This electronic version, distributed by Språkbanken, may only be used as a complement to the printed text, not as a substitute for it. It does not contain all the information of the printed edition nor has it been properly proof-read. It may, however, be useful for generating KWIC concordances etc.

Peder Månssons Bondakonst

[i tryck] jämte parallelltexter utgiven med inledning och kommentar av John Granlund. SFSS Bd 75. Uppsala 1983.
p 19

[Förspråk]
BONDOM

Adam och ewa föräldana baadhe brwtho bwdhordit äffther d[i]äffwllens raadhe oc
vthkastados aff losteliko paradiis thy ätandis äpleth willo wardha wiis Gwd
gaff affwer them träldommens lagh och alla theras barn til domma dagh J thin
änlitis sweth skal tw äta tith brödh lidhandis j wärldenne mykla nödh och tha
tw brwkar jordena til ath leffwa Tistil och torn skal hon tik geffwa Swa
böryade adam äffther gwdz bwdhord wärffwa sigh födho aff tässo jordh wtan
hwilkens brwkan jngen leffwa kan Swaa paffwa och konwnga som fatigaste man Thy
är aaker mans konsth affwer alla prisath oc kesara henne brwkado är bewisath
Hon är räthwis oc aff gwdy giffwin aff columella, palladio, och mangom
bescriffwin Thet skal allom wara kwnnogth och känth at swänskan är aff theras
böker wmwänth Men en jdhen jäghare mädh snara hwnda ffängtar och jäghar j
skogha oc lwnda kan ey al dywren gripa oc betha Swa kan jngen alla tessa
konstena vthletha som lydher pa aker och bonda jdh

p 20

thy hon är mangskona och obegriplika widh Faa bönder finnas j the konstenne
snälle än tha hwar brwkar äffther sin tilfälle oc ey haffwer aarsgangen sigh
altidh ens thy räghn äller solsken kombir til mens Lergha, saand, oc
swarthmwllena fetha hwrw hwar skal brwkas är konsth vetha Mange straffa jordena
och ärw syälwe onde gammalth ord sägs, tholkith är boo som bonde Häghren som ey
symmer vathnith straffar En lather bonder pa sin aker klaffar Nw liggia j
swärkie mang gotz ödhe som fordom waro vptakin mädh storo mödhe Stor stenröör
bewisa thet nogh affwer hwilken är växin willande skogh Somme säya the gotzen
lagdos ödhe aff myklo örlogh oc swarthom dödhe Fattas nw folk thet maa väl
föresees mädh almoghanom tärffwa höffwe mees Frwkthsammasta ärw swärikis finna
thy ganskans mangh barn födher hwar qwinna Sidhan föra the barnen til righa och
räffla hwilken skwllo föras til stokhlm och gäffla Wm konwngen thär pa strängh
förbodh giorde til tyska land jngen barnen föra tordhe thet waare swärike och
finland stor nytta mädh finnom brwkas selff och kopar hytta Än komme til
swärike finna yffnelika nogh som brwkado aaker och ryddo skogh och gaffwes them
frihet nokor aar pa ödhe gotzen thär skoghen staar thär mädh matte landith oc
kronan wphöyas och fatighom finnom mädh lön förnöyas Paa gotz oc aakra pläga
vara stor trätta hwilkith konwngen matte snarlika rätta wm han giorde archiuium
pa grwnd oc äghwr

p 21

thär breffwen scriffwos oc gotzens läghwr thet händher breffwen brenna äller
borthkomma sidhan kombir trätta oc obewislika domma mästh bland härrana som
gotzen haffwa mera som rikith mällen sigh skiffta oc regera swa fara the offta
til härra dagha thär the skwllo rikesens ärande lagha oc trätta thär mästh vm
sina äghwr oc jord wm menigha mans bästa talas ey eth ordh tha alth är förtärth
som giordis j gengärdh swa skelyes the owener och redha til swärd oc respublica
är alstingis förglömdh biltogh lagdh oc aff allom fördomdh härrana aktha pa sin
gotz oc arff böndherna pa plogh aaker oc harff Män aktha oc besörya rikesens
besta ey wilya biscoppa mwnka äller prästa thär före liggher alth rikith j asko
oc rikesens fatabwr j wthländskas tasko Bonda konsth är ey enasth ärya oc saa
thy honom tilhörer mangh tingh förstaa Hästa, ko, so bij, gris, gaas, gether
paa faar, höns, änder, han skal vara vether yrther, trä, frwkth och elementh
wädherleken oc annath warj honom känth Al the tingh honom tarffwas ath wetha
finnas j tässo bok vm han läsande letha

Akermannen skal akta thetta 1

Akermannen skal haffwa try ting som är konstena. maktena. och vilyan, thy mädh
wilaynom oc maktenne


p 22

gör han sigh offtha storan skada, när han ey haffwer konstena, konsten gör
litit vtan maktena oc wilyan, Oc thy ransake oc wthspörye aff gamblom
akermannom all tilfälle oc afflop hwrw akren och bohagith skal styras til
affwel, men sidwänyan oc pröffwilsen bära prisith j allom konstom, oc jngen är
swa kloker j nokre konsth ath han ma jw fara willer, oc thy tarffwas läsa tessa
bokena til nokra rättilse, Än jdelikith arbede och wthrönilse gör honom rikan,
Jtem til en godhan bonda oc akerman tilhöre jdelika oc offta wm aarith gaa wm
kringh sina äghor oc aakra oc skodha jordena trän oc hwadh thär wäxer, oc wita
hwath som tyänar saa äller plantera j hwaryom stadhenom oc hwad tillfälle han
haffwer | pa bärgom. bakkom. dalom. skoghom. äller wathnom. strömom. ängiom.
fiskerj. och wedhningh:-

Köpa akra oc godz 2

Then akra oc godz wil köpa han skal tw tingh akta, ath thär är helsosampth
wädher til at boo, oc fruktsam jordh, Annars köpande är han ey wiss, thy arbeda
j ofrwktsammo jord är faanytta, Ey häller är got ath boo thär som är sywklitit
wädher. warj ey swa godh jordh äller aldra bästh, Thär

p 23

nästh är aktandis wm thär är godher wägher. goth wathn, oc godhe granna, oc
thär nästh see til ath han ey köpe swa storth godz ath han thet ey mäktar
brwka, Man skal prisa stora akra, oc smaa wäl brwka, thy ey är twäkandis ath en
lithen aker wäl brwkadher giffwer jw meer än en stoor illa tilreddher, Än
mattan thär wppa är ath han köpe swaa mykith han orkar brwka Jtem | för än
aakren äller godzeth köpes skal man offtha gaa wm kringh aather och fram
skodandis thet, thy hwar nokor är bristh synes ey mädh försto skodilsommen, tha
likowäl wm är akren skrindher oc bondhen triffewn kan han honom jw göra
fructsamman gödanis j mangskona matto,

Jordhmonen är treskona 3

Treskona matto haffwer sigh jordmonen som är, släth. bakka oc bergh, Slätten är
god när hon ey är alstingis jämpnhögh, wthan när hon lwtar til nokra sidhona,
bakken är godher när han är ey alstingis branther, och bärgith är goth när thet
är ey stenogth, wtan haffwer skogh oc gräs pa sigh wäxandis. Thär nästh är
skodandis wm jorden är feeth. skrind waath äller tör, Än tha likowel wil hwar
jordh haffwa sina särdelis sädh Än jngen

p 24

jordh är sämbre än the som är tör och skrindh, Än är jorden waath haffwandis
sma säff, tha graffwes dike at | hon kan törkas, Är skogher pa akrenom wäxin
fälles oc brennes, ärw stena samman kastis j rör. Är bräkne thet fördriffz mädh
dyngio, Jtem then jordh som är swarthmylla bär gärna godha sädh oc är frwktsam
oc teslikis graa jordh, Än tha likowäl skal jngen see äffther jordennas lith
thy han är owis thy aldra handa litir ärw godhe wm jorden är annars feeth, oc
thet pröffwes swa, Tak aff jordenne wp j handena oc stänk henne mädh wathn
walkandis som en deegh, oc lodhar hon tha samman som lim oc hengher widher
fingrana som tyära, oc wm hon kastas tha mot jordenne ey athskels, the ärw san
tekn at jordhen är feeth oc godh, Jtem pröffwes jorden mädh smakenom, Graffwes
wp en torffwa aff akrenom thär han synes wara sämsth oc läggis j eth glaserat
leer kar oc rent wathn thär wppa lates rörandis samman, och sidhan siles klar,
oc smakes, thy tolken smak haffwer jordhen, Jtem hwar som växer säff. rör.
langt gräs. triofolium, | slanträ oc ebulus thär är söth jordh thy the ey
annars wäxto thär, Oc ey ath ennasth är wthröndadis öfferst j jordenne wtan
jamwäl dywpth nedher, Til sädenna är nogh at hon är godh twa föther dywpth
nidher, Til trä planterande fira föther dywpth, När swa är ransakath tha brwkes
tryggelika, Jtem til ath äria oc plöya haffwes oxa the thär högth wp bära
hoffwodhen, Oc laghes oketh swa ath the dragha mädh halsenom oc ey mädh
hornommen, thy the ärw starkaren j brysteno oc halsenom än j hornommen, Och
then som äryer aller plöye göre ekke balk springandes affwer, rädhe oxana
heller mädh roop oc ordhom än mädh hwggom, läthe ey oxana hwila mith j forenne
för än the komma til akra

p 25

renena thär hwiles wm swa tarffwas, Jngen foor warj längre än tiwgw och
hwndrada föther, Ärye twärt pa bakkommen oc ey wpföre för oxannas lättilse, |
Jtem skrinde akren äryes ytersth j augusti maanath, oc swa resona äryes j
septembrj manath, oc saas tha jamdygn är widher xvj daghen j septembrj manath,
Än annor landh hafwa annan aars gangh:-

p 26

Gödha aakren 4

Then aker som skrindher är tarffwas gödhas, pa jämpno jordh myndre pa bakkommen
meer, pa slättenne warj viij föther mällen hwart las, pa bakkommen twa föther
myndre mellen Oc gödes tha manen är j afftäkth, thy tha wäxa ey ogräss j
sädena, Och strax dyngian är fördh pa akren

p 27

äryes strax nidher j jordena, annars dragher solen borth alla dygdena vm
dyngian törkas, Oc thy strös ey meer wth wm daghen än som strax nidher kan
äryas samma daghen Jtem wil tw saa akren wm hösthen tha gödis j septembrj
manadh, wil tw wm waaren saa honom tha föris dyngian wm wintren när affäkth är
oc ey wthspredis Jtem märkandis är ath gödhis akren jnthe | tha är han
förmykith kaller, gödhes han oc förmykith. tha är han förmykith hether oc
bränner sädhena oc thy är bätre gödha offta och litith, än ena reso förmykith,
Jtem then aker som waather är tarffwas meer gödas än then som är tör. Jtem
haffwer tw jkke dyngio, tha tak dy aff moswm oc kärrom oc för pa aakrana oc
thet gör samma frwkth som dyngia,

Oxana förwaris swa 5

Ta oxana haffwa draghit oc lösas gnides oc strykes wäl halsen oc ryggen theras
mädh handommen, oc wpdrage alla stadz wäl skinneth fran ryggenom ey lantandis
thet lodha widher ryggen thy then sywkkdommen är them ganskans ondher

p 28

som kallas hwdbända oc ärw the mykith hethe tha latis ey til ath ätha för än
the wenda ather ath flämtha oc swetten är bortagangin, oc giffwes them litith j
sänder äta oc swa meer oc meer, sidan gifwes them drikka, oc swa giffwes them
nogh ätha oc rökthes wäll:-

Time til ath ärya 6

Fethe akra oc linder som länghe holla wäskona skw[l]a äryas wp tha yrtherna oc
gräsith är wäxith tha likowäl fär än the ga til fröö oc skwla the äryas trangth
swa döö gräsrötherna, Oc skal bondhen förwara ath akren bliffwer wäl aardher at
drängiana läggia ekke balka, Än mädh synenne kan bonden thet ey finna thy
mwllen spredis öffwer alth, oc thy skal han haffwa ena stangh oc ga affwer
akren pröffwandis wm han findher balka stötandis mädh stangenne Jtem then aker
äller jordh som altid är natwrlika waather skal äryas wp äffther xiij daghen j
aprili maanadh, oc swa äryes andra resona widher xxiij daghen j junij maanadh,
och swa tridya resona vidher försthe daghen j septembrj manadh, Oc thet är
merkiandis ath akren äryes ey j regn wädher äller

p 29

waather, oc ey saas tha dimba och wäska faller äffther nokra torko thy ath
öffwersth är jorden waath oc nedhan j tör, oc thet som | nidher wändes swa kan
ey torkas alt arith, oc the jorden bliffwer oqwämelik til ath saa oc ofrwktsam
j try aar, Oc thy aktes medelmatta j jordenne til ath ärya ath hon är ey
alstingis tör, oc ey alstingis waath, thy är hon alstingis tör, tha brytas wp
stora bwtha aff jordenne, är hon waath tha klemes hon, oxana fördärffwas och
nidermere alffwen wpwendis aff jordenne som litith dogher oc alt gaar illa:_

p 30

Sädes thime är 7

Sädhes thime til rogh oc hwethe är fran xxiij daghen j säptembrj mandadh oc xxx
dagha thär äffther, thy xv dagha för än winthren böryas oc allan winthren, oc
swa xv dagha äffther winthren skal jngen wis akerman saa ärya äller planthera
nokor trä äller hwgga them som skwla wara bärandis, Än tha likowäl j sommom
landom thär waath jord är ma wäl för saas än xxiij daghen kombir j septembrj
manath wppa thet ath sädhen kan rotha sigh för | än frostith oc wintren kombir,
Oc än tha at säden rotath warder förwaris tha likowäl ath dywpa forer göras
affwer akren ath wathnith kan löpa aff ath sädhen dränkis ey, oc göris the
dywpo forerna mange wth wm akra renana, Somme säya ath goth är sa akren th han
är waather ath thet gangher thes snararen til wäxth, oc thy för än rägn kombir
ätha fogla oc myror sädhena ganskans mykith

p 31


Hwrw mykit saas pa akren 8

En aaker som haffwer ccxl föther pa längdena, oc cxx föther pa breddena kallas
jugerum, Är han fether tha wil han haffwa fira skeppor hwethe äller rogh, är
han ey fether, fäm skäppor, J ena skeppo ga xliiij skalapwnd hwethe, Tha
likowäl wil tessen matthan ey altid äller allom stahom saas ens, thy wm hösthen
saas rwmmaren, wm waren trangaren, j dalommen rwmmaren, pa bakkommen trangaren,
Jtem stark lerjordh bär gärna rogh, lös mwl bär wäl bywgh, oc hon wil / liggia
hwarth annath aar j trädho, Jtem skrindher aker skal saas tynth annars gör han
smaa ax oc thom, saas han tynth tha waxa flere straa aff hwaryo korneno, Än
hösth sädern är altid bätre än waar sädhen, Ey är mokoth til atskelnad

p 32

pa natwrennas wägna mellen waar rogh äller winther hwete som nokre gissa, wtan
saas thet ena som thet andra oc wäxer, Stwndom hendher ath jordhen giffwer aff
sigh salta äller beska vesko tha sädhen gaar j ax oc sidhan bliffwer thet jnthe
körnth Oc then akren är merkiandis oc botandis j swa matto, Strös dwffwo skarn
affwer allan then akren oc äryes nidher oc göris dywpa forer ath wathnith kan
wäl afflöpa, Stwndom hendher ath tha sädhen är waxen kombir en wanskilse ath
rötherna bithas aff nidhre j jordenne oc falna, Thär til Takes the yrthen som
wäxer pa taken oc är feeth oc tyok kallas pa swensko | trolla syror stötis oc
blandis mädh wathn oc thär j läggis sädhen ena nath för än hon saas, Somme
haffwa andra beskheth blandadha mädh wathn slaa pa jordena, thy marka bitha
röterna aff Jtem hwetith än tha thet är hwitaren tha likowäl är roghen tyngre,
Thet hwethe som saas tre resor j watha jordh sidhan wändis thet j rogh, Jtem
thär biwgh saas pa akren wardher jorden thär äffther mykith skrindh, En aaker
som kallas jwgerum wil haffwa fäm skäppor bywgh, Biwg tha thet mognar skal
snarlika skäras wp thy thet faller gärna aff axen, oc akren läggis sidan eth
aar j trädho äller gödhas, Panicum oc milium är twäskona sädh som brwkas j
walandh oc görs brödh, Milium kallas pa swensko hers, the wilya haffwa lösa
jordh äller sand thär nokor är wäska, oc saas wm vaaren ey mykith tiokth, thy
ogräs oc yrther som wäxa j bland skwla wpryskias,
p 33

{LatinSida}
p 34


Aff ärtom Bönom 9


Lupini ärw ärther brede och beske hwar the saas förbätras akren mykith oc
gödhes besth aff them, the wara lenge ath gömas. The torffwa ey stora
tilredilse hwar the skwla saas oc saas wm hösthen ath the rotas för än fröstith
kombir, Gömas the öffwer winthren, tha läggis thär törth är oc röker kombir til
them, the wilya saas j lösa oc rödha jordh, Jugerum taker tio skäppor til sädh,
Jtem fasoli ärw andre ärther the saas j trädho oc fetha jordh, Aff them taker
jugerum fira skäppor, Teslikes ärter The wilya haffwa lösa jordh och wäsko,
Jugerum taker aff ärtom tre skäppor, Bönor wilya saas j fetha och gödda jordh,
äller pa trädho thär sidlänth är oc affwan kombir nokor wäska, Oc för än äryes
saas bönorna ath the komma langt nidher j jordena oc sidhan tilredis then akren
Än thär som frösth är skal böno akren jnthe harffwas, Jugerum taker sex /
skeppor bönor, Bätre är ath saa bönor wm hösthen än wm waaren. Än hwath heller
bönor saas hösth äller waar skwla saas tha manen är xv dagha gammal äller xiiij
Än tha the kwnna ey strax nidher äryas, somme plägha them stöpa litith til
förna. Lentes är enahanda sma ärther flate skelo the saas tha manen är halff
wexen til han wardher xij dagha gammal, tha j lätta oc lösa jordh, äller j feta
oc törra jordh, Oc the lentes blandes mädh törro dyngyo fira äller fäm dagha
för än the saas liggiandis oc sidhan saas tha löpa the snart vp oc bliffwa
store, Jugerum takerr litit meer än ena skeppo, Ena handa sma marka som kallas
curculiones plägha ätha lentes, oc thet botes swa När läntes ärw trwskne oc
rensade tha lätes j eth kar mädh wathn oc the lentes som ärw tomme flytha wppe,
The gode som gaa til bothnen torkes j solenne, och dyggies mädh

p 35

starko ätikkio oc gnidhes oc röris, oc när the ärv torre | gömes j tättom
karom, somme göma them blandadha mädh asko, Linum höör hwar thet saas
fördarffwar akren, thet wil haffwa feta jord och nokoth watha, saas wm hösthen
j octobrj manath, Jugerum taker otta skäppor, Somme saa thet j skrinda jord oc
thäs trangaren thet saas thes grannaren bliffwa thaagarna, Somme saa lin wm
waren oc thio skäppor pa jugerum, Cicer ärw ärteslagh saas j godha jord wm
waaren, jugerum taker tre skeppor, Jtem hamper wil haffwa starka feta oc gödda
jordh slätta och waatha oc dywpth äryas nidher, Jtem roffwor oc hälinga wilya
haffwa lösa oc fetha jordh oc helsth swidyo, stwndom wändis napus j rofwor, oc
rofwor j napos thet är j hälinga när the saas j twänne aar en stadz:-
p 36

{LatinSida}
p 37


Ängia til höö brwkas 10

Gamblom ängiom kombir til ath the ey kwnna bära gräss, thy mos wäxer pa them,
thär til ärw thesse böther Gödhes änghen wäl, oc föris höö smölker | thär wppa,
mere hyälper thet at aska strös wppa ängena, thär mosit är, thy hon dräper
mosith, Än tha aldra best är ath ärya äller plöya vp alla ängena oc harffwes
jämpth j gen oc saas eth aar wm swa takkis, oc höö skal slaas för än thet
gräsit bliffwer alstingis mogith:-

Skära korn oc hwethe 11

Hwethe korn äller rogh wpskäris för än kornen bliffwa hardh, thy the mogna wäl
sidhan skwrith är och wpfyllas, mange bidha äffther ath thet skal mognas wäl oc
göra sigh thär mädh skadha, thy axen falla aff oc fogla ätha en deell, oc rägn
kombir etc

p 38

Gaardzmestarens jdh 12

Lättelika förestander oc styre hwar bondhe sith bohagh thär litith är Men thär
storth bohag är som är j härra gaardhom oc clostrwm tarffwas haffwa en
gaardzmestara thär regera skal hionen oc arbedis folkith j allom gärningom,
Then gaardzmestaren skal ey wara förmykith wngher och ey förmykith gammal, Är |
han mykith wngher tha försma androm ath lydha honom oc han haffwer ey
wthrönilse som tarffwas j gärningommen, Är han oc förmykith gammal tha
försmaas han oc han orkar ey wara när och se hwath som brwkas, oc wnge ärw
glömske oc gamble ärw lamme, Än aldren fran xxx aar oc til lx är thär til
qwämer wm annar sywkdom ey krenker nokon, Then som skal wara gaardzmestare skal
wara snyäller oc förstanda sigh j bohagsens gärninga swa ath han kan lära sina
wndersatta j hwath arbedhe han them skikkar, och kwnna syälffwer göra thet han
them biwdher, thy honom bör lära andra oc ey läras aff androm, Somlige finnas
the som ärw fwlbordelike j bohagsens arbedhe oc thär j mestarmen, Men til ath
regera folkith oc hionen haffwa the jnga snille äller förstand, thy the ärw
annath hwarth förmykith strenge äller förmykith mille, oc thär aff kombir
offtha skadhe, Han skal altidh merkia til hwadh gärningh hwarth hion är
qwämasth, thy somme haffwa mer aff konstenne, somme meer aff starkhetenne, | oc
far nokor willer j sinne gärningh, tha skal gardzmestaren kwnna thet straffa
och rätta til sin stadga som thet bör, Gwlsmedz. skomakares. grytogywtaras
ämbethe äller annor tolken ärw snart lärdh, Men gardzmestaras ämbethe är swa
with oc obegripelikith oc thy är thet wandsampth ath kwnna, oc jnge ärw mestara
som thet androm lära

p 39

oc jnge teslikes finnas som tyäna til at lära thet ämbethith, Hwilken som skal
wara gardzmestare oc sta för storan affwel oc hanteringh, han skal ey älska ga
j gästabwdh, fly drykkenskap oc mykin söffn, thy the tinghen bortaka idelika
athwakth, han skal ey wara bwndhen mädh nokrom likamens älskog thy han kan
jnthe annath tänkia wthan the han älska, Gaardzmestaren skal försth waka oc
wpkalla hionen och snarlika skynda them pa arbedith ey lathlika kommandis äller
gangandis mädh them swa som soffwandis, Thy bätre är ens idhens mans arbede än
tyo mannas som lathlika göra sina gärning Oc thy försth wm morgonen skal
gardzmestaren mädh godhom ordom tala til folkith swa som skyndadis them til ena
stridh ath the brwka sig manligha Oc nar han seer nokor throthna tha thake hans
anbodh oc arbedhe ena stwndh lätandis then andra sig hwila säyandis sidhan swa
skal tw göra, Oc när qwellen kombir tha fölye them hem latandis jngen äffther
bliffwa oc hemkommandis lathe hwaryom faa sina födho oc tarff, ey gangandis tha
fran them j sith hws, Är nokor sargader äller sywker skipe then läkedom oc
lathe jngom fattas math oc dryk oc äthe syälffwer j theras närwarw Wm högtidis
dagha giffwes allom nokot enkannelikith til kosth, Wm helga daghana gange oc
skodhe anbwdhen oc see ath hwar nokor är bristh, oc thär som ey arbedas mädh
gömes, twa resor hwar maanadh ransakes oc räknes al anbwdh oc sänga klädhe, swa
haffwa the räddoga nokoth bortkomma, Tilstädye ey göra nya gangostigha affwer
akra äller ängia. äller sätia ny raa merke, Sälye jnthe aff afflenom wthan
härrans with oc wilya, Älske the som ärv | idelike godhe oc troghne, oc them
göre nokoth til wilya, förlathe them som glömske oc lathe ärw ey warandis them
förmykith grymmer

p 40

och hardher, oc haffwe sigh swa ath the honom heller oc meer älska, än rädhas,
wthan rädas honom förtörna, En ondh menniskia regeras aldrigh bäther än
daghlika förwaris oc halles swa ath hon far ey tilfälle ath göra onth oc när
hon är tröth haffwer ätith kan jnthe annath begära wthan hwilo oc soffwa,
Gardzmestaren höre gärna annars raadh oc wthwälye thet bästh synes,
Gardzmestaren lathe sigh ey winna mädh nokre miströsth tha han haffwer böryath
nokra gerningh, Oc när han findher sigh ey haffwa brwkat thet han skulle j
hwaryom thima. räkne sigh ey ath ensasth haffwa förtappath then thiman. wtan
häller alth aarith, thy thet som ey görs j rättom thima j hans ämbethe är
bothalösth oc aller arsgangen är affagadher wordhen thy hymmelsens lopp regeras
oc ey drags til ryggya:-
p 41

{LatinSida}
p 42

{LatinSida}
p 43

Gaardzmestaren skal framdelis aktha oc ransaka hwath affwel kan göras oc hallas
härranom til winningh wthan wm kringh akrana mädh jäkth. dywragardhom. fiskrj
oc fiskedammom mädh noth näth snaror oc gilre, oc alskona fänath wpfostra thär
ärw hematamme som är stoodh. oxa. faar. gether. swin höns gäs oc bij, Oc skal
tölken boskaper wäl triffwas tarffwas ath the faa goth wathn drikka, thy aff
ondo vatne tilkombir offtha fänadenom mykyn sywkdom, Oc thy watnith är
menniskionne til osäyelika manga nyttor oc gawgn. wil jak här aff wathneno
nokoth scriffwa:-

Graffwa brönna 14

Hwar ey ärw rynnande ypne kellor tarffwas graffwa brönna, Oc tha letis fösth wp
hwar nokor aadra gar nidhre j jordhenne j tolko matto, Wm sommaren för än solen
wpganger gak wth pa markena oc lägh tik nidher pa jordena swa ath hakan är när
jordenne oc se wth mädh jordhenne östher | Oc hwar tw tha seer ath wpgaar een
dagh som en lithen röker ther merk stadhen thy ther är aadra nidre j jordenne
oc wathn, ther graff, Än tha likowäl är aktandis hwath jord ther är, thy j leer
jordh är ey wäl smakande wathn oc ther är lithen aadra, j sandh jordh är lithen
adra, J swartho jordh oc stenoge är goth wathn oc wndy bärghom stora aadhror oc
kalth wathn paa slätther ther ofrwkthsam jordh är skal man finna salthkällor,
Annor thekn ärw til ath letha wathn j jordenne, ther som wäxer smaa säff,
pileträ. äleträ. smaa röör. äller edera, ther är wathn Jtem annarledis

p 44

wpletes wathn swa, Gaffwes en hwla j jordena fäm föther bredh oc swa dywp oc j
the hwlona wm qwellen hwelffwes eth bekken äller mwllögh smorth alth jnnan mädh
olyo, oc swa läggis riis oc qwistha affwan pa hwlona oc jordh affwan pa
qwistana, Wm morgonen takes op the mwllöghen oc haffwer hon j sigh mykla droppa
oc dagh tha är ther wathn aadhra, Jtem annarledis, Tak eth obrenth leerkar oc
säth swa nidher j the hwlona som mwllögena, oc wm thet bothna oc faller wm |
| nattena ther är wathn adhra Jtem annars, läggis en wllafäth nidher j the
hwlona wm nattena affwertäkt oc wm han haffwer j sigh mykith wathn wthwridandis
wm morgonen wptaken tha är thär god aadra, Jtem göris en eldh j the hwlona, och
är thet swa thär gaar aff mykyn dimba oc waather röker sidhen eldhen är slwken
tha är thär aadra, tha graff brönnen, oc tha hälsth probera thetta nordhan wndy
bärghom äller bakkom thy thär är söthare oc yffnelikaren aadror thy the wändas
fran solennas hitha Jtem förwarandis är thär som brönna graffwas ath thär är
ikke j jordhenne brennesteen, alwn. äller lim, thy the giffwa aff sigh en rök
oc foktogheth ath the som graffwa githa ey andath oc wthan the snarlika fly wp
thär the graffwa bliffwa the strax dödhe aff qwaff, Oc thet pröffwas swa,
sätyes eth lyws äller lykta nidher j hwlona thär the graffwa, slwkna hon tha är
thär tolken anghe oc röker, slwknar hon ey tha är thär ey rädhandis,
Än kan ey annar stadz finnas wathn wthan / thär tolken aange är tha graffwes en
dywp grop äller hwla pa hwäryo twa sidor wm thär brännen skal wara. at then
angen thär wpgangher swa lenge the arbedha oc graffwa oc mwra brönnen, Wil
jorden falla tha stödhyes mädh brädy oc halles wppe stadhelika:-

Prober wathn 15
p 45

{LatinSida}
p 46

Räghn wathn är helsosampth thy thet är läth oc är wpdraghith aff mangom källom
oc mädh wädhreno giorth swbitilikith, wathn som heth löper wp aff jordenne är
thär som är brennesteen oc dogher till läkedom thär the sig badha j som haffwa
sywkdom aff myklo wäsko, som är widher viterbio, Än thet wathn som är j them
brönnom thär selff bergh, kopar äller annar malm bärgh ärw, är ganskans onth
til ath drikka, thy theth wthbläser aadrorna oc the thet drikka faa podaker,
Thet wathn som rindher aff kärrom är ey heller goth, wathnith skal wara klarth.
wälsmakandis. jnthe lwktha, Oc hwat man kan ekke probera godhetena mädh
synnene, tha ransake pa menniskiommen som thär boo wmkringh, wm the ärw | wäl
helbridge j mwnnenom, j hoffdeno, j lwngonne oc j brysteno, j blädronne äller j
bwkenom, thy är wathnit ont som the drikka tha haffwa mäst alle thär j sywkdom,

p 47

swa som en stadz j switzara land jak sa alle haffdo stora halsa aff thet wathn
thär är, Pröffwes swa, Tak eth blankth kopar kar messingx äller ten kar reenth.
oc stänk thär wppa aff the wathneno oc när thet staar swa, gör jngen rosth
äller karith bliffwer ey orenth thär aff tha är wathnit goth, Jtem sywdis aff
the watneno j enne reno grytho, oc sidhan helles saktelika aff thet öffwersta,
Finnes ey widher bothnen sandh äller jordh tha är wathnit goth, Jtem
menniskionnas likamme är lithen jordh oc thär är j mangskona wäska som är blod
myölk sweth thaara oc pis, swa är oc mangskona wäska j jordenne, och thy skwlle
swärkis rikes jnbyggiara mädh störsto akthwakth ransaka all wathn oc aadror j
swärike ath the thär matto finna salthkällor oc andra aadror rikeno til nytto
oc bestandh, oc salt aadhror skwla finnas pa slättom hedhom thär som jngen
skogher äller gräs wil wäxa, oc thär som fänadhen pläghar ätha dywpth
jordhena:-


Sansagor för bönderna 16
p 48

Härrans oc hwsbondans närwarilse är akersens triffnadh oc bätrilse, Jtem
jordennas lith är ey mykith aktandis, Jtem Nyböryath oc främad säd haffwer
jnthe hop äller tröst j sigh för än hon är vthrönth, Jtem j waatho jordh
förwärras säden snararen än j törro Jtem allt thet som standher j blomsther
hanteris äller hwggis jnthe Jtem the wnge ärw skwla göra arbedith oc the gamble
ärw skwla styra oc regera, Jtem är nokoth aff trämen skärandis thet göris för
än löffwith äller blomstrid vtspringer, Jtem försymas nokot görandis j
wmgardenom thet kan naplika förbätras thet aarith, Jtem thär heth oc törth land
är skwla ey wm sommaren grenana skäras aff winträm, Jtem thär starker winther
är bwaris vinträn mädh halm äller androm tingom, Jtem then grenen som girogt
waxer pa olyo thäm hwggis aff annars fördarffwar han alt träd, Jtem thär oaar
äller pestilencia är j landit fly snarlika thädhan, Jtem alla andre ärther saas
j törra jordh, Men bönor j vata jordh, Jtem hwilken som lather til lego sin
aker äller jord herrom äller them som nämsth haffwa thär sina jordh: then
älskar sin skadha. oc gör sig trätto, Jtem thet förgars som är jnnersth j
akrenom. wm thet ey / brwkas som ythersth är, Jtem alt hwete som saas j watha
jord äffther tridhye sädhena bliffwer rogh, Jtem try tingh ärw lika ondh. som
ärw. oaar. pestilencia. oc ondher granne, Jtem pa slätmarkenne wäxer yffnogaren
win, pa bärgommen bätre oc thy wthwälyom wi hwath heller wi wilyom haffwa thär
aff meer äller bätre, Jtem nödhen haffwer ey helga dagha, Jtem then raamoga
jord äryer oc lägger balk j mellen forerna. han förmenar frwkthena oc
vanfräydar aarsgangen, Jtem

p 49

ffrwktsammaren är en lithen aker wäl farin oc reddher än en stor illa oc
glömskelika farin, Jtem seer vinträd mädh ypno ögha honom som graffwer wm thet
tha bliffwer eth blinth hop til frwktena oc thy grawis när ögat är lykth ather,
Jtem twa föther dywp jord pröffwes godh til alla sädh, oc fira til all trä,
Jtem ransaka mykith tw mäktar saa at tw ey widherfrestar affwer thina makth,
Jtem thet som saas skal, wil ey wara meer än aar gammalt Jtem pa bakkommen
waxer starkaren säd än myndre oc färre skäppor, Jtem alth skal saas tha manen
är ny oc warma daga. annars wäxer thet ey väl Jtem then akren som vaather är.
tarffwas | meer gödas mädh dyngio. än then som är tör, Jtem all säd triffz
helst pa slättom akrom som wändas moth solenne Jtem är mykith aktande ath hwart
boskaps tingith oc anbodith skipas oc haffwer sith rwm thär thet skal sätias
när ey brwkas mädh the, som ärw vagna. plogha. yxer naffra. naghla rep sela
sadla och all annor, swa ath ey tarffwas spörya äller letha äffther them tha
som tarffwas, swa kan man sakna hwath som borto är tha rwmmith är tomth, oc
jnthe är fäghre än skikteligheten ey ath enast j bohagheno vtan jamwäl j allom
tingom oc stadgom oc ordhom oc gärnyngom som j wärldenne ärw brwkande:

Är haffwande maanadha
Qvinna 10
Hors 12
Koo 10
Geeth 5
Faar 5
Swin 4
Asne 12
Hynda 3

p 50

kläkker

Gaas 27
Höna 21 dagha.
Paffogel 27
Dwffwa

Far 9 Thet hwethe äller rogh som mals tört giffwer mere
Ador 10 myöl Än thet som stänkes oc wätis sammarörandis
Triticum 4 mädh salt vathn bliffwer hwith myöl oc bröd thär aff
Ordeum 5 bakath
Lupinus 8
Fasolus 4
Pisum 3
Faba 6 Skäppor skal saas pa jugerum, j ena skäppo gaa 44
skalapwnd hwete
Lens 1
Linum 9
Cicercula 3
Cicer 2 Jtem aff enne skäppo hwethe äller rogh bakas xxiiij
Vicia 7 skaalapwnd brödh
Eruus 4
Farrago 7
Silique 6
Siligo 4
Millium 4
Panicum 4 sextarij sas pa jugerum
Sesamum 4

Canapus skal saas rwmth swa at sex frö pa en firahörnottan fothz mon jordh
Smöryes oxa äller hästa mädh syälfläsk tha bita them ey bremsa äller mwggor,
Oc ey äta röttor thet läder som smörs mädh syälfläsk,

p 51

Göma fää j helbrigdho 17

Tak salth. klofflök. purlök. vinrutho bladh oc mirram en godhan hop aff hwaryo
stötis samman oc blandis mädh wathn oc thär aff giff allo fää tre dagha tha the
ärw fastandis vm waarthiman. oc swa bliffwa the helbrigdhe:- Wardher nokot få
sywkt tha giff the strax ätha eth raath hönsa ägh helth som thet är, och gör
thet j tree dagha, Sidhan stöth eth hoffwodh aff klofflök oc blandha thet mädh
eth halffth stop win oc giff the sywko fäno drikka, oc thet gör swa j tre dagha
tha thet är fastandis:-

Annar läkedom sywko fää 18

Tak eth ormskin som ormen är wthkrwpen aff. roghmyöl. oc salth. oc yrthena
serpilum oc stöth alth samman oc giff sywko fäno drikka blandath mädh win wm
hösthen oc sommaren:-

p 52

Ath faaren bliffwa ey skabboth 19

Tak olyo drägh. oc thet wathn som sodhne ärw j lupinj. thet ärw erther beske oc
bredhe, oc thär til mädh läth windrägh oc blandha alth thet wäl samman, och
sidhan tw haffwer klipth faaren smör them all samman mädh tesso blandnyngenne,
Oc läth them swa sthaa äller gaa oc swetthas j tree dagha, sidhan twaa them all
j haffz wathn, haffwer tw ey haffz wathn tha gör tik salth wathn mädh salth och
twa them thär mädh, oc tha bliffwa the ey skabboth, oc wllen wäxer thär äffther
bätre, oc muggor äller annar marker gör them ey sidhan omak Sammoledis ma oc
annar boskaper bewaras för skab. fä oc swin:-

Orm hwggith fää läkia 20

Tak win oc prwsta jn j näsoborona oc binth färskan swina träk wm then lymmen
som ormhwgen är:-

p 53

Är fää ledze ath ätha 21

Tak olyo drägh oc stenk wppa thet höö som tw giffwer fäno, nokot litit mädh
thet första, oc sidhan meer oc mer oc giffwe them syällan drikka j fira äller
fäm dagha blandandis j wathnith aff the olyo dräggenne, Thaa bliffwa the wäl
helbrigde:-

Fänadhen släktas 22

Thet fää som haffwer swarth horn oc ärw bredh mellen öghonen är goth til
släktas, getha släkth godh skal haffwa storan widhan bwk, got swina släkthe
skal wara högth oc langth pa kroppen oc stakkoth hoffwodh, oc tha kokor
fänadher skal affla och öxlas skal thet som han är enskylt haffwas j trätio
dagha oc giffwas nogh ätha, oc thet som hon är skal giffwas litith ätha för än
the släppas samman. thy the affla thes bäther, Hors gaar mädh sinne fructh xij
manada, | Koon mädh sinne fructh x manadha, Faar oc gether mädh sinne v
manadha, och Swinit fira manadha, oc lamben skolo dij iiij manadha, kyllingana
iij, oc grisana ij manadha modherena:-

Skälffwosot faa faaren 23

Naar tokoth faar standher oc haffwer jamlika mwnnen wppen oc pustar mädh
waathan aandha oc brindher heth wm allan likamen äller kroppen, thet är sant
teken ath thet haffwer skelffwosot, och läkes swa, Först twaas mädh wathn thet
faareth. sidhan smöryes mädh win oc olyo wärmpth samman, oc swepes nokot wm
thet faarith, oc giffwes warmpt vathn ath drikka, hyelper ey thet tha ypnes en
adhra j hoffdeno ath blodhit rindher nokoth wth oc swa wardher thet starkth ,

p 54

Faara släkthe goth kennes swa 24

Wädhrana skwlw haffwa framman j pannonne mykna wll, krokoth horn nidher til
halsen, rööd öghon äller | spräkloth swa ath wllen hänger affwer öghonen, bredh
öron, affwer brystith oc boghana oc ländena breedh, longa oc bredha rwmpo, oc
waktande är ath the ey haffwa swartha äller spräklottha twngo tha ärw the godhe
til släkth Jtem faarith skal haffwa widhan bwk, mykna wll oc blötha, oc longa
wm halsen, Än the faar som haffwa ey nogh wll wndy bwken ärw ey goth släkte

Faarahwsith haffwes 25

Farahwisth byggis langth oc ey breth äller höght oc swa ath thär bläser ey jn,
oc dören wändes til östher oc thet halles reenth pa golffwit fran wäsko, Thy
wäskan fördärffwa wllena. oc föterna. oc gör them skabbot, The wilya liggia
blöth, oc thy strös sma löffquista wm alth hwsith, The som födha äller öna
haffwes serdelis annath hws, Jtem wm morgonen nar the wthsläppas läthe them
ätha

p 55

wppa höghom bakkom oc bärghom thy tha är thär daggen, wm qwellen j dalommen, oc
tha hethe middagen är hwiles j skwgganom oc när the gaa oc bitha skwla the ey
wändha hoffwodith moth solenne, thy the haffwa blöth hoffwodh, oc äffther
middaghen giffwes them drikka ath enasth wm daghen ena reso, Jtem the hwseno
skwla ey the sma lamben liggia mädh mödherna thy the liggia them j häll, Jtem
fira manadha skwla lamben dij wm the skwla wardha godh oc tha the ärw fäm
manadha gammul skwla the gällas, Til wädhra gömes the som ärw aff the moderenne
som plägha yfftersth födha twillinga,

Gether haffwas 26

Gretha släkt skal wara wpfostradh aff enom hop som jampth oc samth haffwa
waridh wpfödh samman, och ey thär köpandis eth stykke oc thär annath, Jtem the
skwla haffwa longa ragh oc storan bwk, bokkana skwlo haffwa hwita ragh oc ey
stranga, stakkottan hals, Jtem gether anda ey gönom näs-

p 56

burona | som annor dywr, vthan heller gönom öronen dragha andhan, Jtem
gethahwsit wil wändas til nordhan oc golffwith wari steen oc wthan wäsko, Jtem
gether lostas bitha skoghen oc qwista oc ey pa slättom ängiom, the trä the
bitha wäxa ey gärna sidhan thy theras tändher haffwa the natwr, Gether ärw
aldrigh äller syällan helbrigde, oc thy är ey haffwande aff them stor hiord thy
sywkdommen fördarffwar them snararen när the ärw mange til samman,

Swina hyordh 27

Swina slagh merkes wara goth j thy ath swinen haffwa stora limma, förwtan
hoffwodith oc föterna, haffwandis en lith oc ey brokoth, ffagher j pannonne, oc
när söna plägha födha manga grisa j sändher, Swin losthas wara thär weska oc
orenth

p 57

är, om sommaren wilya the ätha bittidha oc senth oc ey wm daghen tha heth är,
wm | winthren wilya the ey ätha för än solen haffwer borth tidgath rimfrostit
Jtem ronana halles fran söna twa manadha för än the skwla affla, och skwla the
släppas samman fira manada för än waar thimen komber, thy son gaar mädh sinne
frukth fira manadha ox swa födhas grisana nar jordhen haffwer gräss oc the faa
ätha, och the börya grisa när the ärw tw aara gamble, swa öxlas the wel i syw
aar, Jtem jngen rone haffwes äldre än fira aar, Jtem grisana gaa mädh
modherenne twa manadha, och skelyes swa fran them, tha grisa the twa resor wm
arith, När the giffwa dij skwla the haffwa nogh ätha, oc twa resor drikka wm
daghen äffther x dagha magha möderna wthga aff lyonne ey langth borth fran
grisommen ath bitha, En modher födher ey wäl mer än otta | grisa til ath läggia
them wppa ath leffwa, Grise skula ey gällas for än the ärw sex manadha gamble,
grisom giffwes ätha hardh torkath hwete äller rogh, thy raath hwethe gör them
lösan bwk, til hwndradha söö ärw nogh x rona:-


Oxa oc ko släkthe 28

Goth koo släkthe merkes swa När the haffwa longan krop oc widhan swart horn,
bredha panno, stor öghon oc swarth, lwdhen öron, oc snarlika böghias j
ryggenom, ypna näsburwr, läpana maxan swarte tiokkan hals, oc framman nidher
aff halsenom hengi[a]ndis skinnith, bredha herdha oc ländher, longa rwmpa til
fötherna, mykit haar jrwmponne krylath samman, stakkot been, räth knä, ey
bredha föther, klöffwana ey wtspridas j gangenom, oc ey ligge en klöff pa andra
wtan warj jamlonge, skinneth

p 58

ey hwasth | äller harth ath taka wppa, lithen är besth swarther, thär nästh
rödher, thär nästh ysyotther, oc swa hwither, Jtem oxa oc kör lostas mästh ätha
thär skogher är oc byske, Jtem tywrana hallas särdelis fran könar j twa manada
oc giffwes them nogh ätha oc drikka förän the släppas samman til könar ath
affla, oc könar hallas en manath til förna giffwandis them litith ätha thy the
affla thes snararen, Jtem til sywtyo koor haffwes twa tywra en aars gamblan oc
annan twäggia aara gamblan, Jtem jngen koo skwlle kalffwa för än hon ware try
aar gammwl, oc swa ärw the frwktsamme j tyo aar, oc the ga mädh synne frwkth j
tyo manadha, oc skwla the waktas at the ey stangas äller slas. oc bethas thär
grönth oc wäska är, oc offtha löpa the swa för brems och mark ath frukthen
förgars oc thy hallas the särdelis j haghom jntäpthe, | Jtem skal oc strös
nokoth wndy them j baasen ath the liggia blöth, wm sommaren driffwes til wathn
twa resor, wm vinthren ena reso, Jtem the som kalffwa, faa ledzo ath ätha wthan
the faa goth höö, oc förwares fran köldh oc hwngher, thy thet gör them maghra,
Jtem kalffwana smaa ligge ey när moderenne. thy the liggia them häll, vtan
släppes til moderenna ath dij morgonen middaghen oc qwellen til thes the
bliffwa nokoth waxthe, Jtem golffwith j fähwsith halles renth för klöffwannas
skwl thy the offtha fwlna, kalffwen skal ey gällas för än han är twäggia aara
äller gräs, oc drikka morgon oc afftan.

p 59

Hesta oc Stoodh 29

Hwilken Stoodh äller Hesta wil halla han skal försth aktha wm aldhren, thy
yngre än try aar, oc äldre än tyo aar | dogha ey til stodh, Hestannas aller
kennes wppa tänderna, Thy när hesten wardher xxx manadha gammal thaa mister han
försth midyo tänderna, som ärw twa affwan oc twa nädhan, thet ärw fira
framtändher, Jtem tha han böryar fiärde arith mister han fira andra tändher som
thär nästh sithya twa affwan oc twa nädhan, Fämthe aarith böryande misther han
bethana thet ärw tändher som kallas caninj, och j syätthe areno wäxa alle
tändher swa ath j sywnde areno äro alle tändher fwlwäxne, Jtem när tändherna
ärw förnötthe oc bliffwa hole jnnan oc affwan öghonen är en hola och wndher
theslikes som ögonen waro jnswnken. tha haffwer hesthen sextan aar, öffwer
matto stora äller förmykit smaa hesta ärw ey godhe, thy medelmatthan är besth,
horsen skwlo haffwa storan bwk oc stora ländh, oc then samme hesthen som affla
skal, bör wara j allo matto wäl skapther oc fagher, Jtem när fölith haffwer
litith hoffwodh. wäl skikkada limma. swart öghon. widha näsbwror. smaa öron.
storan manstadh. oc manen böyes pa höghre sidhona. breth brysth. oc wpfylth,
bredh öffwer boghana. lithen bwk. kloffryggiath. oc jngomlwndhom rygtafflan
wpstandandis. widha oc krwsadha rwmpo. räth oc jämpn been, rwndh knä ey stor.
äller jnböydh, hardhan hooff, aadhror som synas

p 60

wm allan kroppen, the ärw godh tekn til ath wardha goder hesther, Teslikes när
han äther mädh andhrom fiktar wm ath ätha, löper mädh androm fiktar wm ath wara
främsth, äller mädh hyordhenne skal öffwer wathn wadher försth til och aktar ey
äffther androm, hestha wilya helsth ätha pa ängiom gräs. äller höö j stallenom,
Nar horsen haffwer folath giffwes them korn oc wathn twa resor hwan daghen, Til
ath affla är rätther thime mith i mars maanath thy hors gaar mädh sinne frukth
j tolff manadha oc thionde daghen, oc swa födes wnghen j rätthom tidh, Än the
föl som ey födas j rätthom tidh bliffwa maxan onyttogh, Thy är aktande när
rätther thime är oc släppes stodhesthen til twa resor wm daghen qwel oc morgon,
oc horseth är bindande en stadz Sidhan hon haffwer affladh bewares fran köldh
oc twnght arbedhe, oc stallen warj ey wäsko fwller. dörren oc windhögonen
stängis täth ather, oc förwaris ath eth hors ey slaa annath j stallenom, ey
giffwe them haffwandom förmykith ätha, oc ey förmykith sweltes, Nar wnghen är
föddher giffwes modherenne nogh ätha j tyo dagha, När föleth wardher | fäm
manadha gammalth. giffwes the ätha rogh myöl oc kly blandat mädh wathn oc
nokoth annath thet the lysther ath ätha, Jtem när thet wardher aars gammalth
giffwes the bywgh, oc takes ey fran modher myölkenne för än thet är tw aara
gammalth Oc tha thet staar när modherenne trakteres oc strykes offtha mädh
handommen swa bliffwer thet spakth oc ey stywghth , oc hengis besel thär när
som thet staar, oc rystes stwndom swa bliffwer thet wanth ath höra beslen
skalra, Oc stwndom legge en pilth offwan pa rygen aff fölith, oc när thet
bliffwer wanth thär til läthye pilthen sithya pa ryggenom swa tämyes thet
läntelika. när thet bliffwer try aara gammalth,

p 61

Jtem the hestha til örlogh skwlo haffwas tämyes thär til, andre til ath dragha,
andre til ath renna etc Än the som gällas bliffwa spakasth,

Hwnda släkth 30

Aff hwndom som tyäna til jäkth wil jak ey här scriffwa, Än hwndha som göma
skwla hyordena fran wlffwom oc dywrom skwla ey wara hwelpa förwnge oc ey
förmykit gamble, the skwlo wara fagre j pannonne starke oc store. swarth ögdhe.
swarthe wm läpana. hwassa oc langa bitha tha likowäl skylta mädh läpommen.
stoor hoffwod oc öron. tiokkan hals. räth been, stora föther oc högha hwilka
wthspridhas j gangenom stigandis pa them. hardha klöffwa oc krokotta. hälen
warj ey hardher äller som horn, wtan häller nokoth blöther. ryggen sithie ey
wp. äller nidher krokotther. fetha rwmpo.

p 62

grofft lywdh tha han göö. storan mwn. och hälsth hwitan lith thy han synes tha
j mörkeno som eth leyan, hyndorna skwla haffwa manga oc ey wdda pappa. Tolke
ärw godhe fähwnda, | Jthem giffwes hwndommen nogh ätha annars löpa the fran
hiordenne at letha sigh mat, bywgbrödh brwtith j myolk warj theras mather,
giffwes them ey ath ätha lamb äller annor faar som syälffdö oc wthkastas thy
the wänyas thär aff ath bitha lamben och ätha them wp, oc wända ey ather ath
göra skadha, giffwes them sod oc been ath bitha thy tändherna fästas thär aff
ok mwnnen ypnas meer, oc giffwes them ätha thär som hyordhen ligger ath the
thär wänyas bliffwa, Jtem wm waaren affla the oc gaa mädh synne frwkthe tre
manadha Aff hwelpommen nyföddom wthwäl them tik besth behagar, the andra
borthkasta, läggis blöth, j thywgw daga ypnas hwälpannas öghon, twaa manadha
bliffwe när moderenne, stwndom wthledes oc rethes til ath bitas swa bliffwa the
hwassaren thär aff, annars göras the lathe, Jtem wänyes til ath bindhas. Än
wilya the bita aff bondith tha giffwes them hwgh, Somme gella them ath the thes
myndre öffwergiffwa hiordena, somme wilya them ey gella thy the bliffwa tha
thes myndre hwasse oc diärffwe, Jtem göris oc brodhelse jernath them til wern
för androm hwndom oc wlffwom, Somme hawa flere och somme färre hwndha mädh
hiordenne, Än nok är en hwnd oc en täffwa thär ey ärw förmang odywr, oc tha ärw
the dyärffwren när the ärw badhe hon oc han samman
p 63

{LatinSida}
p 64

Än tha ath tilförna standher aff oxa oc koo släkth scriffwit, likowäl är
witandis ath theras kraffth oc dynne. haar oc lither offtha ärw oc bliffwa j
them äffther hymmelsens kraffth som jngiffz aff planetommen annars j thet
landskapith oc annars j eth annath somma stadz stoor. sommastadz smaa. |
sommastadz all hwith oc sommastadz all rödh. likowäl ärw the godh,

Tämya stwtha 32

Then tid som stwtana ärw än wnge oc sma är nyttogth them stryka offtha oc
hanthera oc bindha. swa bliffwer ey wandsamth thäm tämya Än ey är nyttogh them
tämya för än the haffwa try aar. ey heller äffte fäm aar. The som mykith yre
ärw

p 65

tämyes swaa, Haffwes eth hws rwmpth oc wthanföre ware en rwmmer aker ey gatwr
äller annor tränge swa ath när han skal wthledhas haffwer jnthe hindher, Oc
bindes starklika wm hornen mädh the reep som ärw sömath wm mädh wlskin thär
hornen bindas ath hornen ey fördarffwas j wngdommenom, När stwtana ärw bwndhne
ledh them wth oc binth them widher nokon paal swa ath the haffwa litith
slaktogh särdelis | hwar fran androm ath the ey räkkia samman, oc ärv the
mykith stygge tha läth them thär standa en dagh oc ena nath swa bliffwa the
spake oc sidhan strykes mädh handenne, sidhan bindes nokot widher honom at
draga, oc en gange före oc annar äffthe oc löses fran palenom, oc läres swa at
dragha nokoth litith första daghen oc bindhes stadhelika widher palen swa ath
the naplika faa röra hoffwodhen, oc när tw gaar til them gange altidh framman
ath them talandis blidelika til them, swa lära the känna them som skwla them
tämya Sidhan kla them j näsbwrwna swa lära the känna tik aff lwktenne, oc
strykes wm ryggen. wnder bwken. oc j lywskana at the bliffwa spake oc dragh wth
twngona oc stryk them salt j mwnnen, thet öffwa tre äller fira dagha oc the
bliffwa rolike, | Fyärdhe daghen lägh okith pa them, ok widher okith bindes
nokoth trää äller qwisther til ath dragha, oc stwndom thär til mädh bindes
nokoth twngth til at wthröna thera twlomodh Sidhan bindhes til ath dragha
nokoth thet som tyngre är oc swa ather tyngre til thes the bliffwa wane, oc swa
bindes til ärokroken tamme ath dragha the jordh som löös är, Än lättaren är ath
tämya en stwth bindandis honom widher en gamblan oxa som haffwer länge dragith.
oc swa läre han som wnger är aff them gambla. Somme göra eth aardher swa
wordith ath tre oxa dragha

p 66

thet til lika, oc swa sätyes stwthen mith mällen oc twa andre oxa tamme hwarya
sin wagen widher stwthen swa dragher han strax hwath häller han wil äller ey,
thy hans genstridogheth hyälper honom jnte thaa, Jtem somme stwta taka sig
okynne ath the läggia sig j forena ey wilandis dragha, oc somme slaa them thär
före, äller stinga them, oc bära eldh pa them oc hyälper jnthe, hwilkith the ey
skwla göra, wthan heller swälte them oc thet twingar them meer än hwg äller
slagh, oc thy binde honom thär strax alla fötherna ath han ey kan wpsta äller
borthga ath ätha, oc aff hwnger oc törsth twingadher thär liggiandis lägger han
sig

p 67

Sywkth fää 33

Tha sommaren är hether skal fääth liggia vthe pa markenne. oc thaa kalth
wardher j hwsommen,

p 68

bliffwer thet sywkth giffwes the salth oc yrtena som hether blindenäthlo pa
swensko thet är marwbium mädh olio oc ruto oc andra yrther kwnna rensa
jnälffwen j tre dagha giffwes hwar dagh eth stop, oc swa bliffwa the wel
helbridge, Äller som för är scriffwit | Fäno gör mykith onth thet the jäghas oc
wersth gör thet the wm sommaren, thy the faa lösan bwk thär aff, äller och
skelffwesoth, Jtem förwarandis är ath swin äller höns ey jngaa j oxa äller koo
baasen, thy thet som aff them kombir j fodher för oxa äller koo är them ether
ath the döö thär aff, oc enkannelika swina skarn gör pestilenciam fäno, oc tha
är tarfftelikith ath fääth skels ath längdan hwarth fran andro annars smitthas
hwarth aff andro, Är oc ey försymande ath giffwa them läkedom mädh nokra malna
yrther blandandis them mädh myöl oc wathn hällandis j halsen mädh eth horn tree
dagha, Oc enkannelika tak cassiam mirram oc rökilse likamykith b[l]andis oc
giffwes drikka mädh win äller gammalth öll, äller giwthes jn j näsbwrorna,
Dogher oc enkannelika thär til Dwdhra frö äller klinth stöth j | pwlwer oc
lätith j näsbwrona, Jtem Är en rooth lithen kallas consilginea oc wäxer nok j
bergommen oc är allom boskap helsosam hon wpgrawes oc nythies swa, Tak ena
messingx naall oc riffwes äller scriffwes mädh henne jnnan oc wthan pa örath
aff the sywko fäno en cirkil dwpt swa ath blodith wthgaar ath hwar cirkillen
swara moth androm, oc stingis swa eth hol mädh the messingx nalenne mith j
cirkillen oc j gömot thet holit jndragis the förnämda rothen swa fasth ath hon
ey kan wt falla oc swa dragx til then cirkillen oc rothena alth ether oc
sywkdom som fääth haffwer, oc swa wthfaller then cirkillen aff örano oc
bliffwer holl äffther oc fäth bliffwer frälsth aff pestilenciam, Jtem stöth
löffwen aff wisco

p 69

som växer j androm | träm oc blanda mädh win oc häll j näsbwrona, oc the
bliffwa frij aff sywkdommenom:-

p 70

Fää faa sywkdom Raamheth äller klwmse 34

När fäth räper, oc ramblar j bwkenom. ledze är ath ätha. senorna dräghas.
ögonen mörknas. oc jnthe drypia. oc jnthe mädh twngonne sleker sigh. tha
haffwer thet then sywkdommen som hether cruditas. oc läkies swaa Tak en hop aff
bladommen brassice the yrthennas oc lägh them j heth wathn swa ath the bliffwa
halff swdhen, oc strax wptakes oc giffwens ätha fäno mädh ätikkio, och then
daghen giffwes the inthe annath äta, oc faa böther, Jtem Andre plägha taka
löffwit aff lentisco. oc olyoträ iiij libras. och ena mark honagh oc blanda j
fira stop wathen oc lätha standa swa | ena nath wndher hymmellen, och thet
hella the j mwnnen, försth eth sin oc äpther en thima ather meer, och giffwa
the jnthe annath drikka j tree dagha oc the faa böthe, Än lägs thet j dölska oc
glömska oc jnthe görs til tässen sywkdommen som kallas paa swä[n]sko klwmse,
tha swäller bwken stoor. oc görs wärken jnwärtis. oc jnthe gither äthit. oc
röthar. oc ey gither standith en stadz. offta lägger sig oc wräker hoffwodit.
oc winkar rwmpona, Both thär til är tessen, Binth rwmpona harth widher laarith,
oc tak eth bocal win oc eth halffstop olyo rörandis samman oc gywth jn j mwnnen
oc jägha thet snarlika tw stenkasth. oc far thet ey tha both: tha skär wm kring
klöffwana oc smör thina hand wäl mädh olyo oc henne jnstik j arsen | pa thet
sywka fäth wthdrägandhe träkken, sidhan jägha thet annath

p 71

sin Hyälper ey thet tha tak twa marker pors strwken aff qwistommen mädh löffwit
oc blandis j warmth wathn oc gywthes j halsen, oc ypnes en adhra wndy rwmponne,
oc när hon haffwer nok rwnnith stämmes bindande före, Jtem annar läkedom, Tak
iij stop win äller gammalt öll. vj lod stötther klofflök oc giffwes drikka
warmth oc jäghes sidhan länghe, Jtem annar läkedom, tak iij lodh salth oc fira
äller fäm löka stötes sma, oc sywdis mädh honagh oc smör, oc lyonkith alth
jnlätis mädh eth klister j arsen, oc jäghes swa sidhan oc faar böther:-

p 72

Bwkwerk haffwer fää 35

Thet pröwas mädh thet tekn ath när fäth skither slemogth oc osmälth. | Läkedom
thär til är, Thak fämthan toppa aff gran trä som blöthe oc nywaxne ärw, oc swa
mangh ekeäple oc swa mykin gamblan osth som the förscriffno baadhen wägha oc
stötis samman oc blandis samman j gammalth öl äller win oc giffwes fäno j fira
dagha drikka oc giffwes jnthe annath drikka j twa dagha äller tre, oc giffwes
the pors fröö ätha oc yrthena affbroth gywthande thet j halsen, Är thet swa at
fäth far ey thär aff böther oc gither ey ätith. ögonen rinna oc näsorna, tha
brännes mädh eth heth järn framman j pannona jn til benith. oc skäris öronen
mädh kniffwom, Än saaren som ärw swa brendh när the börya läkias twaas mädh
koopis, oc the som skwren ärw läkias mädh tyärw strwkna thär wppa:-

p 73

Twngo soth haffwer fää 36

Fä plägar haffwa ledze oc gither ey ätith aff twngo soth, thy thär växer wm
kringh twngona sma spena, the skwlo klippas borth mädh enne sax, oc saaren thär
äffther gnides mädh klofflök oc salth samman stöth ganskans wäl oc sidhan
skölyes mwnnen mädh win äller gammalth öll, oc en thima thär äffther giffwes
gräs ätha, Än är thet swa ath fäth haffwer ey the twngo sottena. oc ey
bwkwerken wtan ath enasth är ledze ath äta, tha stötes klofflök mädh olyo äller
smör och lätes j näsbwrorna, och gnidhes käffthana jnwärtis mädh salt och
klofflök samman stöth. oc far böther,

Skälffesoth faa fäth 37

Nar fää haffwer skälffwo soth tha rinna ögonen. hoffwodit twnght, ögonen smaa.
mwnne[n] dreglar

p 74

langth. oc hardh andraräth, oc läkes swa, Halles jnne j hwseno en dagh oc
giffwes jnthe ätha, Annan daghen slass wp en aadhra wndy rwmponne Sidhan en
thima thär äffther giffes | nokra swdhna yrther mädh fethma ätha, oc helsth
yrthen brassica oc swa j fäm dagha för än nokoth annath giffz ätha, oc strykes
wm läppana mädh kalth wathn daglika oc giffwes smath höö ätha oc kalt wathen
drika, oc äffther fämthe daghen läthes wth aff hwsith etc

Hosto fangher fääth 38

Giffwes hostande fää bywgmyöl blandath mädh hakkath färst grääs oc färska
bönor, Jtem malin gran gryn blandes mädh warmpth wathn som en tyn wällingh oc
helles j halsen mädh eth horn, Är hostan gammal tha tak twa marker ysop oc lägh
j wathn swa mykith som twa kannor, oc sidhan stöthes then ysoppen, oc thär til
mädh latis sma malen gryn iij marker j thet wathnith at stöpas oc then stötte
ysoppen, occ thär aff helles daglika j halsen mädh eth horn, Jtem annar läkedom
Tak

p 75

pwrlöök oc | skär smaan oc blanda mädh olyo äller smör oc bywgmyöl oc giff
ätha, Jtem pwrlöka röther twagne wäl giffwes mädh hwethe myöl the fördriffwa
gambla hosto aff fää, när the giffwas them fastandom,

Böldher faangher fää 39

Böldherna hwgges oc twas mädh koopis warmpth. oc sidhan smöryes mädh tyäro oc
olyo äller gammalt ysther samman smälth oc bindhes wm böldena äller thär saarth
är

Haltar ffää 40

Nar fä haltar tha ransakes hwar thet kombir aff, oc see wm klöffwana, Stwndom
löper blodith nidher

p 76

och gör helto, oc wpstingis makliga aadhran mällen klöffwana mädh enom kniff,
ath blodhit wthrindher, oc sidhan bindhes thär widher salth oc ätikkia , oc
förwaris fothen fran wathn, swa ath han standher altidh tör, | Än kombir ekke
thet blodidh wth tha bolmar thet til war, oc tha skall fothen wmkringh skäras
oc rensas sidhan röres samman salth. olia och ätikkia oc smöryes thär mädh, och
sywdes samman gammalt ysther och bokka talgh mädh lika wikth oc bindis widher
oc läkes, Jtem kombir hälthan til aff seno wärk tha röris samman olya oc salth
oc smöryes knän. hammwlboghen oc benen gnydandis them wel thär mädh, Jtem
swälla knän tha tak linfrö oc stöth oc blandha mädh warmo ättikio bindandis wm
knän, Är thet swa ath wndher swolnadhen är nokoth roth äller wäska, tha take
swrdeegh äller bywgmyöl oc wekes mädh skärwathla oc bindhes wedher, och när
thet är nok rwthnath skäris wp oc wthlätis rwthith oc läkes som scriffwit är j
thet nämsta forscriffna capitulo, Äller stötte lilyo röther mädhe salth oc
binde widher, Äller blinde nätzlor stötis mädh salt oc bindis wider Aller
wärker när han är nyligan tilkommen läkes bästh mädh smorilsom wtan saar, Än
när han är gammal tha läkes mädh brennandom järnom, oc sidhan smöryes mädh
bokka talgh oc smör:-

p 77

Fanger fä scab. bithz aff galnom hwndom äller wlffwom 41

Stampe klofflök och gnidhes wpppa thär scabben är äller bitith är, Jtem stötis
brennesteen oc alwn oc blandis mädh ätikkio oc sywdis samman oc strykis
lionkith wppa j solenne tha läker thet skab, Jtem tör ekeäple stötis oc lätis
pa saren, Jtem sooth stöt oc siktath wätis oc blandis mädh the wäskonne aff
blinde nätlo läggis pa scab etc

p 78

Hwdbinde fanger fää 42

Hwbenda är en sywkdom som fää haffwer när hwdhen sither swa sträwogh oc harth
til ryggen ath naar | man taker kan ey fatha wm hwdhena äller henne röra fran
riffbenommen, oc then sywkdommen hendher nar fäth görs magherth aff longom
sywkdom, Äller aff myklo arbedhe swettogh kom thär som kalth war, Äller
arbedhade j rägn fför hwilko fää skal waktas bredhandis nokor klädhe pa them
tha the ärw swetthe, När the haffwa then sywkona tha sywdhes nokra yrther j
wathn oc twaas aller kroppen j solenne oc dräghis skinneth mädh handommen wth
fran kroppenom alth wm kringh, oc smörye kroppen mädh ysther oc talgh j solenna
oc swa far thet böther:-

Lwngo soth fanger fää 43

Afflwngonnas böldher fanger fä hosto oc görs magherth, oc far thet ey hyelp
bliffwer döth, Tak

p 79

pwrlök stötandis oc wthwridh wäskona thär aff, oc lika mykno olyo läth thär til
oc giffwes drikka mädh win äller gammalt öll. | nokra otta dagha, Jtem stwndom
bliffwer twngan swollen ath the githa ey ätith wtan standa oc flämtha. oc synes
som the hälto sigh jamligha paa andra sidhona, oc tha stik wp ena adhro j
mwnnenom affwan j gomonne at blodith wäl wthrindher oc sidhan giff the nokoth
äta thet som klenth är, oc läkes thet:-

Halsen swäller pa fää 44

Swäller halsen pa fääth aff arbedhe tha läth wth blodith aff örano rinna oc
swolnadhen förgaar, Äller stöt ena yrth som hether auia mädh salt oc binth
widher swolnadhen oc läkis, Jtem är halsen krokotter, tha aktis hwarth
hoffwodith krökis, oc wppa the andro sidhonne twarth moth slaas örath mädh enom
qwisth [s]waa ath thet börya swälla oc adhran synas oc hon stingis strax wp
mädh enom kniff oc blodith wäl wthrindher oc swa stande j hwseno twa dagha, |
Än är halsen swollen oc jnte krokotter tha wthlätis swa blodith aff badhom
öronen som saght är Jtem hardnar halsen

p 80

paa oxanom ath han ey gither lidith okith, tha tak blötha tyäro. oxa märgh.
bokka talgh. oc gammalt ysther lika wikth aff hwaryo och smältis rörandis
samman, twas försth halsen swollen mädh wathn och törkes wäl, Sidhan strykes
then smörilsen wppa oc gnides wäl oc swa äpter nokra dagha bliffwer färdoger,
Jtem twas halsen mädh kalth wathen oc smöryes halsen mädh selffslagh stöth oc
yrtenne auia, Än bästh är ath förwara ath then hardhnadhen ey wäxer pa oxans
hals oc haren borth falla, hwilkit ey annars skee wthan tha man arbedhar j
räghn äller mädh honom swetthan, och vm thet hende, tha haff stöttan gamblan
tegelstenen grannan som myöl, och för än tw löser oxana swettha fran okith
äller wata: strö aff | them stötta tegelstenom pa halsen, oc sidhan stryk smör
thär wppa,

p 81

Klöffwana bolna pa fää 45

Stingas äller hwggas klöffwana tha tak bek. ysther oc brennesten smältandis
samman, oc swep försth wll wm renan fothen som oc klöffwana oc brädh thet
förscriffna wppa fothen som saar är mädh eth heth järn oc j saarith, Än är
sarith stwngith wndy fothen oc litith holith, tha tarfwas thet wpskära större
oc jnbrädha thet förscrifna oc bindes en skoo thär wm för wätzko, oc twass mädh
ätikkio etc Jtem ärw fötherna förnötte tha twas mädh warpmth koopis, Sidhan
bren en kärffwa mädh törth riis pa jordenne, oc när elden är slwken lät oxan
standa mädh fötherna j the hetho askonne, oc mädh tyäro smör oc ysther samman
smält smöryes klöffwana etc

p 82


Boghen förrykther pa fää 46

Offta händer ath oxa förrykkia | sigh ath boghen gaar aff lidhenom, oc thaa är
blodhit läthandis wt aff them andra boghenom som ey är förräkther, Ärw badhe
thee främre boghana förräkthe thaa slas adhra wp pa baklaarommen,

Brythas hornen pa fä 47

Är horn affbrwith tha takes eth linneth klädy oc wätes j ätikkio salth oc olyo
äller smör och lindes wm kringh j tre dagha, ffiärdhe daghen blandis samman
tyära oc ysther lika mykit, oc skär en före bark äffther slwdhenom som hornith
är aff oc smöryes mädh the bländnyngenne wäl oc bindhes pa slwdhen, När thet
börya til ath läkias. tha gnidhes thär ju wppa slwdhen siktath sooth, Jtem när
saren ey röktas tha waxa thär marka jnne, oc the wthdriffwas swa, Häl kalt
wathn wm morgonen pa sarit, oc the wthfalla, | Äller blindenätlo som hether
marubium oc pwrlök stötandis oc lät thär til salt oc läth j sarith är rensath
tyäro ysther oc olyo smält samman oc smöryes pa sarith oc wthan wm kring at
flwghor bitha ey wm saarith oc läkis:-

p 83

Ormhwggith fää 48

Tak nywaxith bökelöff swa mykit som fäm marker oc stöth, och läth thär til win
oc olyo oc persa wth wäskona thär aff giffwandis them ormhwgna drikka, oc
löffwith aff the sammo träno stöth mädh salth oc binth thär etrith är hwggit oc
thet läker:-

Öghno soth fangher fää 49

Wathn oc honagh röris samman oc göris en deegh aff hwetemyöl oc läggis wm
ögonen, Jtem är nokor hwith hinna pa ögstenen. stöth salt wäl granth oc blandis
mädh honagh oc lätis här wppa: Jtem stöt pwlwer aff sepie skall oc blästh mädh
en penna jn j öghonen äther borth hynnona, Jtem

p 84

thet gör oc yrthen som kallas serpitum stöth oc blandat mädh salt oc jn lathen
j ögath, Jtem ärw ögonen rinnande tha blandhes samman vin honag oc myöl oc
[s]trykes affwan wm ögonen oc kindherna och wm öghna loken, oc när nokor wäska
äller honagh stryks swa. tha skal tyära mädh olyo strykas wm ögonen ath flwghor
göra ey wandha:-

Jghla fangher fä j mwnnen 50

Är igillen wppe j mwnnenom tha takis bort mädh handenne, Än är han nidre j
halsenom fästher tha hethe olyo oc läthe rinna mädh enne pipo äller rör nidher
paa honom oc strax faller han, Äller wärme ätikkio oc giwthe j halsen | oc
strax bliffwer igellen thär aff döder, Then läkedommen tiänar oc androm dywrwm
som faa öighla j sigh:-

p 85

Vänya ffä hem komma 51

Giffwes daghlika wm qwellen salt ath slikka allo fäno oc tha thet giffz bläses
j hornith, oc när the borto ärw än tha j skogenom komma strax hem löpandis thy
the wenta sigh faa salth, oc swa räknes all hiordhen

Marka j bwken fa kalffwana 52

Kalffwana faa marka j bwken thy the wäxa thär aff thi the orka ey smältha
mathen, thy stötes lupinj thet ärw ärther beyska, oc giffwes them mädh mathenom
äller drykkenom, Annar läkedom thär til Tak ysther en dell, oc tre dela ysop oc
blanda samman oc giff kalffwommen, Jtem marrubium tak oc stöth oc wridh wth
wäskona thär aff oc aff purlök. oc giff them drikka thet dödgar markana,

p 86

Gella kalffwa 53

Bätre är ey gälla kalffwen tha han är spädher, wthan heller klyffwa eth trä oc
klämma ballana oc swa läntelika ath the ga söndher oc jnthe saar bliffwer thär
äffthe, Oc när han bliffwer twäggia aara gammal j maanans afftäkt bindes then
kalffwen starklika, oc fattis ballana stadhelika mällen tw trää bindandis trän
swa ath ballana ärw wtan före trän, oc skäris swa eth holl pa hwan ballen oc
krammes vth, oc skäris ey alle borth wthan skäris swa ath ytherste delen aff
ballommen bliffwer sithiandis qwar widher senorna, swa rindher ey blodith
mykith, oc bliffwer sidhan altid widher sina diärffheth, Sidhan lägh siktadha
asko pa saren, oc giffwes honom litith ätha then daghen, oc ey mykit drikka,
maa ok tyära strykas pa sarith oc olya mädh askonne ath marka göra ey wanda swa
länge thet han wardher läkther aff saarommen:-

p 87

Wthwälya wädhra 54

Nar tw wilth wthwälya tik wädra til thin faar tha skalt tw ey ath enasth aktha
thet han är hwither oc haffwer en lith, wthan skodha ath goman j mwnnenom oc
twngan haffwa samma lith som wllen haffwer, Thy ärw the brokoth oc haffwa annan
lith, tha affla the aff sigh brokoth lamb oc ey alstingis godh, Theslikes wm
wllen är swarth skal oc j mwnnenom goman oc twngan wara swarth, Jtem wädhrana
som godhe ärw skwlw wara höghe pa benen, storan bwk oc wndhy honom mykla wl,
longa rwmpo oc wl, bredher j pannonne, stora balla, krokot horn tha ärw the
godhe, Jtem jak hördhe ath j barbaria ärw wädhra swa dana ath enast rwmpan
wägher xv besmara marker, oc när the gaa ath atha haffwa the giorth som lithen
waghn thär rwmpan ligger wppa,

p 88


Rökta ffaar 55
Faar githa aldra minsth lidith köldh, Jtem thär ffar skwla ga skal ey wara
hwasse törne bwska äller hwas trä ey yrtherna skräppor äller tisthla, thy
faaren bliffwa thär skabboth, thy hwasse bwska riffwa them oc wllen henger
ather j skogenom, oc snarborrana toka wllena Jtem the lamb tw wilth pa läggia
skwla wara aff the modher som ey är yngre än fira aar oc ey äldre än otta aar,
annars ärw the ey godh til fosther, Thetta diwrith tarffwas hiälp när the skwlw
födha sina frwkth, swa som qwinnom tarffwas hiälp, oc när lambith är föth
tarffwas thet wpresas oc läras til ath dij modher myölkena oc spenan, oc först
molkes nokoth borth pa markena annars skadar thet lambeno, sidhan stängis jnne
thet j hwseno mädh moderenne j twa dagha, Jtem faar ätha hälsth the yrther som
wäxa j mällen forerna thär akren är ardher | Jtem faaren fanga o cstwndom ledze
til ath ätha oc thy giffwes them salth wm qwällen thär the skwla drikka, oc
thär aff faa the losta badhe til ath äta ocdrikka, Jtem wm aarith tha kalth oc
räghn wädher är giffwes ey farwmmen drikka meer än ena reso wm daghen, Jtem
hördhen som them wakthar pa markenne skal ey ga langth fran hiordenne, ey kasta
äller slaa faaren, ey läggia sigh äller sithia pa markena, wtan jamlika sta
äller ga thi faaren haffwa ögonen altid wppa hördhan, oc akthe han ath nokoth
sigh ey glömer til baka fran hopenom oc bliffwer bortho Jtem fara hwsith skal
oc stwndom om arith rökias mädh brännande hiortahorn, äller brennande
qwinnohaar ath wm thär ware nokra etherfwlle marka jnne äller orma tha fly the
för them rökenom, Jtem til ath haffwa en wissan thima at klippa wllena kan ey
giffwas en tidh som

p 89

qwämer är j allom landom | men aktandis är at the ey klippas then tidh wm arith
när köldh oc frosth them kan twinga thy kiöldh orka the ey lidha:-

p 90


Faaren fanga pestilenciam 56

Tha driffwes borth paa andra mark oc skogha, oc thär skelyes j nokra hopa, thi
nar mathen oc wathnith wmskifftis för them bliffwa the ather karsk ok jäghes ey
förmykith j wäghenom

Faren fa skab 57

Mästh pläga faren twingas aff skab til hwilkith är läkedom scriffwen för j
tesse bokenne, thy skab kombir pa them när the ey twas mädh salth wathen

p 91

sidan the ärw klipth, Jtem när the klipth ga j törne bwskom oc riffwa sigh,
Jtem när the standa j them stall thär hestha äller asna haffwa standith oc
pissat oc mesth när the faa ey nogh ath äta, Oc nar skabben böryas paa them
kant tw swa förstanda, När the börya klaa sigh mädh hornommen, mädh fotommen. |
mädh tannommen, äller gnwgga sigh widher trän, oc när tw ser nokoth far thet
göra. strax tak oc klip aff wllena oc rensa hwdhena, annars smittas aller hopen
mädh skab, oc renses som förscriffwith är, Jtem annar läkedom til thet samma,
Tak odhyrth oc stöth oc wthkramma wäskona thär aff bladhommen oc blandha thär
til stöt salth granth swa thet tw haffwer ena godha stora ämbars grytho fwlla,
thet läth j eth leer kar oc täp wäl affwan mädh leer, oc thet säth nidher j
hestadyngiona som heth är och thär läth swa standa thet alt arith Sidan takis
wp, oc när nokot far wardher skabboth tha tak aff them läkedommenom nokoth oc
wärm j enne krwko lyonkith, oc försth gnwgga äller skwbba farith thär skabben
är mädh enom hwassom sten oc sidan stryk thär wppa thet warma j krwkonne är oc
läkis swa Jtem annar läkedom Tak menniskyos | pis, och glödga tegelstena
kastandis them j pissith swa offtha at pissit mynskas til tridywngen, sidan
blanda thär til lika mykna wäsko aff stötto odyrth, oc stötta leerkrwkor. oc
tyära. oc brent salt oc nokot aff brennesten stötter oc blandat alt samman
strykes wppa skabben oc läkes swa:-

p 92

Faaren fa skelffwo soth 58

Tha ypnes en aadhra j fotenom mellen twa klöffwa, Äller wndy ögonen, äller aff
öronen swa ath blodith rindher wäl wth oc swa läkyas:-

p 93


Faren fa worther 59
Stwndom fanga faaren en sywkdom swa ath thet wäxer pa them som andra wortor
äller kwlor wth harda som eth oxel, oc stwndom wäxer thär wppaa som annath
hwnda haar, thy wndher them wäxtenom är en marker, Oc thär wppa strykes tyära,
äller stötis samman alwn oc brennesten oc blandis | mädh ätikkio strykis wppa,
Äller stötis eth omogith söth äple mädh alwn oc lätis ätikkia thär til oc
läggis wppa then wäxten, Äller skrape rosthen aff nokrom messing thär wppa oc
gnidhe jn thet, Äller stöte brendh ekeäple mädh starkth win oc läggis wppa then
wäxten, Äller skäris warlika wmkringh then wäxthen mädh enom kniff swa ath then
wäxthen j sig sargas jnthe oc ey marken som thär wndy är thy thet thär aff
rindher är ether oc komber thet j sarith tha besmittar thet allan kroppen, Oc
när tw haffwer warlika skwrith wm kring tha dröp thär j hetan talgh mädh eno
brinnande lyws oc läkis swa:-

p 94

Faren faa lwngosoth 60

Tha faren fa ey nogh drikka faa the lwngosoth oc mesth wm sommaren oc läkes
swa, Giff fareno drikka starka ätikkio som mästh thet orka drikka, Äller tak
menniskios pis tre beghara oc wärm lionketh, oc | giwth in j wenstre näsbwrwna
mädh eth horn, oc teslikis smält jsther en beghare jngywth j mwnnen oc helis:-

Faaren faa hemmelskan eldh 61

Then eldhen säges wara oboteliken, och fangher försth honom eth far, thaa
besmittar thet alla hiordena, och tol jngen läkedom, wtan at enast getha myölk,
oc hon läggis thär wppa oc lenar then brendagan j fareno är

p 95


Faren faa galla soth 62

Gallen twingar faren mästh wm sommaren, Oc thär före giff fareno drikka
gammalth menniskios pis oc läkis.

Brytas benen söndher 63

Tak olyo oc wll oc win bindandis wm beneth oc spiälar wm kringh mädh oc swa
läkes benith ather:-

Faren swälla j bwkenom 64

En yrth är som hether sanguinaria händher thet swa at farith äther henne, tha
swäller bwken wth stor | oc draghs til mädh storo pino, oc giffwer ena fradho
aff mwnnenom illa lwktandis, Oc skal snarlika ypnas en adhra wndy rwmponne som
nämsth kan wider laren, oc en annar adhra j öffwersta läpanom j mwnnenom at
blodit wth

p 96

rindher wäl, Oc när faaren standa oc flämtha, tha skäre them j öronen oc före
them pa främada gräs,

Lamben fa skelffwo soth 65

Tha lätis ey til moderena at dij thy modheren wardher sywk aff them wthan
molkes moderen oc giffwes lambeno helfftena myölk oc helfftena rägn wathen
drikka, Äller giffwes them geta myölk drikka:-

Lamben fa sywko j mwnnen 66

Then sywkdommen kallas mentigo oc hendher lambom oc killingom när the wt komma
och ätha dagfwlt gräs hwilkit them ey tyänar när the dij thy mwnnen oc läpana
bliffwa skabbotte som the waro brende, läkies swa, Tak ysop oc salt lika

p 97

Gether 67

Bokken som haffwer wndy hakkone hengiandis twa spena är bästher til släkt,
widhan krop. tiok laar. tiokkan hals stoor öron. litith hofwodh. longa rag thy
han skal oc klippas som wllen aff farommen, Jtem bokken fäm ara gammal är ey
godher til ath affla,Geterna pröwas gode mädh the tekn som scriffwin ärw wm
bokken, oc när the hafwa stor jwffwer oc nogh myölk, Thaa tessen dywren afflas
j stormlikith wädher slag oc rägn tha fa the al horn, när the afflas j stadogth
fagert wädher bliffwa the kwlloth, Än bokken som kwllotter är wardher
nyttogaren, | Tessen diwren gether skwlo affla j nouembrij manadh oc waktis för
frosth, swa födha the när waren kombir, Jtem getahwsith skal wara hallabärg
äller stenlakth, thy gether wilya jnthe

p 98

haffwa wndy segh liggiandis, oc hördhen halle hwsith renth fran wäsko thy hon
gör them onth, oc haffwes ey j eno hws meer än hwndradha gether, Gether födha
öfferst twillinga, oc stwndom tre, Oc gethen eth aars gammal födher, Än
killingana äthes äller sälyes, thy til at wpfostra til släkth dogher ey wthan
aff moderenne som är j tridye aar gammal oc äffther otta aar är ey moderen
doghxe, Jtem geth hörden skal wara diärffwer til at gaa bärgh törne oc tranga
skoga mädh getommen:-

p 99

Läkedom til gether 68

Annor dywr när nokor sy[w]kdom twingar them tha ga the länge oc dwjna oc warda
swoltin, Än getherna ath enasth tha thee ärw fethe oc kaathe hastelika och
bradhelika falla swa som alle j sänder | Hwilketh them plägar henda aff thet
ath the ätha förmykith, Oc när en äller annar bliffwer swa död, tha strax
oförtöffwath läth wth blodith aff them allom samman, oc giff them jnthe ätha j
en dagh, Jtem kombir them til nokor annar sywkdom tha giff them ätha rörwas
skwrin j syönom oc rägn wathn drikka, Äller sälye allan hopen borth ath the
komma pa främat gräs, Äller slaktes oc saltes alle, oc nokoth thär äfther köpes
ny hiordh, Jtem när nokor geth haffwer annan sywkdom serdelis tha läkes swa som
förscriffwit stander wm faaren, Jtem när hwdhen wthbläses oc swäller. tha skär
wndy boghen gönom hwdena tha rindher thär wth then onda veskan, oc swa smöryes
sarith mädh tyäro oc läkis,

p 100

Göra ostha 69

Ey är försymande göra osta aff miölkenne them som kor far oc gether haffwa, Oc
skwlo the göras af fetho | oc ganskans färsko myölk, oc löper hon samman mädh
löpe aff kalffwom kiddom äller lambom, Äller mädh fikona myölk som rindher aff
the träno färsko när thet skärs, Äller oc mädh andra yrther, Tha likowäl skal
myölken litith warmas pa rena glödher wthan rök, oc strax hon är löpnadh
myölken wptakis osten oc läggis j osthkarith, thy thet wardhar mästh ath
skärwathlen kristhas wäl fran osthenom oc snarlika, oc än tha ath han är
krammadher mykit wäl wth j ysthningennne. likowäl skwlw nokor twngh tingh äller
stena lägias pa osthen som är j ystkareno ath then wäskan wth twingas, sidhan
saltis ganskkans wäl oc läggis ather twnght wppa honom ath wthdraga wäskona,
sidan ather saltis mädh törkat salt oc läggis ather twngth wppa, Sidhan osthen
haffer swa warith offta saltadher j nyo dagha skölyes mädh renth wathen oc
lägis j skwggan at torkas pa spiäla ey swa ath | en osther rörer then andra, oc
nar han är nokot törkadher tha säties en stadz thär ey är blasande wäder oc
brädhe wm kringh honom, swa bliffwer han ekke hologher. ey försalther oc tör.
Thy hologher bliffwer osthen nar han ey krammas wäl j yusthningenne, salther wm
han ey mattelika salthas, oc tör, wm solen honom torka mykith, Jtem somme taka
yrther och stötha oc wridha wäskona j mjölk-

p 101

ena för än hon löpnas oc göra gröna ostha, oc giffwa them smak swa som them
täkkis mädh yrtommen

p 102

Swin fa skälffwo soth 70

Naar swinith gaar oc haller hoffwdit twärth borth pa andra sidhona. oc när the
skwla ätha falla bradelika wm kwl, thet ärw tekn til ath swinith hafffwer
skälffwo soth, oc tha aktis pa hwilka sidona hoffwodith krökis widher thet gar,
oc pa thet andra örath twärth moth wthlatis blodith. oc täslikis aff rwmponne |
Än rwmpan slaas försth mädh enom qwisth ath hon swäller oc sidhan hwggis aff tw
finger när larommen, oc när blodith är nogh lwpith bindhes före oc halles swa
en dagh jnne hwseno, oc giffwes tha drikka warmt wathn rörth thär j bywgh myöl

Swinith swäller j halsenom 71

Tha är en adhra ypnandis wndy twnogonne ath blodith wthkombir ocsidhan thet
haffwer rwnnith gnidis mwnnen mädh granth salth oc hwte myöl blandath oc far
böther, Jtem tak syältraan oc

p 103

gywth j halsen mädh eno horne oc läggis trä stikkor wm halsen bindandis wm
kringh mädh enom lindha:-

Swin faa wämilse 72

Swin fa wämilse al samman ath the wilya jnthe äta. wthan liggia pa markenne oc
soffwa, När all hiordhen gör thet. tha köris jn j hwsith. oc giffwes jnthe
drikka j en | dagh oc ey ätha, Then andra daghen gnwggis tör malyrth oc blandis
j wathn giffwandis them drikka sidhan spy the oc bliffwa rensade jnwärtis, thär
äffter giffwes them färska bönor äller annat til ath ätha oc salth oc warmpth
wathn at drikka, Än swin githa aldra wärsth lidith torsth oc thy skal swinith
wara widher wathnit wm sommaren ath thet faar lögha sig oc drikka Annars far
thet lwngo soth. Oc lwngo soth läkis mädh enne rooth som hether consiligo sath
gönom örath oc scriffwit en kredz wm kringh mädh ene messings naal aff hwilko
för scriffwit är:-

p 104

Aff hwndom regerandom 73

Hwilken tyänare är swa älskelighen oc tro sinom herra som en hwndher. hwilken
wäktare är swa oförswmelighen som hwndhen, äller hwilken swa diärfflika
beskermar sin herra, | Hwnden waktar gardhen. frwktena. folkith oc fänadhen,
Eth hwnda släkthe är gaardhwara. annath hiordhwara Tridhie til jekth, Til förna
är scriffwith aff fähwnda, nw fölyer här aff gardhwara, thy the ärw moth
mäniskios ondsko skikkade, oc the skwlo wara swarthe ath thywfwen kan honom
ekke see j mörkeno, the hwndana skwlw wara firskwthne ey longe äller stäkkotte,
stor hoffwod. hengiande öron. swarth äller goll ögon. breth oc lwdith brysth.
boghana oc laaren feeth. stakkotta rwmpo oc widha föther, tolke ärw godhe
gardhwara, Ey skwla the wara förmykith säffwe, oc ey förmykith grymme, oc altid
skwla the wara hwasse moth främadhom. ey skella äffther hwims äller jnthe Oc
thetta giffwer

p 105

them ey alth natwren wthan the skwla oc enkannelika tämias här til j
opfödilsommen Jtem fäähwnden tarffwas ey wara swa snar som jäghara hwnden, oc
ey swa seen som gardhwaren, wtan haffwe thär j | eth medel, Jtem hwndom
tilstädhies ey affla äller blandas för än the ärw ars gamble, thy the thär aff
fördarfwas Jtem förste kwllen som födis kastes bort thy han dogher jnthe, Hwnda
affla oc födha til nyo aar gammal wardher äffther tyo aar doga the jnthe,
Hwelpana lätis ey wth wtan til moderena ath leka, sidhan bindes alla dagha j
länkior oc wm nattena släppes löse, Jtem lätis hwelpana aldrig dij andra wthan
sina egna modher, oc äffther fira maanadh giffwes them getha myölk, Jtem
giffwes them nampn stakkoth hälsth mädh twa sillabas, Jtem en sena äller aadhra
wäxer j allas hwndas rwmpom til ytersta ändhan affwer all lidamothen, oc the
senan skäris aff när hwelpen är firetyto dagha gammal, tha bliffwer then hwnden
aldrigh galin som mange bliffwa:-

p 106

Hwnda läkedom 74

Offta hendher at flwgor äta wm | sommaren öronen aff hwndomme, och thär moth
sywdes samman tyära och swina ysther oc dröpes pa öronen oc mädh them
läkedomenom falla borth flatta som wäxa widher öronen, thy the ärw ey rykkiande
borth mädh handommen thy thet bolnar thär äffther

p 107

Hwnda haffwa loppor 75

Tak kwmino oc swa mykith veratrum til wikth oc stötis samman oc blandis mädh
wathn oc smöryes pa hwndana oc swa fly lopporna:-

Hwnda fa skab 76

Tak cithisi oc sesamj likamykith oc stöth samman oc blanda mädh tyäro oc stryk
pa thär skabben är oc läkis.

Salta köth oc fläsk 77

Jak twäkar ey wm ath hwart land haffwer jw nokon enkanneliken sidh til ath
saltha oc bewara köth etc Nw then tidh oxa faar äller soo skall slaktas. tha
halles jnne stängth en dagh til förna

p 108

oc giffwes jnthe drikka swa bliffwer kötith thes mera | törth, oc slaktath wth
skäris well benen särdelis fran kötheno tha blifwer thet thes waraktogaren,
sidhan salthas mädh ey förgrano salthe, oc mäst thär som nokor been ärw j
köteno läggandis pa eth bordh at ryggiona wendas til bordith, oc läg thär
affwan wppa storan twnga äller stena swa ath al wäska wth twingas, Tridie
daghen thär äffther tak borth then twngan oc stenana oc mädh handommen gnidh
alth kötith, oc sidhan saltha thet mädh granno salthe oc gnid jdelika wm nokoth
är thet tik twäkar at gönom saltas kan, äffther tolff dagha wptak kötith
ristandis saltith aff, oc sköl kötith mädh fristh wathn oc hengis wädhrith ath
torkas äller j rök, thet skal swa saltas tha manen är j affäkth om wintren,
Jtem somme skalla harith aff swinommen oc somme swidha thet aff oc somme fla
hwdena aff, oc är alth lika goth:-

Asna hiord til affwel 78

Asnen skal wara stor mädh widhan bwk, ey mykith gammal oc starker, the äta
gerna saadhfor oc kly, Asna affla oc göra frwkth hwarth annath aar fosther,
och the födha sina frwkth j tolffthe maanadhenom gangandis mädh henne, tha asna
moderen är haffwandis sparis henne j arbedeno, oc wngen ga mädh moderenne oc
dij eth aar, sidhan, wänyes aff oc bindes mädh grimo, tridie aarith tämyes til
ath arbedha bära oc dragha:-


p 109

Aff mwla 79

Mwla wardha j twenne matto som är när hesthen affla mädh asna moderenne. äller
asnen mädh horseno

p 110

oc stwndom mädh tywrenom, oc tha asna moderen haffwer föth, latis vngen til at
dij horsith ath han far mera oc yffnogha myölk, oc giffwes hö oc korn äta Jtem
the mwla som fostras gangandis j kärrwm faa blötan hoff oc bätre är at the
ganga pa bärghom, Tha asnen afflar mädh horseno byggis en stad swa ath han star
högth wppe, oc bindis hon stadelika för honom latandis honom försth fa
wpwäkkilse aff asna moderenne oc hon takis borth wndan honom,

Hönor ärw godhe til affwel 80

The hönor ärw frwkthsamme som ärw brwne äller swarthe och mörkgraa til
fädhrannas lith, Än the som ärw hwithe äller dragha mykith til hwitan lith ärw
ey frwktsamme äller liffaktoghe, oc haffwes ey til fosther, The bönor som skwla
liggia ok kläkkia wngana skwla wara store oc haffwa stor brysth. stor hoffwod.
oc standande oc skinande kamb pa hoffwodit. oc hwith öron, oc widhan krop. oc
wdda täär pa fotommen, the swaa ärw skipadhe ärw yppast til foster oc
enkannelika när the haffwa fäm thär. oc spora stora. oc ärw swa som högfärdoghe
ey

p 111

wilyandis tilstädya hananom stigha wppa sigh, Än the pläga offtha riffwa
söndher äggen mädh sporommen tha the liggia: Jtem hanen wthläyes then som
jamlika oc offtha wil stigha pa hönorna haffwandis swa dana lith som hönorna
tilscriffwit är oc wdda pa tänar, oc högher pa benen, oc högan | blodhrödhan oc
standande kamb. ey hengiande krokoth. rödh äller swart öghon. stäkottan oc
krokkottan näb. hwitasta öron. oc wndher kynningana hängiande hwith rödhe. swa
som jnbögdhe widher. oc mangskona lither skinande pa halsenom nidher
hängi[a]nde pa kroppen. tykoth brysth oc köthfwlth oc täslikes laaren. langa
winga, twädobladan styärt. bredher affwer ryggen. tyok ben ey mykith longh.
starka spora. och mykith högfärdogher til at winna segher. gladher oc waker.
til ath wärya oc förwara hönorna diärffwer. dristogher til ath hwgga en orm j
häl tolke ärw godhe til släkth oc fosther:-

p 112

Hönsa hwsith 81

Byggis hönsahwsith swa ath thet är wethandis dören til östher nor oc stande när
stekarhwsith äller annath hws aff hwilko kombir röker jn j hönsahwsith, thy
röken är hönsom | mykith helsosambir, Jtem Haffwandes twhwndrath höns wakthes
aff enne qwinno oc röktes, Ok byggis hönsa hwsith j tre skifftadha kamara mädh
brädhy oc trappor sma thär hönsen kwnna wpga wm qwellen pa vaghlana til ath
soffwa oc hwila sigh oc eldhen giffwe röken thär jn, Jtem hwar kammaren warj
tolff föther longher oc tolff högher. oc ey wthan sex föther bredher, Oc mangh
fönsther warj paa wäggiommen ath lywsith kombir til them oc ath the kwnna
wthkomma oc jn thaa tidhen är Jtem skikkes wmkringh widher wäggiana rwm thär
hönorna skwla wärpa äller liggia oc kläkkia j hwilken rwm the kwnna lättelika
jnstigha ey flyghande thär til annars brytha the äggen mädh fotommen Jtem ey
bekommer hönsom wäl ath sithya pa fiölom ath soffwa thi the faa footh ool oc
sywkdom aff sinom eghnom träk, oc byggis valhla aff slindottom träm ey trindom
| thy när hönsen hoppa

p 113

sätyandis sigh pa then trinda waghlan fästha sigh ey wthan falla, oc hwar
waghlen warj twa föther fran androm Jtem thär hönsen skwlo ga halles renth oc
renses offtha oc bewares torth alth hwsith, wthan före haffwes renth wathn j
eno leer kar thär the skwla drikka aff, oc thär the skwlw ätha aff laghes swa
ath enasth kan hoffwodhen jn komma annars göra the thet alth orenth som the
skwlo ätha oc drikka, oc triffwas tha ey wäl,

p 114

Hönsa mathen 82

Hönom giffwes korn. ärther äller hwethekly oc myöl rörth samman mädh wathn som
en degher, Jtem löffwith oc fructen aff eno trä som kallas cythisi täkkes
mykith hönom ätha, Jtem wm morgonen oc qwellen giffwes them allom math som
wtheganga wm daghen. Jtem | wm kringh hwsen widher wäggiana haffwes liggiande
tör mwl oc aska thär hönorna kwnne sig badha jnnan oc rensa fyädhrana, Jtem the
hönor som jnne stängde ärw skwlo haffwa tre resor math wm daghen, Oc räth
prowentha til hwarya höno ärw fira cyathi thet är fira skala mädh korn til dagx
kosth än the skalana ärw smaa, oc skwla the thär til mädh haffwa rwm thär thee
kwnna löpa oc sigh förlostha, Än är ekke then them waktar härranom tro oc
hönorna dyre til ath sälyas, tha är lithen winnigh pa tessen fosthren,

p 115

Göma oc läggia ägh 83

Wm waren plägha hönorna mästh werpa böryandis j januarij manath oc giffwes them
yffnelika äta halffswidith bywgh, oc är aktande ath the haffwa rena badhla thär
the skwla wärpa oc renan halm, oc | then halmen wmskiftis offta oc läggis j gen
färsker halm, thy loppor oc marka sankas thär j. oc twingar hönorna, Jtem när
ägghen ärw worpen sankes daghlika samman och wptakes oc gömes swa bliffwa the
färsk, äller läggis wndher them som skwla liggia oc kläkkia Än ärw äggen äldre
än tyo dagha sidhan the ärw worpen tha dogha the ey ath läggia wndher, Jtem
tilstädyes ey allom hönom liggia som wilya, thy the wnga hönorna skwla wärpa,
oc the som äldre ärw skwla liggia, Oc the begärilsen som the haffwa til ath
liggia borthtaks aff them när en fyädher säths gönom hönonnas näsbwror, Än the
hönor som wäl haffwa tilförna wpfostrath sina kyklinga haffwes til ath liggia,
Än somme sönderbrytha ägghen oc them ätha wp. oc jnthe göma | wngana, tholka
doga ey at läggia Jtem strax the ärw kläkthe tha lätis kyklingana fran twam
äller trem hönom til ena oc hon them wpfostra thy hon tha ey än kan strax känna
sina wnga, tha likowäl haffwe the samma ey flere än xxx wnga ath fostra, Jtem
äggen som

p 116

wndy läggias warj altid wdda at taleth, j janwarij manad läggis wndi xv äg, j
mars manad xix äg, j aprili xxj Oc swa mangh tädhan j fran allan sommaren jn
til octobrj manath kombir maga läggias wndy, oc sidhan dogher ey ath läggia
wndy, thy the sidhan läggias döö aff köldh när the kläkkias, Jtem aktande är
ath maanen är ny haffwandis tyo dagha fran tändilsommen jn til xv dagha tha
äggen skwla läggias wndy thy tha är besthe tidhen, | oc swa kläkkias the ather
tha annath ny kombir, thy xxi dagha tarffwas hönor liggia oc kläkkia wngana, Än
paahönor oc gäs liggia oc kläkkia jnnan xxvij dagha, Jtem aff longom oc hwassom
äggiom warda hana oc aff stäkkottom oc kronglottom wardha hönor kläkthe, Jtem
badlana thär the skwla liggia skwlo wara j rolikom rwmmom och stadhom, oc
renses wäl badlana för än äggen läggias, oc halmen thär j skal läggias rökes
först mädh brennesten oc tyry trä rök, oc swa göris badillen til j hol ath
äggen ey wth falla när hönan wth äller jn stigher, Jtem somme plägha läggia
klofflök och jern spika j redhan mädh säyandis ath tha skal ey tordon skadha
äggiommen, Jtem läggis mathen oc drykken harth när redhanom ath hönan skal ekke
länge wara aff äggiommen ath the kald wardha, oc tha hönorna affstiga ath ätha,
tha wmwändhe äggen then them wakthar mädh handommen | ath the jamlika kwnno all
warmna oc qwekna, än tha ath hönan them mädh fotommen plägar wmwända sielff, oc
är nokoth söndher trodhith thet takj borth, Jtem nar xxj dagha ärw förlidhna
tha see ath wm kyklingana haffwa brwtith äggen söndher mädh näbbommen wilyandis
wth, oc lydes til wm the pipa j äggiommen thy offtha ärw ägskalana swa tyokka
oc hardhe ath the orka ey brytha sig wth,

p 117

oc tha skal then them röktar wpbrytha äggit oc taka them wth oc läggia wndher
hönona, thy pipa the ey tha xxj daga ärw förlwpne tha är jnghen kyklingher j
äggeno, oc tarffwas thaa ey längher hönonne liggia, Jtem kyklinghen skal wara
en dagh wndy moderenne sidhan han är wthkommen wtan math äller dryk. Sidhan
takes alle kyklingana oc sätyes affwan pa eth resil äller korgh, oc wndher
rökes mädh pwlleyo qwistha brennandis them thy thet förtaker theras sywkdom oc
skab Sidhan stängis nokorstadz jnne när modherenne oc giffes them äta myölgröth
swdnan aff bywgmyöl oc wathn, oc städyes them ey at langth wth löpa äller ätha
thet som raath är, oc förwaris fran ormom thy orma blasther dräper them alla oc
ty skal hwsith offtha rökias mädh mirram. äller brenth hiorthahorn. äller
galbano, äller mädh brenth qwinno haar oc tha kan ey orma blasther them skadha,
oc är withandis ath the thola ey mykin hitha oc ey heller mykla köld wthan
midha mattho, Jtem äffther xl dagha magha the wth släppas ath löpa hwar them
täkkis, Än til förna skwla the traktheras som barn, oc skwla borth rykkias
fyädhrana wndher siärtenom oc mällen lasaren thy the wardha orene aff träkkenom
oc skarpna oc swa täppa aather arsen, oc än tha ath thet förwaras. tha likowel
sker | thet offtha ath arsen täppis aather, och tha wpstingis arsen mädh enom
penna ath the kwnna skitha, och halles hönsahwsen ren oc rökes som förscriffwit
är Jtem när hönorna ärw sywka thaa stöthes krasse mädh litith olyo oc gywte jn
j halsen aff them, Äller wäthe näbben offtha medh menniskios pis swa ath the
wth giffwa gönom näsbwrorna wesko oc thy sammanhalles mwnnen theras swa böryar
wäskan rynna gönom nässbwrorna, Jtem githa the ey ätith tha skäris medh enom
kniff j kinningana

p 118

oc granth salth stöth lätis j saren, Jtem tha octobrj manadh är halfftidhin
plägha hönsen atherwända wärpa, oc thy mynskes hopen sälyandis borth the hönor
som plägha gala äller trodha andra, Jtem hanana plägha syällan wara fwlkomligha
godhe til frwkthsamligheth Jtem the kyklinga som ärw kläkthe äffther
midsommaren sälyes thy the faa ey fwlkommeliken wäxth,
p 119

{LatinSida}
p 120

Bewara ägh länge 84

Wm winthren läggis nidher äggen j aghna affwer alth, oc wm sommaren j kly,
Somme läggia them

p 121

försth j stöth salth j sex thima, oc sidhan twaa them j wathn oc swa läggia
them j aghna äller kly, Än saltith ath äggen bliffwa ey fwl, oc swa wil jngen
them gärna köpa sidhan,

Gödha hönor fetha 85

Binth hönona j en kas hängandis j eth rwm thär warmth är oc ey mykith lywsth,
oc hoffwodith warj wth gönom kassen rwmpan oc laaren swa ath hon kan ätha oc
skitha, oc j kassen läggis wndy henne blöth oc lenth höö, Jtem plokes alla
fyädrana aff hoffdeno oc wndhy wingommen oc aff laarommen, oc giffwes bywgh
myöl rörth samman mädh wathn som en deegh ath ätha, oc giffwes lithith ätha
förstha dagana, oc giffwes henne ey ätha för än twa ather kenner wm kraghen är
tombir, | Sidhan hon är mäth tha läggis kassen nidher pa jordena, ey swa ath
hon kan gaa nokon stadz, wthan at hon kan liggia oc plokka sigh mädh näbbenom
wm henne klighyar oc wardher hon swa feeth j fäm oc tywghw dagha almennelika:-

p 122

Hönsa läkedom 86

Hönor faa sywkdom oc wäxer en hwith hwdh wm twngona, oc henne riff borth
sakelika mädh naglommen oc lätis litith aska pa twngona oc stötther klofflök,
Jtem wndy hönonnas öghon plägha waxa wth blemor, oc the wpstinges mädh enne
naal annars dö the, Haffwa hönor ond öghon, tha stötes yrthen portulaca oc
qwinno myölk samman oc strykes wm ögonen, Äller salth honagh oc kwmyn blandis
jämpt oc strykis wppa, Jtem haffwa the lys tha tak stafisagriam oc kwmino lika
wikth oc stöth torth oc blanda mädh win oc lwpinj wathn oc badha them thär mädh
alla waatha.

p 123

Dwffor fostra 88

Dwffwor haffwa til fosters bekombir wäl pa bygdenne j höghom tornom oc hwsom
thär the kwnna wthflygha daghlika pa akrana oc födha sigh syälffwa, när som
boon ärw tilskipath för them, Men j städherna ärw mange föglara som them taka
äller skiwtha, oc thy skwla the födhas oc fostras jnne j hwseno, och tha
haffwes högxth wppe j hwseno, oc byggis för them swa som förscriffwit är wm
hönsa hwsith, oc göris j mellen hwarth boo mädh stena äller fyöla, oc allth
thet hwisth skal wara hwith thy dwffwor enkannelika losthas thär wara som hwith
är, oc täkkis wari hwsith hwithmenat wthan wm windögath, oc windögath bewaris
mädh näth för hökom oc wändis til middaghen ath solen jnkombir oc stwndom latis
wthflyga oc sigh förlostha Jtem the karen som wathnith skal wara j haffwe holl
affwan swa ath hofwdit | jnganger, thy dwfwor begära badha sigh j wathneno oc
thet tyänar ey äggiommen som the liggia oc ey them heller ath the komma j
wathnith, Jtem widher wäggiana strö mathen theras, thy thär bliffwer altidh
reenth j dwffwohwseno, oc them tyänar besth til math sma bönor. milium. oc
hwethe. klinth. äller annath fröö, Hwsith thär the skwla wara skal offtha sopas
oc rensas, thy thes bäther triffwas the, Annars flyga the borth wm the komma
thes widher, Jtem til ath fostra oc göra wnga skwl ey wthwälyas the dwffwor som
ärw mykith gamble äller alstingis wnge, wthan the som haffwa storan krop Jtem
är aktande ath the som samman kläkkias oc wpfödas bliffwa samman maka oc ey
athskelyas, thy the sig mera älska jnbyrdes oc yfftharen wnga än tha the
athskelyas, Jtem dwffwornas lither är ey mykith aktandis Än the hema födas j
hws-

p 124

ommen ärw mästh | hwithe, Jtem dwffwor wärpa myndre än hönor, tha likowäl är
större winningh pa dwffwor än pa hönor, thy otta resor wpfödher dwffwan wngha
wm aarith wm the ärw godhe, och aff them är godh winningh, Jtem dwffwor magha
gödhas sammwledis som hönor Än wngana gödhas wndhy moderenne när fyädhrana
wthdragas aff wingommen oc benen bindas ath the faa ey röra sigh giffwandis
nogh ätha moderenne swa gödher hon them. Än somme slaa benen söndher aff
wngommen at the skw[l]a liggia stilla, Än tha ath the haffwa wärk twa daga, tha
likowäl wendher wärken ather oc the welnas ey meer gaa, Än ärw the bwndhne tha
brythas the wilyandis sigh lösa oc tha wardha the ey fethe:-

p 125

Turturdwffwor 89

Twrtwrdwffwor ärw sma oc thy är ey mykin winnigh pa them, tha likowäl wardha
the snarth fethe nar the faa milium äller hwethe ätha tört oc wilya the haffwa
renth wathn oc | renses träkken

p 126

thy han brenner fötherna, Än han är godher pa aakren oc wmkring bärandis trä oc
theslikis aller foghla träkker förwtan the som ärw j vathneno, Jtem är än
tridhie dwffwo släkthe som kallas turdj alstingis smaa oc gra hwilka ey ärw j
swärike oc ey plägha triffwas förde oc thy wil jak ey meer wm them scriffwa:-

Paafoghla 90

Paafogla mädh sinne fäghrindh ärw härrom oc fatigom til losth, the ey förmagha
högth äller langth flygha The som wilya halla affwel aff them oc hyordh skwla
haffwa en gräshagha wmkringh gärdhan oc widher tree sidhor byggis skywl, oc
widher fiärde sidhona byggis tw hwss, j the eno warj hördhen them waktar, och
thet andra hwsith warj stallen til pafoglana, Jtem wndy skywlommen göris
rörgardha swa som siffther oc hol ärw flerom stadhom thär foglana kwnna gaa
gönom, Jtem stallen theras skall | wara wthan wäsko reen, oc sätyes stadhoga
stokka j jordhena hwilka som haffwa hol gönom sigh mangh oc gönom the holen
draghes slindotta stänger thär pafoglana kwnna sithya wppa,

p 127

oc thy skwla stängerna wara swa ath the wthdragas när hwsit skal rensas, Tesse
foglana ärw ey frukthsamme för än the bliffwa try aara gamble, Pahanen skal
hafwa fäm hönor wppa thet han skal ekke stigha pa the hönor som ärw mädh äg
haffwandis, thy the förtapas thär mädh äggen oc wärpas ofwlbyrdogh, Ytersth j
wintrenom giffwes them nogh ätha, oc giffwes them tha äta stektha bönor, oc
giffwes hwaryom sex ciathj til maltidhena, oc giffwes the bönorna j mellen the
rörgaardana swa ath j hwaryo rwmmeno ätha fäm hönor oc en hane och renth wathn
ath drikka, swaa slas ey hanana sin j mällen wm | mathen oc wm hönorna när the
swa ärw athskelde oc börya the sigh frögda mith j febrwarij manath oc tha
wpreseer hanen stiärthen som eth hywll, oc sidhan the haffwa afflath tha bearis
hönorna j stallenom, och kennes til mädh handenne när the wilya werpa ath the
ey werpa wthe, oc ströö tha hwsith alth mädh halm ath äggen bliffwa heel, Thy
wm nattena tha the sithia pa stängerna tha wärpa the, oc är ekke blöther halmen
wndy thär äggen falla tha slas the söndher, Oc wm morgonen henthes wp äggen, oc
thes färskaren the läggias wndy hönorna thes bätre ärw the ath wthkläkkia, The
pahönorna som ey liggia äller fostra wngana plägha wärpa tre resor wm aarith,
Än the som liggia oc fostra vngana wärpa jnthe, Första resona wärpa the fäm
ägh. Andra fira. Tridey try äller tw, Än somme pläga andra hönor liggia äggen
oc ey pahönorna latha them liggia j tolko mattho, | Tak fäm pahöno ägh oc fira
annor hönsa ägh oc lägh wndy ena höno tha manen är ny oc läth henne liggia j
nyo dagha. tyonde daghen borth tak hönsa äggen the fira oc lägh ather j samma
stadhen annor fira färska hönsa ägh oc naar manen bliffwer xxx daga gammal tha
kläkkias

p 128

badhe hönsa äggen oc pahöno äghen al j sändher, Än then the hönona waktar
förware ath hon ey bryther äggen aff och wppa stigande, oc ärw pahöno äggen
märkiande pa ena sidha mädh bläk thy the skwla offtha wm wendas thy the ärw
stoor oc ey annars warmna wäl j gönom, Sidhan twa dagha äpther thet the ärw
kläkte säties höno kyklingana til nokra andra höno som haffwer wnga, och pahöno
wngana til nokra paahöno, oc giffwes them ätha gröth aff bywgmyöl swdith oc
swalath Sidan giffwes them färsker osth thär watlen är wäl wth trykther, och |
äffther vj manadha ma them giffwas bywgh, oc äpther xxxv daga magha the wth
släppas pa akren thär the ärw trygge mädh moderenne oc hon bäris aff hördanom
oc wngana löpa äffther hörandis henna rösth, oc bindis moderen thär mädh enne
longo listo wm fothen oc wngana löpa til oc fran, oc sidhan the ärw mätthe
ledis hem swa som borth Jtem wardha the sywke tha läkes swa som scriffwith är
wm andra hönors läkedom, Jtem när vij manada ärw förwpne thaa lates jn j
stallen mädh hiordenne wm nätherna, oc athwaktis ath the lära ath sithia pa
stangommen äller lyffthes wppa stängerna:- Jtem pahanana wilya äta äggen oc
bitha wngana swa länge til thes the fa kronona som the haffwa, Jtem en modher
haffwer nogh aff xv wnga ath fostra, oc mästh wanskilse hendher them tha kronan
böryar wäxa wth,
p 129

{LatinSida}
p 130

{LatinSida}
p 131

Gäs wpfostra 91

Gäs ärw nyttoghe mykith til affwel oc them mästh som pa bygdenne boo, och wilya
the triffwas thär the haffwa badhe wathn oc nogh gräs pa jordenne Än the göra
offtha skadha thär nokoth är planterath äller saath, thy the bitha alth thet
the öffwerkomma som nywäxith är, widher flodher kär älffwer oc syogha wpfostras
the besth, Winningen aff them är j wngommen och j fyädhrommen, thy fyädhrana
magha plokkas aff them twa resor wm aarith waar oc hösth, Än j swärike weth jak
ey wm hösthen, thy frostit kombir ok köldhen, Jtem hwar gasee skal haffwa tre
gäs oc ey meer, Jtem gaasa hyordh wil wara skeldh särdelis fran androm fänath,
oc haffwa en gräshagha wmgärdhan widher wathnith, j hwilkom haga warj mangh
skywl oc then them waktar | haffwj sith hws thär mädh, Jthem göris oc baas thär
the skwla liggia oc wärpa mwrath firakanth hwar kanthen tre föther langer
hwilka som kwnna stängias ather mädh dörom, Jtem gäs ätha manghskona fröö oc
korn oc lactucam oc kaal Jtem hwithe gäs ärw altid beste, Än gra ärw ey swa
godhe, Jtem wm waaren är tid ath gäs affla oc wärpa forst jnnan mars maanath,
oc samankomma the ath affla j wathneno, oc ey pa jordenne som andre foghla, Oc
gäs wärpa tre resor wm aarith när the ey liggia wnga, oc thet är nyttogaren än
thet the syälffwe liggia, thy hönor magha liggia theras äg oc wthkläkkia, gasen
werper första gangen fäm äg, andra resona fira, och tridye try äg, oc then
tridiä resona pläga somme läta them syälffwa liggia oc kläkkia, thy then thimen
som ather är tha aff aareno ärw the galle oc lidoge, Oc är aktandis at them ey
tilstädies wärpa wthe, wthan när the leta äffther läghor | tha takes oc

p 132

kännes ath wm thee haffwa äg oc jnlätes oc swa stengis jnne, oc när the haffwa
ena reso worpith thär jnne j baasenom tha ga the syälffwe altid tith sidan tha
the wilya wärpa hwar j sin baas, Oc är ytersta äggen merkiande som hwar haffwer
worpith oc läggandis hwar kwllen wndy the samma gasena som them haffwer
worpith, thy jngen gaas ligger wäl annars äg wtan hon haffwer sin eghen, Äller
läggis wndhy hönor swa som paahöno ägh oc tha ey flere än fäm, oc ey färre än
try, Än wndy gasena läggis ey färre än syw, oc ey flere än xv, oc är withandis
ath wndy äggen skwlw läggias näthlo röther, thy thet är them til läkedom, ath
nätlor skwla ey skadha wngommen när the ärw kläkthe, thy näthlor dräpa offtha
gäslinga tha the ärw smaa, Jtem tha kalth wädher är tarffwas gaasa ägh liggias
xxx dagha, än tha warmpth wäder är xxx dygn, | Sidhan wngana ärw kläktha födhes
första thyo dagana jnne mädh moderennne sidhan när fagerth wädher är latis wth
pa gräsgardhen mädh moderenne oc til wathnith, oc tha förwaris för näthlom, oc
täslikis ath the ärw wel mätte tha the släppas wth, thy ärw the hwngroghe tha
wilyandis ätha rykkia the swa harth pa gräsith oc yrtherna som sta harth j
jordhenne ath halsen theras gaar söndher thy han är klen, Än milium äller
hwethe blandath mädh wathn tyänar wäl gäslingom ätha, oc sidan the göras
halffwaxne giffwes them korn som moderenne, Jtem j hwar baasen haffwes ey flere
samman än xx, oc tha ey the storo wngana mädh smaam, thy storo dräpa the smaa,
Än baasen thär the skwla liggia oc kläkkias skwla wara alstingis torre
haffwandis godhan halm äller höö, oc annath hwath them tarffwas göris them swa
som förscriffwith är wm andhra fogla wnga, oc gömes för ormom, oc för wislom,
oc orma blasth, somme

p 133

| plägha giffwa them som liggia ath ätha stöpth korn j wathn, och til städyäs
ey ath the offtha stiga aff äggiommen, oc swa giffwa the wngommen gröth j
första fäm dagana, oc stöpth gryn, oc somme grönan krassa skwrin smaan j wathn
thy han är thet besthe mather, Jtem när wngana ärw fira maanada gamble dogha
the til ad gödha oc wardha snarth fethe, oc hwath them giffz til ath ätha
giffwes them nogh ath drikka, och förwaris ath the faa egh gaa äller röra sigh,
och haffwes thär som är warmpth oc märkth hws tha wardha the snarliga fethe
Jtem ärw waktandis gäslingana ath the ey swälya swina börsther, Oc magha the
gödas alstingis fethe j twa manada
p 134

{LatinSida}
p 135

Ändher oc andra syöfoghla 92

Ändher wilya wara thär nokot kär är, oc then som wil halla affwel aff them han
skal mwra en mwr | xv spanna höghan oc affwan wm allan wallen haffwa näth ath
änderna ey kwnna borth flygha oc ey höka jnkomma, Jnnan then ringmwren warj
wathn oc wasser aff säff äller rör oc wm kringh wathnith sma byske oc gräs
waller, oc j mwrenom wm kringh widher jordena warj hol thär the kwnna värpa Oc
göris en ränna lagdh nidher j jordhena thär mathen oc frö och annath kan rännas
daglika jn til them mädh wathn, oc äta the gärna milium. korn oc akarn, och
werpa j mars

p 136

maanad oc tha kastis jn til them skäffwa halm äller hö thär the kwnna byggia
sigh boo aff, Än takas wille ändher oc swaa hallas jnne j them haghanom tha
plägha the ey wilya thär wärpa oc ögxlas oc thy läggis anda äg wndy hönor oc
the kläkkia thär aff wnga och swa wpfödis tamme oc thär jnlathes oc the ögxlas
sidhan Jtem haffwes oc en rinnande bekker j thet wathnith | som är jnne när
them ath thet altid bliffwer fersth:-

p 137

Taka willa graa gääs 93

Tak eth stykke papper oc wridh thet samman swa som the plägha thär kryddhe
sälya, oc läth thär j tyäro äller wiscum som altid standher qwikth, oc säth j
markena pa akrana thär wilgäs plägha komma, oc strö affwan pa tyärwna korn nogh
oc när gaasen kombir wilyandhis ätha kornith tha trykker hon nidher näbben j
tyärona och swa lodher thet widher näbben oc paperith sither wp wm ögonen, oc
swa ma tw sla henne j häl, oc säth mangom stadhom tolken paper alth wm kringh

Göra foglalym som är viscus 1)

Tak thet löffwit oc barke aff them grenommen som växa j gamblom träm | oc
sywdh, oc sidhan lägh thet nidher j dyngio ath röthas j fiortan daga Sidan tak
thet wp skölyandis renth oc sywd thet ather mädh olio oc läth thet kalna, oc
twa thet j kalth wathen, oc alth mädh trä klwbbom, oc stryk thet swa pa
qwistana thär foghlana komma at sithya, oc the fasthna aff the limeno widher
grenana,

Taka fogla 94

Tak hwethe äller roghoc stöp j starkth win, oc strö thär foghla samnas, oc när
the ätha blifwa the drwkne oc kwnne ey borth flygha, Jtem annarledis til thet
samma Tak laghen aff stötto winrutho oc gallan aff nokoth dywr och starka
windrägh rörandis samman oc thär j läg korn äller frö j twa dagha, oc sidhan
tak thet wp törkandis thet, oc sidhan strö thär fogla pläga komma oc äta thet
och the

p 138

bliffwa swimande oc kwnna ey flygha, Äller tak laghen aff bölme yrth oc odyrth
oc gör thär | en degh aff myöl blandandis oc gör sma pillulas oc lägh thär
foglana komma oc the bliffwa swa som the waro drwkne,

Aff höka oc falka 95

Svriffwas ath en konwngh som heth daucus fan försth snille til ath tämya höka
och falka ath gripa andra fogla oc til them manghskona läkedom, Höka ärw nogh
kwnnoghe j swärike thy the liffwa aff sith roff thy the gripa andra foghla, oc
flygha altid ensambne, thy roffwi wil ey haffwa stalbrodher mädh sigh, han
flyger oc gerna nidre widher jordena höken. swa som han wille skrymtha sigh för
androm foglom ath han orkar ey flyga högth wp, Men natwren haffwer giffwit
allom foglom thet jn ath the kenna honom grannelika oc thy skriia the oc ropa
när the honom se oc förwara sigh, men höken är alstingis snar j flökthenne, oc
när han slaar äffther nokrom fogel oc faar honom ekke tha wardher han strax
harmse oc som wredher sätandis sig nokon stadz ey wilyandis braadelika komma j
gen til sin herra föglaren, Jtem the höka som takas födde j högom bärgom ärw
bästhe oc somme ärw smärre oc somme större | likowäl ärw the aff eno höka
slagh som hwndana ärw somme store oc somme smaa, oc annor dywr täslikis:-

p 139

Beskoda höka 96

Höken som godher skal wara han skal haffwa storth brysth stora äxla öffersth pa
wingommen, litith hoffwod stoor laar oc with mellen them, tiok been oc stora
wthspridda föther, oc swaran lith haffwi fiädrana, Jtem när wngana takas
bittida oc födas wp henna bliffwa the thes bätre oc thes diärffwaren Synas the
vara swa som högfärdoge thes bätre ärw the til wedhningh:-

p 140

Tämya höka 97

Höka som man wil tämya skwla födas mädh färsth köth, giffwandis them thär aff
ätha flerom sinnom hwan daghen. och litith j sändher swa lära the känna sin
härra oc hosbonda oc honom älska, Jtem maa oc giffwas them rördh ägh oc slaghen
pa sywdheth wathn, oc sidhan wptaken giffwes them, Män när the ärw wäl tame
giffwes them ena reso ätha wm daghen tre thima äffther solen är wpgangen tha
the haffwa smälth wth aff kroghanom oc eya annars, Än smältha the wäl mathen
tha maa them giffwas | ätha twa resor wm daghen, Än tha tw wilth wedha fogla
mädh them giffwes them jnthe ätha til förna then daghen, thy the haffwa thes
större begäran ath gripa föglana när the ärw hwngroghe, och än komma the tha
thes snararen j gen til sin hosbonda som them plägha matha, Jtem hökana göras
wäl tamme när the offtha hallas oc bäras pa handenne och hälsth wm morghonen
bittidha oc thär som är mykith folk samman, oc thär som är mykith bwller widher
qwärna smidhior oc koparslagara när the ärw wnghe, Jtem ärw the gamble som
skwla tämyas tha giffwes them goth köt äta oc haffwes j eno ganskans mörko rwm
dygneth affwer oc swa ather giffwes math sidhen bäres vth pa handenne oc ather
haffwes j mörkeno, Jtem när tw wilth wedha mädh them tha bär them pa handenne
tith som foglana ärw, oc släp them ey ath storom foglom. som ärw graagäs äller
tranor första resorna thi the ärw them för starke oc sidhan dirffwas the ey til
ath slaa them när the wardha bäther tamme, oc thi s[l]äppes försth ath smaam
foglom, Men wil thw tämya them wäl ath taka wilgäs, tha tak ena gaas och rysk
fiädrana aff wingommen, oc läth | henne liffwandis nidre j

p 141

nokrom dall, och läth swa höken lösan ath taka henne swa wardher han thes
diärffwaren til ath taka andra som flygha, och andra foghla stora oc smaa, Jtem
hökana wmskiffta fiädrana oc fälla them hwart aar oc tha plägha the wm mars
maanad äller april sätias j en bwr storan oc sätias widher ena wägh j heth sool
sken, oc somme fälla fiädrana j augusti maanad, oc tha giffwes them goth köth
ätha oc dwffwor og fogla ath the warda fethe, oc somme plokka fiädrana aff them
ath the nyo fiädrana thes snararen oc starkaren wäxja j geen när the ey
syällffwe fälla them Jtem hökana haffwa swa dana natwr ath the snarlika bliffwa
wredhe oc jlwilyoge, oc thy skwla the trakteras warlika oc ey rethas til wredhe
När the ey wilya sithia pa handenne qwarre äller paa stangenne, tha takes
saktelika oc lyffthes wp j geen, oc fölyes theras wilye äffther giffwandis them
bitida ätha, oc tha man gaar mädh them ath wedha släppes ey löse wtan man seer
them haffwa thär til begärilse oc enkannelika til gragräs äller stora fogla, oc
ey tha foglana ärw langht borto swa ath the kwnna ey jnna | them j flöktenne oc
gripa them, thy the wardha harmse thär aff oc wilya ek komma j gen til sin
härra oc göris them ey förmykin mödha ath them ledes widher ath gripa fogla,
och giffes them ätha tha strax aff them foglom som the haffwa takith thes
wilyogaren warda the ath gripa:-
p 142

{LatinSida}
p 143

Höka faa skälffwo sot 98

Offta hendher ath höka bliffwa hethe affwer sin natwrliken wärma oc skälffwa oc
ärw tha hethe ath taka wppa mädh handenne, oc ärw jlla til pas, hwilkit them
hendher stwndom aff solennas hitha, oc stwndom aff thet the mykith mödas ath
flyga, oc stwndom aff nokre wäsko som är j theras krop osmälth Thär til läkedom
Tak goth köth oc alth thet then sywke höken skal ätha wäthes j nokre the som är
natwr likankalth, som är j stöth fröö aff gräskar, oc säties j kalth rwm oc
mörkth, och swepes wm stangena thär han skal sithya eth linneth klädy wäth j
förnämda stötto frö aff gräskar äller annath, Jtem stwndom warda hökana kalle
oc kwnna ey smälta mathen oc haffwa sig illa oc ärw kalle taka wppa, oc
ögnannas lither wmskifftis oc bliffwa bleek, och tha haffwes j nokro warmo
rwmme, oc | bäris wth j wädrith pa handenne latandis them nokoth flygha, oc
giffwes them ätha sperwa köth, oc swdit köth aff wnghöns oc dwffwom mädh nokrom
kryddom som ärw warm, som är saluia. mynta. polleya. och feniculum oc kwmyn,
och giffwes them ey mykith ätha til thes the wardha helbridge j geen oc kwnna
smältha mathen, Jtem när hökana kwnna ey smälta mathen, tha takes hiärtad aff
enom fröd oc bindhes mädh enom

p 144

traad starklika oc sidan stoppes nidher j halsen aff hökenom ath han thet
swälger oc sidhan draghis ather wp j gen tha kastar han wth thet som är jnne
och honom gör sywkdommen,

Sywkdom fa hökana okennelikan 99

När höken sywknar oc tw ey kanth förstanda hans sywkdom tha tak ena wnga dwffwo
som jnthe kan flygha oc kastha henne för honom släppandis

p 145

honom lösan ath han taker henne, oc swgher bloddith aff henne, tha warder han
thär aff gladher oc faar sina helbrigdo j geen, hyälper ey thet, tha giff honom
warmpth köth swdith oc doppath j honagh oc ströth thär wppa granna filspaan aff
järn, oc varder läkter,

Höka ffa ledzo oc ey ätha 100

Tak en sperff oc plokka fiädrana aff honom oc stryk honom allan mädh honag
äller godho win oc strö pa honom mastik som stöth är granth som myöl giffwandis
them thet ätha som ledze ärw aff math:-

Höka sywkna j strupanom 101

Tak godha lwth oc giff honom thär aff mädh warmth köth j twa dagha, Tridye
daghen bren getaköth strö thär wppa pwlwer aff mastik

p 146

giffwandis them thet j tre dagha oc stryk thär aff wm näsbwrorna pa hökommen oc
bliffwa helbridge,

Höka ffa hoffwod wärk 102

Tak pepar oc garfilos samman malna oc läth j näsbwrorna hans oc swa läkis,

Höka sywkna oc lykkia ögonen 103

Tak en aal oc sywd oc stöth honom giff honom som sywker är thär aff j tre dagha
warmth, oc stöth raa maalyrth och sappen wridh thär wppa som han skal äta,
Äller giff honom bokka blod ätha mädh warmt köth, Äller tak aala galla oc höno
hiärtha blandandis samman honom til ath ätha,

p 147


Sywkdom j blädronne 104

När höken skal drikka wathn slaar han tha wingana samman. tha är han siwker j
blädronne, Thär til giffwes honom första daghen warmth köth mädh stöth aloe j
pwler, Annan daghen giffwes honom geta köth mädh honagh, tridie daghen giffwes
smör oc dwffwo blodh swa bliffwer han helbrigde:-

Siwkdom som kallas funditus 105

Then hök som flämthar oc ängxlas aff honom latis blodith aff halsenom äller
mwnnenom äller aff äffterste thaanne aff fotenom, oc giffwes sidhan hönsa köth
ätha mädh smör oc läkis:-

Öghonen swälla pa hökom 106

Tak rätikkio räther. oc frö aff stafisagrie, oc garofali try stykke, litith aff
senaps fröö, stötis samman oc sywdes j win oc siles oc thär aff giffwes ätha
mädh köth j fäm dagha

p 148

Skither höken blodh 107

Tha kallas han wara spethälsker, Tak sanguinem drachonis oc cinamomum stötandis
samman giffwandis mädh warmth köt j tre dagha ätha. oc bliffwer helbridge:-

Höka faa häffthe 108

Tha gither ey höken skitith oc sägs haffwa steen, oc ögonen bliffwa mork oc
föterna gröne äller blaa, oc altid plokkar sigh bak mädh näbbenom, Tha | tak
ena kraako latandis honom ätha aff henne swa mykith han wil oc giff honom
warmth köth j tree dagha:-

p 149

Höka faa lys 109

Tha fa the ey rolikheth om nätthernaa äller dagha, Tha takis mortella och
stötis oc smöryes pa honom oc teslikis thet klädith som är wm stangena thär han
sither wppa, oc rökes mädh mirram oc swa säties j warma solena, Jtem
annarledis, Tak koo träk oc törka oc stöth sman som myöl oc kasta pa allan
höksens krop, än ey j ögonen oc halles j solenne sweptan j eth hwith linnith
klädy tha komma alle lyssena j klädit aff honom

Höka faa lumbricos 110

Höka faa marka jnwertis, oc tha skithaa the yfftersth pa stangena som the sitia
wppa, them giffwes hönsa tarma, oc j tre daga köth doppath j ätikkio:-

p 150

Höka faa podagram 111

Tak titimalum oc stöth blandandis mädh honag oc litith kalk, oc stryk pa
föterna oc thär han skal sitya, oc läkes sammwledis en annar sywkdom som kallas
gutta, som komber j wingana äller laaren aff ondo väsko som gaar aff maganom,
oc stwndom nidher j fötherna oc ta kallas podangel:-

Höka faa maar j fiädrana 112

Blandis samman oxagalle oc ätikkia oc strykes pa fiädhrana, oc giffwes swima
köth warmpth ätha:-

Höka haffwa rök j ögonen 113

Tha ypna ögonen oc offtha läta them samman oc blwnka ey gitandis seeth mädh
them stadelika, Thär til tak goth win oc rosen honag blandandis samman lätis j
näsbwrorna, oc stänk win pa hökens hoffwodh: oc läkis:-

p 151


Ath the skwla fälla fiädrana 114

Tak en snook oc sywd j wathn mädh hwethe oc giff hökenom äta thet hwetith swa
fällas fiädhrana:-


Swa skal höken gödas 115

Hökana skwla ey mykith ätha wm augusti septembrj oc octobrj maanadha oc ey
förmykith swältas, the andro manadana skwla the hallas fethe

Swoltin höker oc magher 116

Släppis löös nokra dagha oc giffwes honom feth swdith gaasa köth, oc altidh
matis aff enom tiänare som them röktar, oc swa lära the honom känna:

p 152

Store slagh höka 117

Somme höka ärw store tha likowäl haffwa the samma natwr som the smaa | hökana
til ath kenna them, oc tämya oc regera oc läkia, wtan thet the ärw starkaren
til ath gripa fiäderhana. gäs. tranor. hara. raagether när the ärw thär til
tamme mädh hwndenom, Än the flygha ey swa snarth borth fran sinom hosbonda som
the smaa hökana när the wardha wäl tanne försth:-

Aff falkom 118

Falka ärw fogla som ärw nogh kende the leffwa aff roffrj oc flyga gerna
ensambne som hökana, The falkana ärw mykith snare j sinne flökth som en piil
aff eth arborsth, The haffwa ena stora oc högfärdagha diärffheth, Somme falka
ärw store, oc somme smaa, somme swarthe, somme hwithe, somme rödhe, thy the
blandas sigh sin j mellen när nokor mister sin maka oc taker annan j geen Falka
läggia oc kläkkia yffersth try äg twa wngana är qwvinkön, oc the blifwa storre
oc bätre til wedningh, then tridye wnghen bliffwer manköns oc är myndre altid
oc sämbre til wednyngh:-

p 153


Beskodha godha falka 119

Falkens fäghrindh oc godheth kännes j thet när han haffwer rwnth oc kringlot
hoffwodh, ey flath äller breth affwan, stakkottan näb oc storan, wingabenen oc
axlana | bredhe, pennana j wingommen subtilike, long laar, stäkkoth been nidhan
knän oc tyok, fföterna blaa gole oc wtspredde with oc tiokke, tolke ärw sethe,
likowäl ärw ey the andre sämbre stwndom än tha the ärw ey swa wäl skipade j
alle matto, Oc thy är wandsamth witha theras godheth annars än mädh wthrönilsom
wm the ärw diärffwe ath gripa, oc thet staar mykith til then them regerar oc
tämyer oc är han ey wiis at regera them, tha gör han them onda som waaro godhe

p 154

Falka födas oc tämyas swa 120

Falka wilya sithia paa enom rwndom och afflangom steen oc ey pa trä stangh, thy
thet wthkräffwer theras natwr, oc the skwla ätha killinga köth äller getha
köth, äller wngth hönsa köth, oc när the börya ath gripa nokoth syälffwe j
jäktenne thär aff giff them ätha swa mykith them täkkis, oc teslikis andra oc
tridye reso, swa warda the thär aff lydoghe sinom härra, Män fär än tw gaar ath
weda mädh them halth them ather aff mathenom thet bestha tw kanth j fäm dagha,
oc plokka ena höno oc giff them thär aff ätha blötta j wathn, oc säth them
affwer nattena j eth mörkth hws, wm morgonen bittidha tak oc wärm them widher
eldhen, oc gak strax mädh them til wedhnyngh, oc nödga them ey gripa meer än
them täkkis arbedha oc begära, Jtem när tw findher thin falka haffwa stora
begäran ath taka foghla. tha skodha hwath heller han är fether äller swoltin oc
j then stadganom halth honom altidh, thi the haffwa ey alle ens mattho j sinom
skipilsom til godheth tha the ärw fethe äller swolthne, Jtem mädh thet förstha
tha the ärw wnghe släppis ath smaam foglom ath gripa oc när the ärw gamble oc
wäl thamme ath storom Jtem bäris pa handenne offtha oc giffwes eth laar aff
enom kyklingh oc säties sidhan widher wathn thär när han badhar sigh, oc sidhan
sätyes j solena

p 155

at torkas oc sidhan sätyes thär mörkth är latandis honom thär sithia til
qwellen, sidhan halles ather pa handenne en thima, sidan haffwes en lyktha
äller lyws brinnande före honom affwer alla nattena, wm morgonen spwtis aller
mädh win, oc halles widher eldhen, oc wm morgonen bäris wth ath wedha, oc hwath
han taker lath honom thär aff ätha swa mykit han wil, Än taker han jnthe
syälffwer | tha giff honom ena halffwa höno oc säth honom j eth mörkth rwm, swa
pläghas the göras diärffwe,

p 156

Skifftha fiädrana skal falken 121

Tak falkan mith j februarij maanad oc säth honom thär han skal sithia oc fälla
fiädrana giffwandis honom ätha alskona köth en maanad wm kringh oc sidhan säth
före honom ena mwllögh äller trogh mädh wathn, Fäller han ekke än tha fiädhrana
tha smör kötith som han skal ätha mädh honagh, oc tak en frödh oc brän j polwer
oc ströö pa kötith han ätha skal, oc tak honom ey wth aff them bwrenom för än
honom ärw fiädrana waxte j geen, oc sidhan the ärw wäxte, haff honom ey strax j
solena äller pa handenne för än xv dagha ärw lidhna sidhan han wth toks oc ey
för gak mädh honom ath wedha:-

Sywkkdom faa falka 122

Falkom tilkomma alskona sywkdomma som hökommen oc magha läkias j sammo matto
som wm

p 157


them förscriffwith är, thy alle fogla som leffwa aff rooff haffwa maxan ens
natwr, Men falkana ärw mykith starkaren än hökarna, thy bliffwa the ey swa
snarth sywke äller döö wm the ätha för än the haffwa smälth wth aff maghanom:-

Furtiuum är en soth 123

När falken lykker ather ögonen oc henger nidher hoffwodith oc rörer thet tha
haffwer han then sywkdommen furtiuum oc läkes swa Tak fläsk oc malnan pepar oc
blandha samman giffwandis honom thär aff äta, oc then andra daghen giff honom
hönsa köth mädh aloe,

p 158

Agrum är en soth 124

När falken gespar oc slaa sig mädh wingommen tha haffwer han ena soth som
kallas agrum, Tha tak ena granna selff naall oc gör henne heth j eldenom, oc
bren falkan gönom näsbwrorna oc smör them sidhan mädh olyo äller mädh smör:-

Wathn är en soth 125

När falken kastar wth mathen gönom näsbwrorna tha är han mykit wätther, Tak iij
korn aff stafisagriam, oc iij pepar korn oc mall samman oc blanda mädhj ätikkio
oc läth j näswrna oc j mwnnen mädh bomwll, sidhan giff honom warmth
hönsaköth:-
p 159

Artecia 126

När tw seer halsen sweller pa falkanom, Tha plokka fiädrana aff halsenom | oc
lath honom blodh aff enne aadhro thär oc giff honom äta en frödh, är thet swaa
han smälther wäl tha är han helbridge,

Sywkdom j kroghanom 127

När tw seer falken swäller j kroghanom Tak blodh aff enom paahana. muskaath
mirabolanas oc garofalos oc kanelabark aff hwaryo eth lodh stötande samman

p 160

oc skiffth alth j nyo dela oc giff thet hwan daghen falkanom en dell [aan]an
dagen sidhan giff honom ena mws äta oc bliffwer he[l]bridge,

Sywkdom j jnälffwen 128

När falken kan ey smälta mathen tha giff honom katto kött ätha j nyo dagha mädh
hara haar oc wardher helbridge,

p 161

Gutta filera 129

När falken faar hwita spräklor pa klöffwana äller pa näbben haffwer han sywkdom
aff hitha, tak en swartan orm som är snook oc skär ena twärhandh aff hoffwod
delenom oc ena aff rwmpenom, oc thet thär j mällen är stek j enne grytho pa
eldenom oc then fethmen thär aff rindher giwth pa paahana köth warmth
giffwandis honom ätha j otta dagha, sidhan giff honom ätha skallath grisa
köth:-

p 162


Kramp 130

När falken säther en fothen pa then andra tha haffwer han kramp, Tak oc lath
honom blod aff adhronne aff fothenom oc han bliffwer helbridge

Lwsoghe falka 131

Til lwsogha falka Tak qwikselff oc dräp thet mädh fastanda menniskios spwt oc
asko rörandis samman, sidan blanda thär til mädh gammalt ysther oc thär mädh
smör falkan j hoffwodith ocsmör en wlnan traad thär mädh oc binth wm halsen aff
falkanom swa dö lwssena:-

p 163

Skälffwosoth 132

När falken haffwer hetha föther tha haffwer han skälffwo soth, Tak aloe
stötandis oc höno ysther blandandis mädh starko ätikkio oc giff falkanom ätha
etc

Falka faa steen 133

När falken taker kötith mädh näbbenom oc strax kastar thet fran sigh tha
haffwer han steen j maghanom, Tak garofilos oc mall oc strö pa

p 164


sperffwa köth giffwandis honom ätha, annan daghen giff honom ena vnga dwffwo,

Heffthe 134

Nar falken jnthe smälter wth, tha tak eth hyärth[a] aff enom griss oc thär til
mädh hakka swina börsther giffwandis honom äta j tre dagha oc hon bliffwer
helbridge:-

p 165

Maar j fiädrommen 135

Maar äther fiädrana, Tak röt wax mwskath oc mirabolanas. sal gemme oc winrwtho.
oc gumj, ederam oc hwethe oc läth alth samman j starka ätikkio j nyo dagha
sidhan sila thet oc twa thär mädh falkan daglika til thes fiädrana bliffwa
bätre sidhan twa honom j rosen wathen sätyandis honom j solena oc bliffwer
läkther:-

Jnfunditus 136

När falken wil ey ätha oc haffwer swollen öghon, Tha tak lwth oc giwth j honom,
oc annan daghen thär äffther giff honom ätha ena ydhlo oc bliffwer helbridge:-

p 166

Podagra 137

Nar falken haffwer pwsin öghon oc swolna föther, Tak olyo, oc smör oc aloe
smälth alth samman oc smör wm hans föther j tre dagha sätiandis honom j solena
sidhan giff honom äta katto köth etc

p 167

Griffinum 138

När falken bither fötherna sina mäd näbbenom oc täslikes stärth fiädrarna Tak
gaasa skarn. getha träk. aloe. och starka ätikkio lika aff hwaryo oc rör samman
i eth bäkken sätiandis j wädreth j tre dagha, sidhan stänk falkan thär mädh oc
giff honom ätha ena dwffwo mädh honagh oc pepar sätandis honom j mörkith, swaa
görandis j nyo dagha, sidan när nya fiädra wthwaxa j stiärtenom tha twa honom j
rosenwathn oc han bliffwer helbridge:-

Sarghas falken 139

Tak thet hwitha aff äggith oc olyo blandandis samman oc smör paa sarith, och
waktha honom

p 168

wäl, oc stwndom twa sarith mädh win warmth, oc förwara ath han ey riffwer
siälffwer saarith mädh näbbenom äller klöffwommen, Jtem är saarith wndher
brystit äller laaren tha läk thet mädh mirram wax oc qwadho samman smälth oc
widher eldhen weekth läggis wppa oc smöryes mädh enne fiädher mädh olyo, kombir
dödköth j saarith tha läth thär spänsgrönth paa ath thet äther borth dödkötith,
oc sidhan läg hwith plaster thär wppa ath läkias:-

p 169

Falka brennas 140

Falka brännas mädh heth järn för manghskona theras sywkdom, försth wndher
ögonen för synennas skwl, Jtem j hoffwodith öffwersth, Jtem j lywskommen, Jtem
jn wndhy fötherna, thy j them lymmommen är offtha ondh wäska, oc thet göris j
mars maanadh oc warlika:-

Roth gönom näsbwrorna 141

När falken giffwer wth roth gönom näswrna, tha plokka honom fyädrana aff
nakkanom, oc smör honom thär mädh ysther | äller smör, sidhan letha thär wp ena
aadhro som gaar fram til ögonen, oc henne slaa op oc läth blödha, oc gör hetha
ena järn naal oc stik gönom badha näsbwrorna, oc smör honom mädh smör sätyandis
j nyo dagha j eth warmth rwm:-

p 170

Mistha klöffwana 142

Misther falken klöffwana, Tha tak paper oc tänth elden thär j oc bren the
thaana som klöffwen wil aff falla, oc smör sidhan äffther mädh honagh oc bint
bombas thär wm j nyo dagha etc:-

Badha falkana 143

Nar tw badhar falkan tha är onth honom hanthera thy han haffwer etherfwllan
anda, oc ether j fotommen, oc när tw wilth honom wth bära, tha haff hanskan aff
starko oc tiokko lädher pa handenne annars taker han gönom hanskan oc j handena
oc gör tik skadha, oc bades mädh wathn för än han skal wedha

p 171

Falken faar ether 144

När tw badhar falkan säth honom ekke pa nokoth rwtith trä etherkoppor haffwa
gangith äller andre orma Än bitha the honom j fötherna äller stinga, Tha tak
träakerse oc iij enebär oc giff honom ätha, oc förwara honom j otta dagha |
sidhan tak en frödh oc bren stötandis j pwlwer oc thet strö pa katto, köth
giffwandis honom ätha thet:-

p 172


Släppa falkan ath gripa 145

När tw kastar falkan aff handenne ath gripa nokon foghel, tha förwara wäl ath
tw rykker ekke handena illa, oc gör honom onth, thy han misther thär aff then
begärilsen han haffde til at gripa foglen

Girfalka 146

Girfalka ärw store falka oc eth enkannelikith släkth oc mykith diärffwe och
starke til ath gripa, the regeras. tämias oc läkias som andre falka:-

Aff örnom 147

Örnen är oc aff the natwr som griper foghla oc dywr hara oc ragether, oc tämias
thär til enkannelika mädh hwndenom j jäkth, men the ärw farlike at taka j bono
thy faderen oc moderen wärya wngana, wtan mannen hafwir harnisk pa sigh, oc tha
nokre taka the wngana sidhan binda the them starklika pa jordena widher eth trä
ey langht fran bono, tha förer faderen oc moderen tith hara oc

p 173


fogla oc diwr til ath födha wngana, oc thet takes fran them swa föra the tith
mera:-

Aff wglor oc bärgwffwa 148

Wglor oc bär[g]wffwa haffwa klen öghon thy flygha the äffther sinne födo wm
nattena, Oc them plägha mange haffwa til ath gripa andra foghla, mädh slagnäth
oc mädh wiscum, thy andre fogla wndra mykith paa them oc komma sätiandis sigh
thär the ärw swa som förwithne ath see them oc bliffwa swa gripne

p 174

Taka foghla mädh lym 149

Takes manga smaa sprithior tiokka som en fingher oc faghns longa, oc pa them
strykes fogla lym som kallas viscus alth wm kringh pa ena span när widher ändan
thär man kan them hanthera oc sätya thär wm strykes jnthe, thet foghla lymith
skal försth wäl tempereras twaas oc ältas j warmpth wathn oc rensas wm thär ärw
nokra qwista jnnan, oc swa blandas thär til mädh nokoth litith aff olyo ath
thet bliffwer qwekth ath pennana aff foglommen kwnna fasthna thär vidher,
sidhan sätyes j nokor trä the förscriffne sprytior thär före them är borath, oc
plägas wara thär til eth enkannelikith trä som kan bäras til oc fran oc sätyas
j jordena och | j blandh mädh sprytiommen säties löffqwista som thet ware swaa
eth vaxith trä, oc thär pa hengis en foghla bwr j hwilkom warj manskona foghla
som sywngha, swa komma andre sma foghla oc sätya sik thär oc fasthna widher the
sprythiorna oc swa takes, Än ärw foglane store som man wil taka tha skwla
sprytiorna vara store som limith strykis wppa Jtem somme haffwa ena wglo oc
henne bindha the nidhre pa jordena ey langth fran thär the sprytiorna standa
satte som förscriffwith är oc swa komma tith manghe fogla oc sätia sigh thär oc
fasthna Jtem somme stryka thet lymith pa reep oc bindha thär fogla plägha
komma, oc widher wathn thär ändher simma tänyandis repith affwan wathnith, oc
wm morgonen withya oc see wm nokor är thär

p 175

Göra fogla lym 150

Tak ena handa löff som växer wppe j androm gamblom trän oc altid winther oc
sommar är grönth, oc täslikis barken aff them qwistommen sywdandis wäl, sidan
läth thet j en linnen posa graffwandis honom swa nidher j dyngio j fiortan
dagha til at rwtna, sidhan tak wp skölyandis sidan

p 176

sywdis oc ältis oc twättis j lyonkit wathn oc blandis mädh olio strykis pa
qwistana,

Wathn som gör soffwa mykit 151

Hwilken ey gither soffwith, Taki sappen aff walmoghor, ffrö som kallas klinther
j lb, walmogo frö j lb, lactuko frö j lb, oc thet lätis j eth bochal goth win
litith stötandis all frön försth oc stöpes swa alt j wineno 24 thima, sidhan
lätis alt j hiälmen oc distilleras mädh lättom eldh, oc sidhan drikkes aff the
wathniht, oc hwar drachma aff the som driks gör soffwa j tre thima, oc bewaris
j täpth glass,

At bönor växa j en thima 152

Tak godha bönor oc läg them j varma olyo, oc läth them thär bliffwa j nyo
dagha, sidhan tak them wp oc törka them litith, sidan planthera them j godha
jord oc j en thima wäxa,

At lätha waxa yrther j fira thima 153

Tak frö aff gräskar, äller annath fröö oc lägh j manna blod som haffwa slagith
sig aadror, ey aff gamblom mannom, oc säth nidher j en källara j xv dagha
täkkiandis wäl affwer karith Sidan tak frödh wth aff blodheno, oc törka thet
nokot litith j solenne, Sidan tak eth trogh mädh goda jordh oc torka henne j
solenne väl, Framdelis väth | the jordena mädh kalth wathn rörandis wmkringh,
Sidhan giwth warmpt wathn pa the jordena ath hon bliffwer wäl blöth, oc thär j
planthera thet frödh oc j fira thima wäxter til blomster,

p 177

Göra en sten som tänder eld aff spwteno 154

Tak osläktan kalk tw lod, tuciam som ey är tilredh ij lod, salpeter ij lod,
brennesten ij lod, camfora ij lod, calamitam ij lod, Stötis alth ganskans
granth oc sammanblandis sictandis gönom en haardwk Sidan läth thet alth j en
posa aff nyth oc täth lärofft trykkiandis harth samman oc täth före knytandis,
sidan läg then posan j ena leer krwko, oc eth lok lwtera tättelika oc
starkelika affwan wpp swa ath jngen ande kan wthkomma, oc säth swa pottona
äller leerkrwekona j oghnen görandis eldhen wmkringh, oc när alt är bränth
wthtakes oc ypnas krwkan oc tw findher alth wara giorth j en steen som tändher
eld aff sig när som spwttas pa honom:-

Skodha tilkommanda vädherlek j solenne 155

Gaar solen wp klar wm morgonen ey mykith heeth, thet teknar then daghen wardha
klarth wädher,
Gaar solen nidher wm qwällen bleek thet teknar kommande haghel.
Gaar solen klar nidher then ena daghen. oc thär nästh klar wp then andra
daghen. thes stadelikaren bliffwer klart väder
Gaar solen wp swa som hon syntis vara holl jn. thet bebodhar räghn
Ärw skyn röd tha solen wpgar. thet teknar blasande vädher, Än ärw skyn
badhe rödh oc swart j bland mädh, thet teknar badhe blaasth oc räghn
Ärw skyn röd j solennas nidergangh thet merker then andra daghen klaran
Än ärw skyn röd badhe morgonen oc vm afftanen, thet teknar räghn

p 178

Skelyas skyn til södher oc nor j solennas wpgangh oc bliffwer klarth vädher,
likowäl teknar thet storm oc rägn
Ärw solennas strimor swa som hindradhe j wpgangenom oc nidhergangenom qwäl
oc morgon, thet tekna dag
Regnar äller solennas strimor beblandas mädh skyn, j solennas nidhergangh,
thet teknar then andra dagen kommande starkan storm
Skin solen ey alstingis klar j wpgangenom än tha at jnthe mwlin är likowäl
teknar thet räghn väder
Wpresas mangh sky som annor bärgh för solennas wpgangh, thet teknar
tilkommande starkth frosth, Oc driffwas the wndan solenne til wästher tha tekna
thet klarth väder, Gaa the skyn wm kring solena oc göra solenas [s]ken mörkth
thet teknar storm
Synas twa ringa wm solena thet tek[nar] storan storm, oc synas the ringana
wm morgonen vm solena thes större bliffwer stormen oc vm the ärw rödhe,
Synas brwn sky moth solennas wpgang thädhan kombir stormen som skyn synas
standha, Ärw the skyn sönnan. tha kombir dag. Ärw the östan, tha kombir
wädhrith thädhan som the sig skelya oc ypna, fördriffwas the all thaa bliffwer
klarth vädher.
Gaa solennas strimor längdan bort j skyn j wpgangenom. thet teknar rägn,
Synas strimorna för än solen wpgangen är, thet teknar räghn oc storm,
Synes en hwiter ringh wm solena tha hon gaar nidher, merker storm vm
nattena Än är thär mwlith mädh, thes starkaren bliffwer, stormen vm nattena, Är
then ringen swarther äller mörker när solenne, thädhan han kombir stor blästh

p 179

Aff maananom skoda vädher
Maanen plägha skodhas när han haffwer fäm dagha äller fira fran tändilsenne, Är
han blanker skinande tha han är fira dagha gammal. thet märker klarth wädher,
är han rödher märker störm, är han daan oc swarther märker rägn vädher,
Synas hornen snwbooth j maananom fämthe daghen. märker räghn, Ärw hornen
hwas oc högh. märker storm, Nädermere hornith hwast. märker sönnan vädher, thet
öffre nordan, Ärw the baadhen wthräkth, merke kommande storm the nattena.
Är fiärdhe daghen en hwither ringh vm kringh maanan. merker starkth
wädher oc wäsko kommande.
Är maanen fiärdhe daghen mykith longher wthräkther. merker storan
storm j haffwith.
Tha manen är j fylle synes han halffwer klar wara. merker renth
wädher, Är han tha mykit skinandis. merker storm, synes han tha swarther merker
räghn,
Synas twa ringa wm kringh manan. merker storan storm, oc än större
störm wm the ärw tre. äller swarte. äller sönder brwthne ringa.
Tha manen är ny är öffwermere hornith mörkth. tha kombir rägn när
afftäkt wardher, Är nedhermere hornit swart. tha kombir rägn för än han vardher
j fylle, Är han swarther mith wppa. tha giffwer han rägn när han wardher j
fylle, Haffwer manen varandis j fylle jämtho sig som en annan skinande
hwitheth, merker störm tädhan komma pa hwilka sidhona som thet mästh är
skinande:
Ärw manans horn mykit tiok j vpgangenom. merker grymman storm, Synes
manen jnthe för än han är fira nätther gammal oc blaaser tha wästan nordhan
wädher, tha bliffwer aller manadhen kaller

p 180

Synes manen rödher när han är xj dagha gammal. merker största störm komma, Jtem
somme beskodha tilkommanda väderlek tha maanen är gammal. tre. vij. xj. xv.
xix. xxiij. xxvij. dagha oc j tändilsenne wm the tekn som förscriffwen ärw:-

Aff stiärnommen skodhas vädherlek

Mörkna stiärnorna hastelika. oc ärw likowäl jngen sky driffwande thet merker
starkan störm komma:
Synas manga stiärnor flygha. merker thädan kommande vädher hwarth the
flygha, fflygha the ey alle ena leedh. merker ostadogth wädher,
Standher nokor ringer vmkringh nokra the stiärnona som kallas
erratica. thet merker rägn oc dag.
Twa smaa klara stiärnor sithia ey langht hwar fran andro oc kallas
aselli. när som synes mellen them eth lytith sky standa oc himmellen är klar
när thet borthgaar kombir starker vinther,
Standher thet skydh pa the nordemere stiärnonne, tha kombir hwast
sönnan vädher, star thet pa the södhermere, tha kombir nordan väder
Synas cirkla jämsidhes vidher nokra stiärno. merker rägn;-
Är mykin tordon oc lithen lygn blekan merker storm komma tädhan,
blekar thet mykith oc lithen är tordon. merker rägn. blekar mykith ochymmellen
är klar, tha kombir rägn tordon oc köldh, blekar thet nordhan aff ath enasth.
tha kombir rägn then andra daghen, blekar at enast aff wästan. tha kombir
vädher, blekar aff sönnan äller östan, teknar tädan komma mwlith wädher,
Tordon vm morgonen bittida, merker väder, wm middaghen dag oc väsko,
Driffwa skyn oc hymmellen är klar, merker thädhan komma vädher
hwadhan skyn driffwa, Driffwa

p 181

mang sky samman j en hop oc solen nalkas them förskingrande til nordan. thet
teknar storm, driffwas the til södher. merker kommande väsko,
Synes hymmellen mykith blanker paa badha sidorna vidher solena tha
hon gaar nidher, merker starkan storm.
Komma mykin sky östan äffther söndherslithin som andra vlla fätta.
merker then tridye daghen kommanda rägn,
Standa skyn pa bärgommen. merker frösth, göras bärghannas högder
rena vtan sky. thet merker klarth wädher.
Skin lywsth wathnfwlth sky. merker hagel.
Är hymmellen klar oc kombir litith mwlin.
merker stormande ilnegh,
Gaar dimban nidher aff bärgommen. äller bliffwer standande j
dalommen, merker klarth wädher kommande,

Aff eld oc dywrom skodas wäderlek

Eldhen som menniskiorna nytya oc haffwa synes han bleker. oc mwrra j
grwffwonne. thet bodhar storm,
Warda lywsa brandana klwmpootte, thet merker rägn äller snyö, Gaar
lwghen aff lywsommen brinnande affsides thet merker storm,
Äther eldhen sig siälffwer j grwffwonne oc askona aff sig, oc
glödherna gnistas skinandis, thet merker storm
Synes haffwith standa stilla j hampenne oc korra j the, thet merker
vädher Frasar vathnith j strandenne tha som | lwgn vädher är. thet merker
storan storm,
Giffwer haffwit lywd aff sig tha lwgn är. äller

p 182

mykna fradho oc bwblor flytha thet merker frosth komma
Berghen rytha oc skoghen giffwer lywd aff sig thet merker storm
komma
Löffwith pa trämen bladhra. oc löffwith pa birkenne röris än tha
lwgn är, thet merker storm komma.
Marswin oc makrel mykith lekande oc springande j haffweno. bodha
storan storm
Ropa fröderna meer än the ärw vane ropa, äller ändher oc syöfogla
plokka sina fiädhra, thet merker storm
Flygha maasor oc lomma fran syoghommen oc tränom tyande högth wp.
merker klart väder,
Korpen hikkar oc ey ropar ristandis sig merker vädher komma, R[o]par
han, thet merker storm mädh rägn,
Roken flygher han vm qwällen fran mathenom. merker frösth komma
Fogla konwngen mykith sywnger oc krakan twar sig merke kommande
rägn,
Swalan flyger nedre vidher vathnith och jordena, gässena mykith ropa
merker rägn
Faaren glädhyas oc oxa oc koo slekia sigh merker rägn komma,
Swin dragha boss, myror göma sig äller lithit löpa, jord marka krypa
op merker kommande rägn,
Trifolium the yrthennas bladh krympa sig samman, merker storm,
Tenkar oc glaskar aff hwilkom som menniskian äther pa bordeno, merker
kommande storm,

Skipmannom 156

Fattas skipmannom j haffweno fristh wathn tha taki törra rena vlla fätta
hängandis them jämthe

p 183

skipith swa dragha the j segh the sötha foktena aff haffwith oc fyllas mädh
fristh wathn, thet trykkes wth oc drikkis, Jtem görs wax j holth jnwärtis oc
täth oc tompth oc hängis nidher j wathnith j eth näth oc thet dragher j sig
fristh wathn, thet göra oc annor kar täth oc tom hängd j haffwit, Jtem silas
haffz wathn gönom leer tha bliffwer thet fristh:-
Jtem thär som salth wathn adhro skwla finnas j jordenne är ofrwktsam
jord oc jnthe wäxer, oc fä äther the jordena gärna, thär graffwes oc frestis j
swärike,
Aff Bij 157

Bij ärw mangskona, som ärw swarth oc stoor, som bij slagh ärw afflongh, oc som
ärw lwdhin, oc som ärw smaa oc trindh, Än the ärw best som ärw smaa oc ey
rwndh, oc hafwa hwassan gadh, oc ärw haffwandis golan lith skinandis, oc tha
the haffwa jämpt prikkor litadhe pa sigh oc ey wdda, oc skwla the wara
afflongh, Än thes större oc trindaren the ärw thes myndre dogha the, Jtem
wardha bij wel röktadh tha ärw the waraktogh j tyo aar j enom skok oc sidhan
döö the alle j sändher Än tha ath j bland them ärw manga wnga, Oc thy ärw
bistokkana ökiande arliga tha the svärma,

p 184

Bij födha 158

Bijstokkana skwla sätyas thär som ey är stormande wädher, wtan heller j
lostelikith rwm, oc wilya bij haffwa markena fwlla mädh smaa yrther, oc
enkannelika yrtherna som | kallas thimus thet är jordhwmble, oc origanus. oc
saturegia. rosmarin och cithisus oc äple oc pärwträ oc annor bärandhe trää, oc
ekeskogher tyänar them wäl, Än lindh är them ondh, oc lywngh tiänar them wäl at
dragha honagh aff Jtem bistokkana skwla sätyas moth middagen thär ey mykit folk
gaar äller bwlras äller annor dywr, ey wilya the haffwa förmykin hita oc ey
mykla köldh, Oc skwla the haffwa stokka nidhre j enom dall swa ath nar the
wthflygha tomme flygha wppa bakkana, oc när the komma j gen fwlle läste flygha
nidher til stokkana, wm swa är tillfälle pa jordhmonenom Jtem somme pläga göra
bistokkana aff bark somme aff halm äller säff sammanbwndith oc the ärw bästhe,
thy the ärw ey för mykith hethe wm sommaren, oc ey förmykith kalle wm winthren,
Jtem bijgardhen skikkes swa, Mwres thär stokkana skwla sta äller liggia en
alstingis slätter mwr tre föther högher swa at ydhor äller andre kwnna honom ey
löpaa oc teslikis en mwr pa hwarya sidona widher stokken, Än ändana warj baadhe
frj, ath stokkane ey liggia hwar widher

p 185

annan ath en rörer annan när the röktas, Jtem jngangen skal ey wara mykith
yppen thär bin jnga, för thy blasth oc frösth gör them onth, oc haffwes eth hws
nordhan före them at nordhanwädher them ey twingar, Oc häller haffwes tre smaa
jnganga pa bothnenom ey större hwar än som eth bij kan jnkrypa, swa kwnna ey
annor odywr jnkomma:-

p 186

Köpa bij 159

Then som wil köpa bij han skal aktha wm stokken är riker haffwandis nogh bij,
oc wm mangh wthflyga. wm the mykith swembla jnne, äller wm the ärw tysthe jnne
tha lägge mwnnen nidher thil holith blasandis jn, oc wm the thär aff mykith
morra äller litith wthrönis | wm the ärw flere äller färre, Och bätre ärw the
som köpas när än fiärran, Oc när the skwlo föras tha föris wm nattena lättelika
at the ey stötas, oc thär the sätthis lätis ey wthflyga för än the thär haffwa
warith roliga ena nath Oc är waktande ath wm the wilya borthflygha thädhan, oc
giffwes them honagh ath the wänyas ath bliffwa

p 187

Wpleta Bij 160

Hwar som ärw stora skogha thär plägha gärna wara wil bij, Wm morgonen bittidha
säth tik widher nokoth wathn j skogenom oc aktha wm mangh bij komma tith til
wathnit, komma tith ey mang bij tha är tekn ath thär ärw ey mangh bj j them
skoghenom, Än komma the mangh thaa letha them wp j swa mattho, Försth är
pröffwandis wm the ärw längdan ath komme, Haff tilblotta färgo j eth horn, oc
aff henne sät merke pa the bin som komma til | wathnith ath drikka, swa kenner
tw them tha the komma j gen oc merk wm the länge ärw bortha Thy ärw the snare
tha bo the thär när j skogenom, oc fölg äpter tith the flyga oc lehta them wp,
Ärw the langth bortho hema tha letis swa, Tak ena stora rör skärandis aff eth
stykke swa ath hon är täth pa badha ändhana, oc pa sidona skär eth hol oc thär
dröp jn honogh oc lägh thär widher wathnith oc när bin kenna thet söta honagith
krypa the jn j rörena, oc när tw ser mang bj wara jn krwpin tak strax före
holith mädh fingrenom oc släp eth bij wth aktandis hwarth thet flygher oc tith
gak ath letha, sidan thär tw gar bärandis rörena släp wth eth annath bj oc se
hwarth thet

p 188

flygher oc fölgh äffther thee, oc täslikis gör mädh them allom swa ath tw
findher theras hemböle. | Finnas the tha j bärgha skrwbbom tha driffwes wth
mädh rök, oc när the komma wth tha förfäris mädh roop äller mädh storth lywd
aff horn oc strax repa the sigh sityandis pa nokra grena j trän, oc haffwes tha
nokor biskämningher redho ath lätha them jn j honom, Finnas the j nokro trä,
tha saghes trädh aff försth affwan oc sidhan nädhan oc swepes stokken mädh
nokro reno blädhy oc föris lättelika hem oc ather klemis wm nokra spryngior ärw
j stokkenom för wthan the som skwla wara yppne til wtgangen, Jtem then som swa
wil letha han skal haffwa allan daghen til handena oc ey börya senth äffther
middaghen thy han ey kan märkia wm the ärw haffwandis sin hemböle längdan:-

p 189

Swerma bij 161

Then bin waktha han skal alla stwndher oc thima aktha wppa them, och mästh wm
waaren tha the öxlas oc swärma, thy the annars flygha bort Thy swa dana är bij
natwr at strax en ny swärm är wäxin strax wilia the ey länger wara när them
gamblom | bimen, oc tha wthga the försth en dagh oc ather jn latandis se thet
the wilya haffwa annath säthj, oc tha skal waktharen them giffwa en stok

p 190

annars flygha the borth, Än som bij plägha strax the wthga flyga bort oc jnthe
repa sigh försth, oc thy skal then them waktar hwar affthan wm waren läggia
örath til hwan stokken lydandis granlika til, thy tre dagha för än the fara wth
giffwa the tekn sin j mellen swa som the willo til stridh, swa ärw the til
thwädräkth the wngo oc the gamblo bin oc wil thw them tha späkia jnkasta nokon
sandh äller nokra söta wäsko oc strax tysthna the oc saktas aff sinne wredhe,
Jtem offta hendher ath mange wilya wara konwnga j blandh them oc komber stor
twädräkth oc fördarff, oc thet pröffwas när the repa sigh j manga hopa o tha
säth them lettelika jn j stokken oc lkanth tw finna somma the konwngana them
dräp wthan en then som största hopen haffwer mädh sigh | Jtem konwngana ärw
större än the andro bin oc longe, oc haffwa räth been däghlika litadhe, oc
skinandis oc lätte oc ärw ey lwdhne, ey haffwa gad Än then konwngen som ledher
är til ath see honom borth kastha, Oc wil nokor konwngen borth flygha tha är
bästh klippa wingan aff honom swaa bliffwer han qwar oc all bin mädh honom

p 191

Förökia bin 162

När bin wardha faa j nokrom stokkenom tha dräp konwngen som thär är jnne oc
jnsäth nokon nyan swerm, Äller tak twa stokka oc gör aff them en stok sätyandis
jn bin wndher en konwngh oc honagith theras mädh them oc bätre är ath then
gamblaren konwngen leffwer, thy the gamblo bin lydha ey them wngo, oc swa
bliffwer osämya them mellen, oc hatha hwarth annath, Jtem hendher oc

p 192

swa ath en gammal konwngher före sätz wngom swerm oc swa bliffwer han dödher,
tha takes them en annar konwngh aff androm | stokkom thär som finnas wara twaa
äller flere oc han bliffwe theras konwngher,

Bij borth flygha 163

Wjlya bin borth flygha tha the swerma äller annars, tha thak en kätil äller
mwllögh oc bösta fasth wppa, oc swa aff the lywdheno bliffwa the rädde oc
förförade ath the repa sigh thär strax pa nokoth trä, oc tha haff redho nokon
skämning oc honom smör jnnan mädh honagh oc öös jn the bin mädh handenne äller
nokre sleff och tilsätye then stokken thär jn til afftanen oc tha flytye honom
j bland the andra bistokkana thär han skal standha, oc ärw altidh haffwandis
skämninga liggiandis redho j bigegardenom oc swa leth bin sigh thär aff them
säthe när thee wilya swärma oc flygha ey borth,

p 193

Bij faa sywkdom 164

Bij faa sywk[d]om mästh wm waaren tha titimalus standher j blomsther, och |
vlmus giffwer sina frwkth, Thy thee ätha thär aff swa förgirogth swa lostandis
äffther winthren, oc swaa faa the lösan bwk thär aff ath the döö wm the fa ey
läkedom snarlika Oc the bij som döö läggis j eth torth rwm om wintren oc ena
honagx kakw pa them, oc när warmpt wädher bliffwer wm waaren bäris wth oc
kastis aska pa them aff fikona trä brendh oc jnnan tre tima fa the liff krypa
jn j stokken, Än förwara heller j swa matto ath the ey döö, Tak fröö aff malo
punico oc stöth oc läth thär win wppa, äller törkade winbära klasa stöth
mädhawin oc giff them sywko bimen ätha, Jtem tak menniskios pis oc säth när
bistokkana, oc synes wäl ath the haffwa then sywkdommen när the tya jnne j
stokkenom oc stwndom wtdragha dödha fran sigh, och tha tak honagh oc sywdh, oc
stöth tör eke äple j pwlwer äller törkadha roser oc rän jn j stokken til bin,
Jtem goth är oc ath rökia

p 194

them mädh galbano Jtem hendher them oc en annar sywkdom | swaledis Bij plägha
försth byggia til swa mykith wax som the tröstha sigh wpfylla mädh honagh, oc
hendher swa sidan ath när the langth wth fara ath dragha honagh kombir rägn
äller slagh oc dräper them j wathn oc bliffwa thär mädh swa faa ath the orka ey
fylla thet the haffwa bygth aff waxeno, oc swa förfwlna thet waxith oc växa
marka mädh tidhenom oc bin bliffwa dödh, och tha är bätre samman fögha bij aff
twam stokkom borthkastandis annan konwngen för än thet bygda waxit rwtna Äller
oc takes borth thet waxith som tompth är j them stokkenom, men thet skal göras
warlika, thy röras nokot the andro honagx kakwrna tha öffergiffwa bin then
stokken strax Jtem är oc en annar sak hwj bij döö thy mykith blomster wäxer wm
waren oc aarith, oc swa göra bin jnthe annath wthan dragha honagh oc aktha
jnthe ath ögxlas, oc them thykker ath winningen är godh som bin ägha, ey
aktandis ath bin förgaas | thär aff ath the swa mykith draghn jngha wngana
görandis aff sigh Oc thy skwla bin stängias jnne hwar tridhie dagh swa ath the
ey komma wth haffwandis smaa holl til aanda rwm, oc tha göra the wnga
wantröstandis sigh wpfylla waxith mädh honagh opfyllandis mädh wngom, oc är
witandis ath konwngen han wäxer ey aff them almennelikom bimen, wthan haffwer
storth säthe affwer andra oc pipor wm kringh sigh fwlla mädh rödho färgo oc
strax han haffwer fangith winga thaa prydhes han thär mädh swa som mädh gwll,

p 195

{LatinSida}
p 196

När stokkana ypnas 165

Then som stokkana oc bin wakta han skal them ypna xxv daghen j mars maanath
them rensande aff dwärgx näth doffth oc markom, oc rökte them jnnan til mädh
brennande koo skarn thy thet besth bekommelikith är bim, oc ffiärelle oc andre
marka dräpis Jtem blandis oxa mergh oc törth nöta skarn sammen oc brennes
rökandis | stokkana oc bin thär mädh tha borthaker thet dwnkenhethena oc
sywkdommen aff stokkommen oc thet göris j then förscriffna tidhen wm aarith,
Jtem then bin skal röktha han skal sig halla renan aff skörliffnath oc
qwinfolk. aff drykkenskap, oc gange ey til them otwaghin, oc äthy ey then math
som kryddadher är när han skal ga til them ey häller löök thy han lwktar Jtem
älloffthe daghen j mayo maanath tha börya the haffwa sina makth oc bliffwa
mangh, oc j them dagommen döö the bin som sywk ärw, oc j them dagomme[n] afflas
oc wäxa ytersth j hongax kakwmmen stoor bij som the alle waarw konwnga oc tha
the wpwäxa göra the them andro bimen oroligheth oc thy är goth dräpa them alla
wm kringh, Jtem fran ällofthe daghen j mayo manadh

p 197

oc til ytersth j junij manath plägha bij swärma oc tha waktes wäl ath the ey
borth flygha, Jtem wm then tidhen ärw stokkana ypnande oc waxith oc honagith
wthakandhe | oc stokkana rökias jnnan oc thär som stokkana ärw tomme stenkes
mädh kalt wathn oc twaas mädh enom gasa winga Jtem then tidh the yrten
kattoosth star j blomsther wm aarith thaa ärw the markane fiärelle mykit
flygande oc göra bistokkommen skadha, oc thy sätyes tha j bland bistokkana en
mwllögh mädh wathn och thär j eth brennande lyws oc swa komma the markana
flyghandis til lywsith oc brenna wingana och falla j wathnith oc döö Jtem aff
the honaghe bin dragha fran xxv daghenom j septembrj manath skal jnte afftakas,
thi the skwla thet alth behalla til sin winther kosth, Tha likowäl för än
wintren kombir skwla stokkana ypnas oc rensas wm kringh wm nokoth är jnkrwpith
thy wm wintren skwla the jnthe ypnas äller röras, oc tha the swa rensas wm
hösthen skwla bothnana jnsäthias som nästh the kwnna | til honagxkakwrna swa
ath jnthe staar tompth jnwertis j stokkenom swa wärma the sigh thes bäther wm
winthren, Oc thet är oc görandis annan tidh wm aarith them stokkom som haffwa
ey mykin bij, Oc ärw nokra spryngior pa stokkommen them skal man klema ather
mädh sammanblandadom koo skarn oc leer, oc latha jngen hol yppen wtan theras
jngangh Oc swa bewares stokkana mädh longhalm oc rijs tha winthren kombir ath
the ey förgangas mädh köldh, Oc haffwa the ey nogh ath ätha thy winthren är
longer j swärike, tha skal them giffwas mather jngywtandis j stokkana honagh
wathnblandath, äller stöth winbär mädh wathn som kallas rwsin, Än offtha
hendher ath theras kosther räker ey affwer wintheren oc swa liggia the sidhan j
dwala som orma jnthe ätandis

p 198

än then tidhen wil ey wara förlonger wm the ey skwla swälta j hääll oc thy
giffwes them heller nokot ätha jnrännandis til them som försagth är,

p 199

Taka honagith fran bin 166

När warthimen är förliden strax komber thimen thär man skal taka honagith aff
stokkommen, Oc then thiman skal man swa wnderstanda, När som bin wthdriffwa
fran sigh wathndragharana som ärw större än bin ärw, The dragha aldrig honag
wthan

p 200

häller ätha oc thet förtära oc jnthe dragha til, Tha likowäl göra the thet til
gawgn ath the sithia wppa thär wngana skwla wäxa aff oc thär til hyälpa ath
wngh bij warda oc när the wngo bin ärw wäxne swa driffwas wathndragana wth och
tha ware goth somma aff them dräpa än ey tha likowäl alla, Oc thy när tw seer
bin oc wathndragarana stridha tha ypna stokken oc tak honogith fran them, oc
thet gör wm morgonen bittidha oc ey wm hetha middagx thiman, oc til ath skära
lösa waxkakwrna skal wara giordher en enkanneliken hwasser kniffwer oc tha
ypnes äffthermere bothnen oc rökes mädh galbano oc törrom koo | träk, oc blases
then röken jn j stokken oc swa ryma bin til then andra ändan äller wth, oc swa
skär sakthelika honagith oc waxith wth, Än tha likowäl ey alth, wthan heller
läthe wara qwarth tridhywngen äller meer wm winthren nalkas oc bin faa litith
dragha, Oc the honagx kakwr som ärw gamble äller haffwa nokor wanskilse skäris
wth, och the ther haffwa wnga j sigh latis sithia, Och honagith som är wth
skwrith gömes wäl ath bin letha thet ekke wp oc ätha thet sidhan, Jtem thet som
tha war äfftredelen af stokkenom wändis oc bliffwe frammandelin oc swa ther
nästh tha honagith skal takas thet gambla oc ey thet nya, Än stokkana ey röras
tha takes stwndom aff enom ändanom honagith wth oc stwndom aff androm

p 201

Skira wax oc honagh 167

Tak honagx skoffwe wth aff bistokommen oc strax lägh j en starkan posa giordan
aff läroff[t] groffth, oc binth wäl | före affwan, oc sidhan haffwes en pärs
til ath trykkia thet waxith ath honagith rindher wth j nokoth kar, Äller wridis
mällen twa

p 202

staka flerom sinnom starklika, oc thet swa wthgaar är raath honagh, Sidan jnthe
meer honagh kan wth wridas. tha takes wth alt thet waxith ey smältis, Sidan
lätis ather alth j samma posan oc wridis starklika som för ath jnthe bliffwer
ather aff honageno j waxeno, oc thet hether swdith honagh, Sidan takes thet
waxith wth aff posanom oc latis j en käthil oc lika mykith öl thär til mädh,
ällar wathn, sätiandis pa ellen swaa länge ath thet alstingis wäl smältis, oc
röris thär j jamlika mädh enom käp, Sidan lätis aather alth j posan oc bindis
före oc swa pärses wth alth waxith wridandis mädh stakom affwer nokoth kar thär
wathn är j, thär stande thet waxith oc swales, wil tw än göra thet klararen,
tha smält thet andra resona j annath renth wathn, oc läth thet j nokoth kar til
ath swalas ey latandis j posan thy thär är jnthe wthan the dödo bijn som bort
kastas oc posen rensas:-

Planthera oc ympa trä 168

Winträ haffwer största pris j scrifftenne thy wil jak aff the försth scriffwa,
then som wil planthera

p 203

winträ skal witha ath winträ ärw mangskona, oc som slagh wäxa ey wthan thär
mykyn är hithi, som ath enasth thär waath är jordh, som tola badhe heth oc
kalth, Ey wilya the alle haffwa ens rökth, ey ens plantheran j thet land äller
the jordh äller rike som annarstadz, Thy skal wpletas thet winträ slagh som
tola kan frosth ok köldh wm wingardher skal plantheras j swärike, thet slagith
haffwer stoor oc hardh löff. smaa frö j frwktenne oc hardha hwdh wm frwktena
thär köld toll Än hwarth landskap haffwer särdelis winträ slagh, och haffwir
hwarth slagh sith nampn hwilken ey tarffwas scriffwa här, Men hwilken som ey
haffwer förstandh j hwrdana jordh äller jordmon winträ skwlw planteras äller
haffwer thär til konsth han förtapar sith arbede och kosthnath, wingarden wil
haffwa jdelika rökth oc kosth, oc then som plantera warj widher goth hop:-

p 204

Aff jordenne til win 169

Wjnträ skal planteras ey j sandh jordh. ey j förmykith waatha jordh. ey i
mykith fetha jord, wthan j medelmatto jordh wilya the helsth waxa oc triffwas,
ey skwla the föras längdan aff hetom landom til kallasta landh, thy the ärw ey
wan lidha frösth oc köldh Jtem föras winträ aff waatho jordh oc plantheras j
maghra jordh, tha triffwas the jnthe, thy är them wthwälyandis tolken jord som
the haffwa wäxith j til förna:-

Wthwälya winqwistha 170

Wjnträ planterandis tilredis jordhen j waland j februarij äller försth j marcij
manadh thär som skal plantheras Än wintren tilstädher ey thet j swärike, oc thy
tilredes thär försth wm waren, Än


p 205

vingardha planteras alle mesth aff qwistommen skärandis them aff androm
winträm, Än hwilken som wil godha grena och qwista planthera han skal them swa
wthwälya, Wm hösthen tha han bärgar winbären merke grannelika hwilken vinträn
haffwa stora oc bästa frwkth | wäl mognada, oc stryke thär wppa trän malna
rödha färgo swa at rägneth sköl henne ey borth, och swa merke trän j try aar
tha han bärgar, oc tha findher han wm the ärw aarliga frwkthsam, oc ypasta
slagh, Än the winklasa som rwtna pa trän oc ey moghna göra onth win, Tha
likowäl är aktandis wm grenana ärw mange oc hwar grenen haffwer nokra klasa swa
kwnna ey klasana wara store, Jtem giffwer thet gambla träd aff harda bolenom
nokra grena och pa them winklasa, tha är thet goth slagh, Somme plnaterandis
winträ taka the wnga qwistana som ärw midhre widher jordena swa ath nokoth
fölyer mädh aff rothenne, än then planteringen är ey alstingis dogxe, Somme
skära en qwisth aff the gamblo winträno mith pa träno j swa matto ath han är
aarsgammal oc haffwer aff sigh wäxtan en annan qwist thet andra aarith, oc then
förstha qwisthen skäris aff pa badha sidhor widher then yngre qwisthen | oc swa
är thet som en hammar, swa skäris oc häntis mange tolka hambra aff mangom oc
bästom winträn then tid wingardana rensas oc affskäras wm waaren, oc the
hambrana sätyas wäl dywpth j jordena oc skikkelika, swa ath the haffwa affwan
jordena tre knoppor som skwla waxa wth, oc sätyes ey j förmykith waatha jordh,
oc thet affwan är skäris aff them qwistenom som är affwan the tre knopporna Oc
tesse grenana som swa skwla planteras skäris ey aff them öffwersta grennomen
aff winträmen wthan häller the som sithya mith paa trän thy the bliffwa
frukthsammaren oc waraktogaren,

p 206

Än thaa the öffwersta grenana bära mere klasa magha the oc planteras wel, Oc
thy fara mange wille manandis ath thet wardar jnthe hwath grena som sankas til
ath plantera när the ärw annars aff godhom winträm, oc thy är stor konsth at
wäl kwnna plantera wingarda, Oc swa som j menniskionnas krop | hwar limmen
haffwer sina kraffth oc ämbethe, teslikes oc j byrdogom träm är tolken
skikkelse j grenommen, oc ögonen kwnna ey göra the ämbethe som höra til öronen,
oc swa säyandis wm alla andra limma, swa är thet j dywrom, yrtom oc träm,
rothen är som fötherna, bolen som kroppen. oc grenana som armana, löffwen som
henderna, oc thy haffwa hwart sina kraffth oc ey all lika frwkthsam, oc än tha
ath mange menniskior haffwa al sin lidhamoth oc limma pa kropsen wäghna.
likowäl ärw ey alle menniskior frwkthsamme, swa är oc trän j sinne mattho, ath
the som ey pläga bära frwkth skwla ey skäras aff til ath planteras, Än thet som
plantheras skikkes j en skoghs aaker thär aff nyo wptakes ath han faar frith
wädher oc wärma, Är thet j hetom landom skikkes pa nordermere sidona pa nokon
bakka, Är thet j kaldom landom skikkes pa södhre sidhona ath trän fa wärma, Än
bäst wäxa the thär mattelikith wädher är,

p 207


Hwrw planteras 171

Wjnträ planterandis aff the förescriffna winqwistana graffwis en hwla j jordena
tre föther langh oc twa föther dywp oc thär läggia tha nidher then ena ändan
aff wingrenenom, oc wp rätta then andra ändan aff honom som haffwa skal twa
äller tree knoppor affwan jordena, oc swaa trodha jordena wäl wm kringh jämnade
henne, Somme latha gaa ena dywpa for lika pa jordena thär the wilya swa
plantherar oc j henne läggia the swa qwistana nidher jordandis som
förscriffwith är latandis wara fira äller fäm föther mällen hwan qwisthen som
planteras, Somme plägha hantera wm waren oc somme wm hösthen, Wm waaren
planteras bästh thär jordhen är waath, feeth. oc nylika wptaken, Wm hösthen
thär jordhen är tör. heth wädher. oc pa bakkom, Wm waren thär landit är warmpth
böryandis plantea xiij daghen j febrwarij manadh oc swa j xl dagha thär äffthe,
Än wm hösthen böryandis planthera fran xv daghen j octobrj manadh til förste
daghen j decembrj manadh thär ey är nokoth frosth, oc thet affwan jordena är
aff winqwistenom bindes widher ena röör, Oc tha then qwisthen skärs först aff
träno förwaris wäl oc qwistes aff honom alla smaa grena, Oc thaa the sätyas j
jordena förwaris at rötherna aff twam qwistom komma ey samman wäxandis hwar wm
andra oc thy säties stena nidher j hwlona jämtho thär som qwisthen nidher
jordas, the qwistha som skäras til ath sätyas ärw godhe fran bolenom räknande
sex knoppor thet andra är ofrwkthsampth än tha then delen är longher, Somme
plägha wridha tessa qwistana widher större ändan oc läggia them twäffalla
samman oc swa haffwa the eth järn som är tre spanna langth oc j and[r]om
ändanom är thet


p 208

tywgoth oc wppe mot skafftheth sither eth järn aff the andro longo järneno the
sthiga pa mädh fotenom, oc swa sätya the then ändan aff järneno som tywgat är
pa qwisthen thär han är wriden | stigandis pa järnith mädh fotenom trykkiandis
nidher j jordena oc swa lagandis jordena alth wm kringh, thet är almennelighen
sidher j walandh, men thet är wärst ath at när qwistana wridas tha borthga
besto knopporna, thy sex knoppor fran bolenom ärw frwkthsamme, oc thet som
wridz oc lägs twäfalth aff grenenom haffwer ath mynsto tre knoppor, oc swaa
andre tre j jordenne oc jnthe bliffwer affwan jordena aff them godho knoppommen
oc thy säya somme ath swa plantera är ey nyttogth, Jtem goth är planthera
manghskona winträ thy ath när eth slagh kan ey bära frwkth thet aarith tha bär
thet andra, thy som tola köldh oc ey hitha, som hitha oc ey köldh, som wäsko oc
ey torko, som törko oc ey wäsko etc Thy ärw wingarda wandsamme brwka oc jngen
jordh är swa god ath faar hon ey the rökth oc tilredilse som henne böör tha gör
hon ey frwkth, och j försto plantherilsommen är haffwandis störst rökth oc
athwakth:-

p 209

Röktha oc rensa wingardhen affwan jordena 172

Wjnqwistana giffwa aff sigh grena tha the wäxa girogth, oc thy skwla the
affskäras jdelika swa ath all kraffthen löper ey wthj the qwistana som jnthe
dogha mädh wäxtenom, tha likowäl lathandis twa qwista wäxa oc ey flere aff them
grenenom som är plantheradher, wthan swa waare ath man wille lätha flere wäxa
til ath affskära framdelis til planteran j the andro aareno, Annars rense wel
mädh affskyrdh, oc the wngo grenana bindes wp lenlika oc warlika ath wädher oc
blaasthen bryther them ey söndher swa länge the fästa sig syälffwe oc bära
sigh, Än the qwistha som sigh swa förmykith skwtha pa länghdena brythes langht
wppe aff til halffz ath the kwnna wäxa pa tiokhetena oc ey pa längdena, Tessa
förscriffwadha wathn qwistana skwla rensas aff tha the ärw swa nyliga wthlypne
oc blöthe ath när man taker pa them mädh fingrenom strax brista aff bliffwa the
sitiandis til thes the hardna oc skäras aff mädh järn, tha förwärras trädh ath
thet riffz ey thär aff oc swa törkas thär äffther en deel aff träno, Än när the

p 210

qwistana ärw hardnadhe oc tarffwas affskäras, tha skäris ey alstingis när
qwistenom aff hwilkom the ärw waxthe:-

Rökta wingardhen wm rötherna 173

Wm hösthen sidhan winith är bwrgith för än frösith kombir skal wingardhen
röktas wm rötherna affskärandis alla smaa röther som ärw waxthe aff träno
öffersth j jordenne, thy the swgha alla wäskona, oc krafftena aff trämen, oc wm
sommaren

p 211

törkas trän affwan jorden, thaa likowäl skwla the rötherna affskäras mädh enom
hwassom spadha en finger langth fran träno, oc j the landeno som är ey mykith
frosth tha lates winträn swa sta baar affskwrna rötherna, än är storth frosth
täkkes til jordhen wm rötherna oc läggis dyngia wm kringh them oc helsth dwffwo
dyngia, Oc then röternas affskyrdh göris wngom winträm hwarth fämthe aar,
gamblom träm hwarth triyde aar, ty gamblom wäxa eys wa snarth röther Jtem |
sidhan rötherna ärw affskwrne swa wm hösten, skäris aff qwistana och alth
affwan til trädh ath ey bliffwer meer än en qwisther ather oc han skal behalla
twa knoppor som ärw nästh nidher moth rotenne, och thet affwan är affskäris ey
när knoppone, oc skäris swa pa snedh ath wathnith rindher ey aff skyrdenne paa
knopporna, wtan heller swa ath thet kwnne droppa pa jordena

p 212

Affskära qwistana 174

Winqwista affskära ärw twäskona tima thär til, som är waar oc hösth, oc tha
likowäl är waar thimen thär til bästh fär än knopporna börya til ath wthpringa
oc wäxa, thy tha är qwisthen blöther at skära, Än j förstha aareno tha qwistana
ärw plantherade graffwes jordhen hwar maanadh wm kringh rötherna wm sommaren oc
affskäris wathn qwistana, men thär som är ey starker winther thär skäras bästh
qwistana aff wm hösthen, oc thär starker är winther skäris aff wm waaren, Jtem
the qwistana som wäxa wth aff harda bolenom aff winträno ärw ey frwktsamme

p 213

Stödhya wp winträ 175

Winträ tha the ärw smaa stödhyes oc bindes wp widher fina röör thy the orka ey
bära sigh syälffwe Oc gammwl winträ stödyas oc wpbindas swa ath twa rörkäppa
ärw widher hwarth trä oc swa andra rörkäppa twärth före swaa gangandis radhena
wth gönom och pa them käppommen hengia wingrenana hallandis hwart annath at
wädrith slaar thet ey wm kwl, Jtem tha winträdh bindz widher käppen äller
rörena böyes ey äffther keppenom wm han är krokotther. wthan lathy heller wara
eth rwm mellen winträdh oc käppen oc bindes ey harth Oc banden mädh hwilken
bindas skal warj giord aff törkadho säff, äller aff bladommen aff dwnkäffle som
wäxa j kärrom törkath, äller annor tolken tingh som blöth ärw, thy bindas the
mädh widiom äller hardom grenom tha gnagha the winträd twärth aff, oc wäxa jn j
winträdh:-

p 214

Plantera thär som fattas trä 176

Wjngardhen när han är wngher och rwmpth planteradher maagha nokor trä swa
plnateras j radhena, Nar nokoth winträ skywther langth wp affwer rörena äller
käppana som ärw bwndhe twärth före til at bära wppe winqwistana tha böyes
affwer käppen oc nidher til jordhena och thär graffwes en dyw[p] kwla oc then
toppen jordhes thär nidher wäl och swa wäxa thär röther första aarith, thet
andra aarith skäris affwan j bokthena jn til kärnan, swa dragher ey förmykna
kraffthena aff synne modher, tha äffther tw aar skäris aff alstingis thär j
boktenne oc bindes til ena rör, oc graffwes wm the wngo rötherna ath the komma
wäl nidher j jordena oc ä hwar nokor trä förgaas thär sätyes ny trä j geen, Oc
merkiande vel ath thet är ey nogh ena reso wm sommaren borsth skära wathn
qwista som inte dogha aff winträno, wthan heller offtha oc idelika, oc
enkannelika the grena som löpa wth nidre pa träno, | Jtem ther som är heeth
land bindhes röör stängerna swa som j fira hörne ther winqwistana kwnna wäxa
wppa aff enne rad til the andra radhena som trän ärw sath. swa skyla löffwen
jordena ath hon ey förtorkas, Än ther ey är stor hithi skikkes grenana wp-

p 215

bwndhna räth ath radenne swa är qwämelikaren til gaa j mellen trän oc graffwa
oc röktha wingardhen, oc wpskära frwktena

Wingardhen skiffthes 177

Wingardhen skiffthes häller j manga smärre wingarda likastora, och rwm j mellen
them, swa ath

p 216

wädrith haffwer sith lop, oc thär haffwes wäga, oc thär aff lättas arbedes
folkith j hoghenom oc fiktar til ath lyktha en wingardh äffter annan Än är en
wingard omykith stoor lätyas mange j hogenom oc litith arbedh, thy thet ey
synes hwath the haffwa giorth Oc är goth at witha mykith arbede hwar jordmonen
wthkräffwer oc mykyn kostnath:-

Bindha wp winträn 178

Winträn skwla bindgas wppa the käppana som twärth före fran eno trä oc til
annath bindas, oc the skwla ey närmner jordhenne wara än fira föther, oc ey
höghre fran jordenne än syw föther, än thet är ey wnderstandis wm wngh trä, thy
the kwnna ey swa högth wp bindas för än the langh aar wäxth, Jtem thär jordhen
är wäsko fwl. hymmellen warmer oc wädrit ey störmande thär magha trän bindas
höght wp, thy trän frögdas tha the komma wp j högdena, oc frwkthen täs myndre

p 217

fwlna äller rwthna när wädrit blaser wndy trän oc driffwer borth daggena oc
törkar oc gör winith goth, Men hwar som är klen jordh swar hithi oc stormande
wädher. thär bindes the winsträn läghre pa twärkäppana som skwla them wppe
halla Jtem när trän wpbindas. böyes ey twärth borth äffther stakanom, wthan
halles räth wp, thy thet hyälper mykit at thet bliffwer frwkthsampth oc
warkatogt | til allerdommen oc stadogth, thy när trädh är räth oc kärnen
jnwerits är j the rätther gönom hwilken jorden giffwer wpganghen oc födonas,
thes yffnelikaren när jngen kroker är som hindra, Än the trä som ärw wanskapad
oc krokoth bliffwa ey swa byrdogh, oc när träd är swa höght wp wäxith räth som
tarffwas, tha bindes öffwerst widher stakan ath frwkthen som är twng ey drägher
thet nidher oc bliffwer krokoth sidhan, oc skipes arma pa twärstängerna som
halla och bära wppe frwktena aff grennommen som wäxa aff bolenom:-

p 218

Aff wintrännas grenom 179

Wjntränas boll som ey än hafffwer fäm aar skal ey närmer wprekkia til
twärstangena. wthan swa ath öffwerste änden är jw en fotzmon nädan wndhy
twärstangenne swa ath grenana som wthlöpa aff bolenom skikkas räth pa stangena,
oc somme latha bliffwa flere äller färre aff them grenommen äffther thy som
frwkthsamheten är, Än aldrig | flere än ottha grena aff eth trä thär jordhen är
aldra bästh oc bolen gammal tilstädyes wäxa, Är nokor wingardher wäxther pa
bolen högre än sakth är, oc ar wpgangen öfwer twärstangena mädh bolenom. tha
affskäris oc göris läghre som sagth är wndher twärstangena, oc bindes the andro
grenana til stangena, Som winträ släkthe ärw ondh och ofrwktsam oc bliffwa
aldrig bätre aff nokre rökth, som jord är swa skipath ath thär aldrig wäxer
winträ til nytto jnnan:-

p 219

Affskära qwistana 180

Wintrännas öffwerflödoga qwistha skwlo aff skäras sidhan winklasana ärw
affhenthe wm hösthen mith j octobrj manath sidhan rägn är kommith oc qwistana
ärw moghnadhe, än kombir ekke rägn. thes sedermere skwla qwistana affskäras.
Men thär som är kommande frost oc starker winter affskäres qwistana mith j
febrwarij manadh, oc thäs bittidaren qwistana affskäras. thäs flere grena, thes
sedermere. thes mera giffwa trän frwkt,

Wingarzd mestarens ämbethe 181

Wjngardz mästaren akte thessen try som är skaffa mykna frwkth. förese arliga
goda qwista til planthera.

p 220

oc fostra winträn at the bliffwa länge waraktogh, gör han ey thet tha skeer
thär aff stor skady, Jtem när grenana affskäras tha är witande ath pa
nordermere sidonne pa träno skwla ey trän mykith sargas oc ey skwla thär
tilstädyas wäxa manga grena wtan ath enasth en qwisther, Än pa södhre sidonne
haffwes manga grena som skyla oc skyggia fran myklom hitha, Oc kniffwen som
wintrännas grena affskäras mädh skal wara alstingis hwas hardher oc tynner, thy
är han boll oc tyoker tha flängher han oc fördärffwar trän. oc snararen bryther
än affskär, oc trän rwthna thär äffther Jtem nar winträn wäxa alth förmykit tha
ärw the lange grenana öffwersth brytande swa ath kraffthen bliffwer j bolenom
oc moghnar, oc täslikis andra sma qwista affskärandis thy thet gawnar mykith
frwkthenne thet andra aarith Jtem winträn skwla jnte skäras tha the standa j
blomster oc ey häller wmkring them är tha graffw[a]nde, | Natwrlige mästara
scriffwa tre thima wara til winträ, then förste är tha trän börya wthspringa
til wäxth, then andra när the blomstras, then tridye när frwkthen mognas, oc
natwren mäktar ey fwlborda j them thet hon wil, oc thy tarffwas med konstenne
ath mestarmannen hyälper til mädh trem synnom graffwandis dywpth wm kringh
winträn jordena j the tre thimana arligha oc aktande thimana:-

p 221

Ympa winträ 182

Wjnträ ympa aff grennomen j gammwl trä hwilken som wil, tha ärw först
wthwälyande godha winqwista wäl moghne oc trindhe. oc the som ey haffwa langht
mellen knopporna, Winträ ympas j twäskona matto, Ena matto pläga somme at bora
gönom winträdh mädh eno boor oc thär jnsätya qwisthen som ympas än thet brwkas
syallan, Annar matta är ath winträdh saghas aff widher jordena thär thet är
stadoght, oc thär klyffz oc swa skäris trehörnotter grenen oc sätyes j bolen
swa at barken fälles räth moth barken oc bindhes stadoght wm kringh oc mädh
leer bwearis före wäsko oc räghn, | The andra ympilsen är ath när et goth
winträ standher när andro tha boris eth hol gönom thet andra träd mädh enom
lithlom naffwar, oc thär

p 222

gönom draghis en godher q??sther aff the andro träny ey affskärandis honom
wthan läty honom thär swa bliffwa ath han är wäxther fwlkomliga j thet som han
är gönom satther oc sidhan skäris fran the andro träno som han war aff wäxtir
til förna Än standher ekke eth winträ swa när andro ath thet kan göras, tha
skäris grenen aff oc strax färsker affskrapes barken oc sä[t]yes j holith wäl
oc swa klemes leer wm holith, och thet göris wm waren, Jtem somme ympandis
skära badha ändana aff winqwistenom som sma wiggia och sätya j klöfftena
böyandis qwisten swa ath barken moth barken fälles oc sidhan förwara fran wathn
oc wädher mädh alth leer oc näffwer, oc swa nädhan wndher ther ympad är sargis
trädh mädh enom hwassom kniff paa badha sidhor likowäl ey dywpth, wthan swa ath
wäskan kan ther wthrinna heller än hon wgar ther ympilsen är oc hyndrar ath
thet ey fasthna

p 223


Sywkna wingardhen 183

Wjngardhen sywkna stwndom oc kan ey bära frwkth äller ganskans lithit, tha
takis stark ätikkia oc blandes samman mädh asko, oc thär mädh wathnis the
winträn som ärw ofrwkthsam oc strykes then askan oc ätikkian wppa trän oc swa
bliffwa the frwktsam, Jtem stwndom böryas mykin frwkth pa winträn oc thees wm
waaren, oc hon ey kombir til mogenhethn wthan heller wisna oc vardher til
jnthe, thär til skal man taka eth hwasth järn oc skära nokra röther aff tränom
oc samman röra gambla jordh mädh starko ätikkio oc thet läggia wm rötherna thär
the ärw affskwrne, och mädh ätikkyo dyggias, oc graffwes offtha wmkring tha
wisnar ey frwkten äller förgars:-

p 224

Mangskona win pa eth trä 184

Wjnträ magha ympas swa ath paa eno trä wäxa manga handa winbär Takes fira äller
fäm färska qwista aff manskona winträ j rättom thima vm waaren, oc lages täth
til samman oc bindes städogth ey alstingis widher ändan, sidhan trängis eth
stykke aff eno aff skwrno horn äller lerkar thär wppa | som bwndith är swa ath
qwistana ärw thär gönom löse pa badha ändana, sidhan sätyes swa nidher j godha
wälgödda jordh ath thet som bwndith är staar harth widher jordena, oc the
qwistana som j jordenne ärw widhas wth hwar fran androm oc jordhen kastes til
oc wathnes offtha ath thet kombir til ath wäxa, oc swa bitha qwistana sigh
samma[n] j wäxtenom, Äffter try aar sla leerkarith söndher äller hornith som är
wm trädh, oc ärw tha the qwistana wäl samman wäxte tha sagha aff en aff
qwistommen äller twa affwan före harth widher thär the ärw samman wäxte oc läg
träplasther wppa oc kasta jordena wp wm, oc när nokra qwista wäxa wp aff them
delenom som är samman wäxther them förwara wäl, oc the andra grenana affskär
thy the bära mangskona frwkt Jtem ath winbären haffwa ey j sig stena äller
kärna, Tak en gren som är til at planthera qwämeliken j rättom thima, oc honom
klyff fläkkiandis warliga mädh enom kniff pa andro sidhonne swa ath tw jnthe |
sargar knopporna, oc swa wthskrapa äller skär warlika kärnan, sidhan binth then
qwisthen wäl samman oc säth

p 225

honom nidher j feth jord oc wathna jdelika, oc graff offta wmkringh honom, oc
tha thet träd äldras bär thet winbär wthan stena j sigh,

När vinith skal affskäras 185

Winith pröffwas j manga mattor wara mogith oc skal tha affskäras oc persas
somme hentha winklasana aff för än the ärw moghne, oc thet winith thär aff
trykkis är ey warkogth til at liggia länge, tha likowäl bliffwer thet mykith
starkth, Thet win som t[r]ykkis aff them bärom som ärw mykith mogen wardher
sötasth oc myndre starkth, Jtem när taker eth winbär oc thet krammar mellen
fingrana söndher, Är thet swa ath kärnan wthga slätte swa ath jnthe aff
jnwertis bäreno hengher widher them thär mädh bepröffwas ath tidh är winith
affskära thy thet är moghit, Jtem wm kärnana ärw harde

p 226

oc brwne oc ey gröne, thet är thekn ath winith är moghit, | Oc tha renth oc
klarth wädher är skäris aff, oc mannen warj j ökilsenne thes waraktogaren
bliffwer winith Sidhan winklasana affskäras bäris strax tith j kar äller waskor
ther the skwla trodhas jnnan mädh renom fotommen, oc tappes mosthen aff j andra
tynnor äller bottas ther han kan liggia oc göras j fiorthan dagha äller meer,
oc the qwistana äller mesken aff bärwmmen läggis j eth storth kar oc slaas
renth wathn ther wppa och äffther nokra dagha pärses ganskans wäl wth oc thet
bliffwer ey mykith starka drykker, tha likowel godher til ath drikka tha
strax:-

Göra agresth oc sapam 186

Winbären när the ärw swr oc ey än moghen hentes oc stöthes laghen äller mosthen
aff them, oc lathes thär j nokoth granth salth blandandis wäl samman oc sätyes
j solena tre dagha, oc sidhan gömes til ath redha thär mädh math, Jtem
annarledis göris oc gömes agresth, Takes swra winbären omogen. stötis oc wth
pärses mosten, oc sidhan sywdhes | lenge pa eldenom til thes thet riokna oc
lätis litith salth thär j, och sätyes j solena sidan tiil ath torkas oc swa
gömes til ath redha math thär mädh, Jtem somma taka bästha mognan mosth aff
winbärwm oc honom wywdha swa ath tridywngen är borthswdhen, och swa bliffwer
han tyokker som honag oc mykith godhe til math redhning oc til ath sylta frwkth
jnnan oc hether thet mustum coctum äller sapa, Jtem Require in alio libro de
v[ino]
Hic [cap. 187-220] sequitur in libro A folio per capitula de vino

p 227

Apalla garda sätya oc planthera 221

Hwilken som vil saa äller planthera apalla gardha han skal witha ath tolken
jordh tiänar til äpleträ som til wingardha godh oc feth, oc för än kärnana saas
gärdhes wäl wm kringh, swa ath dywrr komme ey til ath bitha the wngo trän, oc
swa ath menniskor komma ey til at taka pa the trän, thy när trän hantheras mädh
menniskios handh wm toppen äller bitas aff nokrom dywrom sidhan wilya the
naplika mera wäxa, Jtem the thrä som ärw wplwpen pa eth aar samman | plantheres
helsth samman, thy höghre trä nidhertrykya oc förmena them smaa trän ath the ey
kwnna wäxa, Jtem när tw wilth planthera thaa graff wp alla hwlorna eth aar til
förna latandis them swa standa yppa ath rägnith oc solen göra jordena qwäma,
thy annars kan ey strax wäxa the trän thär j plantheras, Än wilt tw thär j
planthera wm thet samma arith som tw wpkasthar hwlorna, tha at mynstha wpkastes
hwlorna twa manadha til förna, oc sidhan brennes halmer j them oc wäl widha
thes bäther wäxa trän oc wardh[a] byrdogh Jtem trän skwla plantheras rwmpth oc
skikkelika swa ath nar the vexa kwnna wthwidha sina grena, annars bliffwa the
ey frwk[t]sam, oc ey heller kan nokoth saas mellen wthan the standa rwmpth, oc
lithith bära the wthan jordhen wmvändis mellen them Oc ath mestho mellen hwarth
trä, ma wara firetyo föther, äller at mynstho xxx föther, Trän som skwla
plantheras wthwälyes godh tiok som eth yxeskafffth. räth. osargath j barken oc
högh, Än somme taka godha grena | aff gamblom oyrdogom träm skärandis them
warlika aff träno pa the sydonne som wither moth solenne oc ey haffwa standith
j skwgganon, oc merkes hwrw trän wistho til förna oc plantheres j sammo mattho,

p 228

Oc plantheris ey gerna tw trä samman j ena hwlw thy fylska oc marka fördarwa
them badhen, Jtem nar tw nidhersäther hwarth trädh j sina hwlw tha säth twa sma
kärffwa sammanbwndna aff torra qwistha tiokka som en arm widher hwarth trädh
annan pa höghre oc annan pa wenstre sidona affwer ända ath the räkkia nederst j
hwlona oc öffwersth j jordena, thy thär kan wathnith lättelika löpa nidher til
rötherna tha the wathnas wm sommaren, somme planthera them wm hösthen j ny
widher octobrj manath oc somme wm waaren, och ey kan al planteringh göras ens j
allom landom thy winthren oc köldhen thet ey tilstadher oc sommaren kombir ey
ens j landen,

p 229

Ympa trä 222

Alla handa trä magha jmpas hwart j annath när barkana theras ärw ekke olike, oc
bära frwkth pa enom | tidh wm aarith thes bätre komma the samman, Trenne mattor
ärw jmpilsen, En jmpilse är nar trädh sagas twärt aff oc stobben klyffz affwan
oc thär j sätyas qwista aff androm träm, Annar jmpilse är när trädh saghas aff
oc j stobban affwan mellen barken och trädh stadgas jnsatta qwista aff androm
träm oc the twenne jmpilsen göris wm waren, Tridye jmpilsen är görandis tha
trän löpas barken takandis oc skärandis firakanth wm kringh thär nokor knoppa
sither pa träno oc swa lika storth aff barkenom flaa aff the andro träno oc
strax fälle then barken mädh knopponne j samma stadhen oc kallas en plasterilse
oc bindis warlika til oc thet göris wm sommaren, oc all jmpilse göris pa manas
til wäxilse oc ey pa nädhenne, Grenana som skwla j sätyas skwla wara aff
frwktsammom träm oc haffwa manga knoppor, oc takas aff trämen pa the sidhona
som wither moth solennas vpgang

p 230

aars gamble. hele. tiokke som mynsthe fingren haffwandis twa äller tre grena,
Oc när träd tw wilt jmpa jnnan är affsagath thär som thet är bästh helth oc
färsth swa at näffren äller barken riffz jnte sidan skär stobban slättan affwan
mädh enom | hwassom kniff, sidhan haff en tynnan järn bläyda äller aff been, oc
honom ganskans warlika driff mällen barken oc trädh affwan j stobban tre
fingher nidher förwarandis ath barken äller näffren ey riffz äller reffna
Sidhan skär qwistana som tw wilt jnsätia äffther bläydan görandis them swa ath
the jnganga ey skärandis aff them barken pa the sidorna som wth wither til
barken pa stobbanom oc ey heller kärnan j qwistommon oc swa wthdragh bleydana
oc jnsäth qwistana mällen trädh oc barken oc binth träplasther wmkring oc
förwara wel ath räghn kombir ekke thär wppa, Jtem somme plägha mädh enne saagh
göra holen före qwistana sagandis j äggiana aff stobbanom och sidhan skärandis
thär saagath är mädh enom tynnom oc hwassom kniff släth, oc swa skärandis
qwistana thär äffther swa som trehörnotta ath tridye sidhan haffwer barken oc
swa jnsätyes plastres oc bindis stadelika til, Jtem wil tw jmpa sma trä tha
sagha them aff ena span när jordenne oc klyff stobban try twärfinger nider oc
säth twa qwistha tilskwrna som sagth är hwar pa sina sidhona swa ath barken
fälles moth stobbans bark och | wthdragh bläydan oc plastra bindandis oc läg
feta jordh. wm kringh wp til jmpilsen oc lath swa wäxa, Jtem jmpa persicas
äller annor trä j pilträ, Tak then greenen som färsker är oc tiokker som en arm
aff pilträ twa äller tre alna longan oc bore gönom honom mädh enom naffwar, oc
hwar som standher wäxth nokoth litith persico trä aff the skär alla grenana än
jnthe skär aff toppenom oc thet pärsicco trädh dragh

p 231

gönom thet holith tw boradhe gönom pilträdh oc thär thet trädh böryar trängias
j holeno affskrapa barken sakta aff persicco träno oc täp wäl wm holit mädh
träplasther oc nidher böy badha ändana j jordena aff pilträno läggandis jordena
wäl wm kringh, och wathna thär wm jdelika, sidan äffther eth aar äller tw när
the ärw wäl sammanwäxth, skäris persicco träd aff nädan wndy pilträno, oc
flytyes swa badhe pilträd oc pärsiccoträd sammanwäxth j godha jord oc nidher
sätyes badhen samman j jordena, oc thär pa wäxa persiccor som jnga stena haffwa
| j sigh, swa magha oc annor trä jmpas j pilaträ oc annor trä hwart j annath j
rättom thima:-

p 232

Pärwträ 223

Pärwträ skwla plantheras wm waaren thär som är köldh oc starker winther j
landommen, Än thär som ey är starker winther magha the bästh planteras wm
hösthen, Pärwträ wilya haffwa godha jordh som winträ, The wilya ey haffwa
stenoga jordh, Jtem wngh trä som ärw try aara gammwl wäxth aff kernommen sätyes
oc flytyes j dywpa graffwer oc skäris toppen aff them oc bindis thär wm
träplasther äller leer, men pärwträ wäxa langhsamlika, The pärwn som wäxa pa
them träm som ärw wp lwpne oc wäxthe aff kärnanom haffwa sötaren smak oc bätre
ärw ätha, oc the pärwn som ärw wäxte paa them träm som ärw jmpadh smaka ey swa
wäl, tha likowäl ärw the waraktogaren til ath göma

p 233

länge, Jtem mellen pärwträn som plantheras skal wara xxx föther, Pärwträ
tarffwas offtha wathnas oc graffwas wm kringh rötherna ey lathandis gräs wäxa
wmkring | Oc när pärwträ börya ath blomstras wm waaren tha gödhes wäl wathnes
oc graffwes wm rötherna swa förgars ey blomstridh, oc enkannelika är koo dyngia
godh thär til, oc somme blanda thär til mädh asko wm rötherna thy frwkthen faar
thär aff en starkan smak, Pärwträ släkte är mangskona tha likowäl är en matta
til ath planthera oc röktha trän, Sywkna nokoth pärwträ, tha thak jordhena aff
rothenne oc bora mädh enom lithlom naffwar gönom rothena oc släth thär j holith
en naghla aff feto fore trä äller eketrä, oc täslikis oppe j pärwträdh bora oc
jnsäth en naghla, Jtem wäxa marka j pärwträ tha tak oxagalla oc gywth wm kringh
röterna oc swa fördriffwas the Jtem slaas windrägh wm pärwtträ rötherna tha
jnna tre dagha fälla the blomstridh oc frwkthen wäxer, Jtem somme pärwn haffwa
j sigh swa som harda stena smaa, Oc thär til bätringh, kasta jordhena aff
rothommen oc salla alla jordena rena borthkastandis alla smaastena oc blandha
thär til blötha jordh sallada oc henne lägge wm rötherna oc jdelika wathna swa
bliffwer frwkthen wthan stena, Pärwträ jmpas swa som scriffwit är wm äpleträ
Pärwn som skwla gömas äller syltas affhentes warlika swa th the ey stötas oc
tha klarth wädher är, tha manen är j afftäkth xxij daghen til xxvij daghen, oc
för än the wardha alstingis moghne syltes äller läggis j halm Äller renses wth
kärnana skärandis pärwnen j stykke hengis wp j wädrith til ath torkas oc gömes,
Jtem aff pärwn trykkes mosth mädh pärsenom gönom en haarsäk, oc drikkes wm
wintren thy han swrna wm sommaren, Jtem ätikkia görs aff pärwn, Hentis swra
pärwn moghen oc läggis j en högh j tre daga,

p 234

sidan läggis j eth kar, oc pa them latis räghn wathn oc täppes affwan karith
latandis swa sta j xxx dagha, sidan ypnes oc nytyes, och swa mykith som daglika
taks aff the ätikkionne til ath förtäras, swa mykith latis ather j gen aff
renth wathn j karith thär pärwnen ärw:-

Förwara äple länge 224

Aff trämen hentes äplen warlika swa at the ey stötas äller falla oc gömes j
thet rwm som wädrith ey bläser pa them görandis thär flaka som andra grindher
och thär wppa läggiandis törran halm oc swa äplen athskelyandis thär vppa,
Annarledis gömas äple läggiandis them j glaseradha leer pottor läggiandis thär
wppa eth lok aff sten oc bindha thäth til oc tyära wm swa ath wathnith kan ey
komma jn oc swa sänkia them nidher j en brön äller källo oc bliffwa thär länge
bewaradh, Jtem somme affhäntha äple oc döpa them j warma tyärw sätya them j
hwsith läggiandis löf wndy them, Oc altid skwla äplen swa läggias at skafftidh
wändhes nedher, oc skwla the ey handas sidhan wthan tha the skwla förtäras,
Jtem ma oc göras ätikkia aff swräplom j sammo matto som förscriffwit är wm
pärwnen Jtem annarledis bewaris äple, Hänthes warlika som förscriffwith är oc
läggis skikkelika j en nyan fyärdwngh fwllan, oc sidhan sätyes späla affwan wm
läslika swa ath äplen ey trängias oc ey wpflytas kwnna, sidhan sywdis samman |
honagh oc godh söth wörth oc latis kalth j fyärdwngen pa äplen fyllandis swa
ath honagith standher affwer oc swa bewaras the länge, Jtem annars bewaris swa,
Göris leer wm them oc törkes wm kringh them oc hengis wp thär kalth är, Jtem

p 235

annarledis, läggis skikkeli[ka] eth kar mädh bywgh swa ath jnte äplit rörir
thet andra oc swa annor flodhen aff bywggeno oc wpfylles karith oc göris täth
lok affwan wppa karith

Fikona trä 225

Fjkonat[rä] wilya plantheras tha warmpt wädher är, the wilya haffwa stenoga
jordh äller bärgh, Oc stwndom växa the aff kärnommen som ärw sadhe, stwndom
plantheras the aff qwistommen j swa matto, Tak en gren synnan aff fikonaträno
som haffwer tw aar äller try wäxth, thär haffwer ey langth mellen knopporna, oc
han haffwj tre grena aff sigh, then grenen jordha neder wpsätiandis affwan
jordena de sma grenana oc jordena mellen them och stena, oc är landith kalth
thär the plantheras tha bewaris bindandis halm wm toppana thy frostit skadar
them | Jtem fikonaträ som ärw hwith släth och haffwa langth mellen löff
knopporna ärw ey frwkthsam, Jtem när fikonaträ wardher ena reso flwth oc
plantherat thes bätre frwkth bär thet, Jtem när fikonaträ planteras j sqwuillam
bindandis starklika til tha bliffwer thet frwkthsamlikith, the trän wilya
haffwa dywpa graffwer. harda jordh, the fikon som wäxa j törro jordh smaka bäst
än the waxa ey swa stor som the thär wäxa pa fetho jordh, Fikon haffwa manskona
slagh. Än all haffwa ena rökth oc matto til ath planthera, Jtem fikona trä
wilya gödhas mädh foghladyngio, oc skäris aff trämen the grena som illa wäxa oc
j swa matto ath grenana som wäxa oc sigh nidherböya kwnna sigh wthwidha, Fikon
som wäxa j waatho jordh smaka illa, oc thy läggia somme mykna asko wm rötherna
Jtem göra nokre marka hindher fikona-

p 236

träno tha strykes thär wppa osläkther kalker j markaganghen, göra myror nokot
hindher, tha blandes samman mynia smör oc tyära strykis pa trädh, Jtem faller
frwkthen aff swa | som aff wywkom thäm, tha läggis alga thet är tangh som wäxer
j haffwith wm rötherna oc klyffwes en roth och sätyes en wiggie thär jn, oc när
trän börya wthgiffwa löffwen tha brythes aff thet som wthgiffz aff öffwersta
grenommen, Jtem fikonaträ giffwa aldrigh blomster aff sigh, wthan strax börya
giffwa först wth frwktena som ena böno aff sigh widher löffwith, oc wil tw
haffwa sedemera frwkth oc ey bittidha wm aarith. tha bortsla the frwkthena som
försth wthganger när hon är lithen som en böna och sidhan wthwäxer annor frwkth
senth pa arith, Wil thw bittidha wm aarith haffwa moghen fikon tha stöth rödhan
lök olyo oc pipar samman oc stryk pa frwkthena tha hon börya warda stor oc
snarlika moghans, Jmpas mago oc fikona trä swa som annor trä, oc träk aff
menniskiom är bästh til fikona trä,

p 237

Bewara fikon 226

Fjkonen hentas aff trämen ey för mykith moghn oc läggis pa en flaka | flättadan
samman aff slyor äller spiälom, oc säties allan daghen j solena til ath torkas
förwarandis fran räghn oc dag, orka fikonen ey wäl torkas aff solennas hita tha
plägha somme hetha en oghn oc swa sätya them jn j ognen när eldhen är wth
rakadher paa sma flaka, tha likowäl swa ath the ey brennas, oc sidhan läggias j
fyärdwnga skikkelika oc löff j mällen flodher trykkiandis täth til oc läggis
törkadher feniculum j bland oc swa skikis thär at wara som är törth hws, Än
somme läggia fikonen halfftör j fiärdynga ströandis j mellen hwary flodhena
stötta kwmyn äller feniculum törra som pwlffwer oc mädh renom fotommen twaghna
trodha them samman j fiärdwnghen oc säthia thär tört är, Jtem somme riffwa
fikonen j tw oc törka j solenne oc bewara them swa, Jtem alth eth fikonaträ kan
bära badhe hwit oc swarth fikon, skär en gren aff hwaryo träno j rättom tidh oc
binth them hardelika samman jordandis nidher oc när the bliffwa samman waxte
tha giffwa the grena aff sigh som bära hwith oc swarth fikon:-

p 238


Castanea 227

Castanea är storth trä oc wäxer gerna j swarto jordh oc skygge och nordhan
wndher bärgom, thet trädh saas aff notommen wm hösthen sätyandis hwarya notena
fäm föther fran andro j forerna oc säties stikkor äller gren wm thär hwar
nothen är säth wm swa är ath jordhen skal saa, oc thet göris för än jordhen
slättas äller harffwas, oc sidhan the ärw wpwäxte twänne ar. tha flythes hwar
tw trä och thet tridye stande qwarth. annars hindrar hwarth trädh thet andra wm
the standa trangh samman, stwndom förgangas nokra nyther oc komma ey til wäxth
oc thy magha the sätias trangaren äller annor trä thär the ärw ey wplwpen The
castanee nyterna skwla wara store oc wäl mogne, Castanee som skwla saas wm
waaren läggis j sandh j en högh öffwer wintren xxx daga, oc sidan takes op oc
läggis j kalt wathn, oc the som sywnka til bothnen ärw gode the som flyta doga
ey til at plantera, Sidan läg ather nidher the godo

p 239

j sanden andra xxx daga, oc swaa | pröwes ather j wathneno hwilke som ärw godhe
synwnkande. äller onde flytande, Oc teslikes gör mädh them tridye resona oc swa
när waaren kombir saa äller planthera the castaneas som gode ärw, som försagth
är, J starko ler jordh kan ey thet trädh waxa, thet tol gerna frosth, thär the
plantheras skal gödas Oc warj jordemonen swa skipadher at wathnith rindher
borth, thy standher thet: tha fördärffwar thet planterada trän, Oc the trä som
ärw wng grawes wm kringh wm waaren oc hösthen swaa waxa the tes bäther,
Castanee gömas j agnom, Jtem j waland stekias the oc äthas warme, äller sywdas,
Aff them görs thär bröd, oc wm fastona minister:

Olyo trä 228

Swa som winträ wilya haffwa öffwer allskona trä stora oc mangfallelika rökth oc
kosthnad, swa wil olyo trä haffwa j bland alskona trä mynsta rökth oc kostnadh,
oc räknas olyo trä yppasth öffwer all trä, Thet giffwir ey frwkth hwarth aar,
vtan heller hwarth annath aar hwath heller thet röktas äller röktas ey, tha
likowell | meer tha thet röktas, ey förgar thet som winträdh standandis mang
aar wthan rökt, Jtem swa som j winträmen ärw manghskona slagh, swa är oc j
olyoträmen, som ärw bätre til ath sylta frwktena aff. oc som til ath trykkia
olyona aff, Olio trä wilya ey wäxa thär som är förmykith het äller kalt, Än
thär heth land ärw säthies nordhan pa bärgom, thär kalth är sönnan, Eketrä
fördriffwer olyoträ wm the til saman planteras äller tär som ekrötherna ärw j
jordenne än tha ath eken är affhwggen, Olyo trä
p 240

wäxer gerna pa lerbakkom törrom Än pa fetom
akrom wäxir thet wäl oc gör thär lithla frwkth
äller jngha,

Plantera olio trä 229

Saagis godhe oc lange. slätte oc förske grena tioke som en arm aff olyo träm
förwarandis ath barken jngenstadz sargas wthan thär släth skärs mädh saagenne,
oc tha j swa matto ath grenen hawer mädh sigh halff andra span langt stykke aff
bolenom thär han war vth waxther saghath aff pa bada sidor widher grenen, oc
märkis mädh färgo | hwilken delen op äller nidher. östher. äller wästher wiste
til förna, at thet kombir swa ath witha strax

p 241

sätandis j jordena wäl dywpth, Oc blandis försth samman dyngia oc asko
strykandis wm thär affskyrdhen war giordh, oc förwaris swa sidhan wäl, Somme
taka rötherna oc them affskära swa oc nider läggia j jordena, oc ä hwrw thet
görs tha skal thet göras wm waren jordandis nidher alla qwistana oc säties
märke wm kringh hwar the ärw j jordenne, oc wathnes offta, oc tilstädies ey
flere grena wpwäxa aff them än twa, oc äffther fira aar affskäris them som
myndre är, oc swa j fämte aarendo dogha the til ath flythia pa bakka höst äller
waar för än the börya wäxa wm waren görandis hwlorna aarith til förna före them
fira föther dywpa, äller wm thet ey görs arith til förna, tha brännes hwlorna
mädh halm äller trä ath jordennas raamogheth borthgaar Jtem sätyas the j feta
jord tha skal wara mellen trän sextio föther, Är jordhen ey feth warj mellen
them xx föther, oc merk altidh hwrw trän witha för än the flytias | oc takes
thelningana mädh rotommen swaa warlika ath jordhen fölyer mädh, oc är nokoth
wathn j hwlommen thär the skwlw sätias tha öses thet wndan för än trän nidher
sätias, oc läggis sma stena oc god jord oc biwg j hwlona, och förwaris för
dywrom ath the bita ekke the wngo trän, oc wathnes offta, oc jnthe skäris för
än äffte tw aar, Jtem oliogardhen som är fwlwäxther skifftis j twa dela
lathandis hwar delen bära frwkth sith aarith j swa matto, saas jordhen äller
akren som är wndy trämen. tha bära jnthe trän, Än then akren skal ey töswa
äryas wm eth aar oc ey mykith dywpth oc tha heth är vm aarith röris ey the
jordhen, thi hithen gönom stinger rötherna, Jtem löpa wth nokra sma grena nidra
pa träno. äller wm rötherna the affskäras wm hösthen oc gödis jordhen wmkringh
mädh gethadyngio enkannelika,

p 242

oc tilstädies ey mos wäxa pa trän äller vm kring thi thet träd wil gödas äryas
oc qwistana affskäras, Stwndom hender ath färsk oc god trä wilya ey bära frwkt
| oc boris jn j träd mädh enom naffwar oc göris en nagle aff olyoträno oc slas
thär j. oc swa bliffwer thet frwksampth, Äller lätis litith gammalt pis wm
röterna blandat mädh swa mykit wathn, Stwndom är en gren pa träno swa giroger
til ath wäxa, at wthan tw hwgger honom aff standher träd ofrwksamth Jtem olio
trä jmpes mellen barken oc träd som scriffwit är wm äple trä:-
p 243

{LatinSida}
p 244

Sylta olyo bär 230

Olyobären hentes warlika aff trämen tha fagherth wädher är tha the börya til
ath swarthna, oc renses wäl fran them all löff oc qwista oc the bär som ärw sma
äller stöth, Oc moth hwaryo skäppo olyobär takes en halffiärdwngh salth oc
blandis samman, och strös affwan wppa them salth j eth kar oc stande swa j xxx
daga at swettas oc rindher aff them al beskhet, sidhan takes the bären oc lägis
j eth trog oc törkis aff them alt saltith mädh enom swamp, Oc sidhan latis j
eth kar äller fiärdhwngh oc thär til mädh törkadher feniculum, oc slaas affwan
wppa sammanswdith honagh oc god wörth oc lithit aff ätikkio swa ath then lagen
stander afwer bären, | somme stöta anis oc kwmyno oc blandaha thär til mädh oc
swa bewaras j källarom, Jtem annarledis, hentis moghen oliobären oc lägis j
wathn renth som är swdith mädh renth salth oc kolnath oc thär j ligge xx dagha,
Sidhan takis wp oc läggis j trogh oc törkis mädh enom swamp swaa ath saltith
borth gar aff them, Sidhan skäris hwarth bärith ändalangx mädh enom kniff trem
stadhom , Thär äffter läggis j ätikkio tre dagha ffiärde daghen takis wp oc
törkis mädh swampenom oc swa läggis j en fiärdwngh läggiandis apium wndy oc
litith winrwtho samman skwrna fyllandis fiärdwngen mädh bärommen, oc swa läth
thär wppa swdna wörth mädh honagh oc äffther xx daga nytya äthandis aff them,
Jtem när olio bären hentas aff trämen

p 245

haffwis thär til stigha, Än the man kan ey räkkia mädh stigom slaas aff mädh
rör oc ey mädh androm käppom, oc slaas ey moth grenommen wthan heller mädh thy
hwar grenana aff slas wäxer senth bär j gen annor aar, Oc thet är en sak hwj
olio trän bära ey hwarth aar frwkt äller smaa bär, Jtem annarledis syltes The
olyo bären som ärw böryath torkas | oc skrwnka the hentis oc läggis j solena oc
strös salth pa them granth oc lathe them swa wäl törkas, sidan läggis j en
fiärdyngh annar flodhen aff laffwerbära löff oc annor aff them torkadho
bärwmmen, sidan sywdis samman salt ätikkia oc wörth oc slaas kalt paa the bären
j fiärdingenom latandis thär til kwmino dil oc apium oc swq bewaris, Jtem
annarledis syltes, Strax oliobären ärw hänth aff trämen läggis winrwta pc
pärsilia j fiärdwngen oc annar floden aff bärwmmen swa wpfyllandis, oc strös
salth oc stöth kwmina pa hwarya flodena, Sidan giwthes honagh oc atikkia
sammanswdith kalt wppa oc thär til mädh latis nokoth aff olyo oc swa säties j
källaren, Jtem aff oliobärwmmen kombir ey ath enast olya wthan jamwel en annar
wäska som kallas amurca som är eth wathn til mangskona läkedom mot markom ltil
aker oc trä, thet wathnit ridher försth aff bärwmmen, thet gömes oc bewaras
särdelsi j leer karom swdith försth mädh lithlom eldh

p 246

Göra olyo 231

Olya som bästh är görs j decembrj | manad, än the olya som görs til förna är
beysk oc kallas hon sommar olya oc är aff omognom bärwm, oc henne skal man ey
gärna göra wthan aff them bärwm som störmande wädher slar aff trämen, Hwsith
thär olyan skal göras j skal wara swa bygth ath thet haffwer eth täth oc släth
golff som en logha aff steen oc wara lwtandis til ena sidho oc haffwa manga sma
rennor oc wara sifftadh jnnan manga dela swa ath the oliobären som henthas aff
trämen sin daghen läggis särdelis pa loghan wm the kwnna ey äller orka brwkas
samman daghen oc ey blandis sammam, Oc tha the bären swa liggia giffwa the aff
sigh ena wäsko som försakth är thär kallas amwrca oc hon ridher nidher thär som
skwla wara wndy sath kar äller annat thär the wäskan rindher jnnan oc bewaris
Thy blandas the weskan amurca j oliona tha fördarffwa hon oliona, Jtem Olia
görs j mangskona matto thy hwarth land haffwer sin sidh, Än qwärnana ärw bästh
thär til, Thy qwärn stenen kan lagas oc lättas wp swa at

p 247

stenana j bärwmmen malas ey söndher Thy the göra oliona osmakandhe. | Jtem när
bären pa trämen börya til ath grana oc göras swarth, tha likowel mere delen aff
them warandis hwith, när klarth wädher är hänthes bären aff trämen mädh stighom
wp kliffwandis oc plokkes renliga läggiandis them nidher pa nokot klädy.
rensandis fran them löff oc qwistha, oc swa strax läggis j pärsen lanthelika
trykkiandis oc pärsandis them, Sidhan takis wth aff persenom oc läggis wndy
qwärnena blandandis til hwarya skäppo aff bärwmmen twa göpna salth, och swa
males oc thet försth wthrindher är bästh, Än the bären päras tre äller fira
resor oc wthrindher olyan, Än kan olyan ey rinna för köldenne tha kasthes thär
j brenth salth swa rindher hon wäl, oc ey är rädandis ath olian bliffwer salt
thy hon taker aldirg salth til sigh, Jtem haffwes aldrigh eldher. sooth oc ey
lyws j the hwseno thär olyan görs Jtem dörren pa thet hwsith wändis ey tith som
kalth wädher kan jn bläsa j thet hwsith:-

p 248

Olyo karen tilredas 232

Olyokaren skwla ey at enasth | röktas oc tilredas tha olyan skal trykkias wth,
wtan jamwäl tha olyan är wthsaldh strax renses wth thet pa bothnenom

p 249

är ey mädh hetho watne, wthan heller strykes lenlika mädh handommen oc skölyes
mädh kalth wathn offta oc swa törkes äffte mädh enom swamp ath al wäska
borthgaar, Somme pläga blanda samman blaa leer oc wathn swa th thet bliffwer
som en tyn wälling oc thet sidhan stryka jnnan j karen alth wm kringh oc latha
swa törkas, oc när olyan skal ather latas thär j skölya the thet lerith borth
oc törka katen ather, Ny kar som olya skal latas j skwla waxdragas giordh heth
widher eldhen Annars gar olyan gönom them, Somme begiwtha them jnnan mädh
smelto qwaado oc swa bliffwa the sidan arlika godh Jtem the olyobären som
stormande wädher slar aff oc hentas wp wren. skölyes wäl ey j heth wathn, wtan
j lywnketh wathn oc swa liggis j persen til ath trykkias, The bär som hentas oc
trykkias äpther decembrem ärw ey alstingis godh til olyo j math

p 250

Förbätra olyo 233

Naar olian bliffwer oren tha brennes salth oc kastes swaa heth j olyona oc
täppes strax karith affwan thär olyan är j oc laty standa tre dagha swa
bliffwer olyan rensath och klarerath, Jtem haffwer olyan onda lwkth fangith,
tha takes färsk grön olyobär vthan theras stena oc stötis oc hängis nidher j
the illa lwkanda olyona, ärw ey olyo bären til, tha takes wngher färsker blaa
kaal oc stötis oc byndes j eth klädy linneth oc hengis nidher j olyona, Än
somme blanda samman bade bären oc kalen oc salth oc swa hengia nidher j tre
dagha oc sidan taka wp oc lätha olyona j annat kar, Somme taka gambla
tegelstena oc göra them heta oc kasta j olyona som illa lwkta, Jtem vm nokoth
dywr rotta äller annath faller j olyona oc rwthnar thär tha thakes en handh fwl
mädh coriander oc henghes nidher j olyo karith, och wmskiffthes annar coriander
äffther nokra dagha fira resor oc vmskifftes olian j annor kar, oc kastes
brennande glödher aff olyoträ j olyona | Jtem är olyan harsknadh tha takes
hwith wax oc smälits samman mädh färsko olyo oc swa slaas j the hersko olyona,
oc swa strax thär til mädh bränth heth salth slaas thär j til mädh oc täppis
karith til affwan granskans wäl, swa borthgaaar al herskan, Oc olyan skal
altidh gömas nidhre j källarwm, oc renses mädh eldh äller heth wathn tha som
görs behoff:-

p 251

Krikon oc plomon 234

Krikona oc plomona trä plantheras aff stenommen som ärw jnwertis j plommonen,
tha j godha jordh wm hösthen sätiandis them twa spanna nidher j jordena, Äller
wm waren läggis tre daga försth j lwth, oc sidhan sätyes j jordena thes
snararen ga the wp, Jtem sätias the oc aff qwistommen skwrnom aff trämen wm
waren, the wäxa gerna j waato jordh. the tola wäl frösth. oc wilya wäxa j
stenoge jordh oc feto, Ath frwkten skal ey falla aff markogh. renses borth alle
telnynga som wplöpa aff jordenne. wthan the rätte oc slätte | som lathas wäxa
til ath plantera, Jtem sywkna the trän. tha blandis samman gammalt menniskios
pis oc twädelen renth wathn oc slaas wm rötherna oc läggis aska wm rötherna,
Faller frwkthen aff. tha kastis jordhen aff rothenne oc bores gönom oc slaas
thär j en wigge aff tyärw trää oc läggis ather jordhen til, Hindra myror
frwktena. tha blandis samman rödh färga oc blöth tyära oc strykis wm trän oc
the döö, Tessen trän magha oc jmpas wm waren för än qwaadhan rindher, Jtem
frwkthen ma torkas j solenne oc bewaras lenge Somme läggia krikonen först j
salt wathn oc sidan torka them j ogenom,

Mispel trä 235

Mispelträ wäxer gerna thär warm land ärw, oc än thär kalt är, thet wil haffwa
feta oc stenoga jord äller sandhblända leer jord, thet planteras aff grenommen
j gödda jordh, Thet träd wäxer langsamlika, Än the trä som aff kernommen wäxa
ärw warakogaren, Jtem the trän skwla offta affskäras grenana. gräwas | wm
rötherna oc wathnas tha törka är, än ey mädh mykit wathn j sänder Jtem hindra
marka

p 252

träd tha lätis piis pa rötherna än ey mykith, Är thet träd ofrwktsampt. tha
blandis samman dyngia oc aska wm röterna Jtem hindra myror. tha blandis röd
färga oc ätikkia oc aska samman oc strykis pa träd. oc the döö, Faller frwkten
aff. affskäris en roth oc boris eth hol wppe mith j bolen oc slaas thär jn en
plwg aff rotenne giordher, Jtem wm waaren jmpas thet trädh takandis qwistana
til aff grenommen mith pa träno ey aff toppenom, oc jmpes j klöfftena oc ey
barken thy han är mykith tör oc kan ey wäxa j honom, Mespille frwkth til at
göma lenge skal hentas för än hon bliffwer mogen. thy hon gither länge sitith
pa trämen

Mandwl trä 236

Mandil trä planteras wm waren thär kalth land är, oc wm hösthen thär warmpth är
aff stenommen som ärw jnwärtis, äller aff telningommen | som takas aff störsto
rotommen, När mandelstenana sätias wändis nidher then hwasse ändhen twa föther
warandis mellen hwan stenen oc fira twärfinger dywpth jordena, The wilya haffwa
harda oc stenoga jordh oc hetasta hymmel, The trän blomstras bittida wm arith,
thi plantheres thär solen taker hetasth, Sidhan trän ärw wpwäxth flytes som pa
annor rwm oc som bliffwe standande, Jtem somme pläga läggia stenana j blöta
dyngio tre daga för än the sätias j jordena, oc somme j honagh: Nar the vexa wp
renses gräsith fran them, oc gödis graffwandis wm kringh, Jtem mellen hwart
mandel trä skal wara xx föther, oc skäris aff them onda qwista wm hösten, Jtem
förwaris ath gehter äller faar them ey bitha thy frwkthen bliffwer thär aff
beysk, tha the trän sta j blomsther graffwes jnthe

p 253

wm them. thy blomstred faller aff, thes äldre the trän varda thes mere göra the
frwkth, wardher träd sywkth tha bore gönom ena stora roth oc slaa thär j en
wiggia aff feto före trä, äller sätye en flintho sten jn wndher barken, Äll[e]r
kastes jordhen aff rotommen för än trän blomstras oc läggis wm them manga smaa
hwitha stena mädh sandh, oc när thimen kombir ath blomstras takes ather the
stenana borth oc jordhen läggis ather wm rötherna, Jtem amigdali stenana
bliffwa blöthe när warmpth wathn slaas offtha wm rötherna för än trän
blomstras, Beyske mandel wardha söthe när jordena, oc tith rendher all
beskheth, Äller boris eth hol mith in j trädh oc gywtis jn honagh oc slas jn en
naghle aff sammo träno honagadher, Äller läggis swina träk wm rötherna, Mandel
är mogen til ath hentha när ythersta skalen gaar släth fran stenenom, wilya ey
skalana släppa fran stenommen. tha läggis j halm oc strax släppa the, sidhan
twas stenana j salth wathn oc the bliffwa hwithe oc thes waraktogaren, mandel
ympas som annor trä, Thär mykynm köld är bindes wm öffwersta trän halm annars
fördarffwa wintren them:

Sorba trä 237

Sorba haffwer tolkith som röndelöff och frwkthen wäxer j klasa som sma äple the
trän wäxa ff kärnommen, Ther heth är saas the kärnana wm hösthen oc thär kalth
är wm waaren, the wilya haffwa waatha jord paa bergom oc feta, När trän flytyas
tha säties dywpth j jordena, Thes mera the trän röras mädh blasaande wädher.
thes bätre wäxa the, Sywkna the trär tha boris gönom rothena

p 254

oc slas en wigge aff tiärträ thär j, Äller graffwes en hola jamtho träno oc
wpfylles mädh asko, Sorba jmpas swa som annor trä, Jtem frwkthen hentis aff
haardh oc skäris j twa dela oc torkes oc gömes wm wintren, och när man wil ätha
them blötis j varmpth wathen oc ätis sidhan, Jtem somme hengia them wp j hwsen
mädh klasommen, Jtem somme göra mosth äller ätikkio aff sorbis swa som aff
pärwm pläga göras:-

Eke trä 238

Eke trä som bära akarn wäxer gärna thär bärgh ärw oc stena oc än pa slätto
jordh, the öxlas aff akarnommen | Än the akarn som sätias wm hösthen j jordena.
torkes först nokoth litith j solenne, Ok the wm waaren planteras stöpis en dagh
försth j wathn, Jtem akarnen [s]kwla läggias pa sidona j jordena oc ey sätyas
affwer ända, oc piggen skal wändas nordher, oc wndy akarneth läggis en hal
äller sten swa wides roten wm kringh, thär kalth är flytyes eken tw aara
gammwl, thär warmpth är flytyes try ara gammwl, oc thes offtare eken flytyes
thes bätre triffz hon Jtem röterna skwla ey affhwggas swaa som androm träm,
Jtem oxa dyngia oc aska läggis wm rötherna oc enkannelika aska gör ekena
frwkthsamma, Eken skal plantheras dywpth j jordena oc langth mällen hwarth
trädh, thy thet som dryper aff ekenne skadar andro eketrä oc allom androm träm
Jtem skal oc stwndom graffwas wm ekena annars bliffwer hon hol jnnan j
allerdommenom, än böryar hon rwthna jnnan tha renses ath hon hardna oc torkas
jnnan, Jtem hardhan akarnen oc göras ondh | paa trämen, tha hwggis barken wm
kringh träd swa rindher wth the onda

p 255

wäskan, somme pläga hwgga aff nokra röther thär före, somme bora gönom rothena
oc sla thär jn j holith en nagla aff bosbon äller järn Jtem somme taka skalana
aff akarnommen oc swepa them sidan j wl oc swa sätya them j jordena at wäxa
Äller wathnes trän twa resor hwar manadh mädh starke lwth, Akarnen gömas färsk
j halm, j sandh, äller j törro eke löff lagde, äller j enne kistho aff eke trä,
Äller läggis j blandh lök oc tha gar borth aff them beskhethen, Jtem lägias
fär[s]k akarn j honagh tha bliffwa the färsk affwer aarith, oc honagith
drwkkith sidan läker lidamothen oc mwnnen och andra sywkdomma, Eken ma oc jmpas
som annor trä j segh äller annor trä,

Nyther oc notha trä 239

Twäskona ärw nyther som är walnyther oc smaa nyther, walnyther wilya haffwa
harda jordh, heth väder oc törko, annars hwar walnytherna | nidher sätias j
jordena rwthna the, Jtem för än the nider sätyas läggis j honagx wathn ena
nath. oc sidhan sätyes tre walnyther j jordena trehörnth en span mellen harya,
oc wändis nidher piggen aff notommen thy rothen gaar thär wth, oc alle nyther
göra ey aff sigh wthan ena roth räth nidher, oc när harda jord alffwen möther
böyer rothen sig wp oc skiffthes swa j grena Jtem hasle nyter magha oc
plantheras j samme matto, ey dywparen än tw twärfinger j jordena, the wilya
haffwa sand jordh waatha oc kalla: Jtem sylta valnyter alibi habes

p 256

Palma 240

Palma plantheras aff färskom dadel stenom sattom j jordena som är blandath mädh
asko, thet trädh wil hafwa warmth land lösa jord. oc wathnas offta oc litith
salth j wathnith läggis Thet träd bär ey frwkth j första try hundrada aar,
sywkna the trän tha läggis wm rötherna windräg, äller klyffwes en roth oc
säties j en vigge aff pill | trä Jtem wmk[r]ingh palmträ när kan jnte annath
trä bära frwkth:-

Krysebära trä 241

Kyrsebäraträ wäxer gärna thär kalth är, thär heth land är warda bären smaa, pa
bärghom triffwas trän wäl The trän flytyas wm hösthen bästh, oc jmpes melles
träd oc barken, oc är merkiande ath all trä som haffwa qwaado som thetta trädh
skwla ey jmpas pa then tidh wm aarith tha qwadan rindher, wtan häller för äller
sidhan, Kyrsebäraträ wil sätias dywpth j jordena. rwmpt. oc jdelika graffwas wm
them, Affhwgges oc söra qwista oc the färsko wm the wäxa förtiokke, the wilya
ey haffwa dyngio äller gödhas, Kyrsebär som haffwa

p 257

ekke stena j sigh latas wäxa swa, Tak wp eth wngth kyrsebära trä oc fläk thet j
twa dela oc skrapa granlika wth jnnersta kärnan oc binth strax täth samman
delana j gen oc bewara mädh träplaster sätiandis träd ather j jordena, sidan
äffther | eth äller tw aar tha thet är samman wäxth j geen, jmpa thär j sma
grena oc swa bära the kyrsebär som haffwa jnga stena j sigh, Jtem far trädh
nokra söro oc börya rwthna jnnan. tha boris eth hol nädhan före söronne ath
wathnith kan rinna wth Jtem hindra myror frwkthena. tha tak yrtena som hether
portulaca, oc vridh mosten aff henne oc honom blanda mädh swa myklo ätikkio
äller vindrägh oc stryk wm bolen aff trämen tha the sta j blomster Jtem
kyrsebär torkas j solenne til thes the warda skrwnken oc swa gömas lenge

Persica 242

Persica seties oc planteris aff stenommen twa föther hwar fran androm j lösa
jord blandada mädh asko vendandis piggen nedher aff stenommen ey dywparen än
twa äller tre twärfinger, Thär kalth oc starkth vädher är förgas the vngo trän,
vtan the förwaras mädh halm, oc latis ey wäxa vm kring gräs. wtan graffwes wm
kring them | När the trär ärw tw aar gammul flytyes oc säties ey langth hwarth
fran andro, The trän gödas bästh mädh sith eghith löff, wm hösthen hwggis aff
söra qwista, oc hwggis jnthe aff thet som färsth är, Sywknar pärsica. tha
blandis samman gammul windräg oc vathn oc latis wm rötherna, äller thet wathn
som bönor ärw swdhne, j, Jtem hindra marka thet träd. tha takes oxa pis oc
tridye delen ätikkia lätis pa träd oc rötherna, Jtem faller frwkthen aff tha
xoris gönom

p 258

rothena oc säthies en nagle thär j aff ene trä äller pila trä, wäxär frwkthen
rynkioth oc skrwnken äller rwthen tha skär wp barken nedersth pa bolenom, oc
när nokor väska är thär wth rwnnen stryk holith ather mädh träplaster äller
blöth leer. Jtem när persico trä vatnas mädh getha myölk tree daga när the sta
j blomsther wäxa the stor Jtem persica jmpes som annor trä, oc moghna persicor
gömas torkada vthskwrna stenana,

Trä til bygningh 243

Ey ärw alskona trä jamgodh äller lika waraktogh til bygningh, The trä man will
haffwa til bygningh skwla hwggas tha manen är j afftäkth, men hwggas the aff
til halffz jn til kärnan, oc lates swa standa nokon tidh ath wäskan rindher wth
aff them thär hwggith är. thes waraktogaren bliffwer hwarth träd j bygningenne,
oc thet skal göras wm hösthen thy wm waar thiman giffwa al trä sina krafft j
quistana löff oc frwktena, Men hwggas ey trän swa tha bliffwer jnne j them en
wäska aff hwilko trän snarlika rwthna oc marka ätha them, Jtem foreträ är
waraktogth nar thet standher j bygningenne törth, Jtem eke trä lägs thet j
bigningh nidher j jordena thär som altidh är wäska tha warar thet swa som stena
lenge thy thet staar moth wäskonne Jtem böke trä oc suber thär kork aff taks
rwthnar snarlika j wäsko, Jtem börk. lind. oc pila trä ärw godh til wthskyrdh
Jtem äle trä är got til paala j kärrwm oc byggia paa them thy the aldrigh
rwthna j väskonne, | Jtem juniperus är godh til ath brenna olio aff til
mangskona läkedom Jtem färsk oc grön aspe trä läggis byggis nider

p 259

j wathen til bolwärke oc altid blifwer lika färsk som hon nidher lägs när hon
jamlika bliffwer j wathneno:-

Kaalgard oc kryddegardh 244

Tär som kaal skal sätias äller annor krydde skal jordhen tilredhas wm hösthen
til förna swa fördriffwas ogräs oc röther mädh frösteno wm vintren, Sidan wm
waren tilredhes oc gödhes fäm dagha för än kalen sätz äller krydden blandandis
dyngiona wäl samman mädh jordenne, Oc faara dyngia är bästh thär til thy hon
gör mynsth ogräs aff sig, Jtem swa som solennas hithe wm sommaren gör jordena
qwäma, swa gör oc frostith wm wintren, Oc skifftes krydasängana swa ath man kan
ga j mellen them pa alla sidhor oc rensa borth gräs, Jtem thimen til ath saa
yrthe frö kan ey altid haffwas ens j swärike thy frösit gar senth äller bittida
borth, wthan thet ma saas j balyor äller annor kar bittida wm wintren jnne j
stwffwonne oc swa thär wäxa oc wm waren planteris wth j sängana, oc hentis
altid borth ogräs som wäxer j bland mädh, | Klofflök planteris oc säties tha
octobris maanad böryas, j goda jord swa ath han stander skikkelika öffwersth j
forenne som görs mädh äryokrokenom, swa standher wathnith mellen forerna oc
hindra ey löken wm wintren, Oc wm varen när the börya giffwa wth bladhen aff
sigh, tha brythes aff. swa wardha hoffwodhen tes storre j jordenne, oc när the
giffwa styälkan aff sigh tha wridhes han oc läggis böydher nidher j jordena,
men somme säya ath tessen löken kan ey lidha wintersens köldh, oc skal ty swa
planteras som sagth är wm waaren, Oc han skal saas oc wptakas tha manen är
mädhan

p 260

wndy jordenne, swa hafwer han ey swa starkan. smak äller lwkth, Jtem laktuca
när hon haffwer try bladh wäxth flytyes oc planteris som kall läggiandis dyngio
wm rothena oc vatnes offta, sidan hon börya thär wäxa tha brytis aff öffwersta
hiärtabladith swa widher hon sigh oc gar ey högth wp, swa göris oc mädh the
yrtenne som hether jntiba thet är endiuia hon tol bäther köldh, oc wm hösthen
bindes bladhen samman oc läggis mykin aska pa them swa wardher hon hwith oc god
ätha | Jtem senap. coriander oc eruca thär the sas skwla waxa oc jnthe flyttias
äller sätias oc gödis jorden före them oc renses gräsith Jtem apium maa sas aff
fröno oc planteras oc flytias oc wil mykith wathnas, Apium skal saas tha mayo
manadh är halfflidhen Jtem palsternakka oc aland saas rwmpth j gödda jordh, oc
mellen hwarth standit aff aland skal wara tre föthers jord mon oc renses borth
gräsith fran rötherna. swa widher alandit sig syälffth, och ytersth j augusti
manath flytias röterna oc planteras bästh skwrna j stykke Jtem mynta skal
planteras aff rötherna j godha jordh oc wäskofwlla j mars maanadh, Jtem
winrwtha saas aff fröno wm hösten oc flythies wm waren j jordh som är blandath
mädh asko oc renses gräsith fran henne jdelika, oc tha haff en hanska wppa
handenne annars waxa böldher pa handenne op pysth, Hendher tik tolken pysth tha
smör handena strax mädh olio, Winrwtha warar mangh aar j sinom wäxth wthan
nokor qwinna thär sin manada soth haffwer taker pa henne mädh handenne, oc
strax thär äffther sörna hon, Jtem beta saas vm sommaren oc flytz oc wathnas
wäl, teslikes oc maalle oc ärw godhe til kaall, | Jtem walmoga oc dil saas ens
vm sommaren Jtem rafanus planteris aff rotenne vm hösthen oc vm waren j gödda
jordh, oc

p 261

nar hon wäxe wp affwer jordena nokoth tha skaris jordhen wp affwer henne swa
hölyandis swa bliffwer ey rothen hardh, Jtem gräskar skwlw saas j waatha jordh
oc wäskofwlla först j mars maanad, oc thär gräskar waxa gange ey qwinnor thy
the wilya ey waxa när the komma wider them oc mesth tha the haffwa sina manadha
sywko, Ath gräskar skwla warda moghen j swärike takes frödh oc säties j korgha
mädh godho göddo jord haffwandis them jnne j stwffwonne oc wathnes jdelika wm
wintren, oc tha warmth solsken är bäris stwndom wth, oc tha warthimen är warmer
kommen säties the korgana nidher j jordena oc thär latis standa allan sommaren
swa mogna the frwkthen oc gräskaren Jtem capparis skal sas thär tör jordh är,
oc mwras wm kring thär hon star annars widher hon sigh wth wm allan yrtagardhen
oc fördarffwar alla jordena görandis henne ofrwktsamma, the yrthenne tarffwas
jngen rökth Jtem rödher löker wäxer aff fröno, oc skal jordhen ganskans wäl
tilredhas för än thet saas | Oc enkannelika tilredis jordhen wm hösthen oc swa
wm waren gödhes oc wmwändis twa resor oc alla röther borth renses oc swa tha
klarth wädher är sas frödh oc renses altidh borth ogräs Jtem til ath fa frö aff
rödhom lök, tak stora löka wm waren oc säth j jordhena ena twärhand hwan fran
androm, oc nar the waxa pa stiälkana höge stödh them oc binth langa sprytior
mällen ath wädhret slaar them ey wm kwl, oc fröd hentis ey för än thet är
swarthmognath. oc tha affskäris oc torkes j solenne, Jtem kalfrö. rofwo frö oc
hälinga frö blandis mädh wngx sot ena nath för än thet skal saas oc stänkis
mädh wathn rörandis samman swa skadar ey lws äller marka them bladhommen när
the waxa
p 262

{LatinSida}
p 263

{LatinSida}
p 264

Klarera tiärw 245

Tak färska blötha tyärw oc starka lwth oc blandha samman rörandis starkelika
til hopa mädh enom staka, sidhan stande oc sywnke swa ath lwthen kan hellas
fran tyäronne, sidhan latis ather ren lwth pa sammo tyärwna oc röris som för,
oc swa göris fira resor tha gaar lwkthen bort aff tiärwnne, | sidan takes
haffzwathn oc sywdhes länge, äller salth oc färs[t] wathn sywdhes samman, oc
när thet är kolnath takes thär aff en deel oc blandis mädh the twagno tyäronne
rörandis samman starkelika mädh enom käp, sidan stande oc sywnke oc swa helles
thet salta watnith fran tiäronne, oc latis

p 265

ather mer aff the swdno salto wathneno pa the tiärono rörandis samman, oc göris
swa fira resor, swa bliffwer the tiäran skinande oc klar, sidan helles wathnith
aff oc tyäran säties j hetha solena fiortan dagha at al wäskan bort törkas, oc
jnsäties wm nätterna bewarandis fran dag oc räghn, Tässen tiäran swa tilredh
latis j nyth win tha thet görs j swa matto j hwarya smala tyno twa beghara
tiärw, oc försth röras the twa tiärw begharana samman mädh twa kannor aff
winmostenom, oc latis strax j tynnona thär winmosthen är rörandis wm kringh
gönom sprwndit länge mädh enom käp, swa bliffwer winit waraktogt Jtem wm thet
kwnne tiäna j öleno ma snarlika frestas swa som förscriffwit är

p 266

Sylta kal äller yrther 246

Tak ena stora bredha balyo och läth henne fwlla mädh renth räghn wathn
sätiandis henne wm sommaren thär solen taker vm sommaren hetast hwar dagh, oc
läg renth salth hwit j en korgh aff qwistom hängiandis honom öffwerst j
wathnith oc ther bliffwe nokra daga ath smältas Oc smälther alth saltith vth
aff korgeno[m] tha lägh meer salt j honom til thes thw seer saltith jnthe
mynskas aff korgenom, tha är nogh, Sidan täk aff balyona latandis henne bliffwa
standande j solenne nokra dagha swa far the salsan goda lwkt Oc pröffwas hon
wara god när man kastar ferskan osth thär j oc han flyther wppe, sywnker osten
färsker tha latis meer salt til oc stande länger j solenne, oc förwaris altid
fran rägn, Framledis tha kalen vphentis äller andra yrther lägis j hwsith en
dagh ath törkas oc renses, oc ärw nokre store kalstokka the klyffwes oc swa
läggis j sma standor, oc yrther wälsmakande j bland som är tör fenekal, oc
jordhwmble, sidan | takes twädelen ätikkia oc tridywngen aff förscriffno salso
blandandis samman oc slas affwan j standona pa kalen oc läggis nokot twnght
wppa swa at väskan standher altid affwer kalen, Oc när tw här aff äta wilth twa
kalen j renth wathen oc sywd honom wp, Somme förwella honom för än the honom
sylta Oc the förscriffna salsa tiänar til mang tingh ath sylta jnnan henne:-

p 267

Förwarilse til yrtagardha 247

Moth marka som äta kaalen, tak semperuiuam oc stöth, oc j then sappen äller
wäskona läg kaalfröd ath stöpas för än tw thet saa, Jtem somme taka asko brända
aff fikona trä oc strö pa kal markana, Jtem planteris mangom stadhom bland mädh
kalen mynta, thet hiälper, Jtem blandis stark ätikkia mädh sappen stöth oc
trykth aff bölme oc stänkis pa kalmarkana Jtem en hop mädh sma krabba läth
leffwandis j eth leer kar äller stora krwko mädh wathn oc säth vth j wädhreth
tio dagha j solena | sidhan stänk thet wathnit pa hwarth yrther äller kal tw
wilt them skadar jnga marka, oc swa ather äffther

p 268

otta dagha stänk thet wathnith, och thär som ärw wäggia lys j sängom
fördriffwas mädh thet wathn som krabba ärw swdne jnnan, Myror fördriffwas när
man stöther samman origanum oc brennesten oc stryker pa holen thär myrogangen
är, thet samma fördriffwer oc bij, Jtem brennas tomma snigla skala oc stötis j
asko oc stoppes jn j myro gangen tha fly the thädhan, Jtem muggor oc knoth
fördriffwas mädh brennestens rök äller galbanj rök, Jtem loppor fördriffwas när
amurca stänkes offta pa golffwith, Äller stötis frödh aff yrthenne hwndakäxe
mädh wathn oc stänkes thär lopporna ärw, Jtem mys fördriffwas stötandis swartha
odhyrth mädh färskom osth samman, äller annath thär myssena gerna ätha oc
läggis thär the haffwa sin gongh, Jtem moth mys som ätha kornith som saas,
wätis sädhen mädh oxa galla för än hon sas j jordena, Jtem moth mwlandher, Täp
ather theras gang vthan tw hol, oc fyl ena stora valnoth mädh b[r]ennesten oc
wax oc tänth thär j eldhen oc läg jn j holeth swa ath wädrith driffwer jn röken
tha fly the wth äller dö thär jnne aff rökenom, Jtem moth rötthor, stoppes
holen thär the pläga ga mädh eke asko tha warda the skabbotte och dö thär aff,
Jtem orma fördriffwas mädh starkom rök som är aff bränth galbanum, hiorta horn
bränd geta klöffwa, oc lilyo röther bränd Jtem somme taka wambena aff enom
nyslaktadom vädwr oc läggia swa som hon wthaks j kalgardhen, och äffther twa
dagha tha ärw tith samnade alle the marka j kalgardenom ärw oc dräpis tha oc
ather vithies äffther twa daga oc göris swa flerom sinnom:-

p 269

Mangskona är win 248

Teth win som söth är j smakenom thet är twnght, hwith win som är mädh litith
salth j smakenom. thet är wäl bekommelikith blädhromme, Thet som golan lith
haffwer är lostelikith oc bekombir wäl til smälta mathen, Thet win som hwith är
oc törth j | smakenom, thet är goth them haffwa lösan bwk, thet drikkandes:-

Bewara win 249

Tak mosthen oc sywd för än winith är giorth, oc honom blanda til winith tridhe
delen swa[a] bliffwer winit waraktogth til ath göma länge, Jtem annarledis, Tak
renth wathn aff haffweno oc lath thet standa j källarenom j stenkar eth aar swa
bliffwer thet goth oc söth sidhan tak aff the wathneno oc blanda mädh win
mostenom ottaionda delen oc gipsum fämtionda delen, sidan äffther tre daga rör
alth samman ganska[n]s starkelika mädh enom staka, tha bliffwer thet win[i]th
ey ath enasth warakogth länge wthan jamwäl faar fagran lith, gipsum är enahanda
kalk hwither, Jtem annarledis Tak tre vncias törra qwaado oc stöth sma oc läth
j karith thär winith är oc rör wm kringh mädh enom staka, swa bliffwer winith
goth görandis wäl pissa, Jtem then win mosth som | haffwer förmykith wathn
fangith aff rägneno tha han tryktis bätres swa Sywdis aller mosten swa länge
ath tiwgwnde delen är borth swden, oc latis thär j hwndrande delen aff gipso,
Göra söth win aff bey[s]ko, Tak twa skala aff biwg myöls oc rör samman mädh
winith oc läth j karith thär winith är, somme taka dräggena aff sötho vine oc
lätha j thet

p 270

winith som är beysth rörandis samman, Jtem göra win wäl lwktandis Tak törra
pors knoppor oc stöth oc läth j winith rörandis samman, oc äffther tyo dagha
sila then fran oc läth winith j tynnorna, Jtem göra söth win Tak feniculum oc
saturegiam likamykith oc läth j winit oc thär bliffwe rörandis samman, Jtem
göra nyth win synas wara gammalth Tak beyskan mandwl. malyrth. fore qwadho oc
fenumgrecwm stötandis sönder swa mykith som tarffwas, oc aff the lath en
beghara j hwarya kanno vin latandis standa, oc stwndom tarffwas at thär til
mädh latis miram oc aloe stöt j pulwer oc blandat mädh honagh oc latith j
winith, Jtem göra gammalth win synas, thet som är ey gammalth. | Tak yrthena
mellilotum tw lod, glicirize roth tw lod äller fira lod, nardum fira lod, aloes
fira lod, stöth alth j mortarenom, oc läth sex skedher thär aff j hwar fiärdwng
som winith är oc sath them thär röker är swa synes thet ma[n]gha aara gammalt
wara drwkkith Jtem göra hwith win aff swartho win, Tak bröd bakath aff böno
myöl oc lägh j tynnorna til winith, äller röre samman try äller fira hönsa ägh
oc vin oc sla j tynnorna rörandis samman mädh enom staka j tynnonne swa
bliffwer winith klarth när thet standher twa dagha, Jtem brennes aska aff
winträ som bära hwith win oc lätz j winith tha gör askan winith hwith, oc aska
aff winträ som bär swarth win gör swarth win hwar hon lätz j vin oc täppis
ather affwan j firetio dagha bliffwer thet swarth, Jtem göra starkth win aff
lätto vine, Tak yrthena altea bladhen äller rothena oc sywd oc läth j win
tynnona, Äller tak bladhen aff bosbon trä oc läth j winiht, Äller frö aff
yrtenne apio latandis j winith | Jtem göra klarth win aff hardo vine Tak tyo
peparkorn. oc pistacia xx ox stötis oc blandis mädh win oc latis

p 271

j tynnona rörandis länge oc saktis sidan Jtem göra nyth win klarthoc synas
gammalth Tak squinantos viij lod. aloe viij lod. masticis ij lod. cassie ij
lod. pepar ij lod. spica j lod. mirram ij lod stöth alth j granth pulwer oc
sikta, oc när winmosten görs j kareno borthskwma all winbären som opflyta, oc
läth j karith ij skala mädh pulwer aff stöttom gipsom rörandis starkelika twa
daga j kareno mädh enom staka Tridye daghen tak aff förscriffno pulwer fira
skedher moth hwarya tyo kannor win latandis j karith oc nokoth annath win til
mädh rörandis starklika oc länge samman ath alth blandas wäl, sidan täk affwer
karith alth wthan eth holl thär wädrith kan wthga j tywghw dagha sidan täp alth
samman, Oc när som tynnorna täppas affwan thet skal göras mädh asko rörda
samman mädh wathn, Jtem göra win moth pestilenciam Tak en lithen fiärdyng mädh
godan win mosth oc xvj lod mädh stötto törro maalyrth, oc | bindes j eth
linneth klädy granth oc läggis nidher j then fyärdyngen j firetyo dagha, thet
winith bliffwer mykith helsompth maganom at drikka


Gödha snighal 250

Tak snigla som krypa j gräseno haffwandis sith hws mädh sigh oc gör en deegh
aff wathn oc myöl och läg jn j ena lerkrwko trykkiandis alth wm kringh krwkona
deghen, oc warj tha likowäl nokor sma hol pa krwkonne snighommen til andra rwm,
oc swa hwälff krwkona pa en hop mädh sniglom swa ätha the deghen oc gödhas,
sidhan sywdis oc skwmes j mangh wathn oc ätis mädh pepar, Jtem the öxlas
mykith,

p 272

Brenna kalk 251

Kalk ognen skal wara tyo föther pa bredhetena, tywgw föther paa högdena, oc
öffwerst samman dragen swa ath han haffwer ey thär wthna tre föther pa
breddena, Jtem somme haffwa ey wthan en ogns mwn. och somme | twa, Än är ey
wtan en oghns mwn thaa göris en dywp graff jnne j ognenom thär askan sankas j
oc ey wthskares tha Ärw twa oghns mwnna tha tarffwas ey haffwa the förscriffno
graffwena, thy mädhan elden brindher j androm oghns mwnnenom wthdragis askan
aff androm, och aktis thet ath jamlika brindher j ognenom badhe nätther oc
dagha, Oc jnsäth godhan kalksten wäl hwitan oc hardan Oc ognen byggis swa ath
han är nidre j jordenne mwradher swa ath jnthe wädher kombir blasande j honom,
oc förwara pa alla sidhor ath jngen eld äller wärme wthgar, vtan ath enasth
öwersth När kalken är nogh brendher tha är thet tekn thär til ath öffwersta
stenana ärw nogh brende. oc the nedherste stenana brende falla och eldhen
giffwer jnghen rök aff sigh:-

Släkkia kalk 252

Kalken brendher gither ligath tör osläkther j mangh otaliken aar. oc är swa
eldhen gömdher j honom, Förris kalken tith som han skal brwkas til mwrningh oc
läggis paa jamna markena the osläkthe stenana oc ey mykith tiokth, oc wm kringh
them läggis en högher karm mädh sandh täth samman slaghen mädh skofflom ath han
jnne | halla kan wathnith, sidhan bäris hastelika nogh wathn pa then kalken swa
at wathnith standher affwer kalken, Än the som ey bära nogh wathn pa kalken j
släkningenne the fördärffwa kalken thy han brenner

p 273

sig wp oc bliffwer som aska, oc thet göra the som kalken wilya sälya mädh
spannom wthmälandis

Sandh til mwra 253

Saandher til ath göra mwra är manghskona, sommer är swarther oc graffz wp aff
jordhenne, sommer hwither oc taks j strandenne äller sandbakkom, sommer är
rödher oc han är bästher Jtem aller sandher skal pröffwas swa, När man taker
sandhen j handena oc krammar starlika samman handena, gnislar äller skaffwar
tha sandhen tha är han godher, Jtem annarledis Takes sandhen och kastes pa eth
hwith klädy oc sidan ristes klädith. Är thet swa ath klädith wardher tha jnthe
orenth aff sandenom tha är han godher, Jtem then sandhen som taks aff haffz
strandenne törkas senth j mwrenom thy han är salter oc thy tarffwas läggia
honom j fristh | wathn nokra dagha til at draga vth aff honom saltith för än
mädh honom mwras. Jtem then sand som är swarther oc graffz wp aff jordhenne
mwris strax oc latis ey länge liggia j solenne äller rägneno thy han thär aff
förwärras:-

Blanda saandh oc kalk 254

Naar kalken är wäl släkther som förscriffwith är tha blandis j honom aff them
sandenom som är wpgraffwin aff jordenne swa mykith at then sanden är tre dela
och kalken är fiärde delen, Är sanden hwither oc takith aff strandenne äller j
rinnande vathn tha blandis twädelana aff sandenom oc tridye kalken, Jtem kalk
brennes oc aff marka skalom, oc sandher görs aff stenom stötandis them söndher
oc sallas oc mwres medh them thär ey annad fines

p 274

j landhen, Jtem hwi gör kalken starkan mwr när han faar wathn oc sand
tilblandath, saken är thetta, Thy all natwrliken tingh ärw aff fira elementh
skapat, oc the som haffwa meer aff wädreno ärw lättaren, the meer haffwa aff
watneno ärw blötaren, The meer aff jordenne ärw hardaren, the meer aff eldenom
haffwa ärw bräkelikaren, swa ärw stenane, ware thet swa ath the stöttos smaa oc
jnthe brendos jnthe binda the | j mwrenom än tha the waro blandada mädh sand oc
wathn, Men när stenana vardha brende j oghnenom tha mista the sina hardheth oc
wädrith jngaar j them. sidan när the släkkias jngaar wathnith oc eldhen oc
wädrith wthgaar oc bliffwer blöther, oc thet bepröffwas mädh thetta, När man
wil wägha nokra stena för än the sätias j oghnen ath brenna, wäl takas the
thädhan wth brende lika store oc hele oc trydywngen är myntskath aff wikthenne,
oc thy wilya the kalkstenana haffwa sandhen j then stadhen oc swa törkadhe
samman bindha mwren

Göra rwdho äller fiska damma 255

Försth är rwmmeth oc jordmonen skodhande, thy allom stadhom är ey tilfälle göra
fiskadamma, Är jordmonen swa wordin ath nokor kithen wiik är jn aff haffweno
äller syänom thär som kan aather täppas mädh törffwal tha ware dammen snarasth
bygdher Äller graffwes jordhen wth thär nokot kär äller mose är wändandis tik
nokon rinnande bäk, oc göris en högher torffwal starker alth vm kringh | oc
thär som vathnith skal wthlöpa gö[ris] mädh kopar skiffwor hwggandis sma hol pa
them swa ath jnga fiska kwnna thär gönom vthlöpa, Är thär ey rinnande wathn j
dammen tha bliffwer

p 275

ey wathnith altid färsth, oc graffwes swa dywpth ath wathnith kan ey bothn
frysa wm vintren thär som pläga vara starker vinther Oc byggis helsth swa ath
fiskana ey förstanda ath the ärw jnne lykthe, oc planteris trä wmkring som
skyggia oc wnder them jnganga fiskana oc göma sigh, sidan bygth är släppes ther
jn alskona fiska som ther öxglas kwnna oc leffwa, Men ther dyy bothn är
triffwas wäl kroppor oc swthara, aal. näyenöghon, oc skall fiska oc andra flere
teslikis, oc giffwes fiskommen offtha math alskona aff[s]krädhy aff stekarhwsom
aff tarmom aff slaktara bodhom, smaahakkath äple äller roffwor, oc annath thet
them tyänar til math, oc takes ey aff them första aaren swa ath the jw ärw wäl
ögxladhe mange, oc wm wintren hwggis en wak wp wm dammen frys oc giffwes them
ätha swarth brödh:-
Jtem til ath taka fiska ärw mangskona konsther oc snille som är mädh nooth
näth reffwa. kroka. myärda lana kisthor sänke myärda wadher vthlöpor. katizor.
haamor ströö etc och hwarth landh haffwer jw nokra enkannelika konsth til ath
taka fiska hwilkith langth ware aff scriffwa:-