Samhällstermer


Med samhällstermer avses det ordförråd eller den terminologi som är ett utföde av svensk lagstiftning och som allmänhetetn kommer i kontakt med som medborgare i det svenska samhället. Det gäller alltså ord av typen lekskola, lokal skattemyndighet, miljöskydd. vidare omfattas ord som utan att vara definierade av svenska lagstiftning ändå har status av termer inom olika ämnesområden i samhället (ackord, adressat). Till detta kommer det termliknande ordförråd som avvänds av myndigheter för att kommunicera med allmänheten (avslag, dispens, yttrande).Uppdaterad 15 augusti 1995 av Yvonne Cederholm