax til stocholm lida
rikesens rad lot han tit kalla
the mötte honom ther alla
ther han them sagde
hurw han mz hans degtingat haffde
wisse tydende wordo the tha waren
at konungen war ater til gotland faren
ty forramade the et annat lag
j tälia mötes om sancti michels dag
kring om alt riket scriffue the swa
at alle skulde mötas ther tha
biscopa prelata riddara oc swena
köpstadamen oc alla mena
niclis stensson oc hans broder tha breff senda
the skulde sik ater til rikit wenda
oc pa then dagen i tälgia wara
felige tit oc theden fara
sa skildis the alle i thz sin
oc funnos ather j tälgia igen
the ther siden offuer lagde
konungen tiänist oc manskap vpsagde
oc scriffue alla hans sak j eth breff
som han mot lagen j rikit dreff
thz breffuit loto the honum faa
han gladis ey mykit tha
sidhen sagde hwar annan i thz sinne
hwar skulom wy en konung finne
erchebiscopen swarade först tha
aff mit besta samwit siger jac sa

p 219
bätre radh kunno wy ey raka
en wy hertug cristoffer taka
then the i danmarc haffua wilia
tha torffue riken ey at skilia
Ta monde honom alla swara
medhen wy liffua skal thz ey wara
wlleka war oss ey aff fat
medhen wtlenska konunga haffua offuer oss rat
gud late thz aldrig sa harda gaa
at the mera offuer oss rada faa
Siden samtycte the alle thäre
nogra stundh skulle thz sa wäre
the wildo vten konung wara
oc marsken skulde for rikit swara
til thess the haffde rikit frit
oc landhen oc slotten waro qwit
vt aff rikens fiende hendher
thz samtycte the ta alle i sänderJ thz samma kom niclis thäre
her boo her benct mz honom äre
rikesens rad ther mellan gingo
at the marskens wenskap fingo
the loffuede marsken vten fara
stadeliga mz honum oc riket wara
oc loffuade honom frit vten wanda
stäkeborg oc kalmarna j sin handa
the loffuede oc for konungen ey tigia
tiäniste oc manskap honom vpsigia
thz ärendit haffde ey sa hafft gang

p 220
haffde the ey rädz for marskens twang
ty monde the marsken slottit faa
hwarken öll eller mat haffde the ther pa
ä hurw thz haffde gangit
marsken haffde likawel slotit fangit
marsken giorde tha et byte
thz monde somma sara fortryte
eringils fik han stäkeborg tha
niclis stensson trögd ater faa
sidhen han sa forrama
gotzstaff laurenson oc birger trvlle calmarna an-
marsken loffuade ater her bo ama
sundaholms län oc halff widzbo
oc än ij sokna i ostergötlan
her benct stensson loffuade oc han
Mädillösa sokn oc mädilpata
swa skullo the sig nögia lata
ther mz skildis the at thäre
hwar for tit han lyste wäre


Marsken for til stocholm tha
oc redde sich som han mest ma
han wille strax til kalmarna fara
ther oc pa ölandh mente han wara
hans brodher thure skulde mz honom rida
i then resan fik marsken quida
xiM [11000] iumfru dag ride the
bade aff nycopung vten we
mellan calmar oc ther logo then nat
Thure fic ther sin helsot brat

p 221
twa netter la han siwker tha
then tridia dag döde han oppa
tha fich marsken sua stora quida
han gat ey for sorg lenger at rida
alla swenske thz sara käre
at then hälat sa döde thäre
thy thz wqr en helat til sit liff
manligh bade j storm oc stridh
mz alla the han omgik
goda tykkia aff them fik
alle the honom dödan sporde
stor hierta quida them thz giorde
oc bade gudh sa jnnirlic
at warda hans siel nadelic
sa wil jac oc gerna göra
om gud wil myna bön höra
herra gudh höxt i himerike äre
thu vni hans siel mz tik wäre
Jomfru maria skär oc reen
göm hans siel fra alt meen
al gudz helgon j hemmerik
bide for hanom ynnerlich


Sidan ward marsken wara
at niels wilde til konungen fara
sa giorde oc hans broder her bo
ty matte them marskens illa thro
nielse swena i landit bliffua
myken oskäl the bedriffua
the rida i östergötlande

p 222
fatiga almogan giorde wande
the rida mz lx hesta
saa omögeliga gesta
the laago ey til sa arm en man
the fodrade jo ij [2] hesta om j [1] span
oc skonade ey mer än för
hwar the rida opsla dör
hwat them lyste the thz giorde
effter engen the nogot sporde
j ix wikor öffde thz saa
engen bätring kom ther oppa
the mente wara sin egne herra
oc liffde jo hwar dag tess werra
om side kom marsken j huga
thz kunne saa ey lenger duga
Han bad sine swena redhe wara
til östegötland sit erende fare
han befol them alle tha
nielss stenssons svena gripa eller slaa
the swena tha ey lenger bydhe
Marskens ärende the strax ride
thz fiol sigh ey beter j lagh
Nielss kom hem then same dagh
iak wenter thz gudz wilie wara
at honom sculle sa at fara
ho altiid far mz swik ok tandh
thz rönis honom jw litet sant
om tisdagen the fra marsken ridho
torsdagen ther efther om middaxtidhe
mellen norkopung oc suderkopung a en ängh

p 223
ther röntis mang en röster drengh
Nielss ther marskens swena mötte
iak wenter thz honom litet bötte
han önskade thz toch altiidh för
ath marskens swena honom möthe ther
han bidde ther toch ey thy
han flyde strax at en by
hwat tenkte tha hans starka kämpa
the kunno tha hwarken lat eller lempe
för forrymade altidh the
at en war manligare än marskens thre
liten stund the sigh warde
Marskens swena them enkte sparde
claws grawart oc gotgeselle
them the döde aff hestena fälle
böleken oc basse gaffue op sin anda
niels stodh i storen wande
oc bad sa ynnerliga tha
sik for liff oc swnd sta
han oc hans som tha wille liffua
skulle sik alle fangna giffua
til norköpung fördis niels tha
ther döde han aff pestilencia
han war siwker for the han fonga
effter marskens welia monde thz gonga
gud giorde som han willde
marsken oc hanom wäl atskilde
gud munde sielff then döden welia
at han skulle rikit ey mera qwelia
nielsa swena sende marsken tha

p 224
til södercöpung thera rät sta
for thz the haffde giort omaka
ix there huffuud sattis pa staka
marsken sidan for wissa sporde
hwat niels wid gotland giorde
fra en skipara röffuaden ther
hwat han redast hade när
Skiparen thz for marsken kerde
som nöden hanum lerde
oc sade han at niels eller her boo
hade ey opsagt konungen thro
vtan loffuade hanom bade thäre
the wille hanom til tyänste wäre
her bo loffuade hanom oc tha
kalmarna aterfaa
thz första syön worde reen
ty gaff konungen hanum j gen
M mark j [1] lest myöl oc j [1] lest malt
gerna tok han thz alth
the woro thz tha bade lika näre
marsken hade kalmarna j sin wäre


Tha mot fastegang leed
marsken mot Calmarna redh
magnus gren felade han til sig tha
oc sporde om han ville honom borcholm faa
han swarade ey görat vtan wonda
jac vill hollat til konung erics honda
marsken swarade tha saa raat
huar är tha thz goda tw hauer mic jaat

p 225
sa mongt sin sworet men tw mat lifua
mz riket ok mik tha ville tw blifua
Thu hauer oc gifuet tit breff ther oppa
fra rikesens bästa aldre gaa
magnus ville thz ey sköta
vtan marsken saara höta
at kome han oppa ölanda
han ville honom göra skade ok wanda
Ther mz magnus aat borcholm tog
marsken strax effter droogh
ok lot thz bestalla i sama stunde
at the aff hused ey longt vtkunde
fastagongs affton marksen til calmarna koom
et vnderligt ärende han ther fornom
aff then byssemäster rodenborgh
honom ville skywtit vid stäkeborg
han hafde budh til marksen tha
oc lot honom for wisso forstaa
at han aldre helbrögdo möt
sidan han aat marsken sköt
oc at han ledh sa bitter iämmer ok nödh
tog kunde han jngeledis blifua dödh
for än han marskens wenskap finge
birger trulle oc göstaf laurenson thz budit ginge
marsken swarade oc töchted vnder
badh gud forlata honom syna synder
oc sagde huat han antige dör eller lifuer
gerna iac honom thz forgifweer
Tha Rodenborg thetta sporde
han bad gud löna marsken at han sa giorde

p 226
ok sagde fa mic lywsed nw ändes myn wonda
ok gaff saa strax ther opp syn anda
Birger ok göstaff til marsken aterwända
ok sagde honom aff Rodenborgs ända
Alla wndrade som thz fornomo
hurw thz monde sa tilkoma


Marsken lot sig tedan hasta
oc koom til stocholm om midfasta
the tidende fik han tha
at Hanis kröplin dödde öpa Aboo
om fastangangs tidhe
marsken lot sig sidan lidhe
oc redde sig som han bäst gaat
sa at han folgde ysen aat
Han fik Abo vtan kiiff oc slagh
oc anamadet om helge kors dagh
sidan fik han til syna handh
Castelholm oc Alandh
marsken thz ey ylla behaga
han kom ater til stocholm om pingsdaga
oc for strax til öland mz en stoor här
som han ville wara felig thär
syn stora skep lot han i Curahampn fara
sieluer mz smaskep til borcholm wara
tha magnus gren thz fornaam
at marsken bögde mot borgahampn
alle syna byssor han lagde oppa
at han marsken skadha maa
rät som marsken aat hampnenne bögde

p 227
et vnderligt tekn gudh tha fögde
ofuer hampnen sa stoor en toke gik
at engen hans owen honom sigia fik
pa alla andra sidha
monde engen tokne bidha
Ey länger stoodh then token ther
än marsken til läghis komen är
Sidan wart thz ater clart som för
thz vndrade alla ä hoo thz spör
Sidan giorde magnus sa dana dägtinge
at om han ey vnsätting finge
aff konung eric om olafsmässe näste
marskenom skulle han faa thz fäste
spisning oc alt annat som han ther jatte
hwart han ville thz föra matte
Ther mz ändades thätte
konung Eric torde honom ey vnsätte
marsken anamade forutan qwide
borcholm om sancti olafs tidhe


J the sama matto tha
komo konung cristoffers bud til calmarna
Archebiscopen af lund ok marskens swager mäder
at the matte fa theres vilia thes bäter
marsken oc rikesens rad loto the forsta
at theres ärende thz waar saa
ville the konung cristoffer til herre taga
han skulle thom holla vid rät oc lagha
tha matte riken blifua saman
at hwar skepte mz androm got oc gaman

p 228
then herren gafuo the sa storan priis
hurw han waar manlig myld ok wiis
ok at skönare persona kunde ey wäre
bland alla herre i wärldene äre
fortvtan swik är han fultroo
han är oc altid glad ok froo
Jac kan then tyende del ey scriua
thz stora loff the honom gefua
än wort ther degtinget saa
at riken skulle jo i fridhi staa
ä huat the swenske om konungen göra
alder skulle nogot rikit ty andra ofrid föra
thz wart stadfäst mz breff oc löpte
thz sama wort oc giort förra offte
Archebiscopen tog marsken vtofuer ena sidho
oc baden wara wiss forvtan quidho
at ville han konung cristoffer hylla
han skulle honom vnna ä huat han ville
at hafua aff riket til sit bestand
thz swor han oc lofuade mz mwn oc handh
sa giorde oc marskens swager meder
at marsken skulde joo thro tes bäder
the badho honom keesa pa finlanda
ther matte han blifua forvtan wanda
wy lofwom ider än ther til forsant
borcholm ok öland til et pant
aff hans arfua at lösa for xlM [40000] mark
oc sagde thz wara god hielp oc stark
marsken swarade tha ther oppa
jac tor ey fullielige thro ther aa

p 229
nar han forst riket i wäre fanger
efter mit fordärf han sidan ganger
han aan mik tha huarken gotz eller lifua
jac forma ok ey tha mot honom kifua
mina owener äre oc j riket monga
som efter mit wärste daglige ganga
Ty iac trengde thom mot thera vilia
mz riket holla oc fra konung eric skilia
jac kunde thz ey forfölia mz lagha
thz mena the nw pa mik clagha
Jac giordet tog for rikens bestanda
tha mena the ther fore göre mic wonda
the swarade wy lofuom vid heder oc ära
sa dana sorg torfwe i aldre bära
Wy lofwon ider här vid äro oc haalss
han skal idher holla fortvtan faalss
alt thetta som wy hafua ider sagt
oc skal ider störkia mz liiff oc magt
til alt idert gangn ok bestanda
oc skal ider beskerma for allan wanda
oc skal aldre dömas hwarken litid eller stort
huat i eller idhra tiänara hafuen her til giort
Ther mz lofwon wy ider nw her saa
hans opna breff opa all thenne stöcke faa
Ther mz the sig ther aat skilde
om konungen swenske sig berade vilde
oc wordo offuer ena thera
at alla om mikelmesso i arboga wära
marsken bestälte oc ther om saa
at mena rikens men skulde mötas ther ta

p 230
ther mz the fran kalmarna wenda
hwar tit som han haffde enda


Nogot effther marsken for
thit som en godelik iumfru bor
hon war wel wid lxxx ar
vtaff thz hus hon tha i war
haffde hon j xx ar ey warit
thz haffde marsken wist forfarit
han sagde til henne mon thz wara gudz wilia
at jac skal mik wid riket skilia
jac fornymmer oppa alla rikesins men
the mena konung cristoffar haffua en
hon swarade jac sigher idher i tro
gudz wilia haffuer jac forstondit swo
han haffuer idher frelzt i alla daga
oc wil idher til suerigis konung haffua
Marsken swarade hurw skeer thz ta
at rikesens radh wilia ey saa
the sigia alla mot mik ney
oc hylla konung Cristoffer hwat jac wil eller ey
Jumfrun swarade ather swa
tre plagar skal riket ther förre faa
stort örlog finna i alla endha
oc minsta thera gotz ä hwart the wenda
aff hungar skola the lida nödh
sa at mange haffua hwaske öll eller brödh
oc otalige warda saa osell
at aff hungar skola the swelta i heel
the tridia pestilentia skal offuergaa

p 231
at mange garda öda staa
saa skal en gudz wilia framfara
thera konung skulin i en lykawel wara
om the idher nw til konung taga
the plagar wil them gud fordraga
göre the oc ey sa
wisseliga the plagar offuer them gaa
marsken swarade henne ther til
om gud mik til konung haffua wil
i there wilia thz wel raka
at the mik ther til taka
gange som gud skiuther thom i huga
aller wil jac thom ther til trwga
eth vnderlicht tekn marsken widerfoor
j wadstena i worafru koor
som nwnken predican haffde
eth möbarn til sina modher sagde
see modher holken fagher gulkrona ther
oppa marskens huffuud är
quinnan saa oc cronona saa
oc sagdit strax for androm thaa
thz ärendhe henne war teeth
oc at skönare gulcrona hade hon aldre seet


Sidhen kommo rikens men i arboga saman
ta sagde them marsken vtan gaman
kere winer i haffuen wel forfarit
hurw jac haffuer idher höusiman warit
oc withen thz alla nog
i hwat bedröwilse jac her widher tog

p 232
tha i mik til idhen höwisman keste
haffde wy hwasken slot stadh eller feste
ther wy matom jn fara
oc wort howd felige wara
jac takkar gerna gud thz haffuer sa flyt
swerigis rike är nw alt frijt
i swerige fins nw ingen saa
then mz nogra wil riket mote sta
hwat idher lysther nw fore taga
thz skal mik oc fulwel behaga
tog haffuer jac til lidher alla bön
betänken mik mz saa dana lön
at jac ey kombir i stora nödh
oc myn barn ga effther mik om brödh
i withen wel hurw jac haffuer wagit mit liff
oc farliga stondit i margt et kiff
jac är oc skyllog sa mangen man
nepliga jac thz betala kan
thz haffuer jac giort oppa idher froma
at riket skulde til frihet koma
i tänken oppa at swara mik her til
medhen jac idher wmwika wil
Marsken wt for dörren gik
oc rikesins men beradde sik
the senda budh til honom tha
at wita hwat han wilde eska oppa
om finlandh badh han tha forsant
oc öland for en bruklig panth
at han matte thz haffua vten men
oc ölandh lösas aff hans arffua igen

p 233
for xlM [40000] marc peninga
the budhen fran honom ather gingo
oc sagde hurw han them swara
alla sagde thz maa wel wara
marsken bade the ather jngaa
erchebiscopen sagde til honom saa
kere her marsk som i lothen oss höra
idhen wilia wy alla gerna göra
oss tykker riket kombir aller til laga
vten wy konung cristoffer til herra taga
effther idher wilia wy alla gaa
breff oc incigla giffuen idher ther oppa
Oc takkom idher alla sleth
i haffuen oss hulpit til lag oc reth
oc kommit oss aff treldom oc onda
thz wilia wy forskylla i alla stonde


Then dägtingan the saa ende
til konung cristoffer the ta sende
at breff oc wissan aff honom faa
om tolka priuligia the äskade oppa
oc at the wilde honom bidha
i kalmarna nest midsommars tida
marsken oc ta til honom bud sende
oc kunnade honom aff then ende
som rikesens men mz honom giort haffde
hans breff ocwissan ther oppa kraffde
konungen screff honom ather til
at marsken honom möta wil
xx dag iwl i halmstadh

p 234
marsken giorde som konungen badh
mangen rask man haffde marsken thit
konungen lagde ta al syn flit
at han marsken til sig draga
oc sagde alt thz honom behaga
twa the yppersta som wore i konungens radh
sende han til marsken brad
oc lot honom bidia thära
at wilia honom for fadher wära
oc sagde medhen han maa liffua
marskens tro son wilde han bliffua
marsken swarade i laten fara
wil han mik for fadher wara
han skal thz finna oc röna for san
jac bliffuer honom for en tro man
ho thz skulde scriffua konungen loffuade tha
nepliga thz i twa böker gaa
alt thz marsken forre loffuat war
konungen thz bade bebreffuade oc swor
thz enade sa i thz sen
oc mötas i kalmarna midsommar igen


The swenska komo til karllmarna saa
konungen kom ther ecke tha
han tha i jwt landa är
oc stridde mz syne egne böndher ther
hwan attande pening the atte wille han faa
the böndher ther ey wndhergaa
the böndher rycte saman brat
oc sworo for then olaga skat

p 235
konungen til the böndher drog
widh xiiijc [1400] aff them slog
the andra mest fot oc hendher forspille
sidhen tog konungen alt hwat han wille
the swenska konungens breff i kalmarna faa
at for tolken fal kom han ey thaa
assumpcionis marie ther nesth
tha wilde han möta ther forwist
marsken tha ather til stocholm faar
erchebiscopen oc rikens rad bliffua ther qwar
til thes konungen kommir thär
fölia honom fa til stocholm när


Nativitatis kom konungen til kalmarna
erlige the swenska vntfingen tha
mz processio oc wirdning aller besta
oc leden sidhen oppa et festa
ecke lenge the ther bida
oc loto sik strax til stocholm lida
tha han kom harsstekit när
marsken möte honom strax thär
mz mongen rask man i the stunde
oc vntfikken thz aller besta han kunde
strax marsken war kommin thera
konungens embitzmen saara kära
at the hwarske mat eller ööl haffde
marsken fik them alt hwat the kraffde
konungen lagde til walmassöö tha
twa netther lag han ther oppa
medhen marsken oc hans embitzman reda giorde

p 236
til sydher malm sik sidhen fordhe
vtaff syn skep steg han thära
the swenska mötan mz stora ära
biscopa prelata oc klerka alla
mz processio honom til fota falla
sidhen the jn i stadhen gaa
vndher konungens arm ledde marsken han tha
the them sage sa ga til saman
sagde hwar annan vten gaman
gud bedröffue then thz giorde oc wilde
oc oss sa wid marsken skilde
marsken är betre werdher at krona bera
än konungen en hans tiänere wära
han är skönare en konungens ty
we warda them thz saa fly
oc oss giorde thenna skada oc men
marskens lika faa wy aldre igen
konungen oppa husit gik
mz stora ära marsken honom vnfik
ey mikit the ther lenge wara
vtan strax til vpsala fara
konungen hylladis for vtan men
helga kors afften oppa mora sten
alla sworc ther honom syn edh
oc han them ather samaledh
a helge kors dag settis hans krona oppa
wel lxx riddara slo han tha
aff swenska däna oc beyara
marsken monne then första wara
allen kost ther konungen haffde

p 237
marsken then all saman wtlagde
badhe i stocholm sa oc thära
5 hwar konungen munde wära
fra förste konungen kom til symonis oc jude dag
han hopadis jo konungens welbehag
en dag monde konungen til kirkia gaa
tha sagde han til marsken saa
i skolen ey sa när oss ganga
stor nesa wy aff idher fanga
her sigher alt folk i thenne bi
ati ären skönare än wore ti
oc ären betre werde crona bära
än wy idher tiänere wära
marsken swarade honom ther til
en dare sigher som han wil
nadige herre the mage betre tia
än aff sa dana osannind sigia
hwar godman kan tog forsta
til skönhet jac idher ey likna maa


Tha konungen ather j stocholm är
drotzeten her cristiern mötte hanom ther
til marsken han stora kära lagde
huru han hanom grepit haffde
hade marsken tha ey sa cloker warith
liffuandis haden aldre thedhen farith
nw swarade han ther mz wisdom saa
at the kommo hanom engen sak oppa
konungen hade tha forgeth
thz han hade marsken jeth

p 238
at aldre skulle dömas hwadzke lith eller stort
thz marsken eller hans tyänare hade giorth
konungen gik sidan j alle stunde
effter marskens forderff ä hwar han kunde
mz degtingan trengde drotzsten tha
marsken rasaborg j fira aar fra
j xiiij aar nörrabotn ther til
then dägtingan gik som drozeten wil
wyborg skullen oc beholla vtan meen
oc om walborgamessa faat marsken j gen
tha marsken konungens forrädilse forfan
han redde sik thedhen thz snarasta han kan
hwat han oppa husit haffde
vtj sin skip han thz lagde
om symonis & jude fik han konungen thz feste
thz war bespisat alla beste
J ladagorden loth han hanom ffaa
C yxn oc ijc [200] faar ther bliffuo tha
offuer alt thz konungen fortärt haffde
sin han först til stocholm lagde
än gaff han hanom M redhe march ther til
for sanna jach thz sigia wil
til at köpa yrther oc ferska fiska mädher
han meenthe hans hyllist jo fa tess bädher
J same tid war thz saa
at marskens hustru j barnseng laa
j swartasyö thz munde wara
marsken bad kungen tith at fara
mz all sin match an tith kom
oc hyält marskens dotter til cristendom

p 239
alskons glädi monde ther wara
oc kostelige drykke nog ospara
ther sondes engen hwat han begäre
ä hwariom hwat han lyste fortäre
konungen foor til stocholm j gen
marsken skyndade sik oc ey seen
til stocholm j then sama tidha
oc loth sik strax at Abo lidha
kom tith a sanci mortens afftan som han wille
oc takkade gudh som hanom oc konungen atskille


Then winther reed konungen sin eriksgata
marskens wersta han thede i alle motha
haa marsken fortalade aller meste
han war kungens wen then beste
konungen sidan marsken breff sende
mz första open watn til stocholm stempde
at komma til stocholm wid hans hylla
oc swara the hanum hade skylla
marsken swara han kan thz ey endhe
vthan han hanom leyde män sendhe
som hanum leyda oc forwara
j frid for hans owener fara
konungen sende hanum een beyara ther
han heet her Albricth morer
han loffuade marsken wid hedher oc ära
friliga pa hans leyde fara
Han war högst j konungens raadhe
ty trode marsken hwat han sadhe
marsken läth strax redha göra

p 240
spisning oc wäria j skipit föra
iij mereskip oc vij annar hade han tha
oc vc [500] riddara oc swena ther oppa
the degliste men a föther motte gaa
saa kom marsken til stocholm thaa
konungen hanom wäl vnfik
marsken räddis tok for hans swik
konungen morer til marsken sende
oc sagde han wille mz hanum endhe
ther them badhom laage stor makt oppa
om morgonen mellen iij oc iiij skullen til hanom gaa
ther skulle tha engen wara när
vtan her albreicht morär
marsken giorde som konungen badh
oc kom til hanum vtj hans mak
konungen badh ahnom strax tha
hart när sik sithia gaa
marsken togh ey sina tokte glömde
vtan giorde som ahnom sömpde
sidan bade the marsken j mange matha
til konungen sik fulkomliga forlatha
konungen swor thaa wid hedher oc ära
paa marskens skada aldrey wära
marsken swor hanum tha ather j geen
alla daga affwäria hans meen
oc hanom thro tyänare wara
oc liff eller gotz ther om ey spara
konungen tha aff marsken begäre
tha klokkan slo vij at wara ather there
ther mz marsken fra hanom gik

p 241
konungen loth raadith kalla til sik
aff sin iij rike alla
oc än beyarana medher kalla
marsken kom aather som konungen badh
oc rönthe hans falskhet strax j stad
konungen ladhe hanom strax degtingan oppa
om Abo oc tauastahws ath ather faa
ther til öland oc swartasyö medher
marsken behagde ey tess bedher
vtan swarade jach kom ey her at tolik liste
thz jac menar sa mykit mista
kan thz engaledis bether wara
vnnen mich mz leyde hädhen fara
konungen oc hans raadh woro kloke
the lagdo for marsken manga kroke
marsken forfan tha thera listhe
wyborg eller abo skulle han jo miste
oc än takka gud for then fromma
at han kunne mz liffuit thädhen komma
hadhen ey sa mang rask man mz sik
han hade ther bliffuit äwinnelik
marsken hade oc förra spord
aff mangom aff her cristierns ord
at ä men han liffua maa
marsken skulle aldre wyborg faa
oc meenthe han bliffua mz bätre roo
paa wyborg än aa Aboo
thy loffuade marsken konungen thäre
nar han hade wyborg j sinne wäre
hwem konungen wille abo faa

p 242
wisseliga skulle han faa thz thaa
sidan komo mange a marsken klaga
konungen wille gerna haffuan aff daga
hade marsken swarat saa
at han wille til retta staa
domara hade han ther nogh fongit
effther lagen hade hanom litit gongit
ty sköt marsken altid a konungens breff
ther mz han theres ondzka fordreff


Marsken sik tha thädhen skynda
til wyborg thz snarast han kunde
tha han kom til wyborg när
wisseliga sporde han thär
at M sin hade drozeten sworet saa
thz marsken skulle aldre wyborg faa
drotzeten tha sin hälsot fik
alla sina fogota kallade han for sik
oc bad them alla forwarat saa
thz marsken jo aldre wyborg faa
litit tenkte han a ärena thoo
han anamade jo wyborg aff marsken j thro
gud giorde togh som han willde
oc marsken oc drotzeten wäl atskillde
sama dag döde drotzeten tha
han hade loffuat marskenom slotit faa
marsken kom tha mz konungens breff
som han drozeten til screff
at han skullenom strax wyborg faa
om han wille hans hyllist naa

p 243
ther mz fik marsken thz feste
siden reddis han for konungen ey meste
konungen fik aather Abo
som marsken hade hanom sakt j thro
thz wore her forlangt at scriffua
hwat falshet konungen ville moth hanom bedriffua
än gud beuarade marsken al sinne
at konungens falskhet fik ey mer winne


Konungen lot sik sidan lidha
alla raskasta han kunne ridha
til lödissö j westergotland
ther gynge hanom nordmen til hand
oc förden sidan til oxlo
oc krönton ther strax swaa


Strax marsken war aff rikit faren
rikens jnbyggiara wordo tess nog ware
the wordo sidan bade skinnade oc brende
aff konung erics fetale sa mangaledh skende
them gik sidan saa illa j hand
bade til watn oc saa landh
ä hwart swenske skipen sik wende
the komo jo til konung erics hende
hans fetalia thz myket rosa
the gripo riddara oc brendo trosa
thz wore her alt for langt at scriffua
then skade the her j rikit driffua
tha konung cristoffer sa dant hörde
ey vtan spot han ther aff giorde

p 244
oc sagde wor modherbroder sither pa eth skär
hanom behöffuer oc berning thär
tha gaffuo sik mange fult ille
at the marsken fra sik skilde
ty han bescermade them j alla ändher
men rikit war j hans hendher


Sidan loth konungen huxa oppa
hwar han ena drotning fa
han sende sin budh ther om sa wide
oc fik at spöria tha om sidhe
at margreffuen aff brandeborg hade j [1] dotter the
skönaste man wille see
mz stakotom ordom thz sa gik
konungen henne til drotning fik
hon war gamal wid xiiij aar
Dorethea henne nampn war
the wigdis baden om sonnedagh
drotningen kröntis om monadagh
ey ful try aar the saman bliffua
engen barn munde gud them giffua
j köpmannahaffn munde bröllopit standa
tith komo mange aff främada landa
herra förste oc andre flere
thz hoffuith kan ey prisas mere
ty thz stod ey fulla daga iij
sidan skulle hwar sik sielff forsee
badhe om fodher saa oc om maath
ther aff hördis mangs ond laath
them tydzka gaffs nogh hwar the woro

p 245
än the swenske jo omboro
the wordo oc mest til ändan trykte
mangom swenskom thz fortökte
aff goda men oc quinnor badhe
at the wordo saa forsmadhe
fredaghen nest effter herrene atskilde
sa at hwar for tith han wilde
togh hölt konungen sith radh til saman
thz gik beyarna tha aff gaman
swenske oc danske wordo til rada
at the konungen raaddo oc baadha
at latha beyarna hemfara
the städia them ther ey lenger wara
ty at gul silff oc fagra hesta
tha finge beyerne alt thz besta
badhe graskin hermelin oc morde
hwat the beddis konungen ey sparde
the finge oc först fodher hwar konungen geste
aff kellar oc stegerhus thz besta
ä hwat swenske oc danske konungen radha
han giorde tog hwat beierne bada
thz war til froma eller skada
han trodhe best hwat bierne sadha
wille nogor län aff konungen faa
tha skulle beierne there bud gaa
ther til the them kösteliga begaffua
mz goda hesta eller andra haffua
hua them ey sa wille giffua
han skulle vtan hielp bliffua
the komo aldre sa arme löpande hith

p 246
the wordo strax rike ynnan stakkat tidh
then ther kom mz riffuen kiortel oc stakkat swerd
han fik snart M march werdh
thz fortröt the andra om sidha
oc willo thz ey lenger lidha
ty vnderuiste [the] konungen j flere saka
ther aff tok han sik stora omaka
oc ward tha sa harmeliga wred
j wiij dagha gath han ey snakkat eller leed
thz skulle jo togh thz sama wara
beyarna loth han tha hem fara


Ä men marsken mektogh war
tha war j rikit the besta aar
som man wille onska aff wor herra
strax konungen kom tha ward thz werra
ä men han war tha war stor hunger
ty hatade hanom badhe gamal oc vngher
böndher oc bokarla alla
hanom barkakonung kalla
oc bade altid til gud oc hans moder ren
at marsken fa til herre j gen
The ena plaagan sannadis thaa
som mön sade rikit skulle offuergaa
konungen hade oc j [1] ondan sidh
ä hwar han gönom rikit redh
han hade jo sa manga hesta
arma böndher han forgesta
han fodrade v lester korn mest hwaria nath
ther gatz ful mangom illa ath

p 247
som ather saatho j jember oc nöd
oc hade hwadzke myöl eller bröd
vtan barch ther skullo the wider liffua
oc konungens hesta kornith giffua


Om winthren effther thz bröllop wor
konungen op til stocholm for
hanom tykte wara tess bedher
at drotningen folde medher
han screff marsken til sik komma
oc sende hanum til gislan mektiga män oc froma
for ty han wil til gotland fara
oc jo at marsken skulle mz hanom wara
han tröste ey ellest konung eric besta
vtan at marsken folde thaa
ty han war mektig aff skip oc swena
oc kunne hanom best j raadom tyena
ther war oc engen j al hans rike
j tolkom stykke marskens like
marsken giorde effter konungens akt
han kom til hanom mz störste makth
konungen vnfik hanom mz stor äre
teslikis giorde oc drotningen thäre
oc sagde hon saa ey för hans like
j alla tesse konunga rike
hon böd marsken offta til sith bord
och haffde mz hanum mangt gamans ord
han begaffuade henne kösteliga j thz sinne
teslikis henne jomfrur oc qvinne
marsken giorde ther tha eth haaff

p 248
at alle ther woro sagde hans loff
konungen oc drotningen aatho mz them thär
oc alle the herre ther woro när
aff manga främede land oc städher
ther wore än nogordz sendebud medher
them skenktis ther nogh myöd win oc most
hwar sagde at ther eyncte brast


Litit effter bad konungen reda wara
at han wille til gotland fara
oc for saa til gotland
the resa gik hanom illa j hand
all thera kost ther ladis oppa
engen j swerige thess bäther maa
herrene bebreffuade hwar androm frid
thz bleff ther ey lenger widh
konung Eric loth eyncte tess myndre röffua
ä hwar han kunne sin fordeel pröffua
strax the herre ther atskilde
konung Erics folk röffuade hwat the wilde
tha konung Cristoffer tedhen wende
j calmarna tenkte han at lende
wädrit fortsatte hanom j then stund
hans skip stötte oc sank j grund
vtan for idö pa en sten
tha gik hanom mykit til men
ther dronknande mang en rasker man
mz store nöd tha reddis han
sielffuer mz en skippbaath
ther woro tha sa jemmerlich lath

p 249
hans besta clenodia han ther miste
oc gul oc peninga j mangen kiste
sa bloth kom han til stäkeholm tha
han hade ey vtan j [1] tröye oppa
thädhen han til calmarna faar
drotningen ther for hanom waar
the foro strax til danmarch
sorgen war them tha starch
marsken siglde til opland tha
flere swenske giorde oc saa


Sidan loth marsken alla höra
sina dotters bröllöp wille han göra
j swartasyö om michelsmesse nest
oc bad bad them alla ther wara hans gest
the giorde thz gerna alle saman
oc hade ther gläde oc mykit gaman
then marskens dotter fik het eric ericson
thz war j [1] iwtsker ridder from
ther war oc tha j [1] grabrodher
man sagde hanom wara gudlik oc goder
then brodren sagde til marsken tha
her karll j reden idher ther oppa
ynnan iij aar her konung at wara
jac sigher idher thz nw oppenbara
jac weth wist thz är gudz wele
konung cristoffer wil han fra rikit skele
marsken swarade vthan dwala
fadher j wakten hwatj tala
for konung cristoffer sa dant höra

p 250
wisseliga lather han idher forgöra
munken swarade sa ther til
jac wondar ey ha thz höra wil
eller ha thz grather eller leer
konung cristoffer komber aldre til swerigis mer
effter gudz byrd xiiijc [1400] aar
xl pa siette om micaelis thz war
tha thz bröllöp hade j [1] ende
marsken ather til wyborg wende
oc bleff ther j gode roo
konungen wille han ey mera thro
han bygde sa kosteliga aa thz feste
thz sanna alle som ther geste
oc giorde ther the sköneste mak
[andra fortryte them holla mz taak]
oc loth them mwra om kring fortinna
at skönare slot skal man ey finna
oc lot ther göra en kroppadam
som aldre giorde nogor for han


Sydan hugsade konungen oppa
huru han then skadan opfylla faa
aff al sin rike sampna han folk
oc loth taga mang en kogh oc holk
aff hollender oc ängilska j örasund
the köpmen angrar thz longa stund
han fik ther gotz offuer alla motha
tess werre motte köpmennene lata
mest alla the hus j kopmanhaffn wara
fyltis mz graskin wax oc köpmanna wara

p 251
al then skat swerige hade förra rentat
war oc all til danmarch hentat
thz war j hösten om helge kors tidhe
julen effter wille konungen ridhe
til jönecöpung oc holla ther daga
thz motte the swenska illa behaga
somma them haden tenkt wid liffuit skilia
haffde thz gongit effther hans welia
gud skilde the swenska ff then nöd
konungen bleff pa helsingborg död
om xiij jula dagh
thz fyöl mongom wäl j lagh
som gerna wid barkakonung skille
the spordo tidande som the wille
aff ene frismaa fik han the sooth
som engen man kunne raada hanom booth
til roskilde the hanom förde
j lucies kirkia hanom jorde
effter gudz byrd xiiijc [1400] aar
xl pa thz viij thz war


Om sama dag konungen bleff död
tha leed mangen stora nöd
aff storm liwngel oc ilth wedher
swartebrödher j skäninge tyga thz meder
östra gafflen j thera kirkia bleste nidher
jlla gaffuos munkane wedher
at hwaluith oc högekoren niderslog
ij [2] monka man döda ther vtdrogh
räth som the boriade högemessa

p 252
finge the then skadan for wissa
thz wädher longx gönom rikit gik
mongen skada ther aff fik
thz bläste om kul sa mangen skog
oc mangen skorsten nider slogh
oc blesten bort thz engen wiste
hwart the flugo bland skog eller qviste
ther bleste tha bort sa mangt et taak
at thz wart mangom stort omak
alle the som woro for thz wädher
sworo at fenden war tess wisseliga meder


Konung cristoffer war medelmota hög
oc j ondom radom slögh
hans fadher hertig i beyera landh
hans modher hertigadotter aff pomerske strandh
han war ganst feet a liff
hwat han kunne nogra skynda til kiff
ther om lagde han sik all win
han war ganst hastog j sit sin
mest alla nätther offuer mynnat drak
skörhet oc böffuerj war mest hans snak
böffuerj at öffua war hans sid
swäria oc dobla war oc hans idh
om j [1] dag länte han wäl iij et län
at han kunne göra hwar annars owän
al then ondzka han plägade driffua
wore her forlangt at scriffua
dyg weth jac aff hanom ey sigia
oc lygn at scriffua är bäter tigia

p 253
alt thz drotningen oc han omginge
eyncte barn the saman finge


Strax effter konungen vtan dwala
döde erchebiscopen aff vpsala
the domherra woro ey seen
keeste strax en annan j geen
thz war her benct jönsons son
mester jöns han heta mon
oc sende til pawan oc concilium tha
om confirmacionem ther oppa
pauen oc concilium tha eens ey draga
[thy loth han thz aff them badhom tagha]


Te swenske herre j jönecöping äre
spordo konungen dödan wäre
the wordo strax til raada saa
at the keeste ij [2] höwidzmen tha
her benct jönson oc hans brodher
han het her niels oc war ey goder
thz kerde the köpmen mang en dag
han elskade hwadzke rät eller lagh
thera gotz loth han j syön taka
ä hwar hans swena them raka
the skulle rikit forestaa
til tess at alle kunne bud faa
at komma saman all j en skara
oc rikens besta bäther forwara
hade marsken tha warit j rikit ynne
the hade hanom kest j thz sinne
at staa for rikit som han for giorde

p 254
ful bradeliga han the tidande sporde
alle hans wener hanom tha forkynde
at han sik in j rikit skynde
ty at the rikit skullo forestaa
the woro hans störste owener tha
konungen drog them fram j store makt
at fordriffua marsken effter hans akt
ä när han for til andra landa
rikit befol han them forstanda
ty rikesens män annur rad tha ey finne
vtan keste pa them at thz sinne
tha marsken thenne tidande sporde
kosteliga han sik rede giorde
bade mz folk skip oc spis
the hanom sago gaffuo tess pris
wid viijc [800] riddara oc swena hade han mz sikk
ty han wille fara säkerlich


Om pingilsdaga for han fra wyborg
oc kom til sandhaffn vtan sorgh
j [1] ö westerst j wyborgs län thz är
en hans tyänare mötte hanom ther
oc förde hanom eth breff
som priorissan aff calmarna hanom tilscreff
marsken las thz breffuit brath
ludandis atj thera closter tedis jula nath
ene gudliga menniske saa
at ynnan thz nesta aarit tha
skulle marsken j swerige konung wara
hon skulle hanom thz kunnoga vtan fara

p 255
giorde hon ey gudz welia saa
tha skulle hon hempd ther fore faa
fierda dag jula screffs thz breff
konung cristoffer än tha bedreff
alt thz hanom wäl behagha
engen trodhe sa stakkata hans daga
tha marsken forstod breffuit saa
storliga vndrade han ther oppa
helgelichama dag kom han til stocholm in
ther gladdis sa monge j thz sin
bade qvinnar sa oc män
the takkade gud tha alle j sän
oc sagde alle oppenbaar
them hopadis at fonga bätra aar
som marsken kom wart sa stort j [1] regna
tess wordo alle swenske fegna
thz hade ey regnth alla the waar
thz war oc tha thz största oaar
sa at span myöl xij ore galt
mong en menniske led tha swalt
marsken strax j staden faar
oc bemannade the besta hus ther war
oc screff strax j samma stund
at alle skulle sik tit skynda
riddara köpstadzmen oc swena
saa oc aff almogan mena
biscopa klerka oc prelata
the wille ther tha forefata
rikens besta oc bestonda
at thz motte komma af vonda

p 256
oc ater til rikens gambla lagha
menhethen thz alla wäl behaga


Moth mydsomar komo the til saman
tha gik her benct oc her niels aff gaman
mestedelen wille alla wid marsken bliffua
the willo thera makt ey offuergiffua
för än ther worde räth konunga wal
sidan ward ther eth annat tal
sa at the wille göra effter swerigis lag
oc welia en konung then nesta dagh
j sancte gertruda gillestuga
tha fingo somme sa stoor ahuga
som hiollo mz her niels oc her benct
en there eller thera son hade til konung [tenkth]
the woro tha alle pa stocholms borg
oc haffde for marsken stora sorg
tha electus fann at ther til draga
at swenske wille marsken til konung haffua
han stod ther moth ä men han gath
oc hade til marsken mykit hath
ty at hans fader the makten wngik
strax aff husit pakkade han sik
oc til stäkit ther bleff han
til tess thz wal til enda kam
ther mz lyktadis tha the dela
the lotho sik alle for marsken fela
oc wille mz flere en lina draga
hwat flere radde skulle them behaga
om morgonen aarla komo alle til radha

p 257
oc bade gud ynnerliga om sina nade
at the motte tha raaka fore
thz som rikit nyttast wore
ij [2] biscopa oc ij [2] riddara skulle thz göra
hwars mans röst tha hemeliga höra
hwem han wille til konung nempna
oc strax vpscriffua alla the empne
then mesta röster fonger thäre
han skal tha thera konung wäre
en dyrasta eed skulle hwar en swäria
at effter sit besta samwet welia
then han weth rikeno nyttast dugha
thz ey lata for frednskap wild eller redhuga
iij oc lx rösther fik marsken thäre
tog ey vtan iij j walit äre
then ene fik iij then andre fem
sidan ropade meenheten all i sen
wy welia aldre annan herre haffua
vtan bliffua wid marsken alla hans daga
sa togho the tha then wärda man
konungs nampn lagde the a han
thera konung oc herre wäre
oc hyllade hanom alle thäre
oc leddon sa j kirkion in
oc sungo te deum j thz sin
om torsdagen ward sa stadfest
om mondagen war sancti johannis dag ther nest
tha electus sporde huru thz gik
snart til konungen skynda han sik
oc loffuade mz dyra eede thäre

p 258
a konungens besta altid wäre
alt thz got han loffuade thaa
wore her forlangt at scriffua fraa
konungen lenthe hanom j sama stundh
badhe oland oc norundh
thz han skulle jo forfinna oc see
thz konungen hanom got vnthee


Konung karl for til vpsala vtan men
oc hylladis sancti peders afftan aa morasten
oc kröntis j domkerken sancti peders dagh
iij oc xxx til riddhara slogh
Om mornen wigdis erchebiscopen oc song thäre
visitacionis nest giordis drotningenne äre
erchebiscopen krönte henne tha
sa rikeliga monde the hoffuen staa
alle the ther woro finge nog
ä hwar tolikt hans wili til drog
ther war tho engom faat
tog giordo böndher ther til engen skat
alt thz konungen loth forgöra
loth han mz sik aff wyborg föra
oc köpte til for sina peninga
oc engen almoga ther fore twinga


Sidan for konungen til stocholm i gen
oc tenkte pa thz stora meen
som rikit hade lidit aff gotlande
han wille them frelsa vtaff then wande
han redde tha vt en storan här
oc satte her magnus gren til höuidzman ther

p 259
han satte til hanom stora thro
oc forlänte hanom Abo
at han skulle hanom tess throare wara
gren han loffuade sit liff ey spara
han fik hanom wid iiM [2000] raska men
the folde her gren alle j sen
riddara oc swena haa the ära
alle skulle gren lydoge wära
konungen sende oc tha nogra aff sit radh
in til norgis men sa bradh
om the wille hanom til herra tagha
han jette them holla wid retta laga
oc wille them sa hielpa oc forläna
at the skullo hanom weliga tyäna
han böd oc them j danmarch saa
huru the swenske hade kest hanom tha
oc at han wille rikena forbindning holla
ä meden gud an hanom liffuit wolla
än mera han aff däner kraffde
swergis skat konung cristoffer vtfört haffde


Her magnus gren tha at gotland tok
oc konungen sielff til borgholm drogh
her magnus siglde j flena wik
ther göra landgong tröste han sik
the ginge sidan for wisby stad
konung eric war tha ey mykit glad
hanom behagade fult illa the geste
the bygde ther strax iij feste
landit gik them strax till honda

p 260
oc gladdis at the bliffua vtan mere wanda
tha konungen til borcholm kommen är
aff danska radit mötte hanom ther
the bado hanom tha alle
sith folk i gen aff gotland kalle
ty thz hörer danmarcs rike til
konungen swarade thz han ey wil
oss vndra at idher ord äre slike
gotland höre rät til swerigis rike
konung karl forstod oc tha alth
the danske hade sik j [1] konung walt
konung cristiern han heta mon
hertigans aff holzsten systerson
ther mz endadis thz tha thäre
en degtingan skulle ja halmstad wäre
ther nest om walborga messa
oc beggie rikens radther mötas til vissa
oc a then gambla forbindning sik boda forlata
hon skulle bliffua fast j alle motha
tha thz hart moth hösten gik
til stocholm skynadade konungen sik
the herremen pa gotland wara
them loth konungen mest hem fara
her birge trulle bleff ther höuidzman qwar
mang en rask man när hanom war
konungen sende them hwat the behöffua
bade til wäria oc sa til föda


The danska bud til konung eric senda
om han wille til them wenda

p 261
the wille hanom vnsätte saa
the swenska bort aff landit sla
konung eric loffuede them got j gen
the skynde sik tädhen tha ey sen
oc thera herra widher wara
hwat them konung eric swara
strax the danske the tidande sporde
en storan hop the redho giorde
som gotland skulle vnsette
thz batade them tha ey wette
tha the swenske then ända sporde
konung eric mz the danske giorde
the sworo welia wisby faa
eller the welia j döden gaa
the giordo starka stega langa
sa manliga the at mwren ganga
a sancte barbare nath kliffue in mz liste
sa at engen j staden wiste
for än inne woro mestedeel
tha fik konung eric mere oheel
en stor deel hans folk the gripo
somme oppa husit lopo
blotte for vtan alla wäria
at swenske skulle them ey bäria
borgarane hyllade the swenska tha
at the ey skulle them gripa eller sla
oc at the motte thera gotz beholla
thz vnthe the swenske them tha alla
hwat konung eric oc hans tillhörde
thz bytte swenske som them borde

p 262
hade her trulle tha tagit sik war
for konung erics gambla par
oc enga degtinghan mz hanom gongit
vtan han hade strax wysborg fongit
tha hade han snart faat en ända
än han loth sik mz falshet wenda
oc giorde en degtingan mz konung eric sa
hanom först borcholm oc öland faa
sidan wille konung eric fa hanum j gen
wisbyhus vtan men
oc ther mz skulle j fridi staa
the aff husit motte j byn gaa
konung eric fik sik sa at spisa
oc kom sik ther mz til lisa
haden först faat öland j sina hender
sa menthe han behollat bade j sender
han degtingade aff rätte nöd
honom brast tha bade myöl oc bröd
ther til köth oc annar spisa
dy degtingade han sik sa til lisa
lx hesta slo han j salth
hans fetalie the aatho them alth
alla fastana the köt fornöta
the hade ey fisken wider böta
the danska lagde tha aff stadh
moth wisby som konung eric badh
gud gaff them snyo oc sa stort wäder
at the somme ey motte tess bädher
iij stor skip the miste tha
vid vc [450] raska men oppa

p 263
the andre siglde gotland när
sa at the finge spöria ther
at the swenske stadhen hade
ther fore the ather at danmarc lade


Tha thz moth jwlen leedh
konung karl sina ericsgata redh
j hwarie lagsaga som lagen lyda
manskap oc hylling hanom alle byda
om jwlen han j skara war
oc sa strax effther til stocholm faar
j skara bestelte han thz saa
v sloth lot han byggia tha
skagaholm rumblaborg oc örsten
kindaholm oc echolm te danska til men
oc fik them the han trode best tha
mz spisning oc wäria nog ther oppa
sa fik han the tidande ther
huru thz a gotland gongit är
jlla behaga konungen tha
at her birge hade degtingat saa
oc screff her birge sa raskelik
at wakta sik fore konung erics swik
oc at hanom vndrade ganzka stort
hwi sa war degtingat hanom oatsport
konung karl redde strax vt en skara
som til gotland skulle fara
her magnus gren skulle ather höwidzman wara
oc böd konung eric sa til
om han them wisborg fonga wil

p 264
the skullo hanom ater loffua saa
at borgholm skulle han wisseliga faa
finge han thz ey vtan fals at wolla
the skulle hanom hwar et fengilse holla
tha konung eric thz hörde tok han at lee
oc giorde ther aff bade spot oc spee
j scola mich aldre aff wisborg wende
for borcholm är frith j mina hende
strax oppa slotit monde han gaa
oc bad sina tyänara skiwta oc sla
han hade tha sa spisat sik
han aktade ey huru thz gik
han hade oc mz dansk offuerlagt
strax effter pascha kommo the mz makt
sa stora skip hade the tha
at the swenske torde them ey leggia pa
hart vtan for slotit the ankar kasta
konung eric strax in til them hasta
mz the besta hoffuor han ther hade
the danska hanom wisseliga sade
wille han them fa thz neste
the faa hanom j gen iij goda feste
Nycöpyng i falster oc raffnsborgh
alaholm oc laland vtan sorg
konung eric fik them wisborg saa
at kunne han ey the slotten faa
tha loffuado the for vtan meen
at faa hanom wisborg j gen
the danska foro theden mz thetta
konung eric sidan j pomeren opsette

p 265
konung eric tökte thz wara meen
the danske behölle en deel gotz j gen
the danske angrade sidan effte
at the konung eric sa fra sik sleffte
oc at the han ey til danmarch förde
mz haaffuor oc alt thz hanom tilhörde


Then samma winter lot konung cristiern kalla
j wilsnak the tydzke herra alla
xiiij landisherra hanom loffuade hielpa
konung karl aff swerige forderffua oc stielpa
ther mz togo the hwar annan j hender
oc sworo for thz helge blod alle j sender
at engen skulle fra androm wike
for the hade wnnit konung karl och hans rike
tha giorde the swenska stort omaka
thz mykla gotz konung cristoffer lothtaka
fra engilska oc hollendäre
ther legdes tha mz sollenäre
oc al then swerigis rikis rentha
som konung cristoffer loth til danmarch henta
brukade the danske tha sa ringa
oc mente swerige vndertwinga

The bod konung karl til norge sende
komo j gen mz sa dan ende
at nordmen hanom hulskap sade
thera breff the ther a hadhe
bade erchebiskopen oc flere thäre
the brotho thz togh mz stor oäre
the hyllade sidan konung cristiern

p 266
oc sattis mot konung karl til wern
then menige almoge j norgis rike
lotho sik ey fra konung karl wike
thw wille heller döden fonga
än nogon tid fra konung karl gonga


Moth walborgarmesse sende danske en skara
oc lotho them in j sönderbo fara
the skinnade brende oc giordo mord
for konung karl wiste aff eth ordh
han mente friden skulle haffua bleffuit
som the danske hade sworet oc scriffuit
at om sancte walborga dagha
skulle warit degtingan j halmstada
engen forwaring han aff them fik
for xiiij daga effter at branden gik
strax han sporde the heriade oc brende
sit folk han j westergötland sende
oc loth thz sidan sa forwara
at the fingo ey wer ther mz fara


Konung cristiern sidan rede giorde
oc wille sik at gotland forde
her olaff axelson han for sik sende
at se hwat han ther kunne ende
han hade mang skip oc litit folk
mong obemannad kog oc holk
tha her gren thz fornam
at her olaf til westergarna kam
han tha strax til hanom redh
oc degtingade mz hanom tesse leed

p 267
at danske skullo husit holla
oc swenske skullo staden oc landit wolla
ther mz skulle alt j godo wara
the danske skullo frj j haffnen fara
oc föra pa husit hwat the wille
engen skulle them thz forspille
om missomar effter skulle saman komma
aff baden riken the wiseta oc froma
hwilkit rikit the tha finna
som mz retta kan gotland winna
thz skal tha faath alt saman frid
oc behollat til ävinnelich tidh
vtan meen sa loffuade dener tha
oc beseglde ther kosteliga breff oppa
oc sworo sa throliga holla wille
mang dyr ed the ther a spille
siden foro the danske j haffnen in
mz al thera makt oc hoffuesin
al thera skip for husit lagde
förde op hwat the i them haffde
bade aff wäria sa oc kost
thz tökte the swenske engen lost
som offto haffde wagat sit liff j nöd
at her gren them töligit böd
storliga thz mot thera welia gik
at her olaff then degtingan fik
the hade heller hafft thera liff ospart
oc bade land oc staden warth
en mykit mere them fortröt
her olaff alla thera skerma opbröt

p 268
her gren forböd alla ther mot swara
ha ey wille konung karl forrädare wara
hade the andre swenske wist then wada
at grenen wille them sa forrada
wist hade the han slagit j häl
oc hollit sa landit mz betre skäl


Tha her olaff hade kommit sin welia til ende
snart bud han til konung cristiern sende
oc bad hanom komma oc wara ey seen
han faar alt gotland vthan meen
konungen giorde som her olaff sagde
mz sin skip strax j haffnen lagde
the swenske behagde illa tha
the danske hade alle thera harnisk oppa
wid vjM [6000] kunne wäre
then makt konung cristiern hade thäre
the sampnadis pa klinten pa alla ende
the swenske bud tha til them sende
oc lotho konungen spöria tha
om then degtingan skal fasta staa
han swarade them ther sa til
at han henne fulleliga holla wil
än sende konungen ij [2] riddara tha
til the swenske the sagde them saa
myn herra wil holla mz fulle krafft
alt thz her olaff haffuer idher sagt
nepliga the danske sik fra them wenda
for än thera selskap ellen tenda
alla wegna j byn hwar the gaata

p 269
tha war the swenska illa til motha
ther war tha borta bade skerm oc skraga
them motte sa mykit tess vär behaga
the danska thera baner tha vtsla
sa hordeliga at the swenska gaa
the swenska tha j stenhusen ära
manliga grepe the til wäria thäre
ä hwar the danske a gaterna gaa
the swenske them döda skiwta oc slaa
danske oc tydzke störte j alla enda
ä hwar the tha mot swenska wenda
wid iijc [300] döden finge
aff the som at the swenske gingo
the wordo ther aff sa huffuud sky
oc pakkade sik alle vtaff then by
pa slotit oc klinten the alle gaa
sa vnderlich jertekne skede ther tha
j en kirkia woro offuer iiijc [400] qvinnar oc män
the sago thz ther alle j sen
mz thera ögen oppenbara
at sacrementit swettis retta thara
rät som then man j möde är
än mere jerteken skede thär
j [1] klokka ringde sik sielff tröswär
sa at ther war engen menniske när
the skönaste beläte man wille see
rätta dödz folks ferga finge the
ä men the swenske j then nöden sta
tha warade them then fergan saa
tha the danske ellen j byn tende

p 270
en stor storm rät at byn wende
ellen dreff at the swenska saa
them reddis the skullo alle forga
the fyöllo a knä oc ynneliga badho
jomfru marie sik hielpa aff then wada
strax tha the j then bönen äre
een hwit duffua kom flygande thäre
rät mot ellen som starkast brende
wädrit oc ellen tha strax wende
rät fra the swenska lika som j [1] snor
for sanna thenne jertekn widherfoor
bland them alla war engen tha
som ther för nogra hwita duffua saa
gud forbarme sik offuer tölic oära
som the swenske forraddes thäre
sent the danske mot gud forvinna
thz mord ther skede aa barn oc qvinna
mongastadz j kellarna fantz thz sa
at moderen död när barnen laa
som qvinnar skullo barnen föda
tha doo the oc j toliga nöda
fatikt folk bade halte oc blinde
manga stadz oc sa brenna ynne
hade the swenske formot then fara
the hade sik bäther tagit wara
gud han fögade toth sa thäre
at engen aff the aff swerge äre
til thera liff nagon skade hende
vtan v ther ynne brende
om morgonen the danska forfunno

p 271
at swenska [the] ey sa fordarffua kunno
thy at skullo the them winna mz makt
flere hade the ther aather lagth
et annat radh the fore finga
oc begynte tha ather dägtinga
en starkan frid the ther foruissa
jn til nesta walborgamessa
aff hwart rikit skulle tha wara
xij j halmstad vtan fara
hwilkit rikit rät hade til gotland tha
thz skulle landit wisseliga aterfa
xij aff the swenska sik fongna jetta
om konung karl wille ey holla thetta
ther mz skullo the swenska hem fara
sik mz gotland ey meer bewara
hwat skip the swenske hade thaa
the danske togo them all fraa
oc alt thz the j skipen finna
hwat swenske hade j husen ynne
thz motte the sielffue nywta tha
the takkade gud the sloppo än sa
the legde sidan skip ä hwar the funno
oc skyndade sik thädhen hwat the kunno
the motte tha skylla her magnus gren
som them hade wollit toligit men
oc giort them oc rikit then wonda
skilde gotland fra sin retta herres honda
än mere oära han tha haffde
konung cristiern troskap oc manskap sagde
oc giorde thz mz töliga liste

p 272
at enge swenska ther aff wiste
effter gudz byrd xiiijc [1400] aar
xlixde pa sancti olaffs afftan thz waar
thzx danske ellen pa wisby tende
oc mz forrädilse the swenska teden wende
konung cristiern sig ater aat danmark forde
mot helgemässo sit bryllop giorde
mz drötning dorotee thz waar
som konung cristoffer hafde foor
Än wil jac her göra redhe
aff eth jertekn j gotland skedhe
litit för the swenska landit fynge
konung erics fetalie j bro kirkio ginge
for thz helge kors offrade thär
aff thz the röffuade j swenske skär
litit effter the ath dören wende
alt theres offer ther opbrende
ey giorde then ellen skada tha
a altara klede ther vndher laa
korsit alt op i blemar gik
som then man hade skollat sik
thetta maa hwar wisseliga thro
thz skedhe thz helge kors j bro
hade offret gudj tekkelict warit
jac menar thz hade ey sa farit


J then sommaren fik konung karl breffue
som almogen j norge hanom tilscreffue
at wille han til them koma
the vnfa hanum mz ära oc soma

p 273
the wille hanom alle gaa a hender
oc hyllan til konung alle j sendher
han swarade them ater tolke lunde
komma til them thz raskat han kunde
tha konung karl spöria fik
huru hans folk j gotland gik
sina goda men han tha saman kalla
at möta hanom j arboga alla
om michelsmesse ther nest
hwar ferdig mz harnisk oc hest
allom them tha sa behaga
at han wille til norgis draga
han tok mz wid vc [500] hesta
at almogan j norge ey forgesta
j westergötland oc en hop fara
for the danska ther forwara
konung karl throde tha ey stort
pa then frid the hade j gotland giort
konung karl sidan breff sende
j norgis rike alla ende
lot them alla widheruara
at han wille ther in fara
oc hade forramat sa j lag
j biscopshamar wara xjM [11000] jomfru dag
alla the sunnan fielz äre
them bad han sik möta thäre
oc komma til hanom vtan men
oc felige j thera behol j gen
haa hans man wil ther ey wara
likauel frij skal han hemfara

p 274
Sidan drog han j thz sin
gönom wermeland j solöyar in
ther nest in j hedmarch
the bönder mötte hanom starch
oc bade han gudj wäl komen väre
hwar han kom the hylladen thäre
the herra hanom haffde manskap sagt
kommo ey tha som fore war lagth
vtan woro hanom moth aff alle makt
a breff oc edhe hade the ey akth
ijc [200] loth konungen tha ther qwar
the skulle tagha ther landit war
oc hielpa almogan ther at wäria
at fogotane them ey forhäria
Sidan drog han effter theres raade
offuer doffrafiel som the baadhe
oc kom sa til trondhem in
effter mortensmessa om fredagin
tha han kom byn näre
erchebiscopen mötte hanom thäre
han vnfik hanom ganzka wäl
oc bad han komma heel oc säl
ä hwar konungen framfar
almogen jo sa glader war
oc alle loffua gud oc ära
at han maa thera konung wära
än tha at oaar hade lenge staat
konungen war togh eyncte faat
the sworo oc alle oppenbar
bätre äring war ey j xx aar

p 275
än the thz aarit fongit haffde
aff konungens lykka thz wara sagde
then beste weg hade konungen then tidha
som nogor man ther kunne ridha
ther baaro alle vnder oppa
at wägen war sa godher tha
thz sworo alle the ther boo
saa aars plegde ther wara myken snyo
at engen mz hest kunne framfara
konungens lykka sade the thz wara
konungen saa j stadhen drogh
j konungs gorden herberge togh
sa haffde han mz sin sendebud bestelt
the han the ärende hade befelt
som langt for hanom j landit ridhe
oc bestelte hans stykke pa alla side
almogen nordan fiel sik sampna
konungins komo the alle fangna
han loth kosteliga redha j alle matha
som han wil sik ther crona latha
en stor deel aff ridderskapit mz almogan hyöllo
oc mz them til konungen fyöllo
ey monga flere moth hanom standa
vtan the slotten hade j handa
hade the hollit ära oc thro
tha haffde the ekke giort saaTorsdagen for katerine sa redho är
Archebiscopen aff trondem crönte honom tär
biscopen aff hamar hiölt mz pa

p 276
prelata oc klerke giorde oc saa
han vigdes tha oc hylladis tär
rät som norigis konung bör
xv riddare han ther slog
ther effter ater til suerige drog
oc satte thom höfdinge nordmän
herre aslac thureson sa het een
herre enar flvgo oc ther meder
at landit skulle forwaras tes bäther
han befol archebiscopen oc thom badha
beskerma almogen for al onadhe


Sancte katerine affton villen aff dragha
ofuer forsfiäl genast tagha
alla bönder afradde thz han
ok sworo j komben thz ingelund fram
aat storya älff skolen i ridha
hon frys aller saa betidhe
aldrey nogor födder waar
thz mynnes at hon saa aars baar
man pläger henne ekke ridha
for än om fastagans tidha
tha fylles hon mz snyo sa
at ysen lägs ther ofwon aa
aff clart watn hon ey frisa kan
thz hon bär antigge häst eller man
at älfwe brädden kan engen draga
the stora jsbergen thz fortagha
konungen swarade then vägen iac vil
gud oc sancte olaf tro iac ther till

p 277
the holpo oss hit vtan meen
the hielpa oss väl til suerige igen
laten ther gengiärd saman tagha
annan vägh vilia wy ey dragha
Sancte katerine afton konungen vtdrog
then sama väg aff trondem togh
gud giorde honom then saa rät
huart han bögde baar alt slät
huat thz war antigen ström eller fors
thz bar tha bade häst oc hoors
Clarare cristal man aldrey saag
än then ysen for honom lagh
alle älfwena vti ände
syntes alt thz a grunden wände
offuer x syn i then tidhe
skulle konungen twert ofuer älfuen mellan forsena
ysen laa ey bredare än en bro ridhe
forsanna maga thz alle thro
i fäm stunder konungen reedh
thz war androm iij daga ledh
som tha drogo strax til baka
the komo fram mz stoor omaka
dagen efter konungen framreden waar
gik strax ater elfuen claar
the til ryggio drogho tygat mz skäl
the hade fult när sultid i häl
J fäm stunder konungen redh
aat stiordal aat elfuen then led
ok in til möraker
litzla stund ther huila taker

p 278
oc kom än til dwfede
for rät mynnatta skede
thz vndrade huar then thz fornam
at han kom then vägen fram
thz är huarken hört eller sport
at nogor hafuer sa förre giort
Siden drog konungen genom jempteland
almogen gik honom gerna til hand
genom helsingia oc gestringia han faar
xij daga for jwl i stocholm waar
Sit rad han tha budh sände
at koma til honom aff alla ände
sa komo the oc til saman
oc lifde the jwl mz glädi oc gaman


Sa brat fiärde dag forleed
konungen ater til Norige reedh
genom vermeland aat oslo drog
then oärlige cromedike hagade illa nog
han war konung karls rätsworen man
oc gik mz oära tha mot han
mz konung cristiern aff danmark holla
konung karl lot honom tha bestalla
tha ändades thz ther saa
at thz skulle i fridhe staa
herre hartik skulle huarien fara
pa norigis inbiggiara skada wara
til halmstade degtinge hade en ände


Konungen ater aat swerige wände
genom viken til suerigis faar

p 279
om fastegan i lödesa waar
Sit radh screff han tha mz hasta
möta honom i arboga om midfasta
ther mz thom ofuer ena wara
huilke til Halmstade skulle fara
xij tit sände wordo the ofuer een
herre niels iönson folgde mz oc her gren
konungen än tha ey a hiärta ladhe
hurw gren gotland forrat hadhe
the foro tit mz fulla magt
konungen gaff thom sa dana krafft
om norige oc gotland i rätte sta
hwem pawen wil sigiat til eller fra
oc siden frid mellan riken holla
högre degtingen hade the ey volla
wid lydna forböd konungen tha
them ey degtinga hanom norge fra
han bad them för läta j fara staa
ä huru gud tektis thz kunne gaa


The xij skynda sik til wissa
ok woro j halmstada om walborgamissa
ther giorde the en dagtingan saa
mellen riken j ewig frid at sta
oc hwat herrene hade om at trätta
skulle sta om midsomar offuer j [1] ar til retta
konung karl skulle tha j Calmarna wäre
konung Cristiern i rotnaby ther näre
sidan skulle baden raaden forramen
hwar herrene best maga koma samen

p 280
forenas the ey annars i ty
tha skulle thz wara j rotnaby
hwem gotland sigs til tha
fridliga han thz holla ma
for thz andra rikit vtan kiiff
behollat j ewinnelig tidh
dyra eede sworo the ther aa
alt stadigt oc fast at holla sa


Än giorde the et werra tal
konung cristiern norge beholla skal
konung karl skal hanom sin rät opdraga
om hanom then degtingan ey behaga
tha skola the xij til helsingborg fara
the danska eth fängilse plictoge wara
Hade konung karls rad alle warit thro
the hade ey degtinget saa
nw woro ther somme som sa vttrykte
oc wlto at the andra thz samtykkte
aff the xij woro iij eller fleer
som stemplade stort forrädilse meer
the danske them jngiffua
thera retta herre konung karl fordriffua
her niels jönson oc gren ther til
flere jac ey nempna wil
mz danska offuerdrogo the thz tha
konung karle skulle swenske raada saa
at skiffta alla slot effter rikens radz welia
oc engen fra nogot slot skilia
vtan han sik forbryter saa

p 281
thz rikens rad rader hanom taga thz fra
ok loffuade the danske tesse thäre
mz liff oc match til hielpa wäre
ä hwat konung karl vil taga oppa
tha skal thz radhit jo framgaa
hade thenne list sa framgongit
oc konung karl hade sa slotten vtfongit
the mente rada slotten them at faa
som j thera welia wille staa
Sidan war thera fulla akt
j calmarna manskap oc troskap ospakt
oc hyllat konung cristiern
oc sat sik moth konung karl til wern
lydde konung karl ey thera rade saa
ij [2] breff wille the göra ther oppa
mz alle radzens incigle forhengia
sa meenthe the sin herre trengia
thz ena skulle konung karl j arboga faa
thz andra wille the göma tha
til tess the alle j calmarna ära
konung cristiern thz andra breff tha bära
oc sigia wor konung haffua wy sa rad giffuit
som j thetta breff är scriffuit
wort rad han ey holla wil
ty spöria wy nw idher til
welen j oss effter thz breffuit holle
manskap oc tienst sigia wy idher alle
sa mente the konung karl aff rikit forrade
hwat han lydher eller ey at thera radhe
ther mz the aff halmstada fara

p 282
oc lotho konung karl saa at wara
sit rad alt saman kalla
mot midsomar j arboga alla
the hade en frid mz danska fongit
tog kunne the ey scriffua huru thz war gongit
för alt radith j arboga äre
tha wille the forkynnat thäre
wille konungen ther ey sielffuer wara
tha lathe jo alt sit rad tith fara
the scriffuo oc sielffue alt radit om kring
at the jo komo til thz tingh


Tha the drogo fra halmstad j geen
her niels sagde til biscop een
wy haffua nw mz the danska j [1] frid
got regement törffue wy nw widh
käre herre jac spör idher saa
huru wy best taga ther oppa
biscopen swarade tesse lunde
gud gaffue wy rikens besta kunde
mz raad oc snille gerna gör
jac thz saa nw som för
mich hopas at rikit skal wäl ga
ty haffuer jac ey ytherliga tenkt ther oppa
her niels swarade welen j thz tigia
thz besta radh wil jac idher sigia
til rikesens bestand thz besta tilfelle
togh skulen j swäria mich ey melle
biscopen swor j [1] eed sa braad
at aldre welia melle thz raadh

p 283
her niels sagde hanom tha thär
som her fore scriffuat är
tha biscopen hörde tolkit snidh
wart han saa illa widh
oc swarade her niels ater saa
tolken ärende jac ey forsta
söken the radh när androm finne
the gaa for högt vtoffuer mit sinne
tha konungen til arboga komen waar
biscopen strax til hanom gaar
sokkade oc gaff sik sa horda
oc sagde jac skal nw meenedare worda
oppa mina gambla dagha
hwilkit mich sa illa behaga
Jac weth idher skada om jac thz tigher
tha bliffuer jac meenedare mot idher
meller jac oc then mich tedhe
moth hanom är jac j meeneede
gongit om eedhen som thz kan
jac wil wara idher j [1] thro man
sidan sagde han konungen thäre
the orden hanom sagde äre
konungen swarade jac trode aldre paa
at the wille mich forrada saa
jac trodhe them for myna beste män
oc vnthe them myn besta län
biscopen swarade faren sakta
haffuen thz hemliga j idher akta
oc laten them sin welia ganz vttrykke
saa maagen j swara som idher tykke

p 284
Sidan the xij for konungen framlade
huru the j halmstada endat hade
konungen sporde sidan alt raadit til
hwat the hanom raada wil
then degtingan at holla saa
eller oc ther mothe staa
the raaddo hanom alle
then degtingan jo at halle
om j ther aff wike
the öppeste xij j idhert rike
the danska them j fengilse haffua
thera wener her hemma thz illa taga
konungen samtykte thera rade thaa
oc gaff sith opna breff ther oppa
at holla the danska som tha war sagt
hwat hans radh hade loffuat skal bliffua wid kraft
oc sende breffuit til helsingborg tith
sa woro the xij thz fengilse quith


Sidan lagde the thz ärende fram
som biscopen hade warnat han
konungen hörde vt al thera liste
oc loth som han ey ther aff wiste
vtan wille merkia hwars mans par
haa hans wen eller owen war
erchebiscopen kunne ey ynne holle
konungens wersta göra aff all sin wolle
oc drog ther flere biscopa til
them halp togh ey thz forrädara spil
konungen tok oc tha ey seen

p 285
aff erchebisopen sin län j geen
saa aff biscop sigge j strengnes medher
han war konungen oc ey bedher
mz wishet flydde thz konungen saa
at the the breffuen ey göra faa
han tok Abo aff her magnus gren
oc fik thz her eric axelson j gen
aff thz ypasta slecthe war han
som j danmarch wara kan
thz giorde konungen ther oppa
at willen abo ey fra sik faa
tha skullle han sik ey forlatha
til däners hielp j nogre matha
aff her niels togh han örabro
oc loth han sithia j sorg oc oro
her äringisl nielson fik thz ther nest
konungen trodhe hanom ther til best
hans hustru war her olaff axelsons dotter til ekta
konungen meenthe hon skulle a fadre ey slekta


Gren skyndade til Abo sik
her eric axelson han thz fik
gren hade kostlich skip oc swäna
ther mz meenten konung cristiern tyäna
oc wille pa sin retta herre skada wara
sa monde han til danzke fara
tok ther iij köpmanna skip
oc meente til konung cristiern fela sik
gud som alla kende
fik hanom annat ende

p 286
oc fögde thz tha swaa
ther kom en skiper aff lybeke thaa
som heth skipper gwtan
gren oc hans tyänara han offuerwan
han grep her magnus i hans holk
wäl mz ijc [150] folk
oc flere hans tyänara j andra smaa skippe
the mondo oc ey heller slippe
sielff xxiiijde han hanom läste
i sinne bartze them wäl fäste
them förden til lybeke mz sik
xx han raadit j danzeke fik
the miste thera huffuud ey mindre köpa
flere setten a land oc loth löpa
radit j lybech han her magnus fik
konung cristiern degtingaden sidan til sik
jlla behagde mena köpmen thaa
at gren skulle ey sin rät ther staa
hanom ward tog ey stort wäl til maatte
han hade tha mist mest thiz han aatte
oc fik aff engom nogot j gen
gud giffui hwar forrädare sa dant meen


Natiuitatis marie afftan ther nest
miste konungen then han vnte best
thz war hans drotning oc forstinna
nepliga han töliga aater finna
aff alla the frur man kan leetha
skal man aldre skönare qvinna wetha
gud hade henne sa wäl skapat

p 287
at engen fägrind war a henne tapat
liff oc anlith hade hon e
oc the skönaste hender man wille see
Allom lagde hon goth til
oc engens wersta wetha wil
engen man saa sörgiande är
kom han ther som hon war när
sina sorg han snart forgat
saa blid war hon aff tall oc lat
til danz oc gläde altid redhe
man saa henne siellan nogon tid wrede
the folk finnas oc ey än nw
mere kerlich hade samna än baden the tu
thz war aldre mz mindsta orde
thz nogot thera moth annat giorde
for sanna scriffuer jac thz här
saa danth par folk nw ey är
som gud haffuer sa begaffuat j alle stykke
mz fägrind wisdom oc gode lykke
thz skulle tog en tid effter gudz welia
thera samwara mz döden skilia
hon döde j stocholm som för är sagt
oc ward en stund til swartbrödra lagt
J xj aar the saman bliffua
iiij sönder oc v dötter munde gud them giffua
the döde tog for henne saa när
at vtan iiij dötter ey liffuandis är
konungen sidan til wadstena foor
oc loth ther byggia en nyan koor
woorfru koor man hanom kalla

p 288
skönare war ey tha j kirkione alle
oc loth en hög skön grifft ther göra
om winthren effter tith at föra
oc loth henne ther begraffua thaa
mz biscopa oc klerke erliga begaa
saa at nepliga skede j mangt aar
en forstinna erligare begongen waar


Sidan komo til konungen the biscopana twa
lofuede ok sworo dyra edhe oppa
at aldre skulle engen mere finne
them wara mot konungen nogot sinne
ville han thom then owilia fordraga
the blifua honom thro i alla thera dagha
konungen giorde som han plägade mästa
at göra gerna fölia al ting til bästa
ok trodde thera fagertalan tha
the länen han thom aterfaa
oc ater til sin kerlek tagha
tog villen them ey til calmarna haffua


Sidan lot konungen redha forsan
mongt skönt skip mang rask en man
som mz honom skulle til calmarna fara
midsommar munde han ther wara
städerne sändebud möttenom thäre
han vnfik oc giorde thom stora äre
böd thom til gäst oc begaffua
mz sköna hästa oc andra haffua
the gafuo honom tha tess priis

p 289
then herren war däglig mild oc wiis
Oc sagde the sagho aldre i thera dagha
en herre dägligere män at haffua
konung cristiern kom i alla ty
mz sit folk til rotnaby
konung karl aff sit folk tit sände
som the ärende skulle ände
som degtingan i halmstade waro giorde
tha konung cristiern oc däner thz sporde
at konung karl i calmarna waar
tha giordo the eth annat paar
the lagde til agaskär calmarna näre
oc mente konung karl saa forfäre
ty the manga edhe giorde
at konung karl ey til calmarna torde
oc begynte ther degtinga
som offuerlagt war konung karl at twinga
the konung karl tit tha sent hadhe
et annat swar the framlade
oc wille widh degtingan sta
oc hwargen vtaff retten gaa
the danska behagde illa thäre
the swenska forrädara war engen näre
som them hade i halmstada sakt
forrada konung karl effther theres akt
oc begynte tha fast wrida oc wrengia
oc wille jo fra rätten trengia
ä hwat draffwils swar the giffua
widh retta wilde the ey bliffua
tha konung karl thetta spordhe

p 290
en apellacio han ther giorde
om thera tretta alla släth
sköt han alt for pawans ret
oc lot syn skip reda wara
rät som han mente nogors fara
ena resa han til moratorp redh
tha däner thz sporde ward them sa ledh
the mente han wille strax til them dragit
oc wille them ther haffua slagit
the skynde sik sa snart aff by
j thera skip i alla thy
konung cristiern fik ey effther hesta dwala
han wodh i siön som j [1] odenswala
oc takkade gudh han fik skippen naa
oc torde ey siden a landit gaa
the fälte theress sägil som snarast the kunde
oc seglde thera weg mot örasunde
halmstada degtingan lyde saa
hurw thz ginge skuldefriden jo sta
ty lot konung karl the däner sa fara
oc wilde hwargen pa thera wersta wara
konung karl dwaldes sidan thär
wäl wid viij vikor när
til tess honom visselige sade
thz däner sampning at skilt hade


Thz andra jomfrun spadde sannedis tha
thz war sa stor pestilencia
J stocholm ouer ixM [900] dödde
A landet stodo manga stadz gardana ödhe

p 291
thz röntis nog wist om örligit i ty
ty waro the san alla try


Om michaelis efter konungen til vadstena kom
bradlige han ther fornaam
aff wiken war en hop i vermeland ynne
som ther bade röffua oc skinne
the waro ther ey mikyt seen
vtan packade sig strax vt igen
konung karl konung cristiern tha tilscreff
then skade hans folk i vermeland dreff
oc bad honom sa ther ofuer rätta
at mellan riken kome engen trätta
konung cristien swarade sit radh saman kalle
ther om göra som the radde honom alle
ther mz blef tha sa täth
ther wart ey mer ofuer rät


Siden sände gren sina tiänara mz liste
som alla wägha i suerige wiste
Vid colmard lagde the til strandh
oc gingo sa fra baathen i landh
Röfuade oc grepo gode män
oc gingo sa skogxledis tän
jn i bleking til rotnaby
konung karl screff strax ather i ty
konung Cristiern hurw thz tilgik
Annor swar han tha ey fik
vtan at gren thom tilstodh
som i suerige hade giort thz hogmodh

p 292
tolmodige led konung karl thetta
ty han ville aldre gerna trätta
oc ey lata cristna blod forspilla
eller forderfua almogen illa


Jwlen nest konung karl a nycöping är
for sanna fik han spöria thär
at en hop konung cristierns hofuesin
waro lagde när stäkholm jn
röfuade oc skinade twnalän
oc brende ther monga garda än
herre olaf axelsons swena thz mz them giordo
huat the röfua til gotland fördo
ix dag jwl konung karl war mätta
tha fik han at weta thetta
sa wida han tha boden sände
sit rad oc folk til honom wände
xiij dag jwl til honom fara
han ville tha sielf til stocholm wara
han hade them oc sa for tilscriuit
for thz fridbrot i hans rike war drefuet
the samnadis alle i stocholm tha
then stora skade lot han them forsta
som däner i friden a riket giorde
thera radh han ther om sporde
oc sagde vil gud vnna oss licko oc ämpne
then stora orät mena wy hämpne
han fik oc tha nogor breff
som konung cristiern til norige screff
syna ämbetzmän til honom fara

p 293
til malstrand thz mäctigiste the kunna wara
oc möta honom ther om walborgsmässo
the skolo honom finna ther til visso
han oc hans rad vilia fly sa
konung karl alt suerige taga i fra
ynnan michelmesso skal thz ända taka
han vil them ther om ey mer omaka
the radde honom tha alle slät
at manlige hämpna then orät


Sit bod han tha om riket sende
at alle the sit frelse kände
oc taal köpmän aff huar stadh
bergxmän oc bönder teslikis badh
pa en dag möta vid landamäre
Skane oc halland mente han forhäre
konungen aff danmark han til screff
oc sende honom sit forwaringe breff
vid madkaröd tha saman koma
sa monge raske häleda froma
thz myntes engen i nogors dagha
sa dana här aff suerige dragha
Tog waar folket ey sampnat näre
konungens radh radde honom bidha täre
han swarade thom i sama stund
tha derfua wy vort land i grundh
bäther sampnas wy i fiende lande
än göra wor almoga sa dana wonde


Konungen skickade sieluer syn skara
hwar som han skulle i stridenne wara

p 294
ty ther war ey annor i thz synne
som folk i strid rät skicka kunne
Tha konungen hade i vngdom waret
gemen frömande land sa wide faret
beyaren vngaren palen oc österrike
Rin midzcen saassen oc flere land slike
thom hade han alt igemen faret
ok i mongom stormom oc stridom waret
Ther sag han sa mang manz kynne
ty han bäst striden skicka kunde
han kunne maalen tala oc wäl forstaa
aff alla the land fornämpde staa
han loth thz alt j en scrifft opscriffua
som hwar i striden skulle bliffua
oc fik thz saa sin marsk thäre
han sagde sidan hwariom som han skulle wäre
fforst skyrännare sa rännebaaner
sancti örians belete man ther i seer
J sköttebanridh man sa
sancte eric oc sancte olaff malade staa
ther redh han tha sielfuer näste
mz ijc [150] ferdoge män oc häste
wid xx kerrebössar hade han mest
the foldo sidan ther nest
mz puluer oc stena som ther til höre
mz slädha the them aff swerige före
Hans hofwdbaner ther nest efter faar
Jomfru maria i solgislen ther i waar
syn son hade hon malad i fampnen täre
xxiij lidh for thz baneret äre

p 295
the baner waro sa kostelig vten flärd
the waro väl monga nobla wärdh
ä hwar heren j landit ridha
the baner synas om marken wida
ok huat i baneren malat äre
iij cronor skulle joo mädher wäre
Sidan the ther tilhöre pa bade sidhe
riddara oc swena ther nest vnder banrit ride
the baner waro täkt mz sa dana akt
the reddes ey alla danmarks magt
köpstadzmän ok almoge sidan efter dragha
iac kan ey tälia the baner the hafua
ther efterst waro skickade i hinnenhode
vel ijc [200] riddara oc swena godhe
som hären skolo forwara saa
at thom skal engen a ryggen sla
ther äre vid iiijM [4000] riddara oc swena meder
mz wapnade köpstadzmän oc än beder
then andre almoge kunde engen forsla
some sagdet lxM [60000] wara tha
some meer ok some mynne
rät taal aff thom kunde engen finne
the waro en dels mz harnisk oc häst
ferdoge som hofmän bäst
man torfte a thom eyncte twika
for danska hofmän the ey wika
the kunna wäl skywta oc spänne til hest
som nogra hofmän aller bäst
Thera dalapila waro sa hwaas forsan
the gingo bade ginom häst oc man

p 296
Sa rykte konungen j skaane jn
oc war saa frij vtj sit sin
J heredzwada closter tog han först hwila
at folkit tess raskare effter hanom jla
J twa nätther han ther laa
ther mz sampnadis folkit thaa
strax the offuer landamerkit winna
begynte the bade brenna oc skinna
then tridia dagen drog han thäre
helsingborg pa ij [2] mila näre
then fierda dag til helsingborg
fogothen ther fik tha sorgh
konungen felade hanom til sik gaa
fogoten swarade han torde ey saa
sidan loth konungen eld j byn tenda
oc brenden op j alla enda
Thz spot kom tha for däner dör
som the hade om konung karll för
j vgnom oc benkiom the plägde han leta
hwar han tha war finge the nog weta
ther dreff tha ys j örasund
tha ondskade konungen j hwarie stund
at isen skulle sa starker wära
at han kunne hanom til seland bära
han wille forhäred saa i grund
thz skulle ey faat böter j mangen stund


Sidan rykte konungen tädhen j ty
in moth landzcrona j en by
the nattena hwilte han tha thäre

p 297
hwem thz let eller liwfft kan wäre
morgonen aarla han tedhen reed
til landiscrona then rätta leed
J iij nätther han ther hwila
hanom hastade ey mykit tädhen ila
erchebiscopen oc skaninga hans bud finge
at komma til hanom ther oc tinga
thera talan kunne ey saman falla
the wille alt mz konung cristiern halla
borgarna j landzcrona lot han sik hylla
the loffuade oc sworo göra hwat han wille
thedhen for han thz mz ty
oc laa j biscopsgorden j borby
om moranen aarla han theden wende
gorden oc ther om kring alt brende
drogh saa thedhen til lund
oc lot thz brenna nid j grund
oc laa the nath wid opaker
om mornen aarla han sidan opuaker
war han aa wegen til malmö fara
hanom sagdis aff en sampning wara
wid dalby closter näre
baade hoffmen oc almogen the äre
sit rennebaner haden fra sik sänth
oc sköttebanerit a the andra side wänt
the plegde saa fara pa baada sida
brenna oc skinna hwar the fram ridha
hwat for hanom j wägen laa
forhärede the baner hanom folde thaa
tha han hörde then sampning wara

p 298
han wende sik strax tit mot them fara
oc gaff sik ey sa lenge bida
at the andre baner til hanom ridha
vtan strax han sina fiende saa
j hopen rende han til them tha
han hade ey offuer l [50] mz sik
thz maa jac sigia sannerlich
hans fiende warde sik manliga tha
thz kunne them togh litit forsla
han stach oc hyög a bada hende
the fienda fiölle ä hwart the wende
ther döde ijc [150] oc än mere
oc grepos ijM [2000] eller flere
thz war thera lykka oc liff thäre
at konungens sköttar woro ey näre
hade the warit j slagit mädhen
ey en hade kommit thäden
the ther liffde loffuade konungen en skatte
oc starka gisle ther fore satte
the gislamen lot han til stocholm gaa
the natten han j dalby laa
folkit fik tha sa onda laat
them brast baade dryk oc math
til wä drogh han thz geneste tha
ij [2] nätther ther j mellen laa
then tridie nat ther hwila nöther
om mornen brednis wä j röther
härdleff oc herragorda flere
brendis mz annar gotz the mere
saa drogh han til Agus jn

p 299
oc loth thz skinna j thz sin
fore thera hws the tha tinga
at the them beholla fingo
en hop han fraa sik sende
som silffuisborg opbrende
the forste nat han tädhen drog
thaa laa han j bekkia skog
gydinga hanum wäl vnfingo
for thera hered the tha tinga
the loffuade hanom M lödigmarch
oc satte ther fore gislan stark
han loffuade them bliffua vtan wonda
iij nätther skullo the hanom forstonda
han wille ther gönom j wärend draga
kost oc foder skulle han jo haffua
ä hwar konungen om natten laa
om morgonen bidde han sielf jo saa
at han ey aff staden far
för hwar är ther han skikkad war
stundom hyölt han ij [2] tima eller thre
han wille jo hwar j sin stad see
almogen takkade hanom saa saara
at han them saa sielff forwara
thz besta före tha oc war
hwar han tilbögde thz alt bar
baade syoa elffuer maasa oc kär
gud vägade sielffuer for hanom tär
alle the hanom folde j skane in
han miste ey x at thz sin

p 300
hade the welit sik sielffue foruarit
alzengen hade ther illa farit


Sidan han j wärend lende
ij [2] starka häre han fra sik sende
then ene skulle j halland draga
then andre skulle til bleking taga
j halland satte han höwidzmen thre
her twre turesson her eggerd och her gödstaff olfson
konungen trode them alla beste hetha the
ty hwar thera hade jo et feste
her ture axeual her eggerd rumblaborg
oc her gödstaff olfson eluisborg
konungen satte til them sin högste thro
for alla the j westergötland boo
the rede j halland wid eluisborg när
oc fortingade nogor tw herede thär
oc ther mz then sampning strax atskilde
oc hwar red sidan tit han wilde
nar konungens hoffuesin wille fiendena omaka
the höwidzmen them thz fortaka
oc forbudo them wid liff oc ära
pa fiendena skada mer at wära
tha konungen them fra sik senne
alt halland böd han them brenne
oc bad them sidan til lödissö rida
oc sigia the borgara j sama tida
at flytia thera gotz j rikit in
oc brenna byn strax j thz sin
the giorde ey effter konungens mynne

p 301
vtan hade et annat forrädare synne
än tog at the thz lönte
konungen thz tog sidan rönthe
the andre som til bleking fara
her gödstaff karlson skulle höffuidzman wara
han atte konungens systher tha
her birge trulle folde hanom oc saa
han haffde wärend ynne
her gödstaff calmarna j thz synne
the drogo strax til lykkaa
gud gaff them lykka thz at faa
thz anamade her birge j then stunde
at foruarat thz besta han kunde


Konungen sidan til stocholm wände
efter alla the skip i finland sände
som til nogro fälte wara
mz förste opet watn til stocholm fara
ther mz alla riddara oc swena
som aff finland kunde rikit tiäna
for än isen wäl affgik
for konungen thom til stocholm fik
v oc xl holka oc Creara
monge raske män aff finland ther i waro
sa mong skep konungen kunde pröfua
at sydermän oc ösgöta behöfua
sende konungen aat thz sin
til nycöping oc sudercöping jn
the andra skipen mere
bemannadis i stocholm oc monga flere

p 302
sa at konungen war redho mz al sin skara
mot pingsdaga til sios at fara
wid norra ölandz vdd skulle honom alle möta
saara han the däner höta


Söndag for pingxdage skulle han vtlagt
fredagen for war honom sagt
hurw konung Cristiern aff danmark
war dragen jn i suerige stark
mz monga herre grefua oc förste
redh sig vt mz magt aller störste
Grefuen aff hwnsten oc greuen aff like
grefuen af oldenborg oc flere slike
ther til tydzke riddara oc swena
som j stridh wäl kunna tiäna
ok sollenär aff monga land ther j thz sinne
ok swor suerige strax at winne
Oc j eth aar ther ey vtdraga
eller han skal swerige haffua
the tydzka sworo oc j thz sinne
the swenske vtan we at winne
oc hade al rede byt mellen sik thäre
all land oc slot j swerige äre
sin marsk lot han aat kindeholm draga
han swor thz winna ynnan iij dagha
han stormade ther til i daga fäm
Jac menar han wan thz tog ey än
han sköt ther ofta eld oppa
ok mented ther mz winna saa
han fan ther bonda söner rösta

p 303
the mage prisas for hälede trösta
the wiste them aff mz bössor oc piila
the waro fulgade teden jla
oc satte thz sa j et lagh
jn til petri aduincula dag
om the ther forinnan ey vnsetting fa
tha skulle the aff husit ga
the vtan waro glädj fingo
at the faa then degtinga
the skulle ellerst likewäl hafua
mz skam oc skadha teden dragha
monga döda the ther joorda
oc döde oc saara teden forda
ther mz the til halmstade fara
ey prisade thz the for kindholm waro
konungen tha aat wordberg tog
oc siden jn for elfuesborg drog
en mäctog tydzk främerst faar
oc ville grant se hulkit huset war
striden at skicka skulle han forsta
sa clokan hiölt han sig ther aa
han hade et gulspan for i sin filthaat
sa gerna matten jernhat opsat
fogeten sköt til honom saa
mit mellan öghonen rakaden tha
garpen fiöl straxdöd aff hesten nidher
sa ylla gafs aller hären vidher
siden the sago thz sa raka
engen thera tordis slotted naka
siden the mz fogten degtinga sa

p 304
at om han ey vnsätting fa
ynnan vincula petri ther neste
tha skulle han them fa thz feste
han het herre göstaff olsson
strax han thz spöria mon
at konung cristiern tit wände
konung karl han budh sände
aff the danska makt alla
oc huat dag the ville han bestalla


Siden konung karl thetta hörde
syna gode män alla sporde
huat bäther ware til skips at wara
eller strax i mot fiendena fara
tha radde honom alle i sama stunde
at drage mot fiende alt thz han kunde
han ouerdrog sa mz thom i et lagh
at mötas vid tiweden pa j [1] dag
siden screff konungen herre göstaff til
at han honom strax vnsätte vil
ok bad honom pa engen degtingan ganga
han skulle fulsnart vnsetting fanga
oc screff i bland orden thaa
at iiij syn sa mykit folk [han] i skane sa
ville konungen visselige mz sig hafua
oc strax mot konungen aff danmarch dragha
thz sama bud som brefuet förde
fik konung cristiern oc brefuet hörde
som han hade degtingan giort
for elfuesborg som för är rört

p 305
Sidan drog han som snarest han kunde
til lödesa i sama stunde
ok forentis mz borgarena i thz sin
the loton strax i staden jn
ther loth han bade plancka oc grafwa
som han ville ther läger haffua
mong skip lot han tit mz spisning fara
som han ville ther länge waara
Alt thz om kring lödesa äär
thz röfuade oc skinade däner thär
tha the ther ey mera hafua
ouer kattungen the tha dragha
ä huar the vtaf wägen raaka
the vestgöta mot them taka
the löna thom sa tolket meen
thz the komo aldre til konungen igen
ij [2] bröder bode wid lödesa när
bade i enom garde thär
thera gard the fortinga
at han skulle ey skinnas eller brinna
Tha the tingelsen waar vt til ända
däner thom sidan skinnade oc brände
the bönder sidan i kattungen fara
ok togho the däner ther til wara
Jac ma thz scriua for wisse skäl
the ij [2] slogho wid lxx i häll
harnisk oc ting the saman lade
x folt fult for theris hade
ä huart däner i landet wända
sa plockades aff them i alla ända

p 306
J sama mato konung Cristiern är thär
komo olaf axelson oc gren i stocholms skär
oc sporde konung karl mot konung cristiern tagha
ther mz the strax for staden dragha
wid vj oc xl skip hade the mz sik
ok ofuer xixc [1900] folk sannelich
Tha the jn for stocholm röckia
strax jn at bomen the tha tröckia
mz xvj snäcker oc sköttebaata
jac menar the wordo somme wata
the j staden möta thom mz bössor oc piil
ther trötnade monger som aldre vort huil
Ther storte monge ofuer bordh
som aldre talade sidan ordh
monge döde oc saare i skepen blifua
sa loto the fra bomen drifua
thz skip som tilröchte mz xxx män
thz for mz xx noge ferdige tän
sidan lagde the til waangsö
monge tidzke oc däner finge ther dö
J [1] dag foro the aa käplinge
ena gambla skute the ther finge
mong vnderlat drifua ther the
the suenske bönder fingo thz see
ena bro jn at käplingen byggia
at sla the danska teden til ryggia
tha the danska sea fonga
at the bönder a käplingen gonga
the reddestax vtt en storan skara
oc loto thom in a käplingen fara

p 307
tha bönderna fingo thz see
brat aat malmen rympde the
oc begynte saara til at öpa
the danske efter them fast löpa
rögted kom i staden lutt
the skynde sig snart aat porten vtt
the sökte the danska i alla ty
jac wänter thom borde tha at fly
thz waar the danska tha sa leed
at broon war them ey öfwert bredh
the fingo ey them at dwälias lenge
huar thera annan i svndit trengde
the plompade vt som andra hunde
bönder slogho efter huat the kunde
the lote them smaka polöxe nacka
oc agtade ey hwem thz war til tacka
dänen ropade stat mic for liif oc sund
bonden swor iac gör thz engen lundh
worder tw fangen tw komber igen
dör tw nw thw gör mic aldre meen
Jac wänte the tydzke sollenäre
betalade en deels sollet thäre
mong en tydzk tha sigia nam
Jadut dat ich to sweden qwam
ofuer xxx strax i sundet blifua
the andra tha til wangsön drifua
thz tögte thom wara jämmer oc skam
at ij [2] the drogho then tridie fram
the wordo sa qwastad a thera rompa
the budho ey sidan a käplingen skompa

p 308
thz sundit fik thz nampnet tha
brämersund heta medhen wärlden staa


Tha konung karl til tifweden kaam
oc thenne tidende ther fornam
at konung cristiern i lödesa lot plancka oc grafua
oc ville ey jn i landet draga
mz sit folk radde han tha
huat som bäst är sla oppa
men konung cristiern är sa i lödesa ynne
wy kunna honom ingeledes ther vtwinne
wy skolo ther bade storma oc stridha
han hauer got i staden bidha
wy vete oss ther gangn engehanda
vtan at foröda wora engna landa
wy hafua oc nw fanget tidende häre
at däner mz magt for stocholm äre
töcker ider rad at wy tit röckie
gud ma vnna oss ther then löcke
at wy then hoopen nidher sla
et wnnet spil hafua wy tha
thz radet thom väl alla behagha
om torsdagen konungen fra tiweden dragha
om mondagen näst for sol oprinne
konungen war i stocholm ynne
än waro sa dana forrädare när
fore wiste danske än han kom tär
Herre olaf axelsons dotter aff örabro
giorde mot konungen then othro
konungen sik sa ey wände

p 309
at hon the danske jo bud sände
hurw stark oc huart konung karl vil vtfara
konung Cristiern hon jo ther at wara
strax the danska thz fornomo
at konung karl ville til stocholm koma
the baro til skips i alla stunde
oc skinda sig tedan huat the kunde


Tha konungen kom stocholm näre
vid stigesund tha däner äre
konungen badh skepen tha rede wara
han ville sielfuer efter fara
honom kunde tog ey sa snart lidha
han skulle jo efter folket bidha
tha som folket kom fraam
the tidende konungen sa fornaam
at däner waro longt vtj skäre
han fwnne thom huargen näre
ty redde han sit folk astad
oc efter däner leggia badh
the swenske waro en fulfager skare
vj oc xxx mereskip the ware
oc monge sköttebata oc snäcker til
for sanna iac thz sigia vil
konungen fik thom oc höfuidzmän tha
som han fulwäl trodde oppa
oc bad thom alla i thz synne
at the joo skulle däner finne
skulle the än sökia thom a gotlande
the skulle jo koma thom j wande

p 310
Konungen fik ther ey länger wara
ty han skulle til wadzstena fara
the fogte han ther stämpna ladhe
som mz konung cristiern degtingat hadhe
at worda ofuer ena mz thom thetta
hurw han bäst the slotten vnsätta
konungen for bort oc wiste tess ey göm
at döner än lagho i windeström
haden wist thom sa när waret
for visligt gul haden ey bortfaret
the swenske efter the däner löste
the waro tog ey alla tröste
tha the fingo the däner see
thera anchkar satte the
oc skutos mz thom i liten stunde
the däner siden thera sägel opwnde
oc skynde sig aat hafued teden
suenske lagho quarre oc trätte meden
the däner motte gud tacka oc äre
at konungen war tha ey sieluer näre
hade konungen sielf warit i then stadh
the däner hade faat et sorge badh


Däner siden til westerwik lände
the wnno then stad oc honom brende
lika giordo the ther fore tha
ofuer lx dödha the ther fa
for vtan the ther saare äre
bymännena fingo ij [2] döde täre
en fatigen fanga the danska beholla

p 311
thz andra folk vtkomo alla
mz baata the teden lade
tit the thera gotz for gömt hade
til öland lade the danske tha
oc mente ther a landet gaa
öningie thz sa manlige worde
at däner ey a landet torde
the gripo ther vij slogo x i häl
the danske behagde thz ey wäl
The budho flere stadz a landet gaa
öningia thom io altid aff sla
däner kunno ey wara sa köna
at the fingo af landet sa got som en höna
ther mz the til gotland lade
oc forslogo then skade the tagit hade
thz war mic sagt oc sworet forwist
ofuer iiijc [400] hade the mist
the tydzke sollenäre
kunno wäl i stocholm drag oc bäre
hade konungen thom ey fanget
thz aaret hae bygningen ey sa framgongit
J the mato rögte oc danske for lycka
ofuer ijc [150] saara oc döde ther faa
mere fordel the ther ey hade
vtan drogo ther aff mz skam oc skade


Tha konungen i wadstena äär
the forscrifna fogte mötte honom tär
han sporde thom til radz aat thetta
hurw han bäst sin slot vnsetta

p 312
om han skulle tit röckia mz magt
meden konung cristiern hade i lödesa lagt
han torfte ther mz ey stort forwärfua
vten sin egen landh forderfua
fortäre oc ödha thom i grundh
the danske röckia ey vt i then stundh
vten thom thz wäl behaga
til them for lödesa duger oss ey draga
thz är thom fordeel ther at bidha
wy skolo tha bade storma oc stridha
the fogta radde honom tha thetta
mz peninge oc möglicht folk folk vnsätta
at köpa huat the skulle holla pa
oc löna the swena the hadde tha
konungen skulle sa wara vten wonda
the hiöllo väl slotten til hans honda
konungen skipade thom tha thäre
huariom efter ty han begäre
bade aff folk oc peninga
redelige the thz strax fingo


Konungen sporde oc tha thäre
at some i opland ey thro äre
ty skinden sig tedan i sama stunde
til stocholm thz snarast han kunde
oc screff sit rad strax sa til
vtan töfring til honom koma vil
Archebiscopen biscopen af strengnes screff han oc sa
at the oc bade koma tha
the loto ater honom swara
#313
at engelund ville til honom fara
väl iiij synne bad han thom sa
thz kunde tog alzencte forsla
monga sit radh han til thom sände
at the ville sig bäther wände
han bödh thom starka leyde tha
ä hwem the ville till gisle staa
sa war jo altidh thera sagha
til honom aldre koma i sina dagha
sa war thera mening oc wele stalt
at konung cristiern skulle fat riket alt
mz flere the sig nog forwiste
som hiöllo mz thom i thenne liiste
The biscopa hade sa monge swena
som konung karl hopades honom at tiäna
thz war alt annat han tha fan
Erchebiscopen hade väl iijc [300] män
biscop sigge C oc en bäder
konung cristiern mente the tiäna ther meder
mz konung karls län the folkit sampnad hade
ey ty the sig sa mot han ladhe
Archebisopen lot stäket plancka oc grafua
the pipade oc drucko nätter oc daga
at the i sa mato gladdes thäre
motte konung karl töckia ylla väre
han mente thom mest sig at hielpa
the villen tog sa swiklige stiälpa


Som konung karl är i thenne wonda
än mere sorg fik han til honda

p 314
vestgöta sig alle fra honom lagde
manskap oc tiänist honom opsagde
thz wlte en dels the fogtena
som waro när honom i wadstena
jlla togho the hans peninge oc gul
oc waro honom sidan sa ohull
the sagde the däner fullelige tha
at erchebiscopen oc flere mot konungen staa
ty konung cristiern strax til ekholm drog
oc nogra stund ther fore log
then foget ther waar mz honom degtinge
om han ey vnsetting finge
ynnan vincula petri nest
tha skulle han honom fa thz fäst
konung cristiern sidan jn i vestergotland tog
ok jn i warnema closter drog
klerke riddara oc swena han bud sände
the oc alle bönder til honom wände
oc i warnema closter alla at finna
eller han vil thom brenna oc skinna
the vestgöta mestdels til honom fara
biscopen monde oc medher wara
the degtingade mz honom i warnem sa
i en frid til vincula petri staa
komber konung karl i sin egen persona ey tär
tha skolo the alle wara när
konung Cristiern i jonecöping tha
oc manskap oc tiänist sigia honom saa
then fogten axewold inne haffde
han for tha mz listelige bragde

p 315
oc lotz wara konung karl hull
tog haden sagt konung cristiern axewol
mz lämpe sig fra konung karl drager
thz nar konung cristiern flere slot hafuer
tha skulle han for vtan twonga
visselig axewol fonga
the hade thz oc sa ofuerlagt
at konung cristiern skulle draga mz magt
strax ofuer holfwiden jn
oc sa aat opland i thz sin
nar almogen honom mäst handganga
slotten i vestergötland skullen vel fanga


Siden konung cristiern at jönecöping wende
vnder tifweden han en hop sände
som ther skulle forwara
konung karls folk ey j vestergotland fara
konung karls hofuesin i Näreke äre
oc sporde tesse tidende täre
the rögte strax ofuer tiweden tha
the danske bade gripe oc sla
the fingo wid xxx sadlade hästa
oc sa monga fanga i thz nästa
konung karls folk blifuo i vestergotland saa
the danska ther bade gripa oc sla
sa at some fa tess aldre böter
ty finge the teden snara föter
oc packade sig til konungen honom thz sagde
ful ylla honom tha behagde

p 316
Ta konung cristiern i jonecöpung är
en hop sände han strax fra sig tär
som fore skulle ofuer holfwiden taga
sieluer villen strax efter draga
the skulle thom forst alla gripa oc sla
som pa holfweden waro tha
wid jonecöping war for sa giört
spisning oc gotz alt tedan fört
sa i bygden alt ther om kringe
konung cristierns folk ey myket finge
huarken til fisk öl eller brödh
aff hunger lidhe the stora nödh
thz som thom herre eggerd spiise
war tha thera bästa liise
sa het then foget slotted hade i hände
xvj lester öl han thom sände
iiij lester smör oc ther til brödh
tolgit halp fast for hungers nödh
thz kunde thom tog litid forsla
the waro så monge ther litte pa
än huat som öled ther ey klachte
wäter thom tess bäther ragte
ä huar the ther efter foder sända
the fingo jo skade i alla ända
somma daga xxx somme meer
miste the thera folk oc stundom fleer
ä huart vt the aff byn taka
bönder thom sa bradlige raaka
The drapo thom strax i sama stundh
oc stodo fulfaa for liiff oc sundh

p 317
Tha the däner aat holwiden dragha
sa myken pramperan the haffua
mz basswnor bomber oc monga pipa
the finge ful snart bade grata oc flipa
the drogho ther fram i stora käte
oc hade sa monga vnderläte
huar sagde annan wy mage glade ridha
ty engen i suerige toor oss bidha
som the jn mot broton lade
herre eric nypertz sig mot thom skickat hade
han hade ösgöta mz sig meder
dänerna wisa ludde ey tes bädher
the vnfinge ther tha the glada gäste
thera poläxer oc pila a thom fräste
the röntes däner i sorg oc quidha
at suenske torde thom väl bidha
herre eric nypertz rörde sig tha som en man
ther bade hugga oc stinga kan
sa giordo oc the suenske fleer
at dänerna hop minskades tess meer
wid ijc [150] the ther dödha sla
oc riddara oc swena wordo fangne tha
en del aff konung cristierns radh
the andra flidde tha sa bradh
some löpa oc some ridha
ther torde tha engen suenska bidha
some hade vj [6] pila i sig some three
thom lyste tha mera grata än lee
man hörde thom tha huarken baswna eller pipa
huar annan tha til bacha slipa

p 318
then ene drog then andra fram
oc sagde hafua wnnet suerige i fändens nampn
Hade tha herre eggerd cromedike
waret herre eric nypertz like
tha the rögte igen for Rombleborg
han matte giort thom mera sorg
oc matte giort thom thz meen
at engen thera hade komet til konungen igen


Tha konungen fik at weta ther
hurw pa holfuiden gonget är
han sagde til the andra alla saman
jk sal daar ofuer in M valen dyfwels namen
the andra swara i kunna thz ey ända
j mage heller til röggia wända
oc draga snart at danmark igen
heller i fan her mere meen
the tydzke sworo oc om godes dodh
wy weren nj jn sulcher nodh
the tordo ey heller skogen naka
än the tordo i döden raka
the loto sig tha ey fortryta
at konung karl sin land oc slot väl nyta
som the förre mellen sig bytte
the lofuade gud the wordo thom qwitte
gud sende thom oc twa harda gäste
mz blodsot oc pestilencia han them freste
aff thenne sama store nödh
blef ther mongen aff them dödh
the tidzke ther strax fra konungen röcte

p 319
ä huat honom wäl eller ylla tögte
wy weren daren wy deden dat nicht eer
jn sueden komen wy nymmer meer
wy hebben hir vrunt vnde mage vorlaren
perde vnde harnisk hir ombaren
jch qwam hir mit hingste grote
nw most ich lopen van hir to vote
The danska sagde til konungen oc j thz synne
mz magt wy aldre suierge wynne
velen i her nw länger wara
tha vilia wy likwäl hemfara
thom wart ok tha for visso sagt
at konung karl kom draghande mz stora magt
siden the tha tedan yla
mellen halmstade oc ther ey mikit hwila
tha the jn aat halmstade dragha
vid C rossabara the mz sig hafua
ther sara oc sywke fördes aa
som huarken formato ride eller gaa
sidan the ther ofuer lade
myket folk af then hopen mist hade
thz sworo thera eghna ok sagde for vist
at then hopen hade xixc [1900] misth


Tha konung karl the brefuen hade
at västgöta sig fra honom sadhe
oc thz for visso sporde
at konung cristiern ey ofuer tiweden torde
vtan ville ofuer holfueden draga
konung karl tog sa saara mishaga

p 320
at biscopana giorde honom tolket swik
han viste ey for hwem at wakta sig
the han bästh trodde pa
beuiste honom tolka falshet tha
han märgte oc wäl then liste
at biscopana mz flerom sig foruiste
ty westen aldre hwem han skulle thro
vtan then ofuerste gud i hymerike boo
oc hans moder marie reen
som han ofta hade beskermat i tolchet meen
oc bad thom sig frälse aff then wonda
som honom war tha komen a handa
han plägde oc altid göra saa
nar honom kom nogor bedröfuelse pa
sidan forwaraden stocholm thz bäste han kunde
oc drog aat holfuiden i sama stunde
oc rögte tit mz alla magt
at wända the danske aff theres agt
tha han kom til holfuiden när
sporde han hurw thz ganget är
some waro grepne some slagne dödh
han tackade gud honom halp i then nödh


Tha konung cristiern sporde konung karl koma
tha röckte han tedan som för är sagt mz magt
konung karl almogen tha aatskilde
j wadstena han än dwälias vilde
oc redde ther strax vt en skara
herre tord bonde skulle thera höfuidzman wara
han war en vnger man sa röst

p 321
oc til sit liiff en hälade tröst
han war konungens faderbroder son näste
ty trodde han tha honom bäste
sit hofuesin fik han honom i ty
som han viste at fra honom ey fly
oc bad honom rida til lödesa ey seen
oc see om han finget ater igen
konungen wiste mesta borgarena vilia
the ville sig nödogt franen skilia
sa drog herre tord aff ther näst
aat lödesa huat han kunde mäst
konungen hade bud i thz synne
efter thure thureson som axewol hade ynne
herre thure kom tha han wäl viiste
thz konungen ey vet aff hans liiste
konungen sade honom hurw han hade änt
oc herre tord bonda til lödesa sänt
oc befol herre twre i höge mata
herre tord oc hans hofuesin pa axwold latha
ther mz foor herre thure ater heem
oc konungen strax aat stocholm igen


Tha screff konungen herre torde saa
efter herre thures rad alt sla oppa
ty at konungen tha for visso fan
at herre thure war honom en thro man
herre tordh tha at lödesa rykke
gud gaff ther konungen gode licke
herre tord kom wäl i staden thäre
oc grep the danska ther jnne äre

p 322
ther bläste oc rengde at nider slogh
tha herre tord aat lödesa drogh
som for dagen grydde oc natten ey ragte
herre tord thom op aff sompnen wagte
the waro sa glade the matte liffua
til fanga the sig gerna giffua
han fik ther lx mz theres hästa
riddara oc swena aff the bästa
ij [2] danska riddara fingo the täre
oc monga swena sa gode äre
the man thom til vesteraars i thz synne
the hade tog förre tänkt thz winne
ther mz the danska til vesteraars trafua
the swenska wäga thom tha illa behaga
tha the suenske komo ther jn sa waate
thom töckte thz kom them väl til mate
konung cristierns gode win oc myödh
the forgato snart bade sorg ok nödh
byssor spisning harnisk oc gode wäre
finge the suenske til bytes täre
Herre tord ther ena tasko fik
ther i fan han mongs forrädare swik
oc fan ther i bland annor breff
mongh the herre thure the danska screff
hurw han thera bästa veta ville
pa konung karls sidho the ludde ylle


Sidan dwalde here tord ey longa stunde
vtan redh til axewold huat han kunde
the komo ther op vidh iiij oc fäm

p 323
til tess the waro xxx män
herre thure hade ther xx flere
thz actade herre tord ey tess mere
om aftonen som the kal inbära
herre tord han sporde herre twre tära
om thz forrädelse han bedreff
tha han the danska sa tilscreff
oc grep han strax vidh hans hals
han hiölten hart for vtan fals
oc sagde styrer tw ey thetta kiiff
vist tha skal thz gälla tit liiff
herre thures swena sprungo op ther före
herre tordz forgato ey huat the hade göre
the slogho thom sa a hals oc nacka
the fängelse nywta togot til tacka
han grep herre thure tesse lunde
oc manaden til warnem i sama stunde
han lofuade wid äro i thz synne
aldre fara teden vtan her tordz mynne
swenana mande han en del til skara
somme vnten när her twre wara
siden scref han breff oc konungen sände
hurw thenna reesa war gan i ände
the forrädare brefuen senden oc han
som han i then taskan fan


Tha konungen vtaff vadstena droo
for han strax til örabro
han hade tha fonget noger breff
som her eringisle hustru danska screff

p 324
hurw the skulo aat opland fara
ok alt huar konung karl monde wara
oc hurw the biscopa mot konungen trätta
mongt sa dant forredelse hon i brefuit sätte
hon screff oc at thz waar tha tiit
at leggia aat opland all thera fliit
konungen lot hörana breffuet thär
sa at her eringisl war ther när
hon kunde ther ey a mote swara
thz monde joo henne gerning wara
Her eringisl lofuade for hona tha
konungen i stocholm ater faa
ther nest om xiiij dagha frest
vtan alla argha liist


Sidan biscopa giorde konungen tolken wadha
tog han sin län fra thom badha
oc screff til capitelen sa
bade aff strengnäs oc vpsala
nar han ville i stocholm wäre
at the waro oc tha täre
han screff oc sit rad i stadh
ther at möta sama dagh
the ij [2] biscopa fornempde
mz sin breff oc tiit tha stämpde
han var i stocholm sama ridh
the andra komo oc tha tidh
the biscopa bade tha om leyde
oc sagde the reddes stora feyde
the komo tha aa et papers breff

p 325
i hulket konungen thom leyde screff
for ville the ey ther a fara
vj [6] riddara for sig till gisla wara


Konungen gik i warfrugilstuga
thz töchte frw birgitte ylla dugha
herre eringisle hustru thz är
hon kom tha for retta tär
sa oc then ther brefuet hade fört
om then forrädelse for är hört
xij fribornemän konungen i nempden satte täre
sa oc hans radh ther waro näre
domen ofuer the forrädare gik
then brefuet förde stäglas fik
ffru birgitte the a elden döma
sa sates hon i hägte at göma
the biscopa for konungen komo täre
han lot tha ludha syna käre
hurw the hade giort honom bade
oc ville han aff riket forrade
thz ändades ther mz saa
at rikens rad oc capitelen lofuade tha
for bade biscopana täre
a konungens wärste aldre mer at wäre
oc thz myckla folket fra sig skilia
oc wara plat efter konungens vilia
thz lofuade oc sworo the biscopana bade
sa tog konungen thom til nadhe


Siden skynde sig konungen i alla stunde
at vestergotland som han snarast kunde

p 326
tha herre thure thz sporde
fulsnart han sig aff clostret forde
äro tha meer i hiärtad ey ladhe
än han förra bewiist hade
han lop till herre eggerd cromedike
ok viste wäl huar han fan sin like
xxiiij swena han mz sig hade
thom han quarra pa rumbleborg lade
Herre eggerd oc han i sama stunde
ridha aat danmarc huat the kunde
oc befolo thera swena slotted sa
engeledis lata konungen ther oppa
konungen viste ey huat her eggerd bedreff
hurw herre thure hade giort han honom screff
badh honom wara om i allla stunde
at han herre thure gripa kunde
Tha boden komo till rumbleborg täre
bade the forrädare bort ridhne äre
j vj [6] daga töfrade the smasuena ther waro
oc loton sidan til konungen fara


Tha konungen pa axewold är
herre tord bonde antworaden slotted tär
och befol honom wara höffitzman tha
och alla vesgötha fore sta
han bödh oc capitell aff skaara
alla tit til sin fara
oc kärde the forrädelse stark
at biscopen hillade konungen aff danmarc
J sama stund han thom badh

p 327
sätia en annan i biscops stad
the satte ther til en dandeman
herre peder laurensom sa het han
konungen bödh vid lydeno tha
biscopen aff biscopsdömit ey j [1] pening fa
lagmannen war oc til danmarc meder
han satte i hans stad en annan bäder


Pa axewlol konungen sporde
hurw the forrädare giorde
han redh teden i sama stunde
til jonecöping alt thz han kunde
the swena af huset lot han forsta
at han ville liggia a huset tha
The swarade ligge annorstadz i thetta sin
här thoro wy honom ey latha jn
herre eggerd forböd oss i höge mata
engelund konungen her oplata
om morgonen konungen for huset redh
oc beddes ther jn än samuledh
mz byssor oc pil the til honom skywta
sin kerlek munde han jlla nywta
stor thro han til herre eggerd sätte
a hurw ylla lönte han honom tätte
hans fiende spisade han öl oc brödh
oc beuiste sin herre tolka nödh
alla herre moga vel fara bära
for tolka forrädara ä hoo the ära
siden lot konungen thz bestalla
om kring slotted a sidher alla

p 328
at the ey skulle göre i landet men
oc redh sa sieluer til wadsteen
tha the hade iij viker ynne bit
konungen sände herre eric nypertz tit
han degtingade mz thom saa
herre thures swena skulle strax afga
oc alt thz the hade mist
skulle the fa igen for wist
tha the andre pa slotted forsta
at herre thures swena fra thom ga
the reddes tha for mere twinga
oc mz her eric sa degtinga
fa the ey vnsetting jnnan x dage neste
tha skolo the konungen fa thz fäste
huat herre eggerd ther pa tilhöra
frit skolo the thz teden föra
oc i frid en manad sidan wara
at the aff slottedh fara
the dagha sa forgingo
vnsetting the ey fingo
the antwordade konungen slotted frit
han tackade gud han war thz forrädelse quit
Thz war om sancti calixti tiidha
konungen munde til stocholm ridha
Efter gudz byrd xiiijc [1400] aar
fämtigi ok oppa thz andra thz waar

p 329
Hoo som alt skulle scriua här
thz forrädilse konung karl giort är
for sannind iac thz sigia vil
ther skulle mykit paper til
gud halp honom tog i alla stunde
at thera forräderi ey vinna kunde
Oc giorde honom stora nade saa
at han kunde sa mote staa
alla danska ok Norniske magt
oc alla the suenska forrädare agt
Saa oc the tydzka herre flere
oc the mykla tydzke sold däner hade mere
hade gudz nad ey sonderlige waret
thetta fordärff haden aldre vnfaret


Herre gren war skickade i alla ty
aff konung cristierns vegna i rotnaby
litid efter han tit komen är
tha for han til Aghaskär
mz xvj snäcker eller vid thz sinne
oc mente Ageskär at winne
han fik ther vel xxx sara oc döde
oc gladdes han sielf vnslap then nöde
Andra reso han i möre drog
vidh vjc [600] han mz sig tog

p 330
Herre göstaf karllson a kalmarnaa
mötte honom i wägen sa
herre gren fik hugg men han kunde bäre
en finger glömde han quarren täre
han miste ther l oc än fleer
faar han tolka resor meer
honom möter en tidh sa dant meen
han komber aldre lefwandes igen