Ämnesklassifikation


Alla ord i materialet är ämnesklassificerade. I ordlistan är orden presenterade i den ämnesklass där ordet huvudsakligen hör hemma. Ett alfabetiskt index hänvisar till respektive ämnesklass.


Ämnena är klassificerade enligt följande:

ADMstaten och administrationen (konungen, regeringen, riksdagen, departementen, kyrkan, statliga och centrala myndigheter, kommuner, län, landsting)
ARBarbetsmarknad (arbetsmarknadens organisationer, arbete, arbetsförmedling, arbetslöshet, egen rörelse, arbetsmiljö)
BOSbende- och fastighetsfrågor (bostadspolitik, flyttning, bostadsbidrag, boendemiljö, köp och försäljning av fastighet, byggnadslov, statliga lån och bidrag till ny- och ombyggnad av bostäder)
DATdata (datatermer, dataregister)
EKOekonomi(finanser, penningtransaktioner)
FAMfamilj, föräldrar, barn (äktenskap, ekonomiska bestämmelser vid äktenskap, äktenskapsskillnad, födsel, faderskap, adoption, vårdnad, förmyndare, sammanboende, dödsfall, arv och testamente, föräldrapenning, havandeskapspenning, barnbidrag, barnomsorg, familjerådgivning)
FÖRförsvar (totalförsvaret, värnplikt, civilförsvar)
INDindivid och samhälle (fri- och rättigheter, medborgarskap, myndighet och omyndighet, rösträtt och val, folkbokföring, namnfrågor, pass och andra identiteshandlingar, offentlighetsprincipen och tystnadsplikt, personupplysning, personuppgifter i dataregister)
INTinternationella organisationer och utländska förhållanden
INVinvandringspolitik (invandring, invandringsregler, språk- och tolkfrågor, medborgarskap)
JURrättsliga frågor (domstolar, polis och åklagare, rättshjälp, kriminalvård, JO, JK, ansvar för offentligt anställda)
KOMpost, telefon, teletjänst, bankservice (olika slag av postförsändelser, postens penningförmedling, telehjälpmedel för syn- och hörselskadade)
KONkonsumentfrågor (konsumentvägledning, priser, betalning, avtal, sakförsäkringar, personförsäkringar, lån, kreditupplysning, inkasso, konsumentupplysning)
KULkultur, massmedier (olika kulturinstitutioner, folkbildningsorganisationer, bibliotek, konst, etc., upphovsrätt, regler för press, radio och TV, innehav av TV, programutbud, riks-, lokal-, särradio och TV, kabel-TV)
KYRkyrkliga frågor (medlemskap i svenska kyrkan, dop, konfirmation, vigsel, begravning, annan kyrklig service, församling, andra samfund)
MEDhälso- och sjukvård (allmänna regler för hälso- och sjukvård, sjukförsäkring, läkemedel och läkemedelsförsäkring, patientförsäkring, sjukgymnastik och annan behandling, konvalescentvård, hälsokontroller, hemsjukvård och långtidsvård, barn- och skolhälsovård, mödrahälsovård, abort och preventivmedelsrådgivning, sterilisering, tandvård, nyktervård, narkomanvård, vaccination, blodgivning)
MILnatur och miljö (allemansrätt, natur- och miljöskyddade lagar och åtgärder, naturenlig odling, hälsokost)
SAMsamhällsgrupper (folkgrupper, politiska partier, fackorganisationer, intresseorganisationer, rörelser)
SKAskattesystemet (skatter, deklaration, inkomst- och förmögenhetstaxering
SOCsocialpolitik (socialtjänst, sociala vårdlagar, omsorger, allmän försäkring, pension)
TOVteknik och vetenskap
TRAtrafisk, fordon och färdmedel (körkort, köp och försäljning av motorfordon, försäkring av fordon, besiktning, trafiksäkerhet, allmänna färdmedel: tåg, buss, flyg, sjöfart)
UTButbildning (skola, vuxenutbildning, studiestöd, arbetsmarknadsutbildning, invandrarundervisning, specialundervisning)
VALvalsystemet (allmänna val, valhemlighet, röstningsförfarande, folkomröstning)
ÖVRövriga ämnen
Uppdaterad 23 augusti 1995 av Yvonne Cederholm